Wiadomości tradingowe dla początkujących: Czym są zamówienia na dobra trwałego użytku?

Kwiecień 28, 2022 14:43

Jakie są różnice między garniturem a samochodem? Różnic jest więcej niż mogłoby się wydawać.   

Z ekonomicznego punktu widzenia dobra nietrwałe, takie jak ubrania i dobra trwałe, takie jak samochody, są przeznaczone do użytku konsumentów w różny sposób. Garnitury ludzie kupują, używają i wyrzucają stosunkowo szybko. Samochodem jeździ się przez wiele lat i uważa się go za dobro trwałe, ponieważ starcza na dłużej. Inną kluczową różnicą jest to, że samochód kosztuje o wiele więcej niż garnitur.    

Kupowane samochody są dobrami trwałymi, podobnie jak pralki, komputery, kosiarki do trawy i inne maszyny. Jeśli produkty wystarczają na dłużej niż trzy lata, a ich koszty są stosunkowo wysokie, zalicza się je do dóbr trwałych.   

Wydatki konsumpcyjne i zamówienia na dobra trwałe  

Wydatki konsumpcyjne to kwota pieniędzy, jaką gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa przeznaczają na zakup dóbr trwałych i nietrwałych. Rządy i analitycy finansowi dokładnie badają, jak duży jest wzrost w kategorii wydatków na dobra trwałe, ponieważ ten punkt odniesienia pokazuje, jak bardzo konsumenci i firmy są przekonani do inwestowania w dobra o wyższej wartości.  

Gdy gospodarka się rozwija, a rynek pracy jest zdrowy, konsumenci czują się bardziej skłonni do wydawania gotówki lub zaciągania kredytu na zakup samochodu. Jeśli gospodarka się kurczy, a miejsc pracy jest mało, konsumenci reagują inaczej i zwlekają z zakupem tych droższych dóbr.   

Takie zachowanie dotyczy zarówno jednostek, jak i przedsiębiorstw. W gorszym klimacie gospodarczym przedsiębiorstwa częściej zwlekają z instalacją drogich urządzeń elektronicznych i sprzętu biurowego. Lepsze perspektywy gospodarcze mogą skłonić firmy do inwestowania w nowe maszyny i urządzenia.   

Wskaźnik wyprzedzający  

Durable Goods Orders mierzy liczbę zamówień na tego typu dobra w danym okresie czasu - miesiącu, kwartale lub roku. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem wyprzedzającym, co oznacza, że jego wyniki są wykorzystywane do prognozowania prawdopodobieństwa wystąpienia trendu gospodarczego, takiego jak wzrost lub recesja.   

Jeżeli miesięczny raport Durable Goods Orders wykazuje wzrost, inwestorzy mogą racjonalnie założyć, że gospodarka ma tendencję wzrostową, ponieważ zamówienia te mają znaczący udział w PKB. Jeżeli wyniki Durable Goods Orders są słabsze w porównaniu z poprzednim miesiącem, inwestorzy mogą założyć, że istnieje krótko- i średnioterminowe ryzyko recesji lub okres niższego wzrostu gospodarki.   

Co może nam powiedzieć raport zamówień na dobra trwałego użytku?  

Raporty o zamówieniach na dobra trwałe pokazują nam:  

  • Tempo wzrostu lub spadku liczby nowych zamówień na dobra trwałe  
  • Tempo wzrostu lub spadku wysyłki nowych zamówień na towary  
  • Spadek lub wzrost liczby niezrealizowanych zamówień (co pokazuje, czy popyt jest silny)  
  • Wzrost lub spadek zapasów dóbr trwałych  
  • Poziom zamówień na dobra obronne i transportowe   

Jak traderzy i inwestorzy wykorzystują zamówienia na dobra trwałego użytku?  

Traderzy Forex i inwestorzy giełdowi wykorzystują Durable Goods Orders na różne sposoby.   

W scenariuszu słabszego odczytu wskaźnika zamówień na dobra trwałego użytku, inwestorzy Forex i CFD skupią się na parze walutowej, której dotyczy raport. Na przykład, w niektórych warunkach gospodarczych, wyniki zamówień na dobra trwałego użytku w USA mogą osłabić dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut w tym scenariuszu.   

W scenariuszu lepszego odczytu tego wskaźnika inwestor giełdowy może zdecydować się na większe inwestycje w sektor odrzutowców komercyjnych lub sektor obronny.   

Przykład handlu na podstawie raportów o zamówieniach na dobra trwałego użytku  

W tym scenariuszu, zamówienia na dobra trwałego użytku w Wielkiej Brytanii spadły i wykazują negatywną dynamikę.   

Traderzy Forex i CFD prawdopodobnie uznają to za oznakę słabnącej gospodarki w Wielkiej Brytanii i mogą dokonać krótkiej sprzedaży GBP. W rezultacie kurs GBP spadłby w stosunku do innych walut, a inwestorzy CFD, którzy dokonali krótkiej sprzedaży GBP, zyskaliby na różnicy cen pomiędzy punktem wejścia i wyjścia.   

Ten przypadek pokazuje, jak słabsze zaufanie do perspektyw wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii może wpływać na decyzje handlowe, bez uwzględnienia innych czynników.   

Przykład inwestowania podczas raportów o zamówieniach na dobra trwałego użytku  

W innym scenariuszu, zamówienia na dobra trwałego użytku w Wielkiej Brytanii wzrosły i wykazują pozytywny przyrost.   

Inwestorzy giełdowi prawdopodobnie zbadają poziom popytu na konkretne towary, takie jak samoloty, ciężarówki lub inne pojazdy i mogą kupić więcej akcji w tym sektorze. Inwestorzy mogą również zwiększyć swoje inwestycje na rynkach podstawowych towarów, takich jak stal, która jest w dużym stopniu wykorzystywana w procesach produkcyjnych.   

Taki scenariusz wskazuje na rosnące zaufanie do perspektyw wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii.   

Terminy publikacji raportów Durable Goods Orders można zobaczyć w Kalendarzu Inwestora Admirals i należy pamiętać, że raporty te są źródłem wielu i różnorodnych pomysłów handlowych i inwestycyjnych.   

Aby dowiedzieć się więcej o Analizie Fundamentalnej, zapisz się na kursy szkoleniowe Admirals i zarejestruj się na nasze cotygodniowe webinaria edukacyjne z ekspertami mającymi wieloletnie doświadczenia na rynkach tradingowych i inwestycyjnych.    

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.