Правила & условия "Специален бонус"

1. Общи условия

1.1 Кампанията "Специален бонус" е валидна само в специални случаи и се предоставя само за избраната група от Участници. Този "Специален бонус" не е прехвърляем и единствено е ограничен до получателя на тази оферта.

1.2 Този документ дава правото за "Специални бонус" при правилата и условията, договорени с представител на Admiral Markets по електронна поща. Редът и условията също могат да бъдат проверени в Кабинет на трейдъра на Admiral Markets, под секцията "Специален бонус".

1.3 Офертата "Специален бонус" важи само ако е била изпратена лично по електронната поща от представител на Admiral Markets.

1.4 Офертата за "Специален бонус" е валидна тридесет (30) дни от деня, в който представителя на Admiral Markets я е изпратил. Ако депозитът е получен по-късно от 30 дни след датата на тази оферта, тогава Admiral Markets има право да премахне всякаква допустимост за бонуса.

1.5 Кредитният бонус (Бонус) предоставя допълнителен свободен маржин и увеличава размера на средствата, налични за търговия (т.е. за откриване на нови позиции и поддържането на маржин изискванията за тези позиции). Бонусът не е част от баланса по търговския акаунт и се показва в полето "Кредит" в платформата MetaTrader. Тъй като Бонусът е депозиран по сметката като маржин кредит, той не може да се използва за покриването на търговски загуби.

1.6 Всяка търговска сметка може да има само един активен бонус едновременно

1.7 Клиентите трябва да отговарят на минималните изисквания за търговски обем преди Бонусът да бъде прехвърлен по баланса на сметката и да стане достъпен за теглене или вътрешни трансфери. След получаването на Бонуса, клиентите ще имат 180 календарни дни, за да отговорят на изискването за минималния обем. Това условие се изчислява отделно за всяка конкретна бонусна сума, получена по време на тази Промоция.

1.8 Поради допълнителния свободен маржин лимит, формиран от сумата на Бонуса в търговската сметка, Участникът приема и се съгласява, че освен Stop Out нивото по подразбиране, посочено на уебсайта на Аdmiral Markets, допълнителни Stop Out условия ще се прилагат към търговската сметка на Участника, която съдържа Бонуса. Отворените позиции на Участника ще бъдат незабавно ликвидирани, ако някое от допълнителните или по подразбиране Stop Out условия настъпят по търговската сметка на Участника.

1.9 Допълнителното условие за Stop Out ще задейства Stop Out процедурата, ако общия собствен капитал по сметката на Участника (собствен баланс + текуща плаваща печалба/загуба + суап + Бонус сума - комисионните за търговия) намалее под размера на получения Бонус, както е показано в пример 1 по-долу:

Пример 1:


а) Stop Out условия по подразбиране:

Когато даден Участник има 1000 USD от собствения си капитал в сметката за търговия и допълнително 300 USD, получени като Бонус, общата сума, която може да се използва като маржин в сметката е 1300 USD. Ако Участникът използва 1200 USD като маржин, ще се задейства Stop Out по подразбиране, когато текущия капитал в сметката намалее под 30% от използвания маржин, т.е. когато текущия капитал падне до 360 USD или по-ниско. Тази остатъчна сума от 360 USD е по-голяма от сумата, получена като Бонус, следователно текущия капитал не е паднал под сумата на Бонуса и процедурата за Stop Out по подразбиране ще се задейства на маржин ниво от 30%.

b) допълнителни условия за Stop Out:

Следваме същите параметри, както в горния пример, но предполагайки, че този път Участникът ще използва 600 USD за маржин изискванията. В този случай 30% от този изискван маржин ще бъде 180 USD, обаче тъй като тази сума остава по-ниска от сумата на получения Бонус (300 USD) допълнително условие за Stop Out ще се прилага, когато общия текущ капитал по сметката намалее под 300 USD. Като резултат Stop Out ще се задейства на маржин ниво от 50%.


1.10 Отговорност е единствено на клиентите преди крайната дата на офертата да поддържат достатъчно маржин ниво в сметките си, така че след отстраняване на Бонуса, маржин нивото все още да остава достатъчно за поддържането на отворени позиции.

2.Получаване на Бонуса

2.1 Бонусите ще бъдат кредитирани само в точно същата реална търговска сметка, която е била захранена.

2.2 След като сметката на Участника е бил захранена, Участникът трябва да уведоми мениджъра си в Admiral Markets, за да организира възлагането на Бонус по търговската сметка на Участника чрез електронна поща.

2.3 След 180 календарни дни от датата на депозирането, Admiral Markets има правото да премахне допустимостта на клиента за всички бонуси, при условие, че минималните изисквания за търговски обем не са били изпълнени. Клиентите са длъжни да предприемат добросъвестни усилия, за да гарантират, че Admiral Markets може да изтегли бонуса след като 180 календарни дни са изтекли, ако минималния обем за търговия не е изпълнен.

3.Изтегляне на Бонус

3.1 Веднъж кредитиран в сметката на клиента, кредитният бонус остава свързан към тази сметка и може да бъде изтеглен, частично или изцяло при условие, че минималното изискване за търговски обем е изпълнено в неговата цялост.

3.2 Участникът може да тегли натрупаните печалби и по-ранни депозити от търговските сметки. Участникът разбира и се съгласява, че в случаите, в които тегленето на депозираните средства възниква преди Изискването за изтъргувания обем да е изпълнено, това ще доведе до пълното премахване на Бонуса от сметката на Участника.

