Regulamin Promocji „Zero Spreadu i Zero Prowizji”

Wrzesień 13, 2016 20:00

1. Postanowienia ogólne

Kampania "Zero Spreadu i Zero Prowizji" to Promocja, w której Uprawnieni Klienci biorący w niej udział handlują bez prowizji i otrzymują Zwrot Spreadu dla Zakwalifikowanych Transakcji dokonanych w Okresie Zwrotu Spreadu na CFD na indeks DAX30, CAC40 i STOXX50, przy czym:

 1. Promocja dotyczy kampanii marketingowej Admiral Markets UK Ltd z Okresem Przystąpienia, który rozpoczyna się 15 września 2016 i kończy się 31 października 2016.
 2. Klienci Uprawnieni to Nowi Klienci, którzy zarejestrowali rachunek Trade.MT4 na oficjalnej stronie Promocji, dokonali depozytu Nowych Środków w trakcie Okresu Przystąpienia i przesłali na aders pomoc@admiralmarkets.com/pl email zawierający numer rachunku Trade.MT4 (login) oraz kwotę depozytu oraz Obecni Klienci, którzy prześlą na adres pomoc@admiralmarkets.com/pl email zawierający numer rachunku Trade.MT4 (login) oraz dokonają depozytu Nowych Środków w trakcie Okresu Przystąpienia.
 3. Zwrot Spreadu stanowi kompensatę wartości spreadu w wysokości 0.8 pełnego punktu indeksowego dla CFD na DAX30 i CAC40 oraz w wysokości 1.3 pełnego punktu indeksowego dla CFD na STOXX50.
 4. Nowe Środki to środki z pierwszej transakcji depozytowej dokonanej na rachunek transakcyjny w czasie trwania Okresu Przystąpienia, w tym środki przekazane Admiral Markets UK Ltd w oddzielnych transakcjach i zdeponowane na rachunku transakcyjnym jako pojedyncza sumaryczna transakcja, pomniejszone o wypłaty środków w Okresie Zwrotu Spreadu.
 5. Zakwalifikowane Transakcje to pełne transakcje (z ang. round-turn) dotyczące powyższych instrumentów, spełniające poniższe warunki:
  a. minimalna różnica czasu pomiędzy otwarciem a zamknięciem wynosi 5.0 minut
  b. minimalna wartość absolutna zysku/straty przekracza pięć pełnych punktów indeksowych (>5.0 punktów)
 6. Okres Zwrotu Spreadu to okres przewidziany indywidualnie dla każdego Uprawnionego Klienta, począwszy od daty zdeponowania Nowych Środków, zgodnie z poniższym:

