Zapisz w PDF Drukuj

Ogólne Warunki Umowy

Obowiązuje od dnia 01.11.2019 r.

PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI. WARUNKI TE, WRAZ Z UJAWNIENIEM RYZYKA ORAZ WSZELKIE ZAŁĄCZONE ZAWIADOMIENIA, HARMONOGRAMY I ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZMIENIANE I/LUB PRZEKSZTAŁCANE OD CZASU DO CZASU, OKREŚLAJĄ WARUNKI ŚWIADCZENIA PRZEZ NAS USŁUG NA RZECZ KLIENTÓW ORAZ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJEDOTYCZĄCE PRAWNIE WIĄŻĄCYCH WARUNKÓW, KTÓRE DOTYCZĄ NASZYCH KLIENTÓW, A ZATEM STANOWIĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY KLIENTEM A NAMI.

POPRZEZ WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE NASZEGO FORMULARZA OTWARCIA RACHUNKUPOTWIERDZAJĄ PAŃSTWO SWOJĄ ZGODĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM NINIEJSZYMI WARUNKAMI. W ZWIĄZKU Z TYM MOGĄ PAŃSTWO UZNAĆ ZA STOSOWNE ZASIĘGNIĘCIE PORADY PRAWNEJ PRZED PODJĘCIEM DECYZJI. WYRAŻAJĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ ZGODĘ NA NIEPODWAŻANIE ZASADNOŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW NA PODSTAWIE ZAWARCIA Z NAMI UMOWY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

JEŚLI KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z NASZYCH USŁUG W IMIENIU STRONY TRZECIEJ, W TYM PRACODAWCY, OŚWIADCZAJĄ I GWARANTUJĄ PAŃSTWO, ŻE ZOSTALI PAŃSTWO UPOWAŻNIENI PRZEZ TAKĄ STRONĘ TRZECIĄ DO REPREZENTOWANIA I KORZYSTANIA Z TYCH USŁUG I WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI W IMIENIU TEJ STRONY TRZECIEJ.

ŚWIADCZYMY USŁUGI DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH FINANSOWYCH PRODUKTÓW POCHODNYCH. KONTRAKTY ZAWIERANE W NASZYM SERWISIE ONLINE SĄ PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI Z UŻYCIEM DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO LUB DŹWIGNI FINANSOWEJ, CZYLI OBROTU, KTÓRY NIESIE ZA SOBĄ WYSOKIE RYZYKO, W TYM RYZYKO UTRATY KAPITAŁU. CENA ZAWIERANEGO Z NAMI KONTRAKTU MOŻE SIĘ SZYBKO ZMIENIĆ, A PAŃSTWA ZYSKI I STRATY MOGĄ WYNOSIĆWIELOKROTNOŚĆ KWOTY PIERWSZEJ INWESTYCJI LUB DEPOZYTU. JEŚLI NIE POSIADAJĄ PAŃSTWO WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW, ABY SPROSTAĆ WYMAGANIOM DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO, MOŻEMY ZAMKNĄĆ PAŃSTWA OTWARTE POZYCJE NATYCHMIAST I BEZ POWIADAMIANIA I MOŻEOKAZAĆ SIĘ KONIECZNE DOSTARCZENIE NAM DALSZYCH ŚRODKÓW NA POKRYCIE WSZELKICH STRAT. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RYZYKA ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU 2, ABY ZROZUMIEĆ RYZYKO PROWADZENIA TRANSAKCJI Z UŻYCIEM DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO LUB DŹWIGNI FINANSOWEJ. PROWADZENIE TRANSAKCJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TE PRODUKTY, MOŻE NIE BYĆ ODPOWIEDNIE DLA WSZYSTKICH I NIE POWINNIPAŃSTWO ICH PODEJMOWAĆ, JEŚLI NIE ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I NIE AKCEPTUJĄ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM TRANSAKCJI Z UŻYCIEM DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO LUB DŹWIGNI FINANSOWEJ I JEŚLI NIE MOGĄ SOBIE PAŃSTWO POZWOLIĆ NA PONIESIENIE STRAT.

1. Wprowadzenie

1.1 Usługi prowadzenia transakcji są świadczone przez Admiral Markets UK Ltd z siedzibą przy 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, Wielka Brytania (odpowiednio my, nas lub nasze) zgodnie z poniższymi warunkami i należycie wypełnionym formularzem otwarcia konta (zgodnie z okresowo wprowadzanymi zmianami) (zwane łącznie Umową), które obwiązują we wszelkich kontaktach pomiędzy nami a klientami.

1.2 Jako firma inwestycyjna posiadamy autoryzację Financial Conduct Authority (FCA) Urząd Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii (numer referencyjny firmy FCA 595450) i podlegamy jego regulacjom. Siedziba FCA znajduje się pod adresem: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN, Wielka Brytania.

1.3 Możemy świadczyć jedną lub więcej z naszych usług w innych krajach UE na zasadzie transgranicznej (zwanej "paszportowaniem") zgodnie z dyrektywą UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (znaną jako "MiFID") wraz z okresowo wprowadzonymi zmianami lub wersjami. Jeśli świadczymy usługi na rzecz klientów w innych krajach UE za pośrednictwem lokalnego oddziału, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania niektórych zasad postępowania dotyczących takich usług na mocy lokalnych przepisów pod nadzorem krajowego organu finansowego. Wykaz krajów UE, w których jesteśmy upoważnieni do świadczenia usług na rzecz klientów na zasadzie transgranicznej jest dostępny na żądanie. Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską, usługi będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, które mogą zastąpić MIFID.

1.4 Do celów przepisów i wytycznych wydawanych okresowo przez FCA (Zasady FCA) będziemy traktować Państwa jak klienta detalicznego, chyba że zawiadomimy Państwa o zmianie klasyfikacji na klienta profesjonalnego. Klasyfikacja klienta może ulec zmianie w dowolnym momencie po otrzymaniu od nas powiadomienia. Przysługuje Państwu prawo do wnioskowania o inną klasyfikację klienta, jednak nie jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia takiej zmiany. Jeśli zmienimy Państwa klasyfikację, poinformujemy Państwa o wszelkich ograniczeniach dotyczących poziomu ochrony klienta, które mogą się z tym wiązać. Szczegółowe informacje dotyczące polityki kategoryzacji klienta można znaleźć w załączniku 1 do niniejszych warunków. W zasadach postępowania względem Klientów detalicznych będziemy tam, gdzie ma to zastosowanie stosować przepisy COBS 22.5 dotyczące ochrony przed ujemnym saldem oraz wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego. Oznacza to, że dla klientów detalicznych handlujących złożonymi instrumentami, jakimi są kontrakty CFD, odpowiedzialność za wszystkie transakcje w wyniku handlu kontraktami CFD klientów detalicznych jest ograniczona do środków na rachunku klienta z zamiarem, że klient detaliczny nie może stracić więcej niż środki przeznaczone na handel kontraktami CFD oraz innymi instrumentami spekulacyjnymi objętymi regulacjami.

1.5 W celu uniknięcia wątpliwości elektroniczna akceptacja niniejszych warunków Umowy ikorzystanie z naszych usług zostanie uznane za zgodę na prawne związanie Umową.

1.6 Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia lub porozumienia, pisemne lub ustne, pomiędzy nami co do podstawy świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz. Możemy zmieniać lub modyfikować Umowę w dowolnym czasie po powiadomieniu Państwa (powiadomienie zostanie przekazane lub potwierdzone na piśmie, a zmiany wejdą w życie w terminie określonym w powiadomieniu lub natychmiast, jeśli w powiadomieniu nie zostanie określona żadna data), powiadomienie może zostać wyświetlone na naszej stronie internetowej, platformie transakcyjnej online i w podglądzie konta (zwanymi łącznie SerwisemOnline). Nasze usługi podlegają wszelkim stosownym zrzeczeniom odpowiedzialności i ujawnionym informacjom znajdującym się w umowie dotyczącej Serwisu Online.

1.7 Aktualne i ostateczne egzemplarze tych warunków (okresowo zmienianych) będą cały czas dostępne dla Państwa w Serwisie Online.

1.8 Zobowiązują się Państwo (stanowi to umownie wiążące zobowiązanie) do natychmiastowego powiadamiania nas o wszelkich zmianach w informacjach, które nam Państwo przekazali w związku z Umową (również w związku z należycie wypełnionym formularzem otwarcia konta).

1.9 Poprzez zawarcie Umowy upoważniają Państwo nas lub dowolnego agenta działającego w naszym imieniu do sprawdzenia Państwa tożsamości lub zdolności kredytowej oraz do skontaktowania się z bankami, instytucjami finansowymi i agencjami kredytowymi zgodnie z naszym uznaniem w celu weryfikacji takich informacji. Upoważniają Państwo również nas lub dowolnego agenta do zbadania wszelkiej aktualnej i przeszłej działalności inwestycyjnej i w związku z tym do skontaktowania się z takimi bankami, maklerami i innymi podmiotami zgodnie z naszym uznaniem.

1.10 Będziemy się z Państwem kontaktować w języku angielskim, a wszelkie transakcje zawierane z nami lub za naszym pośrednictwem będą zawierane w języku angielskim.

1.11 W tych warunkach zastosowaliśmy określone zdefiniowane słowa i terminy w celu ułatwienia ich czytania. Po definicji lub słowie objaśniającym definiowane słowo lub termin umieściliśmy w nawiasie tłustym drukiem. Jeśli kontekst nie wymaga inaczej, wszelkie inne zastosowania określonego słowa lub terminu będą mieć takie samo znaczenie.

1.12 Prawo do anulowania umowy

1.12.1 Przysługuje Państwu prawo do anulowania Umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymaniaprzez nas prawidłowo wypełnionego formularza otwarcia konta. Jeśli pragną Państwo anulować Umowę, prosimy o kontakt z osobą kontaktową w Admiral Capital Markets UK Ltd lub napisać do nas na adres 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, lub przesłać do nam wiadomość e-mail, korzystając z danych kontaktowych na naszej stronie internetowej: www.admiralmarkets.com

1.12.2 Prawo do anulowania Umowy dotyczy wyłącznie anulowania samej Umowy. Anulowanie nie ma wpływu na Państwa lub nasze prawa nabyte, zwolnienia z odpowiedzialności, istniejące zobowiązania ani żadne inne postanowienia kontraktowe, które mają zachować ważność po rozwiązaniu Umowy.

1.12.3 Anulowanie umowy nie wiąże się z żadnymi opłatami karnymi. Anulowanie umowynie ma wpływu na realizację transakcji rozpoczętych przed otrzymaniem przez nasod Państwa powiadomienia o anulowaniu umowy. Po przyjęciu powiadomienia oanulowaniu umowy anulujemy wszystkie zlecenia oczekujące na realizację i zamkniemy wszystkie Państwa pozycje otwarte po obowiązującej cenie rynkowej (określonej przez nas). Oprócz tego, pokryją Państwo wszelkie opłaty i obciążenia obowiązujące do daty anulowania umowy oraz wszelkie dodatkowe koszty, które musieliśmy ponieść (lub które musiały ponieść osoby trzecie) w związku z anulowaniem Umowy oraz wszelkie straty poniesione w związku z rozliczeniem lub zawarciem nierozliczonych transakcji i zwrotem środków.

1.12.4 Jeśli nie skorzystają Państwo z prawa do anulowania Umowy w wyznaczonym terminie,nadal przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z punktem 23niniejszych warunków.

2. Usługi

2.1 Oferujemy usługi realizacji transakcji bez doradztwa w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD), w których inwestycje lub produkty obejmują rolowane kontrakty walutowe spot, metale szlachetne, kontrakty futures i wszelkie inne produkty finansowe, które możemy okresowo oferować poprzez Serwis Online (zwane łącznie Produktami). W przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku, na którym przeprowadzane są transakcje na kontraktach CFD do celów niniejszych postanowień rachunki te zostaną skonsolidowane i tym samym będą rozpatrywane jako jeden rachunek.

2.2 Dajemy możliwość prowadzenia transakcji dotyczących Produktów w różnych walutach za pomocą wybranej przez Państwa głównej waluty konta. W niektórych krajach możemy oferować walutę danego kraju jako główną walutę konta dla klientów z tego kraju. Informacje na temat dostępności walut są dostępne w Serwisie Online. Podczas prowadzenia transakcji dotyczących Produktu w walucie innej niż główna waluta konta wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego jest automatycznie przeliczany na główną walutę konta za pomocą odpowiedniej stawki wymiany podanej przez nas dla CFD. Co więcej, zyski i straty z pozycji będą stale przeliczane na główną walutę konta za pomocą powyższej stawki wymiany.

2.3 Podczas korzystania z usług dla klientów za pomocą Serwisu Online wyrażają Państwo zgodę na monitorowanie stawek wymiany walut spot podanych w Serwisie Online i wyrażają Państwo zgodę na stawki wymiany zastosowane w transakcjach dotyczących Produktów w walutach innych niż główna waluta konta.

Nie będziemy Państwu doradzać w zakresie korzyści wynikających z jakichkolwiek transakcji zawartych przez Państwa, nie będziemy też zarządzać pozycjami otwartymi Produktów ani ich monitorować. Potwierdzają Państwo, że realizacja przez nas jakiegokolwiek zlecenia w Państwa imieniu w żaden sposób nie oznacza, że zatwierdziliśmy lub poleciliśmy tę transakcję lub ten Produkt. Przygotowaliśmy różne informacje o ryzyku dotyczące naszych usług i Produktów w Serwisie Online oraz w załączniku 2 do niniejszych warunków.

2.4 Jesteśmy upoważnieni do realizacji wszelkich składanych przez Państwa zleceń w zakresie zakupu lub sprzedaży Produktów z wybranymi przez nas w uzasadniony sposób kontrahentami (zazwyczaj będzie to nasza firma, jednak może to być, z zastrzeżeniem wymogów regulaminowych, nasza jednostka stowarzyszona). Potwierdzają Państwo i wyrażają zgodę na to, że zazwyczaj będziemy kontrahentem we wszelkich transakcjach.

2.5 Jeśli nie zostało to ustalone z góry na piśmie, każdą transakcję zawrą Państwo jakozleceniodawca, a nie jako pośrednik w imieniu innej strony. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie wobec Państwa i nie posiadamy zobowiązań wobec jakichkolwiek Państwa zleceniodawców i klientów. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za realizację swoich zobowiązań wobec nas.

