Общи условия на Ислямска Сметка (без суап)

 1. Ислямската (без суап) сметка (по-долу сметка без суап) се предоставя от Admiral Markets UK Ltd (по-долу Admiral Markets, Ние, Нас, Нашите ако е уместно), чийто офис е регистриран на адрес 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, United Kingdom и е обект на следните общи условия (Общи условия).

 2. Общите условия са допълнение към съществуващото клиентско споразумение и уреждат допълнителни условия, приложими към сметка без суап. За целите на споразумението, определенията и изразите имат значението, което им е присвоено в общите условия на дейността на Admiral Markets.

 3. Сметката без суап е създадена за клиенти, които искат да търгуват без лихва. Ние не предоставяме никаква гаранция, че сметката без суап отговаря на изискванията на всяка религия или набор от убеждения.

 4. Сметките без суап не плащат и не начисляват суап или лихва по никакви сделки. Прилагат се стандартни спредове, комисионни и други стандартни условия на сметките на Admiral Markets.

 5. По своя преценка Admiral Markets може да:

  1. актуализира периодично конкретни такси, свързани със сметки без суап на своя уебсайт.

  2. прилага, без предварително уведомление, допълнителни такси по отношение на екс-дивидент плащания за CFD-та върху индекси, единични акции и ETF-и за сделки, които са задържани по време на екс-дивидент дни.

 6. Сметките без суап трябва да се използват добросъвестно и клиентите не могат да използват сметка без суап, за да печелят от суапове или да не плащат суапове. Те също така трябва да имат предвид, че не могат да искат изплащане на суап суми, които са били загубени в резултат на преобразуване на реална сметка(и) в една или повече сметки без суап за период от време, през който тяхната реална сметка(и) се преобразува в една или повече сметки без суап.

 7. Admiral Markets си запазва правото да оттегли статуса на сметките без суап без да се налага да предоставя мотиви затова. Ако Admiral Markets разбере, че със сметката без суап се злоупотребява с цел неплащане на суап под формата на, но не само: измама, манипулация, арбитраж за връщане на пари в брой, кери трейд, или друга форма на лъжлива и измамна активност при употребата на сметка без суап, си запазваме правото да да предприемем незабавни действия под формата на:

  1. отмяна на статуса на сметка без суап за всички реални сметки за търговия на живо, които са под съмнение за експлоатация;

  2. Прекратяване на клиентското споразумение.

 8. Уведомяваме, че си запазваме правото да анулираме статуса на сметка без суап, предоставен, на която и да е реална сметка, по всяко време, без да сме задължени да предоставим обяснение или обосновка.