Saglabāt PDF Drukāt

Sadarbības noteikumi

Spēkā no 01.11.2019.

LŪDZAM UZMANĪGI IZLASĪT ŠOS SADARBĪBAS NOTEIKUMUS! TAJOS IZKLĀSTĪTI NOTEIKUMI,SASKAŅĀ AR KURIEM MĒS JUMS SNIEDZAM PAKALPOJUMUS; TIE SATUR ARĪ SVARĪGUINFORMĀCIJU PAR JUMS PIEMĒROJAMIEM JURIDISKI SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM.KĀ ARĪ IETVER SVARĪGU INFORMĀCIJU UN PIEMĒRO JURIDISKO SAISTĪBU UN NOSACĪJUMIEM, KĀLĪGUMA SAISTĪTĀS LĪGUMA VEIDU JUMS UN MUMS.

AIZPILDOT UN IESNIEDZOT MŪSU KONTA ATVĒRŠANAS VEIDLAPU, JŪS APLIECINĀT SAVUPIEKRIŠANU TAM, KA ŠIE NOTEIKUMI IR JUMS SAISTOŠI. TĀPĒC PIRMS TURPMĀKO DARBĪBUVEIKŠANAS JUMS VARĒTU BŪT NEPIECIEŠAMA JURISTA KONSULTĀCIJA. JŪS ARĪ PIEKRĪTAT UNAPŅEMATIES NEAPSTRĪDĒT ŠO NOTEIKUMU SPĒKĀ ESAMĪBU, PAMATOJOTIES UZ TO, KA LĪGUMSAR MUMS IR NOSLĒGTS ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.

JA JŪS IZMANTOSIET MŪSU PAKALPOJUMUS TREŠĀS PERSONAS, TOSTARP JŪSU DARBA DEVĒJA,LABĀ, TAD JŪS APLIECINĀT UN GARANTĒJAT, KA MINĒTĀ TREŠĀ PERSONA IR JŪS PILNVAROJUSIPIEKĻŪT ATTIECĪGAJIEM PAKALPOJUMIEM UN LIETOT TOS, KĀ ARĪ PIEKRIST ŠIEM NOTEIKUMIEMTREŠĀS PUSES VĀRDĀ.

MĒS SNIEDZAM PAKALPOJUMUS SAISTĪBĀ AR SAREŽĢĪTIEM ATVASINĀTIEM FINANŠUINSTRUMENTIEM. MŪSU TIEŠSAISTES SISTĒMĀ LĪGUMI TIEK TIRGOTI, PAMATOJOTIES UZREZERVES VAI AIZŅEMTO LĪDZEKĻU PRINCIPU. IEGĀDĀTO LĪGUMU CENA VAR MAINĪTIES ĻOTISTRAUJI NO PELŅAS UZ ZAUDĒJUMU PUSI, UN JŪSU PEĻŅA UN ZAUDĒJUMI VAR PĀRSNIEG JŪSUSĀKOTNĒJO IEGULDIJUMA APJOMU VAI DEPOZĪTU. ŠIS TIRDZNIECĪBAS VEIDS IR SAISTĪTS ARLIELU RISKU JŪSU KAPITĀLAM. AR MUMS NOSLĒGTĀ LĪGUMA CENA VAR STRAUJI MAINĪTIES, UNJŪSU PEĻŅA UN ZAUDĒJUMI VAR DAUDZREIZ PĀRSNIEGT JŪSU SĀKOTNĒJĀ IEGULDĪJUMA VAINOGULDĪJUMA SUMMU. JA JŪS NETURAT PIETIEKAMUS LĪDZEKĻUS JUMS NOTEIKTĀS REZERVESAPMĒRĀ, MĒS VARAM NEKAVĒJOTIES SLĒGT JŪSU ATVĒRTĀS POZĪCIJAS BEZ IEPRIEKŠĒJABRĪDINĀJUMA, UN JUMS PĒC TAM VAR NĀKTIES IESKAITĪT MUMS PAPILDU LĪDZEKĻUS, LAI SEGTUZAUDĒJUMUS. LŪDZAM UZMANĪGI IZLASĪT 2. PIELIKUMĀ IEKĻAUTO INFORMĀCIJU PAR RISKIEM,LAI SAPRASTU RISKUS TIRDZNIECĪBAI, KAS NOTIEK PĒC REZERVES VAI AIZŅEMTO LĪDZEKĻUPRINCIPA. TIRDZNIECĪBA AR ŠIEM PRODUKTIEM NAV PIEMĒROTA IKVIENAM. JUMS NEBŪTUJĀVEIC DARĪJUMI AR MŪSU PRODUKTIEM, IZŅEMOT, JA JŪS SAPROTAT UN JUMS IR PIEŅEMAMIRISKI, KAS SAISTĪTI AR TIRDZNIECĪBU PĒC REZERVES VAI AIZŅEMTO LĪDZEKĻU PRINCIPA, UN JAJŪS SPĒJAT SEGT IESPĒJAMOS ZAUDĒJUMUS. PRODUKTIEM, IZŅEMOT, JA JŪS SAPROTAT UN JUMSIR PIEŅEMAMI RISKI, KAS SAISTĪTI AR TIRDZNIECĪBU PĒC REZERVES VAI AIZŅEMTO LĪDZEKĻUPRINCIPA, UN JA JŪS SPĒJAT SEGT IESPĒJAMOS ZAUDĒJUMUS. BASIS. TRADING IN THESE PRODUCTSMAY NOT BE SUITABLE FOR EVERYONE AND YOU SHOULD NOT TRADE OUR PRODUCTS UNLESSYOU UNDERSTAND AND ACCEPT THE RISKS OF TRADING ON A MARGIN OR LEVERAGE BASIS ANDARE ABLE TO SUSTAIN POTENTIAL LOSSES.

1. Ievads

1.1 Tiešsaistes tirdzniecības pakalpojumus sniedz sabiedrība Admiral Markets UK Ltd, kurasjuridiskā adrese ir 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, United Kingdom (Apvienotā Karaliste),(turpmāk tekstā attiecīgi–„mēs”, „mūs” vai „mūsu”), ievērojot turpmāk minētos noteikumus unsaskaņā ar pienācīgi aizpildīto konta atvēršanas veidlapu (kas laiku pa laikam tiek atjauninātavai grozīta) (kopā – „Līgums”), kuri abi tiks piemēroti attiecībā uz visiem starp mums un jumsveiktajiem darījumiem.

1.2 Mūsu kā ieguldījumu sabiedrības darbībai licenci ir izsniegusi, un regulē Apvienotās KaralistesFinanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde (FCA) (FCA atsauces numurs –595450). FCA adrese: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN.

1.3 Mēs esam tiesīgi sniegt vienu vai vairākus savus pakalpojumus citās ES valstīs, pamatojoties uzpārrobežu pakalpojumu sniegšanas principu (pazīstams kā „pakalpojumu sniegšanas atļaujas”princips) saskaņā ar ES direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem (pazīstama kā „MiFID”direktīva), kas laiku pa laikam var tikt grozīta vai aizstāta. Ja mēs sniegsim pakalpojumusklientiem citās ES valstīs, nodibinot tur vietējo filiāli, mums būs jāievēro šādiem pakalpojumiempiemērojamie noteikumi atbilstoši attiecīgās valsts vietējiem tiesību aktiem, kuru ievērošanupārrauga attiecīgās valsts finanšu regulators. To ES valstu saraksts, kurās mums ir tiesībassniegt pakalpojumus klientiem, pamatojoties uz pārrobežu pakalpojumu sniegšanas principu,ir pieejams pēc pieprasījuma. Ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, mūsu pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar noteikumiem, kuri aizstās MIFID.

1.4 Mēs uzskatīsim jūs par "Privāts klients" atbilstoši laiku pa laikam izdotajiem FCA noteikumiemun vadlīnijām (FCA noteikumi), ja vien mēs jūs neinformēsim, ka jūs tiksiet,klasificēts kā "Profesionāls klients". Mēs varam jebkurā brīdī mainīt jūsu kā klienta klasifikāciju,nosūtot jums attiecīgu paziņojumu. Jums ir tiesības pieprasīt atšķirīgu klienta klasifikāciju, tačumums nav pienākuma jūs pārklasificēt. Ja mēs jūs tomēr pārklasificēsim, mēs jūs informēsimpar jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz attiecīgo klienta aizsardzības līmeni. Detalizētainformācija par mūsu klientu klasifikācijas politiku ir iekļauta šo noteikumu 1. pielikumā. Darījumos ar "Privāts klients" mēs, kurtie ir piemērojami, piemērosim COBS 22.5 noteikumus, kas attiecas uz negatīvas bilances aizsardzību, ķīlu un ķīlas līmeni. Tas nozīmē, ka "Privāts klients", kas tirgo ierobežotos spekulatīvos ieguldījumus, piemēram, CFD, atbildība par visiem ierobežotajiem spekulatīvajiem ieguldījumiem, kas saistīti ar "Privāts klients" kontu, ir ierobežota ar līdzekļiem, kas atrodas šajā kontā, lai "Privāts klients" nevarētu zaudēt vairāk, nekā paredzēts CFD un citām ierobežotām spekulatīvām investīcijām.

1.5 Šaubu novēršanai norādām, ka jūsu piekrišana Līguma noteikumiem elektroniskā veidā unmūsu pakalpojumu izmantošana vai izmantošanas turpināšana no jūsu puses tiks uzskatītapar juridiski saistošu piekrišanu saskaņā ar Līgumu.

1.6 Šis Līgums aizstāj jebkuru iepriekšējo līgumu, vienošanos vai izpratni starp mums, neatkarīgi notā, vai tā bijusi rakstiska vai mutiski noteikta attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem mēssniedzam jums pakalpojumus. Mēs varam jebkurā brīdī mainīt vai grozīt Līgumu, paziņojot parto vai apstiprinot to ar jums rakstveidā (un attiecīgās izmaiņas vai grozījumi stāsies spēkā mūsupaziņojumā minētajā datumā, bet gadījumos, kad datums nebūs minēts – nekavējoties). Šādspaziņojums var tikt ievietots mūsu mājaslapā, tiešsaistes tirdzniecības platformā un kontapārskata sistēmā (kopā - Tiešsaistes sistēma). Mēs sniedzam savus pakalpojumus, ievērojotjebkuru Līgumā vai Tiešsaistes sistēmā minēto informāciju vai atrunas.

1.7 Šo noteikumu spēkā esošā un galīgā redakcija (kas laiku pa laikam var tikt grozīta) būs jumsvienmēr pieejama Tiešsaistes sistēmā.

1.8 Jūs apņematies (tas ir līgumiski saistošs solījums) nekavējoties paziņot mums par visām izmaiņām informācijā, kuru jūs mums esat sniedzis saistībā ar Līgumu (kas ietver arī atbilstoši aizpildītu konta atvēršanas veidlapu).

1.9 Slēdzot Līgumu, jūs pilnvarojat mūs vai jebkuru aģentu, kas darbojas mūsu vārdā, izmeklēt jūsu identitāti vai kredītspēju un sazināties ar tādām bankām, finanšu iestādēm un kredīta aģentūrām, kuras mēs uzskatām par piemērotām, lai pārbaudītu šādu informāciju. Jūs tālāk pilnvarojat mūs vai jebkuru aģentu izpētīt jebkuru pašreizējo un iepriekšējo ieguldījumu darbību un saistībā ar to sazināties ar tādām bankām, brokeriem un citiem, kurus mēs uzskatām par piemērotiem.

1.10 Mēs sazināsimies ar jums latviešu valodā, un visi darījumi, kas tiks noslēgti ar mums vai armūsu starpniecību, tiks slēgti latviešu valodā.

1.11 Lai noteikumi būtu vieglāk lasāmi, šajos noteikumos esam iekļāvuši vārdu un terminudefinīcijas. Iekavās aiz definīcijas vai paskaidrojošā vārda, vai frāzes treknrakstā esam iekļāvušiattiecīgo definēto vārdu vai terminu. Ja vien konteksts nenosaka citādi, lietojot definēto vārduvai terminu citiem nolūkiem, tam būs tāda pati nozīme.

1.12 Līguma izbeigšanas tiesības

1.12.1 Jums ir tiesības izbeigt Līgumu 14 dienu laikā no dienas, kurā mēs būsim saņēmuši nojums pienācīgi aizpildītu konta atvēršanas formu. Ja vēlēsieties izbeigt Līgumu, lūdzu,paziņojiet par to savai kontaktpersonai Admiral Markets UK Ltd vai informējiet mūsvēstulē, nosūtot to uz 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, vai pa e-pastu, izmantojotmūsu tīmekļa vietnē norādīto kontaktinformāciju: www.admiralmarkets.lv

1.12.2 Līguma izbeigšanas tiesības attiecas tikai uz paša Līguma laušanu. Līguma laušananeietekmēs jūsu vai mūsu uzkrātās tiesības, tiesības uz kompensācijām, esošās saistībasvai citus līgumiskos noteikumus, kuri turpinās būt spēkā pēc Līguma izbeigšanas.

1.12.3 Sods par Līguma izbeigšanu nav paredzēts. Līguma izbeigšana neietekmē šādu darījumupabeigšanu, kuri tika uzsākti, pirms jūsu paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas.Saņemotminētopaziņojumu,mēsanulēsimvisusneizpildītosuzdevumusunslēgsimvisasjūsu turētās atvērtās pozīcijas pēc spēkā esošajām tirgus cenām (kuras noteiksim mēs).Turklāt jums būs jāsamaksā visas līdz Līguma izbeigšanas datumam radušās atlīdzībasun maksas, kā arī jāsedz jebkādi papildu izdevumi, kas mums (vai trešajai personai)būs neizbēgami radušies, izbeidzot Līgumu, kā arī jebkuri zaudējumi, kas neizbēgamiradīsies, norēķinoties par nepabeigtajiem darījumiem vai noslēdzot tos un pārskaitotjums jūsu līdzekļus

1.12.4 Ja jūs neizmantosiet savas tiesības izbeigt Līgumu noteiktajā termiņā, jums saglabāsiestiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu.

2. Pakalpojumi

2.1 Mēs piedāvājam jums tirdzniecības pakalpojumus, kuri neiekļauj konsultācijas un paredz tikaicenu starpības līgumu (CFD) darījumu izpildi, kuru pamatā esošie ieguldījumivai produkti iekļauj pastāvīgās tūlītējas cenas ārvalstu valūtu līgumus, dārgmetālus, nākotneslīgumus un jebkādus citus finanšu produktus, kurus mēs laiku pa laikam varam piedāvāt,izmantojot Tiešsaistes sistēmu (kopā – „Produkti”). Ja jums ir vairāk nekā viens konts, kas tiek turēts CFD tirdzniecības nolūkā, šiekonti šo noteikumu vajadzībām tiks konsolidēti un uzskatīti par vienu kontu.

2.2 Mēs piedāvājam jums iespēju veikt tirdzniecību ar Produktiem, kas denominēti dažādās valūtās,izmantojot konta galveno valūtu pēc jūsu izvēles. Vairākās valstīs attiecīgo valstu klientiemvaram piedāvāt attiecīgās valsts valūtu kā konta galveno valūtu. Informācija par valūtaspieejamību atrodas Tiešsaistes sistēmā. Veicot tirdzniecību ar Produktiem, kas denominētivalūtā, kas nav konta galvenā valūta, obligātās rezerves apmērs tiek automātiski konvertētskonta galvenajā valūtā, izmantojot mūsu noteikto valūtas maiņas kursu attiecīgajam CFDdarījumam. Turklāt pozīciju peļņa vai zaudējumi tiks pastāvīgi konvertēti konta galvenajāvalūtā, izmantojot iepriekšminēto valūtas maiņas kursu.

2.3 Izmantojot mūsu pakalpojumus klientiem ar Tiešsaistes sistēmas starpniecību, jūs piekrītat sekot tūlītējiem ārvalstu valūtasmaiņas kursiem, kas norādīti Tiešsaistes sistēmā, kā arī piekrītat valūtas maiņas kursiem, kastiks piemēroti jūsu tirdzniecības darījumiem ar Produktiem, kas ir denominēti valūtās, kas navjūsu konta galvenā valūta.

