Wij gebruiken cookies voor de best mogelijke ervaring op deze website. Door verder te bladeren wordt hiermee akkoord gegaan. Meer informatie over het gebruik van cookies, inclusief hoe voorkeuren aangepast kunnen worden, in ons privacybeleid.
Meer informatie Accepteren
79% van de retail rekeningen verliezen gelden met de handel in CFD`s bij deze aanbieder. CFD`s zijn complexe instrumenten met een hoog risico om snel gelden te verliezen vanwege het hefboomeffect. 79% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. expand_more

Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 01-11-2019

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DEZE, INCLUSIEF DE RISICO BEPALING ENTOEGEVOEGDE AANKONDIGINGEN OF SCHEMA`S DIE VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD EN / OF HERHAALD, GEVEN DE REGELS EN CONDITIES WEER WAARONDER WE DIENSTEN AAN U LEVEREN EN BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE JURIDISCH BINDENDE VOORWAARDEN DIE VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN EN EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS VORMEN.

DOOR ONS ACCOUNT OPENINGSFORMULIER IN TE VULLEN EN IN TE DIENEN, GEEFT U AAN DAT U ZICH VERBINDT AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. WELLICHT WENST U OM JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN ALVORENS U VERDER GAAT. U GAAT OOK AKKOORD MET EN BETWIST U NIET DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN OP BASIS VAN DE ELEKTRONISCH MET ONS AANGEGANE OVEREENKOMST.

WAAR U ONZE DIENSTEN GEBRUIKT NAMENS EEN DERDE PARTIJ, INCLUSIEF UW WERKGEVER, VERTEGENWOORDIGT UEN GARANDEERT U DAT U DOOR DEZE DERDE PARTIJ BENT GEMACHTIGD VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NAMENS DEZE DERDE.

WE BIEDEN DIENSTEN MET BETREKKING TOT COMPLEXE FINANCIËLE DERIVATEN PRODUCTEN. DE CONTRACTEN OP ONZEONLINE FACILITEIT WORDEN VERHANDELD OP BASIS VAN MARGE OF HEFBOOM BASIS, EEN TYPE VAN HANDELEN DAT EEN HOOG RISICO DRAAGT VOOR UW KAPITAAL. DE PRIJS VAN HET CONTRACT DAT U MET ONS AANGAAT KAN SNEL VERANDEREN ENUW WINSTEN EN VERLIEZEN KUNNEN VELE MALEN HET BEDRAG VAN UW INITIËLE INVESTERING OF AANBETALING OVERSCHRIJDEN.WANNEER U NIET VOLDOENDE FONDSEN AANHOUDT OM AAN UW MARGEVEREISTEN TE VOLDOEN, KUNNEN WE UWOPEN POSITIES ONMIDDELLIJK EN ZONDER MEDEDELING SLUITEN EN DIENT U MOGELIJK ONS VAN MEER GELDEN TE VOORZIEN OM VERLIEZEN TE DEKKEN. LEES DE RISICOBESCHRIJVING IN LIJST 2 ZORGVULDIG OM DE RISICO`S VAN HANDELEN OP MARGE- OF LEVERAGE BASIS TE BEGRIJPEN. HANDELEN IN DEZE PRODUCTEN KAN NIET VOOR IEDEREEN GESCHIKT ZIJN EN U DIENT ONZE PRODUCTEN ENKEL TE VERHANDELEN ALS U DE RISICO`S BEGRIJPT EN ACCEPTEERT EN IN STAAT BENT OM POTENTIËLE VERLIEZEN TE ONDERGAAN.

1. Introductie

1.1 De online diensten worden geleverd door Admiral Markets UK Ltd, gevestigd te 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, Verenigd Koninkrijk (wij, ons of onze naargelang het geval) en onderworpen aan de volgende voorwaarden en condities en het naar behoren ingevulde formulier voor het openen van een rekening (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd) (samen de Overeenkomst) die beide van toepassing zijn op alle transacties tussen ons en u.

1.2 We zijn geautoriseerd en gereguleerd als beleggingsonderneming door de Financial Conduct Authority (FCA) in het VK(FCA-bedrijfsreferentienummer 595450). Het adres van de FCA is 12 Endeavour Square, Londen, E20 1JN.

1.3 We kunnen een of meer van onze diensten in andere EU-landen op een grensoverschrijdende basis aanbieden (bekend als“passporting”) in overeenstemming met de EU-richtlijn betreffende markten in financiële instrumenten (bekend als "MiFID"), zoalsvan tijd tot tijd gewijzigd of vervangen. Wanneer we diensten verlenen in andere EU-landen met de oprichting vaneen lokale vestiging, dienen we enkele van de gedragsregels na te leven die van toepassing zijn op dergelijke diensten onder derelevante lokale regelgeving, onder toezicht van de nationale financiële regulator. De lijst van EU-landen waarvoor wij gemachtigd zijn om diensten op grensoverschrijdende basis te verlenen, is op aanvraag beschikbaar. Als de VerenigdeKoninkrijk de Europese Unie verlaat zullen diensten worden verleend in overeenstemming met de toepasselijke regelster vervanging van MIFID.

1.4 Wij behandelen u als een particuliere klant voor de doeleinden van de regels en richtlijnen die de FCA van tijd tot tijd verstrekt (FCA-Rules), tenzij we u meedelen dat u als professionele klant wordt geclassificeerd. Uw klant-classificatiekan op elk moment worden gewijzigd na ontvangst van een kennisgeving van ons. U heeft het recht om een ​​andere klant-classificatie aan te vragen maar we zijn niet verplicht u opnieuw te classificeren. Wanneer we u opnieuw classificeren, zullen we u informeren over de beperkingen op het niveau van cliënt bescherming die dit met zich mee kan brengen. Gedetailleerde informatie over onze klanten categorisatie beleid is te vinden in Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden. In onze omgang met particuliere klanten zullen we de toepasselijke bepalingen toepassen op de regels aangaande COBS 22.5 met betrekking tot bescherming van negatieve balansen en marge en marge vereisten. Dit betekent dat voor particuliere klanten die beperkte speculatieve beleggingen verhandelen, zoals CFD`s, de aansprakelijkheid voor alle beperkte speculatieve beleggingen verbonden met de account van de particuliere klant is beperkt tot de fondsen op die rekening met de bedoeling dat een particuliere klant niet meer kan verliezen dan fondsen die zijn aangewend voor het handelen in CFD`s en andere beperkte speculatieve investeringen.

1.5 Voor alle duidelijkheid, uw elektronische acceptatie van de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst enuw gebruik of voortgezet gebruik van onze diensten zal worden opgevat als uw toestemming om wettelijk gebonden te zijn aan de Overeenkomst.

1.6 De Overeenkomst vervangt elke eerdere overeenkomst, regeling of afspraak, of deze nu schriftelijk isof mondeling, tussen ons over de basis waarop wij u diensten verlenen. We kunnen de Overeenkomst wijzigen of aanpassen opop elk moment na kennisgeving aan u, schriftelijk aangeboden of bevestigd (welke wijziging of wijziging van kracht is op dedatum gespecificeerd in onze kennisgeving of, als er geen datum is gespecificeerd, onmiddellijk) waaronder mogelijk het weergeven van een dergelijke kennisgeving op onze website, online handelsplatform en faciliteit voor account beoordeling (gezamenlijk genoemd; de online faciliteit). Onze diensten worden aangeboden geldend onder de bekendmakingen of disclaimers die u kunt vinden in de Overeenkomst of de Online Faciliteit.

1.7 Een actueel en definitief exemplaar van deze algemene voorwaarden (zoals regelmatig aangepast) zal te allen tijde beschikbaar zijnop de online faciliteit.

1.8 U verbindt zich (wat een contractueel bindende belofte is) om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de informatie die u ons heeft verstrekt in verband met de Overeenkomst (die ook betrekking heeft op het naar behoren ingevulde formulier voor het openen van een account).

1.9 Bij het aangaan van de Overeenkomst machtigt u ons of een andere agent die handelt namens ons omuw identiteit of kredietwaardigheid te onderzoeken en contact op te nemen met banken, financiële instellingen en kredietinstellingen die wij geschikt achten om dergelijke informatie te verifiëren. Verder machtigt u ons of een agent om huidige en eerdere investeringsactiviteiten te onderzoeken en in verband daarmee contact op te nemen met banken, brokers en andere derden die wij gepast achten.

1.10 We zullen met u communiceren in het Nederlands of de Engelse taal en alle transacties die u aangaat met of viaons zal worden gesloten in de Nederlandse of Engelse taal.

1.11 Nn deze algemene voorwaarden hebben we gedefinieerde woorden en termen gebruikt om het gemakkelijker te kunnen lezen.Na een definitie of een verklarend woord of zin hebben we het relevante gedefinieerde woord of term vetgedrukt weergegeventussen haakjes. Tenzij de context anders vereist, hebben alle andere toepassingen van een gedefinieerd woord of term dezelfdebetekenis.

1.12 Rechten om te Annuleren

1.12.1 U heeft het recht om de Overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen na de dag waarop wij het naar behoren ingevulde openingsformulier hebben ontvangen van u. Als u de overeenkomst wilt annuleren, neem dan contact op met Admiral Capital MarketsUK Ltd of bericht ons op 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16 of per e-mail met behulp van de contactgegevens op onzewebsite: www.admiralmarkets.com

1.12.2 Het recht om de overeenkomst te annuleren heeft alleen betrekking op het annuleren van de overeenkomst zelf. Annulering heeft geen effect op uw of onze opgebouwde rechten, vergoedingen, bestaande verplichtingen van andere contractuele bepalingen die bedoeld zijn voor om in stand te houden bij beëindiging van de Overeenkomst.

1.12.3 Er is geen boete van toepassing bij annulering. Annulering heeft geen invloed op de voltooiing van eerder gestarte transactiesalvorens wij uw opzegging ontvangen. Na ontvangst van een annuleringsbericht zullen wij alle openstaande orders annulerenen alle openstaande posities die u aanhoudt sluiten tegen de geldende marktprijs (zoals door ons bepaald). Bovendien dient ualle vergoedingen en kosten die zijn gemaakt tot de datum van annulering en eventuele extra kosten die noodzakelijk zijn gemaaktdoor ons (of een derde) bij het annuleren van de Overeenkomst en eventuele verliezen die noodzakelijkerwijs worden gerealiseerd bij het afwikkelen of sluiten uitstaande transacties en het overboeken van uw geld naar u te voldoen

1.12.4 Als u het recht om te annuleren niet binnen de vereiste periode uitoefent, heeft u nog steeds het recht om de Overeenkomst te beëindigen op grond van artikel 23 van deze algemene voorwaarden.

2. Diensten

2.1 Wij bieden u een niet-adviserende, uitsluitend uitvoerende handelsdienst aan met betrekking tot transacties in contracten voorverschillen (CFD`s) waarbij de onderliggende beleggingen of producten rolling spot valutatermijncontracten omvatten,edelmetalen, future contracten en andere financiële producten die we aanbieden via de online faciliteit(gezamenlijk Producten). Wanneer u meer dan één account aanhoudt om CFD`s te verhandelen, zullen dezeaccounts voor de toepassing van deze voorwaarden worden geconsolideerd en als één account worden beschouwd.

2.2 Wij bieden de mogelijkheid om in verschillende valuta`s luidende producten te verhandelen met behulp van een valuta van de hoofdrekening van uw keuze. In verschillende landen kunnen we de nationale valuta aanbieden als de belangrijkste valuta voor klanten van die landen. Informatie over de beschikbaarheid van de valuta wordt op de online faciliteit gepresenteerd. Wanneer u een product verhandelt uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van de hoofdrekening, wordt een margevereiste automatisch geconverteerd in de valuta van de hoofdrekening met behulp van de door ons opgegeven wisselkoers voor CFD`s. Verder worden positie winsten en verliezen continu omgezet in de valuta van de hoofdrekening met behulp van de bovengenoemde wisselkoers.

2.3 Wanneer u onze klantenservices via de online faciliteit gebruikt, stemt u ermee in om ter plaatse vreemde valuta koersen te controleren genoteerd op de online faciliteit en accepteert u de omrekeningskoersen die worden toegepast op uw transacties op producten uitgedrukt in andere valuta`s dan de valuta van uw hoofdaccount.

Wij zullen u niet adviseren over de verdiensten van een door u aangegane transactie, noch zullen wij openstaande transacties managen of controleren die u mogelijk in de Producten aanhoudt. U erkent dat onze uitvoering van een order namens u dit op welke manier dan ook niet impliceert dat we die transactie of dat Product hebben goedgekeurd of aanbevolen. We hebben verschillende risico bepalingen gepresenteerd met betrekking tot onze diensten en de Producten op de Online Faciliteit en volgens Bijlage 2 bij deze voorwaarden en condities.

