Salvesta PDF Prindi

Üldtingimused

Kehtib alates 01.11.2019

PALUN LUGEGE HOOLIKALT KÄESOLEVAID TINGIMUSI. NEID, SEALHULGAS RISKIHOIATUSI JAIGASUGUSEID LISATUD TEATISEID VÕI AJAKAVASID, MIDA VÕIDAKSE MUUTA JA/VÕI AEG-AJALT AJAKOHASTADA, SÄTESTAVAD TINGIMUSED, MILLE ALUSEL OSUTAME TEILE TEENUSEID JA NEED SISALDAVAD OLULIST TEAVET TEILE KOHALDATAVATE ÕIGUSLIKULT SIDUVATE TINGIMUSTE KOHTA NING MOODUSTAVAD TEIE JA MEIE VAHEL ÕIGUSLIKULT SIDUVA LEPINGU.

KONTO AVAMISVORMI TÄITMISEL JA ESITAMISEL NÄITATE, ET LEPING ON NENDE TINGIMUSTE ALUSEL SIDUV.ENNE EDASISTE SAMMUDE TEGEMIST VÕITE TE SOOVIDA HANKIDA JURIIDILIST ABI. TE NÕUSTUTE JA KINNITATE, ET TE EI VAIDLE NENDE TINGIMUSTE KEHTIVUSE ÜLE, PÕHJUSEL, ET MEIEGA SÕLMITUD LEPING ON ELEKTROONILINE.

KUS KASUTATE MEIE TEENUSEID KOLMANDA OSAPOOLENA, KAASA ARVATUD TEIE TÖÖANDJAT, ESINDATENING GARANTEERITE MEILE, ET TEIL ON KOLMANDATE POOLTE LUBA TEENUSTE KASUTAMISEKS JA JUURDEPÄÄSUKS NING TE NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA KOLMANDATE OSAPOOLTE EEST.

PAKUME TEENUSEID, MIS ON SEOTUD KEERUKATE FINANTSINSTRUMENTIDEGA. MEIE VEEBISÜSTEEMIS OLEVAID LEPINGUID KAUBLEDAKSE VÕIMENDUSE JA TAGATISE ALUSEL, TEGEMIST ON KAUPLEMISTÜÜBIGA, MILLEGA KAASNEB KÕRGE RISK TEIE KAPITALILE. MEIEGA SÕLMITUD LEPINGU HIND VÕIB KIIRELT MUUTUDA NING TEIE KASUMID JA KAHJUMID VÕIVAD MITMEKORDSELT ÜLETADA TEIE ALGSET INVESTEERINGUT. KUI TE EI HOIA PIISAVALT VAHENDEID OMA TAGATISNÕUETE TÄITMISEKS, VÕIME TEIE AVATUD POSITSIOONID KOHESELT ILMA ETTE TEATAMATA SULGEDA NING TE VÕITE SELLISEL JUHUL TASUDA TÄENDAVAID RAHALISI VAHENDEID TEKKINUD KAHJUDE KORVAMISEKS. PALUN LUGEGE HOOLIKALT RISKITEATIST PEATÜKIS 2, ET MÕISTA RISKE, MIS ON SEOTUD TAGATISE JA VÕIMENDUSE ALUSEL KAUPLEMISEGA. NENDE TOODETEGA KAUPLEMINE EI PRUUGI OLLA KÕIGILE SOBILIK JA TE EI TOHIKS MEIE TOODETEGA KAUBELDA, KUI TE EI MÕISTA JA EI AKSEPTEERI TAGATISE JA VÕIMENDUSEGA KAASNEVAID KAUPLEMISRISKE NING EI OLE VÕIMELINE POTENTSIAALSEID KAHJUMEID VASTU VÕTMA.

1. Sissejuhatus

1.1 Online kauplemisteenust osutab Admiral Markets UK Ltd, registreeritud aadress on 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, Ühendkuningriik (meie või vastavalt vajadusel meil) järgmistel tingimustel ja nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormi (mida on aeg-ajalt täiendatud või muudetud) (koos Leping), mis mõlemad kehtivad kõikides meie ja teie vahelistes suhetes.

1.2 Oleme reguleeritud ja autoriseeritud Ühendkuningriigi Finantsjärelvalve ameti (FCA) poolt. (FCA registreeringu number: 595450). FCA aadress on 12 Endeavour Square, London, E20 1JN.

1.3 Võime pakkuda üht või mitut oma teenust teistes Euroopa Liidu riikides piiriüleselt (tuntud kui „passporting”) vastavalt ELi finantsinstrumentide turgude direktiivile (tuntud kui MiFID), mida võidakse aeg-ajalt muuta või täiendada. Kui pakume kliendile teenuseid teistes Euroopa Liidu riikides kohaliku haru kaudu, peame järgima käitumisreegleid, mida reguleeritakse vastavalt kohalikule reguleerivale korrale, mis allub riiklikule finantsregulaatori järelevalvele. EL riikide loetelu, kus meil on õigus osutada piiriüleselt teenuseid, on saadaval eraldi päringu alusel. Kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, siis osutatakse teenuseid vastavalt kehtivatele eeskirjadele, mis võivad asendada MIFID direktiivid.

1.4 FCA poolt aeg-ajalt välja antavate reeglite ja juhiste kohaselt käsitleme teid kui tavaklienti, (FCA reeglid) kui me ei teata teile, et teid tuleb klassifitseerida kui professionaalset klienti. Teie klassifikatsioon võib meilt vastavate teatise saamise korral igal ajal muutuda. Teil on õigus taotleda teistsugust kliendiklassifikatsiooni, kuid me ei ole kohustatud teid ümber klassifitseerima. Kui me teid rekvalifikatseerime, teavitame teid kõigist kliendi kaitse taseme piirangutest, mis sellega kaasneda võivad. Üksikasjalik teave meie klientide kategooriate reeglite ja nende tingimuste kohta leiate Kavast 1. Suhtlemisel tavaklientidega kohandame (kui need kohalduvad) COBS 22.5 sätteid, mis käsitlevad omakapitali negatiivset kaitset ning tagatist ja tagatisega seotud nõudeid. See tähendab, et taeklientide jaoks, kes kauplevad piiratud spekulatiivsete investeeringutega, näiteks CFD-dega, on tavakliendi vastutus kontoga seotud spekulatiivsete investeeringute ees piiratud selle konto vahenditega. Tavaklient ei saa kaotada rohkem kui CFD-de ja muude piiratud spekulatiivsete investeeringutega kauplemiseks eraldatud vahendeid.

1.5 Segaduse vältimiseks käsitletakse lepingutingimuste ja tingimuste elektroonilist aktsepteerimist ning meie teenuste kasutamist või jätkuvat kasutamist teie nõusolekuna ennast Lepinguga juriidiliselt siduda.

1.6 Leping asendab varasema kirjaliku kokkuleppe, kokkuleppe või suulise kokkuleppe meie vahel, mille alustel me teile teenuseid pakume. Me võime Lepingut igal ajal muuta, kui teile on sellest teatatud või kirjalikult informeeritud (milline muudatus jõustub meie teates märgitud kuupäeval või, kui kuupäeva ei ole täpsustatud, viivitamatult), mis võib hõlmata sellise teabe kuvamist meie veebisaidil, online kauplemisplatvormis ja konto ülevaate lehel (ühiselt Veebisüsteem). Meie teenuste osutamisel võidakse Lepingus või Veebisüsteemis sisalduvast mis tahes teabest või vastutsest lahti öelda.

1.7 Nende tingimuste (aeg-ajalt muudetakse) kehtiv ja lõplik koopia on teile Veebisüsteemis alati kättesaadav.

1.8 Te võtate endale kohustuse (mis on teatud tüüpi lepinguliselt siduvad lubadused) teavitada meid viivitamatult kõigist muudatustest, mis on meiega seotud seoses Lepinguga edastatud teabes (mis hõlmab ka nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormi).

1.9 Lepingu sõlmimisel volitate meid või mõnd meie nimel tegutsevat esindajat uurima teie isikut või krediidivõimet ja võtma ühendust selliste pankade, finantsasutuste ja krediidiasutustega, mida me peame asjakohaseks sellise teabe kontrollimiseks. Lisaks volitate meid või mõnd esindajat uurima mis tahes praegust ja varasemat investeerimistegevust ning seoses sellega võtma ühendust selliste pankade, maaklerite ja teiste osapooltega, kellega ühendust võtmist me vajalikuks peame.

1.10 Suhtleme teiega inglise keeles ja kõik tehingud, mille teete meiega või meie kaudu, sõlmitakse inglise keeles.

1.11 Nendes tingimustes oleme lugemise hõlbustamiseks kasutanud määratletud sõnu ja termineid. Pärast määratlust või selgitavat sõna või fraasi oleme lisanud vastava määratletud sõna või termini rasvases vormingus sulgude vahel. Kui kontekst ei nõua teisiti, on määratletud sõna või termini kõigil muudel kasutusviisidel sama tähendus.

1.12 Ülesütlemisõigused

1.12.1 Teil on õigus leping üles öelda 14 päeva jooksul alates päevast, mil saame teilt nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormi. Kui soovite lepingut üles öelda, palun andke oma kontaktile Admiral Markets UK Ltd`s teade või kirjutage meile aadressil St Clare Street 16, London, EC3N 1LQ. Võite meile saata ka e-kirja, kasutades meie kontaktandmeid veebisaidil: www.admiralmarkets.com

1.12.2 Lepingu ülesütlemise õigus on seotud ainult Lepingu enda ülesütlemisega. Ülesütlemine ei mõjuta teie või meie õigused, hüvitisi, olemasolevad kohustusi või muid lepingulisi sätted, mis on ette nähtud püsimajäämiseks peale Lepingu lõpetamist.

1.12.3 Ülesütlemisel ei kohaldata ühtegi trahvi. Ülesütlemine ei mõjuta varem algatatud tehingute lõpuleviimist, mis algatati enne meie poolt vastu võetud Ülesütlemisteatist. Ülesütlemisteate saamisel tühistame kõik täitmata tellimused ja sulgeme kõik avatud positsioonid kehtiva turuhinnaga (meie määratud). Lisaks tasute kõik ülesütlemise kuupäeval tekkinud tasud ja lisakulud ning mis tahes lisakulutused, mis on tingimata tekkinud meil (või kolmandal osapoolel) lepingu ülesütlemisel, ja võimalikud kahjud, mis on tingimata tekkinud tehingute arveldamisel või sõlmimisel ning teie raha tagasi kandmisel.

1.12.4 Kui te ei kasuta ülesütlemisõigust ettenähtud aja jooksul, on teil endiselt õigus Leping lõpetada vastavalt käesolevate tingimuste punktile 23.

2. Teenused

2.1 Pakume mitte-nõuandvat, ainult hinnavahelepingutega (CFD-dega) tehtavate tehingutega seotud vahendusteenust, mille aluseks olevad investeeringud või tooted hõlmavad välisvaluutalepinguid, väärismetalle, futuurlepinguid ja muid finantstooted, mida võime Veebisüsteemi kaudu aeg-ajalt pakkuda (ühiselt Tooted). Kui teil on CFD-dega kauplemiseks rohkem kui üks konto, siis need kontod konsolideeritakse nende tingimuste tähenduses ja neid loetakse üheks kontoks.

2.2 Pakume võimalust kaubelda erinevates valuutades nomineeritud Toodetega, kasutades teie valitud peamist konto valuutat. Mitmes riigis võime klientidele peamise konto valuutana pakkuda kohalikku rahvusvaluutat. Teave olemasolevate valuutade kohta on avaldatud Veebisüsteemis. Kui kauplete Tootega, mis on denomineeritud muus valuutas kui teie peamine konto valuuta, konverteeritakse tagatisnõue automaatselt peamiseks konto valuutaks, kasutades vastavat vahetuskurssi, mille oleme CFD-de jaoks noteerinud. Lisaks konverteeritakse pidevalt positsioonidega seotud kasumid ja kahjumid peamisesse konto valuutasse, kasutades selleks eelnimetatud vahetuskurssi.

2.3 Kui kasutate meie teenuseid Veebisüsteemi kaudu, nõustute jälgima jooksvat välisvaluuta vahetuskurssi, mille noteeringud on Veebisüsteemis, ja aktsepteerite ümberarvestuskursse, mida kohaldatakse teie tehingutele Toodetel nomineeritud muus valuutas kui teie peamine konto valuuta.

Me ei anna teile nõu teie tehtud tehingute eeliste kohta ega halda ega jälgi ühegi avatud tehingu positsiooni, mis võib teil Toodetega olla. Te tunnistate, et teie nimel meie poolt täidetud tellimused ei tähenda ühelgi viisil, et oleme selle tehingu või Toote heaks kiitnud või seda soovitanud. Oleme üles seadnud erinevad riskiteavitused seoses meie teenuste ja toodetega Veebisüsteemis ning Kavas 2.

2.4 Oleme volitatud täitma kõiki või osasid teie tellimusi osta/müüa Tooteid sellise osapoolega nagu meile tundub mõistlik valida (kes tavaliselt oleme meie, kuid võib vastavalt regulatiivsetele nõuetele hõlmata mis tahes meie sidusettevõtteid). Te tunnistate ja nõustute, et tavaliselt oleme tehingute vastaspooleks meie.

2.5 Kui me pole eelnevalt kirjalikult teisiti kokku leppinud, sõlmite iga tehingu ise ja mitte esindajana kellegi teise nimel. Me vastutame ainuisikuliselt vaid teie ees ega oma mingeid kohustusi teie klientide ees. Ainult teie vastutate meie ees oma kohustuste täitmise eest.