3.3 Клиентът се съгласява, че заявката за теглене няма да бъде обработвана, ако искането води до общо намаляване на повече от 65% от свободните средства за маржин по сметката, след като всяко автоматично намаляване на бонус нивата е взето под внимание.

4.Разни

4.1 През цялото време Admiral Markets си запазва правото да подобрява, променя или отменя тази промоция без предварителното предупреждение на настоящите или бъдещите участници в промоцията.

4.2 Ако Admiral Markets подозира, че участник в Промоцията е злоупотребил или се опитва да злоупотреби с Промоцията или е действал по друг начин с липсата на добра воля към Admiral Markets, Admiral Markets си запазва правото да отхвърли, откаже, отмени или изтегли от този участник кредитния бонус и, ако е необходимо, да отмени всички правила и условия на тази промоция и клиентското споразумение относно този участник в Промоцията, временно или постоянно, или да прекрати достъпа на този участник до услугите и/или да блокира сметките му.

4.3 Бонус средствата се считат за собственост на Аdmiral Markets, докато клиента не достигне необходимия търговски обем.

4.4 Повечето депозит инструменти подлежат на комисионна или такса от трета страна. Отговорност на клиента е да осигури достатъчно ниво на депозит, с изключение на комисионната, което да отговаря на условията за подходящата бонус категория.

4.5 Търговията на Forex и CFD пазарите води до значителен риск. Участие на Forex и CFD пазарите следва да не се извършва, освен ако търговецът не е напълно осведомен за и разбира рисковете, свързани с търговията. Участието в тази промоция не трябва да бъде мотивиращ фактор, когато обмисляте участие на Forex и CFD пазарите.

4.6 Отговорност на клиента е да гарантира, че всички приложими комисионни и такси върху бонуси в страната му са платени.

4.7 При всяка неяснота или противоречие или несъгласуваност между различните преводи на тези Условия версията на английски език има предимство.

4.8 В случай на допълнителни въпроси, свързани с Промоцията, участниците могат да се свържат с Admiral Markets, използвайки специалната ни пощенска кутия bonus@admiralmarkets.com

5.Дефиниции

5.1 "Нов Клиент" – физическо лице или корпорация, които, по време на участието в тази Промоция, не са имали никакви реални сметки или предишни регистрации в Кабинет на трейдъра на Admiral Markets.

5.2 "Съществуващ клиент" – физическо лице или корпорация, които в момента на записване в тази Промоция, са имали, или по-рано са разполагали с някоя от следните сметки:

 • Регистрация в Кабинета на трейдъра на Admiral Markets;
 • Реална сметка за търговия (в момента активна или неактивна).

5.3 "Захранване на сметка", "депозит" – парична операция, която добавя нови пари към реалната сметка на клиента чрез методите за плащане, предлагани от Admiral Markets. Вътрешните трансфери, балансовите корекции, други парични бонусни кредити, награди или комисионни за IB/партньор няма да се считат като операция за финансиране на сметката.

5.4 "Изискване за минимален търговски обем" – общият обем, който трябва да се изтъргува преди клиента да може да изтегли бонусните средства, получени от Промоцията. Търговският обем се изчислява в лотове, където 1 лот е равен на 100 000 валутни единици. Поради значителните разлики в маржин изискванията за 1 лот при нефорекс инструментите, изчисляването на минималния търговски обем за такива инструменти се извършва със следните множители:

Trade.MT4 сметки:

 • CFDs на акции - 1/1000;
 • NGAS — 1/20;
 • BRENT, WTI — 1/10;
 • ПАЛАДИЙ, ПЛАТИНА — 1/100;
 • [ASX200], [CAC40], [STOXX50] - 1/20;
 • [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [IBEX35], [SMI20] - 1/10;
 • [HSI50], [NQ100], [SP500], [JP225] — 1/1000;
 • [HSI50], [NQ100], [SP500], [JP225] — 1/1000;
 • #USDX — 1/10000;
 • #USTNote, #Bund — 1/10

5.5 Валидната търговия изисква изчисляване на общия обем – пълно закриване на сделката, което отговаря на всички три от следните критерии:

 1. сделката остава отворена поне 5 минути 00 секунди;
 2. печалбата или загубата в тази търговия е повече от 3 пипса, където:

  1. за Forex инструментите с до 5 цифри след десетичната точка (напр. GBPEUR – 1.32451), 1 пип се равнява на нарастване на цената с 0.00010;
  2. за Forex инструментите с до 3 цифри след десетичната точка (например EURJPY – 101.522) 1 пип се равнява на нарастване на цената от 0.010;
  3. за спот металите 1 пип се равнява на ценово нарастване от 0.01;
  4. за индексите 1 пип се равнява на нарастване на цената от 1.0, което също се нарича Индексен пункт;
  5. за други инструменти 1 пип е равен на размера на Тик, както е предвидено в Техническите спецификации на сайта.

 3. сделката не е била хеджирана, което означава, че трябва да се съобрази с ВСИЧКИ точки по-долу, според които се смята за хеджирана търговия:

  1. противоположна позиция е била открита в рамките на 15 минути след отварянето на първоначалната позиция;
  2. разликата в обема между първоначалната и обратната позиция не превишава 20%;
  3. противоположната позиция е затворена в рамките на 15 минути преди или след закриването на първоначалната позиция.