Запиши PDF Печат

PARALLELS DESKTOP PRO ЛИЦЕНЗ С ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

В сила от 1 септември 2020

1. Общи

1.1 Parallels Desktop за Mac (оттук нататък и „Продукт“) е външен (трета страна) технически софтуер за изтегляне, разработен от Parallels Inc., който Admiral Markets (в неговия глобален юридически лица като Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus и Admiral Markets Pty) предлага на клиентите съгласно лицензионните условия, посочени тук.

1.2 Parallels Inc. има свое Лицензионно споразумение за краен потребител, Условия за ползване и Декларация за Поверителност, които трябва да бъдат прочетени, разбрани и приети от всеки потребител на Продукта преди използването на Продукта.

1.3 При спазване на приложимите лицензионни условия, Продуктът може да се използва и за за сметки с виртуални пари („Демо сметки“) и за сметки с реални пари („Реални сметки“) от всички клиенти на Admiral Markets, които са избрали тази оферта за Продукт.

1.4 Лицензът на Продукта е достъпен за допустими клиенти на Admiral Markets безплатно, ако клиентът поддържа минимален собствен капитал в реална сметка от 3000 евро (три хиляди евро) или еквивалент в друга базова валута на реалната сметка. Изпълнението на изискването за гореспоменатия минимален собствен капитал в реална сметка подлежи на дискреционен ръчен преглед, който се провежда в рамките на 2 (два) работни дни след постигане на необходимото ниво на собствения капитал на сметката и докладване на Admiral Markets чрез специална заявка на Продуктова Целева Страница на уебсайта на Admiral Markets чрез link. Admiral Markets ще уведомят клиента по имейл след предоставяне на лиценза.

1.5 Admiral Markets не участва в препродажба на платени лицензи Parallels Desktop за Mac; следователно лиценз за този Продукт е достъпен за клиента само докато Admiral Markets поднови лиценза за Продукта.

1.6 Parallels Desktop за Mac е софтуер, осигуряващ хардуерната виртуализация за Macintosh компютри.

1.7 Преди прилагане на функциите на Продукта, всеки потребител се насърчава да се запознае сам с ръководството за потребителя на продукта, предоставено от Parallels Inc. на уебсайта parallels.com. Освен това всеки потребител на Продукта се насърчава да тества характеристиките на Продуктите и функциите на безплатна демо сметка преди да използва Продукта за сметки с реални пари.

1.8 Admiral Markets не може да носи отговорност за последици от неочаквана операция на Продукта, която може да възникне поради действия или бездействия на Parallels Inc. или за клиенти на Admiral Markets с недостатъчно познаване на оперативните правила и принципи на Продукта или неправилното му използване.

2. Активация на Лиценза

2.1 За да получи лиценз за Продукта, отговарящ на условията клиент, трябва да предприеме следните стъпки:

2.1.1 Регистрирайте се чрез уебсайта на Admiral Markets и отворете реална сметка

2.1.2 Уверете се, че реалната сметка има собствен капитал от 3000 евро или повече (или еквивалентна сума в друга базова валута на реалната сметка)

2.1.3 Изпратете запитване чрез специална Целева Страница на Продукт чрез линк или изпратете имейл на parallels@admiralmarkets.com с номера на реалната сметка и искане за предоставяне на Лиценз за продукт на Parallels Desktop за Mac.

3. Подновяване на Лиценз

3.1 Лицензът на продуктасе подновява ако реалната сметка на клиента отговаря на изискването за минимален собствен капитал към момента на прегледа (параграф 2.1.2) и само след искане чрез специална Целева Страница на Продукта чрез линк или имейл до parallels@admiralmarkets.com с номер на реална сметка и искане за предоставяне на лиценз за продукт на Parallels Desktop за Mac (параграф 2.1.3).

3.2 Всеки клиент, чийто Продуктов лиценз не е подновен, е свободен да продължи да използва услугите на Admiral Markets при общи условия за обслужване.

4. Отнемане на Лиценза

4.1 Admiral Markets приемат„Честна употреба”: Ако клиентът използва тази оферта за Продукт по необичаен начин или използва офертата срещу икономическите и законните интереси на Admiral Markets, Admiral Markets има право да прекрати офертата незабавно по разумна преценка със или без предварително известие до клиента.

4.2 Admiral Markets има право да деактивира и отнеме лицензите за Продукти дори за реални сметки с капитал над 3000 евро, в случай че станат очевидни моделите на депозиране и теглене, които предполагат, че с условията на тази оферта е било злоупотребено.

4.3 Admiral Markets си запазва правото по свое усмотрение да променя, коригира, спира, прекратява или терминира Продукта по всяко време с или без предизвестие на клиента. При никакви обстоятелства дружеството няма да носи отговорност за някакви преки или косвени последици, произтичащи от някаква промяна, корекция, спиране, анулиране или прекратяване на Продукта.

5. Заключителни Разпоредби

5.1 След получаване на Продукта, клиентът потвърждава, че е прочел, разбрал и се съгласил тези условия за използване на продукта Parallels Desktop за Mac, както и всички съответни условия за лицензиране на крайния потребител и ръководство за потребителя на Продукта, както и клиентското споразумение и всички други общи условия на Admiral Markets и се съгласява с тях.

5.2 Admiral Markets не предявява претенции относно безупречната работа на Продукта и не поема никаква отговорност за технически проблеми с Продукта, които могат да възникнат от действия или бездействия на Parallels Inc.

5.3 Чрез използването на Продукта и приемането на свързаните с него условия за ползване, клиентът се задължава да освободи компанията и нейните служители, представители и / или агенти от всякаква отговорност за всякакви искове, разходи, загуби или щети от какъвто и да е вид, произтичащи от или възникващи във връзка с Продукта.

5.4 В случай на спор или погрешно тълкуване на приложимите условия, посочени по-горе, такъв спор или погрешно тълкуване ще бъдат разрешени, както Admiral Markets сметне за подходящо. Решението на Admiral Markets е окончателно и обвързващо.

5.5 Клиентът може да отмени лиценза за Продукта по всяко време, като изпрати имейл с неговия/нейния номер на сметка на parallels@admiralmarkets.com.

Не се колебайте да се сържете с нас в случаи на някакъв въпрос или обратна връзка.