Što je tržište kapitala i koja je njegova uloga?

Admirals
10 Min čitanja

Tržište kapitala u Hrvatskoj, kao i u cijelom svijetu, je vrlo bitan dio ekonomije. Na njemu se trguje financijskim instrumentima. Možemo reći kako postoji transfer sredstava od onih koji iskazuju potražnju do onih koji imaju višak i žele ga uložiti dalje. Tržište kapitala dijelimo u nekoliko segmenata, iako ta podjela nije općeprihvaćena:

Tržište novca je mjesto gdje se trguje kratkoročnim financijskim instrumentima s rokom trajanja do godinu dana. Primjer instrumenta na tržištu novca je trezorski račun koji izdaje država ili vaučer koji izdaje centralna banka. To su kratkoročni dužnički vrijednosni papiri za financiranje tekućih potreba.

Tržište kapitala je definirano kao mjesto gdje se trguje srednjim i dugoročnim vrijednosnim papirima koje traju dulje od godinu dana. To su dužnički vrijednosni papiri poput obveznica ili dionica.

Tržište depozita i zajmova je mjesto gdje se kapital može dobiti u obliku zajma i kredita od sredstava akumuliranih depozita.

Devizno tržište je mjesto gdje se valuta jedne zemlje mijenja za drugu valutu. Zahvaljujući deviznom tržištu, razvija se međunarodna trgovina.

Tržište izvedenica - ovo je ugovor između kupca i prodavatelja, pri čemu provedba ovisi o cijeni željenog instrumenta s kojim se derivatom trguje.

Koju ulogu ima tržište kapitala?

Tržište kapitala se koristi za ostvarivanje i efektivno investiranje kapitala na duži vremenski period; u principu je to najmanje godina dana. U zdravoj ekonomiji, tržište kapitala igra veoma bitnu ulogu koja se može opisati na sljedeći način:

 • Mobilizacija kapitala - pod ovom stavkom se misli na atraktivne mogućnosti koje tržište nudi investitorima za ulaganje kapitala, odnosno pretvaranje ušteđevine u investiciju kako bi se ostvarila buduća korist
 • Usmjeravanje kapitala - mogućnost usmjeravanja kapitala u sektore ekonomije koji će kapital koristiti na najefektivniji način.
 • Vrednovanje kapitala i rizika - tržište kapitala daje pristup informacijama o tržišnoj cijeni određene vrijednosnice, što pruža mogućnost procijene je li ta vrijednosnica precijenjena ili podcijenjena.

Ako želite naučiti više o tržištu kapitala ili ostalim tržištima i financijskim instrumentima, prijavite se na besplatni webinar Admiral Marketsa koji vode naše stručnjaci na hrvatskom jeziku! Registracija je jednostavna, a proces registracije možete započeti klikom na sljedeći baner!

Koje financijske instrumente nudi tržište kapitala?

Dionice su jedan osnovni financijski instrument kojim se trguje na financijskom tržištu. Dioničko društvo je entitet koji izdaje dionice. Kada kompanija želi prikupiti kapital za neku vrstu investicije ili razvoj, ona prodaje svoj udio u obliku dionica. Investitor se odlučuje na kupnju dionice, odnosno investiranje kapitala, ako vjeruje da se kompanija dobro razvija i kreće u pravom smjeru.

Ako se ta tvrdnja ispostavi točnom, investitor će povećati svoj kapital. Dionice mogu biti ponuđene na primarnom ili sekundarnom tržištu. Ako Vas zanima koje dionice će biti u fokusu brojnih investitora ove godine, uputite se na ovaj članak.

Primarno tržište je ono tržište na kojem investitor može dionicu kupiti direktno od ponuđača, odnosno same kompanije. Kad kompanija želi ponuditi svoje dionice investitorima, prvenstveno mora organizirati inicijalnu javnu ponudu (eng. Initial Public Offering - IPO).

