យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។

expand_more

Islamic Trading Account Features at a Glance

No interest/swap adjustments on overnight positions

No spread widening or specific up-front commissions

Option to open an Trade.MT5 account as an Islamic Account

Same trading conditions as on standard trading accounts

Unrestricted access to all trading instruments

No restrictions on trading styles, strategies or use of Expert Advisors

Administration Fees

Islamic Forex Accounts do not pay or earn swaps or interest on any CFDs on digital currencies pairs, indices, commodities, shares, ETFs and bonds, excluding CFDs on exotic currency pairs and digital currencies, where a small financing charge is applicable overnight.

Any trades open with a holding period of more than 3 days (1 day for digital currencies and exotic currency pairs) are charged a flat administration fee. Administration fees for all instruments can be viewed here.

Click here to access the terms and conditions governing the use of the Islamic Account at Admiral Markets.

FIND OUT MORE ABOUT OUR ISLAMIC ACCOUNT

If you have questions about our Islamic Account, we have the answers! Check out our Frequently Asked Questions. If you don`t find the answer you`re looking for, contact our customer support team.

Who can use an Admiral Markets Islamic Account?

The Admiral Markets Islamic Account has been designed only for Forex and CFD traders who are unable to receive or pay swaps due to their religious beliefs.

Please note that Admiral Markets is not a religious institution; therefore do not take our Islamic Account definition as permission to trade.

Please independently verify that all your trading is in accordance with your beliefs.

How can I open a Islamic Forex Account?

In order to open a live Islamic Account, Muslim clients must sign up for a Trader`s Room account through this page, apply for an Trade.MT5 account and provide the requested ID documents.

Please note that this option is not available if you already have a non-Islamic account with us.

How can I deposit funds into my Admiral Markets Islamic Account?

As soon as you receive confirmation that your live account is open, you can initiate your first deposit via Trader`s Room using your preferred deposit method.

How can I withdraw funds from my Islamic trading account?

You can request a withdrawal of your funds any time via Trader`s Room. We normally process withdrawal requests within 24 hours on business days.

What fees and charges apply to Admiral Markets Islamic traders and accounts?

All Muslim clients who use an Islamic Account will be charged standard spreads and commissions and the administration charge.

Also, standard terms for dividend adjustments apply.

Are there swap or interest charges on Admiral Markets Islamic Accounts?

There are no swap or interest charges. We apply an administration fee justifiable for administration of related expenses to manage your account.

Why am I charged an administration fee on my Forex Islamic Account?

In order to provide fair and transparent access to global markets, Admiral Markets has to pass on the costs associated with maintaining their open positions.

All our liquidity providers charge certain fees to keep positions open and this cost is passed onto clients via the administration fee.

What time is the administration fee applied to Admiral Markets Islamic Accounts?

Admiral Markets calculates and applies the administration fee at 00:00-00:01 (EET) on all open positions on all Islamic trading accounts from Monday to Thursday. 3-day administration fee is charged on Fridays at 00:00-00:01 (EET) for rolling the open positions over the weekend.