Mēs nekonsultēsim jūs par jūsu noslēgto darījumu būtību, nepārvaldīsim un neuzraudzīsimnevienu no atvērtajām pozīcijām, kuras jums varētu būt saistībā ar Produktiem. Jūs atzīstat,ka jūsu pieteikto uzdevumu izpilde, kurus mēs veiksim jūsu labā, nekādā ziņā nenozīmē to, kamēs esam apstiprinājuši vai ieteikuši attiecīgo darījumu vai Produktu. Mēs esam sagatavojušidažādu informāciju par riskiem saistībā ar mūsu pakalpojumiem un Produktiem, kas atrodasTiešsaistes sistēmā un šo noteikumu 2. pielikumā.

2.4 Mēs esam pilnvaroti izpildīt visus vai kādu no jūsu uzdevumiem pirkt vai pārdot Produktus ar tādudarījumu partneri, kuru mēs esam tiesīgi izvēlēties (parasti šis darījumu partneris būsim mēs, taču,izvērojot normatīvo aktu prasības, tas var būt arī jebkurš no mūsu saistītajiem uzņēmumiem).Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka parasti mēs būsim jūsu darījumu partneris jebkuros darījumos.

2.5 Ja vien mēs nebūsim iepriekš, vienojušies citādi, jūs, slēgsiet darījumu kā principāls, neviskā aģents citas personas vārdā. Mēs uzņemamies atbildību tikai pret jums, un mums nebūspienākuma vai saistību ne pret vienu no jūsu attiecīgajiem principāliem vai klientiem. Tikai jūsbūsiet atbildīgs par savu saistību izpildi pret mums.

2.6 Visi darījumi, kurus mēs noslēgsim ar jums vai jūsu labā, vispārējā gadījumā notiks un tiksizpildīti saskaņā ar mūsu uzdevumu izpildes politikas (kas laiku pa laikam var tikt grozīta)noteikumiem. Detalizēta informācija par to atrodama Tiešsaistes sistēmā (Uzdevumu izpildes politika). Mūsu Uzdevumu izpildes politika ir tikai politika, tā navLīguma daļa un nav līgumiski saistoša, kā arī neuzliek un tās mērķis nav uzlikt mums nekādastādas saistības, kuras mums citādi nebūtu noteiktas saskaņā ar Līgumu vai FCA Noteikumiem.

2.7 Mēs paturam tiesības grozīt, uz laiku pārtraukt vai izbeigt visus vai kādu no mūsu tirdzniecībaspakalpojumiem (pilnīgi vai daļēji), brīdinot vai nebrīdinot par to jūs. Jūs piekrītat tam, ka mēsneuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums vai kādu trešo personu (kurasvārdā jūs varētu rīkoties) saistībā ar jebkurām mūsu tirdzniecības pakalpojumu izmaiņām, toapturēšanu uz laiku vai izbeigšanu.

3. Cenas

3.1 Mēs sniegsim jums informāciju par „solīto” un „piedāvāto” cenu attiecībā uz katru noProduktiem, kuri tiek piedāvāti Tiešsaistes sistēmā. Mēs arī varam iekasēt no jums komisijupar katru darījumu, par ko jums tiks paziņots ar Tiešsaistes sistēmas starpniecību.

3.2 Visas Tiešsaistes sistēmā publicētās cenas būs derīgas līdz agrākajam no turpmāk minētā:to derīguma termiņa un termiņa, ja tāds ir noteikts, kurā tās tiek citādi atceltas vai atsauktasno mūsu puses. Katra cena būs jums pieejama, lai noslēgtu darījumu ar mums vai ar mūsustarpniecību līdz pamatsummai, kuras apmērs nepārsniedz mūsu maksimāli noteikto summu,kuru esam publicējuši savā Tiešsaistes sistēmā vai par kuru esam paziņojuši jums citādi.

3.3 Jūs atzīstat, ka mūsu piedāvātās cenas un maksimālās summas var atšķirties no cenām unmaksimālās summas, kuras mēs piedāvājam citiem klientiem, un tās var tikt atsauktas vaimainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Vadoties tikai pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšējabrīdinājuma, mums ir tiesības mainīt, atsaukt vai atteikties veikt darījumu par jebkuru cenu,kuru mēs varam būt publicējuši, vai izbeigt sniegt informāciju par cenām vispār attiecībāuz dažiem vai visiem Produktiem, un attiecībā uz dažiem vai visiem piegādes vai norēķinudatumiem jebkurā brīdī (piemēram, gadījumos, kad jūs esat pieņēmis mūsu piedāvāto cenuvai iesniedzis uzdevumu par konkrētu cenu, mēs nevaram garantēt cenu, par kuru jūsu dotaisuzdevums faktiski tiks izpildīts. Minētā situācija ir t. s. „novirze”. Tomēr mēs nodrošināsimkonsekventu pieeju, lai dažreiz labumu no šādām „novirzēm” gūtu mēs un dažkārt – jūs).

4. Uzdevumi, darījumi un atvērtās pozīcijas

4.1 Ja vien starp mums nav citādas vienošanās, jūs iesniegsiet visus uzdevumus mums elektroniski,izmantojot Tiešsaistes sistēmu (tikai ārkārtas gadījumos un vienīgi pēc mūsu ieskatiem mēsvaram pieņemt norādījumus telefoniski).

4.2 Vadoties tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu parjebkuru uzdevumu mūsu noteiktajā veidā.

4.3 Jūsu vai jūsu vārdā dotais uzdevums mums nebūs spēkā līdz brīdim, kamēr mēs nebūsim tofaktiski saņēmuši un pieņēmuši. Uzdevums, kuru mēs jau vienreiz esam saņēmuši, nevar tiktatcelts, atsaukts vai grozīts bez mūsu skaidri izteiktas piekrišanas.

4.4 Saņemot jebkuru uzdevumu vai norādījumus, attiecībā, uz kuru mēs pamatoti uzskatām, ka toesat devis jūs vai ka to varētu būt devis jūs vai kāda cita persona jūsu vārdā, mums būs tiesībasrīkoties jūsu vārdā, neveicot papildu izpēti attiecībā uz minētā uzdevuma vai norādījumuīstumu vai jebkuras šādas personas, kas devusi vai varētu būt devusi šādu uzdevumu vainorādījumus, pilnvarojuma vai identitātes īstuma izpēti.

4.5 Vadoties tikai pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības atteikties pieņemt no jums jebkuruuzdevumu izpildei pilnībā vai daļēji, vai pēc jūsu uzdevuma saņemšanas atteikties rīkotiesattiecībā uz to, taču, to darot, mēs veiksim saprātīgas darbības, lai informētu jūs par šāduatteikumu, norādot vai nenorādot atteikuma pamatojumu. Turklāt tiks uzskatīts, ka mēsneesam saņēmuši tādu uzdevumu, kuru mēs kaut kāda iemesla dēļ neesam saņēmuši veidā,kādā to iespējams apstrādāt, tostarp gadījumos, kad Tiešsaistes sistēma nav spējusi pieņemtvai apstrādāt šādu norādījumu.

4.6 Uzdevuma izpildei no mūsu puses ir saistoša vienošanās starp mums par minētā izpildītāuzdevuma noteikumiem.

4.7 Uzdevumu ievadīšanas procedūras apraksts atrodams Tiešsaistes sistēmā.

4.8 Jūs atzīstat, ka pēc jebkura darījuma izpildes tikai jūs būsiet atbildīgs par saziņu ar mums untās uzturēšanu, kā arī par atklāto pozīciju uzraudzīšanu un savlaicīgu turpmāko norādījumusniegšanu. Ja tas netiks darīts, mēs negarantējam, ka varēsim sazināties ar jums, mēs arīneuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums par ciestajiem zaudējumiem (vaiapgalvojumiem, ka tādi ir radušies), kas radušies jūsu neizdarības dēļ

4.9 Jūs piekrītat veikt pienācīgu uzskaiti, lai pierādītu iesniegto uzdevumu veidu un minētouzdevumu iesniegšanas laiku.

4.10 Vadoties tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības ierobežot uzdevumu skaitu,kurus jūs varat mums dot, vai atvērto pozīciju skaitu vai vērtību, kas jums jebkurā brīdī var būt,un/vai atļaut jums veikt tikai [pozīciju] slēgšanas darījumus; mums ir tiesības slēgt vienu vaivairākas pozīcijas, vai reversēt darījumus, lai nodrošinātu mūsu uzlikto ierobežojumu jebkuraipozīcijai ievērošanu.

4.11 Ja jūs izvietojiet stop loss darījumu unrodas zaudējumu, jums vajag kompensēt konta iztrūkumu vienas darba dienas laikā. Tomēr, vadoties pēc saviem ieskatiem, mums irtiesības vienoties par garāku termiņu. Ja jūs esat "Privāts klients", varat gūt labumu no negatīvas bilances aizsardzības politikas, kas aprakstīta sadaļā 1.4. Ja jūs esat kategorizēts kā "Profesionāls klients", mēs varam pilnīgi vai daļēji segt jebkādus zaudējumus (saskaņā armūsu Negatīvas bilances aizsardzības politikas paziņojumu, kurš, šaubu novēršanai, nav nedzlīgumiski saistošs, nedz Līguma daļa).

4.12 Neatkarīgi no jebkādiem noteikumiem, kas šajos Noteikumos var minēt pretējo, jums nav papildumaksājumu pienākuma, pārsniedzot sākotnēji glabāto naudas summu par darījumu, japiemērojamie likumi vai noteikumi aizliedz mārketingu, izplatīšanu vai pārdošanu, ja rodaspapildu maksājuma saistības.

4.13 Rodoties pārrakstīšanās vai cita veida kļūdām cenu piedāvājumos un norādēs un/vaiuzdevumu izpildē, mēs neuzņemamies nekādas saistības un atbildību pret jums attiecībāuz kļūdām, kas var rasties jūsu konta atlikumos. Rodoties kļūdām cenu piedāvājumos un/vai izpildē, mēs paturam tiesības atcelt rīkojumus, reversēt darījumus, slēgt pozīcijas un veiktjebkādas nepieciešamās korekcijas vai labojumus attiecīgajā kontā (tostarp saistībā ar jebkuru„novirzi”, kas minēta Līguma 3.3. punktā). Jebkurš strīds, kas rodas šādas piedāvājuma cenasvai izpildes kļūdas dēļ (tostarp „noviržu” dēļ), tiks risināts tikai un vienīgi pēc mūsu ieskatiem.

4.14 Ja kāds regulētais tirgus, centrālā klīringa darījumu partneris, daudzpusējs tirdzniecībasmehānisms vai cita veida tirdzniecības platforma (katra atsevišķi – „Tirgus”) (vai starpniecībasmākleris vai aģents, kas rīkojas saskaņā ar Tirgus norādījumiem, vai Tirgus veikto darbīburezultātā), vai regulatīvā iestāde veic jebkuru darbību, kas ietekmē darījumu, vai kļūstmaksātnespējīga vai tās darbība tiek apturēta, mums ir tiesības rīkoties tā, kā mēs, balstotiesuz pamatotiem ieskatiem, uzskatām par vēlamu atbilstoši minētajai rīcībai vai notikumam, vailai mazinātu zaudējumu apmēru, kuri rodas šādas darbības vai notikuma rezultātā. Jebkurašāda rīcība būs jums saistoša. Ja Tirgus vai regulatīvā iestāde veic izmeklēšanu par jebkuruno jūsu darījumiem, jums ir jāpiekrīt sadarboties ar mums un nekavējoties jāsniedz mūsupieprasītā informācija.

5. Tiešsaistes sistēma

5.1 Lai varētu izmantot mūsu Tiešsaistes sistēmu, jums būs jāpieprasa lietotājvārds un parole(turpmāk tekstā – „Piekļuves kods”), kuru mēs jums piešķirsim vai apstiprināsim. Ja tiks lietotsPiekļuves kods, mēs uzskatīsim, ka Tiešsaistes sistēmu lietojat jūs vai kāds cits ar jūsu zināšanuun piekrišanu.

5.2 Attiecībā uz Piekļuves kodu jūs atzīstat un ievērosiet, ka:

5.2.1 jūs esat atbildīgs par Piekļuves koda neizpaušanu un izmantošanu;

5.2.2 jūs regulāri nomainīsiet savu paroli;

5.2.3 izņemot ar mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu, jūs nekādam nolūkam neizpaudīsietsavu Piekļuves kodu citām personām;

5.2.4 neskatoties uz šā Līguma 4. panta noteikumu vispārīgumu, mēs paļaujamies uz visiemnorādījumiem, uzdevumiem un citiem paziņojumiem,, kas ievadīti, izmantojot jūsuPiekļuves kodu, un jums būs saistoši jebkuri noslēgtie darījumi vai pienākums segtizmaksas, kas radušās jūsu vārdā; un

5.2.5 jūs nekavējoties mūs informēsiet pa mūsu tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru,ja jums būs kļuvis zināms, ka kāda trešā persona ir uzzinājusi, nozagusi vai ka tai irizpausts jūsu Piekļuves kods vai ka tas tiek lietots bez jūsu atļaujas.

5.3 Jūs atzīstat, ka Tiešsaistes sistēma ir paredzēta, tikai jūsu vai citas personas, kurai jūs esatatļāvis izmantot Tiešsaistes sistēmu jūsu labā, lietošanai.

5.4 Ja jūs informēsiet mūs vai ja mēs uzskatīsim, ka jūsu Piekļuves kodu bez jūsu zināšanas izmantonepilnvarotas personas vai ka jūs esat to, atklājis citām personām bez mūsu piekrišanas,mums būs tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai izbeigt jūsu tiesības izmantotTiešsaistes sistēmu.

5.5 Mēs neuzņemamies nekādas saistības un atbildību pret jums par jebkādiem zaudējumiem,parādsaistībām vai izmaksām, kas radušās Piekļuves koda vai Tiešsaistes sistēmas neatļautaslietošanas dēļ. Jums saglabāsies saistības kompensēt mums zaudējumus pēc pieprasījuma,jūs aizsargāsiet mūs un nepieļausiet nekādu zaudējumu rašanos mums (t.i., jums būsjākompensē mums pēc pieprasījuma) jebkādi zaudējumi, parādsaistības, spriedumu, prāvu,prasību celšanas, tiesvedību, prasījumu, kaitējuma izmaksas un izdevumi saistībā ar jebkādaspersonas, kas lieto Tiešsaistes sistēmu, izmantojot jūsu Piekļuves kodu, rīcību vai bezdarbību,neatkarīgi no tā, vai jūs būsiet atļāvis šādu izmantošanu vai nē.

5.6 Vadoties tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības ieviest un noteikt papildulietotāja identifikāciju un drošības līmeņus. Mums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt mūsudrošības procedūras, informējot jūs, cik vien drīz iespējams, par jauno kārtību.

5.7 Tiešsaistes sistēma parasti būs pieejama 24 stundas diennaktī no pirmdienas līdz piektdienai(pēc Londonas laika). Papildu informācija par darbības laikiem atrodama Tiešsaistes sistēmā.Šaubu novēršanai, mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums attiecībā uzTiešsaistes sistēmas nepieejamības laiku (noteiktajā darba laikā vai citā laikā).

5.8 Tikai un vienīgi jūs būsiet atbildīgs par jebkādu iekārtu nodrošināšanu un uzturēšanu, kurastiks lietotas, lai piekļūtu Tiešsaistes sistēmai, un par visu attiecīgo vienošanos noslēgšanu artelekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, bet gadījumos, kad piekļuve Tiešsaistes sistēmaitiek nodrošināta ar trešās puses serveri, - ar attiecīgo trešo personu, lai varētu piekļūtTiešsaistes sistēmai. Ne mēs, ne jebkurš uzņēmums, kas uztur, izmanto vai kuram pieder,kurš ir licencējis vai sniedz mums pakalpojumus saistībā ar Tiešsaistes sistēmu („Pakalpojumu sniedzēji”) nedod nekādu apliecinājumu vai garantijas attiecībā uzTiešsaistes sistēmas pieejamību, atbilstību u. tml. vai attiecībā uz iekārtām vai pasākumiem(t.i., ne mēs, ne trešās personas, kuru pakalpojumus mēs izmantojam, neuzņemas nekādassaistības vai atbildību pret jums attiecībā uz minēto). Tā kā mēs nekontrolējam signāla jaudu, tāsaņemšanu vai maršrutēšanu pa internetu, jūsu vai trešo personu iekārtu konfigurāciju vai topieslēguma atbilstību, mēs neuzņemamies atbildību par sakaru pārrāvumiem, traucējumiemvai aizkavēšanos laikā, kad jūs piekļūstat Tiešsaistes sistēmai, izmantojot internetu.

