Wiadomości tradingowe dla początkujących - Znaczenie docelowej stopy procentowej Rezerwy Federalnej

Czerwiec 17, 2022 15:30

W tym artykule dowiesz się: 

  • Czym jest stopa funduszy federalnych (FFR)  
  • W jaki sposób FFR wpływa na sektor bankowy  
  • W jaki sposób traderzy i inwestorzy analizują FFR  
  • Czym są komunikaty Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych 

Rezerwa Federalna jest bankiem centralnym w Stanach Zjednoczonych i ma prawo ustalać stopę funduszy federalnych (Federal Funds Rate, FFR). Ta docelowa stopa procentowa wpływa na wysokość opłat, jakie banki amerykańskie pobierają od siebie nawzajem za udzielanie sobie kredytów na noc. 

FFR jest częścią polityki pieniężnej i wpływa na przepływ środków w systemie finansowym. Rezerwa Federalna ustala politykę pieniężną na podstawie kondycji gospodarki amerykańskiej, a jej długoterminowy cel inflacyjny wynosi 2 procent. W okresach słabej koniunktury gospodarczej Fed może zdecydować się na obniżenie wytycznych dotyczących FFR. Gdy gospodarka się rozwija, Fed może podnieść stopy procentowe, jeśli inflacja zbytnio wzrośnie. 

Gdy stopa funduszy federalnych (FFR) jest ujemna lub niska, banki mają większą motywację do udzielania kredytów konsumentom i przedsiębiorstwom, ponieważ stopa zwrotu z kredytu detalicznego lub firmowego jest wyższa. W takich okolicznościach kredyty stają się luźniejsze i łatwiej dostępne. Jest to tzw. bodziec gospodarczy, ponieważ konsumenci i przedsiębiorstwa będą więcej wydawać i inwestować, jeśli będą miały większy dostęp do gotówki. 

Z drugiej strony, gdy FFR rośnie, banki mają większą motywację do udzielania sobie nawzajem pożyczek, ponieważ dostrzegają mniejsze ryzyko związane z udzieleniem pożyczki innemu bankowi niż przedsiębiorstwu lub konsumentowi. Wyższy docelowy przedział FFR często oznacza droższe kredyty na poziomie detalicznym, ponieważ banki stosują go jako podstawę oprocentowania własnych kredytów udzielanych konsumentom i przedsiębiorstwom. W rezultacie zacieśnienie polityki pieniężnej zwykle spowalnia wydatki konsumpcyjne. 

Oświadczenie FOMC w sprawie stóp procentowych 

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zbiera się osiem razy w roku, aby podjąć decyzję w sprawie polityki stóp procentowych. Po posiedzeniu FOMC wydaje oświadczenia, takie jak to: 

"Komitet postanowił podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do poziomu 1-1/2 do 1-3/4 proc. i przewiduje, że dalsze podwyżki tego przedziału będą właściwe." (oświadczenie FOMC, 15 czerwca, 2022 r.).  

Zinterpretujmy to oświadczenie, aby zrozumieć jego podstawowe znaczenie. 

“Komitet zdecydował się podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do poziomu 1-1/2 do 1-3/4 procenta. 

Po pierwsze, potrzebny jest kontekst ekonomiczny. W maju 2022 roku inflacja w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 40-letnie maksimum na poziomie 8,6%, co oznacza, że ceny towarów i usług rosły szybciej niż zakładana przez Rezerwę Federalną 2-procentowa stopa inflacji. W związku z tym FOMC postanowił podnieść stopę FFR do przedziału 1,5-1,75%, dając sygnał sektorowi bankowemu do podniesienia kosztów kredytów w nadziei na ograniczenie popytu na towary i usługi oraz spowolnienie wzrostu inflacji. Z drugiej strony, może to doprowadzić do inflacji cenowej w kredytach i problemów z poziomem niewypłacalności, ale to już temat na inny artykuł. 

... i przewiduje, że dalsze podwyżki tego przedziału będą właściwe". 

Oznacza to, że FOMC będzie podnosił stopy procentowe przez kilka następnych posiedzeń, aż do momentu, gdy uzna za stosowne wstrzymać się z podwyżkami. W tej sytuacji przerwa nastąpi, gdy wzrost stopy inflacji spowolni. 

Co dzieje się na rynkach podczas decyzji FOMC w sprawie stóp procentowych? 

Inwestorzy giełdowi mogą, ale nie muszą reagować na ostatnią decyzję w sprawie stóp procentowych, w zależności od okoliczności w danym momencie. 

W normalnych warunkach rynkowych, gdy inflacja wynosi około 2%, a gospodarka się rozwija, decyzje w sprawie stóp procentowych informują inwestorów, czy potencjalne zyski są większe w przypadku akcji czy obligacji. Zmienia się to w przypadku trudnych warunków rynkowych, takich jak słaby wzrost gospodarczy lub wysoka inflacja, a inwestorzy stają się defensywni, gdy stopy procentowe rosną. 

Inwestorzy na rynku Forex znajdują się pod silnym wpływem decyzji Fed w sprawie stóp procentowych, ponieważ mają one wpływ na dolara amerykańskiego, który jest najczęściej wymienianą walutą na świecie. Decyzje Fedu mogą wpływać na rynki walutowe, ponieważ stopy procentowe mogą zwiększać lub zmniejszać postrzeganą wartość waluty. Na najbardziej podstawowym poziomie efekt ten wygląda następująco: 

Stan gospodarki -> Decyzja w sprawie stóp procentowych -> USD rośnie lub spada w stosunku do innych walut, ponieważ traderzy masowo kupują lub sprzedają przed, w trakcie i po ogłoszeniu decyzji. 

Krótko mówiąc, decyzje Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych mogą wpływać na nastroje inwestorów i traderów oraz wpływać na ceny aktywów, od akcji po waluty. 

Szybka wskazówka 

Gdzie mogę znaleźć Oświadczenia Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku? 

Rezerwa Federalna publikuje każdą decyzję w sprawie polityki pieniężnej na swojej stronie internetowej. Oświadczenia zawierają najnowszą ocenę ekonomiczną Fedu i są warte przeczytania przez wszystkich, którzy interesują się rynkami finansowymi. 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.