អំពីយើង

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Admiral Markets ដើម្បីឱ្យប្រាកដថា អ្នកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវ។

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។