2.4 Wij zijn gemachtigd om al uw orders uit te voeren om producten te kopen of verkopen met een tegenpartij die wijredelijkerwijs kunnen selecteren (wat meestal ons is, maar kan, afhankelijk van de wettelijke vereisten, een affiliate van ons zijn). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij meestal de tegenpartij zijn bij transacties.

2.5 Tenzij wij vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat u elke transactie aan als opdrachtgever enniet als agent namens iemand anders. Wij zijn alleen voor u verantwoordelijk en hebben geen verplichtingen of verplichtingenaan een van uw vertegenwoordigingen of klanten. U alleen bent verantwoordelijk voor de uitvoering van uwverplichtingen jegens ons.

2.6 Alle transacties die we met u of namens u aangaan, worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van ons orderuitvoeringsbeleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), de details zijn beschikbaar op deOnline faciliteit (Orderuitvoeringsbeleid) . Ons Orderuitvoeringsbeleid is enkel een beleidsrichtlijn, en maakt geen deel uit van de Overeenkomst en niet bedoeld om contractueel bindend te zijn en ons verplichtingen op te leggen of te proberen op te leggendie we niet zouden hebben onder de Overeenkomst of FCA-regelgeving.

2.7 We behouden ons het recht voor om al onze handelsdiensten te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, tijdelijk of permanent (geheel of gedeeltelijk) met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u ofeen derde partij (voor wie u mogelijk handelt) voor elke wijziging, opschorting of stopzetting van een van onze handelsdiensten.

3. Koersen

3.1 Wij zullen u voorzien van "bied- en" laat" prijzen voor elk van de Producten die worden aangeboden via deOnline faciliteit. We kunnen u ook een commissie in rekening brengen voor elke transactie dit zal u worden meegedeeld via deOnline faciliteit.

3.2 Elke prijs die via de online faciliteit wordt gepubliceerd, is geldig tot de vervaldatum of de eventuele tijd waarop het anders door ons wordt geannuleerd of ingetrokken. Elke prijs zal beschikbaar zijn voor u omeen transactie met of via ons aan te gaan tot een hoofdsom die het door ons vastgestelde maximum niet overschrijdt zoals aangegeven via de Online Faciliteit of anderszins aan u gemeld.

3.3 U erkent dat de prijzen en maximumbedragen die wij u kunnen aanbieden, kunnen verschillen van prijzen enmaximale bedragen verstrekt aan andere klanten en kunnen zonder kennisgeving worden ingetrokken of gewijzigd. We mogen met absolute discretie en zonder voorafgaande kennisgeving aan u transacties wijzigen, intrekken of weigeren om uit te voeren op elke prijs die wij hebben gepubliceerd of prijsstelling in zijn geheel beëindigen in sommige of alle Producten en voor sommige of alle afrekeningsdata op elk moment (bijvoorbeeld wanneer u een offerte van ons heeft geaccepteerd of een order heeft geplaatst bij eenbepaalde prijs, we kunnen de prijs niet garanderen waartegen uw order daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit is algemeen bekend als“slippage”. We zullen echter een consistente aanpak hanteren, soms werkt een dergelijke "slippage" in ons voordeel ensoms werkt het in uw voordeel).

4. Orders, Transacties en Open Posities

4.1 Tenzij anders door ons is overeengekomen, moeten alle orders elektronisch aan ons worden gegeven via de online faciliteit(hoewel we in noodgevallen en naar eigen goeddunken telefonische instructies kunnen accepteren).

4.2 We kunnen naar eigen goeddunken bevestiging van elke order eisen in een vorm die wij specificeren.

4.3 Een order die door u of namens u aan ons wordt gegeven, wordt pas van kracht nadat deze daadwerkelijk is ontvangen en geaccepteerd door ons. Een eenmaal door ons ontvangen order kan niet worden verwijderd, ingetrokken of gewijzigd zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

4.4 We hebben het recht om namens u te handelen bij elke order of instructie waarvan we redelijkerwijs denken dat deze is gegeven of lijkt te zijn gegeven door u of een andere persoon namens u zonder verder onderzoek naar deauthenticiteit van de order of de instructie of de autoriteit of identiteit van een dergelijke persoon dieeen dergelijke bestelling of instructie geeft of beweert te geven.

4.5 We kunnen naar eigen goeddunken een order van u geheel of gedeeltelijk of na ontvangst van uw order weigeren hiernaar te handelen, maar als we dat doen, zullen we ons best doen om u op de hoogte te stellen van deweigering, met of zonder opgave van redenen. Bovendien is een order die om welke reden dan ook niet door ons is ontvangen in een manier waarop het kan worden verwerkt, inclusief het niet accepteren of verwerken van dergelijke instructies door de online faciliteit,worden geacht niet door ons te zijn ontvangen.

4.6 De uitvoering van een order door ons vormt een bindende overeenkomst tussen ons volgens de voorwaarden van deuitgevoerde order.

4.7 De procedure voor het invoeren van orders is gespecificeerd op de Online Faciliteit.

4.8 U erkent dat u na het uitvoeren van een transactie als enige verantwoordelijk bent voor het maken en het onderhouden vancontact met ons en het bewaken van open posities en om ervoor te zorgen dat eventuele verdere instructies tijdig worden gegeven. In het geval dat dit wordt nagelaten, kunnen we geen garantie geven dat we contact met u kunnen opnemen en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u voor geleden (of vermeend) geleden schade als gevolg vanfalen van u om dit te doen.

4.9 U stemt ermee in voldoende uw gegevens bij te houden om de aard van de orders en op welk tijdstip waaropdergelijke orders zijn ingediend te kunnen weten.

4.10 We kunnen, naar eigen goeddunken, verlangen dat u het aantal orders dat u ons geeft of het aantalof de waarde van open posities die u op elk gewenst moment kunt aanhouden en/of waarmee u transacties wilt sluiten of wij kunnen een of meer posities sluiten of transacties omkeren om ervoor te zorgen dat een positie limiet ons beperktkunnen worden opgelegd of worden gehandhaafd.

4.11 Als u een stop loss-order plaatst en deze wordt gestopt met verlies, dient u het tekort op uw rekening te dekkenbinnen één werkdag. We kunnen echter naar eigen goeddunken een langere tijdsschema overeenkomen. Als u een retail client bentkunt u profiteren van de bescherming tegen negatief saldo waarnaar wordt verwezen in clausule 1.4. Als u gecategoriseerd bent als eenprofessionele klant kunnen we dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk dekken (in overeenstemming met onze Bescherming tegen negatief saldo Beleid die, om twijfel te voorkomen, niet contractueel bindend is en geen deel uitmaakt van de Overeenkomst).

4.12 Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, hebt ugeen extra betalingsverplichting bovenop het bedrag dat u in eerste instantie hebt gestort met betrekking tot eentransactie waar toepasselijke wet- of regelgeving de marketing, distributie of verkoop van een Product inomstandigheden waarin een aanvullende betalingsverplichting bestaat.

4.13 In het geval quoting en/of uitvoeringsfouten optreden als gevolg van een typefout of andere fout in een quote ofindicatie, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resulterende fouten in uw rekeningsaldi. In het gevalvan een quoting en/of uitvoeringsfout, behouden wij ons het recht voor om orders te annuleren, transacties terug te draaien, posities te sluiten en de nodige correcties of aanpassingen aanbrengen aan het betreffende account (inclusief in verband met een "slippage" waarnaar wordt verwezen in clausule 3.3). Elk geschil dat voortvloeit uit dergelijke offertefouten of uitvoeringsfouten (inclusief eventuele "slippage") zal door ons naar eigen goeddunken worden opgelost.

4.14 Indien een gereglementeerde markt, centrale clearing-tegenpartij, multilaterale handelsfaciliteit of een ander type handelsplatform (elk een Markt) (of intermediaire broker of agent, handelend in de richting van of als gevolg van genomen maatregelen door, een Markt) of regulerende instantie enige actie onderneemt die een transactie beïnvloedt, of insolvent wordt of wordt opgeschort, dan kunnen we elke actie ondernemen die wij, naar onze redelijke discretie, wenselijk achten om te corresponderen met een dergelijke actie of gebeurtenis of om beperking van eventuele verliezen als gevolg van een dergelijke actie of gebeurtenis. Dergelijke acties zijn bindend voor u. Als een markt of regelgevende instantie een onderzoek instelt met betrekking tot uw transacties, stemt u ermee in om met ons samen te werken en onmiddellijk de door ons gevraagde informatie te verstrekken.

5. Online Faciliteit

5.1 Om onze online faciliteit te gebruiken, dient u een gebruikersnaam en wachtwoord (toegangscode) aan te vragen. Het gebruik van uw toegangscode wordt door ons beschouwd als een gebruik van de online faciliteit door u of iemandmet uw wetenschap en toestemming.

5.2 Met betrekking tot de toegangscode erkent en verbindt u zich ertoe dat:

5.2.1 u verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw toegangscode;

5.2.2 u zult uw wachtwoord regelmatig wijzigen;

5.2.3 anders dan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zult u uw toegangscode voor geen enkele persoon bekendmaken voorwelk doel dan ook;

5.2.4 zonder de inhoud van clausule 4 te beperken, mogen we alle instructies, orders en andere communicatieingevoerd met uw toegangscode vertrouwen, en u bent gebonden aan elke resulterende transactie die is aangegaan of kosten die zijn ontstaannamens u; en

5.2.5 u zult ons onmiddellijk via het telefoonnummer op onze website informeren als u op de hoogte bent van deverlies, diefstal of openbaarmaking aan derden of bij enig ongeoorloofd gebruik van uw toegangscode.

5.3 U erkent dat de online faciliteit alleen beschikbaar is voor u of voor anderen die u toestemming heeft gegevengebruik te maken van de online faciliteit namens u.

5.4 Wanneer u ons vertelt of wij denken dat uw toegangscode zonder uw medeweten door onbevoegden wordt gebruikt of door u aan andere personen is bekendgemaakt zonder onze toestemming, kunnen we zonder voorafgaande kennisgevinguw recht om de online faciliteit te gebruiken opschorten of beëindigen.

5.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uitongeautoriseerd gebruik van uw toegangscode of de online faciliteit. U blijft verantwoordelijk voor en op verzoekdient u ons schadeloos stellen, te beschermen en te vrijwaren van en tegen (d.w.z. u bent verantwoordelijk voor en vergoedt ons op verzoek) alle verliezen, aansprakelijkheden, uitspraken, rechtszaken, acties, procedures, claims, schadevergoedingen en kosten die hieruit voortvloeienof voortkomend uit enig handelen of nalaten door een persoon die de Online Faciliteit gebruikt met behulp van uw toegangscode, met ofzonder u toestemming gegeven voor dergelijk gebruik.

5.6 We kunnen naar eigen goeddunken aanvullende niveaus van gebruikersidentificatie en beveiliging invoeren en eisen.We kunnen onze beveiligingsprocedures op elk moment wijzigen en we zullen u snel mogelijk op de hoogte stellen van nieuwe procedures die op u van toepassing zijn.

5.7 De online faciliteit is normaal 24 uur per dag beschikbaar van maandag tot en met vrijdag (Londense tijd). Verderdetails over openingstijden zijn beschikbaar op de online faciliteit en, om twijfel te voorkomen, accepteren we geenverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u voor een periode waarin de online faciliteit niet beschikbaar is (tijdens die uren ofanders).

5.8 U bent als enige verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van apparatuur die u gebruikt voor toegang tot de OnlineFaciliteit en de beveiligingsmaatregelen in verband daarmee en voor het treffen van alle passende regelingen met elketelecommunicatie leveranciers of, waar toegang tot de online faciliteit wordt geboden via een server van derden, eendergelijke derde partij, noodzakelijk om toegang te krijgen tot de online faciliteit. Noch wij, noch enig bedrijf dat opereert, exploiteert, bezit, in licentie geeft of diensten verleent in verband met de online faciliteit (serviceproviders) geeft geen zekerheidsstelling of garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, het nut, de geschiktheid of anderszins van de online faciliteit of enige andere apparatuur of regelingen (dat wil zeggen noch wij, noch derden die wij gebruiken, zijn hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk). Aangezien we geen controle hebben over de signaalstroom, de ontvangst of routing via internet, de configuratie van uw apparatuur of die van een derde partij of de betrouwbaarheid van de verbinding, zijn we niet verantwoordelijk voor communicatiefouten, verstoringen of vertragingen wanneer u de Online faciliteit gebruikt via internet.