2.6 Wszelkie transakcje zawierane z Państwem lub w Państwa imieniu zostaną określone izrealizowane zgodnie z warunkami naszej polityki realizacji zleceń (zgodnie z okresowowprowadzanymi zmianami). Szczegółowe informacje dotyczące tej polityki są dostępne w Serwisie Online (Polityka Realizacji Zlecenia). Nasza Polityka Realizacji Zlecenia jest jedynie polityką, nie stanowi części Umowy, nie jest prawnie wiążąca i nie nakłada ani nie dąży do nałożenia na nas zobowiązań, których nie mielibyśmy na mocy Umowy lub Zasad FCA.

2.7 Zastrzegamy prawo do modyfikowania, zawieszania i przerywania, tymczasowego lub stałego, wszelkich lub dowolnych usług transakcyjnych (w całości lub w części) z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Akceptują Państwo, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani jakichkolwiek osób trzecich (w imieniu których mogą Państwo działać) za wszelkie modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie jakiejkolwiek z naszych usług transakcyjnych.

3. Ceny

3.1 Przekażemy Państwu "oferty" i "ceny ofertowe" w odniesieniu do każdego z Produktów oferowanych w Serwisie Online. Możemy również zmienić Państwa prowizję do każdej transakcji, o czym zostaną Państwo powiadomieni za pomocą Serwisu Online.

3.2 Każda cena opublikowana w Serwisie Online obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia lubanulowania lub wycofania jej przez nas, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Każda cena będzie udostępniona Państwu przed zawarciem transakcji z nami lub z naszym pośrednictwem do kwoty głównej, tak aby nie przekroczyć kwoty maksymalnej określonej przez nas i opublikowanej w Serwisie Online lub przekazanej Państwu w inny sposób.

3.3 Potwierdzają Państwo, że ceny i kwoty maksymalne oferowane Państwu przez nas mogą się różnić od cen i kwot maksymalnych oferowanych innym naszym klientom, a także że mogą zostać wycofane lub zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Możemy zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem i bez uprzedniego powiadamiania zmienić postanowienia, wycofać się lub odmówić transakcji po dowolnej opublikowanej przez nas cenie lub wyłączyć postanowienia o cenach, które opublikowaliśmy, dotyczące niektórych lub wszystkich Produktów i w zakresieniektórych lub wszystkich dat dostawy lub rozliczenia w dowolnym czasie. (Na przykład jeśli przyjęli Państwo od nas ofertę cenową lub złożyli zleceń po określonej cenie, nie możemy zagwarantować ceny, w jakiej rzeczywiście zostanie zrealizowane to zlecenie. Znane jest to powszechnie jako „poślizg”. Przyjmiemy jednak konsekwentne podejście, więc czasami „poślizg” działa na naszą korzyść, a czasami na korzyść klienta).

4. Zlecenia, transakcje i pozycje otwarte

4.1 Jeśli nie zostanie przez nas ustalone inaczej, wszystkie zlecenia należy nam przekazywać elektronicznie przez Serwis Online (jednak w sytuacjach awaryjnych i zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem możemy przyjąć instrukcje drogą telefoniczną).

4.2 Możemy zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem wymagać potwierdzenia każdego zlecenia w określonej przez nas formie.

4.3 Zlecenia przekazane nam przez Państwa lub w Państwa imieniu nie będzie skuteczne do czasu rzeczywistego otrzymania i zaakceptowania go przez nas. Po otrzymaniu przez nas zlecenia nie ma możliwości jego uchylenia, wycofania lub zmiany bez naszej wyraźnej zgody.

4.4 Przysługuje nam prawo do realizacji zlecenia lub działania w Państwa imieniu na podstawie instrukcji, która, jak w uzasadniony sposób wierzymy, została nam przekazana przez Państwa lub inną osobę w Państwa imieniu, bez dalszego dochodzenia autentyczności zlecenia lub instrukcji lub upoważnienia lub tożsamości takiej osoby przekazującej takie zlecenia lub instrukcję.

4.5 Możemy według naszego uznania odmówić przyjęcia zlecenia od Państwa w całości lub w części lub po otrzymaniu zlecenia odmówić jego realizacji, jednak jeśli tak zrobimy, dołożymy uzasadnionych starań, aby Państwa powiadomić o takiej odmowie z podaniem lub bez podawania przyczyn. Ponadto, zlecenie, które z dowolnego powodu nie zostanie przez nas otrzymane w sposób umożliwiający jego przetworzenie, w tym nieprzyjęcie lub nieprzetworzenie takich instrukcji przez Serwis Online, zostanie uznane za nieotrzymane przez nas.

4.6 Realizacja zlecenia przez nas będzie stanowić wiążącą umowę pomiędzy nami na warunkach określonych w takim zleceniu.

4.7 Procedura wprowadzania zleceń została określona w Serwisie Online.

4.8 Potwierdzają Państwo, że po realizacji dowolnej transakcji ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z nami oraz za monitorowanie pozycji otwartych i zapewnienie terminowego przekazywania dalszych instrukcji. W przypadku niewykonania tych zobowiązań nie możemy zapewnić, że będziemy mieć możliwość skontaktowania się z Państwem i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poniesione przez Państwa straty (lub straty, które rzekomo zostały poniesione) w wyniku niewykonania przez Państwa tych zobowiązań.

4.9 Wyrażają Państwo zgodę na prowadzenie odpowiedniej ewidencji w celu zademonstrowania charakteru składanych zleceń i czasu ich złożenia.

4.10 Możemy, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem, zażądać, aby ograniczyli Państwo liczbę składanych u nas zleceń lub liczbę lub wartość otwartych pozycji, które mogą Państwo mieć w danym czasie, i/lub pozwolić Państwu na zawieranie tylko transakcji zamykających lub możemy zamknąć jedną lub więcej pozycji lub transakcji odwracalnych w celu zapewnienia utrzymania narzuconych przez nas limitów pozycji.

4.11 Jeśli złożą Państwo zlecenie stop loss i zostaną zatrzymani, ponosząc przy tym stratę, są Państwo zobowiązani do pokrycia brakujących środków na koncie w ciągu jednego dnia roboczego. Możemy jednak, zgodnie z naszym uznaniem, ustalić dłuższe ramy czasowe. Jeśli są Państwo Klientem Detalicznym, mogą Państwo skorzystać z ochrony przed ujemnym saldem, o której mowa w punkcie 1.4. Natomiast jeżeli są Państwo sklasyfikowani jako Klient profesjonalny możemy uzgodnić pełne lub częściowe pokrycie takiej straty (zgodnie z polityką ochrony przed ujemnym saldem, które w celu uniknięcia wątpliwości nie jest umownie wiążące i nie stanowi części Umowy).

4.12 Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, nie będą Państwo posiadać dodatkowych zobowiązań dotyczących płatności powyżej kwoty początkowo zdeponowanej w związku z transakcją, jeżeli obowiązujące prawo lub regulacje zabraniają marketingu, dystrybucji lub sprzedaży Produktu w sytuacji, gdy istnieje dodatkowy obowiązek płatności.

4.13 Jeśli w ofercie i/lub podczas realizacji wystąpią błędy spowodowane błędem typograficznym lub innym błędem w ofercie lub wskazaniu, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za wynikające błędy w saldzie Państwa konta. W przypadku błędu w ofercie i/lub realizacji zastrzegamy sobie prawo do anulowania zleceń, odwrócenia transakcji, zamknięcia pozycji i dokonania niezbędnych poprawek lub korekt na danym koncie (w tym w odniesieniu do „poślizgu”, o którym mowa w punkcie 3.3). Wszelkie spory wynikające z takich błędów w ofercie i/lub realizacji (w tym „poślizgu”) zostaną przez nas rozstrzygnięte zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem.

4.14 Jeśli jakikolwiek rynek regulowany, centralny system rozliczeń, wielostronna platforma obrotu lub inny rodzaj platformy transakcyjnej (z których każdy zwany jest Rynkiem) (lub makler lub agent pośredniczący działający zgodnie z działaniami podejmowanymi przez Rynek lub w ich wyniku) lub organ nadzorujący podejmie działania dotyczące transakcji lub stanie się niewypłacalny lub jego działalność zostanie zawieszona, w takim przypadku możemy podjąć dowolne działania, które, zgodnie z naszym uzasadnionym uznaniem, uważamy za pożądane w związku z takimi działaniami lub zdarzeniami lub w celu zmniejszenia strat poniesionychw wyniku takich działań lub zdarzeń. Wszelkie takie działania będą dla Państwa wiążące. Jeśli Rynek lub organ nadzorujący złoży zapytanie dotyczące dowolnej z Państwa transakcji, wyrażą Państwo zgodę na współpracę z nami i niezwłocznie dostarczą wymagane przez nas informacje.

5. Serwis online

5.1 Korzystanie z Serwisu Online wymaga posiadania nazwy użytkownika i hasła (Kod Dostępu) przydzielonego lub ustalonego przez nas. Korzystanie z Kodu Dostępu zostanie przez nas uznane za korzystanie przez Państwa lub kogoś innego za Państwa wiedzą i zgodą z Serwisu Online.

5.2 W odniesieniu do Kodu Dostępu przyjmują Państwo do wiadomości i zobowiązują się do:

5.2.1 przyjęcia odpowiedzialności za poufność i korzystanie z Państwa Kodu Dostępu;

5.2.2 regularnego zmieniania hasła;

5.2.3 jeśli nie wyrazimy na to wcześniej pisemnej zgody – nieujawniania Państwa KoduDostępu innym osobom w dowolnym celu;

5.2.4 bez ograniczania ogólności punktu 4, możemy korzystać ze wszystkich instrukcji, zleceń i innych komunikatów wprowadzonych za pomocą Państwa Kodu Dostępu i będziemy związani wynikającymi z tego zawartymi transakcjami lub wydatkami poniesionymi w Państwa imieniu; oraz

5.2.5 są Państwo zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia nas telefonicznie– dzwoniąc na numer podany na naszej stronie internetowej – jeśli dowiedzą sięPaństwo o stracie, kradzieży lub ujawnieniu osobom trzecim lub nieupoważnionymwykorzystaniu Państwa Kodu Dostępu.

5.3 Potwierdzają Państwo, że Serwis Online ma być wykorzystywany wyłącznie przez Państwa lub osoby upoważnione przez Państwa do korzystania z niego w Państwa imieniu.

5.4 Jeśli poinformują nas Państwo, że Państwa Kod Dostępu jest używany bez Państwa wiedzy, lub mają Państwo podstawy, by wierzyć, że jest on używany w ten sposób przez osoby nieupoważnione lub został ujawniony przez Państwa innym osobom bez naszej zgody, możemy bez uprzedniego powiadamiania odebrać Państwu prawo do korzystania z Serwisu Online lub zawiesić je.

5.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, zobowiązania lub koszty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z nieupoważnionego wykorzystania Kodu Dostępu lub Serwisu Online. Pozostają Państwo odpowiedzialni za wszelkie straty, zobowiązania, wyroki, powództwa, postępowania, środki prawne, roszczenia, szkody i koszty wynikające z wszelkich działań lub zaniechań dowolnej osoby korzystającej z Serwisu Online przez użycie Państwa Kodu Dostępu, bez względu na to, czy autoryzowali Państwo to korzystanie czy też nie, a także na żądanie zwolnią nas Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczą przed wyżej wymienionymizdarzeniami (tj. będą Państwo za nie odpowiedzialni i zwrócą nam Państwo koszty poniesione przez nas w wyniku tych zdarzeń).

5.6 Możemy zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem wprowadzić i wymagać dodatkowychpoziomów identyfikacji i bezpieczeństwa użytkownika. Możemy zmienić nasze procedury bezpieczeństwa w dowolnym czasie i możliwie jak najprędzej poinformujemy Państwa o nowych procedurach, które będą Państwa obowiązywać.

5.7 Serwis Online jest na ogół dostępny 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku (czasu londyńskiego). Dodatkowe informacje dotyczące czasu pracy są dostępne w Serwisie Online i, w celu uniknięcia wątpliwości, nie przyjmujemy odpowiedzialności wobec Państwa za okres, w którym Serwis Online nie jest dostępny (w trakcie tych godzin lub w innych terminach).

5.8 Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i utrzymanie wszelkiego sprzętu wykorzystywanego do uzyskiwania dostępu do Serwisu Online oraz związanych z nim ustaleń dotyczących bezpieczeństwa a także za wszelkie odpowiednie ustalenia z dostawcami usług telekomunikacyjnych albo – gdy dostęp do Serwisu Online jest dostarczany za pomocą serwera osób trzecich – ustalenia z takimi osobami trzecimi w celu uzyskania dostępu do Serwisu Online. Ani my, ani żadna spółka utrzymująca, prowadząca, będąca właścicielem, licencjonująca lub świadcząca usługi dla nas w związku z Serwisem Online (Usługodawcy) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dostępności, użyteczności, odpowiedniości lub innych cech Serwisu Online lub wszelkiego sprzętu lubustaleń (tj. ani my, ani osoby trzecie, z których usług korzystamy, nie jesteśmy odpowiedzialni za to wobec Państwa). Jako że nie kontrolujemy siły sygnału, jego odbioru lub trasowania przez internet, konfiguracji Państwa sprzętu lub sprzętu osób trzecich oraz niezawodności połączenia, nie ponosimy odpowiedzialności za awarie komunikacji, zniekształcenia lub opóźnienia, gdy uzyskują Państwo dostęp do Serwisu Online przez internet.

5.9 W celu uniknięcia wątpliwości, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa (umownej ani deliktowej, w tym zaniedbania) za szkody (tj. straty i wydatki lub podobne), które mogą Państwo ponieść w wyniku błędów w transmisji, błędów technicznych, nieprawidłowego funkcjonowania, niezgodnych z prawem interwencji w sprzęcie sieciowym, przeciążenia sieci, szkodliwego blokowania dostępu przez osoby trzecie, nieprawidłowego funkcjonowania internetu, zakłóceń lub innych wad ze strony dostawców usług internetowych. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie zlecenia złożone w Państwa imieniu za pośrednictwem Serwisu Online, a także ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność wobec nas za rozliczeniewszelkich transakcji wynikających z takiego użytkowania. Przyjmują Państwo do wiadomości, że dostęp do Serwisu Online może być ograniczony lub niemożliwy z powodu takich błędów systemu, a my zastrzegamy prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu Online z tego powodu po uprzednim powiadomieniu.