Nowe Środki, EUR lub ekwiwalent

Okres Zwrotu Spreadu, dni robocze

1 000 - 1 999

20

2 000 - 2 999

30

3 000 - 3 999

40

4 000 - 4 999

50

powyżej 5 000

70

2. Dalsze postanowienia

 1. Rejestracja rachunku rzeczywistego z oficjalnej strony kampanii oraz przesłanie maila (zawierającego login oraz szacowany depozyt) jest wymagana w celu uczestniczenia w Promocji w przypadku Nowego Klienta lub przesłanie zgłoszenia (zawierającego login oraz szacowany nowy depozyt) na adres pomoc@admiralmarkets.com/pl w przypadku Obecnego Klienta.
 2. Tylko jeden rachunek na Uprawnionego Klienta będzie podlegać pod Zwrot Spreadu. W przypadku, gdy Nowe Środki zostały zdeponowane na kilku rachunkach, rachunek z większą ilością Nowych Środków będzie przedmiotem Zwrotu Spreadu.
 3. Transfery wewnętrzne z jednego rachunku transakcyjnego na inny rachunek transakcyjny nie będą brane pod uwagę jako Nowe Środki.
 4. Jeśli jakiekolwiek wypłaty środków zostały zrealizowane w dowolnym czasie przed upływem Okresu Zwrotu Spreadu (czyli pomiędzy lokowaniem Nowych Środków a końcem Okresu Zwrotu Spreadu), Zwrot Spreadu nie zostanie wypłacony (nie zostanie udzielony).
 5. Pozycje zabezpieczane (hedge) (czyli jednoczesne pozycje long/kupno i short/sprzedaż na tym samym instrumencie) na wyżej wymienionych instrumentach CFD, które są utrzymywane jednocześnie dla dowolnego czasu trwania (niezależnie od tego, czy utrzymywane są wspólnie na tym samym rachunku lub oddzielnie na różnych rachunkach Uprawnionego Klienta), nie będą rozpatrywane jako Zakwalifikowane Transakcje.
 6. Minimalny wymóg Nowych Środków wynosi 1 000 EUR lub ekwiwalent w innej walucie, zgodnie z powyższą tabelą.
 7. Płatność z tytułu Zwrotu Spreadu jest uzależniona od wymogu minimalnego obrotu (wolumen), który wynosi łącznie pięćdziesiąt lotów (50 lotów) na CFD na indeks DAX30, CFD na indeks CAC40 oraz CFD na indeks STOXX50 i składa się z Zakwalifikowanych Transakcji dokonanych w Okresie Zwrotu Spreadu. Jeżeli wymóg minimalnego obrotu nie jest spełniony po upływie Okresu Zwrotu Spreadu, Zwrot Spreadu nie zostanie wypłacony (nie zostanie udzielony).
 8. Maksymalna płatność z tytułu Zwrotu Spreadu wynosi pięć tysięcy euro (5 000 EUR) lub ekwiwalent w walucie bazowej rachunku.
 9. Zwrot Spreadu jest wypłacany w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych po upływie Okresu Zwrotu Spreadu.
 10. Zwrot Spreadu jest zawsze kalkulowany na podstawie wartości 0.8 pełnego punktu indeksowego (0,8 EUR) za każdą Zakwalifikowaną Transakcję w wysokości jednego pełnego lota na CFD na indeks DAX30 i na CFD na indeks CAC40 oraz wartości 1.3 pełnego punktu indeksowego (1,3 EUR) za każdą Zakwalifikowaną Transakcję w wysokości jednego pełnego lota na CFD na indeks STOXX50. Rzeczywista wartość spreadu w momencie otwierania lub zamykania transakcji nie wpłynie na wartość Zwrotu Spreadu dla konkretnej transakcji.
 11. W przypadku, gdy Typowy Spread na CFD na indeks DAX30 lub CAC40 staje się niższy niż 0.8 pełnych punktów indeksowych lub niższy niż 1.3 pełnego punktu indeksowego dla CFD na indeks STOXX50 zgodnie ze Specyfikacją Instrumentów na stronie internetowej Admiral Markets UK Ltd, wartość Zwrotu Spreadu zostanie zmniejszona odpowiednio dla wszystkich Zakwalifikowanych Transakcji zamkniętych po zmianie Typowego Spreadu.
 12. Admiral Markets UK Ltd obliczy Zwrot Spreadu za pomocą aktualnych wewnętrznych kursów walut (które są dostępne w Gabinecie Inwestora w momencie kalkulacji) i nie jest zobowiązany do korzystania z historycznych kursów walut, po których dana transakcja została otwarta lub zamknięta.

Przykład:

W dniu 16 września 2016 dokonałeś depozytu 2 000 EUR na Twój rachunek Trade.MT4 dla 30 dni roboczych Zwrotu Spreadu. Do dnia 27 października 2016 (włącznie) dokonałeś obrotu w wysokości 245 lotów na [DAX30], a 200 z nich to Transakcje Zakwalifikowane. Nie później niż do 27 listopada 2016 otrzymasz Zwrot Spreadu w wysokości 160 EUR (200 lotów x 0,8 EUR za pełny punkt indeksowy). Kwota ta zostanie zdeponowana bezpośrednio na Twoim rachunku Trade.MT4.