5.9 Om twijfel te voorkomen, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u (hetzij in contract, hetzij in onrechtmatige daad,inclusief nalatigheid) voor schade (d.w.z. verliezen of kosten of iets soortgelijks) die u kunt lijden als gevolg vantransmissiefouten, technische fouten, storingen, illegale interventie in netwerkapparatuur, netwerkoverbelasting,kwaadwillende blokkering van toegang door derden, internet storingen, onderbrekingen of andere tekortkomingen van de zijde vaninternetproviders. U bent verantwoordelijk voor alle orders die namens u worden ingevoerd via de online faciliteit enu bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens ons voor de afhandeling van elke transactie die voortvloeit uit dergelijk gebruik. Uerkent dat toegang tot de online faciliteit beperkt of niet beschikbaar kan zijn vanwege dergelijke systeemfouten, en dat wijhet recht voorbehouden om om deze reden de toegang tot de online faciliteit op te schorten.

5.10 We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u in het geval dat virussen, wormen, softwarebommen ofvergelijkbare items in uw apparatuur of systemen worden geïntroduceerd via de online faciliteit of andere software die door ons wordt geleverdom u in staat te stellen de online faciliteit te gebruiken, op voorwaarde dat we wel redelijke maatregelen hebben genomen om zulks een introductie te voorkomen.

5.11 U zorgt ervoor dat er geen computervirussen, wormen, softwarebommen of soortgelijke items worden geïntroduceerd in onscomputersysteem of netwerk en u bent verantwoordelijk voor en zal ons op verzoek schadeloosstellen, beschermen en onaangetast houden voor enig verlies dat wij lijden als gevolg van een dergelijke introductie.

5.12 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enige handeling die is uitgevoerd door of in opdracht van een markt, clearinghuis of regelgevende instantie.

5.13 Vertragingen in de internetverbinding en fouten in de prijsaanbieding creëren soms een situatie waarin de weergegeven prijzen op de online faciliteit niet correct de dan geldende markttarieven weergeven. In het geval van dergelijke vertragingen enfouten, behouden wij ons het recht voor om orders te annuleren, transacties ongedaan te maken, posities te sluiten en indien nodig correcties of aanpassingen te maken voor de betreffende account.

5.14 U zult de online faciliteit niet gebruiken of toestaan om te gebruiken:

5.14.1 in strijd met enige wetgeving (in enig rechtsgebied), voorschriften of de FCA-regels (inclusief regels voor de marktmisbruik) of andere regelgevende instanties waaraan u of wij mogelijk zijn onderworpen;

5.14.2 op enigerlei wijze (inclusief, zonder beperking, het plaatsen van informatie op de online faciliteit waar deze faciliteit beschikbaar is) die lasterlijk, obsceen, grof, onfatsoenlijk of bedreigend is of die inbreuk maakt op intellectueel eigendomsrechten of inbreuken op vertrouwelijkheid of die anderszins illegaal of onwettig zijn;

5.14.3 om een softwarevirus of ander verstorend programma te introduceren of een handeling uit te voeren die schade zou veroorzaken aan de online faciliteitof deze onbeschikbaar wordt voor gebruik door anderen;

5.14.4 andere internet websites vragen of aanmoedigen om rechtstreeks naar de online faciliteit te framen of hyperlinks te plaatsenzonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of

5.14.5 op een manier die niet door ons is geautoriseerd of anderszins in strijd is met de Overeenkomst.

5.15 We staan het gebruik van de online faciliteit niet toe voor oneerlijke arbitrageactiviteiten of anderszins profiterenvan internetvertragingen, door gebruik te maken van ander manipulatief of misbruik gedrag (zoals de verspreiding van valse ofmisleidende marktinformatie via media, inclusief internet, of op enige andere wijze met de bedoelinghet veranderen van de prijs van een Product of de onderliggende waarde) die een negatieve invloed zou kunnen hebben op eerlijk en ordelijkhandel op de online faciliteit.

5.16 We publiceren regelmatig op de online faciliteit updates van het systeem, functies die beschikbaar zijn voor klanten evenalsinformatie, verklaringen en waarschuwingen met betrekking tot onze diensten. We kunnen deze informatie ook naar uw e-mailadres sturen. U verbindt zich ertoe dergelijke mededelingen bij publicatie of ontvangst te lezen en uzelf regelmatig vertrouwd te maken met deze informatie en om ons onmiddellijk te informeren over eventuele onenigheid met dergelijke informatie.

5.17 U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en gebruiken van een geschikt apparaat, mechanisme of systeem (apparaat) omu in staat te stellen om de online faciliteit te gebruiken en u bent verantwoordelijk voor de installatie en het juiste gebruik van een virusdetectie / scanprogramma dat we van tijd tot tijd nodig kunnen hebben.

5.18 Wanneer u de online faciliteit gebruikt, dient u:

5.18.1 ervoor zorg te dragen dat uw apparaat in goede staat wordt onderhouden en geschikt is voor gebruik met de online faciliteit;

5.18.2 voer dergelijke tests uit en verstrek ons die informatie die wij redelijkerwijs nodig zullen achten om vast te stellen datuw apparaat voldoet aan de vereisten die van tijd tot tijd door ons aan u worden gemeld;

5.18.3 voer regelmatig viruscontroles uit;

5.18.4 ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeautoriseerde toegang tot de online faciliteit of enige ongeautoriseerde transactie ofinstructies waarvan u op de hoogte bent of die u vermoedt en die, indien u dit onder controle hebt, ervoor zorgen dat dergelijk ongeautoriseerd gebruik wordt beëindigd; en

5.18.5 op geen enkel moment het apparaat van waaruit u de online faciliteit hebt gebruikt onbeheerd laat of iemand anders het apparaat laat gebruiken totdat u zich hebt afgemeld bij de online faciliteit.

5.19 In het geval u zich bewust wordt van een materieel defect, storing of virus in de online faciliteit, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van een dergelijk defect, storing of virus en stoppen met het gebruik van de online faciliteit totdat u toestemming van ons heeft ontvangen om het gebruik te hervatten.

5.20 Alle rechten op patenten, auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd) met betrekking tot de online faciliteit blijven berusten bij ons of onze licentiegevers. U zult de Online Faciliteit of enig deel of delen daarvan niet kopiëren, verstoren, manipuleren, wijzigen, aanpassen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons toegestaan; reverse compile of demonteren van de online faciliteit; noch voornemens zijn om hetzelfde te doen of toe te staan ​​hetzelfde te doen, behalve voor zover dergelijke handelingen uitdrukkelijk bij wet zijn toegestaan. Alle kopieën van de online faciliteit moeten namens u worden gemaakt in overeenstemming met de wet en zijn onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst. U dient ervoor te zorgen dat alle handelsmerken van de licentiegevers en kennisgevingen over auteursrechten en beperkte rechten op kopieën worden gereproduceerd. In het geval dat u andere gegevens, informatie of software via de Online Faciliteit ontvangt dan die waarvoor u volgens de Overeenkomst gerechtigd bent te ontvangen, stelt u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte en dient u op geen enkele manier gebruik van dergelijke gegevens, informatie of software te maken.

5.21 We kunnen de online faciliteit opschorten of permanent intrekken door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

5.22 We hebben het recht, eenzijdig en met onmiddellijke ingang, om uw mogelijkheid om de online faciliteit, of een deel daarvan, zonder voorafgaande kennisgeving te gebruiken, op te schorten of permanent in te trekken, indien wij dit nodig of wenselijk achten, naar eigen goeddunken en te goeder trouw. We kunnen ervoor kiezen om dit te doen, bijvoorbeeld in het geval van niet-naleving van een toepasselijke wet- of regelgeving of schending van bepalingen van de Overeenkomst.

6. Order Bevestigingen en Rekeningafschriften

6.1 Na de uitvoering van een order voor uw account, zullen we die transactie bevestigen via de online faciliteit of via e-mail (Bevestiging) op of vóór de volgende werkdag na de uitvoering, maar als dit niet lukt heeft dit geen invloed op de geldigheid van de transactie.

6.2 We zullen details van uw posities en accountactiviteit laten zien via de online faciliteit of via e-mail op de eerste dag van elke maand voor de activiteit van de vorige maand. Accountinformatie kunnen bevestigingen, winst- en verlies overzichten en alle andere informatie zijn die volgens de FCA-regels moet worden verstrekt (samen Sccountinformatie). Het posten van accountinformatie via de online faciliteit of via e-mail wordt beschouwd als levering van bevestigingen en rekeningafschriften. We kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken Accountgegevens intrekken of wijzigen. U stemt ermee in dat wij niet verplicht zijn om bevestigingen op papier te verstrekken. De accountinformatie die is geplaatst via de online faciliteit of via e-mail (behalve indien duidelijk onjuist), is afdoend bewijs van uw transacties en is bindend voor u als u hier niet direct bezwaar tegen maakt zodra dit bezwaar schriftelijk is bevestigd (inclusief e-mail of soortgelijke elektronische post)) en (in elk geval) uiterlijk één werkdag nadat de accountinformatie is geplaatst via de online faciliteit of via e-mail.

7. Toestemming Elektronische Communicatie

U stemt ermee in dat communicatie via elektronische media plaatsvindt. Mededelingen die via de online faciliteit of via elektronische media worden verzonden, worden behandeld als voldoen aan alle wettelijke vereisten dat een mededeling moet worden ondertekend en schriftelijk gedaan, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

8. Marge

8.1 U zult aan ons een hoeveelheid gelden verstrekken en handhaven als zekerheidstelling voorhuidige, toekomstige en potentiële of voorwaardelijke verplichtingen aan ons (Verplichtingen) in zulk een bedrag en vorm zoals wij, met onzeabsolute discretie, mogelijk vereisen (Marge). We kunnen onze margevereisten op elk moment wijzigen. Het is uwverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde op de hoogte bent van de margevereisten van de online faciliteit met betrekking totde verschillende producten

8.2 Aan elke vereiste voor marge moet worden voldaan in de valuta en binnen de tijd die wordt bepaald doorons (naar onze absolute discretie) of, indien er geen is gespecificeerd, onmiddellijk. Het ene marge verzoek sluit een andere niet uit.Marge wordt verstrekt in de vorm van contant geld of andere vormen die we kunnen overeenkomen of accepteren. Als u een particuliere klant bent, dient deze marge contant te worden verstrekt.

8.3 U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het in acht nemen van geschikte manieren voor de ontvangst en communicatie van informatie over de marge. Als u niet binnen de vereiste tijd marge aan ons verstrekt, kunnen we uw open posities automatisch sluiten en hebben we het recht om onze rechten uit te oefenen in overeenstemming met clausule 20 hieronder.

8.4 Tenzij door ons anders overeengekomen, voorziet u ons van alle marge die u volgens de Overeenkomst dient te verstrekken in het kader van de Overeenkomst als een voortdurende zekerheid voor uw verplichtingen onder of krachtens de Overeenkomst (inclusief in het kader van elke transactie die van tijd tot tijd wordt geregeld door de Overeenkomst).

8.5 U stemt ermee in om verdere documenten aan te leveren en verdere stappen te ondernemen die we redelijkerwijs nodig kunnen achten om ons veiligheidsbelang te vervolmaken, geregistreerd te worden als eigenaar van of juridische eigendom te verkrijgen over de marge, de verplichtingen verder te beveiligen, en ons in staat te stellen onze rechten uit te oefenen.

8.6 U mag geen fondsen die onder onze zekerheidstelling vallen, opnemen of vervangen zonder onze voorafgaande toestemming.

8.7 Als de Overeenkomst eindigt, zijn we niet verplicht om een contante marge terug te betalen voor zover u verplichtingen aan ons verschuldigd bent of kunt zijn. Bij het bepalen van de bedragen van de marge, uw verplichtingen en onze verplichtingen jegens u, kunnen we een dergelijke methodologie (inclusief beoordelingen over de toekomstige beweging van markten en waarden) toepassen die wij passend achten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

9. Vereffening Datum, instructies voor Rollover en Offset

9.1 Alle posities die aan het einde van elke werkdag worden aangehouden, kunnen automatisch worden overgezet (automatic rollover). We kunnen u een vergoeding vragen voor elke van dergelijke posities. De kosten die we in rekening brengen, worden gepubliceerd op de online faciliteit.

9.2 Bij afwezigheid van duidelijke en tijdige instructies van u, gaat u ermee akkoord dat wij, ter bescherming van uw belangen en die van ons, naar eigen goeddunken en op uw kosten, aan het einde van elke werkdag, openstaande posities sluiten, rollover of alle of een open positie (n) verrekenen, saldering transacties aangaan of namens u levering te ontvangen op voorwaarden en volgens methoden die wij in de gegeven omstandigheden redelijk achten.

9.3 Om twijfel te voorkomen, zullen we geen levering van een toepasselijke onderliggende investering of product uitoefenen die is gekoppeld aan een Product (inclusief vreemde valuta) tenzij we dit noodzakelijk achten of als we anders schriftelijk met u zijn overeengekomen om dit te doen en, dienovereenkomstig, tenzij dergelijke regelingen door ons zijn getroffen, worden openstaande posities (waar van toepassing) gesloten en wordt de resulterende winst of verlies bijgeschreven of gedebiteerd op uw rekening bij ons.