5.9 Šaubu novēršanai mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums (saskaņā arlīgumu vai deliktu, tostarp par nolaidību) par kaitējumu (t.i., zaudējumiem vai izdevumiemun tml.), kas jums varētu rasties saistībā ar pārraidīšanas kļūdām, tehniskām kļūmēm,darbības traucējumiem, nelikumīgu iejaukšanos tīkla iekārtās, vai tīkla pārslodžu, ļaunprātīgasbloķēšanas ko veic trešās personas, kā arī interneta darbības traucējumu, pārtraukumu vaicitu neatbilstību no interneta pakalpojumu sniedzēju puses dēļ. Jūs būsiet atbildīgs par visiemuzdevumiem, kas ievadīti jūsu vārdā, izmantojot Tiešsaistes sistēmu, kā arī jūs uzņemsietiespilnīgas saistības un atbildību pret mums par norēķiniem attiecībā uz darījumiem, kas radušiesšādas izmantošanas dēļ. Jūs atzīstat, ka piekļuvi Tiešsaistes sistēmai var ierobežot vai ka tāvar nebūt pieejama minēto sistēmas kļūdu dēļ, un ka mēs paturam tiesības pēc brīdinājumapārtraukt piekļuvi Tiešsaistes sistēmai šā iemesla dēļ.

5.10 Mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums gadījumā, kad jūsu iekārtā vaisistēmās caur Tiešsaistes sistēmu tiek ievazāti jebkādi vīrusi, tārpi, programmatūras bumbasun tamlīdzīgi veidojumi vai jebkura programmatūra, kuru mēs jums nodrošinām, lai jūs varētulietot Tiešsaistes sistēmu, ar nosacījumu, ka mēs esam veikuši pamatotus pasākumus, lainovērstu šādu ievazāšanu.

5.11 Jūs nedrīkstat pieļaut datorvīrusu, trojanu, viltus programmatūras u.tml. iekļūšanu mūsudatorsistēmā vai tīklā, un uzņematies saistības pēc pieprasījuma kompensēsiet mumszaudējumus, aizsargāt mūs no zaudējumu rašanās un nepieļaut to rašanos mums saistībā aršādu ievazāšanu.

5.12 Mēs neuzņemas nekādas saistības vai atbildību pret jums attiecībā uz jebkādu Tirgus, klīringaiestādes vai regulatīvās iestādes veikto darbību vai rīcību pēc tās norādījumiem.

5.13 Lēna interneta pieslēguma un cenu informācijas kļūdu dēļ Tiešsaistes sistēmā redzamās cenasvar precīzi neatspoguļot spēkā esošās tirgus cenas. Minētajos gadījumos mēs paturam tiesībasanulēt uzdevumus, reversēt darījumus, slēgt pozīcijas un veikt nepieciešamos labojumus vaikorekcijas attiecīgajā kontā.

5.14 Jūs apņematies nelietot un neļaut lietot Tiešsaistes sistēmu:

5.14.1 tiesību aktu, noteikumu normām, FCA Noteikumiem (tostarp noteikumiem par tirgusļaunprātīgu izmantošanu) un citu regulatīvo iestāžu noteikumiem neatbilstošā veidā(jebkurā jurisdikcijā), kuri var attiekties uz jums vai mums;

5.14.2 nekādā veidā, kas ir apmelojošs, ļaunprātīgs, nepieklājīgs vai draudīgs, vai kas pārkāpjintelektuālā īpašuma tiesības vai konfidencialitātes saistības, vai kas ir citādi prettiesisksvai nelikumīgs (tostarp, bez ierobežojumiem, informācijas ievietošanu Tiešsaistessistēmā, kur šāda iespēja ir pieejama);

5.14.3 neievazāt programmatūras vīrusus vai citas graujošas programmas un neveikt nekādasdarbības, kas varētu radīt Tiešsaistes sistēmas bojājumus vai tā kļūtu nepieejamalietošanai citiem;

5.14.4 neaicināt un neveicināt to, lai citas tīmekļa vietnes izveidotu vai nodrošinātu hipersaitestieši uz Tiešsaistes sistēmu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; vai

5.14.5 jebkurā veidā, kuru mēs neesam autorizējuši, vai kas kā citādi neatbilst Līgumam.

5.15 Mēs neatļaujam lietot Tiešsaistes sistēmu negodīgai šķīrējtiesas darbībai vai citādi, lai gūtupriekšrocības no lēna interneta ātruma, jebkādā citā manipulatīvā vai ļaunprātīgā veidā(piemēram, izplatīt nepatiesu vai maldinošu tirgus informāciju, izmantojot plašsaziņaslīdzekļus, tostarp internetu, vai arī citus līdzekļus, lai mainītu Produkta cenu vai tās pamatāesošā aktīva cenu vai vērtību), kas varētu negatīvi ietek- mēt godīgu un sakārtotu tirdzniecībuTiešsaistes sistēmā.

5.16 Mēs Tiešsaistes sistēmā regulāri publicējam informāciju par sistēmas atjauninājumiem,klientiem pieejamām funkcijām, kā arī informāciju, paziņojumus un brīdinājumus attiecībāuz mūsu pakalpojumiem. Mums ir tiesības nosūtīt šo informāciju arī uz jūsu e-pastu. Jūsapņematies izlasīt šos paziņojumus pēc to publicēšanas vai saņemšanas, regulāri izlasīt šoinformāciju, un nekavējoties informēt mūs par savu nepiekrišanu tai.

5.17 Jūs būsiet atbildīgs par piemērotas ierīces, mehānisma vai sistēmas (turpmāk tekstā – „Ierīce”)iegādāšanos un lietošanu, lai jūs varētu izmantot Tiešsaistes sistēmu, un jūs būsiet atbildīgspar tādas vīrusu atklāšanas/skenēšanas programmatūras pienācīgu lietošanu, kuru mēs laikupa laikam varam jums noteikt.

5.18 Izmantojot Tiešsaistes sistēmu, jums ir:

5.18.1 jāgādā, lai jūsu Ierīce tiktu uzturēta darba kārtībā un būtu piemērota izmantošanaiTiešsaistes sistēmā;

5.18.2 veikt tādas pārbaudes un sniegt mums tādu informāciju, kuru mēs pamatoti uzskatāmpar nepieciešamu, lai noteiktu, vai jūsu Ierīce atbilst prasībām, par kurām mēs jūs laikupa laikam varam informēt;

5.18.3 regulāri veikt vīrusu pārbaudes;

5.18.4 informēt mūs par jebkuru neatļautu piekļūšanas Tiešsaistes sistēmai gadījumu vaineatļautu darījumu vai norādījumiem, par kuriem jūs zināt vai par kuriem jums iraizdomas, un, ja jūs spējat to kontrolēt, pārtraukt šādu neatļautu lietošanu; un

5.18.5 nekad neatstāt bez uzraudzības Ierīci, no kuras jūs esat piekļuvis Tiešsaistes iekārtai, unnevienam neļaut lietot Ierīci, līdz brīdim, kamēr esat atslēdzies no Tiešsaistes sistēmas.

5.19 Ja jums kļuvis zināms par būtisku defektu, darbības traucējumiem vai vīrusu Tiešsaistes sistēmā,jums ir pienākums nekavējoties informēt mūs par minēto defektu, darbības traucējumiemvai vīrusu, un pilnīgi pārtraukt Tiešsaistes sistēmas izmantošanu līdz brīdim, kamēr būsietsaņēmis mūsu atļauju atsākt to lietot.

5.20 Visas tiesības uz patentiem, autortiesībām, dizainparauga tiesībām, preču zīmēm un citāmintelektuālā īpašuma tiesībām (reģistrētām vai nereģistrētām), kas saistītas ar Tiešsaistessistēmu, arī turpmāk likumīgi piederēs mums vai mūsu licences devējiem. Jūs apņematiesnekopēt, netraucēt, neiejaukties, nemainīt, negrozīt un nemodificēt Tiešsaistes sistēmu vaijebkuru tās daļu vai daļas, ja vien mēs to neesam skaidri atļāvuši rakstveidā; neveikt reversokompilēšanu un neizjaukt Tiešsaistes sistēmu; nemēģināt darīt neko no iepriekšminētā vaiatļaut darīt jebko no minētā, izņemot, ciktāl šādu rīcību skaidri atļauj likums. Saskaņā ar likumumums ir jānodrošina Tiešsaistes sistēmas kopijas jūsu labā, ievērojot Līguma noteikumus.Jūs apņematies nodrošināt, lai uz visām kopijām būtu paziņojumi par visu licences devējupreču zīmēm un autortiesībām, kā arī tiesību ierobežojumi. Saņemot jebkādus tādus datus,informāciju vai programmatūru, izmantojot Tiešsaistes sistēmu, kurus jums nav tiesībusaņemt saskaņā ar Līgumu, jūs apņematies nekavējoties informēt mūs par to un nekādā veidāneizmantot minētos datus, informāciju vai programmatūru.

5.21 Mums ir tiesības uz laiku vai pilnībā apturēt Tiešsaistes sistēmas darbību, nosūtot jumspamatotu rakstisku paziņojumu.

5.22 Mums ir tiesības vienpusēji un nekavējoties uz laiku vai pilnībā apturēt jūsu iespējas izmantotTiešsaistes sistēmu vai kādu tās daļu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja mēs uzskatām to parnepieciešamu vai ieteicamu pēc mūsu labticīgiem ieskatiem. Mums ir tiesības izvēlēties to darīt,piemēram, gadījumos, kad jūs nebūsiet ievērojis piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus,vai pārkāpis Līguma noteikumus.

6. Darījumu apstiprinājumi un konta izraksti

6.1 Pēc uzdevuma izpildes attiecībā uz jūsu kontu mēs apstiprināsim minēto darījumu, izmantojotTiešsaistes sistēmu, vai pa e-pastu (Apstiprinājums) izpildes dienā vainākamajā darba dienā, taču, ja tas netiks izdarīts, tas nemainīs darījuma spēkā esamību.

6.2 Mēs ievietosim detalizētu informāciju par jūsu pozīcijām un konta aktivitātēm, izmantojotTiešsaistes sistēmu, vai pa e-pastu katra mēneša pirmajā datumā par iepriekšējā mēnešarezultātiem. Konta informācija var iekļaut pastiprinājumus, peļņas vai zaudējumupārskatus un citu informāciju, kura jāsniedz saskaņā ar FCA Noteikumiem (kopā – Kontainformācija). Konta informācijas ievietošana Tiešsaistes sistēmā vai pa e-pastu tiksuzskatīta par Apstiprinājumu un konta izrakstu piegādāšanu. Mums ir tiesības jebkurābrīdī tikai un vienīgi pēc mūsu ieskatiem izņemt vai grozīt jebkādu Konta informāciju.Jūs piekrītat, ka mums nav pienākuma sniegt Apstiprinājumus papīra formā. Konta informācija,kas tiek ievietota Tiešsaistes sistēmā vai nosūtīta pa e-pastu (izņemot, ja tā ir acīmredzaminepareiza), kalpos par galīgo jūsu darījumu pierādījumu un būs jums saistoša, ja vien jūsnekavējoties necelsiet iebildumus, saņemot šādu informāciju. Minētajiem iebildumiem būsjābūt apstiprinātiem rakstiski (tostarp pa e-pastu vai tamlīdzīgu elektronisko pastu) un (katrāziņā) – ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc Konta informācijas ievietošanas Tiešsaistes sistēmāvai tās nosūtīšanas pa e-pastu.

7. Piekrišana komunikācijai elektroniskā veidā

Jūs piekrītat komunikācijai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ziņas, kas tiek nosūtītas,izmantojot Tiešsaistes sistēmu vai elektronisko mediju, tiks uzskatītas par tādām, kuras izpildatiesiskās prasības, saskaņā ar kurām ziņām ir jābūt parakstītām un rakstiskām, ciktāl to pieļaujpiemērojamie likumi.

8. Rezerve

8.1 Jūs apņematies nodrošināt un uzturēt mūsu rīcībā tādu naudas summu attiecībā uz jūsufaktiskajām, nākotnes un iespējamām parādsaistībām pret mums un kā to nodrošinājumu(Parādsaistības) tādā apmērā un tādā veidā, kādu mēs pēc saviemieskatiem varam noteikt (Rezerve). Mēs varam jebkurā brīdī mainīt savusRezerves noteikumus. Jebkurā brīdī pārliecināties par rezerves nepieciešamību Tiešsaistes sistēmā saistībā ar dažādiem Produktiem ir jūsu atbildība

8.2 Jebkuri noteikumi attiecībā uz Rezervi ir jāizpilda mūsu noteiktajā valūtā un laika posmā(atbilstoši tikai un vienīgi mūsu ieskatiem), vai, ja tāds nav norādīts – nekavējoties. VienasRezerves pieprasīšana neizslēdz citu. Rezerve ir jānodrošina skaidrā naudā vai tādā citā veidā,par kuru mēs varam vienoties vai pieņemt. Ja esat "Privāts klients", Rezerve jānodrošina skaidrā naudā.

8.3 Jūs esat atbildīgs par attiecīgas vienošanās uzturēšanu ar mums jebkurā brīdī attiecībā uzinformācijas par Rezervi saņemšanu un paziņošanu. Ja jūs nenodrošināsiet mums Rezervinoteiktajā laikā, mums būs tiesības automātiski slēgt visas jūsu atvērtās pozīcijas, kā arīizmantot mūsu tiesības saskaņā ar šā Līguma 20. punktu.

8.4 Ja vien starp mums nav citādas vienošanās, jūs nododat mums visu jūsu Rezervi saskaņā aršo Līgumu kā nepārtrauktu nodrošinājumu savām Parādsaistībām saskaņā ar Līgumu vaiatbilstoši tam (tostarp saskaņā ar visiem darījumiem, kuri laiku pa laikam notiek un uz kuriemattiecas Līgums).

8.5 Jūs piekrītat noformēt tādus papildu dokumentus un veikt tādus turpmākus pasākumus,kurus mēs varētu pamatoti pieprasīt, lai nostiprinātu mūsu nodrošinājumu – būt reģistrētamkā Rezerves īpašniekam vai iegūt īpašumtiesības uz Rezervi, lai nodrošinātu turpmākāsParādsaistības, lai mēs varētu izmantot mūsu tiesības.

8.6 Bez mūsu iepriekšējas piekrišanas Jums nav tiesību atsaukt vai aizstāt īpašumu, kas kalpo kānodrošinājums.

8.7 Līgumam beidzoties, mums nebūs pienākuma atmaksāt skaidrās naudas Rezervi jūsuParādsaistību pret mums apmērā. Nosakot skaidrās naudas Rezerves apmēru, jūsuParādsaistību apmēru un mūsu saistību apmēru pret jums, mēs varam pielietot tādu metodiku(tostarp spriedumus attiecībā uz tirgu un vērtību turpmākajām izmaiņām), kuru mēs uzskatāmpar piemērotu un atbilstīgu piemērojamajiem tiesību aktiem.

9. Norēķinu datums, pārnešana un ieskaita norādījumi

9.1 Katras darba dienas beigās visas turētās pozīcijas var tikt automātiski pārnestas. Mums irtiesības saņemt atlīdzību no jums par katru šādu pārnesto pozīciju. Mūsu piemērotās atlīdzībastiek publicētas Tiešsaistes sistēmā.

9.2 Ja mēs nebūsim savlaicīgi saņēmuši no jums skaidrus norādījumus, jūs piekrītat tam, ka,lai aizsargātu jūsu un mūsu intereses, mums ir tiesības, vadoties tikai un vienīgi pēc mūsuieskatiem un uz jūsu rēķina, katras darba dienas beigās slēgt jebkuru atvērto pozīciju, pārnestun ieskaitīt visas atvērtās pozīcijas, veikt ieskaita darījumus, veikt un saņemt piegādes jūsulabā pēc tādiem noteikumiem un, izmantojot tādas metodes, kādas mēs varam uzskatīt parpamatotām attiecīgajos apstākļos.

9.3 Šaubu novēršanai paskaidrojam, ka mēs neorganizēsim nekādu attiecīgā pamatā esošāsinvestīcijas vai produkta piegādi, kas ir saistīta ar jebkuru Produktu (tostarp jebkurā ārvalstuvalūtā), ja vien mēs neuzskatīsim to par nepieciešamu vai ja mēs nebūsim ar jums noslēgušicitādu rakstisku vienošanos par šādu rīcību un attiecīgi, ja vien šādi pasākumi nebūs veikti,visas atvērtās pozīcijas (ja nepieciešams) tiks slēgtas, un attiecīgā peļņa/zaudējumi attiecīgitiks ieskaitīta/atskaitīti no jūsu konta mūsu pie mums.

10. Klienta nauda

10.1 Šis 10. pants attieksies uz jums, ja vien mēs neesam jums paziņojuši, ka jūs tiksiet uzskatīts parprofesionālu klientu; arī 11. panta noteikumi attieksies uz jums attiecībā uz visiem vai jebkuruno mūsu pakalpojumiem, kurus jūs izmantosiet.

10.2 No jums saņemtie līdzekļi tiks turēti kontā pie mums vai mūsu apstiprinātas bankas kontā,un tā tiks nodalīta no mūsu pašu līdzekļiem saskaņā ar FCA Noteikumiem par klienta naudaslīdzekļiem. Ja vien starp mums nav citādas vienošanās rakstveidā, jūsu līdzekļi var tikt apvienotiar citu klientu līdzekļiem vispārējā kopīgā kontā.

10.3 Mēs nemaksāsim jums procentus par jūsu naudas līdzekļiem, kurus mēs turam, un, noslēdzotlīgumu, jūs atzīstat, ka atsakāties no jebkādām tiesībām uz procentiem par šādiem naudaslīdzekļiem saskaņā ar FCA Noteikumiem vai citādi.

10.4 Mums ir tiesības turēt jūsu samaksātos naudas līdzekļu bankās ārpus Apvienotās Karalistes.Minētajām bankām piemērojamais tiesiskais un regulatīvais režīms var atšķirties no ApvienotāsKaralistes regulējuma. Attiecīgās bankas maksātnespējas vai tamlīdzīgas neveiksmes gadījumājūsu naudas līdzekļiem var tikt piemērots regulējums, kas atšķiras no regulējuma, kas tiktupiemērots, ja naudas līdzekļi tiktu turēti Apvienotajā Karalistē. Mēs neuzņemamies nekādassaistības vai atbildību pret jums par jebkuras bankas vai citas trešās personas kura tur naudaslīdzekļus, maksātspēju, rīcību vai bezdarbību saskaņā ar šo 10. punktu.

10.5 Mums ir tiesības konvertēt jūsu kontā esošos naudas līdzekļus (tostarp Rezervi) ārvalstuvalūtā un no tās pēc mūsu noteiktā valūtas maiņas kursa, pamatojoties uz attiecīgajā brīdīspēkā esošajiem naudas tirgus valūtas maiņas kursiem. Šādos gadījumos mēs neuzņemamiesnekādas saistības vai atbildību pret jums par kādiem zaudējumiem, kas jums radušies šādasdarbības rezultātā (kaut arī mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai konvertētu šādus naudaslīdzekļus, kas var būt nepieciešams piesardzības dēļ, lai nosegtu Parādsaistības attiecībā uzattiecīgajiem darījumiem).

10.6 Kad jūsu saistībām pret mums būs iestājies maksāšanas termiņš, mums būs tiesības pārtrauktuzskatīt par klienta naudas līdzekļiem jūsu labā turētos līdzekļus tādā apmērā, kas vienāds arjūsu parādsaistību apmēru saskaņā ar FCA Noteikumiem par klientu naudas līdzekļiem. Jūspiekrītat tam, ka mēs varam izmantot šos naudas līdzekļus, lai pilnībā vai daļēji dzēstu tādasjūsu parādsaistības pret mums, kurām ir iestājies maksāšanas termiņš. Šā 10. panta nolūkamjebkādas saistības kļūst izpildāmas un maksājamas nekavējoties, nesagaidot paziņojumu vaipieprasījumu no mums, brīdī, kad tās ir radušās jums vai jūsu labā.

10.7 Jūs piekrītat tam, ka mums ir tiesības izlietot naudas līdzekļus, kurus jūs turat pie mums, laipilnībā vai daļēji dzēstu visas Parādsaistības, kurām ir iestājies maksāšanas termiņš.

10.8 Ja Jūsu tirdzniecības kontā (-os), pēdējo 24 mēnešu laikā (stājas spēkā no Jūsu pēdējās tirdzniecības dienas un sākas nākamajā dienā pēc tam) netiks veikta jebkāda tirdzniecības darbība, konta neaktivitātes maksa tiks iekasēta, kā norādīts mūsu cenrādī. Maksa tiks iekasēta katru mēnesi no konta (-iem) ar pozitīvu bilanci. Lūdzu, ņemiet vērā, ka maksa tiks iekasēta par katru neaktīvo tirdzniecības kontu. Konta neaktivitātes maksa tiek piemērota kontiem nevis klientiem atsevišķi. Pirms maksas iekasēšanas no Jūsu konta, mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par visiem līdzekļiem Jūsu maciņā un neaktivitātes maksas piemērošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu pienākums ir vienmēr atjaunināt kontaktinformāciju, kuru esat mums sniedzis. Mēs neiekasēsim konta neaktivitātes maksu no konta (-iem), ja tajos nebūs pozitīva bilance. Jūsu tirdzniecības kont bilance netiks samazināta zem nulles.Tomēr, ja Jūsu pozitīvā bilance būs mazāka par ikmēneša maksu par neaktivitāti, mēs atskaitīsim visu maciņā esošo līdzekļu atlikumu. Visi tirdzniecības konti, kas būs neaktīvi vairāk par 24 mēnešiem un kuru bilance būs nulle vai tiks samazināta līdz nullei, tiks arhivēti. Ja Jūs izvēlēsities atkārtoti aktivizēt savu tirdzniecības kontu, veicot tajā tirdzniecības darbību, tad piemērotā maksa par par konta neaktivitāti tiks apmaksāta apmērā līdz trīs mēnešiem. Tas vai Jūs atbildīsiet nosacījumiem par iepriekš minēto līdzekļu atmaksu, tiks izvērtēts balstoties uz katru kontu atsevišķi.

11. Pilnīgu īpašumtiesību nodošanas kārtība

11.1 Šis noteikums neattiecas uz jums, ja vien mēs neesam jums paziņojuši, ka jūs tiksiet uzskatītspar profesionālu klientu, un šā panta noteikumi būs piemērojami jums attiecībā uz visiem vaijebkuru no mūsu pakalpojumiem, kurus jūs izmantosiet.

11.2 Jūs nododat mums pilnīgas īpašumtiesības uz jebkuriem naudas līdzekļiem, kas ir, pārskaitītimums (tostarp Rezervi), kurus mēs varētu pieprasīt, lai nodrošinātu vai nosegtu jūsupašreizējās, nākotnes vai paredzamās saistības pret mums (Īpašumtiesībunodošanas līdzekļi). Jūs nodosiet mums pārskaitītos Īpašumtiesību nodošanaslīdzekļus bez maksas, tie nebūs apgrūtināti ne ar kādām apķīlāšanas tiesībām, ķīlām,prasījumiem, maksām, apgrūtinājumiem vai ar jebkādām citām tiesībām uz nodrošinājumu.Tādēļ uz šādu mūsu Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu turēšanu mums neattieksies FCANoteikumi par klientu naudas līdzekļiem. Attiecīgi mēs neuzņemamies nekādus pienākumuspret jums attiecībā uz šādiem Īpašumtiesību nodošanas līdzekļiem. Pēc Īpašumtiesībunodošanas līdzekļu nodošanas mums tie pilnībā kļūs par mūsu īpašumu, un jums nesaglabāsiesnekādas tiesības attiecībā uz tiem.

11.3 Ievērojot mūsu Līgumā noteiktās un katrā darījumā piemērojamās tiesības, mums ir līgumiskspienākums atmaksāt jums summu, kas ir vienāda ar Īpašumtiesību nodošanas līdzekļuapmēru, kuru jūs varētu būt tiesīgs saņemt (vai tikai un vienīgi pēc mūsu ieskatiem – aktīvusto vērtībā), kad Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu turēšana vairs nav nepieciešama. Mūsuatmaksāšanas saistību apmērs tiks samazināts par summu, kuru (i) mēs būsim tiesīgi izlietotvai ieskaitīt jūsu parādsaistību pret mums dzēšanai, neatkarīgi no tā, vai to paredz kādadarījuma, Līguma noteikumi vai citādi; un/vai par (ii) atbilstošu summu, kuru (vai nu sakarāar maksātnespēju vai citādi) mums neatgriež jebkurš tirgus, starpniecības brokeris, banka vaicita trešā persona, kurai mēs esam pārskaitījuši naudu kā Rezervi attiecībā uz darījumiem. Javien starp mums nav citādas rakstiskas vienošanās, jums nav tiesību saņemt procentus parĪpašumtiesību nodošanas līdzekļiem.

11.4 Mēs neuzņemamies atbildību pret jums par Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu zaudējumu,kas ir tieši vai netieši saistīts ar jebkuras bankas, cita brokera, tirgus, klīringa organizācijasvai tamlīdzīgas organizācijas bankrotu, maksātnespēju, likvidāciju, administratora iecelšanu,sanāciju, aizbildņa iecelšanu vai cesiju par labu kreditoriem.

11.5 Jums ir tiesības pieprasīt atsaukt Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu kārtību, un šajā gadījumāmums būs tiesības izbeigt Līgumu, un jums tiks atgriezta naudas summa (vai tikai un vienīgipēc mūsu ieskatiem – aktīvi tās vērtībā) Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu apmērā.

12. Peļņa, zaudējumi un procentu maksājumi paratvērtajām pozīcijām

Attiecībā uz jebkuru jūsu turēto atvērto pozīciju mēs laiku pa laikam ieskaitīsim jūsu kontāpeļņu vai atskaitīsim no jūsu konta zaudējumus, procentus, dividenžu korekcijas un radušāsmaksas, kā aprakstīts Tiešsaistes sistēmā.

13. Atlīdzības un maksas

13.1 Jūs apņematies maksāt mums Tiešsaistes sistēmā publicētās atlīdzības un maksas vai citāapmērā, par kuru mēs jums laiku pa laikam varam informēt. Tās iekļauj darījumu maksas,procentus un maksas attiecībā uz jūsu pozīciju automātisku pārnešanu saskaņā ar 9.1. pantu.Papildus iepriekšminētajam jums būs jāveic citi maksājumi, par kuriem mēs jums būsimpaziņojuši, un, kuri mums var rasties, sniedzot jums pakalpojumus.

13.2 Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka mēs atskaitīsim korekcijas, komisijas un dažādas citas maksasno jūsu konta; šādi atskaitījumi var ietekmēt kontā esošo līdzekļu apmēru, uz kuru attiecasprasības par Rezerves (skat. 8.1. punktu). Jūsu pozīcijas var tikt likvidētas, kā aprakstīts 20.2.pantā, ja pēc komisiju, atlīdzību vai citu maksu atskaitīšanas no jūsu konta tajā esošo līdzekļuapmērs ir mazāks par Rezerves prasību apmēru.

13.3 Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka mēs varam maksāt/saņemt atlīdzības, komisijas vai nemonetāruslabumus jebkurai citai personai/no jebkuras citas personas saistībā ar pakalpojumiem, kurusmēs jums sniedzam. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim jums atsevišķu informāciju paršādām atlīdzībām, komisijām vai nemonetāriem labumiem.

13.4 Visas atlīdzības un maksas būs maksājamas nekavējoties. Mums ir tiesības atskaitīt mumspiekritīgās summas no jebkura darījuma ieņēmumiem vai no jūsu konta (-iem) pie mums.Ja jūs kavēsiet maksājuma termiņu, par termiņā nesamaksātajām summām tiks aprēķinātiprocenti pēc likmes, kuru mēs pamatoti noteiksim un paziņosim jums Konta informācijā.

13.5 Jūs piekrītat samaksāt mūsu noteikto pārskaitījumu maksu, par kuru informācija ir pieejamaTiešsaistes sistēmā gadījumā, ja, Līgumu izbeidzot, jūs uzdosiet mums pārskaitīt līdzekļus uzjūsu kontu citā iestādē.

13.6 Jebkuru aprēķinu veikšanai saskaņā ar šo punktu mums ir tiesības konvertēt summas, kasdenominētas jebkurā cita valūtā, kuru mēs laiku pa laikam varētu noteikt, un pēc valūtasmaiņas kursa, kāds ir spēkā aprēķinu veikšanas brīdī atbilstoši mūsu pamatotai izvēlei.

13.7 Ja mēs saņemsim, vai atgūsim jebkādu summu attiecībā uz jūsu saistībām valūtā, kasatšķiras no maksājuma valūtas, vai nu saskaņā ar jebkuru tiesas spriedumu vai citādi, jūsbūsiet atbildīgs par zaudējumu kompensāciju mums pēc pieprasījuma un nepieļausiet mumszaudējumu rašanos attiecībā uz jebkādām izmaksām (tostarp konvertācijas izmaksām), kā arīzaudējumiem, kas mums radušies tādēļ, ka esam saņēmuši minētās summas valūtā, kas navmaksājuma valūta.

14. Interešu konflikti

14.1 Jums ir jāapzinās, ka brīdī, kad mēs noslēgsim darījumu ar jums vai jūsu labā, mums vai mūsuvaldes locekļiem, amatpersonām, darbiniekiem, aģentiem un saistītajiem uzņēmumiem(kopā – Saistītās puses) vai Pakalpojumu sniedzējiem var būt būtiskas intereses, attiecībasvai vienošanās attiecībā uz konkrēto darījumu. Rodoties šādam interešu konfliktam, mēscentīsimies atrisināt to veidā, kas pēc mūsu ieskatiem atbilst jūsu interesēm, ievērojot mūsuinterešu konfliktu politiku (kas laiku pa laikam tiek grozīta) (Interešukonfliktu politika).

14.2 Pilna informācija par mūsu Interešu konfliktu politiku ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē: www.admiralmarkets.lv. Mūsu Interešu konfliktu politika ir tikai politika; tā nav Līguma daļa, tā nav līgumiskisaistoša, kā arī neuzliek, kā arī tās mērķis nav uzlikt mums nekādas tādas saistības, kurasmums citādi nebūt noteiktas saskaņā ar Līgumu vai FCA Noteikumiem.

15. Atbildība un zaudējumi

15.1 Pamatojoties uz mūsu rakstisku pieprasījumu, jūs uzņematies saistības un atbildību kompensētmums visus tiešos zaudējumus, kaitējumu, izmaksas un izdevumus (Tiešiezaudējumi), kā arī visus netiešos zaudējumus, kaitējumu, izmaksas, izdevumiem un citastamlīdzīgas saistības, (piemēram, peļņas gūšanas iespējas zaudējumu) (turpmāk tekstā –Netiešie zaudējumi), kas mums vai jebkurai mūsu Saistītajai pusei radušies tāpēc, ka jūsizmantojat mūsu pakalpojumus (tostarp Tiešsaistes sistēmu) vai tādēļ, ka esat pārkāpis šāLīguma noteikumus. Tomēr jūs neuzņematies saistības vai atbildību pret mums par jebkādiemTiešajiem vai Netiešajiem zaudējumiem (kopā – Zaudējumi) tādā apmērā, kas radušies,mums pārkāpjot šā Līguma noteikumus nolaidības, tīšas saistību nepildīšanas vai krāpšanasdēļ.