3. Postanowienia końcowe

Admiral Markets UK Ltd rezerwuje sobie prawo do cofnięcia zakwalifikowania do Promocji dla każdego klienta, według własnego uznania. Może się tak zdarzyć, jeśli Admiral Markets UK Ltd podejrzewa jakiekolwiek niezgodne z Regulaminem zachowanie, manipulacje lub obraźliwe zachowanie.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminem w wersji polskiej, a Regulaminem w wersji angielskiej, Regulamin w wersji angielskiej jest przeważający.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem pomoc@admiralmarkets.com/pl.

4. Ujawnienie ryzyka

PROSIMY O PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

TRANSAKCJE CFD I FOREX WIĄŻĄ SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM I MOGĄ SPOWODOWAĆ UTRATĘ WSZYSTKICH ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

Celem tej klauzuli jest poinformowanie o potencjalnych ryzykach związanych z obrotem kontraktami na różnice kursowe (CFD).

Prosimy pamiętać, że poniższe może nie zawierać pełnego i kompletnego opisu wszystkich rodzajów ryzyka związanych z handlem na CFD.

Należy upewnić się, że Twoja decyzja odnośnie korzystania z naszych usług wynika z uzyskanych informacji i że jesteś zadowolony/zadowolona z informacji dostępnych dla Ciebie.

Jeśli nie masz pewności lub nie rozumiesz treści niniejszej klauzuli, należy zwrócić do niezależnego doradcy finansowego.

Przed przystąpieniem do zawierania transakcji CFD musisz mieć świadomość ryzyka, z jakim to się wiąże. Wysoki stopień wykorzystania dźwigni finansowej w tym rodzaju inwestycji oznacza, że stopień ryzyka jest wyższy w porównaniu z innymi produktami finansowymi. Dźwignia finansowa (lub margin trading) może zwrócić się przeciwko Tobie, powodując znaczne straty, a także zadziałać na Twoją korzyść, przynosząc znaczne zyski.

Wyniki uzyskane w przeszłości z tego typu inwestycji nie gwarantują przyszłych rezultatów. Należy pamiętać o wszelkich prowizjach i zobowiązaniach podatkowych, których koszt ponosisz.

Admiral Markets UK Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za podatki, do których zapłaty możesz być zobowiązany, od jakichkolwiek zysków uzyskanych w okresie posiadania rachunku u nas.

Transakcje lewarowane wiążą się z wysokim ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni finansowej może działać na Twoją niekorzyść, a także na Twoją korzyść. Tempo występowania zysków i strat oznacza, że masz obowiązek dokładanie monitorować pozycje – klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie otwartych transakcji.

Przed przystąpieniem do realizacji transakcji należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia finansowego i chęć do podejmowania ryzyka. Jeśli nie masz pewności, czy produkty oferowane przez Admiral Markets UK Ltd są odpowiednie, prosimy skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Zawsze istnieje związek pomiędzy wysokim zyskiem a wysokim ryzykiem. Każdy rodzaj spekulacji rynkowych i transakcyjnych, który może umożliwić uzyskanie niezwykle wysokich zysków, wiąże się z wysokim ryzykiem. Tylko nadwyżki środków można narazić na ryzyko i osoby nieposiadające takich środków nie powinny uczestniczyć w transakcjach CFD.

Zaleca się, aby WSZYSCY KLIENCI zapoznali się z CFD, wymogami depozytowymi, narzędziami handlowymi, naszymi platformami transakcyjnymi oraz rynkami finansowymi w ogóle, wykorzystując nasz DARMOWY i WOLNY OD RYZYKA rachunek demonstracyjny (DEMO). W celu uzyskania szczegółów prosimy sprawdzić naszą stronę internetową www.admiralmarkets.com/pl

.
Avatar-Admirals
Admirals
Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.