5.10 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa w przypadku wprowadzenia do Państwa sprzętu lub systemu wirusów, robaków, bomb lub podobnych elementów za pośrednictwem Serwisu Online lub dowolnego oprogramowania dostarczonego Państwu w celu umożliwienia Państwu korzystania z Serwisu Online, pod warunkiem że podjęliśmy uzasadnione kroki w celu niedopuszczenia do takiego wprowadzenia.

5.11 Dołożą Państwo wszelkich starań, aby zapewnić, że żadne wirusy, robaki, bomby lub podobne elementy nie zostaną wprowadzone do naszego systemu komputerowego lub sieci oraz będą Państwo odpowiedzialni i na żądanie zwolnią nas Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczą przed stratami, które ponieśliśmy w związku z takim wprowadzeniem.

5.12 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za wszelkie działania podjęte zgodnie z instrukcjami Rynku, izby rozrachunkowej lub organu nadzorującego.

5.13 Opóźnienia w połączeniu z internetem i błędy w podawanych cenach czasami stwarzają sytuację, w której ceny wyświetlane w Serwisie Online nie odzwierciedlają dokładnie stawek rynkowych obowiązujących w danym momencie. W przypadku takich opóźnień lub błędów zastrzegamy sobie prawo do anulowania zleceń, odwrócenia transakcji, zamknięcia pozycji i dokonania niezbędnych poprawek lub korekt na danym koncie.

5.14 Nie będą Państwo korzystać z Serwisu Online ani też nie zezwolą Państwo na korzystanie z niego:

5.14.1 w sposób niezgodny z jakimikolwiek prawami (w dowolnej jurysdykcji), przepisami lubZasadami FCA (w tym zasadami dotyczącymi naruszeń rynkowych) lub innych organówregulacyjnych, którym my lub Państwo możemy podlegać;

5.14.2 w jakikolwiek sposób (w tym bez ograniczeń przekazywanie informacji na tematSerwisu Online, tam gdzie ten serwis jest dostępny) mający charakter zniesławiający,obsceniczny, nieprzyzwoity, stanowiący nadużycie lub groźbę lub naruszający prawawłasności intelektualnej lub zobowiązania do zachowania poufności lub niezgodny zprawem w inny sposób;

5.14.3 w sposób wprowadzający wirusa lub inny program zakłócający działanie systemu aniteż podejmując działania, które mogą spowodować uszkodzenie Serwisu Online lubbrak jego dostępności dla innych;

5.14.4 poprzez zachęcanie innych stron internetowych do wstawiania hiperłącza bezpośrednio do Serwisu Online bez naszej uprzedniej zgody na piśmie; lub

5.14.5 w dowolny inny sposób nieposiadający naszej autoryzacji lub naruszający Umowę winny sposób.

5.15 Nie zezwalamy na korzystanie z Serwisu Online w celu prowadzenia nieuczciwej działalności arbitrażowej lub wykorzystywania opóźnień internetowych, korzystając z innych działań mających charakter manipulacji lub nadużycia (takich jak propagowanie fałszywych lub mylących informacji rynkowych za pośrednictwem mediów, w tym internetu lub w inny sposób, z zamiarem przeniesienia ceny Produktu lub własności lub wartości bazowej), co może mieć niekorzystny wpływ na uczciwe i należyte funkcjonowanie Serwisu Online.

5.16 Regularnie wydajemy aktualizacje systemu Serwisu Online, funkcji dostępnych dla klientów, a także informacji, oświadczeń i ostrzeżeń związanych z naszymi usługami. Możemy również przesłać takie informacje na Państwa adres e-mail. Zobowiązują się Państwo do czytania takich komunikatów w chwili ich publikacji lub otrzymania oraz do regularnego zaznajamiania się z tymi informacjami oraz do natychmiastowego informowania nas o niezgadzaniu się z takimi informacjami.

5.17 Ponoszą Państwo odpowiedzialność za uzyskanie i używanie odpowiedniego urządzenia, mechanizmu lub systemu (Urządzenia) umożliwiającego Państwu korzystanie z Serwisu Online i ponoszą Państwo odpowiedzialność za instalację i prawidłowe używanie programu do wykrywania wirusów/skanowania, którego możemy okresowo wymagać.

5.18 Podczas korzystania z Serwisu Online są Państwo zobowiązani do:

5.18.1 zapewnienia utrzymania w dobrym stanie Urządzenia, które jest odpowiednie dokorzystania z Serwisu Online;

5.18.2 wykonywania testów i dostarczania nam informacji, które w uzasadniony sposóbuznamy za niezbędne do zapewnienia spełnienia przez Urządzenie wymogów, októrych zostaną Państwo okresowo powiadomieni;

5.18.3 przeprowadzania regularnych skanów antywirusowych;

5.18.4 natychmiastowego informowania nas o nieupoważnionym dostępie do Serwisu Onlinelub wszelkich nieupoważnionych transakcjach lub instrukcjach, o których Państwowiedzą lub które podejrzewają, oraz – jeśli jest to możliwe – doprowadzenia dozaprzestania takiego nieupoważnionego korzystania; oraz

5.18.5 niepozostawiania bez nadzoru Urządzenia, z którego uzyskują Państwo dostęp doSerwisu Online, ani też niepozwalania innym osobom na korzystanie z Urządzenia doczasu wylogowania się z Serwisu Online.

5.19 W przypadku powzięcia wiedzy o istotnej wadzie, nieprawidłowym funkcjonowaniu lub wirusie w Serwisie Online natychmiast powiadomią nas Państwo o takiej wadzie, nieprawidłowym funkcjonowaniu lub wirusie oraz zaprzestaną korzystania z Serwisu Online do momentu otrzymania od nas pozwolenia na ponowne przystąpienie do korzystania.

5.20 Wszelkie prawa do patentów, praw autorskich, prawa do wzorów, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej (bez względu na to, czy są zarejestrowane czy też nie) dotyczące Serwisu Online pozostają własnością naszą lub naszych licencjodawców. Nie wolno Państwu kopiować, zakłócać działania Serwisu Online ani manipulować przy nim, zmieniać lub modyfikować Serwisu Online ani żadnej jego części bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody na piśmie; dokonywać odwrotnej kompilacji lub dezasemblowania Serwisu Online; podejmować prób wykonania tych czynności lub zezwalać na to innym, z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są wyraźnie dopuszczone przez prawo. Wszelkie kopie SerwisuOnline muszą być wykonane w Państwa imieniu zgodnie z prawem i podlegają warunkom Umowy. Zapewnią Państwo, że wszystkie znaki towarowe licencjodawców, ich prawa autorskie oraz powiadomienia o ograniczeniu praw zostaną umieszczone na kopiach. W przypadku otrzymania za pośrednictwem Serwisu Online danych, informacji lub oprogramowania innych niż te, do których otrzymywania są Państwo upoważnieni zgodnie z Umową, natychmiast nasPaństwo o tym powiadomią i nie będą Państwo w żaden sposób korzystać z takich danych, informacji lub oprogramowania.

5.21 Możemy zawiesić działanie Serwisu Online lub wycofać go na stałe po przekazaniu Państwu powiadomienia na piśmie z uzasadnionym wyprzedzeniem.

5.22 Przysługuje nam prawo do jednostronnego i natychmiastowego zawieszenia lub wycofania na stałe Państwa prawa do korzystania z Serwisu Online lub jakiejkolwiek jego części, bez powiadamiania, jeśli uznamy to za konieczne lub pożądane zgodnie z naszym uznaniem i w dobrej wierze. Możemy się na to zdecydować, na przykład, w przypadku nieprzestrzegania przez Państwa obowiązujących praw lub przepisów lub naruszenia postanowień Umowy.

6. Potwierdzenie transakcji i informacje o stanie konta

6.1 Po realizacji zlecenia dla Państwa konta potwierdzimy tę transakcję za pośrednictwem Serwisu Online lub poczty elektronicznej (Potwierdzenie) kolejnego dnia roboczego po realizacji zlecenia lub wcześniej, jednak brak potwierdzenia nie ma wpływu na ważność transakcji.

6.2 Prześlemy szczegóły Państwa pozycji oraz aktywności konta za pośrednictwem Serwisu Online lub poczty elektronicznej pierwszego dnia każdego miesiąca za działalność z poprzedniego miesiąca. Informacje dotyczące konta mogą obejmować Potwierdzenia, informacje o zyskach i stratach oraz wszelkie inne informacje wymagane przez Zasady FCA (zwane łącznie Informacjami o Koncie). Przekazanie Informacji o Koncie za pośrednictwem Serwisu Online lub poczty elektronicznej zostanie uznane za dostarczenie Potwierdzeń i wyciągów z konta. Możemy zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem wycofać lub zmienić wszelkie Informacje o Koncie w dowolnym czasie. Wyrażają Państwo zgodę na to, że nie mamy obowiązku dostarczenia Potwierdzeń w formie wydruków. Informacje o Koncie przesyłane przez Serwis Online lub pocztę elektroniczną (oprócz przypadków wyraźnych nieprawidłowości) będą uznawane za dowody przeprowadzonych transakcji i będą dla Państwa wiążące, jeśli nie wyrażą Państwo sprzeciwu natychmiast po ich otrzymaniu, a obiekcje te zostaną potwierdzone na piśmie (w tym pocztą elektroniczną) oraz (w każdym wypadku) nie później niż jeden dzień roboczy poprzesłaniu Informacji o Koncie za pośrednictwem Serwisu Online lub poczty elektronicznej.

7. Zgoda na komunikację elektroniczną

Wyrażają Państwo zgodę na komunikowanie się z Państwem za pośrednictwem mediów elektronicznych. Komunikaty przesyłane przez Serwis Online lub media elektroniczne będą traktowane jako spełniające wszelkie wymagania prawne, zgodnie z którymi komunikaty powinny być na piśmie i opatrzone podpisem w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8. Depozyt zabezpieczający

8.1 Dostarczą nam Państwo i będą u nas utrzymywać środki pieniężne, w charakterze zabezpieczenia Państwa rzeczywistych, przyszłych, warunkowych lub potencjalnych zobowiązań wobec nas (Zobowiązania), w kwotach i w formach wymaganych przez nas zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem (Depozyt Zabezpieczający). Możemy zmienić wymagania dotyczące Depozytu Zabezpieczającego w dowolnym terminie. Klient ponosi pełną odpowiedzialność i oświadcza, że jest świadomy wymogów dotyczących Depozytu Zabezpieczającego w odniesieniu do różnych Produktów w naszym serwisie online

8.2 Wszelkie wymagania dotyczące Depozytu Zabezpieczającego należy spełnić w wyznaczonej walucie i w terminie określonym przez nas (zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem) lub, jeśli nie zostało to określone, natychmiast. Jeden Depozyt Zabezpieczający nie wyklucza innego. Depozyt Zabezpieczający zostanie dostarczony w gotówce lub w innej formie ustalonej lub zaakceptowanej przez nas. Jeśli są Państwo klientem detalicznym, Depozyt Zabezpieczający zostanie dostarczony w gotówce.

8.3 Ponoszą Państwo odpowiedzialność za utrzymywanie przez cały czas zgodności z odpowiednimi ustaleniami z nami w zakresie otrzymywania i przekazywania informacji dotyczących Depozytu Zabezpieczającego. Jeśli nie dostarczą nam Państwo Depozytu Zabezpieczającego w wymaganym terminie, możemy natychmiast zamknąć Państwa pozycje otwarte i będzie nam przysługiwać prawo do wykonania naszych praw zgodnie z punktem 20 poniżej.

8.4 Jeśli nie zostanie przez nas ustalone inaczej, przekazują nam Państwo Depozyt Zabezpieczający na mocy Umowy jako stałe zabezpieczenie Państwa zobowiązań wynikających z Umowy lub na jej mocy (w tym z każdej transakcji okresowo podlegającej Umowie).

8.5 Wyrażają Państwo zgodę na podpisanie dodatkowych dokumentów i podjęcie dalszychkroków, których możemy w uzasadniony sposób wymagać w celu ulepszenia naszegozabezpieczenia, zarejestrowania się jako właściciela lub uzyskania tytułu prawnego doDepozytu Zabezpieczającego, dalszego zabezpieczenia Zobowiązań, umożliwienia namwyegzekwowania przysługujących nam praw.

8.6 Nie mogą Państwo wycofać ani zastąpić własności podlegającej zabezpieczeniu bez naszej uprzedniej zgody.

8.7 W przypadku rozwiązania Umowy nie będziemy zobowiązani do zwrotu DepozytuZabezpieczającego w gotówce w zakresie, w jakim posiadają Państwo, lub mogą posiadać, Zobowiązania wobec nas. Podczas określania kwot Depozytu Zabezpieczającego w gotówce, Państwa Zobowiązań i naszych obowiązków wobec Państwa (w tym przewidywania dotyczące przyszłych ruchów na rynkach i wartości), możemy zastosować metodologię, którą uznamy za odpowiednią i zgodną z obowiązującym prawem.

9. Data rozliczenia, instrukcje dotyczące przeniesienia i kompensacji

9.1 Wszelkie pozycje utrzymywane na koniec każdego dnia roboczego mogą podlegaćautomatycznemu przeniesieniu. Możemy pobrać od Państwa opłatę za każdą przeniesioną pozycję. Naliczane przez nas opłaty zostaną opublikowane w Serwisie Online.

9.2 W przypadku braku jasnych i terminowo przekazanych instrukcji od Państwa wyrażają Państwo zgodę na to, aby w celu ochrony Państwa i naszych interesów, że będziemy upoważnieni, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem i na Państwa koszt, na koniec każdego dnia roboczego zamknąć wszelkie pozycje otwarte, przenieść lub zrekompensować wszelkie pozycje otwarte, zawrzeć transakcje kompensujące albo dokonać dostawy lub przyjąć dostawę w Państwa imieniu na takich warunkach i zgodnie z takimi metodami, które uznamy za uzasadnione w danych okolicznościach.

9.3 W celu uniknięcia wątpliwości, nie ustalamy dostawy inwestycji bazowej lub produktupowiązanego z dowolnym Produktem (w tym walutą obcą), jeśli nie uznamy tego za konieczne lub jeśli ustaliliśmy to z Państwem inaczej na piśmie oraz, odpowiednio, jeśli nie dokonano z nami takich ustaleń (tam gdzie dotyczy), wszelkie pozycje otwarte zostaną zamknięte, a wynikające z tego zyski lub straty zaksięgowane na Państwa koncie u nas.

