Polityka Ochrony przed Ujemnym Saldem dla Klientów Profesjonalnych

Valid as of 6 June 2018


Niniejsza Polityka określa zasady i warunki, na jakich możemy wypłacać odszkodowania Klientom, którzy odnotowali ujemne saldo na swoich Rachunkach.

It applies where:

  • Clients are individuals and entities classified as Professional Clients of Admiral Markets Cyprus Ltd (`Company`). It does not apply to a Client that is subject to supervision by a financial services regulator or to a fund managed by such a company or to a legal entity that is a Professional Client by virtue of being a large undertaking.
  • Rachunki są rachunkami tradingowymi CFD, tj. wszystkie rodzaje rachunków, które nie są dedykowane specjalnie do produktów giełdowych.

Przy handlu produktami finansowymi opartymi o depozyt zabezpieczający, możliwe jest osiągnięcie stanu deficytu na rachunku, tj. sytuacji, w której saldo rachunku jest ujemne.

Jeśli Klient odnotował ujemne saldo i ubiega się o kompensatę, Klient musi poinformować o tym dział obsługi klienta Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia odnotowania ujemnego salda. Firma oceni zapytanie i według własnego uznania może uznać odpowiednie rachunki pełną lub częściową kompensatą ujemnego salda. Jeżeli Klient posiada więcej niż jeden rachunek, salda zostaną znetowane.

The amount to be credited is determined by netting all positive balances with negative balances incurred over 2 business days before the receipt of the inquiry. At its discretion, the Company will credit the Client Accounts in order to compensate the netted negative balances up to the maximum credit value of 50,000 EUR or equivalent in other account currencies.

Postanowienia niniejszej Polityki nie mają zastosowania, gdy:

  • there is in place within the Client`s jurisdiction existing legal requirements for the Company to provide the Client with negative equity balance protection (e.g. in the Federal Republic of Germany); in such cases, the Company`s actions are based on local regulations and not on this Policy;
  • Firma ustaliła, zgodnie z własnym uznaniem, że ujemne saldo nie jest związane z działalnością handlową Klienta (np. jeśli ujemne saldo odnosi się do wszelkich opłat lub obciążeń Firmy);
  • Klient prowadzi transakcje na podstawie umowy kredytu lub umowy premii dostarczanych przez Firmę;
  • ujemne saldo jest związane lub wynika, bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia przez Klienta jakichkolwiek postanowień Ogólnych Warunków Umowy Firmy lub z naruszenia zasad lub praktyk rynkowych, w tym, ale nie wyłącznie, przepisów prawa kraju pochodzenia Klienta, kraju zamieszkania Klienta lub jakiegokolwiek innego kraju na terenie EOG;
  • Firma uważa, że Klient nadużył ochrony przyznanej zgodnie z niniejszą Polityką na szkodę Firmy, co, bez ograniczeń, obejmuje między innymi sytuację w której Klient działał w złej wierze, realizując strategię, zgodnie z którą Klient czerpałby korzyści z takiej ochrony, jednocześnie utrzymując, samodzielnie lub we współpracy z innym Klientem, inne pozycje u nas, które przynoszą korzyści Klientowi w przypadku, gdy ochrona ta jest lub może zostać uruchomiona;
  • firma uprzednio powiadomiła Klienta, że jest on wyłączony z niniejszej Polityki;
  • zachodzi zdarzenie wynikające z działania, zaniechania działania lub zaniedbania jakiejkolwiek wielostronnej platformy obrotu, zorganizowanej platformy obrotu, rynku regulowanego, dostawcy płynności lub pośredniczącego brokera;
  • ujemne saldo jest związane ze Zdarzeniem Siły Wyższej – zdarzeniem związanym z działaniem Boga, wojną, terroryzmem, umyślną szkodą, zamieszkami, katastrofami przemysłowymi, wszelkimi wyjątkowymi zdarzeniami rynkowymi lub działaniami i regulacjami wszelkich organów lub władz rządowych lub ponadnarodowych, które w opinii Firmy uniemożliwiają prawidłowy obrót na rynku w odniesieniu do Zleceń Klienta.