ប្រតិទិន Forex

ប្រតិទិនព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជួយអ្នកជួញដូររក្សាការតាមដាននូវសេចក្តីប្រកាសខាងហិរញ្ញវត្ថុ​សំខាន់ៗដែលអាចជះឥទ្ធិពល​លើសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋាន និងបង្កើតឱ្យមានការឡើងចុះតម្លៃ។ អ្នកជួញដូរគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើព្រឹត្តិការណ៍សាកលនានា ដោយសារតែប្រតិទិនសេដ្ឋ​កិច្ចបែបនេះគឺជាឧបករណ៍គន្លឹះមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងឃ្លាំងអាវុធជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ​របស់ពួកគេ។

ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ

{{ events[0].Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន៖ {{ time }}
ម៉ោង ប្រទេស ផលប៉ះពាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ ជាក់ស្តែង ការព្យាករណ៍ ពីមុន
{{ event.Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន៖ {{ time }}
ម៉ោង ប្រទេស ផលប៉ះពាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ ជាក់ស្តែង ការព្យាករណ៍ ពីមុន
{{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Currency }} {{ event.Actual }} {{ event.Forecast }} {{ event.Previous }}

សេចក្តីពន្យល់៖

  • ម៉ោង៖ ម៉ោងដែលព័ត៌មាននឹងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ។
  • ប្រទេស៖ បង្ហាញរូបិយប័ណ្ណដែលប៉ះពាល់។ គូរូបិយប័ណ្ណទាំងអស់ជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណនោះទំនងជារងផលប់ះពាល់។
  • ផលប៉ះពាល់៖ បង្ហាញពីវិសាលភាពអាចទៅរួចនៃផលប៉ះពាល់ដែលព័ត៌មានអាចមានលើទីផ្សារ។
  • ព្រឹត្តិការណ៍៖ ឈ្មោះនៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន។
  • ពីមុន៖ ទិន្នន័យពីមុន។
  • ការព្យាករណ៍៖ ការប៉ាន់ប្រមាណទុកនៃលទ្ធផលអាចទៅរួច។
  • ជាក់ស្តែង៖ លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន។

របៀបបកស្រាយទិន្នន័យ៖

  • បើទិន្នន័យជាក់ស្តែងខុសគ្នាពីទិន្នន័យព្យាករណ៍ អ្នកអាចរំពឹងទុកភាពឆាប់ប្រែប្រួលលើរូបិយប័ណ្ណរៀងៗខ្លួន
  • ភាពខុសគ្នាខ្ពស់ជាងគឺទំនងនឹងបណ្តាលឱ្យមានភាពឆាប់ប្រែប្រួលខ្ពស់ជាង
  • សូចនាករផលប៉ះពាល់បង្ហាញពីភាពឆាប់ប្រែប្រួលច្រើនប៉ុណ្ណាត្រូវបានរំពឹងទុក