15.2 Ne mēs, ne jebkura Saistītā puse nekādā gadījumā neuzņemas nekādas saistības vai atbildībupar Netiešajiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties.

15.3 Mēs pildīsim savus pienākumus saskaņā ar Līgumu ar saprātīgu prasmi, piesardzību unrūpību un saskaņā ar jūsu mums dotajiem norādījumiem un pilnvarojumu. Kamēr mēs tārīkosimies, ne mēs, ne mūsu Saistītās puses neuzņemsies nekādas saistības vai atbildību parjūsu Zaudējumiem, kuri var rasties, mums sniedzot jums pakalpojumus vai citādi saskaņā arLīgumu. Tomēr mēs neuzņemsimies nekādas saistības vai atbildību pret jums par Tiešajiemzaudējumiem, kas jums radīsies tādēļ, ka mēs nebūsim pildījuši savas saistības saskaņā arLīgumu ar saprātīgu prasmi, piesardzību un rūpību un saskaņā ar jūsu dotajiem norādījumiemun pilnvarojumu, vai ciktāl šādus Tiešos zaudējumus ir izraisījusi mūsu krāpšana vai tīšasaistību nepildīšana.

15.4 Ne mēs, ne jūs neuzņematies saistības vai atbildību vienam pret otru par kavēšanos izpildīt vainespēju pildīt jebkādas saistības saskaņā ar šo Līgumu, ja šādu kavēšanos vai nespēju noteikušinotikumi, apstākļi vai cēloņi, kurus skartā Puse pamatoti nespēj kontrolēt (piemēram, tostarpdabas katastrofu vai teroraktu dēļ). Šādos apstākļos skartā puse ir tiesīga saņemt pamatotusaistību pildīšanas termiņa pagarinājumu.

15.5 Neierobežojot iepriekšējo apakšpunktu vispārīgo saturu, ne mēs, ne mūsu Saistītās pusesneuzņemas saistības vai atbildību pret jums par jebkādiem Zaudējumiem, kas jums radušiessaistībā ar datu vai informācijas, kas iegūta, lejupielādēta vai piegādāta, izmantošanu, vaisakarā ar to, tostarp (bez ierobežojumiem) norādījumu zuduma dēļ vai aizkavēšanās topārraidīšanā dēļ, vai tāpēc, ka norādījumu ievietošana Tiešsaistes sistēmā nav iespējama vaitai nav iespējams piekļūt, neatkarīgi no tā, vai tas notiek sakaru iekārtu bojājuma vai atteicasdēļ, vai citādi.

15.6 Neierobežojot iepriekšējo apakšpunktu vispārīgo saturu, mēs būsim pamatoti piesardzīgi,izvēloties savus kandidātus vai aģentus, kā arī uzraudzīsim, lai to atbilstība tiktu pastāvīginodrošināta. Kamēr mēs tā rīkosimies, ne mēs, ne mūsu Saistītās puses neuzņemasnekādas saistības vai atbildību par jūsu Zaudējumiem, kuri var rasties, mums sniedzot jumspakalpojumus vai citādi saskaņā ar Līgumu.

15.7 Jūs esat atbildīgs par nodokļu vai darījumu sekām vai interpretāciju, kurus esat noslēdzissaskaņā ar šo Līgumu.

15.8 Ja jūs turat kontu pie mums kopā ar citu personu (-ām) (kopīgu konta turētāju gadījumā),katras šādas personas saistības un atbildība pret mums būs kopīga (t.i., mēs varam uzskatīt,ka jebkurš no jūsu grupas ir pilnībā uzņēmies saistības un atbildību pret mums, kā arī mēsvaram uzskatīt, ka jūs visi esat uzņēmušies saistības un atbildību pret mums), un mēs varamrīkoties saskaņā ar uzdevumiem un norādījumiem, ko esam saņēmuši no jebkuras personas,kura ir vai kura mums, šķiet, esam šāda persona (ja vien jūs nebūsiet mūs rakstiski informējispar pretējo).

15.9 Nekas šajā Līgumā neizslēdz vai neierobežo mūsu saistības vai atbildību pret jums attiecībāuz mūsu vai kādas mūsu Saistītās puses pārkāpumu saskaņā a normatīvo regulējumu (kādefinēts FCA Noteikumos vai kā citādi var būt aizliegts ar likumu).

16. Brīdinājums par riskiem

Jums būtu jāizvērtē brīdinājumi par riskiem, kas aprakstīti 2. pielikumā un Tiešsaistes sistēmā.Ja jūs tos nesaprotat, sazinieties ar savu klientu pārstāvi vai konsultējieties ar neatkarīgukonsultantu.

17. Apliecinājumi un garantijas

17.1 Jūs apliecināt un garantējat mums, ka (t.i., jūs sniedzat apgalvojumus un apsolījumus, uzkuriem mēs paļausimies, sniedzot jums savus pakalpojumus. Tādēļ jums ir jāpārliecinās, katie ir pareizi, jo jūs uzņemsieties saistības un atbildību pret mums gadījumos, kad tie nebūspareizi):

17.1.1 ja esat fiziska persona – vismaz 18 gadus veca, pie skaidras apziņas, un jums ir tiesiskārīcībspēja slēgt juridiski saistošu līgumu ar mums;

17.1.2 ja jūs esat kapitālsabiedrība – jūs esat, pienācīgi dibināta, un likumīgi pastāvat saskaņāar jūsu dibināšanas valsts tiesību aktiem, un jūs esat apstiprinājusi konta atvēršanupie mums, pamatojoties uz valdes lēmumu, kuru apstiprinājušas kapitālsabiedrībasamatpersonas;

17.1.3 izņemot jūs, nevienai citai personai nav un nebūs ieinteresētības par jūsu kontu (-iem);

17.1.4 Līgums, visi darījumi un saistības, kas rodas saskaņā ar tiem, ir jums saistošas, unjums tās ir jāpilda saskaņā ar to noteikumiem (ievērojot piemērojamos taisnīgumaprincipus), un tās nepārkāpj un nepārkāps normatīvo aktu, uzdevumu, maksājumu vailīgumu, kas jums ir saistoši, noteikumus;

17.1.5 ja vien starp mums nav citādas vienošanās, jūs esat vienīgais faktiskais visas Rezervesvai naudas līdzekļu, kurus jūs pārskaitīsiet saskaņā ar Līgumu, īpašnieks (t.i., nevienamcitam nav nekādu juridisko īpašumtiesību uz tiem), un minētie līdzekļi nav apgrūtinātikā nodrošinājums (t.i., jūs neesat nekādā veidā nodevis kādam citam savas tiesības uzminētajiem naudas līdzekļiem);

17.1.6 neskatoties uz to, ka vēlāk varētu tikt noteikts pretēji, tirdzniecība ar attiecīgajiemProduktiem ir jums piemērota, un jūs esat informēts par riskiem, kas saistīti ar šādiemdarījumiem; un

17.1.7 informācija, kuru jūs mums atklājāt pienācīgi aizpildītajā konta atvēršanas veidlapā(tostarp jebkāda finanšu informācija) ir patiesa, precīza un pilnīga visos būtiskajosaspektos.

17.2 Visi apliecinājumi un garantijas atbilstoši šā Līguma 17.1. punktam tiks uzskatīti par atkārtotiemikreiz, kad jūs dosiet uzdevumu vai noslēgsiet darījumu ar mums vai ar mūsu starpniecību.

18. Saistību uzņemšanās

18.1 Jūs uzņematies saistības (t.i., jūs dodat mums līgumiski saistošu apsolījumu, ka, sniedzot jumspakalpojumus, mēs varam paļauties uz jūsu rīcību. Tādēļ jums ir jātur savi solījumi, jo jūsuzņematies saistības un atbildību pret mums gadījumos, kad tos neturēsiet):

18.1.1 jūs vienmēr saņemsiet un ievērosiet, un darīsiet visu nepieciešamo, lai uzturētu spēkāvisus pilnvarojumus, pilnvaras, piekrišanas, licences un atļaujas, kas minētas šā Līguma17. pantā;

18.1.2 jūs esat gatavs sniegt un spējat pēc pieprasījuma sniegt mums informāciju par savufinanšu stāvokli, dzīvesvietu vai citiem jautājumiem;

18.1.3 jūs nekavējoties paziņosiet mums par savu bankrotu, maksātnespējas vai tamlīdzīgunotikumu;

18.1.4 jūs:

(a) ievērosiet visus piemērojamos tiesību aktus saistībā ar Līgumu un jebkuru darījumu,ciktāl tie jums ir piemērojami; un

(b) veiksiet visus pamatotus pasākumus, lai ievērotu visus piemērojamos normatīvos aktussaistībā ar Līgumu un katru darījumu gadījumos, kad šādi piemērojamie normatīvie aktiuz jums neattiecas, taču jūsu sadarbība ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savassaistības;

18.1.5 jūs nenosūtīsiet uzdevumus, vai citādi neveiksiet nekādas darbības, kas varēturadīt maldīgu priekšstatu par Produkta pieprasījumu vai vērtību, kā arī nenosūtīsietuzdevumus, attiecībā uz kuriem jums ir pamats uzskatīt, ka tie ir pretrunā arpiemērojamiem normatīvajiem aktiem. Jūs ievērosiet ierastajiem uzvedībasstandartiem no personām, kuras atrodas jūsu pozīcijā, un neveicat nekādus soļus, kasvarētu likt mums neievērot ierasto uzvedības standartu no personām, kuras atrodasmūsu pozīcijā;

18.1.6 jūs apņematies neizmantot Admiral Markets vai tā pakalpojumus nelegālu darbībunolūkā un neizmantot savas tiesības ļaunprātīgā veidā vai ar nolūku radīt zaudējumusAM, tostarp manipulēt ar tiešsaistes infrastruktūru vai izmantot mūsu sadarbībasnoteikumus vai politiku jebkādā veidā pret mums; un

18.1.7 pēc pieprasījuma iesniegt informāciju, kura pamatoti var tikt pieprasīta, lai pierādītušajā punktā minētos apgalvojumus.

19. Konfidencialitāte un datu aizsardzība

19.1 Mums ir tiesības apkopot, izmantot un izpaust personas datus par dzīvām identificējamāmfiziskām personām („Privātpersonas”), tostarp personas datus, kurus jūsmums izpaudīsiet brīvprātīgi jebkādā veidā, lai mēs varētu:

19.1.1 pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

19.1.2 veikt ikdienas uzņēmējdarbību un darbības ar jums;

19.1.3 sagatavot apmeklēto Tiešsaistes sistēmas lapu statistisko analīzi;

19.1.4 pārraudzīt un analizēt savu uzņēmējdarbību;

19.1.5 piedalīties noziedzības novēršanā, juridisko un normatīvo aktu ievērošanā;

19.1.6 reklamēt un attīstīt citus produktus un pakalpojumus;

19.1.7 nodot kādu no mūsu tiesībām vai saistībām saskaņā ar šo Līgumu; un

19.1.8 apstrādāt personu datus citiem saistītiem nolūkiem.

19.2 Mēs neiegūsim un nepieprasīsim atklāt sensitīvos personu datus (piemēram, par etniskoizcelsmi, reliģisko pārliecību vai medicīnisko dokumentāciju) par fiziskām personām, taču,ja jūs izvēlēsieties sniegt šādus sensitīvos personu datus, mēs varam pieņemt, ka minētiesensitīvie personas dati tiek sniegti ar attiecīgās Fiziskās personas piekrišanu, lai tos apstrādātunolūkam, kuriem šie personas dati tika sniegti, ja vien jūs mums nebūsiet rakstiski paziņojušicitādi.

19.3 Ja jūs izvēlēsieties neizpaust nesensitīvus personas datus par Fizisko personu, kurus mēsesam pieprasījuši, mums būs tiesības nedot jums pieeju Tiešsaistes sistēmai.

19.4 Ne mēs, ne kāda no mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiem neizpaudīs personasdatus, kurus mēs vai tās varam savākt par Fizisko personu, trešajām personām, izņemot:

19.4.1 ciktāl mums vai viņiem ir pienākums tā rīkoties saskaņā ar piemērojamajiemnormatīvajiem aktiem;

19.4.2 gadījumos, kad ir, noteikts pienākums atklāt tos sabiedrībai;

19.4.3 ja mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses pieprasa informācijas izpaušanu; vai

19.4.4 pēc Fiziskās personas vai 19.5. punktā minēto personu pieprasījuma vai ar tās/topiekrišanu.

19.5 Mums, mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības izpaust personasdatus personām, kuras sniedz pakalpojumus mums, mūsu Saistītajām pusēm vai mūsuPakalpojumu sniedzējiem, vai kuras rīkojas kā mūsu, mūsu Saistīto pušu vai mūsu Pakalpojumusniedzēju aģentiem; personai, kurai mēs, mūsu Saistītās puses vai mūsu Pakalpojumusniedzēji nedodam, vai ierosina nodot jebkuras mūsu vai savas tiesības vai saistības saskaņāar Līgumu; licencētu kredītreitinga aģentūrām vai citām organizācijām, kuras palīdz mums,mūsu Saistītajām pusēm vai mūsu Pakalpojumu sniedzējiem un citiem pieņemt lēmumus parkredītsaistībām un samazināt krāpšanas iespējamību, vai identitātes, krāpšanas novēršanasvai kredītu kontroles pārbaudes gaitā. Turklāt mēs varam nodot Fiziskās personas datus mūsuSaistītajām pusēm un Pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbības nolūkā, piemēram, laiapkalpo- tu klienta kontus un informētu klientus par jauniem produktiem un pakalpojumiem,ievērojot attiecīgo tiesību aktu prasības.

19.6 Fiziskajai personai var būt noteiktas zināmas tiesības piekļūt dažiem vai visiem personas datiem,kurus mēs apkopojam un turam par attiecīgo Fizisko personu, pieprasījuma iesniegšanas brīdīvai lai labotu nepareizu informāciju saskaņā ar atbilstošiem datu aizsardzības tiesību aktiem.Ja Fiziskā persona vēlas izmantot šādas tiesības (vienīgi uz sava rēķina), Fiziskai personaiir jāsazinās ar mums rakstiski, un mēs jums varam pieprasīt sniegt papildu informāciju, laipalīdzētu mums izpildīt šādu pieprasījumu.

19.7 Mums, mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības nodot datus, tostarppersonas datus uz citām valstīm, tostarp ārpus EEZ, kurās varētu nebūt datu aizsardzībastiesību aktu jebkādiem mērķiem, kas aprakstīti 19. punktā. Piekrītot šim Līgumam, jūs piekrītatšādai datu nodošanai Fizisko personu labā.

19.8 Mums, mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības ierakstīt, vai uzraudzīttālruņa sarunas starp jums un mums, mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiempar drošību, tiesību aktu prasību ievērošanu, mācību mērķiem, kā arī lai saglabātu un uzlabotuliecību mūsu pakalpojumu kvalitāti. Šādas telefonsarunas mēs varētu izmantot mums kāliecību, rodoties strīdam starp mums.

19.9 Mums ir tiesības izmantot sīkfailus vai IP adreses izsekošanas ierīces Tiešsaistes sistēmā, laiadministrētu Tiešsaistes sistēmu, uzglabātu paroles un lietotājvārdus, uzraudzītu Tiešsaistessistēmas lapu apmeklējumus konkrētajā un citos gadījumos no jūsu termināļa, lai personalizētuTiešsaistes sistēmas pakalpojumu jums, kā arī izsekotu un atvieglotu Tiešsaistes sistēmaspārlūkošanu. Sīkfails ir uz jūsu datora cietā diska saglabātie dati, kas satur informāciju par to,kā jūs lietojat Tiešsaistes sistēmu. IP adreses var būt pie- saistītas jūsu personas datiem un,izsekojot šīs adreses, mēs varētu iegūt šādus personas datus. Piekļuve Tiešsaistes sistēmai iratkarīga no tā, vai jūs akceptēsiet sīkfailus un IP adreses izsekošanas ierīces, kas aprakstītasšajā punktā un tiek lietotas šajā punktā minētajiem mērķiem. Piekrītot šim Līgumu, jūs atzīstat,ka izprotat sīkfailu un IP adrešu izsekošanas ierīču plašo būtību, kā arī mērķus, kuriem mēstos izmantosim. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu sīkfailu lietošanas politiku (pieejama Tiešsaistessistēmā), lai iegūtu detalizētāku informāciju.

