Regulamin Promocji "Admiral Markets Rekompensuje Koszt Miesięcznej Subskrypcji Narzędzia Nison Candle Highlighter dla Platformy MT4"

Kwiecień 13, 2017 12:23

Regulamin Promocji
"Admiral Markets Rekompensuje Koszt Miesięcznej Subskrypcji Narzędzia Nison Candle Highlighter dla Platformy MetaTrader 4"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Na potrzeby przeprowadzenia promocji przyjmuje się następujące definicje:

Promocja - promocja "Admiral Markets Rekompensuje Koszt Miesięcznej Subskrypcji Narzędzia Nison Candle Highlighter dla Platformy MT4" organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin - niniejszy regulamin Promocji;

Organizator - Admiral Markets UK Ltd z siedzibą 16 St. Clare Street, Londyn EC3N 1LQ, Wielka Brytania, spółka będąca pod nadzorem Financial Conduct Authority: FRN 595450;

Oficjalna Strona Promocji - https://register.gotowebinar.com/register/8097578065032537346;

Szkolenie - spotkanie online prowadzone przez Steva Nisona w dniu 11.05.2017 od godz. 19:00 do 20:30;

Uprawniony Uczestnik - Nowy Klient lub Obecny Klient, który w Okresie Przystąpienia dokonał rejestracji na Oficjalnej Stronie Promocji, uczestniczył w Szkoleniu, otworzył nowy Rachunek rzeczywisty i zdeponował wymagany Minimalny Depozyt oraz zgłosił chęć udziału w Promocji wysyłając na adres pomoc@admiralmarkets.com/pl e-mail zawierający numer Rachunku Uprawnionego Uczestnika;

Nowy Klient - klient Organizatora, który do dnia 13.04.2017 nie posiadał zarejestrowanego Rachunku rzeczywistego u Organizatora lub w spółce Admiral Markets AS;

Obecny Klient - klient Organizatora, który do dnia 13.04.2017 posiadał zarejestrowany Rachunek rzeczywisty u Organizatora lub w spółce Admiral Markets AS;

Rachunek - dowolny rachunek rzeczywisty w Admiral Markets UK Ltd;

Minimalny Depozyt - operacja pieniężna, która zwiększa sumę środków pieniężnych na Rachunku rzeczywistym Uprawnionego Uczestnika, przeprowadzona kanałami udostępnionymi przez Organizatora. Wartość Minimalnego Depozytu wynosi 5000 PLN lub ekwiwalent w innej walucie. Jako Minimalny Depozyt nie są uznawane: transfery wewnętrzne pomiędzy rachunkami rzeczywistymi Uprawnionego Uczestnika, premie konkursowe, nagrody lub prowizje od partnerów/brokera wprowadzającego czy też korekty stanu rachunku;

Okres Przystąpienia - okres od 13.04.2017 do 11.05.2017, w ciągu którego Uprawniony Uczestnik może przystąpić do Promocji;

Okres Trwania Promocji - okres od 13.04.2017 do 19.05.2017, w ciągu którego Uprawniony Uczestnik musi dokonać Minimalnego Depozytu;

Nagrodzony - Uprawniony Uczestnik, który w Okresie Trwania Promocji dokonał Minimalnego depozytu i otrzymał Nagrodę;

Nagroda - zwrot kosztu 1-miesięcznej subskrypcji Nison Candle Highlighter dla MetaTrader 4, nie więcej niż 49 USD (lub ekwiwalent w innej walucie) przekazany na Rachunek Nagrodzonego .

1.2. Promocja uprawnia Uprawnionego Uczestnika do otrzymania Nagrody po wpłacie Minimalnego Depozytu w Okresie Trwania Promocji. Uprawniony Uczestnik po spełnieniu Wymaganego Obrotu zgłasza chęć odebrania Nagrody wysyłając na adres e-mail pomoc@admiralmarkets.com/pl informację o spełnionym Wymogu Obrotu.

1.3. Promocja trwa do 19.05.2017 lub do odwołania.

1.4. Tylko jeden rachunek na Uprawnionego Uczestnika może być przedmiotem Promocji. W przypadku, gdy Minimalne Depozyty zostały zdeponowane na kilku rachunkach, rachunek z większą ilością środków będzie przedmiotem Promocji.

2. Dalsze postanowienia

2.1. Uprawniony Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę i tylko jeden raz.

2.2. Uprawniony Uczestnik ma możliwość wypłaty Minimalnego Depozytu i/lub wypracowanych na Rachunku rzeczywistym zysków w dowolnym momencie. Uprawniony Uczestnik przyjmuje do zrozumienia, że w przypadku wypłaty z Rachunku rzeczywistego Depozytu Minimalnego przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, Uprawniony Uczestnik traci prawo ubiegania się o Nagrodę.