Da bi se IPO realizirao, kompanija mora pripremiti dokument u obliku prospekta koji se sastoji od informacija o kompaniji, detaljima dionica koje će nuditi, razlozima zbog kojih se izlistavaju na burzu, itd. Investitor koji kupi dionice određene firme postaje dioničar, a samim time i suvlasnik kompanije.

Sekundarno tržište je ono tržište gdje se trguje dionicama koje su već izlistane na burzi. Ovo tržište dioničarima daje mogućnost da prodaju dionice u svom vlasništvu. Na sekundarnom tržištu izdavatelj više ne prikuplja kapital, već investitori špekuliraju o budućoj cijeni dionice i samim time jesu li profitabilne ili ne. Ako investitor zna dobro procijeniti kretanje cijene dionice u budućnosti, može ostvariti profit na promjeni cijene.Trgovanje i ulaganje u dionice je dostupno svim Admiral Markets klijentima.

Prava dioničara na tržištu kapitala

Dioničar koji posjeduje određeni dio dionica postaje suvlasnik. Ako dioničar kupi 50,000 dionica od milijun ponuđenih, to znači da je udio njegovog vlasništva određene kompanije 5 %. Osim prava na vlasništvo i zarade na rastu cijene dionice prilikom prodaje, investitor ima još nekoliko dodatnih prava.

Pravo na glasanje na generalnom sastanku dioničara daje mogućnost svim dioničarima da se izjasne o bitnim odlukama koje se donose u kompaniji. Broj glasova na koje dioničar ima pravo je adekvatan i proporcionalan broju dionica koje dioničar ima u svom vlasništvu. Dioničari glasaju o članovima nadzornog odbora, količini dividendi, sjedinjavanju s drugim kompanijama, odobrenju financijskih izjava, itd.

Najveći autoritet unutar kompanije je glavna skupština dioničara, potom nadzorni odbor čiji je zadatak da nadzire upravni odbor koji se bavi svakodnevnim upravljanjem kompanije.

Pravo na dividendu je pravo svakog investitora koji kupi dionicu i očekuje zaraditi na povećanju spomenute cijene i/ili na isplaćenim dividendama. Kompanije ostvaruju profit. Profit je prihod koji nadilazi troškove te je profit i glavni cilj svake kompanije.

Ako u određenom periodu (najčešće se koristi period od jedne godine) prihodi budu veći od troškova čak i nakon plaćanja poreza, zajmova i sličnih dugovanja, to znači da je kompanija ostvarila neto dobit u zadanom periodu.

U tom slučaju skupština dioničara odlučuje o distribuciji profita. Profit se najčešće distribuira na sljedeći način:

 • Dio ostvarenog profita ostaje unutar kompanije kako bi se koristio za buduće investicije i razvijanje
 • Dio profita se dijeli među dioničarima.

Recimo da je kompanija ostvarila profit od 10 milijuna kuna. Kompanija je odlučila odvojiti 10% profita za isplatu dividendi, što je 1 milijun kuna. Ako je ukupan broj dionica na tržištu 1 milijun, to znači da će se za svaku dionicu isplatiti dividenda od 1 kunu.

Pravo na sudjelovanje u općoj likvidaciji. Kada kompanija proglasi stečaj, dioničari imaju pravo na sudjelovanje u općoj likvidaciji u skladu s njihovim dionicama.

Pravo prvokupa dioničarima daje mogućnost da prvi kupe novo izdanje dionica kompanije, jer će se udio njihovog vlasništva kompanije smanjiti nakon puštanja novih dionica u prodaju. Kako bi vlasništvo kompanije ostalo proporcionalno, stari dioničari imaju pravu kupiti nove dionice po fiksnoj cijeni. Ovo pravo je najčešće aktivno nekoliko tjedana.

Spomenuta prava se tiču takozvanih običnih dionica. Još postoje i privilegirane dionice koje mogu imati prava koja se mogu ticati glasanja na glavnoj skupštini dioničara, dividendama ili općoj likvidaciji. Neke od tih privilegija se mogu i kombinirati.