2.6 Kõik tehingud, mille me teiega või teie nimel sõlmime, paigutatakse ja teostatakse üldjuhul kooskõlas meie tehingute täitmise poliitika tingimustega (mida aeg-ajalt muudetakse), mille üksikasjad on Veebisüsteemis (Tehingute Täitmise Poliitika). Meie Tehingute Täitmise Poliitika on ainult poliitika, see ei ole osa Lepingust, see ei ole ette nähtud lepinguliselt siduvaks ega sea ega püüa kehtestada meile mingeid kohustusi, mida meil muidu poleks kas Lepingu või FCA Reeglite alusel.

2.7 Me jätame endale õiguse muuta, peatada või lõpetada ajutiselt või lõplikult kõik või osad meie vahendusteenused (täielikult või osaliselt) etteteatamisega või ette teatamata. Nõustute, et me ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees (kelle jaoks võite tegutseda) mis tahes meie tehingute vahendamise teenuse muutmise, peatamise või katkestamise eest.

3. Hinnad

3.1 Pakume teile "pakkumis-" ja "nõudlushindu" iga Veebisüsteemis pakutava Toote kohta. Võime võtta iga tehingu eest ka komisjonitasu, millest teavitatakse teid Veebisüsteemi kaudu.

3.2 Kõik Veebisüsteemi kaudu avaldatud hinnad kehtivad kuni selle kehtivusaja lõppemiseni või ajani kui me selle muul viisil tühistame või tagasi võtame. Iga hind on teile kättesaadav meiega või meie kaudu tehingusse sisenemiseks, kui selle põhisumma ei ületa meie poolt kindlaksmääratud maksimumi, mis on avaldatud meie Veebisüsteemis või millest teid on muul viisil teavitatud.

3.3 Te mõistate, et meie pakutavad hinnad ja maksimaalsed kogused võivad erineda hindadest ja maksimaalsetest kogustest, mida pakume teistele klientidele ja neid võib ilma ette teatamata muuta või tagasi võtta. Me võime oma absoluutse äranägemise järgi ja ilma teile ette teatamata muuta, tühistada või keelduda mis tahes avaldatud hinnaga tehingute täitmisest või lõpetada hindade pakkumise täielikult mõnedes või kõigis Toodetes osaliselt või täielikult (näiteks kui olete aktsepteerinud meie pakkumist või esitanud tellimuse konkreetse hinnaga, ei saa me garanteerida hinda, millega teie tellimus tegelikult täidetakse. Seda nimetatakse üldiselt “Libisemiseks”. Siiski võtame kasutusele järjekindla lähenemisviisi, nii et mõnikord töötab selline “libisemine” meie kasuks ja mõnikord töötab see teie kasuks).

4. Tellimused, Tehingud ja Avatud Positsioonid

4.1 Kui me ei ole kokku leppinud teisiti, tuleb kõik tellimused anda meile elektrooniliselt Veebisüsteemi kaudu (kuigi me võime hädaolukorras ja oma äranägemise järgi telefoni teel juhiseid vastu võtta).

4.2 Võime oma äranägemise järgi nõuda mis tahes tellimuse kinnitamist sellisel kujul, nagu me leiame täpsustamiseks vajalik olevat.

4.3 Teie poolt või teie nimel antud tellimus ei jõustu enne, kui me oleme selle tegelikult vastu võtnud ja aktsepteerinud. Meile saabunud tellimust ei saa ilma meie selgesõnalise nõusolekuta tühistada, tagasi võtta ega muuta.

4.4 Meil on õigus tegutseda teie nimel mis tahes korralduse või juhise alusel, mis meie arvates teie poolt antud või mille väidetavalt annate teie või mõni teine isik teie nimel, ilma korralduse või juhise andnud isiku volitusi (või isiku autentsust) uurimata.

4.5 Me võime oma äranägemise järgi keelduda teie tellimuste täielikust või osalisest vastuvõtmisest või teie korralduse alusel tegutsemisest keelduda. Kui peaksime seda tegema, teeme kõik endast oleneva, et teile sellisest keeldumisest teatada, seda ilma põhjusteta või koos põhjusega. Tellimused, mis mingil põhjusel pole meieni jõudnud ning mille töötlemine pole võimalik, sealhulgas Veebisüsteemi suutmatus selliseid juhised vastu võtta või töödelda, loetakse olukorraks, kus me pole neid kätte saanud.

4.6 Korralduse täitmine meie poolt kujutab endast meie vahelist siduvat kokkulepet sellise täidetud korralduse tingimuste kohta.

4.7 Tellimuste sisestamise kord on täpsustatud Veebisüsteemis.

4.8 Te tunnistate, et pärast mis tahes tehingu täitmist vastutate ainuisikuliselt meiega kontaktide loomise ja hoidmise ning avatud positsioonide jälgimise ja kõigi edasiste juhiste õigeaegse andmise eest. Kui seda ei tehta, ei saa me anda mingit garantiid, et meil on võimalik teiega ühendust võtta ja me ei võta endale teie ees vastutust ega kohustust, mis on tekkinud mis tahes ebaõnnestumise tagajärjel kantud (või väidetavalt kantud) kahju eest.

4.9 Nõustute pidama piisavat arvestust, et näidata esitatud tellimuste olemust ja selliste tellimuste esitamise aega.

4.10 Võime oma absoluutse äranägemise järgi nõuda, et piiraksite meile antud tellimuste arvu või avatud positsioonide arvu või väärtust, mis teil igal ajal võivad avatud olla, ja/või lubada teil teha ainult sulgemistehinguid või sulgeda ühe või mitu positsiooni või pöördtehingut tagamaks, et mis tahes kõik meie seatud positsioonipiirangud säilitatakse.

4.11 Kui sisestate stop-loss orderi ja tehingute sundlikvideerimise korral (stop-out) on tekkinud kahjum, peate katma puudujäägi oma kontol ühe tööpäeva jooksul. Siiski võime oma äranägemise järgi kokku leppida pikema ajakava. Kui olete tavaklient, võite kasu saada Alapunktis 1.4 nimetatud negatiivse kontojäägi kaitsest. Kui olete kategoriseeritud professionaalse kliendina, võime kõik sellised kahjud täielikult või osaliselt katta (vastavalt meie Negatiivse Kontojäärgi Kaitse Poliitikale, mis segaduse vältimiseks ei ole lepinguliselt siduv ega moodusta Lepingu osa).

4.12 Olenemata mis tahes sätetest võib nendes Tingimustes olla vastupidiseid sätteid, teil ei ole mingit täiendavat maksekohustust, mis ületaks summa, mille olete tehingute jaoks algselt deponeerinud, kui kohaldatav seadus või regulatsioon keelab turundamise, levitamise või müügi Tootele olukorras kus on olemas täiendav maksekohustus.

4.13 Kui noteeringu- ja/või täitmiskorraldusel tekivad trükivead või mõned muu noteeringu kuvamise vead, ei vastuta me teie ees teie konto saldodes tekkinud vigade eest. Noteeringu- ja/või täitmisvea ilmnemise korral jätame endale õiguse tühistada korraldusi, pöördtehinguid, sulgeda positsioone ja teha vajalikke parandusi või muudatusi seotud kontol (sealhulgas seoses mis tahes libisemisega vastavalt alapunktile 3.3). Vaidlused, mis tulenevad sellistest noteeringu- või täitmisvigadest (sealhulgas mis tahes „libisemine”), lahendatakse meie poolt oma äranägemise järgi.

4.14 Kui mõni reguleeritud turg, keskne kliiringupool, mitmepoolne kauplemissüsteem või muud tüüpi kauplemisplatvorm (igaüks Turg ) (või vahendaja/esindaja, kes tegutseb võetud meetmete alusel või nende tulemusel Turu poolt) või kui reguleeriv organ võtab kasutusele mis tahes toimingu, mis mõjutab tehingut, muutub maksejõuetuks või peatatakse toimimine, siis võime kasutusele võtta mis tahes tegevused, mida peame oma mõistliku äranägemise järgi soovitavaks, et see vastaks sellisele toimingule või sündmusele või leevendaks sellise sündmuse või toimingu tagajärel tekkivat kahju. Kõik sellised tegevused ja toimingud on teie jaoks siduvad. Kui Turg või reguleeriv asutus küsib mis tahes teie tehingu kohta, nõustute meiega koostööd tegema ja viivitamatult esitama meie poolt nõutud teavet.

5. Veebisüsteem

5.1 Meie Veebisüsteemi kasutamiseks peate küsima kasutajanime ja parooli (Pääsukood), mis on meie poolt eraldatud või meiega kokku lepitud. Teie Pääsukoodi kasutamist loetakse meie poolt Veebisüsteemi kasutamiseks teie või kellegi poolt, kellest olete teadlik ja kellel on teie nõusolekul.

5.2 Seoses Pääsukoodiga tunnistate ja kinnitate, et:

5.2.1 vastutate oma Pääsukoodi konfidentsiaalsuse ja kasutamise eest;

5.2.2 te muudate oma salasõna regulaarselt;

5.2.3 välja arvatud meie eelneval kirjalikul nõusolekul, ei avalda te oma Pääsukoodi teistele isikutele mis tahes eesmärkidel;

5.2.4 piiramata punkti 4 üldistust, võime tugineda kõigile juhistele, korraldustele ja muule teabevahetusele, mille sisestamisel kasutakse Teie Pääsukoodi, ja kõik seotud tehingud või tekkinud kulutused on teile siduvad ja teie nimel; ja

5.2.5 teatate viivitamatult meie kodulehel oleval telefoninumbril, kui saate teada, et teie Pääsukood on kaotatud, varastatud või avalikustatud kolmandatele isikutele volitamata kasutamiseks.

5.3 Te tunnistate, et Veebisüsteem on mõeldud kasutamiseks ainult teile või isikutele, kellele olete andnud loa enda nimel Veebisüsteem kasutamiseks.

5.4 Kui annate meile teada või usume, et teie Pääsukoodi kasutatakse teie teadmata volitamata isikute poolt, või olete selle avaldanud teistele isikutele ilma meie nõusolekuta, võime ilma ette teatamata peatada või lõpetada teie õiguse kasutada Veebisüsteemi.

5.5 Me ei vastuta teie ees mingil viisil tekkiva kahju, kohustuste ega tekkinud kulude eest, mis on seotud Pääsukoodi või Veebisüsteemi loata kasutamisega. Te jääte nõudmiste korral vastutavaks (st vastutate ja nõudmise korral hüvitate meile) kõigi kahjude, kohustuste, kohtuotsuste, kohtuasjade, hagide, menetluste, nõuete, kahjutasude ja kulude eest, mis tulenevad või tekivad mis tahes tegevusest või tegevusetusest, mis on tekitatud ükskõik millise isiku poolt, kes kasutab Veebisüsteemi läbi teie Pääsukoodi, olenemata sellest, kas olete selleks loa andnud või mitte.

5.6 Võime oma äranägemise järgi kehtestada ja nõuda täiendavaid kasutajate tuvastamise ja turvalisuse tasemeid. Me võime oma turvaprotseduure igal ajal muuta ja teavitame teid kõigist uutest protseduuridest, mis teie suhtes kehtivad, võimalikult kiiresti.

5.7 Veebisüsteem on tavaliselt saadaval 24 tundi ööpäevas esmaspäevast reedeni (Londoni aja järgi). Edasised üksikasjad operatiivaegade kohta on saadaval Veebisüsteemi kaudu ja segaduse vältimiseks ei võta me vastusust mis tahes perioodi eest, kui Veebisüsteem pole saadaval (nendel tundidel või muidu).

5.8 Igasuguse Veebisüsteemi kasutamiseks mõeldud varustuse hankimise ja hooldamise eest vastutate ainuisikuliselt. Lisaks olete vastutav sellega seotud turvakaalutluste eest ja peate tegema kõik asjakohased kokkulepped telekommunikatsiooniteenuste pakkujatega või juhul, kui juurdepääs Veebisüsteemile on tagatud kolmanda osapoole serveri kaudu, kõik vastavad kokkulepped mis tahes sellise kolmanda osapoolega, mis on vajalik Veebisüsteemile juurdepääsu saamiseks. Ei meie ega ükski ettevõte kes haldab, opereerib, omab, litsentsib või osutab meile seoses Veebisüsteemiga teenuseid (Teenusepakkujad) ei anna mingeid garantiisid saadavuse, kasulikkuse, sobivuse või muul viisil Veebisüsteemi või mis tahes sellise varustuse või toimingute eest (st ei meie ega meie kasutatavad kolmandad osapooled ei vastuta teie ees). Kuna me ei kontrolli signaali võimsust, selle vastuvõtmist ega suunamist, teie või mõne muu osapoole seadme konfigureerimist ega selle ühenduse usaldusväärsust, ei vastuta me sideühenduse tõrgete, moonutuste või viivituste eest, kui teie ligipääs Veebisüsteemile toimub Interneti kaudu.

5.9 Meil ei ole mingit vastutust teie (olgu siis lepinguliselt või sundkorras, sh ettevaatamatusest) kahju ees (st kahjud või kulud või muu sarnane), mis võib teil tekkida ülekandevigadega, tehniliste riketega, riketega, ebaseadusliku võrguseadmetesse sekkumistega, võrgu ülekoormustega, kolmandate osapoolte juurdepääsu pahatahtlike blokeerimistega, internetiteenuse riketega, katkestustega või muude puudustega mis on seotud internetiteenuse pakkujatega. Te vastutate kõigi tellimuste eest, mis on sisestatud teie nimel Veebisüsteemi ja vastutate sellisest kasutamisest tulenevate tehingute arveldamise eest täielikult. Te teadvustate, et juurdepääs Veebisüsteemile võib selliste süsteemivigade tõttu olla piiratud või kättesaamatu, ning et sel põhjusel jätame endale õiguse ette teatades peatada juurdepääsu Veebisüsteemile.