10. Client Gelden

10.1 Deze clausule 10 is op u van toepassing tenzij wij u hebben meegedeeld dat we u als een professionele klant zullen behandelen en ook dat de voorwaarden van clausule 11 op u van toepassing zijn voor ieder gebruik van onze services.

10.2 Alle fondsen die we van u ontvangen, worden bewaard op een rekening bij ons of bij een door ons goedgekeurde bank en wordt gescheiden van onze eigen middelen in overeenstemming met de FCA-regels voor klanten fondsen. Tenzij schriftelijk anders tussen ons is overeengekomen, kunnen uw fondsen worden samengevoegd met de fondsen van andere klanten in een algemene omnibus-account.

10.3 We zullen geen rente aan u betalen over uw geld dat we in bezit hebben en door de Overeenkomst aan te gaan, erkent u dat u afstand doet van enig recht op rente over dergelijk gelden onder de FCA-regels of anderszins.

10.4 We kunnen fondsen die u aan ons betaalt bij banken buiten het Verenigd Koninkrijk aanhouden. Het wettelijke en regelgevende regime dat van toepassing is op een dergelijke bank zal verschillen van die van het Verenigd Koninkrijk en in geval van insolventie of een ander gelijkwaardig faillissement van uw bank kan uw geld anders worden behandeld dan de behandeling die zou gelden als het geld werd gehouden in het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor de solvabiliteit, het handelen of nalaten van een bank of andere derde partij die geld aanhoudt onder deze clausule 10.

10.5 We zijn gemachtigd om geld op uw account (inclusief voor marge) om te zetten in en van dergelijke vreemde valuta tegen een wisselkoers die door ons wordt bepaald op basis van de dan geldende geldmarktrente. In dergelijke omstandigheden zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies dat u als gevolg van dergelijke acties lijdt (hoewel we redelijke inspanningen zullen doen om alleen die fondsen om te zetten die redelijkerwijs nodig kunnen zijn om de verplichtingen te dekken met betrekking tot relevante transacties).

10.6 Wanneer verplichtingen aan ons die u verschuldigd bent en opeisbaar zijn, kunnen we ophouden deze klant tegoeden te behandelen als gelijk aan het bedrag van die verplichtingen in overeenstemming met de FCA-regels met betrekking tot klantgelden. U stemt ermee in dat we dat geld kunnen toepassen om aan alle of een deel van die verplichtingen die aan ons verschuldigd en betaalbaar zijn, te voldoen. Voor de toepassing van deze clausule 10 worden dergelijke verplichtingen onmiddellijk opeisbaar, zonder kennisgeving of eis van ons, wanneer zij door u of namens u zijn aangegaan.

10.7 U stemt ermee in dat wij het recht hebben op gelden dat u bij ons aanhoudt ter voldoening van alle of een deel van alle opeisbare verplichtingen.

10.8 Als er gedurende 24 maanden geen handelsactiviteit op (een van) uw handelsaccount(s) is geweest (van kracht vanaf uw laatste transactie en vanaf de dag daarna), worden inactiviteitskosten opgelegd zoals gespecificeerd in onze prijslijst. De vergoeding wordt maandelijks in mindering gebracht op een positief saldo op uw handelsaccount (s). Houd er rekening mee dat de vergoeding wordt opgelegd aan elke afzonderlijke inactieve handelsaccount. Voor alle duidelijkheid, de kosten worden op account basis en niet op klant basis in mindering gebracht. Voordat we beginnen met het aftrekken van de kosten van uw saldo(`s), zullen we redelijke pogingen doen om contact met u op te nemen over fondsen die op uw handelsaccount(s) staan ​​om u te informeren dat de kosten worden opgelegd. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om uw contactgegevens, die u met ons hebt gedeeld, te allen tijde actueel te houden. We brengen geen kosten in rekening op uw inactieve handelsaccount(s) als u geen positief saldo heeft. Het saldo van uw handelsrekening zal niet onder nul komen. Echter. als uw positieve saldo lager is dan de maandelijkse inactiviteitskosten, trekken we het volledige resterende bedrag af dat op uw handelsrekening(en) staat. Alle handelsaccounts die meer dan 24 maanden inactief zijn en een saldo van nul hebben, worden gearchiveerd. Als u ervoor kiest om uw handelsaccount opnieuw te activeren door opnieuw te handelen, worden de inactiviteitskosten voor maximaal drie voorgaande maanden waarvoor al een aftrek is toegepast, teruggestort op uw account. Als u in aanmerking komt voor een van de genoemde terugbetaling(en), gebeurt dit op account basis.

11. Regelingen voor Totale Titel Overdracht

11.1 Deze clausule is niet op u van toepassing tenzij wij u hebben meegedeeld dat we u als een professionele klant zullen behandelen en ook dat de voorwaarden van clausule op u van toepassing zijn voor ieder gebruik van onze services.

11.2 U zult ons de absolute eigendom overdragen van alle fondsen die aan ons zijn overgedragen (inclusief de marge) zoals vereist door ons voor het verzekeren of dekken van uw huidige of toekomstige, feitelijke of voorwaardelijke of toekomstige verplichtingen jegens ons (Titel Overdracht Fondsen). Dergelijke Titel Overdracht Fondsen die aldus aan ons zijn overgedragen, worden gratis overgedragen en vrij van enig retentierecht, pandrecht, claim, last, bezwaring of andere veiligheidsbelangen. Als gevolg hiervan zijn we niet verplicht om dergelijke Titel Overdracht Fondsen aan te houden in overeenstemming met de FCA-regels voor klantentegoeden. Bijgevolg zijn wij geen fiduciaire verplichtingen jegens u verschuldigd met betrekking tot dergelijke Titel Overdracht Fondsen. Bij overdracht aan ons worden Titel Overdracht Fondsen ons absolute eigendom en behoudt u geen eigen vermogen, recht, titel of belang in dergelijke Titel Overdracht Fondsen.

11.3 Onder voorbehoud van onze rechten onder de Overeenkomst en elke transactie, hebben we een contractuele verplichting om u een bedrag terug te betalen dat gelijk is aan de Titel Overdracht Fondsen waarop u mogelijk recht heeft (of naar eigen goeddunken activa de waarde daarvan) wanneer het niet langer nodig is voor ons om de Titel Overdracht Fondsen aan te houden. Onze terugbetalingsverplichtingen worden verminderd voor zover (i) wij het recht hebben op dergelijk gelden, of de terugbetalingsverplichting te verrekenen met al uw verplichtingen jegens ons, ongeacht of dit een transactie, de Overeenkomst of anderszins betreft; en / of (ii) een markt, intermediaire broker, bank of andere derde partij aan wie we geld hebben overgedragen als marge met betrekking tot transacties, nalaat (hetzij als gevolg van insolventie of anderszins) een gelijkwaardig bedrag aan ons terug te geven. Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, heeft u geen recht op rente over Titel Overdracht Fondsen.

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor het verlies van Title Transfer Funds die het directe of indirecte gevolg is van het faillissement, insolventie, liquidatie, curatele, of opdracht ten behoeve van crediteuren van een bank, een andere broker, markt, clearingorganisatie of vergelijkbare entiteit.

11.5 U kunt een annulering aanvragen van de regelingen voor Titel Overdracht Fondsen, in welk geval we de Overeenkomst kunnen beëindigen en een bedrag (of naar ons eigen goeddunken vermogen ter waarde daarvan) dat gelijk is aan de aan u verschuldigde Titel Overdracht Fondsen, aan u zal worden geretourneerd.

12. Winsten, Verliezen en Rentelasten op Openstaande Posities

Voor elke open positie die u aanhoudt, zullen wij van tijd tot tijd uw rekening crediteren met winsten of uw rekening debiteren voor verliezen, rente, dividend aanpassingen en kosten zoals beschreven op de Online Faciliteit.

13. Kosten en Commissies

13.1 U betaalt aan ons dergelijke vergoedingen en kosten tegen tarieven zoals gepubliceerd op de Online Faciliteit of zoals door ons van tijd tot tijd aan u medegedeeld. Deze omvatten transactiekosten, rente en kosten met betrekking tot het automatisch verlengen van uw posities overeenkomstig clausule 9.1. In aanvulling hierop bent u verantwoordelijk voor de betaling van alle andere kosten die we u hebben meegedeeld die kunnen ontstaan als gevolg van de levering van onze services aan u.

13.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat waar we aanpassingen, commissies en verschillende andere vergoedingen van uw account aftrekken, dergelijke inhoudingen het bedrag van het eigen vermogen in de account kunnen beïnvloeden dat moet worden aangehouden voor de margevereisten (zie clausule 8.1 hierboven). Uw posities zijn blootgesteld aan liquidatie, zoals beschreven in clausule 20.2, als de aftrek van commissies, vergoedingen of andere kosten ertoe leidt dat uw account onvoldoende saldo heeft om aan de margevereisten te voldoen.

13.3 U erkent en stemt ermee in dat we een vergoeding, commissie of niet-geldelijk voordeel aan/van een andere persoon kunnen betalen of ontvangen in verband met onze service aan u. Als dit op u van toepassing is, zullen wij u afzonderlijke informatie verstrekken met betrekking tot dergelijke vergoeding, commissie of niet-monetaire voordelen.

13.4 Alle vergoedingen en kosten worden onmiddellijk opeisbaar geacht. Alle aan ons verschuldigde bedragen kunnen door ons in mindering worden gebracht op de opbrengst van een transactie of worden afgeschreven van uw rekening (en) bij ons. In geval van te late betaling door u, zullen achterstallige bedragen rente dragen tegen een tarief dat wij redelijkerwijs zullen bepalen zoals aan u medegedeeldin de accountinformatie.

13.5 U stemt ermee in om overdrachtskosten te betalen, zoals door ons bepaald en beschikbaar op de Online Faciliteit in het geval dat u ons bij beëindiging van de Overeenkomst opdracht geeft om fondsen over te dragen naar een account bij een andere instelling.

13.6 Voor de berekening kunnen we bedragen die in elke valuta zijn uitgedrukt, omzetten in een andere valuta die we van tijd tot tijd kunnen specificeren, tegen de koers die geldt op het moment van de berekening die we redelijkerwijs zullen selecteren.

13.7 Als we een bedrag ontvangen of terugkrijgen met betrekking tot een van uw verplichtingen in een andere valuta dan dat waarin een dergelijk bedrag verschuldigd is, hetzij op grond van een uitspraak van een rechtbank of anderszins, bent u verantwoordelijk voor en vrijwaart u ons op verzoek en dient u ons schadeloos te houden voor en tegen eventuele kosten (inclusief conversiekosten) en verliezen die wij lijden als gevolg van het ontvangen van een dergelijk bedrag in een andere valuta dan de valuta waarin het verschuldigd is.

14. Belangenconflicten

14.1 U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer wij een transactie aangaan met of voor u, wij of onze directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en gelieerde entiteiten (samen Partners) of Service Providers een belang, relatie kunnen hebben of regeling die materieel is met betrekking tot de betreffende transactie. Als een dergelijk belangenconflict zich voordoet, proberen we een dergelijk conflict op te lossen op een manier die volgens ons in uw beste belang is in overeenstemming met ons beleid inzake belangenconflicten (die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd) (Beleid inzake belangenconflicten).

14.2 Alle details van ons beleid inzake belangenconflicten zijn beschikbaar op onze website: www.admiralmarkets.com. Ons beleid voor belangenconflicten is alleen een beleid; het maakt geen deel uit van de Overeenkomst en is niet bedoeld om contractueel bindend te zijn of om verplichtingen aan ons op te leggen die we anders niet zouden hebben onder de Overeenkomst of de FCA-regels.

15. Aansprakelijkheid en Verlies

15.1 U bent verantwoordelijk of aansprakelijk op onze schriftelijke verzoek voor alle directe verliezen, schade, kosten en uitgaven (Directe verliezen) en alle indirecte verliezen, schade, kosten en uitgaven en andere soortgelijke verplichtingen (zoals het verlies) van een kans om te winnen)(Indirecte verliezen) opgelopen door ons of een van onze Associates als gevolg van uw gebruik van onze services (inclusief de online faciliteit) of uw schending van een van de voorwaarden van de Overeenkomst. U bent echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens ons voor eventuele directe verliezen of indirecte verliezen (samen verliezen) die door ons zijn opgelopen voor zover deze worden veroorzaakt door onze schending van de overeenkomst, nalatigheid, opzettelijke wanbetaling of fraude.

15.2 Noch wij, noch Associates aanvaarden in enige omstandigheden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor indirecte verliezen die u kunt oplopen.

