Zapisz w PDF Drukuj

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD POLITYKA DŹWIGNI FINANSOWEJ1. Wstęp

Admiral Markets Cyprus Ltd (zwany dalej „Firmą”, „my”, „nas”, „nasz”) jest cypryjską firmą inwestycyjną,zarejestrowaną w Republice Cypryjskiej pod numerem rejestracyjnym ΗΕ 310328 oraz autoryzowaną i regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) na podstawie licencji numer 201/13.

2. Zakres

Niniejsza polityka dotycząca dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego (zwana dalej „Polityką”) określa, w jaki sposób ustalamy poziom dźwigni finansowej i poziomy depozytu zabezpieczającego oraz procedury, gdy nasi klienci detaliczni (zwani dalej zamiennie „Klientami”, „ty”, „twój”) handlują kontraktami różnic kursowych (zwanymi dalej „kontraktami CFD”) za pośrednictwem Firmy. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie kluczowych aspektów handlu dźwignią finansową z depozytem zabezpieczającym, która to dźwignia jest udostępniana przez Spółkę w zależności od wiedzy i doświadczenia Klienta, a także zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Niniejszym wyjaśnia się, że Polityka nie ma zastosowania do klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów (zgodnie z definicją w Ustawie, o której mowa w paragrafie 3 tej Polityki), ponieważ mają oni niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrozumienia ryzyko związane z inwestowaniem w złożone produkty, takie jak kontrakty CFD.

3. Ramy prawne i regulacyjne

Niniejsza Polityka jest wydawana zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zwanej dalej „MiFID II ”) oraz ustawy Republiki Cypryjskiej o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych (nr 87(I)/2017), która transponowała MiFID II do prawa cypryjskiego (zwana dalej „ Ustawą ”). Ponadto niniejsza Polityka jest zgodna z Cypryjską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (zwaną dalej „CySEC”) „Dyrektywą DI87-09 dotyczącą ograniczenia marketingu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnice kursowe (CFD) Klientom Detalicznym ”.

4. Zobowiązania Firmy

Firma ma obowiązek:

4.1. Ustaw poziomy dźwigni, które odzwierciedlają wiedzę i doświadczenie Klienta podczas handlu złożonymi instrumentami finansowymi, takimi jak kontrakty CFD, biorąc pod uwagę, że handel z dźwignią finansową i depozytem zabezpieczającym jest kluczową cechą handlu kontraktami CFD.

4.2. Traktuj swoich klientów uczciwie, unikając agresywnych praktyk lewarowania wobec nich.

4.3. Weź pod uwagę podstawowe wyniki instrumentu finansowego, na którym oparty jest CFD, w tym zmienność historyczną, głębokość płynności rynkowej i wolumeny obrotu, kapitalizację rynkową emitenta i kraj emitenta bazowego instrumentu finansowego, jego zdolność do zabezpieczenia ryzyka rynkowego, i ogólne otoczenie polityczne, i gospodarcze. Spółka dostosowuje i kalibruje powyższe zmienne przy określaniu poziomów dźwigni, które oferuje dla klas aktywów lub instrumentów finansowych.

4.4. Uwzględnia swój własny apetyt na zarządzanie ryzykiem i zdolność do ponoszenia ryzyka przez klientów oraz wdrożyła zasady, procedury i praktyki w celu zarządzania ryzykiem rynkowym wynikającym z takiej dźwigni finansowej i transakcji z depozytem zabezpieczającym .

4.5. Stosuje wymogi regulacyjne i limity określone przez CySEC i/lub Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

5. Uwzględnione Czynniki

Firma bierze pod uwagę następujące czynniki przed zapewnieniem dźwigni finansowej swoim Klientom:

5.1. Baza kapitałowa i siła finansowa Spółki obliczone i monitorowane na podstawie adekwatności kapitałowej Spółki.

5.2. Apetyt na ryzyko i zarządzanie ryzykiem w Spółce.

5.3. Klasa aktywów i charakterystyka instrumentu, w tym płynność i wolumen obrotu, zmienność, kapitalizacja rynkowa, kraj emitenta, ogólny klimat gospodarczy i wydarzenia geopolityczne.

5.4. Ocena adekwatności i wiedzy finansowej Klienta.

5.5. Kategoryzacja klienta (tj. detaliczny lub profesjonalny).

5.6. Wiedza Klienta i doświadczenie handlowe: Poprzez serię pytań w formularzu wniosku o otwarcie rachunku, Firma określa siłę finansową Klienta, wiedzę finansową, doświadczenie handlowe i styl handlu.

6. Klasy oferowanych dźwigni

Po formalnym przyjęciu środków dotyczących kontraktów CFD przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz CySEC, wszyscy Klienci, którzy wykażą się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem podczas procesu rejestracji, powinni mieć na swoim koncie następujące maksymalne ustawienia dźwigni finansowej i wpłacić następujący wstępny depozyt zabezpieczający:

Rodzaj instrumentu bazowego Limit dźwigni Początkowy depozyt zabezpieczający
Główne Pary Walutowe 30:1 3,33%
Inne niż główne pary walutowe, złoto i główne indeksy 20:1 5%
Towary inne niż złoto i indeksy giełdowe inne niż główne 10:1 10%
Dla pojedynczych akcji i innych wartości referencyjnych 5: 1 20%
Waluty cyfrowe 2:1 50%

Spółka zastrzega sobie prawo do oferowania jeszcze niższych wskaźników dźwigni finansowej dla określonych produktów lub ogólnie niektórych lub wszystkich produktów w zależności od własnego uznania i sytuacji rynkowej.

7. Ochrona Margin Close-Out

Firma niniejszym powiadamia Klientów, że wyłączną odpowiedzialnością każdego Klienta jest monitorowanie poziomu depozytu zabezpieczającego jego pozycji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy handlowej Spółki lub aplikacji mobilnej/tabletu. Spółka stosuje ochronę przed zamknięciem depozytu zabezpieczającego na wszystkich rachunkach handlowych swoich Klientów, zapewniając, że ich marża nie zostanie obniżona do poziomu bliskiego zeru. Zabezpieczenie przed zamknięciem depozytu zabezpieczającego zostanie uruchomione, gdy suma środków na rachunku transakcyjnym CFD i niezrealizowane zyski netto wszystkich otwartych kontraktów CFD połączonych z tym rachunkiem spadną do mniej niż połowy (tj. 50%) całkowitej początkowej ochrony depozytu zabezpieczającego dla wszystkich otwartych kontraktów CFD.

8.Ochrona przed Ujemnym Saldem

Firma ustanowiła politykę ochrony przed ujemnym saldem, która w przypadku wystąpienia ujemnego salda na rachunkach handlowych Klienta z powodu stop-out i/lub skrajnie niestabilnych warunków rynkowych, Spółka dokona odpowiedniej korekty, aby pokryć pełną ujemną kwotę. Klienci mają zatem pewność, że ich maksymalne straty z handlu kontraktami CFD nie będą większe niż kapitał zainwestowany na ich koncie handlowym.

9. Ostrzeżenie o ryzyku

Handel kontraktami CFD jest formą handlu lewarowanego i jest wysoce spekulacyjny, złożony i wiąże się ze znacznym ryzykiem straty, i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Kontrakty CFD należą do najbardziej ryzykownych rodzajów inwestycji i mogą skutkować dużymi stratami. Przed podjęciem decyzji o handlu kontraktami CFD, Klient powinien dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Handlując kontraktami CFD, Klient może ponieść częściową lub całkowitą utratę swojej początkowej inwestycji. Klienci powinni być świadomi wszystkich zagrożeń związanych z handlem kontraktami CFD i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości.