Запиши PDF Печат

Виртуален Частен Сървър (VPS) с Admiral Markets CYPRUS LTD

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

В сила от 1 декември 2020


1. Общи

1.1 Виртуалният частен сървър (оттук нататък и „Продукт“) е външна (трета страна) услуга, задвижвана от ForexVPS.net (собственост на Think Huge Ltd.), която Admiral Markets (в своите глобални юридически лица като Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus и Admiral Markets Pty) предлага на клиентите в съответствие с условията, описани тук.

1.2 ThinkHuge Ltd. извършваща бизнес като ForexVPS.net има своите Условия и Правила,както и Декларация за поверителност, които трябва да се прочетат, разбират и приемат от всеки потребител на услугата преди употреба на услугата.

1.3 Продуктът може да се използва както за сметки с виртуални пари („Демо сметки“), така и за сметки с реални пари („Реални Сметки“) от всички клиенти на Admiral Markets, избрали тази оферта за Продукт.

1.4 Предложението за услугата е достъпно за допустими клиенти на Admiral Markets безплатно, ако клиентът поддържа минимален собствен капитал в реална сметка от 5000 евро (пет хиляди евро) или еквивалент в друга основна валута на реалната сметка. Изпълнението на горепосоченото минимално изискване за собствен капитал в реална сметка подлежи на дискреционен ръчен преглед, който се извършва:

1.4.1 По време на 2 (два) работни дни след постигане на необходимото ниво на собствения капитал в реална сметка и докладване на Admiral Markets чрез заявка на специалната целева страница на услугата на уебсайта на Admiral Markets чрез линка Admiral Markets ще уведоми клиента по имейл след предоставяне на достъп;

1.4.2 В края на всеки календарен месец Admiral Markets ще решава дали достъпът до Услугата на Допустим клиент ще бъде подновен или не за следващия календарен месец.

1.5 Admiral Markets не участва в препродажба на платени VPS услуги; следователно достъпът до Услуга е достъпен за клиента само докато Admiral Markets го подновява.

1.6 Виртуалният частен сървър е виртуална машина, която работи като собствено копие на операционна система (ОС), предоставяйки на клиентите специален (частен) достъп до отдалечения компютър, използващ технологията за виртуализация.

1.7 Преди използване на Услугата, всеки потребител се насърчава да се запознае с ръководствата за потребителя на Услугата, предоставени от ThinkHuge Ltd., които оперират като ForexVPS.net на уебсайта forexvps.net. Освен това всеки потребител на Услугата се насърчава да тества характеристиките и функциите на Продукта на безплатна демо сметка, преди да използва Услугата на реални сметки.

1.8 Admiral Markets не може да носи отговорност за последици от неочаквана работа на Услугата, която може да възникне поради действия или бездействия на ThinkHuge Ltd., извършваща бизнес като ForexVPS.net, или недостатъчните познания на клиентите на Admiral Markets за оперативните правила и принципи на Услугата или неправилната му употреба.

2. Предоставяне на достъп

2.1 За да получи достъп до Услугата, отговарящ на условията клиент трябва да предприеме следните стъпки:

2.1.1 Регистрирайте се чрез уебсайта на Admiral Markets и отворете реална сметка

2.1.2 Уверете се, че реалната сметка има собствен капитал от 5000 евро или повече (или еквивалентна сума в друга базова валута на реалната сметка)

2.1.3 Изпратете заявка чрез специална целева страница на продукта чрез линка или изпратете имейл на vps@admiralmarkets.com с номер на реална сметка и искане за предоставяне на достъп до Услугата.

3. Подновяване на Достъп

3.1 Достъпът до Услугата се подновява автоматично, ако клиентът поддържа минимален собствен капитал в реална сметка от 5000 евро (пет хиляди евро) или еквивалент в друга основна валута на сметката по време на прегледа съгласно параграф 1.4.2.

3.2 Във всички останали случаи предоставянето на услуги ще бъде спряно в последния ден на текущия календарен месец, всички данни на клиента и конфигурациите на виртуалния частен сървър ще бъдат изтрити за постоянно.

3.3 Ако Admiral Markets реши да не подновява достъпа до Услугата, Admiral Markets ще се опита да уведоми клиента по имейл 72 часа преди спирането на достъпа, но своевременното предоставяне на такова известие на клиента не е гарантирано. Клиентът остава единствено отговорен за всички резултати, които прекъсването на достъпа до Продукта може да причини.

3.4 Всеки клиент, чийто достъп до Услугата не е подновен, е свободен да продължи да използва услугите на Admiral Markets при общи условия за обслужване.

4. Отнемане на Лиценза

4.1 Admiral Markets приема „Честна употреба“: Ако клиент използва тази оферта на Услугата по необичаен начин или използва офертата срещу икономическите и законните интереси на Admiral Markets, Admiral Markets има право да прекрати достъпа до Услкугата незабавно по разумна преценка със или без предварително уведомление до клиента.

4.2 Admiral Markets има право да спре достъпа до Услугата дори за реални сметки с капитал над 5000 евро (пет хиляди евро) или еквивалент в друга основна валута на реална сметка, ако станат видни ясно изразени модели на депозиране и теглене, което предполага, че с условията на тази оферта е било злоупотребено.

4.3 Admiral Markets си запазва правото по свое усмотрение да променя, коригира, спира, прекратява или терминира предоставянето на Услугата по всяко време с или без предизвестие до клиента. При никакви обстоятелства дружеството няма да носи отговорност за всякакви преки или косвени последици, произтичащи от някаква промяна, корекция, спиране, анулиране или прекратяване на Услугата.

4.4 Нищо няма да изключи или ограничи отговорността единствено на клиента за каквато и да е незаконна или измамна дейност, която може да се случи по време на употребата на Услугата.

5. Заключителни Разпоредби

5.1 След получаване на Услугата, клиентът потвърждава, че е прочел, разбрал и се е съгласил с тези условия за използване на Услуга Виртуален Частен Сървър, както и всички съответни условия за крайния потребител и ръководства за потребителя на Услугата, както и клиентското споразумение и всички други общи условия на Admiral Markets и се съгласявате с тях.

5.2 Admiral Markets не предявява претенции относно безупречната работа на Услугата и не поема никаква отговорност за технически проблеми с Услугата, които могат да възникнат от действия или бездействия на ThinkHuge Ltd., оперираща като ForexVPS.net

5.3 Чрез използване на Услугата и приемане на свързаните условия за използване, клиентът се задължава да освободи компанията и нейните служители, представители и/или агенти от всякаква отговорност за всякакви претенции, разходи, загуби или щети от всякакъв вид, произтичащи от или възникващи във връзка с Услугата.

5.4 В случай на спор или погрешно тълкуване на приложимите условия, посочени по-горе, такъв спор или погрешно тълкуване ще бъдат разрешени, както Admiral Markets сметне за подходящо. Решението на Admiral Markets е окончателно и обвързващо.

5.5 Клиентът може да отмени достъпа до Услугата по всяко време, като изпрати имейл със своя номер на търговска сметка на vps@admiralmarkets.com.

Не се колебайте да се свържете с нас в случаи на някакъв въпрос или обратна връзка.