19.10 Jūs apzināties un apstiprināt, ka jebkuri pakalpojumi, kas tiek sniegti, izmantojot Tiešsaistessistēmu, iekļauj datu pārraidīšanu, izmantojot internetu, un minētajai datu pārraidīšanaipiemīt internetam raksturīgie riski. Lai gan mēs apzināmies savu pienākumu veikt pamatotusdrošības pasākumus, arī jūs atzīstat un pieņemat to, ka tāpat kā jebkuru tīklu, arī jūsu drošībuapdraud nesankcionētas programmas, kuras pārraida trešās puses, elektroniskā ielaušanāsun/vai informācijas un datu nespēja sasniegt paredzēto galamērķi un/vai šādas informācijaskļūdaina saņemšana vai novirzīšana. Lai gan mūsu, mūsu Saistīto pušu un mūsu Pakalpojumusniedzēju privātuma un drošības līdzekļi ir izveidoti tā, lai samazinātu šos riskus, mēs nevaramgarantēt to pilnīgu izslēgšanu. Jūs tādējādi atzīstat, ka datu pārraidīšana, izmantojot Tiešsaistessistēmu, netiks garantēta kā konfidenciāla, un mēs neuzņemamies nekādas saistības vaiatbildību pret jums par konfidencialitātes noteikumu neievērošanu šādos gadījumos.

19.11 Ar jebkādiem jautājumiem par konfidenciālo vai personas datu izmantošanu vērsieties piemūsu Datu aizsardzības direktora.

20. Saistību nepildīšana un ieskaits

20.1 Par Saistību nepildīšanas notikumiem uzskata turpmāk minētos, ja jebkurā brīdī:

20.1.1 jūs nespēsiet pilnībā un nekavējoties izpildīt savas saistības pārskaitīt mumsmaksājumu vai slēgt visas atvērtās pozīcijas noteiktajā norēķinu datumā vai brīdī, kadmēs to pieprasītu;

20.1.2 jūs nebūsiet izpildījis citas saistības pret mums saskaņā ar šo Līgumu, vai attiecībā uzjebkuru darījumu, vai nebūsiet izpildījis citas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

20.1.3 jebkurš jūsu izteiktais apliecinājums vai garantija ir bijusi, kļuvusi, vai vēlāk kļūtu, ja tājebkurā brīdī tiktu atkārtota, nepareiza;

20.1.4 ja mēs uzskatām, ka esat ļaunprātīgi izmantojis aizsardzību, kas jums tiek sniegtasaskaņā ar 4.12. Punktā, mūsu zaudējumiem, kas bez ierobežojuma ietver situāciju,kad klients rīkojas ļaunprātīgi, īstenojot stratēģiju, kurā klients varētu gūt labumu nošādas aizsardzības, vienlaikus turot citas pozīcijas, kas jums nes labumu, aizsardzībatiek vai var tikt piemērota;

20.1.5 mēs uzskatām par nepieciešamu vai vēlamu novērst to, ko mēs uzskatām vai kas varētu tikt uzskatīts par 5.14.1. punkta pārkāpumu;

20.1.6 (ja jūs esat kapitālsabiedrība) jūs esat cēlis brīvprātīgu prasību (vai piespiedu prasībair uzsākta pret jums) vai uzsācis citu procedūru, kas ir saistīta ar (vai kuras rezultātātiks ierosināta) likvidāciju, reorganizāciju, vienošanos vai izlīgumu, iesaldēšanu vaimoratoriju, vai citu tamlīdzīgu atbrīvojumu attiecībā uz jums vai jūsu parādsaistībām,pamatojoties uz bankrota, maksātnespējas, regulatīviem, uzraudzības un tamlīdzīgiemtiesību aktiem (tostarp tiesību aktiem, kas piemērojami uzņēmumiem, vai citiemjums piemērojamiem tiesību aktiem, ja esat maksātnespējīgs), vai kuras mērķis irpilnvarotas personas, administratora, likvidatora, aizstāvja, administratora, aizbildņavai tamlīdzīgas amatpersonas iecelšana jums vai jūsu aktīvu nozīmīgai daļai; vai ja jūsveicat korporatīvu darbību, lai pilnvarotu kādu no iepriekšminētajām darbībām; unreorganizācijas, vienošanās vai izlīguma gadījumā – mēs nepiekrītam priekšlikumiem;

20.1.7 (ja jūs esat kapitālsabiedrība) jūs esat beigusi pastāvēt, vai gadījumos kad jūsu tiesībspējavai pastāvēšana ir atkarīga no ieraksta oficiālajā reģistrā un minētā reģistrācijatiek anulēta vai beidzas, vai tiek uzsāktas procedūras, kuru nolūks ir ierosināt jūsupastāvēšanas izbeigšanu, svītrošanu no šāda reģistra vai šādas reģistrācijas izbeigšanu;

20.1.8 (ja jūs esat fiziska persona) jūs (vai ja jūs esat kopīgā konta turētāji – kāds no jums)nomirs, jums aptumšosies prāts, jūs nespēsiet samaksāt savas parādsaistības noteiktajātermiņā, bankrotēsiet vai kļūsiet maksātnespējīgs saskaņā ar jums piemērojamiembankrota vai maksātnespējas tiesību aktiem; vai jūs nebūsiet izpildījis parādsaistībasnoteiktajā termiņā, vai tām būs iestājies maksāšanas termiņš paziņošanas brīdī saskaņāar līgumiem vai instrumentiem, no kuriem izriet minētās parādsaistības, pirms tajosnoteiktā termiņa, vai būs uzsākta prāva, celta prasība vai uzsākta cita tiesvedība, vaikāda prasība tiks pieņemta izpildei, vai ja parādnieka īpašumam tiek uzlikti dažādaveida aresti vai notiek īpašuma pārņemšana saistības izpildes nodrošināšanai pilnībāvai ja ķīlas ņēmējs daļēji pārņem jūsu īpašumu vai (materiālos un nemateriālos) aktīvus; vai

20.1.9 mēs pamatoti paredzam, ka var notikt kāds no iepriekšminētajiem; tad mēs varam izmantot savas tiesības saskaņā ar 20.2. punktu, izņemot gadījumus, kad notiek 20.1.6. vai 20.1.8. punktā norādītais saistību nepildīšanas gadījums (katrs noklusējuma bankrota gadījums), un tādā gadījumā tiks piemēroti punkta 20.3 nosacījumi.

20.2 Ievērojot 20.3. punkta noteikumus, notiekot Saistību nepildīšanas gadījumam vai jebkurā brīdīpēc tā, mums būs tiesības izbeigt mūsu pakalpojumu sniegšanu un likvidēt visas vai kādu nojūsu atvērtajām pozīcijām (Likvidācijas datums).

20.3 Iestājoties ar Saistību nepildīšanu saistītam bankrotam, tiks uzskatīts, ka mēs esam izmantojušisavas tiesības saskaņā ar Līguma 20.2. punktu tieši pirms ar Saistību nepildīšanu saistītābankrota.

20.4 Likvidācijas dienā un pēc tās (minētajā dienā vai tiklīdz tas būs praktiski iespējams pēclikvidācijas datuma), mēs slēgsim visas jūsu atvērtās pozīcijas un izlietosim visu mūsu turētonaudu, lai segtu ar minēto slēgšanu saistītās izmaksas.

20.5 Ja mūsu veikto darbību rezultātā saskaņā ar Līguma 20.4. punktu jūsu kontā ir atlikuši līdzekļi,mēs tos pārskaitīsim uz jūsu norādīto kontu, cik vien drīz iespējams. Ja jūsu kontā nav pietiekamidaudz līdzekļu, lai samaksātu par mūsu veiktajām darbībām saskaņā ar Līguma 20.4. punktu,jums ir pienākums nekavējoties atmaksāt mums starpību starp jūsu kontā esošajiem naudaslīdzekļiem un jūsu atvērto pozīciju slēgšanas izmaksām.

20.6 Mūsu tiesības saskaņā ar 20. pantu ir, noteiktas papildus, citām tiesībām (taču nav ierobežotasvai izslēgtas no tām) saskaņā ar Līgumu vai citādi pēc vienošanās vai saskaņā ar likumu. Josevišķi un neskarot 20.2. līdz 20.5. punkta (ieskaitot) noteikumus, mums ir pilnvaras un tiesības,nepaziņojot jums un vadoties tikai un vienīgi pēc mūsu ieskatiem, rīkoties, lai aizsargātu mūsupašu pozīciju, tostarp, bez ierobežojumiem, veikt vienu vai vairākas no turpmāk minētajāmdarbībām (pilnībā vai daļēji):

20.6.1 atcelt visus vai jebkuru neizpildītu pasūtījumu;

20.6.2 slēgt, veikt, atcelt vai ja nepieciešams, atstāt jebkuru no jūsu atvērtajām pozīcijām vainoslēgt pozīcijas;

20.6.3 apvienot kontus, veikt ieskaitu starp kontiem vai konvertēt vienu valūtu citā (šaubunovēršanai – mums ir tiesības to darīt gadījumos, kad ir noticis Saistību nepildīšanasnotikums vai ja vienā vai vairākos jūsu kontos ir līdzekļu deficīts un pārpalikums – vienāvai vairākos kontos); vai

20.6.4 izpildīt jebkuras saistības, kas jums varētu būt pret mums vai nu tieši, vai ar garantijuvai nodrošinājumu, izlietojot jūsu naudu, kas atrodas mūsu uzraudzībā vai kontrolē.

21. Intelektuālā īpašuma tiesības

21.1 Tiešsaistes sistēma var iekļaut trešo personu datus, tekstu, attēlus, programmatūras,multimediju materiālus un cita veida saturu (Trešo personu saturs), untiks uzskatīts, ka atsauces uz Tiešsaistes sistēmu iekļauj atsauces uz visiem materiāliem, saturuun pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var būt pieejami Tiešsaistes sistēmā, lai apskatītos tosuz ekrāna vai lejuplādētu citā datorā, tostarp, bez ierobežojumiem, Trešo personu saturu.

21.2 Tiešsaistes sistēmu aizsargā autortiesības, datubāzu tiesības un citas intelektuālā īpašumatiesības. Jūs atzīstat, ka mēs un/vai trešās personas patur visas tiesības, īpašumtiesības untiesības uz Tiešsaistes sistēmu. Tiešsaistes sistēmas lietošana nepiešķir īpašumtiesības uzTiešsaistes sistēmu.

21.3 Izņemot, ja ir citāda rakstiska vienošanās vai ciktāl ir nepieciešams, lai apskatītu Tiešsaistessistēmu saskaņā ar Līgumu, jūs nedrīkstat:

21.3.1 pilnībā vai daļēji kopēt Tiešsaistes sistēmu (izņemot dublējumkopijas, kas nepieciešamastikai un vienīgi datu atgūšanas nolūkam);

21.3.2 attēlot, reproducēt, veidot atvasinātus darbus, pārraidīt, pārdot, izplatīt, izīrēt, iznomāt,nodot apakšlicenci, vienlaikus izmantot, aizdot, vai nodot vai jebkādā veidā izmantotTiešsaistes sistēmu pilnībā vai daļēji;

21.3.3 iekļaut Tiešsaistes sistēmu citos produktos;

21.3.4 lietot Tiešsaistes sistēmu jebkādā datņu koplietošanas gadījumā;

21.3.5 izveidot iekļautas saites no jebkuras programmatūras programmas uz Tiešsaistessistēmu;

21.3.6 dzēst vai paslēpt mūsu vai mūsu Saistīto pušu autortiesību paziņojumus;

21.3.7 izmantot mūsu vai mūsu nesaistīto piegādātāju preču zīmes, pakalpojumu zīmes,domēnu nosaukumus, logotipus vai citus identifikatorus; vai

21.3.8 ciktāl to pieļauj likums, dekonstruēt, dekompilēt, izjaukt vai piekļūt Tiešsaistessistēmas pirmkodam.

22. Saites

Tiešsaistes sistēma var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras mēs vai mūsu Saistītāspuses nekontrolējam, kā arī saturēt neatkarīgu trešo personu sagatavoto materiālu. Šādusaistīto tīmekļa vietņu īpašniekiem nav obligāti jābūt ar mums jebkādās, tostarp komerciālāsvai cita veida attiecībās. Tiešsaistes sistēmas saites uz trešās personas vietni esamība navuzskatāma par ieteikumu vai cita veida apstiprinājumu no mūsu, mūsu Saistīto pušu vaiPakalpojumu sniedzēju puses attiecībā uz šādas tīmekļa vietnes saturu vai tās nodrošinātāju.Jebkurš trešo personu tīmekļa vietnēs izteiktais viedoklis vai ieteikums ir attiecīgā nodrošinātājaviedoklis vai ieteikums, un tas nav mūsu vai mūsu Saistīto pušu viedoklis vai ieteikums. Nemēs, ne mūsu Saistītās puses neuzņemas nekādu atbildību par tādu tīmekļa vietņu saturu,kurām var piekļūt no Tiešsaistes sistēmas.

23. Līguma izbeigšana

23.1 Jūs jebkurā brīdī varat pieprasīt atmaksāt naudas līdzekļus un izbeigt šo Līgumu, paziņojotpar to mums rakstveidā, ar noteikumu, ka jums nav atvērtu pozīciju un pret mums neizpildītusaistību. Mums ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt sniegt jums mūsu pakalpojumus, brīdinot jūspar to rakstveidā. Līguma izbeigšana neietekmē iepriekš noslēgtus darījumus un neierobežojebkuras uzkrātās vai neizpildītās tiesības un saistības no jūsu vai mūsu puses.

23.2 Līguma izbeigšana neietekmē jūsu vai mūsu uzkrātās tiesības, tiesības uz kompensāciju,esošās saistības vai jebkādus citus līgumiskos noteikumus, attiecībā uz kuriem paredzēts, katie turpinās būt spēkā pēc Līguma izbeigšanas.

23.3 Līguma izbeigšana neietekmē tādu darījumu pabeigšanu, kuri uzsākti pirms jūsu paziņojumapar izbeigšanu saņemšanas.

23.4 Paziņojuma par līguma izbeigšanu termiņam beidzoties, mēs atcelsim visus neizpildītosuzdevumus un slēgsim visas atvērtās pozīcijas, kas jums varētu būt, saskaņā ar spēkā esošajāmtirgus cenām (kuras noteiksim mēs). Turklāt jums būs jāmaksā jebkādas atlīdzības un maksas,kas būs radušās līdz Līguma izbeigšanas datumam, kā arī jāsedz jebkādi papildu izdevumi,kas mums (vai trešajai personai) radušies, izbeidzot šo Līgumu, kā arī jebkuri zaudējumi,kas radušies, lai slēgtu noslēgtos, bet neizpildītos darījumus un norēķinātos par tiem, kā arīpārskaitītu jums atpakaļ jūsu līdzekļus.

24. Paziņojumi

Ievērojot 6. punkta noteikumus paziņojumus un citus saziņas materiālus var nosūtīt pa pastuvai e-pastu uz adresi, kuru mēs vai jūs laiku pa laikam varam viens otram rakstiski paziņot.Visa minētajā veidā nosūtītā komunikācija tiks attiecīgi uzskatīta par nosūtītu un saņemtubrīdī, kad nosūtītājs ir nosūtījis iepriekš apmaksātu vēstuli vai saņēmis apstiprinājumu pare-pasta saņemšanu

25. Vispārīgi

25.1 Uz pakalpojumiem, kurus mēs jums sniedzam, attiecas visi piemērojamie likumi, noteikumiun citi noteikumi vai tirgus prakse, kura attiecas uz mums (kopā – Piemērojamie normatīvieakti). Rodoties pretrunām starp Līguma noteikumiem un piemērojamo normatīvo aktunoteikumiem, noteicošie ir pēdējie. Mums nav pienākuma rīkoties vai atturēties no rīcības, jatā rezultātā tiktu pārkāpti piemērojamie normatīvie akti, un mēs varam rīkoties tā, kā uzskatāmpar nepieciešamu, lai tie tiktu ievēroti.

