Saglabāt PDF Drukāt

Virtuālais privātais serveris (VPS) no Admiral Markets CYPRUS LTD

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā stājies ar 2020. gada 1. decembri


1. Vispārīgi

1.1 Virtuālais privātais serveris (turpmāk - Pakalpojums) ir trešās puses ārpakalpojums, kuru nodrošina ForexVPS.net (no Think Huge Ltd.), un Admiral Markets (ko veido juridiskas personas Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus un Admiral Markets PTY) to piedāvā klientiem, saskaņā ar šeit atrodamajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1.2 ThinkHuge Ltd., kurš veic savu biznesa darbību kā ForexVPS.net, ir savi Noteikumi un nosacījumi, un Privātuma politika, kuru ir jāizlasa un jāpieņem katram Pakapojuma lietotājam pirms tā izmantošanas.

1.3 Pakalpojumu var izmantot gan virtuālo līdzekļu (“demo tirdzniecības konti”), gan reālās naudas kontos (“reālie tirdzniecības konti”) un tas ir pieejams visiem Admiral Markets klientiem, kuri ir izvelējušies izmantot šo Pakalpojuma piedāvājumu.

1.4 Pakalpojuma piedāvājums ir pieejams Admiral Markets klientiem bez maksas, ja klienta kontā tiek saglabāts minimālais reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls apmērā 5000 eiro (pieci tūkstoši eiro) vai līdzvērtīgā vērtībā citā reālā tirdzniecības konta bāzes valūtā. Lai pārliecinātos, ka reālajā tirdzniecības kontā ir pietiekams līdzekļu apjoms, kurš atbilst augstāk minētajām prasībām, tiks veikta manuāla konta līdzekļu pārbaude:

1.4.1 2 (divu) darba dienu laikā pēc noteiktā, minimālā pašu kapitāla līmeņa sasniegšanas Reālajā tirdzniecības kontā, par to ziņojot Admiral Markets, aizpildot īpašu Pakalpojuma pieprasījuma veidlapu, izmantojot šo saiti. Pēc piekļuves piešķiršanas, Admiral Markets nosūtīs ziņojumu uz klienta e-pastu;

1.4.2 Katra kalendārā mēneša beigās, kad Admiral Markets pieņem lēmumu, vai atbilstošā klienta piekļuve Produktam tiks vai netiks atjaunota uz nākamo kalendāro mēnesi.

1.5 Admiral Markets nenodarbojas ar apmaksātu VPS pakalpojumu tālākpārdošanu; tāpēc piekļuve Pakalpojumam tiks nodrošināta tikai tik ilgi, cik Admiral Markets veiks tā atjaunošanu.

1.6 Virtuālais privātais serveris ir virtuāla mašīna, kura nodrošina savu operētājsistēmas (OS) kopiju, nodrošinot klientiem īpašu (privātu) piekļuvi attālajam datoram, izmantojot virtualizācijas tehnoloģiju.

1.7 Pirms pieteikšanās Pakalpojuma izmantošanai, ikviens lietotājs tiek aicināts iepazīties ar Pakalpojuma izmantošanas instrukcijām vietnē forexvps.net, kuras nodrošina ThinkHuge Ltd., kas veic savu darbību kā ForexVPS.net. Papildu pirms Pakalpojuma izmantošanas tirgojot ar reāliem līdzekļiem, katrs Pakalpojuma lietotājs tiek aicināts pārbaudīt Pakalpojuma darbību un funkcijas bezmaksas demo tirdzniecības kontā.

1.8 Admiral Markets nenes atbildību par sekām, kas saistītas ar neparedzētām operācijām lietojot Paklpojumu, un kuras radušās ThinkHuge Ltd., kas darbojas kā ForexVPS.net, darbības vai bezdarbības rezultātā, vai Admiral Markets klientu nepietiekamo zināšanu dēļ par Paklpojuma lietošanas noteikumiem, principiem, vai nepareizi lietojot pašu Paklpojumu.

2. Piekļuves nodrošināšana

2.1 Lai saņemtu piekļuvi Paklpojumam, klientam ir jāveic šādas darbības:

2.1.1 Jāveic reģistrācija Admiral Markets mājaslapā un jāatver reālais tirdzniecības konts

2.1.2 Jāpārliecinās, ka reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls ir 5000 eiro vai vairāk (vai ekvivalenta summa citā valūtā, ja reālā konta bāzes valūta ir izvēlēta cita)

2.1.3 Nosūtot pieprasījumu izmantojot tam speciali izveidotu Paklpojuma vietni link, vai nosūtot e-pastu uzvps@admiralmarkets.com, norādot sava reālā konta numuru un pieprasījumu izsniegt piekļuvi Paklpojumam.

