Admiral Markets Cyprus Ltd Politika ochrany záporného zůstatku na účtu pro profesionální klienty

Platné od 04.02.2021

Tato politika stanoví rámec a okolnosti, za kterých může Admiral Markets Cyprus Ltd (dále jen "společnost") odškodnit profesionální klienty, kterým vznikl záporný zůstatek na jejich účtech. Tímto se objasňuje, že tato Politika se nevztahuje na neprofesionální klienty.

Ochrana profesionálních klientů je platná, pokud:

 1. Klienti jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou klasifikovány jako profesionální klienti společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd. Nevztahuje se na klienta, který podléhá dohledu regulátora finančních služeb, nebo na fond spravovaný takovou společností nebo na právnickou osobu, která je profesionálním klientem z důvodu, že je velkým podnikem.
 2. Účty jsou účty pro obchodování s CFD, tj. všechny typy účtů kromě těch, které jsou specificky určeny pro produkty obchodované na burze.

Při obchodování s finančními produkty na marži je možné dosáhnout stavu deficitu účtu, tj. situace, kdy je zůstatek účtu záporný.

S výhradou výše popsaných omezení se pojem "profesionální klient" dále, pokud to kontext vyžaduje, označuje jako "klient".

Pokud klientovi vznikl záporný zůstatek a žádá o kompenzaci, musí o tom e-mailem informovat zákaznický servis společnosti, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od vzniku záporného zůstatku. Společnost dotaz vyhodnotí a podle svého uvážení může na příslušné účty zcela nebo částečně kompenzovat záporné zůstatky. Pokud má klient více než jeden účet, zůstatky se započítají.

Částka k připsání se určí započtením všech kladných zůstatků se zápornými zůstatky vzniklými v průběhu 2 pracovních dnů před obdržením dotazu. Společnost podle svého uvážení připíše na účty klientů částku, která kompenzuje započtené záporné zůstatky, a to až do maximální hodnoty 50 000 EUR nebo ekvivalentu v jiných měnách účtu.

Ustanovení těchto zásad není platné, pokud:

 1. v jurisdikci klienta existují právní požadavky, aby společnost poskytla klientovi ochranu záporného zůstatku. V takových případech se jednání společnosti řídí místními předpisy, nikoliv těmito zásadami;
 2. k zápornému zůstatku došlo za neobvyklých tržních podmínek nebo při výjimečných pohybech/volatilitě trhu;
 3. společnost na základě vlastního uvážení rozhodne, že záporný zůstatek nesouvisí s obchodní činností klienta (například pokud se záporný zůstatek týká jakýchkoli poplatků nebo plateb společnosti);
 4. klient jedná prostřednictvím kreditní nebo bonusové dohody poskytnuté společností;
 5. záporný zůstatek souvisí s přímým nebo nepřímým porušením jakéhokoli ustanovení obchodních podmínek společnosti ze strany klienta nebo s porušením tržních pravidel nebo praxe, mimo jiné včetně právních předpisů země původu klienta, země bydliště klienta nebo kterékoli země v rámci EHP, nebo je jejich důsledkem;
 6. společnost má za to, že klient zneužil ochranu poskytovanou podle těchto Zásad ke škodě společnosti, což bez omezení zahrnuje situaci, kdy klient jednal ve zlé víře tím, že sledoval strategii, podle níž by měl klient prospěch z této ochrany, zatímco sám nebo ve spolupráci s jiným klientem u nás držel jiné pozice, které jsou pro klienta výhodné v případě, že ochrana je nebo by mohla být spuštěna;
 7. společnost dříve klienta informovala, že je vyloučen z těchto zásad;
 8. existuje událost, která je popsána v následujícím: činu, opomenutí nebo nedbalosti jakéhokoli mnohostranného obchodního nástroje, organizovaného obchodního systému, regulovaného trhu, poskytovatele likvidity nebo zprostředkujícího zprostředkovatele;
 9. záporný zůstatek je spojen s událostí vyšší moci - zásahem vyšší moci, válkou, terorismem, škodami způsobenými zlovolnými úmysly, občanskými nepokoji, průmyslovými událostmi, jakoukoli mimořádnou událostí na trhu nebo s akty a nařízeními jakýchkoli vládních nebo nadnárodních orgánů nebo úřadů, které podle názoru společnosti brání řádnému fungování trhu ve vztahu k příkazům klienta.