Indikatori za tržište kapitala

Prilikom ulaganja na burzi, možemo sresti nekoliko indikatora koji nam prikazuju trenutno stanje određene kompanije.

Zarada po dionici (eng. Earnings Per Share EPS) je količnik neto profita i broja dionica. Investitore žele da indeks bude što viši, no neto profit je knjižena vrijednost i ne reflektira uvijek realnu situaciju kompanije.

Dividende po dionici (eng. Dividend Per Share DPS) je količnik dividende i broja dionica. Investitori često računaju na veliku dividendu, no što je veća dividenda isplaćena, to manji kapital ostaje unutar kompanije za buduća ulaganja.

Stopa prinosa dividende se dobije od dividende po dionici i tržišne cijene dionice. Što je veća vrijednost ovog indikatora, to znači da je veća dobit na investirani kapital, ali to u isto vrijeme znači da zbog visoke dividende kompanija ima manje kapitala za investicije.

Omjer cijene i zarade (eng. Price-Earnings Ratio, P/E) je količnik tržišne cijene dionice i neto profita po dionici. Generalno se vjeruje da što je manja vrijednost indeksa- to bolje, jer su dionice jeftinije. Ako je vrijednost ovog indeksa na razinama od 0 do 7, to je pokazatelj jeftinih dionica, no treba ga usporediti s indeksima cijelog sektora kako bi to potvrdili. Također se vjeruje da ukoliko indeks pređe vrijednost od 15, tada se dionice smatraju precijenjenima.

Omjer cijene i vrijednosti (eng. Price / Book Value Ratio, P / BV) je količnik cijene dionice i knjigovodstvene vrijednosti. Vrijednost indikatora manja od 1 označava nisku cijenu dionice u usporedbi s knjiženom vrijednošću kompanije, ukratko označava podcijenjenu dionicu. Vrijednost veća od 3 označava moguću revalorizaciju imovine.

Dionice nisu jedini instrument kojim se trguje na tržištu kapitala. Trgovanje je moguće i sa sljedećim instrumentima:

 • Jedinice u otvorenim investicijskim fondovima, koje se prodaju samo kroz investicijske fondove (TFI). Ne pojavljuju se na sekundarnom tržištu. TFI ulaže u ime svojih klijenata.
 • Investicijski certifikati u zatvorenim investicijskim fondovima, dostupni na sekundarnom tržištu, a njihova cijena ovisi o postignutim rezultatima.
 • Certifikati indeksa, poznatiji kao ETF-ovi (eng. Exchange Traded Fund), su instrumenti koje izdaje financijska institucija, a čija vrijednost ovisi o određenom instrumentu, dioničkom indeksu, grupi kompanija, metalima, nafti itd. Ulaganje u ovaj tip instrumenta je zapravo ulaganje u kompanije koje same ulažu.

Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke

Obveznice i tržište kapitala

Sljedeći instrument kojim ćemo se pozabaviti su obveznice. To je dužnička sigurnosnica putem koje prodavatelj ili izdavač posuđuje kapital od osobe koja kupuje obveznicu. Kapital se posuđuje na minimalno godinu dana. Ako želite pročitati više o samim dionicama - uputite se na naš članak koji je posvećen toj temi.

Obveznice možemo podijeliti po metodi kojom se isplaćuje kamata:

 • Obveznice s fiksnom kamatnom stopom imaju fiksiranu i predodređenu kamatnu stopu
 • Obveznice s tekućom kamatnom stopom su one čija kamatna stopa najčešće ovisi o kamatama međubankarskog tržišta
 • Obveznice s nultom kamatnom stopom su one koje investitor kupi s određenim popustom. Obveznica je jeftinija od svoje nominalne vrijednosti, a po svom isteku investitor dobiva nominalnu vrijednost dionice

Obveznice također možemo podijeliti po vrstama izdavača:

 • Državne obveznice koje izdaje država
 • Municipalne obveznice koje izdaju municipalne jedinice
 • Korporativne obveznice koje izdaju kompanije kako bi prikupile investicije

Dakle, što je tržište kapitala?

