Zásady ochrany proti zápornému zůstatku pro maloobchodní klienty

Platí od 11. dubna 2017


Obchodní systémy společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd jsou navrženy s "ochrannými opatřeními", která pomáhají klientům předcházet zápornému zůstatku při obchodování za běžných tržních podmínek, například „Stop out Level“.

Jak je běžné, všichni klienti si také mohou a měli by si stanovit osobní limity pro řízení rizik, které mohou pomoci omezit ztráty a maximalizovat zisky.

Například by měl být zaveden osobní "Stop Loss", který zohledňuje výši pákového efektu používaného pro otevřené pozice ve vztahu k zůstatku na účtu a velikosti jednotlivých příkazů. Zopakujme, že "Risk Management (Řízení rizik)" je při obchodování s pákovými produkty důležitou disciplínou.

Řízením rizik se rozumí využívání strategií ke kontrole nebo snižování finančních rizik. Řízení rizik je soubor pravidel, která je třeba dodržovat k zajištění kontroly kapitálu a zejména k minimalizaci možnosti záporného salda. Příkladem je příkaz stop-loss, který minimalizuje maximální ztrátu nebo zabraňuje otevírání velkých pozic bezprostředně před zveřejněním důležitých makroekonomických ukazatelů nebo bezprostředně před ukončením obchodní seance daného nástroje.

Občas se může stát, že výše uvedená ochranná opatření selžou. Důvodem může být výrazná "tržní mezera" (otevřeno či zavřeno o víkendu), která umožňuje vznik záporného zůstatku při obchodování. Pokud klientovi vznikne obchodní činností záporný zůstatek, měl by o tom informovat tým podpory společnosti.

Společnost připíše na účet klienta částku záporného zůstatku, pokud byl dluh způsoben běžnou obchodní činností v návaznosti na tyto zásady.

Částka, která má být připsána, se určí součtem všech záporných zůstatků klienta na všech účtech vedených klientem u společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd v důsledku běžných obchodních činností bez nezákonných obchodních metod.

Nedovolené metody zahrnují výskyt záporného zůstatku u ziskové pozice otevřené na jiném účtu téhož klienta v opačném směru než pozice, která vedla k zápornému zůstatku.

Tato pojistka je k dispozici pouze pro retailové klienty.

Ustanovení těchto zásad se nepoužijí:

  • pokud záporný zůstatek nesouvisí s obchodní činností klienta (například pokud se dluh týká jakýchkoli poplatků nebo plateb společnosti);
  • pokud je klient klasifikován jako způsobilá protistrana nebo profesionální klient.