5.10 Me ei vastuta teie ees mingil juhul viiruste, usside, tarkvarapommide või muude sarnaste esemete sattumisel teie seadmesse või süsteemidesse Veebisüsteemi või meie poolt teile pakutud tarkvara abil, või mis tahes tarkvara kaudu, mida oleme teile pakkunud Veebisüsteemi kasutamise võimaldamiseks, tingimusel et oleme võtnud mõistlikud sammud sellise olukorra tekke vältimiseks.

5.11 Te tagate, et arvutiviirused, ussid, tarkvarapommid ega muud sarnased programmid/asjad ei satuks meie arvutisüsteemi või võrku. Vastutate ja hüvitate meile nõudmise korral mis tahes kahju, mis meile selliste programmide/asjade tagajärjel tekkida võib.

5.12 Me ei vastuta teie ees turu, arvelduskodade või reguleeriva asutuse poolt või tema korraldusel tehtud toimingute eest.

5.13 Internetiühenduse hilinemised ja hindade kuvamise vead loovad mõnikord olukorra, kus Veebisüsteemis kuvatavad hinnad ei kajasta täpselt käesolevaid turuhindu. Selliste viivituste ja vigade korral jätame endale õiguse tühistada korraldusi, pöördtehinguid, sulgeda positsioone ja teha kõik vajalik parandused või muudatused seotud kontol.

5.14 Te ei kasuta ega luba Veebisüsteemi kasutada:

5.14.1 rikkuda seadusi (mis tahes jurisdiktsioonis), regulatsioone või FCA reegleid (sealhulgas turu kuritarvitamise eeskirju) või muid reguleerivaid asutusi, millele meie või teie peame alluma;

5.14.2 mis tahes viisil (sealhulgas ilma piiranguteta teabe postitamine Veebisüsteemis, kus selline võimalus on saadaval), mis on laimav, ropp, solvav, vääritu või ähvardav või millega rikutakse intellektuaalomandi õigusi, usalduskohustusi või mis on muul viisil ebaseaduslik;

5.14.3 tarkvaraviiruse või muu häiriva programmi introdutseerimine või selliste toimingute tegemise mis põhjustaks Veebisüsteemile kahjustusi või muudaks selle kasutamise teistele võimatuks;

5.14.4 teistel veebisaitidel hüperlinkide või raamide loomine ja suunamine Veebisüsteemi (ning sellise tegevuse julgustamine) ilma meie kirjaliku nõusolekuta: või

5.14.5 mis tahes viisil, mis pole meie poolt volitatud või rikub muul viisil Lepingut.

5.15 Me ei luba Veebisüsteemi kasutamist ebaõiglase arbitraažitegevuse korraldamiseks ega interneti-viivituste muul viisil ärakasutamiseks, kasutada manipuleerivat või kuritahtliku käitumist (näiteks vale või eksitava turuteabe levitamine meedias, sealhulgas interneti kaudu või muul viisil, eesmärgiga liigutada Toote hinda või selle aluseks olevat vara või väärtust), mis võib ebasoodsalt mõjutada õiglast ja korrapärast kauplemist Veebisüsteemi kaudu.

5.16 Avaldame regulaarselt Veebisüsteemi vahendusel värskendusi, klientidele kättesaadavaid funktsioone ning meie teenustega seotud teavet, deklaratsioone ja meie teenusega seotud hoiatusi. Võime sellist teavet saata ka teie e-posti aadressile. Olete kohustatud lugema kõiki selliseid teateid avaldamise või kättesaamise ajal ning tutvuma sellise teabega regulaarselt ja teavitama meid viivitamatult kõigist sellise teabega mittenõustumistest.

5.17 Vastutate sobiva seadme, mehhanismi või süsteemi (Seade) hankimise ja kasutamise eest, mis võimaldab teil Veebisüsteemi kasutada. Te vastutate igasuguste viirusi tuvastavate programmide paigaldamise ja nõuetekohase kasutamise eest, mille kasutamist võime teilt aeg-ajalt nõuda.

5.18 Kasutades Veebisüsteemi, peate:

5.18.1 veenduma, et teie Seade on korralikult hooldatud ja et see sobib Veebisüsteemi kasutamiseks;

5.18.2 viima läbi selliseid teste ja edastama meile sellist teavet, mida peame põhjendatult vajalikuks, et teha kindlaks, kas teie Seade vastab nõuetele, millest oleme teile aeg-ajalt teatanud;

5.18.3 kontrollima regulaarselt võimalike viiruste/pahavara olemasolu;

5.18.4 informeerima meid viivitamatult, kui Veebisüsteemile on toimunud loata juurdepääs. Teavitama meid volitamata tehingutest või juhistest, millest olete teadlik või mille osas on teil kahtlus, ja kui see on teie kontrolli all, peatada selline loata kasutamine; ja

5.18.5 mitte mingil juhul ei tohi jätta järelevalveta Seadet, mille kaudu olete Veebisüsteemile ligi pääsenud ning ärge lubage kellelegi ligipääsu Seadmele, kuni olete Veebisüsteemist välja loginud.

5.19 Kui saate Veebisüsteemi kasutamisel teada olulisest veast, talitlushäirest või viirusest, teatage meile viivitamatult sellisest defektist, talitlushäirest või viirusest ja lõpetage Veebisüsteemi kasutamine seniks, kuni teil on olemas meie luba Veebisüsteemi kasutamise jätkamiseks.

5.20 Kõik patendiõigused, autoriõigused, disainiõigused, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandi õigused (kas registreeritud või registreerimata), mis seostuvad Veebisüsteemiga, jäävad meile või meie litsentsiandjatele. Te ei tohi Veebisüsteemi ega selle mis tahes osa või osasid kopeerida, moonutada, muuta, korrigeerida, kui me pole seda kirjalikult selgesõnaliselt lubanud; Veebisüsteemi pöördkompileerida või lahti ühendada; kavatse teha midagi sellist või lubada midagi sellist teha, välja arvatud juhul, kui sellised toimingud on seadusega sõnaselgelt lubatud. Kõik teie nimel tehtavad Veebisüsteemi koopiad tuleb teha vastavalt seadusele, järgides Lepingu tingimusi. Peate tagama, et litsentsiandjate kaubamärgid ning autoriõiguse ja piiratud õiguste teated reprodutseeritakse kõigil koopiatel. Juhul, kui saate Veebisüsteemi kaudu mingeid andmeid, teavet või tarkvara, välja arvatud see, mida teil on vastavalt Lepingule õigus saada, teavitate sellest meid viivitamatult ega kasuta mingil moel selliseid andmeid, teavet ega tarkvara.

5.21 Võime Veebisüsteemi töö peatada või jäädavalt lõpetada, saates teile kirjaliku teate.

5.22 Meil on õigus ühepoolselt ja viivitamatult peatada või tühistada teie võimalus jäädavalt kasutada Veebisüsteemi või selle mis tahes osa ilma ette teatamata, kui peame seda vajalikuks või soovitatavaks meie äranägemisel ja heas usus. Võime seda teha näiteks juhul, kui te ei täida kohaldatavaid seaduseid ja nõudeid või rikute teatud Lepingu sätet.

6. Tehingu Kinnitused ja Konto Väljavõtted

6.1 Pärast teie konto jaoks tellimuse täitmist kinnitame selle tehingu Veebisüsteemi kaudu või meili teel (Kinnitus) järgmisel tööpäeval pärast selle täitmist, kuid selle tegemata jätmine ei mõjuta tehingu kehtivust.

6.2 Iga kuu esimesel päeval saadame teie eelmise kuu positsioonide ja konto tegevuste üksikasjad Veebisüsteemi kaudu või e-posti teel. Konto teave võib sisaldada Kinnitusi, kasumite ja kahjumite väljavõtteid ning muud FCA reeglitega nõutavat teavet (koos Konto Teave). Konto Teabe postitamine Veebisüsteemi või e-posti teel loetakse Kinnituste ja Konto Väljavõtete edastamiseks. Me võime oma äranägemise järgi ükskõik millise Konto Teabe tühistada või seda igal ajal muuta. Nõustute, et meil ei ole kohustust esitada Kinnitusi paberkandjal. Veebisüsteemi või e-posti teel postitatud Konto Teave (välja arvatud juhul, kui see on ilmselgelt vale) on lõplik tõend teie tehingute kohta ja selline teave on siduv, kui ei esitata vastuväiteid kohe pärast nende kättesaamist. Vastuväide tehakse kirjalikult (sealhulgas e-posti või muu sarnase elektronpostiga) ja (igal juhul) hiljemalt üks tööpäev pärast seda, kui Konto Teave on Veebisüsteemi kaudu või e-posti teel laekunud.

7. Nõusolek Elektrooniliseks Suhtluseks

Nõustute, et suhtlemine toimub elektrooniliste kanalite vahendusel. Veebisüsteemi või elektrooniliste kanalite kaudu saadetavaid teateid ja kommunikatsiooni käsitletakse kehtivate seadustega lubatud ulatuses juriidilistele nõuetele, mille kohaselt teatis tuleb allkirjastada kirjalikult.

8. Tagatis

8.1 Te annate meile ja hoiate meie juures sellist rahasummat, mis on seotud teie tegelike, tulevaste, tingimuslike või võimalike potentsiaalsete kohustustega meie ees (Kohustused) sellistes summades ja sellises vormis nagu meie oma täieliku äranägemise järgi nõuda võime (Tagatis). Võime oma Tagatisnõudeid igal ajal muuta. Teie kohustus on tagada, et oleksite kogu aeg kursis Veebisüsteemi Tagatisnõuetega erinevatele Toodetele

8.2 Kõik Tagatisnõuded peavad olema täidetud sellises vääringus ja sellise tähtaja jooksul, mille võime täpsustada meie (oma absoluutse äranägemise järgi) või kui neid pole täpsustatud, siis kuuluvad Tagatisnõuded kohesele täitmisele. Üks Tagatisnõue ei välista teist. Tagatis antakse rahas või muul viisil, milles võime kokku leppida või millega võime nõustuda. Kui olete Tavaklient, antakse Tagatis rahas.

8.3 Te vastutate selle eest, et Tagatist käsitleva teabe vastuvõtmiseks ja edastamiseks oleks meiega alati asjakohane kokkulepe. Kui te ei anna meile vajaliku aja jooksul Tagatist, võime sulgeda teie avatud positsioonid automaatselt ja meil on õigus kasutada oma õigusi vastavalt punktile 20 allpool.

8.4 Kui me ei ole kokku leppinud teisiti, peate tasuma meile kogu Tagatise, mille olete meile Lepingu alusel andnud jätkuva turvameetmena Lepingust tulenevalt või selle kohaste Kohustuste korral (sealhulgas iga tehingu korral mida reguleerib Leping).

8.5 Te nõustute selliste täiendavate dokumentide täitmisega ja edasiste sammude astumisega, mida võime mõistlikult nõuda meie turvalisusega seotud huvidest lähtuvalt. Näiteks näidates, et olete Tagatise omanik või registeeritud Tagatise seadusliku omanikuna, kindlustades Kohustusi, mis võimaldavad meil oma õigusi kaitsta.

8.6 Ilma meie eelneva nõusolekuta (ja meie turvalisuse huvides) ei tohi te ühtegi vastavat vara tagasi võtta ega asendada.

8.7 Kui Leping lõppeb, ei ole me kohustatud raha tagasi maksma ulatuses, mille meile võlgnete, või mille ulatuses on teil meie eest Kohustusi. Rahalise Tagatise suuruse määramisel, teie Kohustuste ja meie kohustuste määramisel võime kasutada sellist metoodikat (sealhulgas otsuseid turgude ja väärtuste edasise liikumise kohta) nagu peame sobivaks ja mis on kooskõlas kohaldatava õigusega.

9. Arvelduskuupäev, Üleviimised ja Tasaarvestuse Juhised

9.1 Kõigi iga tööpäeva lõpus hoitavate positsioonide suhtes võidakse kohaldada automaatset ülekandmist. Võime teilt tasu võtta iga sellise üle kantud positsiooni eest. Meie võetavad tasud avaldatakse Veebisüsteemis.

9.2 Selgete ja õigeaegsete juhiste puudumisel nõustute (kaitsmaks meie ja teie huve), et meil on õigus oma äranägemise järgi ja teie kulul iga tööpäeva lõpus mis tahes avatud positsioon või positsioonid sulgeda, üle kanda või tasakaalustada. Lisaks võime sõlmida tasaarveldavaid tehinguid, teie nimel teha või vastu võtta tehinguid sellistel tingimustel ja viisil, mida võime antud olukorras mõistlikuks pidada.

9.3 Segaduse vältimiseks ei korralda me ühegi kohaldatava alusinvesteeringu või toote tarnimist mis on seotud mis tahes Tootega (sealhulgas mis tahes välisvaluutaga), välja arvatud juhul kui me ei pea seda vajalikuks või kui me ei lepi teiega kirjalikult kokku teisiti. Kui me pole selliseid kokkuleppeid teinud (vajaduse korral) suletakse avatud tehingud ja sellest tulenev kasum või kahjum krediteeritakse või debiteeritakse teie meie juures asuval kontol.