15.3 We zullen onze taken volgens de Overeenkomst uitvoeren met redelijke vaardigheid, zorg en toewijding en in overeenstemming met de instructies en autoriteit die u ons hebt gegeven. Zolang we dit doen, aanvaarden noch wij, noch enige geassocieerde deelneming enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw verliezen die voortvloeien uit de levering van onze diensten aan u of anderszins op grond van de Overeenkomst. We zijn echter verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor directe verliezen die u lijdt omdat we onze taken op grond van de overeenkomst niet met redelijke vaardigheid, zorg en toewijding hebben uitgevoerd of in overeenstemming met redelijke of juiste instructies en bevoegdheden die u ons hebt gegeven., of voor zover dergelijke directe verliezen worden veroorzaakt door onze opzettelijke wanbetaling of fraude.

15.4 Noch wij, noch u zijn verantwoordelijk of aansprakelijk jegens elkaar voor enige vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst als een dergelijke vertraging of mislukking het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten de redelijke controle van de getroffen partij (bijvoorbeeld, waaronder als gevolg van enige daden van God of terreurdaden). In dergelijke omstandigheden heeft de getroffen partij recht op een redelijke verlenging van de tijd die nodig is om dergelijke verplichtingen na te komen.

15.5 Zonder de algemene reikwijdte van de voorgaande sub-clausules te beperken, zijn noch wij, noch alle medewerkers verantwoordelijk of aansprakelijk voor door u geleden verliezen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van verkregen, gedownloade of verstrekte gegevens of informatie. in verband hiermee, inclusief (zonder beperking) verlies van of vertraging in de overdracht van instructies of het onvermogen om instructies te geven of toegang te krijgen tot de Online Faciliteit als gevolg van een storing of falen van communicatiefaciliteiten of anderszins.

15.6 Zonder de algemene strekking van de voorgaande subbepalingen te beperken, zullen we redelijke zorgvuldigheid betrachten bij onze keuze van genomineerden of agenten, en zullen we hun voortdurende geschiktheid bewaken. Zolang we dit doen, zijn noch wij, noch een van onze Associates verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor eventuele verliezen die voortvloeien uit enig handelen of nalaten van genomineerden of agenten.

15.7 U bent verantwoordelijk voor de fiscale implicaties of behandeling van transacties die u op grond van de Overeenkomst bent aangegaan.

15.8 Als u een account bij ons aanhoudt met een andere persoon(en) (in het geval van gezamenlijke rekeninghouders), zijn de verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden van elk van die personen jegens ons gezamenlijk en meerdere (dat wil zeggen dat we een persoon of groep van u als enige verantwoordelijk kunnen houden of aansprakelijk jegens ons, of we kunnen u allen, als een groep, verantwoordelijk of aansprakelijk jegens ons houden) en we kunnen handelen op basis van orders en instructies die zijn ontvangen van elke persoon (tenzij u ons schriftelijk anders aangeeft) die, of wie ons lijkt zo iemand te zijn .

15.9 Niets in de Overeenkomst zal onze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken met betrekking tot een schending door ons of een van onze Associates onder de regulering (zoals gedefinieerd in de FCA-regels) of zoals anderszins wettelijk verboden is.

16. Risicowaarschuwing

U moet rekening houden met de risicowaarschuwingen die u in bijlage 2 en op de online faciliteit zijn ontvangen en als u deze niet begrijpt, neemt u dan contact op met uw klantvertegenwoordiger of vraag omonafhankelijk advies.

17. Representatie en Garanties

17.1 U verklaart en garandeert ons dat (dat wil zeggen, u doet verklaringen en beloften waarop wij zullen vertrouwen wanneer wij u diensten verlenen. U moet er daarom voor zorgen dat deze correct zijn, aangezien u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor ons als ze dit niet zijn):

17.1.1 als u een persoon bent, dient u ten minste 18 jaar oud te zijn, met gezond verstand en de juridische capaciteit te hebben om een juridisch bindende overeenkomst met ons aan te gaan;

17.1.2 als u een onderneming bent, bent u naar behoren opgericht en bestaat u geldig volgens de wetten van het land van uw oprichting en dat u de opening van een rekening bij ons heeft goedgekeurd door een bestuursbesluit die is gecertificeerd door de functionarissen van de onderneming;

17.1.3 niemand anders dan u heeft of zal belang hebben bij uw account (s);

17.1.4 de Overeenkomst, elke transactie en de verplichtingen die op grond hiervan zijn gecreëerd, zijn beide bindend voor u en afdwingbaar tegen u in overeenstemming met hun voorwaarden (onderhevig aan toepasselijke principes van billijkheid) en zullen geen inbreuk maken op de voorwaarden van enige regelgeving, order, kosten of overeenkomst waaraan u gebonden bent;

17.1.5 behalve zoals anders door ons is overeengekomen, bent u de enige uiteindelijk gerechtigde (dat wil zeggen dat niemand anders enige vorm van juridische eigendomsrechten heeft) van alle marge of gelden dat u onder de Overeenkomst overdraagt, gratis en vrij van enig verpanding (dat wil zeggen een vorm van rechten op de gelden aan iemand anders);

17.1.6 ongeacht de latere vaststelling van het tegendeel, is de handel in de Producten geschikt voor u en dat u zich bewust bent van de risico`s die aan dergelijke transacties zijn verbonden; en

17.1.7 de informatie die ons is verstrekt in het naar behoren ingevulde formulier voor het openen van een account en daarna te allen tijde(inclusief financiële informatie) is waar, nauwkeurig en volledig in alle materiële opzichten.

17.2 Elke verklaring en garantie onder clausule 17.1 wordt als herhaald beschouwd telkens wanneer u een order plaatst of een transactie met of via ons aangaat.

18. Covenanten

18.1 U verklaart en garandeert ons dat (dat wil zeggen, u doet verklaringen en beloften waarop wij zullen vertrouwen wanneer wij u diensten verlenen. U moet er daarom voor zorgen dat deze correct zijn, aangezien u verantwoordelijk en aansprakelijk bent als ze dit niet zijn):

18.1.1 u zult te allen tijde zeker stellen en naleven, en alles doen wat nodig is om alle bevoegdheden, toestemming, vergunningen en machtigingen als bedoeld in clausule 17 volledig te handhaven;

18.1.2 u bent bereid en in staat om ons op verzoek onmiddellijk informatie en documentatie te verstrekken diewij kunnen vragen met betrekking tot uw financiële positie, woonplaats of andere zaken;

18.1.3 u zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het optreden van een faillissement of insolventie of iets dergelijks;

18.1.4 zal u:

(a) voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de Overeenkomst en elke transactie, voor zover deze op u van toepassing zijn; en

(b) gebruik alle redelijke stappen om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Overeenkomst en elke transactie, waar dergelijke toepasselijke wet- en regelgeving niet op u van toepassing zijn maar uw medewerking nodig is om ons te helpen aan onze verplichtingen te voldoen;

18.1.5 u zult geen orders verzenden of anderszins actie ondernemen die een verkeerde indruk van de vraag naar of de waarde van een Product zou kunnen wekken of orders verzenden waarvan u reden heeft om aan te nemen dat ze in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. U zult de gedragsnorm in acht nemen die redelijkerwijs wordt verwacht van personen in uw positie en geen enkele stap ondernemen die ertoe zou leiden dat wij de gedragsnorm niet in acht kunnen nemen die redelijkerwijs wordt verwacht van personen in onze positie;

18.1.6 u verbindt zich ertoe om Admiral Markets of onze Services niet te gebruiken voor het bereiken van de illegale doelstellingen en om uw rechten niet te kwader trouw uit te voeren of om AM te beschadigen, inclusief door het manipuleren van de Online Faciliteit of het gebruik van onze Algemene voorwaarden of ons beleid op enigerlei wijze tegen ons; en

18.1.7 op verzoek zult u ons de informatie verstrekken die we redelijkerwijs nodig kunnen hebben om de in deze clausule genoemde zaken te bewijzen.

19. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

19.1 We kunnen persoonlijke gegevens over levende identificeerbare individuen (Individuen) verzamelen, gebruiken en bekendmaken, inclusief persoonlijke gegevens die u op enigerlei wijze vrijwillig aan ons kunt verstrekken, zodat we:

19.1.1 onze verplichtingen kunnen uitvoeren onder de Overeenkomst;

19.1.2 onze dagelijkse zakelijke activiteiten en transacties met u kunnen uitvoeren;

19.1.3 statistische analyse van de pagina`s van de bezochte online faciliteit opstellen;

19.1.4 ons bedrijf volgen en analyseren;

19.1.5 deelnemen aan misdaadpreventie, naleving van wet- en regelgeving;

19.1.6 andere producten en diensten op de markt brengen en ontwikkelen;

19.1.7 onze rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst overdragen; en

19.1.8 verwerken van persoonlijke gegevens voor andere gerelateerde doeleinden.

19.2 We zullen geen gevoelige persoonlijke gegevens (zoals etnische afkomst, religieuze overtuiging of medische gegevens) over individuen verkrijgen of vereisen, maar als u ervoor kiest om dergelijke gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen we ervan uitgaan dat dergelijke gevoelige persoonlijke gegevens worden verstrekt met toestemming van de persoon voor verwerking voor de doeleinden waarvoor dergelijke persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij anders schriftelijk door u aan ons medegedeeld.

19.3 Als u ervoor kiest om niet-gevoelige persoonlijke gegevens over een individu waar wij om hebben gevraagd niet aan te leveren, kunnen wij u mogelijk geen toegang geven tot de online faciliteit.

19.4 Noch wij, noch een van onze medewerkers of serviceproviders zullen persoonlijke gegevens die wij of zij over een individu verzamelen aan derden bekendmaken, behalve:

19.4.1 voor zover wij of zij verplicht zijn dit te doen door toepasselijke wet- of regelgeving;

19.4.2 waar het een verplichting is om deze openbaar te maken;

19.4.3 waar onze legitieme zakelijke belangen openbaarmaking vereisen; of

19.4.4 op verzoek of met toestemming van de persoon of aan personen beschreven in clausule 19.5 hieronder.

19.5 Wij of onze Associates of Service Providers kunnen persoonlijke gegevens bekend maken aan diegenen die services aan ons of onze Associates of onze Service Providers verlenen of optreden als agenten van ons of onze Associates of onze Service Providers aan een persoon aan wie wij of onze Associates of onze Serviceproviders dragen een van onze of hun rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst over en stellen deze over aan gelicentieerde krediet referentie bureaus of andere organisaties die ons of onze Associates of onze Serviceproviders en anderen helpen om kredietbeslissingen te nemen en het voorkomen van fraude of bij het uitvoeren van identiteits-, fraudepreventie- of kredietcontroles. Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens over een individu delen met onze medewerkers en serviceproviders voor zakelijke doeleinden, zoals het onderhouden van klantaccounts en het informeren van klanten over nieuwe producten en diensten, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

19.6 Een individu kan bepaalde rechten hebben op toegang tot sommige of alle persoonlijke gegevens die we verzamelen en bewaren over de persoon op het moment van het verzoek, of om onnauwkeurige informatie te laten corrigeren, onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als het individu dergelijke rechten wil uitoefenen (uitsluitend voor eigen rekening en risico), moet het individu schriftelijk contact met ons opnemen en kan u worden gevraagd om meer informatie te verstrekken om ons te helpen aan een dergelijk verzoek te voldoen.

19.7 Wij of onze medewerkers of serviceproviders kunnen gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, overdragen aan andere landen, inclusief landen buiten de EER die mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben, voor een van de doeleinden die worden beschreven in dit artikel 19. Door de Overeenkomst te accepteren, stemt u in met dergelijke overdrachten namens de Individuen.

19.8 Wij of onze partners of een serviceprovider kunnen telefoongesprekken tussen u en ons of onze partners of een serviceprovider opnemen of volgen voor beveiliging, naleving van de wet, trainingsdoeleinden en om de kwaliteit van onze services te behouden en te verbeteren. Dergelijke telefoongesprekken kunnen door ons worden gebruikt als bewijs in geval van een geschil.

19.9 We kunnen cookies of IP-adres tracking devices op de online faciliteit gebruiken om de online faciliteit te beheren, wachtwoord en gebruikersnamen op te slaan, om bezoeken aan pagina`s op de online faciliteit bij deze en andere gelegenheden vanaf uw terminal te volgen, om de online faciliteit service aan u te personaliseren en om browsen via de online faciliteit te volgen en te vergemakkelijken. Een cookie is een stukje gegevens dat op uw harde schijf wordt opgeslagen en informatie over u bevat met betrekking tot het gebruik van de online faciliteit. IP-adressen kunnen worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens en door deze adressen te volgen, zouden we dergelijke persoonlijke gegevens verkrijgen. Toegang tot de online faciliteit is afhankelijk van acceptatie door u van cookies en IP-adres tracking devices die worden beschreven in en voor de doeleinden die in deze clausule worden uitgelegd. Door de Overeenkomst te accepteren, erkent u dat u de brede aard van cookies en IP-adres tracking devices begrijpt en de doeleinden waarvoor deze door ons zullen worden gebruikt. Raadpleeg ons cookiebeleid (dat beschikbaar is op de online faciliteit) voor meer informatie.