10. Środki pieniężne klientów

10.1 Niniejszy punkt 10 dotyczy Państwa, chyba że powiadomiliśmy Państwa, że będziemy Państwa traktować jako klientów profesjonalnych oraz również że warunki punktu 11 będą Państwa dotyczyć w zakresie wszystkich lub dowolnych usług.

10.2 Wszelkie otrzymane przez nas środki będą przetrzymywane na koncie u nas lub w banku zatwierdzonym przez nas i będą oddzielone od naszych środków własnych zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi Środków Pieniężnych Klientów. Jeśli nie zostało ustalone pomiędzy nami inaczej na piśmie, Państwa środki mogą zostać połączone ze środkami innych klientów na ogólnym koncie wspólnym.

10.3 Nie będziemy Państwu wypłacać odsetek od przetrzymywanych przez nas środków oraz poprzez zawarcie Umowy potwierdzają Państwo, że zrzekają się tytułu do odsetek od takich środków na mocy Zasad FCA lub w inny sposób.

10.4 Możemy przetrzymywać wpłacane nam przez Państwa środki w bankach mających siedzibę poza Wielką Brytanią. Przepisy prawne i regulacyjne w takim banku będą się różnić od przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii i w przypadku niewypłacalności lub innej podobnej sytuacji Państwa pieniądze mogą być traktowane inaczej niż pieniądze przechowywane w Wielkiej Brytanii. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa w związku z wypłacalnością, działaniami i zaniechaniami banku lub innych osób trzecich przetrzymujących środki na mocyniniejszego punktu 10.

10.5 Jesteśmy upoważnieni do wymiany środków na Państwa koncie (w tym DepozytuZabezpieczającego) na dowolną walutę obcą i z dowolnej waluty obcej po kursie wymiany określonym przez nas na podstawie stawek rynkowych obowiązujących w danym terminie. W takich okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialność wobec Państwa za poniesione przez Państwa straty w wyniku takich działań (jednak dołożymy uzasadnionych starań, aby wymieniać jedynie środki, które mogą być przy zachowaniu ostrożności wymagane do pokrycia Zobowiązań wynikających z określonych transakcji).

10.6 Jeśli należne nam od Państwa zobowiązania są wymagalne, możemy przestać traktować jako środki pieniężne klienta taką kwotę środków pieniężnych przechowywanych w Państwa imieniu, jaka jest równa kwocie tych zobowiązań, zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi środków pieniężnych klientów. Wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie tych środków pieniężnych na pokrycie całości lub części należnych nam zobowiązań. Dla potrzeb niniejszego punktu 10 wszelkie takie zobowiązania finansowe stają się natychmiast należne i wymagalne bez obowiązku powiadamiania Państwa o tym oraz wzywania do zapłaty, w chwili ich poniesienia przez Państwa.

10.7 Wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy wykorzystali przechowywane u nas środki pieniężne na zaspokojenie całości lub części należnych i wymagalnych Zobowiązań.

10.8 Jeśli na jakimkolwiek Państwa koncie/kontach nie prowadzono żadnej aktywności tradingowej przez okres 24 miesięcy (liczonych od dnia ostatniej transakcji), zostanie nałożona opłata za brak aktywności zgodnie z naszą tabelą opłat. Opłata zostanie potrącona co miesiąc z dodatniego salda na Państwa koncie/kontach. Należy pamiętać, że opłata (opłaty) będzie mieć zastosowanie do każdego osobnego, nieaktywnego konta transakcyjnego. Tak więc opłata będzie mieć zastosowanie do konta a nie do Klienta. Przed rozpoczęciem pobierania opłaty (opłat) z salda (sald) Państwa konta (kont), podejmiemy odpowiednie starania, aby skontaktować się z Państwem w sprawie wszelkich środków zgromadzonych na Państwa koncie transakcyjnym (kontach), aby poinformować Państwa, że opłata (opłaty) zostanienaliczona. Prosimy mieć na uwadze, że Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że dane kontaktowe, które Państwo udostępnili, są na bieżąco aktualizowane. Jeśli na Państwa koncie transakcyjnym (kontach) nie ma dodatniego salda, konto (konta) nie będzie obciążany opłatą za nieaktywność. Saldo Państwa konta transakcyjnego nie spadnie poniżej zera. Jeśli jednak Państwa dodatnie saldo jest niższe niż miesięczna opłata za brak aktywności, pobierzemy opłatę w wysokości pełnej kwoty środków zgromadzonych na Państwa koncie transakcyjnym (kontach). Wszystkie konta transakcyjne, które nie były aktywne przez ponad 24 miesiące, a ich saldo osiągnęło zero, zostaną zarchiwizowane. Jeśli zdecydują się Państwo ponownieaktywować konto transakcyjne poprzez powrót do handlu, opłata za brak aktywności za trzy ostatnie miesiące, gdzie stosowana była opłata za brak aktywności, zostanie zwrócona na Państwa konto. Jeśli kwalifikują się Państwo do którejś z powyższych refundacji, zostanie ona dokonana na podstawie kwalifikującego się rachunku.

11. Ustalenia dotyczące całkowitego przeniesienia tytułu

11.1 Niniejszy punkt 11 nie dotyczy Państwa, chyba że powiadomiliśmy Państwa, że będziemy Państwa traktować jako klientów profesjonalnych oraz również że warunki niniejszego punktu 11 będą Państwa dotyczyć w zakresie wszystkich lub dowolnych usług.

11.2 Przekażą nam Państwo bezwzględny tytuł do wszelkich przekazanych nam środków (łącznie z Depozytem Zabezpieczającym) zgodnie z naszymi wymaganiami w celu zabezpieczenia lub pokrycia Państwa obecnych lub przyszłych, rzeczywistych lub warunkowych lubperspektywicznych zobowiązań wobec nas (Przekazane Środki). Wszelkie takie Przekazane Środki otrzymane przez nas zostaną przekazane wolne od zastawu, zastawu skarbowego, roszczeń, obciążeń lub innych zabezpieczeń. W związku z tym nie będziemy zobowiązani do przetrzymywania takich Przekazanych Środków zgodnie z Zasadami FCA dotyczącymi Środków Pieniężnych Klientów. Dlatego też nie będą Państwu od nas przysługiwać żadne prawa powiernicze w odniesieniu do takich Przekazanych Środków. Po przekazaniu nam Przekazane Środki staną się naszą bezwzględną własnością i nie zachowają w nich Państwomajątku, prawa, tytułu lub udziału.

11.3 Z zastrzeżeniem praw wynikających z Umowy i z każdej transakcji, będziemy mieć obowiązek umowny oddania Państwu kwoty odpowiadającej Przekazanym Środkom, do których mogą Państwo mieć prawo (lub zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem aktywów o wartości tych środków), kiedy zachowanie Przekazanych Środków nie jest już nam potrzebne. Nasz obowiązek spłaty zostanie ograniczony do zakresu, w którym (i) jesteśmy upoważnieni do wykorzystania takich środków lub zrekompensowania obowiązku spłaty w związku z Państwa zobowiązaniami wobec nas w związku z transakcją, Umową lub w inny sposób; i/lub (ii) dowolny rynek, market pośredniczący, bank lub osoby trzecie, którym przekazaliśmy środki pieniężne w charakterze Depozytu Zabezpieczającego w odniesieniu do transakcji, nie zwróci nam równoważnej kwoty (w wyniku niewypłacalności lub z innych przyczyn). Jeśli nie ustalimy inaczej na piśmie, nie przysługuje Państwu prawo do uzyskania odsetek od Przekazanych Środków.

11.4 Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Przekazanych Środków wynikające bezpośrednio lub pośrednio z upadłości, niewypłacalności, likwidacji, zarządu przymusowego, powiernictwa lub cesji na korzyść wierzycieli banku, innego maklera, rynku, centrum rozliczeniowego lub podobnej jednostki.

11.5 Mogą Państwo zażądać anulowania ustaleń dotyczących Przekazanych Środków (lub zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem do wysokości ich wartości), w którym to przypadku możemy rozwiązać Umowę i zwrócimy Państwu kwotę odpowiadającą Przekazanym Środkom.

12. Zyski, straty i opłaty za pozycje otwarte

Dla wszystkich posiadanych przez Państwa pozycji otwartych będziemy okresowo przekazywać na Państwa konto zyski lub obciążać Państwa konto stratami, odsetkami, korektami dywidend i opłatami ponoszonymi zgodnie z opisem w Serwisie Online.

13. Opłaty i obciążenia

13.1 Będą nam Państwo przekazywać opłaty i obciążenia w stawkach opublikowanych w Serwisie Online lub zgodnie z innymi powiadomieniami okresowo przez nas przekazywanymi. Takie opłaty będą obejmować opłaty transakcyjne, odsetki i opłaty za automatyczne przeniesienie Państwa pozycji zgodnie z punktem 9.1. Oprócz tego będą Państwo odpowiedzialni za zapłatę wszelkich innych opłat, o których Państwa powiadomiliśmy, które mogą zostać poniesione w związku ze świadczeniem przez nas usług na rzecz Państwa.

13.2 Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, abyśmy potrącali korekty, prowizje i różne inne opłaty z Państwa konta; takie potrącenia mogą mieć wpływ na kapitał zgromadzony na koncie wykorzystywany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi Depozytu Zabezpieczającego (patrz punkt 8.1 powyżej). Państwa pozycje podlegają likwidacji zgodnie z opisem w punkcie 20.2, jeśli potrącenie prowizji, opłat i innych obciążeń spowoduje powstanie niewystarczającego salda na Państwa koncie, niespełniającego wymagań dotyczących Depozytu Zabezpieczającego.

13.3 Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że możemy przekazać lub otrzymać opłatę, prowizję lub korzyść niepieniężną na rzecz lub od innej osoby w związku z usługą świadczoną na rzecz Państwa. Jeśli dotyczy to Państwa, przekażemy Państwu osobne informacje dotyczące takiej opłaty, prowizji lub korzyści niepieniężnej.

13.4 Wszelkie opłaty i obciążenia zostaną uznane za natychmiast należne i wymagalne. Wszelkie kwoty nam należne mogą zostać potrącone z Państwa wpływów z dowolnej transakcji lub może zostać nimi obciążone Państwa konto. W przypadku opóźnionych płatności od zaległych kwot zostaną naliczone odsetki w stawce, którą w uzasadniony sposób określimy zgodnie z Informacjami o Koncie.

13.5 Wyrażają Państwo zgodę na zapłacenie opłaty transferowej określonej przez nas i udostępnionej w Serwisie Online w przypadku jeśli w chwili rozwiązania Umowy, przekażą nam Państwo instrukcje dotyczące przelania środków z Państwa konta do innej instytucji.

13.6 Na potrzeby obliczeń dokonanych zgodnie z niniejszymi warunkami możemy wymienić kwoty w dowolnej walucie na walutę przez nas określoną zgodnie z kursem obowiązującym w terminie przeliczenia według naszego uzasadnionego wyboru.

13.7 Jeśli otrzymamy lub odzyskamy jakąkolwiek kwotę w odniesieniu do jakichkolwiek Państwa zobowiązań w walucie innej niż taka kwota jest płatna, bez względu na to, czy będzie to na podstawie decyzji sądu lub w inny sposób, są Państwo zobowiązani do zwolnienia nas zodpowiedzialności na nasze żądanie i zabezpieczenia nas przed jakimikolwiek kosztami (w tym kosztami wymiany walut) oraz stratami poniesionymi przez nas w związku z otrzymaniem takiej kwoty w walucie innej niż waluta należnej kwoty.

14. Konflikt interesów

14.1 Powinni mieć Państwo świadomość, że w momencie zawierania przez nas transakcji z Państwem lub dla Państwa my lub nasi dyrektorzy, kadra kierownicza, pracownicy, agenci i jednostki powiązane (razem Jednostki Stowarzyszone) lub Usługodawcy mogą mieć interesy, relacje lub ustalenia o istotnym znaczeniu dla danej transakcji. W przypadku powstania takiego konfliktu interesów będziemy dążyć do rozwiązania go w sposób, który uznamy dla najkorzystniejszy dla Państwa interesów zgodnie z naszą polityką dotyczącą konfliktów interesów (okresowo zmienianą) (Polityka Dotycząca Konfliktów Interesów).

14.2 Pełne informacje na temat Polityki Dotyczącej Konfliktów Interesów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.admiralmarkets.com. Nasza Polityka Dotycząca Konfliktów Interesów jest jedynie polityką; nie stanowi części Umowy, nie jest prawnie wiążąca i nie nakłada na nas zobowiązań, których nie mielibyśmy na mocy Umowy lub Zasad FCA.

15. Odpowiedzialność i straty

15.1 Ponoszą Państwo odpowiedzialność na nasze żądanie na piśmie za wszelkie straty bezpośrednie, szkody, koszty i wydatki (Straty Bezpośrednie) oraz wszelkie straty, szkody, koszty i wydatki pośrednie oraz podobne zobowiązania (takie jak utrata szansy na zysk) (Straty Pośrednie) ponoszone przez nas lub nasze Jednostki Stowarzyszone w wyniku korzystania przez Państwa z naszych usług (w tym Serwisu Online) lub naruszenia przez Państwa warunków Umowy. Nie ponoszą Państwo jednak odpowiedzialności wobec nas za wszelkie Straty Bezpośrednie lub Straty Pośrednie (zwane łącznie Stratami) poniesione przez nas w zakresie spowodowanym przez naruszenie przez nas Umowy, zaniedbanie, świadome uchybienie lub oszustwo.

15.2 Ani my, ani nasze Jednostki Stowarzyszone nie przyjmują odpowiedzialności wobec Państwa w żadnych okolicznościach za Bezpośrednie Straty, do których może dojść.

15.3 Będziemy wypełniać nasze obowiązki wynikające z Umowy z uzasadnionymi umiejętnościami, dbałością i starannością oraz zgodnie z otrzymanymi od Państwa instrukcjami i upoważnieniami. Jeśli te obowiązki będą wypełniane, ani my, ani nasze Jednostki Stowarzyszone nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez Państwa straty wynikające ze świadczenia przez nas usług na rzecz Państwa lub wynikających z Umowy w inny sposób. Ponosimy jednak odpowiedzialność wobec Państwa za poniesione przez Państwa Straty Bezpośrednie, do których doszło z powodu niewypełnienia przez nas obowiązków wynikających z Umowy zuzasadnionymi umiejętnościami, dbałością i starannością oraz zgodnie z otrzymanymi od Państwa instrukcjami i upoważnieniami lub w zakresie, w jakim Straty Bezpośrednie zostały spowodowane przez świadome uchybienie lub oszustwo.

