Zapisz w PDF Drukuj

Prywatny Serwer Wirtualny (VPS) w Admiral Markets CYPRUS LTD

ZASADY I WARUNKI

Obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 roku


1. Ogólne

1.1 Prywatny Serwer Wirtualny (dalej również zwany "Produktem") jest zewnętrzną usługą świadczoną przez ForexVPS.net (należącą do Think Huge Ltd.), którą Admiral Markets (w ramach swoich globalnych podmiotów prawnych, takich jak Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus i Admiral Markets Pty) oferuje klientom zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

1.2 Firma ThinkHuge Ltd. prowadząca działalność gospodarczą jako ForexVPS.net posiada swój Regulamin oraz Politykę Prywatności, które muszą być przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane przez każdego użytkownika Produktu przed rozpoczęciem korzystania z niego.

1.3 Z produktu mogą korzystać wszyscy Klienci Admiral Markets, którzy się na niego zdecydowali, zarówno na rachunkach z wirtualnymi pieniędzmi („Rachunki Demo”), jak i na rachunkach z realnymi środkami („Rachunki rzeczywiste”).

1.4 Oferta produktowa jest dostępna dla Uprawnionych Klientów Admiral Markets bezpłatnie, jeśli klient utrzymuje minimalny kapitał na rachunku rzeczywistym w wysokości 5000 euro (pięć tysięcy euro) lub równowartość w innej walucie bazowej. Spełnienie wyżej wymienionego minimalnego wymogu kapitału na koncie rzeczywistym podlega dowolnej manualnej weryfikacji, która odbędzie się:

1.4.1 W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po osiągnięciu wymaganego poziomu kapitału na rachunku rzeczywistym i zgłoszeniu go do Admiral Markets poprzez specjalny wniosek Product Landing Page, znajdujący się na stronie Admiral Markets pod tym linkiem. Admiral Markets powiadomi Klienta drogą mailową o przyznaniu dostępu;

1.4.2 Pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego, kiedy Admiral Markets podejmuje decyzję o odnowieniu dostępu do Produktu Uprawnionego Klienta.

1.5 Admiral Markets nie prowadzi odsprzedaży płatnych usług VPS, dlatego też dostęp do Produktu jest możliwy dla Klienta tylko i wyłącznie do momentu przedłużania jego usługi przez Admiral Markets.

1.6 Prywatny Serwer Wirtualny to wirtualna maszyna z własną kopią systemu operacyjnego (OS), zapewniająca klientom dedykowany (prywatny) dostęp do komputera zdalnego przy użyciu technologii wirtualizacji.

1.7 Przed rozpoczęciem skorzystania z produktu, zachęcamy każdego użytkownika do zapoznania się z instrukcją obsługi Produktu dostarczoną przez firmę ThinkHuge Ltd., prowadzącą działalność jako ForexVPS.net na stronie internetowej forexvps.net. Dodatkowo, każdy użytkownik Produktu jest zachęcany do przetestowania jego funkcji i działania na bezpłatnym rachunku demo zanim zdecyduje się na jego użycie na rachunku rzeczywistym.

1.8 Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego działania Produktu, które mogą powstać w wyniku działań lub zaniechań firmy ThinkHuge Ltd., prowadzącej działalność gospodarczą jako ForexVPS.net, lub niedostatecznej wiedzy Klientów Admiral Markets na temat reguł i zasad działania Produktu lub jego nieprawidłowego użytkowania.

2. Zapewnienie dostępu

2.1 Aby uzyskać dostęp do Produktu, uprawniony Klient musi podjąć następujące kroki:

2.1.1 Zarejestrować się za pośrednictwem strony Admiral Markets i otworzyć rachunek Real

2.1.2 Upewnić się, że na rachunku Real posiada kapitał własny w wysokości 5000 euro lub więcej (bądź równowartość w innej kwocie bazowej waluty rachunku rzeczywistego)

2.1.3 Wysłać wniosek za pomocą dedykowanej strony Produktu, klikając w ten link lub przesyłając wiadomość e-mail na adres vps@admiralmarkets.com z prośbą o udostępnienie Produktu wraz z numerem swojego rachunku rzeczywistego.