10. Kliendi raha

10.1 Punkti 10 teie suhtesei kohaldata.Välja arvatud olukordades kus me oleme teatanud, et kohtleme teid kui professionaalset klienti ja et selle punkti tingimused kehtivad teie suhtes kõigi või mis tahes meie teenuste kasutamise korral.

10.2 Teilt saadud rahalisi vahendeid hoitakse meie arvel või meie poolt heaks kiidetud pangas ja need eraldatakse meie omavahenditest vastavalt FCA Reeglitele. Kui meie vahel pole kirjalikult teisiti kokku lepitud, võib teie raha liita teiste klientide vahenditega üldisel koondkontol.

10.3 Me ei maksa teile meie käes oleva raha eest intressi ja lepingu sõlmimisega tunnistate, et loobute FCA Reeglite alusel või muul viisil õigusest sellelt rahalt intressi saada.

10.4 Võime hoida teie poolt meile makstud raha väljaspool Ühendkuningriiki asuvates pankades. Kõigi selliste pankade suhtes kohaldatav õiguslik ja regulatiivne kord erineb Ühendkuningriigi omadest ning panga maksejõuetuse või muu samaväärse maksejõuetuse korral võidakse teie raha kohelda erinevalt, mida muidu kohaldataks juhul, kui raha hoitaks Ühendkuningriigis. Me ei vastuta teie ees ühegi punkt 10 kohaselt raha hoidva panga või muu kolmanda osapoole maksevõime, tegevuse või tegevusetuse eest.

10.5 Meil on volitus teie kontol (sealhulgas Tagatis) olev raha konverteerida sellisesse välisvaluutasse ja sellise vahetuskursiga, mille oleme määranud meie vastavalt valitsevale rahaturu kursile. Sellistel asjaoludel ei vastuta me teie ees sellise tegevuse tagajärjel tekkinud kahju eest (kuigi me teeme mõistlikke jõupingutusi ainult selliste vahendite konverteerimiseks, mida võib mõistlikult vaja minna vastavate tehingutega seotud kohustuste katmiseks).

10.6 Kui teil on meie ees võlgnevused, mis tuleb tasuda, siis võime lõpetada teie raha käsitlemise kliendi rahana summade osas, mis võrdub teil meie ees olevate kohustuste summaga vastavalt FCA Reeglitele. Te nõustute, et võime seda raha kasutada kõigi meile tasumisele kuuluvate ja makstavate kohustuste osaliseks või täielikuks täitmiseks. Punkt 10 kohaldamisel muutuvad kõik sellised teie või teie nimel olevad kohustused viivitamata sissenõutavaks ja täidetakse ilma meiepoolse etteteatamiseta.

10.7 Te nõustute, et meil on õigus kasutada teie käes olevat raha tasumisele kuuluvate ja maksmisele kuuluvate Kohustuste osaliseks või täielikuks rahuldamiseks.

10.8 Kui teie kauplemiskontol (kontodel) ei ole 24 kuu jooksul olnud ühtegi tehingut (jõustub teie viimasest tehingust ja algab järgmisel päeval pärast seda), kehtestatakse meie hinnakirjas täpsustatud mitteaktiivsuse tasu. Tasu arvestatakse igakuiselt maha teie kauplemiskonto(de) positiivse saldo korral. Pange tähele, et teenustasu kehtestatakse igale eraldi passiivsele kauplemiskontole. Selguse huvides arvestatakse tasu(d) maha konto, mitte kliendi alusel. Enne tasu(de) vähendamist teie saldos või saldodest proovime teiega ühendust võtta teie kauplemiskontol (kontodel) olevate rahaliste vahendite osas, et teatada teile, et tasu kehtestatakse. Pidage meeles, et teie vastutus on hoida meiega jagatud kontaktandmeid kogu aeg ajakohasena. Kui teie saldo ei ole positiivne, ei võta me teie mitteaktiivse(te) konto(de) arveldusarvelt tasu. Teie kauplemiskonto saldo ei lähe alla nulli. Kuid kui teie positiivne saldo on väiksem kui igakuine mitteaktiivsustasu, lahutame teie kauplemiskonto(de) saldo jääkide kogusumma. Kõik kauplemiskontod, mis on olnud passiivsed enam kui 24 kuud ja mille saldo on null või mille väärtus on jõudnud nulli, arhiiveeritakse. Kui otsustate oma kauplemiskonto uuesti aktiveerida uuesti kauplemisega, tagastatakse teie kontole kuni kolme eelmise kuu mitteaktiivsuse tasu, kui mahaarvamised on juba tehtud. Kui teil on õigus ükskõik millisele nimetatud tagasimaksetest, makstakse see konto alusel.

11. Vahendite Omandiõiguse Üleandmise Kokkulepped

11.1 Seda punkti teie suhtesei kohaldata.Välja arvatud olukordades kus me oleme teatanud, et kohtleme teid kui professionaalset klienti ja et selle punkti tingimused kehtivad teie suhtes kõigi või mis tahes meie teenuste kasutamise korral.

11.2 Kõigile meile üle kantud vahendite osas annate täieliku omandiõiguse meile (sealhulgas Tagatis). Vastavalt vajadusele teie praeguste, tulevaste või tingimuslike kohustuste kindlustamiseks või katmiseks (Vahendite Omandiõiguse Üleandmine). Igasugused Vahendite Omandiõiguse Üleandmisega seotud kanded tehakse tasuta ja ilma igasuguse kinnipidamise, pandi, nõude, tasu, koormamise või muude huvideta. Seetõttu ei pea me vastavalt FCA Reeglitele selliseid Vahendite Omandiõiguse Üleandmiseid omama. Järelikult ei võlgne me teile Vahendite Omandiõiguse Üleandmise eest mingeid usaldusisiku kohustusi. Vahendite Omandiõiguse Üleandmisest saab meie absoluutne omand ja te ei säilita omakapitali, õigusi, omandiõigust ega osalust.

11.3 Arvestades Lepingust ja igast tehingust tulenevaid õigusi, on meil Lepinguline kohustus tagastada teile Vahendite Omandiõiguse Üleandmisel võrdne rahasumma, millele teil võib olla õigus (või meie täieliku äranägemise järgi vara väärtus), kui Vahendite Omandiõigus pole meie jaoks enam vajalik. Meie tagasimaksekohustusi vähendatakse määral, mil (i) meil on õigus sellist raha kasutada või tasaarvestada selle tagasimaksmisega mõne teie kohustusega meie ees, olenemata sellest, kas see tuleneb mingist tehingust, Lepingust või muust; ja / või (ii) ükski turg, vahendaja, pank ega muu kolmas osapool, kellele oleme tehingutega seoses Tagatisega raha üle kandnud, ei suuda (maksejõuetuse korral või muul moel) meile samaväärset rahasummat tagastada. Kui me ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud, ei ole teil ka õigust saada Vahendite Omandiõiguse Üleandmisest intressi.

11.4 Me ei vastuta teie Vahendite Omandiõiguse Üleandmisel tekkinud rahaliste kaotuste eest, mis on otseselt seotud pankroti, maksejõuetuse, likvideerimise, pankrotihalduse, võlausaldajate või hooldusõiguse loovutamisel mis tahes panga, teise maakleri, turu, arveldusorganisatsiooni või muu sarnase üksuse võlausaldajate kasuks.

11.5 Võite taotleda Omandiõiguse Ülemineku tühitamist. Sellisel juhul võime Lepingu lõpetada ja teile tagastatav rahasumma (või absoluutsel äranägemisel vara väärtuseni), mis on võrdne Omandiõiguse Ülekande vahenditega, makstakse teile tagasi.

12. Kasumid, Kahjumid ja Intressitasud Avatud Positsioonidel

Teie avatud positsioonide korral krediteerime aeg-ajalt teie kontole kasumit või debiteerime teie kontot kahjumiga tekkinud intresside, dividendide korrigeerimiste ja teenustasude eest nagu on kirjeldatud Veebisüsteemis.

13. Tasud

13.1 Te peate tasuma meile Veebisüsteemi vahendusel avaldatud määrade järgi või vastavalt sellele, mida me oleme teile muul viisil teatanud. Need hõlmavad tehingutasusid ning intresse ja tasusid, mis on seotud teie positsioonide automaatse ülekandmisega vastavalt punktile 9.1. Lisaks sellele vastutate kõigi muude tasude maksmise eest, millest oleme teile teatanud ja mis võivad tekkida teile meie teenuste osutamise tagajärjel.

13.2 Te tunnistate ja nõustute et kui arvestame teie kontolt maha korrektsioonid, vahendustasud ja mitmesugused muud tasud, võivad sellised mahaarvamised mõjutada konto omakapitali suurust, mida tuleb kohaldada Tagatisnõuete alusel (vt punkt 8.1 eespool). Teie positsioonid tuleb likvideerida, nagu on kirjeldatud alapunktis 20.2, kui vahendustasude, tasude või muude tasude mahaarvamine põhjustab teie konto ebapiisava saldo Tagatisnõuete täitmiseks.

13.3 Te tunnistate ja nõustute, et seoses meie teile pakutavate teenustega võime teenida või saada teenustasusid, vahendustasusid või mitterahalist kasu ainult läbi teile osutatavate teenuste. Kui see teie osas kehtib, siis edastame teile eraldi teabe sellistest teenustasudest, vahendustasudest ja mitterahalisest kasust.

13.4 Kõik lõivud ja tasud loetakse koheselt maksmisele kuuluvateks. Meile võlgnetavaid summasid võib maha arvata tehingute tuludest või debiteerida teie meie juures asuvalt kontolt (kontodelt). Teie maksete hilinemise korral arvestatakse viivise eest intressi, mille määrame mõistlikul alusel meie ja nagu on teavitatud Konto Teabes.

13.5 Nõustute maksma ülekandetasu, nagu on meie poolt kindlaks määratud ja Veebisüsteemis kättesaadavaks tehtud, juhul kui te Lepingu lõpetamise korral annate meile korralduse kanda teie kontoga seotud raha üle teise institutsiooni juurde.

13.6 Allpool toodud arvutuste tegemiseks võime konverteerida mis tahes valuutas nomineeritud summad selliseks muuks valuutaks, nagu me aeg-ajalt võime täpsustada sellisel arvutushetkel kehtiva kursi alusel, mille me mõistlikult valime.

13.7 Kui saame või võtame teie kohustuste täitmiseks mis tahes summa tagasi muus valuutas kui valuutas, mille eest seda summat makstakse, olgu see siis vastavalt kohtu otsusele või muul viisil, vastutate ja hüvitate meile nõudmise korral ükskõik millised kulud (sealhulgas konverteerimiskulud) ja kahjud, mis tekivad meile, kui me saame sellise summa muus valuutas kui see, milles ta tuleb maksta.

14. Huvide konfliktid

14.1 Te peaksite olema teadlik, et kui me sõlmime teiega või teie jaoks tehingu, siis meie või meie direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad ja seotud ettevõtted (koos Kaastöötajad) või Teenusepakkujad võivad omada materiaalseid huvisid, suhteid või kokkuleppeid, mis on asjaomase tehinguga seotud. Kui selline huvide konflikt peaks tekkima, püüame sellise konflikti lahendada viisil, mis on meie arvates kooskõlas teie huvidega tulenevalt meie huvide konflikti poliitikast (mida on aeg-ajalt muudetud) (Huvide Konflikti Poliitika).

14.2 Meie Huvide Konflikti Poliitika üksikasjad on saadaval meie veebisaidil: www.admiralmarkets.ee. Meie Huvide Konflikti Poliitika on ainult poliitika; see ei ole osa Lepingust ega ole ette nähtud lepinguliselt siduvaks ega meie jaoks mingite kohustuste kehtestamiseks, mida meil muidu ei oleks kas Lepingu või FCA reeglite alusel.

15. Vastutus ja Kahjud

15.1 Olete meie kirjaliku nõudmise korral vastutav kõigi otseste kahjude, rikkumiste ja kulude eest (Otsesed Kahjud) ning kõigi kaudsete kahjude, rikkumiste ja kulude eest ning muude sarnaste kohustuste (näiteks kaotatud võimalus võita) (Kaudsete Kahjude) eest, mis on tekkinud meile või mõnele meie Kaastöötaja teie poolt meie teenuste kasutamise tagajärjel (sh Veebisüsteem) või teie poolt mõne Lepingu tingimuse rikkumise tagajärjel. Te ei vastuta siiski meie ees tekkinud Otseste ja Kaudsete Kahjude (koos Kahjude) eest, kui need on põhjustatud meiepoolsest lepingu rikkumisest, hooletusest, tahtlikust rikkumisest või pettusest.

15.2 Ei meie ega meie Kaastöötajad ei võta teie ees mingil juhul vastutust Kaudse Kahju eest, mis teile tekkida võib.

15.3 Me täidame oma kohustusi vastavalt Lepingule mõistlike oskuste, hoole ja hoolsusega ning vastavalt teie antud juhistele ja volitustele. Kuni me seda teeme, ei võta meie ega meie Kaastöötajad vastutust teie Kahjude eest, mis tulenevad teile meie teenuste osutamisest või muul viisil vastavalt Lepingule. Siiski vastutame teie ees mis tahes Otsese Kahju eest, mis on seotud olukorraga, kus me ei ole täitnud oma lepingujärgseid kohustusi mõistlike oskuste, hoole ja hoolsusega ega järginud mõistlikke või asjakohaseid juhiseid ja volitusi, mille olete meile andnud või kui sellised Otsesed Kahjud on põhjustatud meie tahtlikust maksejõuetusest või pettusest.