3. Piekļuves atjaunošana

3.1 Piekļuvei Paklpojumam vajadzētu tikt atjaunotai automātiski, ja klienta konta atbilstības pārskatīšanas laikā, saskaņā ar 1.4.2. punktu, minimālā reālā tirdzniecības konta pašu kapitāla apjoms būs vismaz 5000 eiro (pieci tūkstoši eiro) vai ekvivalenta summa citā reālā konta bāzes valūtā.

3.2 Visos pārējos gadījumos, pakalpojuma nodrošināšana tiks apturēta kalendārā mēneša pēdējā dienā, visi klienta dati un Virtuālā privātā servera iestatījumi tiks neatgriezeniski dzēsti.

3.3 Ja Admiral Markets pieņems lēmumu neatjaunot piekļuvi Paklpojumam, Admiral Markets mēģinās 72 stundas pirms piekļuves apturēšanas par to paziņot klientam, par to nosūtot e-pastu. Tomēr ņemiet vērā, ka šāda paziņojuma savlaicīga nosūtīšana klientam netiek garantēta. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām sekām, kuras var rasties dēļ Paklpojuma piekļuves pārtraukšanas.

3.4 Ikviens klients, kura Paklpojuma piekļuve netiks atjaunota, var turpināt izmantot Admiral Markets pakalpojumus balstoties uz vispārējiem pakalpojumu noteikumiem.

4. Licences atsaukšana

4.1 Admiral Markets pieņem, ka klienti izmantojot Paklpojumu ievēros“Godīgus produkta izmantošanas principus”: ja klients Paklpojumu izmantos veidā, kādā tas nav paredzēts, vai tā izmantošana būs pretrunā ar Admiral Markets ekonomiskajām un juridiskajām interesēm, Admiral Markets patur tiesības nekavējoties izbeigt piekļuvi Pakalpojumam - ar vai bez iepriekšēja paziņojuma klientam.

4.2 Admiral Markets saglabā tiesības deaktivizēt vai atsaukt piekļuvi Paklpojumam pat tad, ja reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls pārsniegs noteiktos, minimālos 5000 eiro (pieci tūkstoši eiro) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā reālajā tirdzniecības kontā, bet tikai gadījumā, ja Admiral Markets būs radušās pamatotas aizdomas, ka piedāvājums ir izmantots ļaunprātīgi, veicot aizdomīgas līdzekļu izmaksas un iemaksas.

4.3 Admiral Markets patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pielāgot, apturēt, atcelt, pārtraukt vai izbeigt Paklpojuma izmantošanu jebkurā laikā, par to iepriekš brīdinot vai nebrīdinot klientu. Uzņēmums nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par jebkādām tiešām vai netiešām sekām, kas izriet no jebkurām izmaiņām Paklpojumā vai tā pielāgošanas, apturēšanas, atcelšanas vai izbeigšanas gadījumos.

4.4 Nekas neizslēdz vai neierobežo klienta pilnīgu atbildību par jebkādu nelikumīgu vai krāpniecisku darbību, kas var notikt Paklapojuma lietošanas laikā.

5. Beigu noteikumi

5.1 Saņemot piekļuvi Pakapojumam, klients apstiprina, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem Virtuālā privātā servera Pakalpojuma lietošanas noteikumiem, kā arī visiem uz galalietotāju attiecinātajiem noteikumiem un Pakalpojuma lietotāja rokasgrāmatā atrunātajiem Paklpojuma lietošanas priekšrakstiem, kā arī klienta līgumā un visos citos Admiral Markets noteikumos atrunātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

5.2 Admiral Markets neizvirza pretenzijas par nevainojamu Pakalpojuma darbību un neuzņemas jebkādu atbildību par Pakalpojuma tehniskajām problēmām, kas var rasties ThinkHuge Ltd. un ForexVPS.net darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.3 Izmantojot Pakalpojumu un pieņemot ar to saistītos lietošanas noteikumus, klients apņemas nevērsties pret uzņēmumu un tā darbiniekiem, pārstāvjiem un/vai aģentiem ar jebkādām prasībām, pretenzijām, izmaksām, jebkāda veida zaudējumu atlīdzināšanas prasībām, kas varētu rasties saistībā ar Pakalpojuma darbību vai lietošanu.

5.4 Jebkuru strīdu vai nepareizi interpretētu augstāk minēto piemērojamo noteikumu gadījumā, strīds vai nepareizi interpretētu noteikumu jautājums tiks risināts tā, kāAdmiral Markets uzskatīs par atbilstošu. Admiral Markets lēmums tiek uzskatīts par galīgu un saistošu.

5.5 Klients jebkurā laikā var anulēt piekļuvi Pakalpojumam, nosūtot e-pastu uz vps@admiralmarkets.com un norādot sava tirdzniecības konta numuru.

Ja ir radušies jautājumi vai kādi ieteikumi, lūdzu, [link]sazinieties ar mums[link]