15.4 Ani my, ani Państwo nie ponosimy odpowiedzialności wobec siebie nawzajem za wszelkie opóźnienia w wykonaniu lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn znajdujących się poza uzasadnioną kontrolą strony dopuszczającej się opóźnienia lub niewykonania (na przykład wynikające z katastrof naturalnych lub aktów terroryzmu). W takich okolicznościach stronie dotkniętej przysługuje prawo do uzasadnionego wydłużenia czasu potrzebnego do realizacji takich zobowiązań.

15.5 Bez ograniczania ogólnego zakresu wcześniejszych podpunktów, ani my, ani naszeJednostki Stowarzyszone nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za wszelkie straty poniesione przez Państwa w związku z wykorzystywaniem przez Państwa danych lub informacji otrzymanych, pobranych lub dostarczonych w związku z niniejszym dokumentem, łącznie z (bez ograniczeń) wszelkimi stratami lub opóźnieniami w transmisji instrukcji lub brakiem możliwości przekazania instrukcji lub dostępu do Serwisu Online spowodowanych przerwaniem pracy lub awarią systemów komunikacyjnych lub w inny sposób.

15.6 Bez ograniczania ogólnego zakresu wcześniejszych podpunktów, dołożymy uzasadnionych starań przy wyborze naszych kandydatów lub agentów i będziemy stale monitorować ich odpowiedniość. Jeśli będziemy się wywiązywać z tych zobowiązań, ani my, ani żadne z naszych Jednostek Powiązanych nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za Straty poniesione lub wynikające z działania lub zaniechania jakichkolwiek kandydatów lub agentów.

15.7 Ponoszą Państwo odpowiedzialność za konsekwencje podatkowe lub traktowanie transakcji zawartych przez Państwa na mocy Umowy.

15.8 Jeśli posiadają Państwo u nas konto z inną osobą/innymi osobami (w przypadkuwspółposiadaczy konta), obowiązki każdej takiej osoby wobec nas będą solidarne (tj. możemy uznać dowolną osobę lub grupę spośród Państwa za wyłącznie odpowiedzialną lub możemy uznać wszystkich z Państwa, jako grupę, za odpowiedzialnych wobec nas), a także możemy działać na podstawie zleceń lub instrukcji otrzymanych od jednej osoby (jeśli nie przekażą nam Państwo powiadomienia o treści przeciwnej), która jest, lub która wydaje się być taką osobą.

15.9 Żadne z postanowień Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec Państwa w odniesieniu do naruszenia przez nas lub nasze Jednostki Stowarzyszone w systemie regulacyjnym (zgodnie z określeniem w Zasadach FCA lub zgodnie z zakazami prawnymi).

16. Ostrzeżenie o ryzyku

Należy wziąć pod uwagę ostrzeżenia dotyczące ryzyka zawarte w załączniku 2 i w Serwisie Online, a jeśli ich Państwo nie rozumieją, należy skontaktować się z Państwa przedstawicielem klienta lub zasięgnąć porady niezależnego specjalisty.

17. Deklaracje i gwarancje

17.1 Oświadczają Państwo i gwarantują nam, że (tj. składają Państwo oświadczenia i obietnice, na których będziemy się opierać podczas świadczenia usług na rzecz Państwa. Z tego względu muszą Państwo mieć pewność, że są one precyzyjne, gdyż w przeciwnym razie będą Państwo wobec nas odpowiedzialni):

17.1.1 w przypadku osoby fizycznej, mają Państwo przynajmniej 18 lat, są Państwo zdrowina umyśle oraz posiadają Państwo zdolność do czynności prawnych umożliwiającąPaństwu zawarcie z nami wiążącej umowy;

17.1.2 w przypadku korporacji, Państwa firma jest należycie zarejestrowana i działa zgodnie zprawem obowiązującym w kraju rejestracji i uzyskali Państwo zgodę na otwarcie kontau nas w formie uchwały zarządu poświadczoną przez kadrę kierowniczą firmy;

17.1.3 żadna osoba poza Państwem nie ma ani nie będzie mieć udziałów w Państwa koncie/kontach;

17.1.4 umowa, każda transakcja oraz zobowiązania powstałe na ich mocy są dla Państwawiążące i wykonalne przeciwko Państwu zgodnie z ich warunkami (z zastrzeżeniemmających zastosowanie zasad kapitałowych) i nie naruszą Państwo warunków żadnych przepisów, nakazów, obciążeń i umów, którymi są Państwo związani;

17.1.5 jeśli nie zostanie przez nas ustalone inaczej, są Państwo jedynym właścicielem (tj.nikomu innemu nie przysługują żadne prawa w zakresie praw własności) DepozytuZabezpieczającego lub środków pieniężnych przekazywanych na mocy Umowy, bezzabezpieczenia (tj. nie przyznali Państwo praw do środków pieniężnych komuś innemu);

17.1.6 bez względu na późniejsze przeciwne ustalenia, transakcje dotyczące Produktów sąodpowiednie dla Państwa i mają Państwo świadomość ryzyka związanego z takimitransakcjami; oraz

17.1.7 informacje ujawnione nam w należycie wypełnionym formularzu otwarcia konta i przez cały czas (w tym wszelkie informacje finansowe) są prawdziwe, dokładne i kompletne we wszystkich istotnych kwestiach.

17.2 Każde oświadczenie lub gwarancja na mocy punktu 17.1 zostaną uznane za powtórzone każdorazowo przy składaniu zlecenia lub zawierania transakcji z nami lub za naszym pośrednictwem.

18. Zobowiązania

18.1 Zobowiązują się Państwo wobec nas (tj. składają Państwo umownie wiążącą obietnicę, że będą Państwo podejmować działania, na których będziemy polegać podczas świadczenia usług na rzecz Państwa. Z tego względu muszą Państwo mieć pewność, że dotrzymają Państwo tych obietnic, gdyż w przeciwnym razie będą Państwo wobec nas odpowiedzialni):

18.1.1 uzyskają Państwo za każdym razem i podejmą wszystkie konieczne kroki w celuutrzymania pełnej ważności wszystkich pełnomocnictw, upoważnień, zgód, licencji iupoważnień, o których mowa w punkcie 17;

18.1.2 wyrażą Państwo wolę i będą mieć możliwości niezwłocznego przekazania nam na żądanie informacji i dokumentacji dotyczącej Państwa sytuacji finansowej, miejsca zamieszkania lub innych kwestii;

18.1.3 niezwłocznie poinformują nas Państwo o wystąpieniu zdarzenia mającego związek zupadłością lub niewypłacalnością lub podobnego;

18.1.4 będą Państwo:

(a) przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów w związku z Umową i dowolnątransakcją w zakresie, w jakim są Państwo do tego zobowiązani; oraz

(b) podejmą Państwo wszelkie uzasadnione kroki w celu przestrzegania obowiązującegoprawa i przepisów w odniesieniu do umowy i każdej transakcji, w której te prawa iprzepisy nie obowiązują Państwa, lecz wymagana jest Państwa współpraca w celuułatwienia nam realizacji naszych zobowiązań;

18.1.5 nie prześlą Państwo zleceń ani nie podejmą innych działań, które mogłyby stworzyćfałszywe wrażenie dotyczące popytu na Produkt lub jego wartości, ani też nie będąprzesyłać zleceń, co do których mają Państwo podstawy, by wierzyć, że naruszają oneobowiązujące prawa lub przepisy. Będą Państwo przestrzegać standardów zachowaniaw uzasadniony sposób oczekiwanych od osób na Państwa stanowisku i nie będąPaństwo podejmować kroków, które spowodowałyby nieprzestrzeganie przez nasstandardów zachowania w uzasadniony sposób oczekiwanych od osób na naszymstanowisku;

18.1.6 zobowiązują się Państwo nie używać Admiral Markets lub naszych Usług do osiąganianielegalnych celów oraz nie egzekwować swoich praw w złej wierze lub w celuwyrządzenia szkody AM, w tym poprzez manipulowanie Serwisem Online oraz używanie naszych Ogólnych Warunków Umowy lub polityk w jakikolwiek sposób przeciwko nam; oraz

18.1.7 na żądanie dostarczą nam Państwo informacje, jakie w uzasadniony sposób mogą byćnam potrzebne do poświadczenia kwestii, o których mowa w niniejszym punkcie.

19. Poufność i ochrona danych

19.1 Możemy zbierać i ujawniać dane osobowe oraz korzystać z takich danych w odniesieniu do możliwych do zidentyfikowania osób żyjących (Osób), w tym dane osobowe, które mogą zostać nam dobrowolnie ujawnione w dowolny sposób, tak abyśmy mogli:

19.1.1 spełniać nasze zobowiązania wynikające z Umowy;

19.1.2 prowadzić naszą codzienną działalność i interesy z Państwem;

19.1.3 zebrać analizę statystyczną stron i odwiedzanego Serwisu Online;

19.1.4 monitorować i analizować naszą działalność;

19.1.5 uczestniczyć w programie zapobiegania przestępczości, zapewniać zgodność zprzepisami;

19.1.6 wprowadzać na rynek i opracowywać inne produkty i usługi;

19.1.7 przekazywać dowolne z naszych spraw lub zobowiązań na mocy niniejszej Umowy;oraz

19.1.8 przetwarzać wszelkie dane osobowe w innych powiązanych celach.

19.2 Nie będziemy otrzymywać ani wymagać ujawniania wrażliwych danych osobowych (takich jak pochodzenie etniczne, wyznanie lub dane medyczne) o osobach, jednak jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie nam takich wrażliwych danych osobowych, możemy założyć, że takie wrażliwe dane osobowe zostały nam dostarczone za zgodą takiej Osoby w celu przetwarzania ich do celów, w jakich zostały przekazane, jeśli nie przekażą nam Państwo na piśmie innych informacji.

19.3 Jeśli zdecydują się Państwo na nieujawnianie niewrażliwych danych osobowych na temat określonej Osoby, o które poprosiliśmy, możemy nie mieć możliwości umożliwienia Państwu dostępu do Serwisu Online.

19.4 Ani my, ani żadna z naszych Jednostek Powiązanych i żaden z Usługodawców nie ujawnimy osobom trzecim danych osobowych, które możemy zbierać na temat danej Osoby, z wyjątkiem:

19.4.1 zakresu, w jakim my lub takie osoby trzecie potrzebujemy tych danych zgodnie zprzepisami prawa;

19.4.2 sytuacji, w których istnieje obowiązek publicznego ujawnienia takich informacji;

19.4.3 sytuacji, w których nasze interesy biznesowe wymagają takiego ujawnienia; lub

19.4.4 na żądanie lub za zgodą Osoby lub osób opisanych w punkcie 19.5 poniżej.

19.5 My lub nasze Jednostki Stowarzyszone lub Usługodawcy możemy ujawniać dane osobowe jednostkom świadczącym usługi dla nas lub naszych Jednostek Stowarzyszonych lub naszych Usługodawców lub działającym w charakterze pośredników naszych Jednostek Powiązanych lub Usługodawców, dowolnym osobom, na rzecz których my lub nasze Jednostki Stowarzyszone lub nasi Usługodawcy przekazują lub proponują przekazanie wszelkich naszych lub ichpraw lub zobowiązań wynikających z Umowy oraz licencjonowanym agencjom kredytowym lub innym organizacjom pomagającym nam lub naszym Jednostkom Stowarzyszonym lub Usługodawcom oraz innym w podejmowaniu decyzji kredytowych i ograniczeniu występowania oszustwa lub w trakcie kontroli tożsamości, zapobiegania oszustwom i kontroli kredytowej. Ponadto możemy udostępnić dane osobiste o danej Osobie naszym Jednostkom Stowarzyszonym i Usługodawcom do celów biznesowych, takich jak obsługa kont klientów orazinformowanie klientów o nowych produktach i usługach w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

19.6 Danej osobie mogą przysługiwać pewne prawa dostępu do niektórych lub wszystkich danych osobowych zbieranych i przechowywanych przez nas na temat tej Osoby w czasie składania wniosku lub do poprawiania niedokładnych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli dana Osoba życzy sobie skorzystać z takich praw (wyłącznie na własny koszt), powinna się ona skontaktować z nami na piśmie i może zostać poproszona o przekazanie dodatkowych informacji, które pomogą nam spełnić tę prośbę.

19.7 My lub nasze Jednostki Stowarzyszone lub Usługodawcy możemy przekazywać dane, w tym dane osobowe, do innych krajów, w tym krajów poza EOG, które mogą nie posiadać praw dotyczących ochrony danych osobowych w którymkolwiek z celów opisanych w niniejszym punkcie 19. Poprzez akceptację Umowy wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych w imieniu Osób.

19.8 My lub nasze Jednostki Stowarzyszone lub Usługodawcy możemy rejestrować lub monitorować rozmowy telefoniczne pomiędzy Państwem a nami lub naszymi Jednostkami Stowarzyszonymi lub Usługodawcami do celów bezpieczeństwa, zapewnienia zgodności z przepisami lub szkolenia i w celu utrzymania i poprawy jakości naszych usług. Takie rozmowy telefoniczne mogą zostać wykorzystane jako dowody w przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy nami.

19.9 Możemy korzystać z plików cookies lub urządzeń śledzących adres IP w Serwisie Online w celach administracyjnych, przechowywać hasła i nazwy użytkowników, monitorować wizyty na stronach Serwisu Online przy różnych okazjach w celu personalizacji Serwisu Online dla Państwa oraz śledzenia i ułatwiania przeglądania Serwisu Online. Plik cookie to mały plik zawierający dane przechowywane na twardym dysku Państwa komputera, w którym znajdują się dane dotyczące Państwa w odniesieniu do korzystania z Serwisu Online. Adresy IP mogą być związane z Państwa danymi osobowymi i poprzez śledzenie tych adresów otrzymywalibyśmytakie dane osobowe. Dostęp do Serwisu Online jest uwarunkowany akceptacją przez Państwa plików cookies i korzystania z urządzeń śledzących adres IP opisanych w niniejszym punkcie do celów w nim przedstawionych. Akceptując Umowę, potwierdzają Państwo zrozumienie szerokiego charakteru plików cookies i urządzeń śledzących adres IP oraz celów, w jakich będą przez nas wykorzystywane. Więcej informacji znajduje się w polityce dotyczącej plików cookies (dostępnej w Serwisie Online).