15.4 Ei meie ega teie ei vastuta üksteise ees Lepingust tuleneva kohustuse täitmise viivituse või täitmata jätmise eest juhul, kui selline viivitus või ebaõnnestumine tuleneb sündmustest, asjaoludest või põhjustest, mida mõjutatav pool ei saa mõistlikult kontrollida (näiteks mis tahes vääramatu jõu või terroriakti tagajärjel). Sellistel asjaoludel on mõjutatud poolel õigus selliste kohustuste täitmiseks vajalikku aega mõistlikult pikendada.

15.5 Ilma et see piiraks eelnevate alapunktide üldisi klauseid, ei vastuta ei meie ega Kaastöötajad teie ees Kahju eest, mis on teile tekkinud alla laaditud või edastatud andmete või teabe kasutamisel või nendega seoses, sealhulgas (ilma piiranguteta) juhiste kaotsiminekuga, nende edasiandmise viibimisega või suutmatusega anda juhiseid või pääseda Veebisüsteemi juurde sideseadmete rikke korral või muidu.

15.6 Piiramata eelmiste alapunktide üldist kohaldamisala, peame oma esindajate või kandidaatide valimisel olema piisavalt ettevaatlikud ja jälgima nende jätkuvat sobivust. Niikaua kui me seda teeme, ei vastuta ei meie ega ükski meie Kaastöötaja teie Kahju eest, mis teil on tekkinud kandidaatide või esindajate tegevusest või tegevusetusest tulenevalt.

15.7 Te vastutate vastavalt Lepingule teie poolt tehtud tehingutega seotud maksude ja maksude haldamise eest.

15.8 Kui teil on meie juures konto koos teise isiku/isikutega (ühiskonto omamise korral), on iga sellise isiku vastutus meie ees solidaarne (st me võime ainuisikuliselt vastutavaks lugeda igaüht teist või kogu gruppi) ja me võime tegutseda vastavalt korraldustele ja juhistele, mis on saadud ühelt isikult (kui te ei teata meile kirjalikult vastupidist), kes on, või kes näib meile olevat sellise isikuna.

15.9 Miski Lepingus ei välista ega piira meie vastutust teie ees seoses meie või mõne meie Kaastöötaja rikkumisega, mis tuleneb regulatiivsest süsteemist (nagu on määratletud FCA reeglites) või muul viisil seadusega keelatud.

16. Riskihoiatus

Peaksite arvestama riskihoiatustega, millest on teile teatatud Peatükis nr 2 ja Veebisüsteemis. Kui te neid ei mõista, pöörduge oma kliendihalduri poole või küsige sõltumatut nõu.

17. Kinnitused ja Garantiid

17.1 Te esindate ja kinnitate meile, et (s.t. te annate avaldusi ja lubadusi, millele me toetume kui pakume teile teenuseid. Seetõttu peate vastutama selle eest, et need oleksid täpsed ja vastutama meie ees, kui nad seda pole):

17.1.1 kui olete eraisik, olete vähemalt 18-aastane ja teil on õigusvõime sõlmida meiega õiguslikult siduvat lepingut;

17.1.2 kui olete korporatsioon, olete korrektselt asutatud ja kehtivalt eksisteerinud vastavalt teie asutamiskoha seadustele ning olete meie juures konto avamise heaks kiitnud juhatuse otsusega, mille on kinnitanud ettevõtte omanikud;

17.1.3 mitte ühelgi isikul peale teie pole huvisid (ei praegu ega ka tulevikus) seoses teie konto või kontodega;

17.1.4 Leping, iga tehing ja nende alusel loodud kohustused on teile siduvad ja vastavalt tingimustele teie suhtes täitmisele pööratavad (vastavalt kehtivatele õiglastele põhimõtetele). Seda tehes ei rikuta mis tahes regulatsioone, korraldusi, tasusid või lepinguid, millega olete seotud;

17.1.5 välja arvatud juhul, kui me oleme teisiti kokku leppinud, olete ainus tegelik Tagatise ja meile Lepingu alusel kantud raha omanik (s.t. kellelgi teisel pole mingit juriidilist omandiõigust), ja vaba igasugustest turvalisusega seotud huvidest (s.t. te ei ole kellelegi teisele rahaga mingisuguseid õigusi andnud);

17.1.6 olenemata hilisemast vastupidisest otsusest, sobib teile Toodetega kauplemine ja te olete teadlik selliste tehingutega seotud riskidest; ja

17.1.7 teabel, mis on meile avaldatud nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormil ja alati pärast seda (sh igasugune finantsteave) on info kõigis olulistes aspektides tõene, täpne ja täielik.

17.2 Punkti 17.1 kohast esindust ja garantiid käsitletakse iga kord, kui te esitate meie kaudu või meiega tellimuse ja/või teete tehingu.

18. Lepingukohustused

18.1 Te sõlmite meiega lepingu, et (s.t. te annate siduvaid lubadusi, et teete asju, millele me toetume kui pakume teile teenuseid. Seetõttu peate vastutama selle eest, et neid lubadusi peate ja vastutate meie ees, kui te seda ei tee):

18.1.1 te hangite ja vastate kõikide punktis 17 osutatud vajalikele õigustele, volitustele, nõusolekutele, litsentsidele ja lubadele, järgite nende nõudeid ning teete kõik vajaliku selleks, et tagada nende täielik kehtivus;

18.1.2 olete nõus ja võimeline nõudmise korral meile viivitamatult esitama teavet ja dokumente seoses teie majandusliku olukorra, alalise elukoha või muude asjaolude kohta;

18.1.3 teavitate meid viivitamatult pankroti- või maksejõuetuse toimumise või muu sarnase sündmuse toimumise korral;

18.1.4 te:

(a) järgite kõiki Lepingu ja kõigi tehingute suhtes kohaldatavaid seadusi niivõrd, kuivõrd neid teie suhtes kohaldatakse; ja

(b) teete kõik mõistlikud sammud, et järgida kõiki Lepingu ja tehingutega seotud seaduseid ja regulatsioone, kui sellised kohaldatavad seadused ja regulatsioonid teie suhtes ei kehti, kuid teie koostöö on vajalik, et aidata meil oma kohustusi täita;

18.1.5 te ei saada ja ei võta vastu tellimusi ega võta muul viisil kasutusele meetmeid, mis võiksid tekitada Toote nõudluse või väärtuse kohta eksliku mulje. Te ei esita tellimusi, mille kohta on teil põhjust arvata, et see rikub kehtivaid seadusi või regulatsioone. Peate järgima teie positsioonil oleva isiku kohta käivaid mõistlikult eeldatavaid käitumisstandardeid ega tohi astuda samme, mis ei lubaks meil käitumisstandardite järgimist jälgida, aga mida meie positsioonil olevatelt isikutelt õigustatult eeldatakse;

18.1.6 võtate endale kohustuse mitte kasutada Admiral Marketsit ega meie teenuseid ebaseaduslike eesmärkide saavutamiseks ja mitte kasutama oma õigusi pahauskselt või eesmärgiga tekitada AM-le kahju, sealhulgas manipuleerides Veebisüsteemiga või kasutades mingil viisil meie Tingimusi või poliitikat meie vastu; ja

18.1.7 nõudmise korral annate meile sellist teavet, mida võime käesolevas punktis viidatud asjaolude tõendamiseks mõistlikult nõuda.

19. Konfidentsiaalsus ja Andmekaitse

19.1 Võime koguda, kasutada ja avaldada isikuandmeid elavate tuvastatavate isikute (Indiviidid) kohta, sealhulgas isikuandmeid, mida võite meile igal viisil vabatahtlikult avaldada, et saaksime:

19.1.1 täita meie Lepingust tulenevaid kohustusi;

19.1.2 läbi viia meie igapäevaseid äritegevusi ja teiega seotud äritehinguid;

19.1.3 koostada Veebisüsteemis külastatud lehtede kohta statistilist analüüsi;

19.1.4 jälgida ja analüüsida meie äri;

19.1.5 osaleda kuritegevuse ennetamisel, seaduste ja regulatsioonide täitmisel;

19.1.6 turustada ja arendada teisi tooteid ja teenuseid;

19.1.7 loovutada meie Lepingust tulenevaid õiguseid või kohustusi; ja

19.1.8 töödelda igasuguseid isikuandmeid teistel seotud eesmärkidel.

19.2 Me ei omanda ega nõua tundlikke isikuandmeid (nt etniline päritolu, usulised veendumused, tervisekaardid) Indiviidide kohta, kuid kui otsustate edastada selliseid delikaatseid isikuandmeid, võime eeldada, et delikaatsetele isikuandmetele antakse isiku nõusolek töötlemiseks sel eesmärgil, mil isikuandmed edastati, kui te ei ole meile kirjalikult teisiti teatanud.

19.3 Kui otsustate keelduda Indiviidi mittetundlike isikuandmete edastamisest, mida oleme taotlenud, ei pruugi me teile võimaldada juurdepääsu Veebisüsteemile.

19.4 Meie ega keegi meie Kaastöötajatest ega Teenusepakkujatest ei avalda mingisuguseid isikuandmeid kolmandatele isikutele, mida meie või nemad võivad koguda Indiviidide kohta, v. a:

19.4.1 niivõrd, kui me peame seda tegema tulenevalt meile kohaldatavatest seadustest või määrustest;

19.4.2 kus on kohustus teabe avalikustamiseks;

19.4.3 kus meie õigustatud ärihuvid nõuavad avalikustamist; või

19.4.4 Indiviidi soovil või nõudmisel või punktis 19.5 kirjeldatud isikute nõudmisel või nõusolekul.

19.5 Meie või meie Kaastöötajad või Teenusepakkujad võivad avaldada isikuandmeid osalistele, kes pakuvad teenuseid meile, meie Kaastöötajatele või meie Teenusepakkujatele või kes tegutsevad meie Kaastöötajate või meie Teenusepakkujate esindajana, kellele meie, meie Kaastöötajad või Teenusepakkujad annavad edasi või teevad ettepaneku edastada mõni meie või nende õigustest või Lepingust tulenevatest kohustustest. Nimetatud andmeid võidakse edastada litsentseeritud krediidiasutustele või muudele organisatsioonidele, kes aitavad meid, meie Kaastöötajaid või meie Teenusepakkujad ja teisi krediidiotsuste tegemisel, pettuste vältimisel, identiteedivarguste tuvastamisel, pettuste ennetamisel ja krediidikontrolli läbiviimisel. Lisaks võime isiklikku teavet Indiviidide kohta jagada meie Kaastöötajate ja Teenusepakkujatega ärilistel eesmärkidel, näiteks kontode teenindamiseks ja klientide teavitamiseks uutest toodetest ja teenustest, nagu kehtivad seadused seda lubavad.

19.6 Indiviidil võivad olla teatud juurdepääsuõigused mõnele või kõigile isikuandmetele, mida me kogume ja mida me hoiame Indiviidi kohta taotluse esitamisel või ebatäpse teabe parandamiseks vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele. Kui Indiviid soovib selliseid õigusi kasutada (ainult oma kuludel), peaks Indiviid seda tegema võttes meiega kirjalikult ühendust. Teil võidakse paluda anda täiendavat teavet, et aidata meil selliste taotlustega vastavuses olla.

19.7 Meie või meie Kaastöötajad või Teenusepkkujad võivad andmeid, sealhulgas isikuandmeid, edastada teistesse riikidesse, sealhulgas ka väljaspool EEA-d asuvatesse riikidesse, millel ei pruugi olla andmekaitseseadusi punktis 19 kirjeldatud eesmärkidel. Lepinguga nõustudes nõustute Indiviidi nimel selliste ülekannetega.

19.8 Meie või meie Kaastöötajad või Teenusepakkujad võivad teie ja meie vahel toimuvaid telefonivestlusi salvestada ja monitoorida või salvestada ja monitoorida teie ja Kaastöötajate või Teenusepakkujate vahelisi telefonivestlusi. Seda turvalisuse, seaduste järgimise ning treeningute eesmärkidel. Lisaks aitab see säilitada meie teenuste kvaliteedi ja võimaldab seda parandada. Selliseid telefonivestlusi võime kasutada tõendusmaterjalina meievaheliste vaidluste korral.

19.9 Võime Veebisüsteemi haldamiseks kasutada küpsiseid või IP-aadressi jälgimisseadmeid, salvestada paroole ja kasutajanimesid, et jälgida Veebisüsteemi lehtede külastusi sellel ja muudel puhkudel teie terminalis, et kohandada teie jaoks Veebisüsteemi teenust ning jälgida ja hõlbustada Veebisüsteemi tööd. Küpsis on teie kõvakettale salvestatud andmete osa, mis sisaldab teavet, mis on seotud teie Veebisüsteemi kasutamisega. IP-aadressi võidakse seostada teie isikuandmetega ja neid aadresse jälgides hangiksime selliseid isikuandmeid. Veebisüsteemi juurdepääsu eelduseks on küpsiste ja IP-aadresside jälgimisseadmete aktsepteerimine käesolevas alapunktis kirjeldatud eesmärkidel. Lepinguga nõustudes tunnistate, et mõistate küpsiste ja IP-aadressi jälgimisseadmete laia olemust ja eesmärke, miks me neid kasutame. Lisateavet leiate meie küpsiste poliitikast (mis on saadaval Veebisüsteemis).