3. Wznowienie dostępu

3.1 Dostęp do Produktu zostanie automatycznie odnowiony, jeśli klient utrzyma minimalny wymagany kapitał na rachunku real wynoszący 5000 euro (pięć tysięcy euro) lub równowartość w innej walucie bazowej rachunku rzeczywistego w momencie dokonywania przeglądu zgodnie z paragrafem 1.4.2.

3.2 W pozostałych przypadkach świadczenie usług zostanie zawieszone ostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego. Dodatkowo wszystkie dane Klienta oraz ustawienia Prywatnego Serwera Wirtualnego zostaną trwale usunięte.

3.3 Jeżeli Admiral Markets podejmie decyzję o nieprzedłużaniu dostępu do Produktu, wówczas podejmie próbę powiadomienia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na 72 godziny przed zawieszeniem dostępu, jednakże terminowe dostarczenie takiego powiadomienia do Klienta nie jest gwarantowane. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki, jakie może spowodować przerwanie dostępu do Produktu.

3.4 Każdy Klient, którego dostęp do Produktu nie został odnowiony, może w dalszym ciągu korzystać z usług Admiral Markets, zgodnie z jego zasadami znajdującymi się wOgólnych warunkach świadczenia usług.

4. Cofnięcie licencji

4.1 Firma Admiral Markets stosuje politykę „Uczciwego korzystania”. W związku z czym, jeżeli klient skorzysta z owej oferty Produktu w nietypowy sposób lub wbrew ekonomicznym i prawnym interesom Admiral Markets, przysługuje jej prawo do natychmiastowego zakończenia dostępu do Produktu według własnego uznania, po uprzednim powiadomieniem klienta lub bez jego informowania.

4.2 Admiral Markets ma prawo zawiesić dostęp do Produktu również dla rachunków Real, na których znajduje się kapitał większy niż 5.000 Euro (pięć tysięcy euro) lub równowartość w innej walucie bazowej, jeżeli pojawią się wyraźne wzorce wpłat i wypłat, sugerujące, że warunki skorzystania z tej oferty zostały nadużyte.

4.3 Admiral Markets zastrzega sobie prawo według własnego uznania do zmiany, dostosowania, zawieszenia, anulowania, przerwania lub zakończenia udostępniania Produktu w dowolnym momencie z lub bez powiadomienia o tym Klienta. W żadnym wypadku firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje wynikające z jakiejkolwiek zmiany, dostosowania, zawieszenia, anulowania lub zakończenia udostępniania Produktu.

4.4 Nic nie wyłącza ani nie ogranicza wyłącznej odpowiedzialności Klienta za jakiekolwiek nielegalne lub oszukańcze działania, które mogą mieć miejsce podczas korzystania z Produktu.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Po otrzymaniu Produktu, Klient wyraża zgodę oraz potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze warunki korzystania z Produktu Virtual Private Server, jak również wszystkie odpowiednie warunki użytkownika końcowego i instrukcję obsługi Produktu, a także umowę z Klientem oraz wszelkie pozostałe ogólne warunkistosowane przez Admiral Markets.

5.2 Admiral Markets nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do bezbłędnego działania Produktu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy techniczne związane z Produktem, które mogą wynikać z działań lub zaniechań ThinkHuge Ltd., prowadzącego działalność gospodarczą jako ForexVPS.net

5.3 Korzystając z Produktu i akceptując związane z nim warunki użytkowania, Klient zobowiązuje się zwolnić firmę i jej członków zarządu, pracowników, przedstawicieli i/lub agentów z pełnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, koszty, straty lub szkody wszelkiego rodzaju wynikające z lub powstałe w związku zużytkowaniem Produktu.

5.4 W przypadku jakiegokolwiek sporu lub błędnej interpretacji obowiązujących warunków określonych powyżej, zostaną one rozwiązane w sposób, jaki Admiral Markets uzna za stosowny. Decyzja Admiral Markets jest ostateczna i wiążąca.

5.5 Klient może zrezygnować z dostępu do Produktu w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail wraz z numerem rachunku Real na adres vps@admiralmarkets.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z nami.