19.10 Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują, że wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Online obejmują transmisje przez internet i takie transmisje wiążą się z ryzykiem typowym dla internetu. Przyjmujemy odpowiedzialność za zapewnienie uzasadnionych środków bezpieczeństwa, jednak jednocześnie przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują, że mogą być Państwo narażeni, taj jak w przypadku każdej sieci. na działanie nieautoryzowanych programów osób trzecich, naruszenia elektroniczne i/lub niedotarcie do miejsc przeznaczenia przez informacje lub dane i/lub błędne przyjęcie lub przekierowanie takich informacji. Mimo że zabezpieczenia i funkcje dotyczące prywatności naszej, naszych Jednostek Stowarzyszonych lub Usługodawców mają na celu ograniczenie tego ryzyka, nie możemy zagwarantować jego całkowitej eliminacji. Z tego względu przyjmują Państwo do wiadomości, że nie dajemy gwarancji co do poufności żadnej transmisji za pośrednictwem Serwisu Online, a także nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie poufności wynikające z takiego zdarzenia.

19.11 Wszelkie pytania dotyczące wykorzystania przez nas danych poufnych lub osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony danych osobowych.

20. Niewywiązywanie się ze zobowiązań i netting

20.1 Poniższe sytuacje każdorazowo będą traktowane jako Naruszenie:

20.1.1 jeśli nie wywiążą się Państwo z jakichkolwiek zobowiązań wobec nas w pełni i natychmiastowo w zakresie płatności lub nie zamkną otwartej pozycji w dniu rozliczenia lub kiedy będzie to przez nas wymagane;

20.1.2 jeśli nie wypełnią Państwo innych zobowiązań wobec nas na mocy Umowy lub w związku z transakcją lub dopuszczą się naruszenia zobowiązań na mocy Umowy;

20.1.3 jeśli jakiekolwiek złożone lub powtórzone przez Państwa oświadczenia i gwarancje były lub w późniejszym terminie okażą się nieprawidłowe;

20.1.4 jeśli uważamy, że nadużyli Państwo ochrony zapewnianej Państwu zgodnie z Punktem 4.12 ze szkodą dla nas, która bez ograniczeń obejmuje sytuację, w której klient działał w złej wierze, realizując strategię, na mocy której klient skorzystałby z takiej ochrony, a jednocześnie utrzymywałby inne pozycje nas, które przynoszą Państwu korzyści w przypadku, gdy ochrona jest lub może być uruchamiana;

20.1.5 uznajemy za konieczne lub pożądane niedopuszczenie do naruszenia przez Państwa punktu 5.14.1 powyżej;

20.1.6 (jeśli są Państwo spółką) jeśli zainicjują Państwo dobrowolne postępowanie (lub zostanie wszczęte postępowanie przeciwko Państwu) lub inną procedurę dążącą do likwidacji, reorganizacji, ugody lub postępowania układowego, zamrożenia środków lub moratorium lub inną procedurę zwolnienia ze zobowiązań w odniesieniu do Państwa lub Państwa długów zgodnie z prawem upadłościowym, prawem dotyczącym niewypłacalności, prawem regulacyjnym, nadzorczym lub podobnym (w tym prawem dotyczącym spółek, które może mieć do Państwa zastosowanie w przypadku niewypłacalności) lub będą Państwo dążyć do wyznaczenia administratora, zarządcy przymusowego, nadzorcy, powiernika, likwidatora lub innego podobnego urzędnika w odniesieniu do Państwa lub znacznej części Państwa aktywów; lub jeśli podejmą Państwo działania korporacyjne w celu umożliwienia powyższego; oraz w przypadku reorganizacji, ugody lub postępowania układowego, nie wyrażamy zgody na propozycje;

20.1.7 (jeśli są Państwo spółką) zostaną Państwo rozwiązani lub, jeśli Państwa działalność lub istnienie zależy od wpisu do oficjalnej ewidencji, wpis zostanie usunięty lub jego ważność zakończy się, lub zostaną wszczęte procedury dążące do Państwa rozwiązania, usunięcia z takiej ewidencji lub zakończenia takiej rejestracji;

20.1.8 (jeśli są Państwo osobą fizyczną) w przypadku Państwa śmierci (lub w przypadku współwłasności konta – jeśli umrze jeden z współwłaścicieli), utracą Państwo zdrowie psychiczne, nie będą Państwo zdolni do spłaty długów w chwili ich wymagalności, ogłoszą Państwo upadłość lub staną się niewypłacalni zgodnie z prawem upadłościowym lub prawem dotyczącym niewypłacalności w zakresie, w jakim to prawo Państwa dotyczy; lub nie zostanie spłacony Państwa dług w wymaganym terminie, lub stanie się on wymagalny zgodnie z umowami i instrumentami potwierdzającymi taki dług przed zwykłym terminem spłaty lub zostanie wszczęte powództwo, sprawa lub postępowanie lub działania mające na celu zajęcie, zajęcie u osoby trzeciej lub egzekucję lub wierzyciel przejmie całość lub część majątku lub aktywów (materialnych i niematerialnych); lub

20.1.9 w uzasadniony sposób będziemy się spodziewać, że powyższe może nastąpić; w tej sytuacji możemy skorzystać z praw przysługujących nam na mocy punktu 20.2, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia Naruszenia zgodnie z punktem 20.1.6 lub 20.1.8 (z których każde jest Naruszeniem Wynikającym z Upadłości), w którym to przypadku będą obowiązywać postanowienia punktu 20.3.

20.2 Z zastrzeżeniem punktu 20.3, możemy po wystąpieniu Naruszenia anulować niezrealizowane zlecenia, zakończyć świadczenie usług i zlikwidować wszystkie Państwa pozycje otwarte (Dzień Likwidacji).

20.3 W przypadku wystąpienia Naruszenia Wynikającego z Upadłości zostanie uznane, że skorzystaliśmy z naszych praw wynikających z punktu 20.2 bezpośrednio przed czasem wystąpienia takiego Naruszenia.

20.4 W Dniu Likwidacji i po tym terminie będziemy (w Dniu Likwidacji lub możliwie jak najszybciej po Dniu Likwidacji) zamykać wszelkie pozycje otwarte i wykorzystamy przetrzymywane przez nas środki pieniężne do pokrycia kosztów takiego zamknięcia.

20.5 Jeśli w wyniku przeprowadzonych przez nas działań na mocy punktu 20.4 Państwa konto będzie mieć saldo dodatnie, przelejemy te środki na wskazane przez Państwa konto możliwie jak najprędzej. Jeśli środki na Państwa koncie będą niewystarczające do pokrycia kosztów podejmowanych przez nas działań na mocy punktu 20.4, różnica pomiędzy kwotą na koncie a kosztami zamknięcia Państwa pozycji otwartych będzie natychmiast wymagana.

20.6 Nasze prawa wynikające z niniejszego punktu 20 mają charakter dodatkowy i nie ograniczają ani nie wyłączają żadnych innych praw, które mogą nam przysługiwać na mocy Umowy lub w inny sposób w związku z umową lub na podstawie przepisów prawa. W szczególności i bez uszczerbku dla postanowień punktów 20.2 do 20.5 (włącznie), mamy prawo do podjęcia działań mających na celu ochronę naszej własnej pozycji, w tym bez ograniczeń jednego lub większej liczby działań wymienionych poniżej (w całości lub w części), bez powiadamiania Państwa i zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem:

20.6.1 anulowania wszelkich niezrealizowanych zleceń;

20.6.2 zamknięcia, wykonania, anulowania lub, jeśli dotyczy, porzucenia Państwa otwartych pozycji lub wyboru pozycji kompensujących;

20.6.3 połączenia kont, wyrównania salda pomiędzy kontami lub zmiany waluty na inną (w celu uniknięcia wątpliwości, możemy to zrobić po wystąpieniu Naruszenia lub jeśli saldo na jednym lub większej liczbie Państwa kont jest ujemne, podczas gdy na innym koncie lub innych kontach figuruje nadwyżka); lub

20.6.4 zaspokojenia zobowiązań, które mogą Państwo mieć wobec nas, bezpośrednio lub poprzez gwarancję lub poręczenie, z Państwa środków, które zostały nam powierzone lub znajdują się pod naszą kontrolą.

21. Prawa własności intelektualnej

21.1 Serwis Online może zawierać dane osób trzecich, teksty, obrazy, oprogramowanie, materiały multimedialne i inne treści (Treści Osób Trzecich), a odwołania do terminu „Serwis Online” będą obejmować wszelkie materiały, treści i usługi udostępniane okresowo w Serwisie Online – widoczne na ekranie lub pobierane na inny komputer, w tym, bez ograniczeń, Treści Osób Trzecich.

21.2 Serwis Online jest chroniony prawem autorskim, prawami do bazy danych i innymi prawami własności intelektualnej. Przyjmują Państwo do wiadomości, że my i/lub osoby trzecie zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i udziały w Serwisie Online. Korzystanie z Serwisu Online nie przyznaje praw własności w Serwisie Online.

21.3 Jeśli na piśmie nie określono inaczej w zakresie niezbędnym dla Państwa do przeglądania Serwisu Online zgodnie z Umową, nie będą Państwo:

21.3.1 kopiować Serwisu Online w całości lub w części (z wyjątkiem wykonywania kopii zapasowych wyłącznie w celu odzyskania danych w przypadku awarii);

21.3.2 wyświetlać, reprodukować, tworzyć dzieł pochodnych, transmitować, sprzedawać, prowadzić dystrybucji, wypożyczać, wynajmować, podlicencjonować, udostępniać czasowo lub przekazywać ani też w inny sposób korzystać z Serwisu Online w całości lub w części;

21.3.3 wbudowywać Serwisu Online do innych produktów;

21.3.4 korzystać z Serwisu Online w systemie wymiany plików;

21.3.5 tworzyć wbudowanych linków z dowolnego oprogramowania do Serwisu Online;

21.3.6 usuwać lub zasłaniać żadnych powiadomień o prawach autorskich naszych lub naszych Jednostek Stowarzyszonych;

21.3.7 korzystać z jakichkolwiek znaków towarowych i usługowych, nazw domen, logo lub innych identyfikatorów należących do nas lub dostawców zewnętrznych; lub

21.3.8 z wyjątkiem prawnie dozwolonego zakresu, prowadzić inżynierii odwrotnej, dekompilować, dezasemblować lub uzyskiwać dostępu do Serwisu Online.

22. Łącza

Serwis Online może zawierać łącza do innych stron, które nie są przez nas kontrolowane, lub innych stron powiązanych oraz zawierać materiały przygotowane przez niezależne strony trzecie. Właściciele takich stron internetowych niekoniecznie mają z nami związek komercyjny lub inny. Istnienie łącza z Serwisu Online do strony osób trzecich nie stanowi polecenia ani aprobaty z naszej strony lub ze strony naszych Jednostek Powiązanych lub Usługodawców takiej strony, jej treści lub jakiegokolwiek dostawcy. Wszelkie opinie i zalecenia wyrażone na stronach osób trzecich są opiniami i zaleceniami danego dostawcy, a nie opiniami i zaleceniami naszymi lub jakiejkolwiek z naszych Jednostek Stowarzyszonych. Ani my, ani nasze Jednostki Stowarzyszone nie przyjmujemy odpowiedzialności za treści przestawione na takiej stronie, do których dostęp można uzyskać poprzez łącza w Serwisie Online.

23. Rozwiązanie umowy

23.1 Mogą Państwo domagać się zwrotu środków i rozwiązania Umowy w dowolnym czasie poprzez przekazanie pisemnego powiadomienia, pod warunkiem że nie posiadają Państwo żadnych otwartych pozycji i nieuregulowanych zobowiązań wobec nas. Możemy zaprzestać świadczenia usług na rzecz Państwa poprzez przekazanie pisemnego zawiadomienia w dowolnym czasie. Rozwiązanie nie ma wpływu na uprzednio zawarte transakcje i nie będzie miało wpływu na wszelkie nabyte lub należne prawa i obowiązki Państwa lub nasze.

23.2 Rozwiązanie nie ma wpływu na nasze prawa nabyte, zwolnienia z odpowiedzialności, istniejące zobowiązania ani żadne inne postanowienia kontraktowe, które mają zachować ważność po rozwiązaniu Umowy.

23.3 Rozwiązanie nie ma wpływu na realizację transakcji rozpoczętych przed otrzymaniem przez nas powiadomienia o rozwiązaniu umowy.

23.4 Po wygaśnięciu terminu powiadomienia o rozwiązaniu umowy anulujemy zlecenia oczekujące na realizację i zamkniemy wszystkie pozycje otwarte po obowiązującej cenie rynkowej (określonej przez nas). Oprócz tego, pokryją Państwo wszelkie opłaty i obciążenia obowiązujące do daty rozwiązania umowy oraz wszelkie dodatkowe koszty, które musieliśmy ponieść (lub które musiały ponieść osoby trzecie) w związku z rozwiązaniem Umowy, oraz wszelkie straty poniesione w związku z rozliczeniem lub zawarciem nierozliczonych transakcji i zwrotem środków.

24. Zawiadomienia

Z zastrzeżeniem punktu 6 powiadomienia i wszelkie inne komunikaty mogą być przekazywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy, o których możemy się nawzajem okresowo informować na piśmie. Wszelkie komunikaty przesłane w ten sposób zostaną uznane za należycie przekazane i otrzymane, kiedy nadawca wyśle opłacony list lub otrzyma potwierdzenie przekazania wiadomości e-mail.

25. Ogólne

25.1 Świadczenie przez nas usług na rzecz Państwa podlega wszelkim obowiązującym prawom, przepisom i innym mającym zastosowanie postanowieniom lub praktykom rynkowym (zwanym łącznie obowiązującymi prawami i przepisami). Jeśli wyniknie konflikt pomiędzy Umową a obowiązującymi prawami i przepisami, rozstrzygające znaczenie mają te drugie. Nie jesteśmy zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek działań lub powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, jeżeli czynności te naruszałyby obowiązujące prawo lub przepisy, i możemy podejmować działania, które uznamy za konieczne w celu ich przestrzegania.