19.10 Te tunnistate ja nõustute, et kõik Veebisüsteemi kaudu pakutavad teenused hõlmavad Interneti kaudu edastamist ja et sellised edastused on seetõttu haavatavad Internetiga seotud riskidele. Ehkki tunnistame oma vastutust mõistlike turvameetmete võtmise eest, tunnistate ja nõustute sellega, et nagu iga võrgu puhul, võite kokku puutuda kolmandate osapoolte edastatud volitamata programmidega, elektrooniliste rünnakutega ja/või teabe ja andmete suutmatusega jõuda nende kasutajate poolt kavandatud sihtkohata ja/või võib toimuda sellise teabe ekslik vastuvõtmine või vale suunamine. Ehkki meie, meie Kaastöötajate ja Teenusepakkujate privaatsus- ja turvafunktsioonid on loodud nende riskide vähendamiseks, ei saa me garanteerida nende kõrvaldamist. Seetõttu tunnistate, et Veebisüsteemi kaudu edastatav teave ei ole konfidentsiaalne ning et me ei vastuta teie ees sellise sündmuse tagajärjel tekkinud usalduse rikkumise eest.

19.11 Kui teil on meile küsimusi konfidentsiaalsete andmete või isikuandmete kasutamise kohtat tuleks pöörduda Andmekaitseametniku poole.

20. Rikkumine ja Konsolideerimine

20.1 Järgnevat käsitletakse mis tahes ajal Määratletud Probleemsündmusena:

20.1.1 te ei täida täielikult ja viivitamatult kohustust teha meile mis tahes makseid või sulgeda avatud positioone maksetähtajaks olukorras, kus me oleme seda nõudnud;

20.1.2 te ei täida ühtegi ükskõik mis muud Lepingust tulenevat kohustust meie ees või seoses mis tahes tehinguga või rikute mis tahes muid Lepingust tulenevaid kohustusi;

20.1.3 mis tahes teie antud kinnitus või garantii mis oli või on muutunud, oleks vale;

20.1.4 olete kuritarvitanud punkti 4.12 kohaselt pakutavat kaitset meie kahjuks, mis muu hulgas hõlmab olukorda, kus klient on käitunud pahatahtlikult, järgides strateegiat, mille kohaselt klient saaks sellisest kaitsest kasu, hoides samal ajal meiega muid positsioone, millest on teil kasu juhul, kui kaitse on rakendunud või kui see oleks rakendunud;

20.1.5 peame vajalikuks või soovitavaks takistada seda, mida peame teie poolt punkti 5.14.1 rikkumiseks;

20.1.6 (kui olete juriidiline isik) alustate vabatahtlikku kohtuprotsessi (või teie vastu alustatakse tahtmatut kohtuasja) või muud menetlust, mille eesmärk on likvideerimine, saneerimine, kokkuleppe või koosseisu kehtestamine, külmutamine, moratoorium või muu sarnane leevendus teie või teie võlgade suhtes läbi pankroti-, maksejõuetus-, regulatiiv-, järelevalve- või muude sarnaste seaduste (sealhulgas mis tahes ettevõtte- või muu seaduse alusel, mida võib teie suhtes kohaldada, kui olete maksejõuetu) või mis nõuavad usaldusisiku, pankrotihalduri, likvideerija, konservaatori, halduri, hooldaja või mõne muu teise sarnane ametniku või teie vara olulise osa määramist; või kui võtate mis tahes eelnimetatud volitamiseks ette korporatiivseid toiminguid; ning saneerimise, korralduse või koosseisu muudatuste korral ei nõustu me ettepanekutega;

20.1.7 (kui olete korporatiiv) olete likvideeritud või kui teie teovõime või olemasolu sõltub ametliku registri kandest, registreering kustutatakse või lõppeb või alustatakse menetlusi, mis taotlevad või pakuvad välja teie likvideerimist, registrist kustutamist või registreeringu lõpetamist;

20.1.8 Kui te olete indiviid (või kui olete ühised kontoomanikud) ja keegi teist sureb, ei ole enam täie mõistuse juures, ei suuda tasuda oma võlgnevusi tähtajaks või olete pankrotis või maksejõuetu, nagu on määratletud mis tahes pankroti- või teie suhtes kohaldatav maksejõuetusõiguse kaudu; või teie võlgnevusi ei tasuta maksetähtpäeval või kui võlgade tasumist tõendavate lepingute või dokumentide alusel on võimatu neid mingil ajal deklareerida, maksta või tasuda, enne kui see muidu oleks tulnud maksta või alustatakse mis tahes hagi, muid menetlusi või koormaja võetab enda valdusesse kogu teie vara või osa sellest (materiaalse ja immateriaalse); või

20.1.9 eeldame mõistlikult, et mõni eelnimetatutest võib aset leida; sellisel juhul võime kasutada oma õigusi vastavalt punktile 20.2, välja arvatud juhul, kui Määratletud Probleemsündmus toimub punktis 20.1.6 või 20.1.8 (Maksejõuetus Pankroti korral), kus kohaldatakse punkti 20.3 sätteid.

20.2 Kui punktist 20.3 ei tulene teisiti, võime vaikimisi või igal ajal pärast Määratletud Probleemsündmuste toimumist tühistada kõik täitmata tellimused, lõpetada meie teenuste kasutamise ja likvideerida kõik või mõned teie avatud positsioonidest (Likvideerimise Kuupäev).

20.3 Kui peaks toimuma Määratletud Pankrotijuhtum, loetakse, et oleme kasutanud alapunkti 20.2 kohaselt oma õigusi vahetult enne pankrotimenetluse toimumist.

20.4 Likvideerimiskuupäeval ja pärast seda sulgeme (Likvideerimiskuupäeval või võimalikult kiiresti pärast seda) kõik teie avatud positsioonid ja arvestame kõigi sulgemiskulude katmiseks meie käes olevaid varasid.

20.5 Kui punkti 20.4 kohaselt käsitlusele võetud meetmete tulemusel on teie konto krediidis, maksame selle raha teie poolt nimetatud kontole nii kiiresti kui mõistlikult võimalik. Kui teie kontol pole punkti 20.4 alusel tehtud toimingute katmiseks piisavalt raha, tuleb teie kontol oleva rahasumma ja avatud positsioonide sulgemise kulude vahe koheselt meile tasuda.

20.6 Meie õigused puntki 20 kohaselt täiendavad aga ei piira ega limiteeri mis tahes muid õigusi, mis meil võivad olla Lepingu alusel või muul viisil, kas siis kokkuleppe või seaduse alusel. Ilma et see piiraks punktide 20.2 kuni 20.5 (kaasa arvatud) sätete kohaldamist, on meil volitus ja õigus ilma teile teatamata ja oma täieliku äranägemise järgi võtta kasutusele selliseid meetmeid oma positsiooni kaitsmiseks, sealhulgas ilma piiranguteta, üks või mitu järgmistest toimingutest (kas täielikult või osaliselt):

20.6.1 tühistada kõik või osad täitmata tellimused;

20.6.2 sulgeda, täita, tühistada või vajaduse korral loobuda ükskõik millisest avatud positsioonist või kasutada tasaarvestuspositsioone;

20.6.3 kombineerida kontosid, tasaarveldada kontode vahel või konventeerida üht valuutat teiseks valuutaks (selguse huvides võime seda teha juhul, kui on esinenud Määratletud Probleemsündmus või kui ühel või mitmel teie kontol on puudujääk ja ühel või mitmel kontol on ülejääk); või

20.6.4 täima kõik kohustused, mis teil võivad meie ees olla - otse, garantii või käenduse kaudu, mis tahes varade läbi, mis on meie kontrolli all või omanduses.

21. Intellektuaalomandi õigused

21.1 Veebisüsteem võib hõlmata kolmandate osapoolte andmeid, teksti, pilte, tarkvara, multimeediamaterjale ja muud sisu (Kolmandate Osapoolte Sisu) ning viites terminile „Veebisüsteem” tuleb hõlmata kogu materjal, sisu ja teenused, mis on aeg-ajalt kättesaadavad Veebisüsteemi kaudu, kas ekraanilt vaadatuna või alla laadituna teise arvutisse, sealhulgas, kuid mitte ainult, käsitletakse ka Kolmandate Osapoolte Sisu.

21.2 Veebisüsteemi kaitsevad autoriõigused, andmebaaside õigused ja muud intellektuaalomandi õigused. Te tunnistate, et meie ja/või kolmandad osapooled säilitavad kõik õigused, omandiõiguse ja huvi Veebisüsteemi vastu. Veebisüsteem ei anna Veebisüsteemi kasutamise kaudu mingeid omandiõigusi.

21.3 Välja arvatud juhul, kui kirjalikult on eraldi kokku lepitud või kui see on teile Veebisüsteemi vaatamiseks vajalik vastavalt Lepingule, ei tohi te:

21.3.1 kopeerida Veebisüsteemi täielikult või osaliselt (välja arvatud selleks, et teha varukoopiaid ainult hädaolukorras taastamise eesmärkidel);

21.3.2 kuvada, paljundada, luua tuletatud teoseid, edastada, müüa, levitada, rentida, liisida, all-litsenseerida, jagada osaajalise kasutamise õigusi, laenata või üle kanda või mingil viisil Veebisüsteemi täielikult või osaliselt ära kasutada;

21.3.3 manustada Veebisüsteemi teistesse toodetesse;

21.3.4 kasutada Veebisüsteemi mis tahes failijagamise korraldamisel;

21.3.5 luua manustatud linke Veebisüsteemi mis tahes tarkvaraprogrammist;

21.3.6 eemaldada või varjata meie või mõne meie Kaastöötaja autoriõiguse teatist;

21.3.7 kasutada mis tahes meie kaubamärke, teenusemärke, domeeninimesid, logosid või muid meie või mõne meie kolmandate osapoolte tunnuseid; või

21.3.8 salvestada seadusega välja arvatud ulatuses, pöördprojekteerida, dekompileerida, lahti võtta või pääseda juurde Veebisüsteemi lähtekoodile.

22. Lingid

Veebisüsteem võib sisaldada linke muudele veebisaitidele, mida meie ega meie Kaastöötajad ega üksused ei kontrolli ning mis võivad sisaldada sõltumatute kolmandate osapoolte toodetud materjale. Selliste lingitud veebisaitide omanikel pole ilmtingimata meiega mis tahes suhteid, nii äri- kui ka muul viisil. Veebisüsteemi kaudu lingi olemasolu kolmandate isikutele veebisaidile ei tähenda meie ega ühegi meie Kaastöötaja või Teenusepakkuja soovitust ega muud heakskiitu sellise veebisaidi sisule või mis tahes sellise veebisaidi pakkumisele. Mis tahes arvamused või soovitused, mis on avaldatud kolmanda isiku veebisaidil on vastava pakkuja omad ja need ei ole meie ega ühegi meie Kaastöötaja arvamused ega soovitused. Ei meie ega ükski meie Kaastöötaja ei võta endale vastutust selliste veebisaitide sisu eest, mille juurde pääseb Veebisüsteemi linkide kaudu.

23. Lõpetamine

23.1 Võite taotleda vahendite tagastamist ja Lepingu lõpetamist igal ajal, teatades sellest meile kirjalikult, eeldusel, et teil ei ole ühtegi avatud positsiooni (positsioone) ega Kohustusi meie ees. Võime teile oma teenuste osutamise igal ajal lõpetada. Lõpetamine ei mõjuta varem tehtud tehinguid ning see ei piira teie ega meie kõiki kogunenud või täitmata kohustusi ega õigusi.

23.2 Lõpetamine ei mõjuta teie ega meie kogunenud õigusi, hüvitisi, olemasolevaid kohustusi ega muid lepingu sätteid, mis on ette nähtud Lepingu lõppemise ajaks.

23.3 Kui Lõpetamine algatati enne, kui meieni jõudis teie lõpetamisteade, siis ei mõjuta see enne lõpetamisteadet algatatud tehingute lõpuleviimist.

23.4 Lepingu lõpetamise kuupäeval tühistame kõik täitmata tellimused ja sulgeme kõik avatud positsioonid valitseva turuhinnaga (meie määratud). Lisaks tasute kõik lõpetamise kuupäeval tekkinud tasud ja lisakulud ning mis tahes lisakulutused, mis on tingimata tekkinud meil (või kolmandal osapoolel) Lepingu lõpetamisel, ja võimalikud kahjud, mis on tingimata tekkinud tehingute arveldamisel või sõlmimisel ning teie raha tagasi kandmisel.

24. Teavitused

Kui punktist 6 ei tulene teisiti, võib teateid ja muud kommunikatsiooni edastada posti või e-posti teel sellele aadressile, millest meie või teie ise võime aeg-ajalt üksteisele kirjalikult teatada. Kõik selliselt saadetud teated loetakse vastavalt edastatuks ja vastuvõetuks, kui saatja postitas ettemakstud kirja või saab kinnituse e-kirja kättesaamise kohta.

25. Üldsätted

25.1 Meie teenuste osutamisel teile kehtivad kõik kehtivad seadused, regulatsioonid ja muud sätted või meie suhtes kehtivad turutavad (kollektiivselt Kehtivad Seadused või Regulatsioonid). Kui Leping ja mis tahes kohaldatavad seadused või regulatsioonid tekitavad omavahel vastuolusi, loetakse ülimuslikuks viimased. Me ei pea tegema midagi või hoiduma tegemast midagi, mis rikuks kohaldatavaid seadusi või regulatsioone, ja võime teha nende järgimiseks kõik, mida peame vajalikuks.

25.2 Väljapaistvad õigused ja kohustused (eriti seoses punktidega 15, 20, 26 ja 27) ning tehingud jäävad kehtima ka pärast Lepingu lõpetamist ning neid reguleerivad jätkuvalt selle sätted ja erisätted, mis meie vahel selliste tehingute osas kokku lepiti, kuni kõik kohustused on täielikult täidetud.