19.10 U erkent en aanvaardt dat alle diensten die via de online faciliteit worden aangeboden, transmissies via het internet met zich meebrengen en dat dergelijke transmissies daarom onderworpen zijn aan de inherente risico`s van het internet. Hoewel we onze verantwoordelijkheid erkennen om redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen, erkent en accepteert u deze ook, net als bij elk netwerk, dat u mogelijk ook wordt blootgesteld aan ongeautoriseerde programma`s die door derden worden verzonden, elektronische toegang en/of het falen van informatie en gegevens om hun beoogde bestemmingen en/of onjuiste ontvangst of verkeerde richting van dergelijke informatie. Hoewel de privacy- en beveiligingsfuncties van onze, onze medewerkers en onze serviceproviders zijn ontworpen om deze risico`s te verminderen, kunnen we de eliminatie ervan niet garanderen. U erkent daarom dat geen enkele overdracht via de online-faciliteit vertrouwelijk zal zijn en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schending van vertrouwen als gevolg van een dergelijke gebeurtenis.

19.11 Vragen over het gebruik van vertrouwelijke of persoonlijke gegevens door ons moeten worden doorverwezen naar de Data ProtectionOfficer.

20. Verzuim en Netting

20.1 Het volgende zal op enig moment worden opgevat als Gebeurtenissen van verzuim:

20.1.1 u niet volledig en onmiddellijk voldoet aan elke verplichting om een betaling aan ons te doen of een openstaande positie te sluiten op de vervaldag of wanneer dit door ons wordt vereist;

20.1.2 u verzuimt enige andere verplichting jegens ons onder de Overeenkomst of met betrekking tot een transactie of een inbreuk op enige andere verplichting onder de Overeenkomst;

20.1.3 elke verklaring of garantie die door u werd gegeven, was onjuist of is dit geworden of zou, indien herhaald op enig moment, onjuist zijn;

20.1.4 wanneer wij van mening zijn dat u de bescherming die u op grond van artikel 4.12 hierboven wordt geboden, tot ons nadeel heeft misbruikt, hetgeen zonder beperking een situatie omvat waarin een cliënt te kwader trouw handelt door een strategie te volgen waarbij de cliënt van deze bescherming zou profiteren terwijl hij andere posities aanhoudt bij ons die u ten goede komen in het geval dat de bescherming wordt of kan worden geactiveerd;

20.1.5 wij achten het noodzakelijk of wenselijk om te voorkomen dat wat wij beschouwen een overtreding van clausule 5.14.1 hierboven is of zou kunnen zijn;

20.1.6 (wanneer u een onderneming bent) u een vrijwillige zaak start (of een onvrijwillige zaak tegen u is gestart) of een andere procedure die liquidatie, reorganisatie, een regeling, een bevriezing of surseance van betaling of een andere soortgelijke voorziening voor u beoogt of voorstelt of uw schulden onder een faillissement, insolventie, regelgevende, toezichthoudende of soortgelijke wetgeving (inclusief een bedrijfs- of andere wet met mogelijke toepassing op u, indien insolvent), of die de benoeming van een curator, curator, curator, conservator, bewaarder, bewaarder of andere vergelijkbare functionaris van u of een substantieel deel van uw vermogen; of als u enige zakelijke actie onderneemt om een van de voorgaande toe te laten; en in het geval van een reorganisatie, arrangement of samenstelling, dan stemmen we niet in met de voorstellen;

20.1.7 (wanneer u een onderneming bent) u bent ontbonden, of, als uw hoedanigheid of bestaan afhankelijk is van een registratie in een formeel register, de registratie wordt verwijderd of beëindigd, of er worden procedures gestart om uw ontbinding of verwijdering te vragen, registreren, of het einde van een dergelijke registratie;

20.1.8 (wanneer u een persoon bent) u (of als u mede-rekeninghouders bent) sterft, geestelijk ongeschikt wordt, niet in staat bent uw schulden te betalen als deze opeisbaar worden of failliet of insolvent zijn, zoals gedefinieerd onder een faillissement of op u van toepassing zijnde insolventierecht; of enige schuld van u wordt niet betaald op de vervaldag daarvoor, of wordt op elk moment in staat gesteld, opeisbaar te worden op grond van overeenkomsten of instrumenten die een dergelijke schuld bewijzen voordat deze anders opeisbaar zou zijn, of een rechtszaak, actie of andere procedures worden gestart of enige actie wordt ondernomen voor enige uitvoering, beslag of beslag, of nood tegen, of een laster neemt bezit, het geheel of een deel van uw eigendom of activa (tastbaar en immaterieel); of

20.1.9 we verwachten redelijkerwijs dat al het voorgaande kan voorkomen; in dat geval kunnen we onze rechten uitoefenen onder clausule 20.2, behalve in het geval van een gebeurtenis van Defaultgespecificeerd in clausules 20.1.6 of 20.1.8 (elk een faillissement gebeurtenis), in welk geval de bepalingen van clausule 20.3 van toepassing zijn.

20.2 Onder voorbehoud van clausule 20.3, kunnen we op of op elk moment na het optreden van een Event of Default, openstaande orders annuleren, onze services beëindigen en al uw open posities (de Liquidatie Datum) liquideren.

20.3 Indien zich een faillissementsgebeurtenis voordoet, worden wij geacht onze rechten onder clausule 20.2 onmiddellijk vóór het tijdstip van het optreden van het faillissement van verzuim te hebben uitgeoefend.

20.4 Op de liquidatie datum en daaropvolgend zullen we (op, of zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na, de liquidatie datum) al uw open posities sluiten en alle gelden die door ons worden gehouden aanwenden voor de kosten van dergelijke sluitingen.

20.5 Als als gevolg van de acties die door ons zijn uitgevoerd op grond van artikel 20.4, uw account positief is, zullen we het geld op die account storten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Als er onvoldoende gelden op uw rekening staan om de acties te dekken die door ons worden uitgevoerd op grond van clausule 20.4, is het verschil tussen de hoeveelheid geld op uw rekening en de kosten voor het sluiten van uw openstaande posities onmiddellijk opeisbaar.

20.6 Onze rechten op grond van deze clausule 20 zijn een aanvulling op, en niet een beperking of uitsluiting van, alle andere rechten die we mogelijk hebben onder de Overeenkomst of anderszins, hetzij door een overeenkomst of werking. In het bijzonder en onverminderd de bepalingen van clausules 20.2 tot en met 20.5 (inclusief), zijn wij bevoegd en gerechtigd, zonder kennisgeving aan u en naar onze absolute discretie, om dergelijke maatregelen te nemen om onze eigen positie te beschermen, inclusief zonder beperking, een of meer van de volgende acties (geheel of gedeeltelijk):

20.6.1 annuleren van alle of alle niet-uitgevoerde orders;

20.6.2 uw open posities sluiten, uitvoeren, annuleren of, indien van toepassing, verlaten van open posities of compenserende posities innemen;

20.6.3 rekeningen combineren, verrekening tussen rekeningen of één valuta omzetten in een andere valuta (om twijfel te voorkomen, kunnen we dit doen wanneer er een standaard default is geweest of wanneer er een tekort is op een of meer van uw rekeningen en een overschot op een of meer andere rekeningen); of

20.6.4 voldoen aan elke verplichting die u jegens ons kunt hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij als garantie of borg, uit al uw gelden dat zich onder onze hoede of controle bevindt.

21. Intellectuele Eigendomsrechten

21.1 De online faciliteit kan gegevens, tekst, afbeeldingen, software, multimediamateriaal en andere inhoud van derden bevatten (Third Party Content) en verwijzingen naar de term "online faciliteit" wordt geacht alle materialen te omvatten, inclusief inhoud en diensten die van tijd tot tijd op de online faciliteit beschikbaar worden gesteld, ongeacht of deze op het scherm worden bekeken of naar een andere computer worden gedownload, inclusief, zonder beperking, inhoud van derden.

21.2 De online faciliteit wordt beschermd door auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat wij en / of derden alle rechten, titels en belangen in en op de online faciliteit behouden. Gebruik van de online faciliteit verleent geen eigendomsrechten op de online faciliteit.

21.3 Tenzij anders schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen of voor zover nodig voor u om de Online Faciliteit te bekijken in overeenstemming met de Overeenkomst, mag u niet:

21.3.1 de online faciliteit geheel of gedeeltelijk kopiëren (behalve om back-ups te maken uitsluitend voor noodherstel doeleinden);

21.3.2 weergeven, reproduceren, afgeleide werken maken van, verzenden, verkopen, distribueren, huren, leasen, in sublicentie geven, timeshare, uitlenen of overdragen of op enige wijze de Online Faciliteit geheel of gedeeltelijk exploiteren;

21.3.3 de online faciliteit in andere producten integreren;

21.3.4 de online faciliteit gebruiken in een arrangement voor het delen van bestanden;

21.3.5 embedded links maken van een softwareprogramma naar de online faciliteit;

21.3.6 verwijderen of verdoezelen van onze auteursrecht kennisgevingen of die van een van onze Associates;

21.3.7 een van onze handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo`s of andere identificatiegegevens gebruiken of die van een van onze externe leveranciers; of

21.3.8 voor zover wettelijk toegestaan, reverse engineering, decompileren, demonteren of toegang krijgen tot de broncode van de online faciliteit.

22. Links

De online faciliteit kan links bevatten naar andere websites die niet door ons of een van onze Associates worden beheerd en materiaal bevatten dat is geproduceerd door onafhankelijke derde partijen. De eigenaren van dergelijke gelinkte websites hebben niet noodzakelijkerwijs een commerciële of andere relatie met ons. Het bestaan van een link van de online faciliteit naar een website van een derde vormt geen aanbeveling of andere goedkeuring door ons of een van onze medewerkers of serviceproviders van een dergelijke website, de inhoud of een aanbieder daarvan. Alle meningen of aanbevelingen op websites van derden zijn die van de relevante aanbieder en zijn niet de meningen of aanbevelingen van ons of van een van onze partners. Noch wij, noch een van onze Associates aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor inhoud op websites die toegankelijk zijn via links op de online faciliteit.

23. Beeindiging

23.1 U kunt op elk gewenst moment de terugbetaling van fondsen aanvragen en de overeenkomst beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan ons, op voorwaarde dat u geen openstaande positie (s) heeft en geen openstaande verplichtingen tegenover ons hebt. We kunnen de levering van onze services aan u op elk gewenst moment schriftelijk beëindigen. Beëindiging heeft geen invloed op eerder uitgevoerde transacties en laat eventuele opgebouwde of uitstaande rechten en verplichtingen van u of ons onverlet.

23.2 Beëindiging heeft geen invloed op uw of onze opgebouwde rechten, vergoedingen, bestaande verplichtingen of andere contractuele bepalingen die bedoeld zijn om ook na de beëindiging van de Overeenkomst in stand te blijven.

23.3 Beëindiging heeft geen invloed op de voltooiing van transacties die zijn gestart voordat wij uw kennisgeving van beëindiging hebben ontvangen.

23.4 Na het verstrijken van een kennisgeving van beëindiging, zullen we alle openstaande bestellingen annuleren en alle openstaande posities die u bezit tegen de geldende marktprijs (zoals door ons bepaald) afsluiten. Bovendien betaalt u alle vergoedingen en kosten die zijn gemaakt tot de datum van beëindiging en eventuele extra kosten die noodzakelijk zijn gemaakt door ons (of een derde) bij het beëindigen van de Overeenkomst en eventuele verliezen die noodzakelijk zijn bij het afwikkelen of afsluiten van uitstaande transacties en het overboeken van uw geld naar u.

24. Aankondigingen

Onder voorbehoud van clausule 6 kunnen kennisgevingen en andere mededelingen via post of e-mail worden verzonden naar een adres dat wij van u hebben of waarmee van tijd tot tijd schriftelijk contact wordt onderhouden. Alle verzonden berichten worden geacht te zijn verzonden en ontvangen wanneer de afzender de vooruitbetaalde brief plaatst of een bevestiging ontvangt dat een e-mail is ontvangen.

25. Algemeen

25.1 De levering van onze diensten aan u is onderworpen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en andere bepalingen of marktpraktijken waaraan wij zijn onderworpen (gezamenlijk toepasselijke wetten of voorschriften). Als er een conflict ontstaat tussen de Overeenkomst en toepasselijke wet- of regelgeving, prevaleren de laatste. We zijn niet verplicht om iets te doen of af te zien van iets dat inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving en kunnen doen wat wij nodig achten om hieraan te voldoen.

25.2 Uitstaande rechten en verplichtingen (met name met betrekking tot de artikelen 15, 20, 26 en 27) en transacties blijven van kracht na de beëindiging van de Overeenkomst en blijven onderworpen aan de bepalingen en de bijzondere bepalingen die met ons zijn overeengekomen met betrekking tot dergelijke transacties tot alle verplichtingen volledig zijn nagekomen.

