Uložit PDF Tisk

Oznámení o konkrétních souhlasech


Toto oznámení (dále jen „Oznámení“) uvádí určité konkrétní souhlasy, které jste udělili společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd (dále jen „nás“) v souvislosti s tím, jak s námi uzavřete jakoukoli zákaznickou smlouvu (ať už se jedná o deriváty, akcie, fondy obchodované na burze nebo jakýkoli jiné relevantní produkty, či instrumenty).

Slova a výrazy definované v příslušných smlouvách, podmínkách, zásadách a klíčových dokumentech (dále jen „podmínky“) mají při použití v tomto oznámení stejné významy (pokud není výslovně uvedeno jinak).

V případě rozporu mezi podmínkami a tímto oznámením bude toto oznámení rozhodující. Měli byste si přečíst všechna ustanovení v tomto oznámení, protože obsahují důležité informace o našem vztahu s Vámi.

SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍM:

  • Souhlasíte s tím, aby vám byly podmínky poskytnuty na jiném trvalém nosiči než na papíře (např. ve formátu PDF nebo e-mailem) a/nebo prostřednictvím našich webových stránek www.admiralmarkets.com (dále jen „webových stránek“) nebo mobilní aplikace Admirals.
  • Potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s podmínkami a další klientskou dokumentací, která upravuje námi nabízené investiční služby, jak je v současné době uvedeno na webových stránkách, včetně Zásad ochrany osobních údajů, Obchodních podmínek, Podmínek cenných papírů,Upozornění na rizika,Platebních podmínek a zásad, Zásad provedení objednávek,Zásad fondu pro odškodnění investorů,Postupu vyřizování reklamací klienta, Kategorizaci klientů, Zásad střetu zájmů, Zásad finanční páky, Zásad ochrany záporného zůstatku na účtu pro retailové klienty, Zásad ochrany záporného zůstatku na účtu pro profesionální klienty.
  • Souhlasíte s tím, že důležitá komunikace související s našimi službami, které Vám poskytujeme, bude probíhat elektronicky (např. prostřednictvím obchodní platformy, webu, e-mailu, mobilních oznámení).
  • Potvrzujete, že informace, které jste uvedli ve své žádosti o účet, jsou pravdivé a správné.
  • Potvrzujete, že prostředky uložené u nás byly získány legálně a nesouvisí s praní špinavých peněz, terorismem ani jinou nezákonnou činností.
  • Souhlasíte, že s námi budete spolupracovat, kdykoli Vás budeme kontaktovat v souladu s příslušnými zákony a předpisy, a umožníte nám provést průzkum renomovaných zdrojů za účelem ověření Vaší identity, zdrojů finančních prostředků a předložených informací.
  • Souhlasíte s tím, abychom drželi Vaše finanční prostředky na segregovaných účtech v jedné nebo několika úvěrových institucích, oprávněných k těmto operacím a dále drželi Vaše pozice na daných instrumentech na jednom nebo více svěřeneckých účtech u třetí strany, oprávněného depozitáře.
  • Zcela rozumíte a přijímáte, že rozdílové smlouvy (CFD) a další investiční produkty představují vysoký stupeň rizika a mohou vést ke ztrátě Vaší investice.
  • Souhlasíte s tím, že transakce mezi Vámi a námi mohou být podle příslušných podmínek prováděny buď na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním systému nebo organizovaném obchodním systému, nebo jako OTC transakce mimo obchodní místo. Pokud příslušné podmínky stanoví, že transakce mezi Vámi a námi budou prováděny jako OTC transakce mimo obchodní místo, souhlasíte s provedením objednávek podle příslušných podmínek mimo regulované trhy, mnohostranné obchodní systémy nebo organizované obchodní systémy.

Toto oznámení se řídí, je konstruováno a interpretováno v souladu se zákony Kyperské republiky.

Jakékoli mimosmluvní závazky vyplývající z tohoto oznámení nebo v souvislosti s nímse řídí, jsou konstruovány a interpretovány v souladu se zákony Kyperské republiky.