25.3 Kui pädev kohus või haldusasutus leiab, et mõni Lepingu säte on kehtetu või jõustamatu, siis selline kehtetus või jõustamatus ei mõjuta Lepingu muid sätteid, mis jäävad täielikult jõusse.

25.4 Meie suutmatus nõuda mis tahes Lepingu sätte ranget järgimist (hoolimata sellest, kas see on jätkuv või mitte), ei tähenda seda, et loobume oma õigustest või õiguskaitsevahenditest. Lepinguga meile antud õigused ja õiguskaitsevahendid on kumulatiivsed ning selle mis tahes osa kasutamine või sellest loobumine ei välista ega takista muude täiendavate õiguste ja õiguskaitsevahendite kasutamist.

25.5 Lepingust tulenevad või sellega seotud või poolte vahel muul viisil esinevad hagid, olenemata vormist, ei saa pooled esitada rohkem kui kaks aastat pärast hagi põhjuse väljaselgitamist. Põhjuse avastamisest tuleb teatada kahe aasta jooksul pärast Lepingu lõppemist.

25.6 Ainult pooled, kellel on Lepingust tulenevad selged õigused, võivad Lepingu mis tahes tingimusi rakendada ja sellest kasu saada. Lepingut võib muuta ilma ühegi kolmanda isiku nõusolekuta.

25.7 Oleme kaetud Finantsteenuste Hüvitamise Skeemi kaudu (FSCS). Kui me ei suuda täita investeeringutega seotud kohustusi ning kui esitate kehtiva nõude, võib teil olla õigus FSCSi kaudu hüvitise saamiseks investeeringute osas, mida me teie heaks korraldame või vahendame. See sõltub ettevõtte tüübist ja nõude asjaoludest. Enamik investeerimisettevõtteid on 1. oktoobri 2019. aasta seisuga kaetud 100% ulatuses, mis katab kuni £85 000 isiku kohta. Lisateavet saate meilt või Finantsteenuste Hüvitamise Skeemi kaudu, 10. korrus, Beaufort House, St Botolph Street 15, London EC3A 7QU. Peaksite arvestama, et see skeem on tavaliselt saadaval ainult tavaklientidele ja mõnedele professionaalsetele klientidele (nagu on määratletud FCA reeglites).

26. Kaebused

Kaebusi käsitletakse Admiral Markets UK Ltd Kaebuste menetlemise korra kohaselt, mis on saadaval veebilehe dokumentide jaotises. Kui teil on Lepingu alusel meie tegevusele mingisuguseid kaebusi, siis tuleb kaebus suunata võimalikult kiiresti Vastavusosakonnale e-posti teel compliance@admiralmarkets.co.uk, kes uurib, milline on kaebuse olemus, et püüda seda lahendada. Kui teil on kauplemisalane vaie, esitage võimalikult palju teavet. Kõigi kõnealuste tellimuste või tehingute jaoks on vaja teie kontonumbrit (logige Veebisüsteemi) ja tehingu numbrit. FCA reeglid kehtestavad, et me peame saatma teie kaebusele lõpliku kirjaliku vastuse kaheksa nädala jooksul pärast kaebuse kättesaamist. Üksikasjad meie kaebuste poliitika kohta on saadaval päringu korral. Samuti võib teil olla õigus esitada kaebus otse Finantsombudsmani Teenistusele. Finantsombudsmani Teenistusega saab ühendust telefoni teel 0800 023 4567, lisateavet leiate nende veebisaidilt website.

27. Kohaldatav Õigus ja Jurisdiktsioon

27.1 Lepingut reguleerib ja seda tõlgendatakse vastavalt Inglismaa seadustele. Kumbki pool allub pöördumatult Inglise kohtute ainupädevusse lahendada kõik Lepinguga seotud hagid, toimingud või muud menetlused (menetlused). Miski Lepingus ei takista meil algatada teie vastu menetlusi mis tahes jurisdiktsioonis.

27.2 Mõlemad pooled nõustuvad pöördumatult loobuma mis tahes vastuväidetest, mis tal võivad olla mis tahes ajal Inglise kohtutes algatatud menetluste kohtumõistmise kohta, ja nõustuvad mitte väita, et sellised menetlused on algatatud ebamugavas kohtus või et sellisel kohtul ei ole selles suhtes pädevust.


PEATÜKK 1

Klientide Hindamine ja Liigitamine

Online kauplemisteenuse osutamiseks klientidele nõuame enne oma teenuste pakkumist, et kliendid (või potentsiaalsed kliendid) esitaksid piisavalt teavet, mis võimaldab meil mõista kliendi asjaolusid, ja annaksid meile mõistliku aluse arvata, et kliendil on vajalikud teadmised ja kogemused, et mõista talle pakutavate online kauplemisteenustega seotud riske.

Kliendi teadmiste ja kogemuste kindlakstegemiseks seoses online kauplemisega võimaldab saadud teave meil kindlaks teha:

 • kauplemis- või investeerimisteenuste, tehingute ja finantsturgude liigid ning tooted millega on kliendil kogemusi;

 • kliendi tehingute maht, laad, sagedus ning periood, mille jooksul need tehti; ja

 • kliendi haridustase, elukutse või vajadusel eelmine elukutse.

Meil on õigus tugineda klientide poolt meile edastatud teabele, välja arvatud juhul, kui me saame teada või oleksime pidanud teadama, et esitatud teave oli vananenud, ebatäpne või puudulik.

Kohtleme teid kui tavaklienti, välja arvatud juhul, kui teatame teile, et teid tuleb kvalifitseerida professionaalseks kliendiks või kõlblikuks osapooleks. Teie kliendi klassifikatsiooni võidakse igal ajal muuta pärast meiepoolse teatise saatmist.

Lisame allpool lühendatud kokkuvõtte professionaalsete klientide ja kõlblike osapoolte kategooriasse määramise nõuetest. Tavakliendid on kliendid, kes ei ole professionaalsed kliendid ega kõlblikud osapooled.

Järgmisi isikuid võib liigitada professionaalseteks klientideks:

 • üksused, millel on tegevusluba või mis on reguleeritud finantsturgudel tegutsemiseks (sealhulgas krediidiasutused, investeerimisühingud või muud volitatud või reguleeritud finantsasutused, kindlustusseltsid, ühisinvesteerimiskavad ja selliste skeemide fondivalitsejad, pensionifondid ja pensionifondide fondivalitsejad, toormete ja toormete tuletisinstrumentide vahendajad ja muud institutsionaalsed investorid);

 • - riiklikud või piirkondlikud valitsused, riigivõlga haldavad riigiasutused, keskpangad, rahvusvahelised ja riikideülesed asutused nagu Maailmapank, IMF, ECP, EIP ja muud sarnased rahvusvahelised organisatsioonid;

 • suurettevõte, mis vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest:

 1. bilanss vähemalt 20 miljonit Eurot;

 2. puhaskäive vähemalt 40 miljonit Eurot;

 3. omavahendid vähemalt 2 miljonit Eurot.

Kliendid võivad valida, et neid koheldakse professionaalsete klientidena, kui nad vastavad teatud kvantitatiivsetele ja kvalitatiivsetele testidele. Esitame soovi korral nende kohta täielikud üksikasjad.

Järgmisi isikuid võib liigitada kõlblikeks osapoolteks:

 • üksused, millel on investeermisühingu tegevusluba või mida reguleeritakse investeerimisühinguna;

 • krediidiasutused;

 • kindlustusseltsid;

 • UCITS fond või selle fondivalitseja;

 • pensionifondid ja nende fondivalitsejad;

 • muud EEA poolt volitatud või reguleeritud finantsasutused;

 • toormete ja toormete tuletisinstrumentide vahendajad;

 • riigi valitsus või selle vastav amet, sealhulgas riigivõlaga tegelevad riigiasutused;

 • keskpangad; ja

 • riikideülesed organisatsioonid.

Nagu eespool viidatud, võib tavaklient taotleda, et ta liigitataks uuesti professionaalseks kliendiks, kui kliendil on enda hinnangul piisavalt kogemusi ja teadmisi iseseisvate investeerimisotsuste tegemiseks ja oskusi adekvaatselt hinnata kaasnevaid riske. Hindame taotlust meile kliendi poolt antud teabe põhjal seoses kauplemiskogemuse, töökogemuse või finantsvaraga. Me ei jälgi, kas teie esitatud teave jääb tõeseks või kas teie rahaline olukord püsib muutumatuna. Iga klient peab võtma ainuisikulise kohustuse, tagamaks, et meid värskendatakse kogu asjakohase teabega, mis võib mõjutada meie hinnangut professionaalseks kliendiks liigitamisel.

Teatavaid tavaklientide suhtes kohaldatavaid õigusi (sealhulgas õigusi, mis sätestab MiFID ja sellega seotud õigusaktid) ei kohaldata professionaalsete klientide või kõlblike osapoolte suhtes

Jätame endale õiguse liigitada iga klient uuesti tavakliendiks, kui meie arvates ei ole asjakohane klient võimeline piisavalt hindama või haldama konkreetse teenuse või tehinguga seotud riske.

Kõlblik osapool võib taotleda, et teda koheldaks kui klienti, kellel on laiem regulatiivne kaitse (professionaalne klient või tavaklient) üldiselt või seoses konkreetse tehinguga.

Vajaduse korral teavitame kliente õigustest, mis nad kaotavad, kui neid koheldakse professionaalse kliendina või kõlbliku osapoolena ja võime nõuda, et nad kinnitaksid kirjalikult, et nad tunnistavad ja aktsepteerivad selliste õiguste kaotamist. Me ei ole kohustatud ühtegi klienti uuesti rekategoriseerima.


PEATÜKK 2

Riskid

PALUN LUGEGE SELLES PEATÜKIS SISALDUVAT INFORMATSIOONI ENNE MEIE TEENUSTE KASUTAMIST.

CFD-GA KAUPLEMINE EI OLE KÕIGILE SOBILIK, SELLEGA KAASNEB KÕRGE RISK JA SELLEGA TEKKIV KAHJU VÕIB ÜLETADA TEIE ALGSET INVESTEERINGUT.

Selle Peatüki eesmärk on anda teile nõu mõningate CFD-dega kauplemisel seotud riskide kohta. See Peatükk pole mõeldud kõigi CFD-dega kauplemisel tekkivate riskide täieliku kirjeldusena. Peaksite tagama, et teie otsus meie teenuseid kasutada on tehtud teadlikult ja olete teile saadavaloleva teabega rahul. Kui te pole milleski kindel või ei saa eriti aru selle Peatüki sisust, pöörduge sõltumatu finantsnõustaja poole.

Enne hinnavahelepingutega kauplemist tuleb aru saada kaasnevatest riskidest. Seda liiki investeeringutega seotud suur krediidiõlg tähendab suuremat riski võrreldes muude finantstoodetega. Võimendus (või Tagatisega kauplemine) võib põhjustada teile nii märkimisväärset kahjumit kui ka märkimisväärset kasumit.

Seda tüüpi investeeringute varasem tootlus ei taga tulevasi tulemusi. Te peate arvestama igasuguste vahendustasude ja maksukohustustega. Admiral Markets UK Ltd ei võta endale vastutust mis tahes maksude eest, mille tasumist võidakse teil nõuda meie Veebisüsteemi kaudu teenitud kasumi pealt.

Tagatisega kauplemine on seotud kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Suur võimendus võib töötada nii teie vastu kui teie kasuks. Avatud positsioonide jälgimine on ainuisikuliselt vaid teie vastutus ja te peaksite neid tähelepanelikult jälgima.

Enne kauplemist peaksite hoolikat hindama oma investeerimise eesmärke, finantskogemuse taset ja riskitaluvust. Kui te olete meie poolt pakutavate teenuste sobivuses ebakindel, otsige sõltumatut finantsnõu. Suure kasumi ja kahjumi vahel on alati seos. Igat tüüpi turu- või kauplemisspekulatsioon, mis võib kaasa tuua ebatavaliselt suure kasumi, kujutab endast ka suurt riski kapitalile. Ainult ülejäävaid vabasid vahendeid tuleks ohtu seada ja kui te ei suuda kauplemiskahjumeid kanda, ei tohiks te CFD-dega kaubelda.

Soovitame KÕIGIL KLIENTIDEL tutvuda CFD-de, tagatinõuete, kauplemistööriistade ja meie kauplemisplatvormide ja finantsturgudega üldiselt, kasutades ära meie TASUTA ja RISKIVABA Demonstratsioonikontot (demokonto). Üksikasju leiate meie veebisaidilt www.admiralmarkets.ee.

1. Üldiselt hinnavahelepingute kohta

CFD-d on keerukad finantsinstrumendid mis sulguvad ainult siis kui klient tahab olemasoleva avatud positsiooni sulgeda ja seega puudub tavapäraselt kindel aegumiskuupäev. (Seda võidakse tingimustest sõltuvalt muuta alusvara klassi ja/või toote kohta).

Hinnavahelepinguid võib võrrelda futuurtehingutega, mida saab sõlmida seoses teatud indeksite, väärismetallid, nafta, kaupade või finantsinstrumentidega. Erinevalt teistest futuuridest saab hinnavahelepinguid arveldada ainult rahas. Hinnavahelepingutega tehtavate tehingute suhtes võib kehtida ka tingimuslik kohustus ning te peaksite olema teadlik sellega kaasnevatest tagajärgedest, mida on kirjeldatud allpool. Kõik CFD-d on sünteetilised lepingud, mis tähendab, et kliendil ei ole õigusi aluseks olevale instrumendile või asjale, kui seda ei ole hinnavahelepingus eraldi märgitud. Seega ei saa klient ka õigust osakutele ega hääleõigust.