25.2 Neizmantotās tiesības un neizpildītās saistības (jo sevišķi saistībā ar 15., 20., 26. un 27.pantu), kā arī darījumi paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanas, un uz tiem turpinās attiektiestā noteikumi un konkrētie punkti, par kuriem esam vienojušies attiecībā uz minētajiemdarījumiem, un līdz visu saistību pilnīgai izpildei.

25.3 Tiesai vai kompetentas jurisdikcijas administratīvajai iestādei konstatējot, ka kāds no šāLīguma noteikumiem nav spēkā vai nav piemērojams, minētā noteikuma spēkā neesamībavai nepiemērojamība neietekmēs citus šā Līguma noteikumus, kas paliks pilnā spēkā.

25.4 Ja mēs (pastāvīgi vai nē) neuzstājam uz stingru šā Līguma noteikumu ievērošanu, tas nav unnetiks uzskatīts par atteikšanos no mūsu tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Tiesībasun tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas mums piešķirti saskaņā ar šo Līgumu, ir kumulatīvi, unto izmantošana vai atteikšanās no to daļējas izmantošanas neaizliedz un nekavē īstenot citaspapildu tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

25.5 Puse nav tiesīga celt prasību, neatkarīgi no prasības veida, kura rodas no šā Līguma vai saistībāar to, vai kura citādi pastāv starp pusēm, pēc vairāk nekā diviem gadiem pēc šādas prasībascēloņa atklāšanas. Par prasības atklāšanu ir jāpaziņo divu gadu laikā pēc Līguma izbeigšanas.

25.6 Jebkura Līguma termiņa un labuma gūšanas tiesības var izmantot tikai tās puses, kurām ir skaidras tiesības saskaņā ar Līgumunolīgumu. Līgumu var mainīt bez jebkādas trešās puses piekrišanas.

25.7 Mūsu darbība ir apdrošināta saskaņā ar Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmu (FSCS). Ja mēs nespēsim izpildīt savas saistības attiecībā uz ieguldījumuuzņēmējdarbību, jums, iesniedzot pamatotu prasību, var būt tiesības pieprasītkompensāciju no FSCS attiecībā uz ieguldījumiem, kurus mēs esam organizējuši vai veikušijūsu labā. Tas ir atkarīgs no uzņēmējdarbības veida un prasības apstākļiem. Lielākā daļaieguldījumu uzņēmējdarbības veidu ir apdrošināti 100% apmērā attiecībā uz pirmajiem 85000Lielbritānijas mārciņu par personu. Detalizēta informācija ir pieejama pie mums vai no Finanšupakalpojumu kompensācijas shēmas (adrese: 10th Floor, Beaufort House, 15 St BotolphStreet, London EC3A 7QU). Ņemiet vērā, ka šī shēma ir parasti pieejama "Privāts klients",kā arī dažiem profesionālajiem klientiem (saskaņā ar FCA Noteikumiem).

26. Sūdzības

Sūdzības tiek izskatītas saskaņā ar “Admiral Markets UK Ltd” sūdzību izskatīšanas procedūru,kas ir pieejama dokumentu sadaļā mājaslapā. Ja jums ir sūdzības par mūsu pakalpojumukvalitāti saskaņā ar šo Līgumu, lūdzam, nekavējoties vērsties ar sūdzību, Atbilstības nodaļānosūtot ziņu uz e-pasta adresi compliance@adrimal-markets.co.uk, kas izskatīs sūdzību pēcbūtības, lai censtos to atrisināt. Ja jums ir strīds par darījumiem, lūdzu, sniedziet pēc iespējasvairāk informācijas. Mums būs nepieciešama informācija par jūsu konta numuru (Tiešsaistessistēmas reģistrācijas kods) un attiecīgā uzdevuma vai darījuma reģistrācijas numurs. Saskaņāar FCA Noteikumiem mums ir pienākums nosūtīt jums galīgo rakstisko atbildi uz jūsu sūdzībuastoņu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Detalizēta informācija par mūsu iekšējo sūdzību ir pieejama pēc pieprasījuma. Jūs varat iesniegt sūdzību tieši Finanšu pakalpojumu tiesībsarga dienestam. Ar Finanšu pakalpojumutiesībsarga dienestu iespējams sazināties pa tālruni 0800 023 4567. Papildu informācija atrodama šādienesta tīmekļa vietnē www.financialombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm.

27. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

27.1 Šim Līgumam ir piemērojami, un tas ir tulkojams saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem. Katra pusepieprasa neatsaucami ekskluzīvajai Anglijas tiesu jurisdikcijai izšķirt jebkuru prāvu, prasību vaicitu tiesvedību, kas saistīta ar Līgumu (Tiesvedība). Nekas šajā Līgumāneliedz mums celt prasību pret jums jebkurā jurisdikcijā.

27.2 Katra puse neatsaucami piekrīt atteikties no pretenzijām, kas tai jebkurā brīdī var būt attiecībāuz jebkādas tiesvedības, kas notiek Anglijas tiesās, vietas noteikšanu, un piekrīt neizvirzītpretenzijas par to, ka minētā tiesvedība ir uzsākta neērtā vietā vai ka minētajai tiesai navjurisdikcijas pār to.


PIELIKUMS 1

Klientu izvērtēšana un klasifikācija

Lai nodrošinātu tiešsaistes tirdzniecības pakalpojumus klientiem, pirms pakalpojumu sniegšanasklientiem (vai potenciālajiem klientiem) mēs pieprasām no klienta pietiekamu informāciju, lai analizētušā klienta apstākļus un gūtu pamatojumu uzskatīt, ka klientam ir nepieciešamās zināšanas un pieredze,lai saprastu riskus, kas saistīti ar mūsu piedāvātajiem tiešsaistes tirdzniecības pakalpojumiem.

Lai novērtētu klientu zināšanas un pieredzi attiecībā uz tiešsaistes tirdzniecību, mūsu iegūtajaiinformācijai ir jārada mums iespēja noskaidrot:

 • tirdzniecības vai ieguldījumu pakalpojumu, darījumu un finanšu tirgu un produktu veidus,attiecībā uz kuriem klientam ir pieredze;

 • klienta tirdzniecības darījumu apjomu, veidu, biežumu un laikposmu, kurā tie tika veikti; un

 • klienta izglītības līmeni, profesiju vai, nepieciešamības gadījumā, iepriekšējo profesiju.

Mums ir tiesības paļauties uz klientu sniegto informāciju, ja vien mums nav kļuvis zināms vai pamatotibūtu jākļūst zināmam, ka iesniegtā informācija ir novecojusi, nepareiza vai nepilnīga.

Mēs uzskatīsim jūs par "Privāts klients", ja vien mēs jūs neinformēsim, ka jūs tiksiet klasificēts kāprofesionāls klients vai tiesīga darījuma partneris. Mēs jebkurā brīdī varam mainīt jūsu kā klientaklasifikāciju, par to jūs informējot.

Turpmāk pielikumā ir iekļauts prasību saīsinātais saraksts attiecībā uz profesionālajiem klientiem untiesīgajiem darījumu partneriem. Privātie klienti ir klienti, kas nav ne profesionālie klienti, ne tiesīgiedarījumu partneri.

Šādas personas var tikt klasificētas kā profesionālie klienti:

 • iestādes, kurām ir tiesības darboties finanšu tirgos vai kuru darbība ir regulēta (tostarpkredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, citas pilnvarotas vai regulētas finanšu iestādes,apdrošināšanas sabiedrības, kolektīvo ieguldījumu shēmas un šādu shēmu pārvaldībassabiedrības, pensiju fondi un pensiju fondu pārvaldības sabiedrības, preču un preču atvasinātoinstrumentu tirgotāji un citi institucionālie ieguldītāji);

 • centrālās vai reģionālās valdības, valsts iestādes, kuras pārvalda valsts parādu, centrālās bankas, starptautiskās un pār valstiskās iestādes, piemēram, Pasaules Banka, SVF, ECP, EIB un citas tamlīdzīgas starptautiskas organizācijas;

 • liels uzņēmums, kas izpilda vismaz divus no šādiem kritērijiem:

 1. aktīvu kopsumma – vismaz 20 miljoni eiro;

 2. neto apgrozījums – vismaz 40 miljoni eiro;

 3. pašu kapitāls – vismaz 2 miljoni eiro.

Klienti var izvēlēties tikt uzskatītiem par profesionāliem klientiem, ja tie atbilst noteiktiem kvantitatīviemun kvalitatīviem kritērijiem. Mēs nodrošināsim pilnīgu informāciju par tiem pēc pieprasījuma.

Kā tiesīgus darījumu partnerus var klasificēt šādas personas:

 • organizācijas, kas ir pilnvarotas darboties/tiek regulētas kā ieguldījumu sabiedrības;

 • kredītiestādes;

 • apdrošināšanas sabiedrības;

 • UCITS fondi vai tā pārvaldības uzņēmumi;

 • pensiju fondi vai to pārvaldības sabiedrības;

 • citas EEZ pilnvarotas vai regulētas finanšu iestādes;

 • preču un preču atvasināto instrumentu tirgotāji;

 • valsts valdība vai tās atbilstošais birojs, tostarp valsts iestādes, kas nodarbojas ar valstsparādsaistībām;

 • centrālās bankas; un

 • pārvalstiskās organizācijas.

Kā minēts iepriekš, privāts klients var pieprasīt tā iekļaušanu profesionālā klienta kategorijā, jaklienta ieskatā tam ir pietiekama pieredze, zināšanas un kompetence pieņemt neatkarīgus investīcijulēmumus un atbilstoši novērtēt saistītos riskus. Mēs izvērtējam pieprasījumu, pamatojoties uz informāciju, ko mums sniedzaklients par tirdzniecības pieredzi, profesionālo pieredzi vai finanšu aktīviem. Mēs neuzraugām vai jūsu sniegtā informācija paliek patiesa vai arī finansiālais stāvoklis paliek nemainīgs. Katram klientam ir jāuzņemas atbildība par to, lai mēs būtu lietas kursā par visu būtisko informāciju, kas var ietekmēt mūsu izvērtējumu parklasificēšana kā "Profesionāls klients".

Dažas tiesības, kas attiecas uz "Privāts klients" (tostarp tiesības, kas rodas saistībā ar MiFIDun tai pakārtotajiem tiesību aktiem) neattiecas uz profesionālajiem klientiem vai tiesīgiem darījumupartneriem.

Mēs paturam tiesības iekļaut klientu privāto klientu kategorijā, ja mūsuprāt attiecīgais klients nespējpietiekami novērtēt un pārvaldīt riskus, kas saistīti ar konkrēto pakalpojumu vai darījumu.

Tiesīgs darījumu partneris var pieprasīt, lai tas tiktu uzskatīts kā klients, kuram piemēro plašākuregulatīvo aizsardzību (profesionāls klients vai privāts klients), kopumā vai attiecībā uz konkrētudarījumu.

Attiecīgā gadījumā mēs informēsim klientus par tiesībām, kuras viņi zaudēs, ja viņi tiks uzskatīti parprofesionālu klientu vai tiesīgu darījumu partneri, un mēs esam tiesīgi viņiem pieprasīt rakstveidāapstiprināt, ka viņi apzinās šo tiesību zaudēšanai un piekrīt tai.


PIELIKUMS 2

Riska atruna

LŪDZU, IZLASIET ŠAJĀ PIELIKUMĀ IEKĻAUTO INFORMĀCIJU, PIRMS LIETOSIET MŪSUPAKALPOJUMUS.

TIRDZNIECĪBA AR CENU STARPĪBU LĪGUMIEM (CFD) NAV PIEMĒROTA IKVIENAM, TĀ IR SAISTĪTAAR LIELU RISKU UN VAR RADĪT ZAUDĒJUMUS, KURU APMĒRS PĀRSNIEDZ JŪSU SĀKOTNĒJOIEGULDĪJUMU.

Šā Pielikuma mērķis ir norādīt uz dažiem riskiem, kas ir saistīti ar CFD tirdzniecību. Šajā Pielikumā nav paredzēts iekļaut visu risku, kas saistīts ar CFD tirdzniecību, pilnīgu un izsmeļošu aprakstu. Jums jāpieņem savs lēmums par mūsu pakalpojumu izmantošanu, balstoties uz to, ka jūsapmierina jums pieejamā informācija. Ja jūs neesat pārliecināts vai ja jūs nesaprotat šā Pielikumasaturu detalizēti, konsultējieties ar neatkarīgu finanšu konsultantu.

Pirms CFD tirdzniecības uzsākšanas jums ir jāapzinās ar to saistītie riski. Augstais aizņemto līdzekļuapmērs, kas saistīts ar šiem ieguldījumu veidiem, nozīmē to, ka to riska līmenis ir augstāks salīdzinājumāar citiem finanšu produktiem. Tirdzniecības, kas balstās uz aizņemtiem līdzekļiem vai rezervi, rezultātivar būt gan jums nelabvēlīgi, radot nozīmīgus zaudējumus, gan nest ievērojamu peļņu.

Šāda veida ieguldījumu vēsturiskie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jums ir jāatceras, ka jumsbūs personīgi jāsamaksā komisijas un nodokļu saistības. Admiral Markets UK Ltd neuzņemas nekādassaistības vai atbildību par nodokļiem, kurus jums var nākties maksāt par peļņu, kas gūta ar Tiešsaistessistēmas starpniecību.

Uz Cenu starpībām balstīti darījumi ir saistīti ar augstu riska līmeni un nav piemēroti visiem investoriem.Augstais aizņemto līdzekļu līmenis var izrādīties gan jums nelabvēlīgs, gan labvēlīgs. Tikai jūs esatatbildīgs par savu atvērto pozīciju uzraudzīšanu, turklāt tas būtu jādara ļoti rūpīgi.

Pirms tirdzniecības uzsākšanas jums būtu rūpīgi jāizvērtē savi ieguldīšanas mērķi, finanšu pieredzeun riska apetīte. Ja jūs vispār neesat pārliecināts par mūsu piedāvāto produktu piemērotību jums,lūdzu, konsultējieties ar neatkarīgu finanšu konsultantu. Augsts ienesīgums vienmēr būs saistīts arlielu risku. Jebkurš tirgus vai tirdzniecības spekulācijas veids, kas varētu būt neierasti ienesīgs, radalielu risku kapitālam. Riska darījumos būtu jāizvieto tikai brīvie līdzekļi, un ja jūs neesat spējīgs segttirdzniecības zaudējumus, CFD tirdzniecība nav jums piemērota.

Mēs iesakām VISIEM KLIENTIEM iepazīties ar galvenajiem CFD noteikumiem, Rezerves prasībām,tirdzniecības instrumentiem, mūsu tirdzniecības platformām un finanšu tirgiem, izmantojotpriekšrocības, kas pieejamas mūsu bezmaksas LIETOŠANAS un BEZ RISKA Demonstrācijaskontā (Demo konts). Lūdzu, skatiet detalizēti mūsu mājaslapā www.admiralmarkets.lv

1. Vispārīga informācija par CFD

CFD ir sarežģīti finanšu produkti, kurus parasti izbeidz tikai tad, kad klients izvēlas slēgt esošu atvērtopozīciju, un tādēļ parasti šiem līgumiem nav noteikta beigu termiņa. (Tas var mainīties atkarībā nopamatā esošā aktīva klases vai produkta noteikumiem).

CFD var pielīdzināt standartizētiem nākotnes līgumiem, kurus slēdz attiecībā uz konkrētām ārvalstsvalūtām, indeksiem, dārgmetāliem, naftu, precēm vai finanšu instrumentiem. Tomēr atšķirībā nocitiem nākotnes līgumiem par CFD līgumiem var norēķināties tikai skaidrā naudā. CFD var radītiespējamas nākotnes saistības, un jums būtu jāapzinās šo saistību sekas, kas aprakstītas turpmāk.Visi mūsu CFD līgumi ir sintētiski līgumi. Tas nozīmē, ka klientiem nav nekādu tiesību uz to pamatāesošajiem instrumentiem vai lietu tiesībām, kas ir saistītas ar minētajiem instrumentiem, lietām vaitiesībām, ja vien tas nav konkrēti norādīts CFD līgumā. Minētais iekļauj tiesības uz jebkādām pamatāesošām atsauces akcijām vai saistītajām balsstiesībām.