25.2 Obowiązujące prawa i obowiązki (w szczególności dotyczące punktów 15, 20, 26 i 27) oraz transakcje będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu Umowy i nadal będą podlegać postanowieniom umowy, a w szczególności klauzulom ustalonym pomiędzy nami w odniesieniu do takich transakcji, dopóki wszystkie zobowiązania nie zostaną w pełni zrealizowane.

25.3 Jeśli sąd lub organ administracyjny właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie Umowy za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie będzie mieć wpływu na postanowienia Umowy, które będą nadal w pełni obowiązywać.

25.4 Niewymaganie przez nas ścisłej realizacji któregokolwiek z postanowień Umowy nie stanowi zrzeczenia się przez nas naszych praw i przysługujących nam środków ani też nie zostanie uznane za takie zrzeczenie się praw. Prawa lub środki przyznane nam na mocy Umowy będą miały charakter skumulowany, a wykonanie lub zrzeczenie się jakiejkolwiek części z nich nie wyklucza ani nie utrudnia egzekwowania dodatkowych praw lub środków.

25.5 Żadne działania, bez względu na ich formę, wynikające z Umowy lub mające z nią związek, lub istniejące pomiędzy stronami, nie mogą zostać podjęte przez stronę ponad dwa lata po odkryciu powodu podjęcia takich działań. Odkrycie powodu działania należy zgłosić w ciągu dwóch lat od rozwiązania Umowy.

25.6 Tylko strony posiadające wyraźne prawa wynikające z Umowy mogą egzekwować wszelkie warunki Umowy i odnosić z niej korzyści. Umowa może ulec zmianie bez zgody jakiejkolwiek strony trzeciej.

25.7 Należymy do systemu gwarantowania usług finansowych Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Jeśli nie będziemy w stanie spełnić naszych zobowiązań w odniesieniu do działalności inwestycyjnej, jeśli złożą Państwo uzasadnione roszczenie, mogą być Państwo upoważnieni do dochodzenia odszkodowania od FSCS w związku z inwestycjami, którymi się dlaPaństwa zajmowaliśmy. Zależy to od rodzaju działalności i okoliczności roszczenia. Większość inwestycji na dzień 1 października 2019 r. jest objęta ochroną w 100% pierwszych 50 000 GBP na osobę. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać od nas lub z Financial Services Compensation Scheme, 10. piętro, Beaufort House, 15 St Botolph Street, Londyn EC3A 7QU. Należy pamiętać, że ten program jest zwykle dostępny tylko dla klientów detalicznych i niektórych klientów profesjonalnych (zgodnie z definicją w Zasadach FCA).

26. Reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Procedurą składania i rozpatrywania reklamacji klientów Admiral Markets UK Ltd, która jest dostępna w sekcji „Dokumenty” na naszej stronie internetowej. Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą naszych działań na mocy Umowy, należy możliwie jak najprędzej skierować ją do działu zgodności wysyłając pocztą elektroniczną na adres compliance@admiral-markets.co.uk; dział zgodności przeanalizuje charakter skargi i podejmie próbę jej rozstrzygnięcia. W przypadku sporu transakcyjnego prosimy o przedstawienie jak największej liczby informacji. Będzie nam potrzebny Państwa numer rachunku (login w Serwisie Online) oraz numer zgłoszenia danego zlecenia lub transakcji. Zgodnie z zasadami FCA jesteśmy zobowiązani do przesłania ostatecznej pisemnej odpowiedzi na Państwa skargę w ciągu ośmiu tygodni od jej otrzymania. Szczegółowe informacje na temat naszej polityki skarg wewnętrznych są dostępne na żądanie. Może również przysługiwać Państwu prawo do złożenia bezpośredniej skargi do rzecznika finansowego (Financial Ombudsman Service). Z rzecznikiem finansowym można się skontaktować telefonicznie pod numerem +44 (0)800 023 4567, dodatkowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej.

27. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

27.1 Prawem właściwym dla Umowy jest prawo angielskie. Każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w zakresie rozstrzygania powództw, spraw i innych postępowań mających związek z Umową (postępowania). Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia nam wytoczenia Państwu sprawy w jakiejkolwiek jurysdykcji.

27.2 Każda ze stron nieodwołalnie wyraża zgodę na zrzeczenie się prawa do sprzeciwu, które może jej przysługiwać w zakresie miejsca prowadzenia postępowania wniesionego w sądach angielskich, i wyraża zgodę na niezgłaszanie roszczeń, że takie postępowanie zostało wniesione na niedogodnym forum lub że takiemu sądowi nie przysługuje jurysdykcja w tej sprawie.


ZAŁĄCZNIK 1

Ocena i kategoryzacja klientów

W celu świadczenia usług transakcyjnych online na rzecz klientów, wymagamy, przed przystąpieniem do świadczenia takich usług, aby klienci (lub potencjalni klienci) przekazali nam wystarczające informacje w celu umożliwienia nam zrozumienia sytuacji klienta i zapewnienia nam podstaw niezbędnych do uznania, że taki klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć ryzyko związane zoferowanymi mu usługami transakcji online.

Aby określić wiedzę i doświadczenie klienta w odniesieniu do transakcji online, uzyskane przez nas informacje pozwalają nam określić:

 • rodzaje usług transakcyjnych lub inwestycyjnych, transakcji i rynków finansowych oraz produkty, z którymi klient ma doświadczenie;

 • objętość, charakter i częstotliwość transakcji handlowych klienta oraz okres, w jakim były prowadzone; oraz

 • poziom wykształcenia, zawód lub, jeśli to konieczne, poprzedni zawód klienta.

Przysługuje nam prawo do polegania na informacjach przekazanych nam przez klientów, chyba że uzyskamy informacje lub powinniśmy w uzasadniony sposób wiedzieć, że przekazane informacje są nieaktualne, niedokładne lub niepełne.

Będziemy traktować Państwa jako klienta detalicznego, jeśli nie powiadomimy Państwa, że mają Państwo zostać sklasyfikowani jako klient profesjonalny lub upoważniony kontrahent. Klasyfikacja klienta może zostać w każdej chwili zmieniona po otrzymaniu powiadomienia od nas.

Poniżej znajduje się skrócone podsumowanie wymagań dotyczących kategoryzacji klientów profesjonalnych i upoważnionych kontrahentów. Klienci detaliczni to klienci, którzy nie są klientami profesjonalnymi ani upoważnionymi kontrahentami.

Następujące osoby można zaklasyfikować jako klientów profesjonalnych:

 • jednostki upoważnione lub regulowane do działania na rynkach finansowych (w tym instytucje finansowe, firmy inwestycyjne, inne upoważnione lub regulowane instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, programy zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi programami, fundusze emerytalne i spółki zarządzające funduszami emerytalnymi, sprzedawcy towarów i towarowych instrumentów pochodnych);

 • władze krajowe lub regionalne, instytucje publiczne zarządzające długiem publicznym, banki centralne, instytucje międzynarodowe i ponadnarodowe, takie jak Bank Światowy, IMF, ECP, EIB i inne podobne organizacje międzynarodowe;

 • duże przedsięwzięcie, które spełnia przynajmniej dwa z poniższych warunków:

 1. bilans w wysokości przynajmniej 20 milionów euro;

 2. obroty netto w wysokości przynajmniej 40 milionów euro;

 3. fundusze własne w wysokości przynajmniej 2 milionów euro.

Klienci mogą wybrać status klienta profesjonalnego, jeśli spełniają pewne cechy ilościowe i jakościowe. Na żądanie przekażemy pełne informacje na temat tych wniosków.

Następujące osoby można zaklasyfikować jako upoważnionych kontrahentów:

 • jednostki, które są upoważnione lub regulowane jako firmy inwestycyjne;

 • instytucje kredytowe;

 • towarzystwa ubezpieczeniowe;

 • fundusz UCITS lub jego spółka zarządzająca;

 • fundusze emerytalne lub ich spółki zarządzające;

 • inne instytucje finansowe autoryzowane lub upoważnione przez EEA;

 • sprzedawcy towarów i towarowych instrumentów pochodnych;

 • rząd krajowy lub odpowiadający mu urząd, w tym instytucje publiczne zajmujące się długiem publicznym;

 • banki centralne; oraz

 • organizacje ponadnarodowe.

Jak wspomniano powyżej, klient detaliczny może się zwrócić z prośbą o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego, jeśli, zdaniem klienta, posiada on wystarczające doświadczenie i wiedzę fachową pozwalające mu podejmować niezależne decyzje inwestycyjne i odpowiednio ocenić związane z nimi ryzyko. Przeprowadzamy ocenę wniosku na podstawie przekazywanych przez Państwa informacji w odniesieniu do doświadczenia w prowadzeniu transakcji, doświadczenia zawodowego lub Państwa aktywów finansowych. Nie sprawdzamy w Państwa imieniu, czy informacje przekazane w należycie wypełnionym formularzu wniosku lub w inny sposób pozostają prawdziwe lub czy Państwa sytuacja finansowa nie zmienia się. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie aktualizacji wszelkich istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na naszą ocenę dotyczącą kategoryzacji jako klient profesjonalny.

Pewne prawa dotyczące klientów detalicznych (w tym wynikające z dyrektywy MiFID i związanych z nią przepisów wykonawczych) nie mają zastosowania do klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów

Zachowujemy prawo do zmiany kategorii dowolnego klienta na klienta detalicznego, jeśli, naszym zdaniem, dany klient nie jest w stanie wystarczająco ocenić ryzyka związanego z określoną usługą lub transakcją lub nim zarządzać.

Upoważniony kontrahent może zwrócić się z prośbą o traktowanie go jako klienta z szerszą ochroną regulacyjną (klient profesjonalny lub detaliczny) ogólnie lub w odniesieniu do określonej transakcji.

W przypadkach, w których jest to istotne, będziemy powiadamiać klientów o prawach, które utracą, jeśli będą traktowani jako klient profesjonalny lub upoważniony kontrahent, i możemy zwrócić się do nich o pisemne potwierdzenie i akceptację utraty tych praw. Nie mamy obowiązku zmiany kategorii żadnego klienta.


ZAŁĄCZNIK 2

Ujawnienie ryzyka

PROSIMY PRZECZYTAĆ INFORMACJE ZAWARTE W TYM ZAŁĄCZNIKU PRZED SKORZYSTANIEM Z NASZYCH USŁUG.

TRANSAKCJE CFD NIE SĄ ODPOWIEDNIE DLA WSZYSTKICH, WIĄŻĄ SIĘ ONE Z WYSOKIM RYZYKIEM I MOGĄ POWODOWAĆ STRATY PRZEKRACZAJĄCE WARTOŚĆ INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ.

Celem niniejszego załącznika jest przekazanie Państwu informacji na temat ryzyka związanego z transakcjami CFD. Załącznik nie zawiera pełnego i kompletnego opisu wszystkich rodzajów ryzyka związanego z transakcjami CFD. Aby korzystać z naszych usług, powinni Państwo podejmować decyzje świadomie oraz postarać się o uzyskanie wystarczających informacji. Jeśli nie mają Państwo pewności lub, w szczególności, jeśli nie rozumieją Państwo treści niniejszego załącznika, powinni się Państwo zwrócićdo niezależnego doradcy finansowego.

Przed przystąpieniem do zawierania transakcji CFD muszą Państwo mieć świadomość ryzyka, z jakim to się wiąże. Wysoki stopień wykorzystania dźwigni finansowej w tym rodzaju inwestycji oznacza, że stopień ryzyka jest wyższy w porównaniu z innymi produktami finansowymi. Dźwignia finansowa (lub margin trading) może zwrócić się przeciwko Państwu, powodując znaczne straty, a także zadziałać na Państwa korzyść, przynosząc znaczne zyski.

Wyniki uzyskane w przeszłości w tego typu inwestycjach nie gwarantują przyszłych rezultatów. Należy pamiętać o wszelkich prowizjach i zobowiązaniach podatkowych, które Państwo poniosą osobiście. Admiral Markets UK Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za podatki, do których zapłaty mogą być Państwo zobowiązani od jakichkolwiek zysków uzyskanych w naszym Serwisie Online.

Transakcje lewarowane wiążą się z wysokim ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni finansowej może działać zarówno na Państwa niekorzyść, jak i na Państwa korzyść. Monitorowanie otwartych pozycji stanowi Państwa wyłączną odpowiedzialność i należy je monitorować bardzo starannie.

Przed przystąpieniem do realizacji transakcji należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia finansowego i chęć do podejmowania ryzyka. Jeśli nie mają Państwo pewności, czy produkty oferowane przez nas są odpowiednie, prosimy skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Zawsze istnieje związek pomiędzy wysokim zyskiem a wysokim ryzykiem. Każdy rodzaj spekulacji rynkowych i transakcyjnych, który może umożliwić uzyskanie niezwykle wysokich zysków, również wiąże się z wysokim ryzykiem w kapitale. Na ryzyko powinno się narażać jedynie środki nadwyżkowe i jeśli nie mogą sobie Państwo pozwolić na straty związane z transakcjami, nie należy zajmować się obrotem CFD.

Zalecamy, aby WSZYSCY KLIENCI zapoznali się z CFD, wymaganiami dotyczącymi depozytów zabezpieczających, narzędziami transakcyjnymi, naszymi platformami obrotu i rynkami finansowymi ogółem za pomocą BEZPŁATNEGO i NIEOBCIĄŻONEGO ryzykiem rachunku demonstracyjnego (rachunku demo). Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.admiralmarkets.com.

1. Ogólne informacje na temat CFD

CFD to złożone produkty finansowe, które na ogół zamyka się, tylko jeśli klient zdecyduje się na zamknięcie istniejącej pozycji otwartej, i w związku z tym nie mają wyznaczonego terminu zapadalności. (Może to podlegać zmianom w zależności od warunków klasy aktywów bazowych i/lub produktu).

CFD można porównać do kontraktów terminowych typu futures, które można zawierać w odniesieniu do pewnych walut obcych, indeksów, metali szlachetnych, ropy naftowej, towarów lub instrumentów finansowych. Jednak, w przeciwieństwie do innych kontraktów terminowych futures, kontrakty CFD można rozliczyć wyłącznie w gotówce. Transakcje CFD mogą również wiązać się ze zobowiązaniem warunkowym i powinni Państwo mieć świadomość tego konsekwencji, tak jak to zostało określone poniżej. Wszystkie nasze kontrakty CFD są kontraktami syntetycznymi, co oznacza, że klienci nie mają prawa do instrumentu bazowego lub rzeczy lub praw powiązanych, chyba że zostało to wyraźnie określone w CFD. Obejmuje to brak prawa do akcji referencyjnych i prawa głosu.