2. Välisturud

Välisturgudega seotud CFD-d hõlmavad kliendi koduturgudest erinevaid riske. Mõnel juhul on riskid suuremad. Välisturgudel või välisvaluutas tehtavate tehingute kasumi- või kahjumipotentsiaali mõjutab valuutakursside kõikumine. Kõnealuste riskide hulka kuuluvad ka välismeedias avaldatavad poliitilised või majanduspoliitilised rünnakud välisjuristiktsioonis, mis võivad oluliselt ja püsivalt muuta välisvaluutaga kauplemise tingimusi, selle müügikõlblikkust või hinda.

3. Riski vähendavad korraldused või strateegiad

Teatud korralduste tegemine, mille eesmärk (nt stop-loss orderid või stop-limit orderid), ei pruugi alati toimida, sest selliste korralduste täitmine või täitmine soovitud hinnaga võib osutuda võimatuks turutingimuste või tehnoloogiliste piirangute tõttu. Kui klient kasutab kauplemisel selliseid korraldusi või strateegiat, nõustub ta kõnealuse riskiga.

4. Võimendus

Hinnavahelepingute kauplemisel kaasneb suur risk. Finantsvõimenduse kasutamiseks, mis on CFD-dega saadav, tähendab, et meiega kauplemise alustamiseks peate tegema vaid väikese sissemakse (Tagatis), kuid selle tulemusena võib tekkida suur kahjum või suur kasum. Suure võimendusega tehingute väärtused võivad oluliselt muutuda seoses CFD hinna aluseks oleva instrumendi või asja väikese muutusega.

5. Tingimuslike kohustustega tehingud

Hinnavahelepingud on võimenduse või tagatisega tehingud, mille korral teil tuleb teha rida makseid vastavalt lepingu väärtusele, selle asemel, et maksta kohe välja kogu lepingu väärtus. Te võite kaotada kogu Tagatise, mille olete meile maksnud, et positsiooni avada või seda hoida. Me hindame teie avatud positsioone iga tööpäeva jooksul pidevalt ning igasugune kasum või kahjum kajastub kohe teie kontol. Kahjumi korral võidakse teilt nõuda lühikese etteteatamisajaga märkimisväärse täiendava Tagatise tasumist, et oma avatud positsioone säilitada.

Võime igal ajal (kaasa arvatud nädalavahetustel/puhkepäevadel või ebanormaalsete turutingimuste korral) muuta oma esialgset Tagatise määra ja/või arvestuslikke kauplemisnõudeid, mille tagajärjel võib muutuda ka teilt nõutava Tagatise suurus. Kui te ei hoia oma kontol igal ajal piisavat Tagatist ja te ei tasu vajalikku täiendavat summat nõutud aja jooksul, võidakse teie avatud positsioonid kahjumiga sulgeda ning te võite olla vastutav selle tagajärjel tekkiva puudujäägi eest

6. Börsivälised tehingud

CFD-dega kaubeldes ei kauple te reguleeritud turul ega börsil. Sõlmite lepingu otse meiega selle aluseks oleva finantsinstrumendi või asja suhtes, millel CFD hind põhineb. Kõik avatud positsioonid meiega peavad olema meiega suletud ja neid ei saa sulgeda ühegi teise osapoolega. Teie jaoks võib osutuda keeruliseks positsiooni sulgemine hinnaga, millega olete rahul või positsiooni sulgemine üldse (näiteks kui meil on tehnilisi probleeme meie Veebisüsteemiga ja see pole saadaval või muutume maksejõuetuks).

Börsiväliste (ingl k over-the-counter, OTC) finantstehingutega kauplemise korral võib tekkida suurem risk kui reguleeritud turul kauplemisel, sest puudub turg, kus te saaksite oma avatud positsioone sulgeda, ning meie kehtestame hinnad ja muud tingimused vastavalt õigusaktide/regulaatori nõuetele. Börsivälised tehingud võivad suurendada likviidsusriski ja lisada muid olulisi riskitegureid: näiteks ei pruugi olla võimalik hinnata turuvälisest tehingust tuleneva positsiooni väärtust või teha kindlaks riski suurust. Samuti ei pea noteerima nõudlus- ja pakkumishindu ning isegi nende noteerimise korral võib olla raske kindlaks määrata õiglast hinda, eriti kui vastava alusvara börs või turg on suletud või selle tegevus on peatatud. Samuti olete avatud meie maksejõuetuse riskile; kuid sellise ebatõenäolise juhtumi korral võite saada Investeeringute Tagamise Skeemist (ingl k Financial Services Compensation Scheme, FSCS) kuni maksimaalset hüvitist, mis antud ajahetkel lubatud on: http://www.fscs.org.uk

7. Hinnad

Meie Veebisüsteemis avaldatud hinnad ei pruugi tingimata kajastada laiemat turgu. Valime hinnad, mis on meie arvates sobivad tagatisnõuete määramiseks ja perioodiliseks märkimiseks teie konto positsioonide turustamiseks ja selliste positsioonide sulgemiseks. Ehkki eeldame, et need hinnad on mõistlikult seotud nende hindadega, mis on saadaval nn pankadevahelisel turul või mõnes muus sobivas kauplemiskohas või finantsturul (Võrdlusturg), võivad meie hinnad erineda saadaolevatest hindadest pankade ja teiste Võrdlusturul osalejatega. Järelikult võime tagatisnõuete seadmisel ja teie käest tagatise kogumisel arvestada suure kaalutlusõigusega.

Kuna CFD-d on osaliselt seotud alusvaraga (ja mis tahes Võrdlusturuga), peaksite tagama, et olete teadlik alusvarade riskidest, sealhulgas peaksite mõistma riske seoses valuutakursi kõikumisega, volatiilsusega ja hinnatühimikega (järsk hinnamuutus, mis võib olla põhjustatud paljudest teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult, majandussündmustest, turuteatistest ja -perioodidest kus alusvaradega kauplemist ei toimu). Stop-loss korraldus ei ole garanteeritud ega kaitse teid selle riski vastu, kuna see ei ole kohene ja käivitab ainult korralduse positsioon sulgeda lähima saadavaloleva hinnaga.

8. Positsiooni jälgimine

Teie vastutus on jälgida oma avatud positsioone igal ajal, ja te peaksite olema alati positioneeritud nii, et saate seda teha. Kuigi me proovime positsioone sulgeda, kui teie Tagatis on ära kasutatud, ei saa me tagada, et see on võimalik ja seega vastutate teie tekkiva puudujäägi eest. Seda Peatükki tuleks lugeda koos peamiste äritingimustega, mis moodustab osa sellest Peatükist, ja teiste esitatud dokumentidega või infoga, mis on muul viisil meie Veebisüsteemis kättesaadavaks tehtud.

9. Ootamatu Sündmuse ja Nädalavahetuse Risk

Mitmesugused olukorrad, arengud, peatamised, kauplemisaja ootamatud katkestused või nädalavahetusel/pangapühadel (Ühendkuningriigis või muus riigis), tekkida võivad sündmused, kui turg on üleüldiselt kauplemiseks suletud, võivad põhjustada turu/alusvara klassi taasavamise oluliselt erineva hinnaga / erineval hinnatasemel võrreldes turu/alusvara klassi sulgemisega eelmisel töö-/kauplemispäeval. Teil ei ole võimalik kasutada Veebisüsteemi korralduste tegemiseks või muutmiseks sellisel ajal, kui turud on suletud. Esineb märkimisväärne risk, et sellisel ajal hoitavate avatud positsioonide kaitseks jäetud stop-loss korraldused täidetakse nende määratud hinnast oluliselt ebasoodsamal tasemel. Selliselt toimides nõustute kõnealuse riskiga ja kohustate katma võimaliku tekkiva puudujäägi.

10. Elektrooniline kauplemine

Veebisüsteemi abil börsiväliste lepingutega kauplemine võib erineda muudes elektroonilistes kauplemissüsteemides või tavapärasel või avatud turul kauplemisest. Te peate arvestama elektroonilise kauplemissüsteemiga seotud riskidega, kaasa arvatud riist- ja tarkvara tõrgete ja süsteemi seisakutega, mis võivad tekkida Veebisüsteemis, teie süsteemides või teid Veebisüsteemiga ühendavas sidetaristus (nt internetiühenduses).

11. Kauplemise peatamine

Teatud tingimustes võib positsiooni likvideerimine olla raske või võimatu. Nii võib juhtuda näiteks hinna kiire liikumise ajal, kui alusvara hind tõuseb või langeb ühe kauplemissessiooni jooksul sellisel määral, et alusvaraga kauplemist piiratakse või see peatatakse. Sellisel juhul nõustute kaasneva riskiga ja kohustate katma võimaliku tekkiva puudujäägi. Te peate samuti teadma, et teatud tingimustel võime olla kohustatud positsioone sulgema eeskirjade või börsi korralduste tagajärjel ning sellisel juhul ei vastuta me sellega kaasneda võiva kahjumi eest.

12. Komisjonitasud

Enne kui hakkate kauplema, peaksite hankima üksikasjad kõigi komisjonitasude ja muude tasude kohta, mille eest vastutate, nagu on näidatud Veebisüsteemis.

13. Maksejõuetus

Kui jääte maksejõuetuks, olete pankrotis või ei täida oma kohustusi meie ees, võib see põhjustada teie positsioonide likvideerimise või sulgemise ilma teie nõusolekuta. Meie maksejõuetuse korral võib kogu meie käes olev teie raha olla teile tagastamatu.

14. Teabevahetus

Me ei võta endale vastutust kahjude eest, mis võivad tekkida meie ja teie vahel hilinenud või vastu võtmata suhtluse pärast.

15. Nõustamine

Me ei paku investeerimisnõu ning pakume üksnes korralduste täitmist. Kuigi me võime omal algatusel anda turgudele üldisi hinnanguid, ei kujuta sellised hinnangud endast individuaalseid investeerimissoovitusi ning nendes ei arvestata konkreetse kliendi puhul kehtivate asjaoludega. Kõik kauplemisotsused teeb klient ainuisikuliselt.

Teostame CFD-dega kauplemise asjakohasuse hindamist teabe põhjal, mille annate meile seoses oma kauplemiskogemuse, finantsvarade ja sissetulekute kaudu. Me ei jälgi teie nimel, kas nõuetekohaselt täidetud taotlusvorm jääb muul viisil tõeks või kas teie rahaline olukord püsib muutumatuna. Peate võtma ainuvastutuse, tagades, et oleme kogu asjakohase teabega, mis võib mõjutada meie hinnangut teie asjakohasusele CFD-dega kauplemisel, täiendatud.

16. Äriühingu tegevus: Aktsiate hinnavahelepingud

Palume arvestada, et teie kohtlemine äriühingu tegevuse tagajärjel võib olla vähem soodne võrreldes olukorraga, kus aluseks olev instrument kuuluks teile, sest meie tehtavad muudatused võivad olla tehtud reaktsioonina ning kehtestatud enne äriühingu tegevuse tagajärjel nõutavaid muudatusi. Seetõttu võib teile otsustamiseks jääv aeg märkimisväärselt lüheneda, võimalikud valikud võivad olla piiravamad/vähem soodsad ning võivad olla sellised, et teil puudub võimalus oma positsiooni sulgeda. Kuna äriühingutega seotud sündmustest teatatakse sageli väga lühikese etteteatamisajaga, ei pruugi teil olla võimalust või valikut oma positsioone sulgeda, et vältida nendega kaasnevaid tagajärgi. Kõnealuse tegevuse tulemusena võib teil tekkida vajadus maksta väga lühikese etteteatamisajaga täiendavaid vahendeid tagatiste katmiseks.

17. Hinnavahelepingute dividendid ja dividendide tasaarveldus

Dividendide Tasaarveldus on tasaarveldus, mida rakendatakse siis, kui aktsia läbib dividendimakse kuupäeva (sealhulgas on eridividendide kuupäevad). Pikkade positsioonide korral krediteerime teie kontole dividendide tasaarvelduse. Lühikeste positsioonide korral debiteerime teie kontolt dividendide tasaarvelduse.

Kuidas mõjutavad dividendid indeksite või aktsiatega seotud positsioone?

Pärast aktsia dividendikuupäeva saabumist (seda juhul kui nad maksavad aktsionäridele dividende) teeme teie kontol rahalise tasaarvelduse nii, et vastava aktsia või indeksi hinna langemine turul ei mõjuta teie positsiooni. Pika positsiooni korral krediteerime teie kontot. Lühikese positsiooni korral debiteerime seda.

Mis juhtub aktsia või indeksi dividendikuupäeva saabumisel?

Äriühingu dividendikuupäeva saabumisel langeb aktsia väärtus üldjuhul dividendisummaga võrduval määral. Kuna aktsiaindeks koosneb mitmest äriühingust, põhjustab aktsiate väärtuse langus ka indeksi väärtuse languse.

Miks me teeme tasaarvelduse?

Kui aktsia või indeksi hind dividendikuupäeva saabumisel langeb, mõjutab see teie jooksvat kasumit ja kahjumit. Pika positsiooni korral jääb teil saamata võimalik kasum. Lühikese positsiooni korral on teie kasumi-kahjumi saldo parem, kui see peaks olema.

Kuna hinnalangus on ennustatav turuliikumine, peame tegema tasaarvelduse, et see ei mõjutaks teie kasumi-kahjumi saldot.

Dividendide suurus sõltub ettevõttest või indeksist.