Tržište kapitala je dobra solucija za investiranje viška ušteđevine. Instrumente koje nudi međunarodno tržište kapitala daju veću stopu prinosa na uloženi kapital. No mogućnost veće zarade također donosi i veći rizik. Ulaganje u svjetsko tržište kapitala zahtjeva veliku količinu znanja, pripreme i iskustva.

Nije bitno kojim instrumentom želite trgovati, no bile to dionice, obveznice ili nešto treće, mi Vam predlažemo da prvo počnete u sigurnom okruženju. Naša Virtualna Burza kojoj možete pristupiti kreiranjem Demo računa je odličan prvi korak u svijet trgovanja i financijskih tržišta. Preko Demo računa možete trgovati virtualnim kapitalom bez rizika i tako steknuti prijekopotrebno iskustvo prije nego li počnete ulagati Vaš novac. Virtualna burza je također odlično mjesto gdje možete testirati Vaše strategije trgovanja.

Admiral Markets je tu da Vas pripremi za financijska tržišta!

Pružanje kvalitetog okruženja za donošenje promišljenih i inteligentnih investicijskih odluka naših klijenata nama u Admiral Marketsu je prioritet. Radi toga, našim klijentima omogućujemo edukaciju putem seminara uživo i online predavanja (webinara) na kojima klijente upoznajemo sa funkcioniranjem financijskih tržišta i različitim strategijama trgovanja.

Osim toga, izdajemo edukacijske knjige i brošure na više različitih jezika koje distribuiramo diljem svijeta. Naš edukacijski materijal se konstantno unapređuje. Ova sekcija isto sadrži veliki broj analitičkih alata koje trgovcima služe za bolje upravljanje pozicijama na financijskim tržištima.

Online financijsko tržište je vrlo komplicirana i široka tema za brojne početnike. Zato Vas molimo da se ne ustručavate ostaviti komentar, poslati mail ili nas kontaktirati na način na koji Vam odgovara. Strpljivo i opširno ćemo odgovoriti na svaki Vaš upit.

Nastavite čitati o brojnim temama vezanima za trgovanje i ulaganje na edukativnom dijelu naše web stranice :

Ovaj članak ne sadrži i ne treba se shvatiti kao investicijski savjet, investicijska preporuka, ponuda ili poziv na neku vrstu transakcije bilo kojim financijskim instrumentom. Imajte na umu da ova vrsta analize nije pouzdani indikator za trenutni ili budući učinak instrumenta jer se okolnosti mogu promijeniti tijekom vremena. Prije nego li donesete investicijsku odluku, preporučujemo Vam da potražite savjet financijskog savjetnika kako bi sa sigurnošću bili svjesni svih prisutnih rizika.

TOP ČLANCI
Što je backtesting? ​Kako napraviti backtesting strategije trgovanja
Naučiti kako napraviti backtesting strategije trgovanja jedna je od najvažnijih vještina poboljšanja performansi trgovanja. Uostalom, u trgovanju se radi o donošenju odluka i teško je donositi odluke kada je ishod nepoznat. Iako prošla izvedba ne garantira buduće performanse, backtesting strategije...
Što je financijsko tržište, koje sve vrste postoje i kako na tim tržištima ulagati?
Mnogo je ljudi čulo za financijsko tržište, no nekolicina zapravo zna što je financijsko tržište i kako funkcionira. Možda mnogi prate burzu, odnosno financijska tržišta, ali malo je onih koji znaju ulagati.Financijsko tržište možemo nazvati mjestom gdje se trguje financijskim instrumentima na lokal...
Forex za početnike: Kompletan vodič
Forex trgovanje se početnicima može činiti teško i komplicirano. Razlog tome su najčešće nerealna očekivanja koja početnici imaju. Prva stvar koju morate znati je - trgovanje valutama nije metoda za brzu zaradu. Ovaj članak je kompletan vodič za Forex trgovanje. Na ovoj stranici će te se upoznati s...
Prikaži sve