2. Ārzemju tirgi

CFD tirdzniecība ārvalstu tirgos ir saistīta ar atšķirīgiem riskiem salīdzinājumā ar riskiem klientavietējā tirgū. Dažos gadījumos riski būs lielāki. Peļņas vai zaudējumu gūšanas/rašanās iespējamību darījumos, kassaistīti ar ārvalstu tirgiem, noteiks ārvalstu valūtas kursu svārstības. Šādi lielāki riski iekļauj riskus,kas saistīti ar politiskām vai politiski ekonomiskām izmaiņām ārvalstu jurisdikcijā, kas var būtiski unpastāvīgi mainīt ārvalstu valūtas nosacījumus, noteikumus, tirdzniecību vai cenu.

3. Riska samazināšanas uzdevumi vai stratēģijas

Ne vienmēr būs iespējams izpildīt tādus uzdevumus, kuru mērķis ir ierobežot zaudējumus, (piemēram,„Zaudējumu palielināšanās pārtraukšana” vai „Pārtraukt ierobežojumus” uzdevumi), jo tirgus apstākļuvai tehnoloģisko ierobežojumu dēļ to izpilde varētu nebūt iespējama vai nu par pieprasīto cenu, vaivispār. Ja klients tirdzniecībā izmanto šādus uzdevumus vai stratēģijas, viņš uzņemas šo risku.

4. Kredītplecs

CFD raksturīga augsta riska pakāpe. Aizņēmumu un saistību princips, uz kuru balstās CFD tirdzniecība,nozīmē, ka jums ir jānogulda tikai neliels depozīts (Rezerve), lai uzsāktu tirdzniecību ar mums, tačuno šā nelielā depozīta var rasties lieli zaudējumi vai liela peļņa. Darījumi ar ļoti lielu aizņemto līdzekļuapmēru ir saistīti ar būtiskām vērtības izmaiņām, kas rodas no relatīvi nelielām izmaiņām pamatāesošā instrumenta vai lietas vērtības vai apjomā, kas ir CFD cenas pamatā.

5. Iespējamo saistību darījumi

CFD ir darījumi, kas saistīti ar aizņemto līdzekļu vai rezerves izmantošanu, un kuru nolūkam jumsir jāveic vairāki maksājumi par līguma vērtību, nevis jāsamaksā visa līguma vērtība uzreiz. Jūs varatpilnībā zaudēt pie mums noguldīto Rezervi, lai izveidotu vai uzturētu pozīciju. Jūsu atvērtās pozīcijastiek pastāvīgi pārvērtētas – ik darba dienu, un jūsu peļņa vai zaudējumi tiek nekavējoties atspoguļotijūsu kontā, taču jums var rasties zaudējumi, ja savu atvērto pozīciju uzturēšanai jums nāktos samaksātbūtisku papildu Rezerves summu īsā laikposmā.

Mums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Rezerves apmērus un/vai nosacītās tirdzniecības prasības(tostarp nedēļas nogalēs/svētku dienās vai ārkārtas tirgus apstākļos), kas var noteikt izmaiņas arīRezerves apmērā, kuru jums ir pienākums uzturēt. Ja jūs savā kontā visu laiku neuzturēsiet pietiekamuRezervi un/vai neieskaitīsiet kontā papildu līdzekļus noteiktajā termiņā, jūsu atvērtās pozīcijas var tiktslēgtas ar zaudējumiem, un jums būs jāsedz iztrūkstošā summa.

6. Ārpusbiržas (OTC) darījumi

Veicot CFD tirdzniecību, jūs neveicat tirdzniecību regulētā tirgū vai biržā. Jūs noslēgsiet līgumu tiešiar mums attiecībā uz pamatā esošo finanšu instrumentu vai lietu, kas ir CFD cenas pamatā. Visasatklātās pozīcijas pie mums ir jānoslēdz ar mums, un tās nevar tikt slēgtas ar citu personu. Jumsvarētu nebūt iespēja slēgt pozīciju par cenu, kas jūs apmierina, vai slēgt pozīciju vispār (piemēram,ja mums radīsies tehniskas problēmas ar mūsu Tiešsaistes sistēmu un tā nebūs pieejama vai ja mēskļūsim maksātnespējīgi).

Tirdzniecība ar OTC finanšu darījumiem var pakļaut jūs lielākiem riskiem nekā tirdzniecība regulētā tirgū, jonav tirgus, kurā slēgt atvērtās pozīcijas, un cenas un citi nosacījumi, kurus mēs esam noteikuši, ir pakļautijebkurām juridiskām/normatīvām prasībām. OTC darījumi var palielināt likviditātes risku un ieviest citus nozīmīgusriska faktorus: var būt neiespējami, piemēram, novērtēt pozīcijas vērtību, kas rodas OTC darījuma rezultātā, vailai noteiktu riska iedarbību. Arī bid un ask cenas mums nav jāpiemin, un pat tur, kur tās ir,mums var būt grūti noteikt taisnīgu cenu, jo īpaši, ja pamatā esošā attiecīgā birža vai tirgusir aizvērts vai apturēts. Jūs esat pakļauts arī mūsu saistību neizpildes riskam; tomēr maz ticamā gadījumā, ja tas notiek jūsvarat būt tiesīgs saņemt maksimālo kompensāciju no Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmas (FSCS), kāda attiecīgajā laikā ir atļauta saskaņā ar shēmu: http://www.fscs.org.uk

7. Cenas

Tiešsaistes sistēmā publicētās cenas var neatspoguļot cenas plašākā tirgū. Mēs izvēlēsimies mūsuprātatbilstošas cenas, lai noteiktu rezerves prasības apmēru un lai periodiski saskaņotu pozīcijas jūsukontā ar tirgus cenām, kā arī lai slēgtu šādas pozīcijas. Kaut arī mēs sagaidām, ka šīs cenas pamatotiatbildīs cenām, kas ir pieejamas, t.s., starpbanku tirgū vai jebkurā atbilstošā tirdzniecības vietā vai citāfinanšu tirgū (Bāzes tirgus), mūsu izmantotās cenas var atšķirties no cenām, kaspieejamas bankām un citiem dalībniekiem Bāzes tirgū. Attiecīgi mums ir rīcības brīvība, nosakot Rezerves prasību apmēru un tās iekasēšanu no jums.

Tā kā CFD ir daļēji saistīts ar pamatā esošo aktīvu (un Bāzes tirgu), jums būtu jāpārliecinās, ka jūs apzinātiesriskus, kas saistīti ar pamatā esošajiem aktīviem, tostarp valūtas kursa svārstības, nepastāvību un„gapping” (pēkšņa cenas maiņa, kuru var noteikt daudzi faktori, tostarp, bet ne tikai – ekonomiskienotikumi, tirgus paziņojumi un periodi, kuros tirdzniecība ar pamatā esošajiem aktīviem nenotiek).Zaudējumu palielināšanās pārtraukšanas („stop-loss”) uzdevuma izpilde netiek garantēta unneaizsargā jūs pret šo risku, jo tas nav tūlītēji izpildāms uzdevums un rada pamatu pozīcijas slēgšanaipar tuvāko pieejamo cenu.

8. Pozīciju uzraudzīšana

Jūsu pienākums ir nepārtraukti uzraudzīt savas atvērtās pozīcijas, un jums vienmēr jābūt iespējaito darīt. Lai arī mēs mēģināsim slēgt pozīcijas, tiklīdz būs izlietota visa jūsu Rezerves summa, mēsnevaram garantēt to, ka tas būs iespējams, un tāpēc jūs uzņematies atbildību par visām iztrūkstošajāmsummām, kas jums varētu rasties.Šo Pielikumu ir ieteicams lasīt kopā ar darījumu noteikumiem, kuru daļa tas ir, kā arī ar jebkuru citudokumentu, kas ir ievietots vai ir citādi pieejams mūsu Tiešsaistes sistēmā.

9. Neparedzēts notikums un Nedēļas nogales risks

Dažādas situācijas, notikumi, darbības apturēšana, neparedzēti pārtraukumi tirdzniecības stundāsvai notikumi, kas var rasties nedēļas nogales/svētku dienas (AK vai kādā citā valstī) laikā, kad tirgusparasti, ir slēgts tirdzniecībai, var novest pie tā, ka tirgus/pamatā esošo aktīvu klases tirdzniecība pēctirdzniecības atsākšanas notiks par būtiski atšķirīgu cenu/apjomiem salīdzinājumā ar cenu/apjomiem,par kuru/kādā iepriekšējā darba/tirdzniecības dienā notika tirdzniecība. Jūs nevarēsiet izmantotTiešsaistes sistēmu, lai ievietotu vai mainītu uzdevumus, laikā, kad tirgi parasti ir slēgti. Pastāv būtisksrisks, ka „zaudējumu palielināšanās pārtraukšanas” uzdevumi, kuru mērķis ir aizsargāt minētajā laikāatvērtās pozīcijas, tiks izpildīti par cenām, kas ir būtiski neizdevīgākas nekā norādītās cenas. Attiecīgijūs uzņematies šo risku, un jums būs pienākums segt radušos iztrūkumu.

10. Elektroniskā tirdzniecība

Tirdzniecības ar OTC līgumiem ar Tiešsaistes sistēmas starpniecību var atšķirties no citām elektroniskāstirdzniecības sistēmām, kā arī tirdzniecības tradicionālajā vai brīvajā tirgū. Jums būs jārēķinās arriskiem, kas saistīti ar elektroniskās tirdzniecības sistēmu, kas iekļauj datortehnikas bojājumus,programmatūras un sistēmu dīkstāvi attiecībā uz Tiešsaistes sistēmu, jūsu sistēmām un komunikācijuinfrastruktūru (piemēram, internetu), kas nodrošina Tiešsaistes sistēmas savienojumu ar jums.

11. Tirdzniecības apturēšanas gadījumi

Zināmos apstākļos var būt sarežģīti vai pat neiespējami likvidēt pozīciju, piemēram, notiekot straujāmcenu svārstībām, kad pamatā esošo aktīvu cenas palielinās vai samazinās tirdzniecības sesijas laikātādā mērā, ka tirdzniecība ar pamatā esošajiem aktīviem tiek ierobežota vai pārtraukta. Ja tas notiks,jūs uzņemsieties jebkādu saistīto risku, un jums būs pienākums segt radušos iztrūkumu. Jums ir arījāapzinās, ka zināmos apstākļos mums var nākties slēgt pozīcijas regulatīvu vai biržas norādījumudēļ, un attiecīgi mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties.

12. Komisijas

Pirms jūs uzsāksiet tirdzniecību, iesakām iepazīties ar detalizētu informāciju par visām komisijasmaksām un citiem maksājumiem, kurus jums nāksies veikt un kuri ir norādīti maksu sarakstā, kaspieejams Tiešsaistes sistēmā.

13. Maksātnespēja

Ja jūs kļūsiet maksātnespējīgs vai bankrotēsiet, vai nespēsiet izpildīt savas saistības pret mums, mumsnāksies likvidēt vai slēgt jūsu pozīcijas bez jūsu piekrišanas. Mūsu maksātnespējas gadījumā pastāviespēja, ka jūs neatgūsiet naudas līdzekļus, kurus jūs turat pie mums.

14. Saziņa

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas sakarā ar novēlotusavstarpēju paziņojumu saņemšanu vai nesaņemšanu.

15. Konsultācijas

Mēs nesniedzam konsultācijas par ieguldījumiem, mēs sniedzam tikai uzdevumu izpildes pakalpojumu.Lai arī mēs varam veikt vispārīgus tirgus apskatus, šādi novērtējumi nav uzskatāmi par individuālajāmieguldījumu konsultācijām, un tajos nav ņemti vērā jūsu individuālie apstākļi. Tikai jūs pieņemat visuslēmumus par tirdzniecību.

Mēs novērtējam jūsu atbilstību CFD tirdzniecībai, pamatojoties uz jūsu sniegto informāciju par jūsutirdzniecības pieredzi un jūsu finanšu aktīviem un peļņu. Mēs jūsu labā neuzraugām to, vai informācija,kuru jūsu sniedzāt savā pienācīgi aizpildītajā iesnieguma veidlapā vai citādi, ir patiesa, un vai jūsufinanšu situācijā nav notikušas izmaiņas. Jūs uzņematies pilnīgu atbildību par aktualizētas attiecīgāsinformācijas esamību mūsu rīcībā, kas var ietekmēt mūsu novērtējumu par CFD tirdzniecībaspiemērotību jums.

16. Korporatīvās darbības: Akciju CFD

Lūdzu, ņemiet vērā, ka korporatīvo darbību laikā, jūsu stāvoklis varētu pasliktināties salīdzinājumāar gadījumu, ja jums piederētu instrumenta pamatā esošais instruments, jo mums var nākties veiktizmaiņas, reaģējot uz situāciju, un tās varētu stāties spēkā agrākā termiņā, nekā noteikts saskaņāar korporatīvo darbībā. Attiecīgi laikposms, kurā jums būs jāpieņem lēmumus, varētu būt būtiskiīsāks; turklāt pieejamās iespējas varētu būt ierobežojošākas/neizdevīgākas; un var notikt arī tā, ka jūsnevarēsiet noslēgt savu pozīciju. Ņemot vērā to, ka korporatīvās darbības nereti var tikt izziņotas ļotiīsā laikposmā, jums varētu nepaspēt slēgt pozīcijas, lai izvairītos no nelabvēlīgajām sekām, un attiecīgijums varētu nākties sagādāt līdzekļus rezerves nodrošināšanai ļoti īsā laikposmā.

17. Dividendes un dividenžu korekcijas par CFD

„Dividenžu korekcija” ir korekcija, kas tiek veikta pēc datuma, kurā izmaksājamas dividendes parakcijām (ieskaitot īpašo dividenžu izmaksas dienas) attiecīgo akciju tirgū. Garo pozīciju gadījumādividenžu korekcijas apmērs tiks ieskaitīts jūsu kontā. Īso pozīciju gadījumā dividenžu korekcijasapmērs tiks atskaitīts no jūsu konta.

A. Kā dividendes ietekmē ar indeksiem vai akcijām saistītas pozīcijas?

Iestājoties pamatā esošo akciju dividenžu izmaksas datumam (t. i., kad akcionāriem tiek, izmaksātasdividendes), mēs veicam naudas korekciju jūsu kontā, lai tirgū notiekošais cenas samazinājumsattiecīgajai akcijai vai indeksam neietekmētu jūsu pozīciju. Ja jums ir garā pozīcija, nauda tiks ieskaitītajūsu kontā, bet, ja jums ir īsā pozīcija, nauda tiks atskaitīta no jūsu konta.

B. Kas notiek, iestājoties akcijas vai indeksa dividenžu izmaksas datumam?

Kad par akciju tiek izmaksātas dividendes, tās cena parasti samazinās par dividenžu apmēru. Tā kāakciju indeksu veido vairāku uzņēmumu akciju dati, akciju vērtības kritums radīs arī indeksu vērtībaskritumu.

C. Kāpēc mēs veicam šo korekciju?

Akcijas vai indeksa cenas samazināšanās pēc dividenžu izmaksas datuma ietekmē jūsu pašreizējopeļņu vai zaudējumus (PZ). Ja jums ir garā pozīcija, tas nozīmē, ka jūs zaudējat iespējamo peļņu. Jajums ir īsā pozīcija, tas nozīmē, ka jūsu peļņa ir lielāka, nekā tai vajadzētu būt.

Ņemot vērā, ka cenas samazināšanās ir paredzama tirgus kustība, mums ir jāveic korekcijas, laiizslēgto šādas samazināšanās ietekmi un jūsu peļņu vai zaudējumiem.

Dividenžu summas ir atšķirīgas atkarībā no uzņēmuma vai indeksa.