25.3 Als een bepaling van de Overeenkomst door een rechtbank of bestuursorgaan met bevoegde jurisdictie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst die volledig van kracht blijven.

25.4 Elk falen door ons (al dan niet voortgezet) om aan te dringen op strikte naleving van enige bepaling van de Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van een van onze rechten of rechtsmiddelen door ons. De rechten en rechtsmiddelen die ons op grond van de Overeenkomst zijn verleend, zijn cumulatief en de uitoefening of afstand van enig deel daarvan vormt geen beletsel voor de uitoefening van andere aanvullende rechten en rechtsmiddelen.

25.5 Geen actie, ongeacht de vorm, die voortvloeit uit of in verband met de Overeenkomst, of anderszins bestaat tussen de partijen, kan door een partij worden ingesteld meer dan twee jaar nadat de oorzaak van de actie is ontdekt. Ontdekking van actie moet binnen twee jaar na beëindiging van de Overeenkomst worden gemeld.

25.6 Alleen de partijen met een expliciet recht op grond van de Overeenkomst mogen een voorwaarde afdwingen en hiervan profiterende overeenkomst. De Overeenkomst kan worden gewijzigd zonder toestemming van welke derde partij dan ook.

25.7 We vallen onder het Compensatieschema voor financiële services (FSCS). Wanneer we niet in staat zijn om onze verplichtingen met betrekking tot beleggingsactiviteiten na te komen, wanneer u een geldige claim maakt, heeft u mogelijk recht op verhaal via de FSCS met betrekking tot de investeringen die we voor verhandelen. Dit hangt af van het soort bedrijf en de omstandigheden van de claim. De meeste soorten beleggingsactiviteiten zijn per 1 oktober 2019 gedekt voor 100% van de eerste £ 85.000 per persoon. Verdere informatie is verkrijgbaar bij ons of bij de Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, Londen EC3A 7QU. Houd er rekening mee dat dit schema normaal gesproken alleen beschikbaar is voor particuliere klanten en voor sommige professionele klanten (zoals gedefinieerd in de FCA-regels).

26. Klachtenprocedure

De klachten worden behandeld volgens de klachtenbehandelingsprocedure van Admiral Markets UK Ltd, die beschikbaar is onder de documenten sectie op de website. Als u een klacht heeft over onze prestaties in het kader van de Overeenkomst, moet u die klacht zo snel mogelijk naar Compliance richten via e-mail compliance@admiralmarkets.co.uk, die de aard van de klacht zal onderzoeken om deze op te lossen. Geef zoveel mogelijk informatie als u een handelsgeschil heeft. We hebben uw accountnummer (login voor de online faciliteit) en het ticketnummer van elke order of transactie in kwestie nodig. FCA-regels stellen dat we binnen acht weken na ontvangst een definitief schriftelijk antwoord op uw klacht moeten sturen. Details van ons interne klachtenbeleid zijn op aanvraag beschikbaar. U heeft mogelijk ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Financial Ombudsman Service. De Financial Ombudsman Service is telefonisch bereikbaar en u kunt meer informatie vinden op hun website.

27. Toepasselijk Recht & Jurisdictie

27.1 De Overeenkomst wordt onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland. Elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken om een rechtszaak, actie of andere procedure met betrekking tot de Overeenkomst te beslechten ( procedure ). Niets in de Overeenkomst belet ons om in een rechtsgebied tegen u een procedure aan te spannen.

27.2 Elke partij stemt er onherroepelijk mee in af te zien van elk bezwaar dat zij te allen tijde kan hebben tegen de vestiging van een procedure die voor de Engelse rechtbanken is ingesteld en stemt ermee in niet te beargumenteren dat een dergelijke procedure op een niet passend forum is ingesteld of dat een dergelijke rechtbank geen jurisdictie heeft.


SCHEDULE 1

Beoordeling en Categorisering van Cliënten

Om online handel services aan klanten te kunnen bieden, vereisen we, voorafgaand aan de levering van onze services, dat klanten (of potentiële klanten) voldoende informatie verstrekken om ons in staat te stellen de omstandigheden van de klant te begrijpen en ons redelijke gronden geven om aan te nemen dat de klant de nodige kennis en ervaring heeft om de risico`s te begrijpen die aan de aan hen aangeboden online handelsdiensten verbonden zijn.

Om de kennis en ervaring van de klant met betrekking tot online handel te bepalen, zal de door ons verkregen informatie ons in staat stellen om:

 • de soorten handels- of beleggingsdiensten, transacties en financiële markten en producten waarvan de klant ervaring heeft;

 • het volume, de aard en de frequentie van de handelstransacties van de klant en de periode waarover deze werden uitgevoerd; en

 • het opleidingsniveau, beroep of, indien nodig, voorgaande beroep van de cliënt.

We hebben het recht om te vertrouwen op de informatie die door klanten aan ons is verstrekt, tenzij we ons bewust worden of redelijkerwijs hadden moeten weten dat de ingediende informatie verouderd, onjuist of onvolledig was.

We zullen u als een particuliere klant behandelen, tenzij we u meedelen dat u als professionele klant of in aanmerking komende tegenpartij moet worden geclassificeerd. Uw klant classificatie kan op elk moment worden gewijzigd na ontvangst van een kennisgeving van ons.

Hieronder een verkorte samenvatting van de vereisten met betrekking tot de indeling van professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen. Retailklanten zijn klanten die geen professionele klant of in aanmerking komende tegenpartij zijn.

De volgende personen kunnen worden geclassificeerd als professionele klanten:

 • entiteiten die gemachtigd of gereguleerd zijn om op de financiële markten te opereren (waaronder kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, andere geautoriseerde of gereguleerde financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en beheermaatschappijen van dergelijke regelingen, pensioenfondsen en beheermaatschappijen van pensioenfondsen, grondstoffen en grondstoffen derivatenhandelaren en andere institutionele beleggers);

 • nationale of regionale overheden, openbare lichamen die overheidsschulden beheren, centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF, de ECP, de EIB en andere soortgelijke internationale organisaties;

 • een grote onderneming die voldoet aan ten minste twee van de volgende voorwaarden:

 1. een balans van minimaal 20 miljoen euro;

 2. een netto omzet van minimaal 40 miljoen euro;

 3. eigen tegoeden van minimaal 2 miljoen euro.

Klanten kunnen ervoor kiezen om als professionele cliënten te worden behandeld als ze aan bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve tests voldoen. Op verzoek verstrekken wij u alle details.

De volgende personen kunnen worden geclassificeerd als in aanmerking komende tegenpartijen:

 • entiteiten die een vergunning hebben of gereguleerd zijn als beleggingsondernemingen;

 • kredietinstellingen;

 • verzekeringsmaatschappijen;

 • een UCITS-fonds of zijn beheermaatschappij;

 • pensioenfondsen of hun beheermaatschappijen;

 • andere EEA geautoriseerde of gereguleerde financiële instituten;

 • handelaren in grondstoffen en grondstoffenderivaten;

 • een nationale overheid of het bijbehorende kantoor, met inbegrip van openbare lichamen die zich bezighouden met overheidsschulden;

 • centrale banken; en

 • supranationale organisaties.

Zoals hierboven vermeld, kan een retailklant om herclassificatie als een professionele klant vragen als de klant deze zelf voldoende ervaring, kennis en expertise om onafhankelijke investeringsbeslissingen te nemen en te beoordelen meet te hebben alsook debijbehorende risico`s afdoende kent. We voeren een beoordeling van het verzoek uit op basis van de informatie die ons is verstrekt doorde klant met betrekking tot handelservaring, beroepservaring en/of financiële activa. We controleren niet dat dedoor u verstrekte informatie waar is of dat de financiële situatie hetzelfde blijft. Elke klant moet zelf deverantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat we alle relevante informatie die onze beoordeling van kan beïnvloeden voorcategorisatie als een retail of professionele klant.

Bepaalde rechten die van toepassing zijn op particuliere klanten (inclusief die welke voortvloeien uit MiFID en de bijbehorende wetgeving) zijn niet van toepassing op professionele klanten of in aanmerking komende tegenpartijen

We behouden ons het recht voor om elke klant opnieuw te classificeren als een particuliere klant, als naar onze mening de relevante klant niet in staat is om de risico`s verbonden aan een specifieke service of transactie voldoende te beoordelen of te beheren.

Een in aanmerking komende tegenpartij kan verzoeken om te worden behandeld als een cliënt met een bredere regulerende bescherming (professionele cliënt of particuliere cliënt) in het algemeen of met betrekking tot een specifieke transactie.

Waar relevant zullen we klanten op de hoogte stellen van de rechten die ze zullen verliezen als ze worden behandeld als een professionele klant of in aanmerking komende tegenpartij en we kunnen vragen dat ze schriftelijk bevestigen dat ze het verlies van die rechten erkennen en accepteren. We zijn niet verplicht om een klant opnieuw in te delen.


SCHEDULE 2

Risicobepaling

LEES DE INFORMATIE IN DIT SCHEMA VOORDAT U ONZE DIENSTEN GEBRUIKT.

HANDELEN IN CFD`S IS NIET GESCHIKT VOOR IEDEREEN, IS MET EEN HOOG RISICO EN KAN LEIDEN TOT EEN VERLIES DAT UW INITIËLE INVESTERING OVERSCHRIJDT.

Het doel van dit schema is om u te informeren over enkele van de risico`s verbonden aan de handel in CFD`s. Het is niet de bedoeling dat dit schema een volledige en complete beschrijving bevat van alle risico`s die gepaard gaan met de handel in CFD`s. U moet ervoor zorgen dat uw beslissing om onze diensten te gebruiken op een geïnformeerde basis wordt genomen en dat u tevreden bent met de informatie die beschikbaar is. Als u niet zeker bent of de inhoud van dit schema niet begrijpt, zoek en vraag dan onafhankelijk financieel advies.

Voordat u CFD`s verhandelt, moet u zich bewust zijn van de risico`s. De hoge mate van hefboomwerking die met dit soort beleggingen gepaard gaat, betekent dat de risicograad in vergelijking met andere financiële producten hoger is. Leverage (of marge handel) kan tegen u werken wat kan resulteren in een aanzienlijk verlies alsook een aanzienlijke winst.

In het verleden behaalde resultaten van dit soort beleggingen bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. U moet rekening houden met eventuele commissie- en belastingverplichtingen die u persoonlijk opbouwt. Admiral Markets UK Ltd accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele belasting die u moet betalen over eventuele winsten op onze online faciliteit.

Handelen op marge houdt een hoog risico in en is niet geschikt voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw open posities te controleren en u dient deze nauwlettend te volgen.

Bij het handelen moet u goed nadenken over uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële ervaring en uw risicoacceptatie. Wanneer u niet helemaal zeker bent over de geschiktheid van de door ons aangeboden producten, zoek dan onafhankelijk financieel advies. Er is altijd een verband tussen hoge beloning en hoog risico. Elk type markt- of handelsspeculatiedat een ongewoon hoog rendement kan opleveren, vormt ook een hoog risico voor kapitaal. Alleen overtollige middelen mogen risico lopen en als u niet in staat bent om handelsverliezen te lijden, moet u niet in CFD`s handelen.

We raden aan dat ALLE KLANTEN zich vertrouwd maken met CFD`s, margevereisten, handelsinstrumenten, onze handelplatforms en financiële markten in het algemeen door gebruik te maken van onze GRATIS TE GEBRUIKEN en RISICOVRIJE Demonstratie account (Demo-account). Raadpleeg onze website www.admiralmarkets.com voor meer informatie.

1. CFD`s in het Algemeen

CFD`s zijn complexe financiële producten die meestal alleen worden gesloten wanneer een klant ervoor kiest een bestaande open positie te sluiten en hebben daarom over het algemeen geen vaste vervaldatum. (Dit kan worden gewijzigd afhankelijk van de voorwaarden van de onderliggende activaklasse en/of product).

CFD`s kunnen worden vergeleken met futures-contracten, die kunnen worden aangegaan met betrekking tot bepaalde vreemde valuta, indices, edele metalen, olie, grondstoffen of financiële instrumenten. In tegenstelling tot andere futures kunnen contracten met CFD`s echter alleen contant worden afgerekend. Transacties in CFD`s kunnen ook een voorwaardelijke verplichting hebben en u dient zich bewust te zijn van de implicaties hiervan zoals hieronder uiteengezet. Al onze CFD`s zijn synthetische contracten, wat betekent dat klanten er geen recht op het onderliggende instrument of middel of de daaraan verbonden rechten tenzij specifiek vermeld in de CFD. Dit omvat geen recht op onderliggende referentieaandelen of daaraan verbonden stemrechten.

