ផែនទីកម្តៅទីផ្សារ

អ្នកអាចប្រើ “រ៉ាដាទីផ្សារ” របស់យើងដើម្បីតាមដានការឡើងចុះតម្លៃ និងភាពប៉ិនប្រសប់នៃការជួញដូរ​ប្រចាំថ្ងៃ។មើលការឡើងចុះធំបំផុតក្នុងទីផ្សារនៅទាំងផ្នែកខាងលើ និងផ្នែកខាងក្រោម។ រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយឱកាសជួញដូររយៈពេលយូរ និងខ្លី និន្នាការប្រចាំថ្ងៃ ភាពឆាប់ប្រែប្រួល និងមេទ្រិកសំខាន់ៗដទៃទៀត។ ទិន្នន័យទាំងអស់គឺត្រូវបានគូរក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងពីគណនី Flagship Admiral.Markets របស់យើង។ សិក្សាបន្ថែម។

ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ

អ្នកផ្លាស់ទីកំពូលៗថ្ងៃនេះ

មើលនរណាគឺជាអ្នកផ្លាស់ទីប្រចាំថ្ងៃកំពូល។ ព័ត៌មាននេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសជួញដូរគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន។ ការឡើងចុះលើទីផ្សារជានិច្ចកាលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍ជួញដូរ។


អ្នកផ្លាស់ទីកំពូលៗក្នុងពេល 24 ម៉ោងមុន


អ្នកផ្លាស់ទីធំបំផុត (%) លើទីផ្សារ FX និង CFD ក្នុងពេល 24 ម៉ោងមុន។

អ្នកផ្លាស់ទីកំពូលៗម្សិលមិញ


អ្នកផ្លាស់ទីធំបំផុត (%) លើទីផ្សារ Forex និង CFD ម្សិលមិញ។


ការផ្លាស់ទី ទល់នឹងជួរ ថ្ងៃនេះ


គំនូសតាងនេះបង្ហាញអ្នកពីឧបករណ៍ឆាប់ប្រែប្រួលបំផុតថ្ងៃនេះ។

ផ្លាស់ទី ទល់នឹងជួរ ម្សិលមិញ


គំនូសតាងនេះបង្ហាញអ្នកពីឧបករណ៍ឆាប់ប្រែប្រួលបំផុតម្សិលមិញ។


ការផ្លាស់ទី 48 ម៉ោងមុន


ឧបករណ៍ជួញដូរឆាប់ប្រែប្រួលបំផុតក្នុងពេល 48 ម៉ោង។

ការផ្លាស់ទី 2 ថ្ងៃមុន


ឧបករណ៍ជួញដូរឆាប់ប្រែប្រួលបំផុតក្នុងពេល 2 ថ្ងៃមុន។


ការផ្លាស់ទីរូបិយប័ណ្ណ


ឧបករណ៍ Forex ឆាប់ប្រែប្រួលបំផុតនៅថ្ងៃនេះ។

ជួររូបិយប័ណ្ណ


ជួរទីផ្សារប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ។