Uložit PDF Tisk

PROHLÁŠENÍ ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD TÝKAJÍCÍ SE UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA PŘI OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY

Platné ke dni 01. 4. 2021


Admiral Markets Cyprus Ltd (dále jen "Společnost", "my", "naše", "nás") je kyperská investiční společnost, řádně zaregistrovaná v Kyperské republice pod registračním číslem ΗΕ 310328 a je povolena a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry (dále jen "CySEC") pod číslem licence 201/13. Cílem tohoto prohlášení o rizicích obchodování s cennými papíry je poskytnout klientům společnosti (dále jen "Vy", "Váš", "Váše", "Vaši", "Klient") přehled základních (tj. orientačních a nikoliv podrobných) rizik obchodování s cennými papíry.


1. Tržní riziko

Tržní riziko je riziko, že klesne hodnota investic kvůli ekonomickému vývoji nebo ostatním událostem, které ovlivňují celý trh. V souvislosti s tržním rizikem může klient utrpět ztráty kvůli celkovému nepříznivému cenovému pohybu na trhu cenných papírů nebo v určitém segmentu tohoto trhu. Nepříznivý cenový pohyb může být způsoben například slabými ekonomickými indikátory relevantního státu nebo odvětví ekonomiky, nestabilním ekonomickým prostředím nebo nestabilním trhem cenných papírů.

2. Riziko kolísání

Riziko kolísání je riziko změn v hodnotě finančního produktu. Vysoká volatilita obvykle znamená, že hodnota cenného papíru může podléhat dramatickému zvýšení a/nebo snížení cen během krátkého časového období. Toto vysoké kolísání lze očekávat spíše v nelikvidních nebo méně často obchodovaných cenných papírech než v likvidních nebo častěji obchodovaných cenných papírech. Z důvodu volatility nemusí být pokyn zadaný klientem proveden nebo může být proveden jen částečně kvůli rychlým změnám v tržních cenách. Kolísání může navíc způsobit cenovou nejistotu jakýchkoliv tržních pokynů zadaných klientem, neboť cena, za kterou se pokyn provádí, může být úplně jiná než poslední dostupná tržní cena, nebo se poté může výrazně změnit, což způsobí reálné nebo pomyslné ztráty.

3. Riziko likvidity

Likvidita souvisí se schopností účastníků trhu kupovat a/nebo prodávat cenné papíry rychle a pohotově za dobrou cenu a s minimálním cenovým rozdílem. Obecně se předpokládá, že čím více bude pokynů na trhu, tím vyšší je likvidita. Likvidita je důležitá kvůli tomu, že s větší likviditou bude pro klienta jednodušší kupovat a/nebo prodávat cenné papíry rychle a s minimálním cenovým rozdílem, a proto bude pravděpodobnější, že klient zaplatí nebo přijme za provedené obchody atraktivní tržní cenu. Obecně lze očekávat nižší likviditu v méně obchodovaných instrumentech ve srovnání s likvidnějšími nebo více obchodovanými instrumenty. Za určitých tržních podmínek (například v situaci, kdy nejsou žádné čekající pokyny buď na straně buy nebo na straně sell nebo pokud se obchodování cenného papíru pozdrží z jakéhokoliv důvodu), může být pro klienta obtížné nebo nemožné likvidovat pozici na trhu za přiměřenou cenu.

4. Riziko spekulativního obchodování

Spekulativní transakce se zadávají ve snaze vydělat na kolísání tržní hodnoty cenných papírů a nikoliv na fundamentální hodnotě cenného papíru a/nebo podkladových atributech obsažených v cenném papíru. Spekulativní obchodování má za následek nejistý zisk nebo ztrátu. Téměř všechny investiční aktivity zahrnují do určité míry spekulativní rizika, protože investor neví, zda bude investice zisková či nikoliv.

5. Riziko kolísání cen v důsledku oznámení korporací

Oznámení korporací nebo jakékoliv jiné podstatné informace mohou ovlivnit cenu cenných papírů. Tato oznámení v kombinaci s relativně nízkou likviditou cenného papíru mohou mít za následek výrazné kolísání cen.

6. Systémové riziko

Systémové riziko je určitá možnost, že klient utrpí ztrátu kvůli špatnému technickému fungování v systémech uložení a úschovy cenných papírů, na burzách a jiných místech vypořádání transakcí s cennými papíry. Takové technické špatné fungování může způsobit zpoždění exekuce, odmítnutí transakcí, odložení vypořádání po transakcích, falešné převody a ostatní události. Přerušení obchodování a/nebo špatné fungování například kvůli pomalému internetovému připojení nebo jeho dočasné nedostupnosti může způsobit klientovi ztráty. Obchodování ve vysokých objemech může navíc způsobit zpoždění exekuce pokynů, protože během období volatility mohou účastníci neustále modifikovat objem svého příkazu nebo mohou zadávat nové příkazy nebo více příkazů, což může způsobit zpoždění exekuce pokynů nebo jejich odmítnutí.

7. Regulatorní/právní rizika

Vládní politika, pravidla, regulace, zákony a procesy řídící obchodování na finančních trzích se čas od času aktualizují. Takovéto regulatorní akce a změny právním/regulatorním ekosystému, včetně, avšak bez omezení na změny v daních/povinných poplatcích, mohou změnit potenciální zisk z investice do cenných papírů. Některé vládní politiky se navíc mohou zaměřovat víc na některé sektory než na jiní, což ovlivňuje profil rizika a návratnost investice.

8. Politické riziko

Politické riziko je riziko toho, že ve státě, kde byly cenné papíry zaregistrovány nebo kde má sídlo nebo místo registrace emitent cenných papírů, do nichž investoval klient, probíhají události, které ovlivňují politickou nebo ekonomickou stabilitu nebo další rozvoj státu nebo oblasti, a proto může být hrozba, že klient zcela nebo částečně ztratí své investice v tomto státě nebo oblasti nebo utrpí výrazné ztráty z uskutečněné investice. Mezi politická rizika patří například radikální změny v ekonomickém a legislativním prostředí (například proces znárodnění), sociální a politická krize (např. občanské nepokoje) apod.

9. Riziko v systému vypořádání

Riziko v systému vypořádání je možnost, že (primárně) technické závady v systémech a účtech nebo komunikačních kanálech registrů cenných papírů, burzách, clearingových domech a ostatních institucích nebo jiné problémy zaviní zrušení transakcí, zpoždění vypořádání po transakci, falešné převody a ostatní události, které mohou způsobit ztráty pro Klienta.

10. Měnové riziko

Zisk nebo ztráta z transakcí s kontrakty denominovanými v zahraniční měně (ať už se obchodují klientově jurisdikci nebo jiné jurisdikci) budou ovlivněny kolísáním měnových kurzů tam, kde je potřeba převést měnu, ve které je denominovaný kontrakt, na jinou měnu.

11. Informační riziko

Informační riziko je riziko, že klient neuděládobře promyšlené rozhodnutí nebo udělá špatné investiční rozhodnutí proto, že dostane neúplné a/nebo nepřesné a/nebo neadekvátní informace o cenných papírech nebo kvůli tomu, že mu bude znemožněno/ztíženo přijetí kompletních, přesných a adekvátních informací pro tyto cenné papíry. Toto může být způsobeno nespolehlivými zdroji, nesprávnou interpretací původně přesných informací nebo komunikačními chybami.

Závěr:

Obchodování s cennými papíry není vhodné pro všechny investory a je spojeno s riziky, která mohou vést ke ztrátě vašeho investovaného kapitálu. Měli byste vyhledat radu od nezávislého finančního poradce s odpovídající licencí a ujistit se, že máte ochotu riskovat, relevantní zkušenosti a znalosti předtím, než se rozhodnete obchodovat. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucích výsledků a/nebo výnosů.

Toto prohlášení o rizicích obchodování s cennými papíry je k dispozici v angličtině a ostatních jazycích. Pokud by byly nějaké rozdíly mezi anglickou verzí a verzemi v ostatních jazycích, anglická verze bude mít přednost.