2. Buitenlandse markten

CFD`s met betrekking tot buitenlandse markten brengen andere risico`s met zich mee dan de thuismarkten van de klant. In sommige gevallen zijn de risico`s groter. Het potentieel voor winst of verlies van transacties met betrekking tot buitenlandse markten zal worden beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen. Dergelijke verhoogde risico`s omvatten de risico`s van politieke of economische beleidslasten in een buitenlandse jurisdictie, die de voorwaarden, condities, de verhandelbaarheid of prijs aanzienlijk en permanent van een vreemde valuta kunnen wijzigen.

3. Risico verlagende orders of strategieën

Het plaatsen van bepaalde orders (bijvoorbeeld "stop loss" of "stop limiet" orders) die bedoeld zijn voor het beperken van verliezen tot bepaalde bedragen, werken mogelijk niet altijd omdat markt omstandigheden of technologische beperkingen het onmogelijk kunnen maken zulke orders uit te voeren. Indien een cliënt handelt met behulp van dergelijke orders of strategie, dan accepteert de cliënt dit risico.

4. Hefboom

CFD`s brengen een hoog risico met zich mee. De gearing en leverage die verkrijgbaar is met CFD trading betekent dat u alleeneen kleine storting (marge) kan plaatsen om met ons te kunnen handelen, deze kleine storting kan leiden tot groteverliezen of grote winsten. Transacties met een grote hefboomwerking zijn onderhevig aan aanzienlijke waardeveranderingen als gevolg van relatief kleine veranderingen in de waarde of het niveau van het onderliggende instrument of middel waarop de prijs van de CFD is gebaseerd.

5. Transacties met een voorwaardelijke verplichting

CFD`s zijn hefboomtransacties of margin transacties waarvoor u een reeks betalingen tegen de contractwaarde moet uitvoeren, in plaats van de volledige contractwaarde onmiddellijk te betalen. U kunt een totaal verlies van de marge die u bij ons deponeert oplopen om een positie onderhouden of te behouden. We waarderen uw open posities continu gedurende elke werkdag en elke winst of verlies wordt onmiddellijk weerspiegeld in uw account en een verlies kan ertoe leiden dat u op korte termijn een aanzienlijke extra marge dient te betalen om uw open posities te behouden.

We kunnen de tarieven van de marge en / of handelsvereisten op elk moment wijzigen (ook tijdens weekends / feestdagen of in abnormale marktomstandigheden), wat ook kan leiden tot een wijziging van de marge die u moet onderhouden. Als u niet altijd voldoende marge op uw account aanhoudt en / of dergelijke aanvullende middelen binnen de vereiste tijd verstrekt, kunnen uw open posities met verlies worden gesloten en bent u mogelijk aansprakelijk voor een resulterend tekort.

6. Over the Counter (OTC) transacties

Bij het handelen in CFD`s handelt u niet op een gereglementeerde markt of beurs. U gaat direct een contract met ons aan met betrekking tot het onderliggende financiële instrument of waarde waarop de prijs van de CFD is gebaseerd. Alle open posities bij ons moeten bij ons worden gesloten en kunnen niet met een andere partij worden gesloten. Dit kan het moeilijk voor u maken om een positie te sluiten tegen een prijs waar u blij mee bent of helemaal niet (bijvoorbeeld als we technische problemen ondervinden met onze online faciliteit en deze niet beschikbaar is, of we insolvent worden).

Handelen in OTC financiële transacties kan u blootstellen aan grotere risico`s dan handelen op een gereglementeerde markt omdater geen markt is om uw open posities te sluiten en aan onze prijzen en andere voorwaarden zijn onderworpen onderwettelijke/regelgevende vereisten. OTC-transacties kunnen het liquiditeitsrisico verhogen en andere significante risicofactoren introduceren: het kan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om de waarde van een positie als gevolg van een OTC-transactie te beoordelen ofom de risicoblootstelling te bepalen. Bied- en vraagprijzen hoeven ook niet door ons te worden geciteerd en, zelfs wanneer ze dit zijn,kunnen we het moeilijk vinden om een eerlijke prijs vast te stellen, met name wanneer de relevante beurs of markt voor de onderliggende waardeis gesloten of geschorst. U bent ook blootgesteld worden aan het risico van wanbetaling; in het onwaarschijnlijke geval dat dit zich voordoet komt umogelijk in aanmerking voor vergoeding door de Financial Services Compensation Scheme (FSCS) tot het maximum toegestaan op het relevante tijdstip onder de regeling: http://www.fscs.org.uk

7. Koersen

De op onze online faciliteit gepubliceerde prijzen hoeven niet noodzakelijkerwijs de bredere markt te weerspiegelen. We selecteren prijzen die naar onze mening geschikt zijn om de margevereisten te bepalen en om de posities in uw account periodiek te markeren en dergelijke posities te sluiten. Hoewel we verwachten dat deze prijzen redelijk gerelateerd zijn aan de prijzen die beschikbaar zijn op de zogenaamde interbancaire markt of een geschikte handelslocatie of andere financiële markt (Referentiemarkt), kunnen de prijzen die we gebruiken, afwijken van de beschikbare prijzen aan banken en andere deelnemers aan de referentiemarkt. Daarom kunnen we aanzienlijke discretie uitoefenen bij het vaststellen van de margevereisten en het verzamelen van marge bij u.

Aangezien de CFD`s gedeeltelijk gerelateerd zijn aan de onderliggende (en eventuele referentiemarkt), moet u ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van de risico`s die aan de onderliggende zijn verbonden, waaronder valutaschommelingen, volatiliteit en gapping (een plotselinge prijsverschuiving die kan worden veroorzaakt door vele factoren, waaronder maar niet uitsluitend, economische gebeurtenissen, markt aankondigingen en perioden waarin geen handel in onderliggende goederen plaatsvindt). Een stop-loss order is niet gegarandeerd en beschermt u niet tegen dit risico omdat deze niet onmiddellijk is en alleen een order activeert om de positie te sluiten tegen de dichtstbijzijnde beschikbare prijs.

8. Positie Monitoring

Het is uw verantwoordelijkheid om te allen tijde de posities te controleren die u hebt geopend, en u moet dit altijd kunnen doen. Hoewel we zullen proberen posities te sluiten zodra uw marge is opgebruikt, kunnen we niet garanderen dat dit mogelijk zal zijn en daarom blijft u aansprakelijk voor eventueel resulterend tekort. Dit schema moet worden gelezen in samenhang met de belangrijkste zakelijke voorwaarden waarvan dit schema deel uitmaakt, en elk ander document dat wordt verstrekt of anderszins beschikbaar wordt gesteld op onze online faciliteit.

9. Onverwachte Events en Weekend Risico

Verschillende situaties, ontwikkelingen, schorsingen, onverwachte onderbrekingen in handelsuren of gebeurtenissen die zich kunnen voordoen tijdens een weekend / officiële feestdag (hetzij in het VK of in een ander land) wanneer een markt doorgaans wordt gesloten voor handel, kunnen ertoe leiden dat de markt / onderliggende activaklasse opnieuw opent tegen een aanzienlijk andere prijs / niveau dan waar de markt / onderliggende activaklasse op de vorige werkdag / handelsdag werd gesloten. U kunt de online faciliteit niet gebruiken om orders te plaatsen of te wijzigen op de momenten dat de markten over het algemeen gesloten zijn. Er is een aanzienlijk risico dat stop-loss orders die worden aangehouden ter bescherming van open posities, worden uitgevoerd op niveaus die aanzienlijk slechter zijn dan de opgegeven prijs. Wanneer u dit doet, accepteert u dit risico en bent u aansprakelijk voor een eventueel resulterend tekort.

10. Elektronisch handelen

Handelen in OTC-contracten via de online faciliteit kan verschillen van handel op andere elektronische handelssystemen en op een conventionele of open markt. U wordt blootgesteld aan risico`s verbonden aan het elektronische handelssysteem, waaronder het uitvallen van hardware en software en systeem met betrekking tot de online faciliteit, uw systemen en de communicatie-infrastructuur (bijvoorbeeld internet) die de online faciliteit met u verbindt.

11. Handel schorsingen

Onder bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat het lastig of niet mogelijk is om een positie te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een snelle koersbeweging waarbij de prijs van de onderliggende waarde zodanig verschuift dat de handel in het onderliggende instrument wordt beperkt of opgeschort. De cliënt gaat akkoord met het gerelateerde risico en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolg verliezen. Het kan ook gebeuren dat Admiral Markets onder bepaalde omstandigheden door de regelgever wordt verplicht om posities te sluiten; mocht dit zich voordoen dan is Admiral Markets niet verantwoordelijk voor het mogelijk negatieve resultaat.

12. Commissies

Voordat u begint met handelen, dient u informatie te verkrijgen over alle commissies en andere kosten waarvoor u aansprakelijk bent, zoals aangegeven in het tariefschema dat beschikbaar is op de online faciliteit.

13. Insolventie

Als u insolvent of failliet wordt of uw verplichtingen jegens ons niet nakomt, kan dit ertoe leiden dat uw posities zonder uw toestemming worden geliquideerd of gesloten. In het geval van onze insolventie, kan gelden die u bij ons aanhoudt mogelijk door u niet worden teruggevorderd.

14. Communicatie

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen als gevolg van vertraagde of niet-ontvangen communicatie tussen u en ons.

15. Advies

We bieden geen beleggingsadvies en bieden alleen uitvoeringsdiensten. Hoewel we algemene beoordelingen van de markten kunnen maken, zijn dergelijke beoordelingen geen individueel beleggingsadvies en houden we geen rekening met uw individuele omstandigheden. Elke beslissing om te handelen is alleen aan u.

We voeren een geschiktheidstoets uit voor CFD-handel op basis van de informatie die u ons geeft met betrekking tot uw handelservaring en uw financiële activa en inkomsten. Wij controleren de informatie die u heeft verstrekt in een naar behoren ingevuld aanvraagformulier of anderszins niet op juistheid of dat uw financiële situatie hetzelfde blijft. U dient zelf de verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat wij worden voorzien met alle relevante informatie die onze beoordeling van de geschiktheid van CFD-handelen voor u kan beïnvloeden.

16. Corporate Events: Aandelen CFD`s

Houd er rekening mee dat de behandeling die u tijdens een zakelijke aankondiging ontvangt, minder gunstig kan zijn dan als u eigenaar bent van deonderliggend instrument, omdat veranderingen die we doorvoeren misschien op een reactionaire manier moeten worden doorgevoerd en eerder effect hebben dan vereist door de zakelijk aankondiging. Daarom kan de tijd die u heeft om beslissingen te nemen aanzienlijk minder zijn; de beschikbare opties kunnen restrictiever/minder voordelig zijn en kunnen zodanig zijn dat er geen gelegenheid voor u is om de positie te sluiten. Aangezien bedrijfsevenementen vaak extreem laat kunnen worden aangekondigd kan het dat u mogelijk geen gelegenheid heeft om posities te sluiten om negatieve gevolgen te voorkomen en dat u mogelijk verplicht bent om op zeer korte termijn meer middelen toe te voegen om marge voldoende te dekken.

17. Dividend en Dividend aanpassingen op CFD`s

Een ‘Dividendaanpassing’ is een aanpassing die wordt toegepast wanneer een aandeel zijn ex-dividenddatum overschrijdt (inclusief de ex-datum van enig speciaal dividend) op de onderliggende aandelenmarkt. In het geval van longposities wordt de dividendaanpassingbijgeschreven op uw account. In het geval van shortposities wordt de dividendaanpassing van uw rekening afgeschreven.

Hoe beïnvloedt dividend de posities in aandelen of indices?

Wanneer een onderliggend aandeel ex-dividend gaat (dat wil zeggen dat ze dividend uitkeren aan aandeelhouders), maken we een aanpassing in contant naar uw account zodat uw positie niet wordt beïnvloed door de drop-in prijs die op de markt voor dat aandeel of index voorkomt. Als u long gaat, storten we op uw account bij. Als u Short zit, zullen we de account debiteren.

B. Wat gebeurt er zodra een aandeel of index ex-dividend gaat?

Zodra een aandeel dividend aan haar aandeelhouders uitkeert gaat de waarde van het aandeel (in het algemeen) met hetzelfde bedrag naar beneden. Aangezien een index is opgebouwd uit meerdere aandelen zal de daling in aandelenwaarde ook leiden tot een daling in de waarde van de index.

C, Waarom een aanpassing?

Wanneer de prijs van een aandeel of index daalt na de ex-dividend, wordt uw lopende winst en verlies (winst- en verliesrekening) beïnvloed. Wanneer u long gaat, betekent dit dat u potentiële winst misloopt. Als u kort zit, betekent dit dat uw winst- en verliesrekening beter is dan zou moeten.

Aangezien de drop-in prijs een verwachte marktbeweging is, dienen we een aanpassing te maken zodat uw winst-en-verliesrekening dan niet is beïnvloed.

Het dividendbedrag zal variëren afhankelijk van het bedrijf of de index.