2. Rynki zagraniczne

Transakcje CFD na rynkach zagranicznych wiążą się z innymi rodzajami ryzyka niż rynki domowe klienta. W niektórych przypadkach ryzyko będzie większe. Na potencjalne zyski lub straty z transakcji dotyczących rynków zagranicznych wpływ będą miały wahania kursów wymiany walut. Takie podwyższone ryzyko obejmuje ryzyko zmian w polityce lub ekonomii w zagranicznej jurysdykcji, które mogą istotnie i trwale zmienić warunki, zbywalność lub cenę waluty obcej.

3. Zlecenia lub strategie zmniejszające ryzyko

Złożenie pewnych zleceń (np. zlecenia „stop loss” lub „stop limits”), które mają na celu ograniczenie strat do pewnych kwot, może nie sprawdzić się we wszystkich przypadkach, ponieważ warunki rynkowe lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwić realizację takich zleceń po wymaganych cenach lub w ogóle. Jeśli klient zawiera transakcje, korzystając z takich zleceń lub strategii, musi on akceptować to ryzyko.

4. Dźwignia finansowa

Transakcje CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem. Lewarowanie i wykorzystanie dźwigni finansowej, które można osiągnąć w transakcjach CFD, oznacza, że wystarczy wpłacić niewielki depozyt (depozyt zabezpieczający), aby rozpocząć prowadzenie transakcji z nami, a ten niewielki depozyt może być źródłem dużych strat lub dużych zysków. Transakcje o wysokim stopniu wspomagania są narażone na istotne zmiany wartości w wyniku relatywnie niewielkich zmian w wartości lub w poziomie bazowego instrumentu lub podstawy obliczenia ceny CFD.

5. Transakcje ze zobowiązaniem warunkowym

CFD to transakcje z wykorzystaniem dźwigni finansowej lub z depozytem zabezpieczającym, które wymagają dokonania serii płatności zależnie od wartości kontraktu zamiast natychmiastowej wpłaty całej wartości kontraktu. Istnieje możliwość utraty całości zabezpieczenia wpłaconego nam w celu ustanowienia lub utrzymania pozycji. Poddajemy otwarte pozycje ponownej wycenie stale każdego dnia sesyjnego; każdy zysk lub strata są natychmiast odzwierciedlone na rachunku, a strata może spowodować wezwanie do wpłaty znacznego dodatkowego Zabezpieczenia w krótkim terminie w celu utrzymania otwartych pozycji.

Możemy również zmienić swoje stawki Zabezpieczenia i/lub wymagania dotyczące zamierzonych transakcji w dowolnym czasie (w tym podczas weekendów/dni ustawowo wolnych od pracy lub w nietypowych warunkach rynkowych), co może również spowodować zmianę Zabezpieczenia, które są Państwo zobowiązani utrzymać. Jeśli nie utrzymają Państwo wystarczającego Zabezpieczenia na swoim rachunku przez cały czas i/lub nie zapewnią dodatkowych środków w wymaganych terminach, Państwa otwarte pozycje mogą zostać zamknięte przy poniesionej stracie i mogą być Państwo zobowiązani do pokrycia wynikającego z tego deficytu.

6. Transakcje poza rynkiem regulowanym (OTC)

Transakcje CFD nie są prowadzone na regulowanym rynku lub giełdzie. Będą Państwo mieli bezpośredni kontakt z nami w odniesieniu do bazowego instrumentu finansowego lub pozycji, na której opiera się cena CFD. Wszystkie pozycje otwarte z nami należy zamknąć z nami i nie można ich zamknąć z żadną inną stroną. Może to utrudnić Państwu zamknięcie pozycji po zadowalającej Państwa cenie lub w ogóle (na przykład w przypadku problemów technicznych z Serwisem Online i jego niedostępnością lub w przypadku naszej niewypłacalności).

Udział w transakcjach finansowych OTC może narazić Państwa na większe ryzyko niż transakcje na rynku regulowanym, ponieważ nie istnieje rynek, na którym można zamknąć otwarte pozycje i ceny, a inne warunki są określane przez nas i podlegają wymogom prawnym/regulacyjnym. Transakcje OTC mogą zwiększać ryzyko płynności i wprowadzać inne istotne czynniki ryzyka: na przykład może nie być możliwości wyceny pozycji wynikającej z transakcji OTC lub określenia narażenia na ryzyko. Ponadto, nie muszą być przez nas podawane ceny nabycia i ceny zakupu, a nawet jeśli są podane, możemy mieć trudności z określeniem godziwej ceny, w szczególności jeśli odpowiedni kurs wymiany lub rynek dla aktywów bazowych jest zamknięty lub zawieszony. Są Państwo również narażeni na ryzyko niewykonania zobowiązania przez nas, jednak jeśli tak się zdarzy, co jest mało prawdopodobne, mogą Państwo kwalifikować się do otrzymania rekompensaty w ramach programu Financial Services Compensation Scheme (FSCS) do maksymalnej wysokości kwoty ustalonej na dany moment: http://www.fscs.org.uk

7. Ceny

Ceny obowiązujące w Serwisie Online nie muszą odzwierciedlać cen na szerszym rynku. Wybierzemy ceny, które uznamy za odpowiednie do określenia wymagań w zakresie wymogów depozytowych i w okresowym oznaczaniu pozycji rynkowych na Państwa rachunku i zamykaniu takich pozycji. Oczekujemy, że te ceny będą w uzasadniony sposób powiązane z cenami na rynku międzybankowym lub w określonym systemie obrotu lub na innym rynku finansowym („Rynek Referencyjny”), jednak ceny stosowane przez nas mogą różnić się od cen dostępnych dla banków i innych uczestników Ryku Referencyjnego. W rezultacie możemy ustanawiać wymogi związane z uzupełnianiem Zabezpieczenia i pobieraniem Zabezpieczeń w dużej mierze według własnego uznania.

Jako że produkty są częściowo związane z aktywami bazowymi, należy zapoznać się z ryzykiem związanym z aktywami bazowymi (i każdym Rynkiem Referencyjnym), w tym wahaniami kursów wymiany, zmiennością i lukami cenowymi (nagłe zmiany ceny, które mogą być spowodowane przez wiele czynników – w tym, lecz nie wyłącznie, przez zdarzenia gospodarcze, ogłoszenia rynkowe oraz okresy, w których nie występują transakcje aktywami bazowymi). Zlecenie „stop-loss” jest niegwarantowane i nie ochroni Państwa przed ryzykiem, gdyż nie jest ono natychmiastowe i jedynie uaktywnia zlecenie zamknięcia pozycji po najbliższej dostępnej cenie.

8. Monitorowanie pozycji

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za stałe monitorowanie otwartych przez siebie pozycji i zawsze powinni Państwo mieć możliwość prowadzenia takiego monitoringu. Będziemy starać się zamykać pozycje po wykorzystaniu środków z zabezpieczenia, nie możemy jednak zagwarantować, że będzie to możliwe, i z tego względu ponoszą Państwo odpowiedzialność za wynikający z tego niedobór środków. Niniejszy załącznik należy czytać łącznie z głównymi warunkami prowadzenia działalności, których część stanowi, i wszelkimi innymi dokumentami dostarczanymi lub w inny sposób udostępnionymi w Serwisie Online.

9. Ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń i ryzyko weekendowe

Różne sytuacje, rozwój zdarzeń, zawieszenia, nieoczekiwane przerwy w godzinach otwarcia rynku lub zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas weekendów/dni ustawowo wolnych od pracy (w Wielkiej Brytanii lub w innym kraju), kiedy rynek na ogół jest zamknięty, mogą powodować ponowne otwarcie klasy aktywów rynkowych/ bazowych w istotnie różnych cenach/na innych poziomach niżprzy zamknięciu poprzedniego dnia roboczego/ giełdowego. Nie będą Państwo mieli możliwości korzystania z Serwisu Online w celu złożenia lub zmiany zlecenia w tych terminach, kiedy rynki są na ogół zamknięte. Istnieje istotne ryzyko, że zlecenia typu „stop-loss”, które mają na celu ochronę otwartych pozycji w tym czasie, zostaną zrealizowane na znacznie gorszym poziomie niż ich określona cena. Postępując w ten sposób, akceptują Państwo to ryzyko oraz fakt, że poniosą Państwo odpowiedzialność za każdy deficyt, który może wyniknąć z tej sytuacji.

10. Transakcje elektroniczne

Zawieranie transakcji OTC za pośrednictwem Serwisu Online może się różnić od zawierania transakcji w innych elektronicznych systemach obrotu, a także od zawierania transakcji na rynku konwencjonalnym lub otwartym. Będą Państwo narażeni na ryzyko związane z elektronicznym systemem transakcyjnym, w tym awarie sprzętu lub oprogramowania lub przestoje systemu w zakresie Serwisu Online, Państwa systemów oraz infrastruktury komunikacyjnej (na przykład Internetu) łączącej Serwis Online z Państwem.

11. Zawieszenie zawierania transakcji

W pewnych warunkach likwidacja pozycji może być trudna lub niemożliwa. Może to mieć miejsce, na przykład, w okresach szybkich zmian cen, kiedy cena za aktywa bazowe wzrasta i spada podczas jednego dnia sesyjnego w sposób powodujący ograniczenia lub zawieszenia zawierania transakcji dotyczących aktywów bazowych. Kiedy tak się zdarzy, akceptują Państwo wszelkie ryzyko powiązane oraz fakt, że poniosą Państwo odpowiedzialność za każdy deficyt, który może wyniknąć z tej sytuacji. Powinni Państwo mieć świadomość, że w pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do zamknięcia pozycji z powodu instrukcji regulacyjnych lub dotyczących wymiany i nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające z tego straty.

12. Prowizje

Przed przystąpieniem do transakcji powinni Państwo otrzymać szczegółowe informacje na temat wszelkich prowizji oraz innych obciążeń, które będą Państwo musieli ponieść, zgodnie ze stawkami dostępnymi w Serwisie Online.

13. Niewypłacalność

W przypadku Państwa niewypłacalności lub upadłości lub zalegania w realizacji zobowiązań wobec nas możemy zlikwidować lub zamknąć Państwa pozycje bez Państwa zgody. W przypadku naszej niewypłacalności wszelkie pieniądze zdeponowane u nas mogą być nie do odzyskania.

14. Komunikacja

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z opóźnienia lub nieotrzymania wiadomości pomiędzy nami a Państwem.

15. Doradztwo

Nie prowadzimy doradztwa inwestycyjnego i nasze usługi polegają wyłącznie na realizacji zleceń. Możemy dokonać ogólnej oceny rynków, taka ocena nie stanowi jednak indywidualnego doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględniamy w niej Państwa indywidualnej sytuacji. Podejmują Państwo samodzielnie wszelkie decyzje transakcyjne.

Prowadzimy również ocenę odpowiedniości dla transakcji CFD na podstawie przekazywanych przez Państwa informacji w odniesieniu do doświadczenia w prowadzeniu transakcji oraz Państwa aktywów finansowych i zysków. Nie sprawdzamy w Państwa imieniu, czy informacje przekazane w należycie wypełnionym formularzu wniosku lub w inny sposób pozostają prawdziwe lub czy Państwa sytuacja finansowa nie zmienia się. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie aktualizacji wszelkich istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na odpowiedniość transakcji CFD w Państwa przypadku.

16. Czynności podejmowane przez spółkę: CFD na akcje

Należy zauważyć, że warunki uzyskane podczas czynności podejmowanych przez spółkę mogą być mniej korzystne niż w przypadku własności instrumentu bazowego, ponieważ wprowadzane przez nas zmiany muszą być reakcyjne i należy je wprowadzić wcześniej, niż wymaga tego działalność prowadzona przez spółkę. Z tego względu mogą Państwo mieć znacznie mniej czasu na podjęcie decyzji; dostępne opcje mogą być bardziej ograniczone/mniej korzystne, a także w niektórych przypadkach może nie być opcji zamknięcia pozycji. Biorąc pod uwagę fakt, że czynności podejmowane przez spółkę często mogą zostać ogłoszone z bardzo krótkim wyprzedzeniem, mogą Państwo nie mieć okazji do zamknięcia pozycji w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji i takie działania mogą wymagać od Państwa przeznaczenia większej ilości środków na pokrycie zabezpieczenia w bardzo krótkim czasie.

17. Dywidendy i korekty dywidendy na CFD

„Korekta dywidendy” to korekta stosowana, kiedy akcje przekroczą datę przyznania praw do dywidendy (w tym datę przyznania praw do dywidendy specjalnej) na rynku aktywów stanowiących instrument bazowy. W przypadku długich pozycji korekta dywidendy zostaje uznana na Państwa rachunku. W przypadku krótkich pozycji korekta dywidendy obciąża Państwa rachunek.

A. W jaki sposób dywidendy wpływają na pozycje wskaźników lub akcji?

Kiedy udziały bazowe przekraczają datę przyznania prawa do dywidendy (tj. udziałowcom zostaje wypłacona dywidenda), stosujemy korektę gotówkową przekazywaną na Państwa konto, tak aby spadek występujący na rynku nie miał wpływu na Państwa pozycję w przypadku takich akcji lub indeksów. W przypadku długich pozycji przekażemy środki na Państwa rachunek. W przypadku krótkich pozycji Państwa rachunek zostanie obciążony.

B. Co się stanie, jeśli akcje lub indeksy przekroczą datę przyznania prawa do dywidendy?

Kiedy udział przekroczy datę przyznania prawa do dywidendy, wartość udziałów na ogół spadnie o wartość równą kwocie dywidendy. Indeks giełdowy obejmuje szereg spółek, tak więc spadek wartości akcji spowoduje również spadek wartości indeksu.

C. Dlaczego dokonujemy korekty?

Kiedy wartość akcji lub indeksu spada po przekroczeniu daty przyznania prawa do dywidendy, ma to wpływ na bieżące zyski/straty Państwa spółki. Długa pozycja oznacza, że tracą Państwo potencjalne zyski. Krótka pozycja oznacza, że zyski i straty są lepsze, niż powinny być.

Biorąc pod uwagę, że spadek ceny jest oczekiwanym ruchem na rynku, musimy dokonać korekty, tak aby nie miało to wpływu na Państwa zyski/straty.

Kwota dywidendy będzie się różnić w zależności od spółki lub indeksu.