2.3. W momencie, gdy na Rachunku rzeczywistym Uprawnionego Uczestnika została przyznana Nagroda, Uprawniony Uczestnik może dowolnie realizować dyspozycje wypłaty środków oraz transfery pomiędzy rachunkami rzeczywistymi, bez ryzyka utraty Nagrody.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Promocji bez wcześniejszego powiadomienia Uprawnionego Uczestnika.

3.2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podejrzenia, iż Uprawniony Uczestnik złamał i/lub podjął próbę złamania obowiązującego Regulaminu i/lub działa/działał na szkodę Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia i/lub uniemożliwienia udziału w Promocji Uprawnionemu Uczestnikowi.

3.3. Dokonywanie transakcji na rynku Forex oraz kontraktach CFD jest działalnością wysoce spekulacyjną, obarczoną istotnym poziomem ryzyka i może wiązać się z powstaniem znacznych strat. Przed rozpoczęciem inwestowania z wykorzystaniem instrumentów rynku Forex oraz kontraktów CFD należy być w pełni świadomym swojej wiedzy, umiejętności i zdolności finansowych umożliwiających dokonywanie tego typu transakcji.

3.4. Uczestnik odpowiada za uregulowanie wszelkich obowiązujących w danym kraju podatków i/lub opłat wynikających z uzyskania Nagrody.

3.5. Wszelkie spory lub sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Organizatora w sposób uznany za najbardziej sprawiedliwy dla obu stron. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca dla Uprawnionego Uczestnika.

4. Ujawnienie ryzyka

PROSIMY O PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

TRANSAKCJE CFD I FOREX WIĄŻĄ SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM I MOGĄ SPOWODOWAĆ UTRATĘ WSZYSTKICH ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

Celem tej klauzuli jest poinformowanie o potencjalnych ryzykach związanych z obrotem kontraktami na różnice kursowe (CFD).

Prosimy pamiętać, że poniższe może nie zawierać pełnego i kompletnego opisu wszystkich rodzajów ryzyka związanych z handlem na CFD.

Należy upewnić się, że Twoja decyzja odnośnie korzystania z naszych usług wynika z uzyskanych informacji i że jesteś zadowolony/zadowolona z informacji dostępnych dla Ciebie.

Jeśli nie masz pewności lub nie rozumiesz treści niniejszej klauzuli, należy zwrócić się do niezależnego doradcy finansowego.

Przed przystąpieniem do zawierania transakcji CFD musisz mieć świadomość ryzyka, z jakim to się wiąże. Wysoki stopień wykorzystania dźwigni finansowej w tym rodzaju inwestycji oznacza, że stopień ryzyka jest wyższy w porównaniu z innymi produktami finansowymi. Dźwignia finansowa (lub margin trading) może zwrócić się przeciwko Tobie, powodując znaczne straty, a także zadziałać na Twoją korzyść, przynosząc znaczne zyski.

Wyniki uzyskane w przeszłości z tego typu inwestycji nie gwarantują przyszłych rezultatów. Należy pamiętać o wszelkich prowizjach i zobowiązaniach podatkowych, których koszt ponosisz.

Admiral Markets UK Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za podatki, do których zapłaty możesz być zobowiązany, od jakichkolwiek zysków uzyskanych w okresie posiadania rachunku u nas.

Transakcje lewarowane wiążą się z wysokim ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni finansowej może działać na Twoją niekorzyść, a także na Twoją korzyść. Tempo występowania zysków i strat oznacza, że masz obowiązek dokładnie monitorować pozycje – klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie otwartych transakcji.

Przed przystąpieniem do realizacji transakcji należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia finansowego i chęć do podejmowania ryzyka. Jeśli nie masz pewności, czy produkty oferowane przez Admiral Markets UK Ltd są odpowiednie, prosimy skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Zawsze istnieje związek pomiędzy wysokim zyskiem a wysokim ryzykiem. Każdy rodzaj spekulacji rynkowych i transakcyjnych, który może umożliwić uzyskanie niezwykle wysokich zysków, wiąże się z wysokim ryzykiem. Tylko nadwyżki środków można narazić na ryzyko i osoby nieposiadające takich środków nie powinny uczestniczyć w transakcjach CFD. Zaleca się, aby WSZYSCY KLIENCI zapoznali się z CFD, wymogami depozytowymi, narzędziami handlowymi, naszymi platformami transakcyjnymi oraz rynkami finansowymi w ogóle, wykorzystując nasz DARMOWY i WOLNY OD RYZYKA rachunek demonstracyjny (DEMO). W celu uzyskania szczegółów prosimy sprawdzić naszą stronę internetową www.admiralmarkets.com/pl

Avatar-Admirals
Admirals
Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.