Запиши PDF Печат

Известие за Специфични Съгласия


Настоящото известие („Известието“) излага някои специфични съгласия, направени от Вас с Admiral Markets Cyprus Ltd („ние“), във връзка с това, че сключвате клиентско споразумение с нас (независимо дали във връзка с деривати, акции, борсово търгувани фондове или друг свързан продукт или инструмент).

Думите и изразите, дефинирани в съответните споразумения, условия, политики и ключови информационни документи („Условията“), имат същото значение, когато се използват в настоящото Известие (освен когато изрично е предвидено друго).

Когато има някакво несъответствие между Условията и настоящото Известие, това Известие ще има предимство. Трябва да прочетете всички разпоредби в това известие, тъй като то съдържа важна информация за отношенията ни с Вас.

С НАСТОЯЩО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ НА СЛЕДНОТО:

  • Съгласявате се Условията да Ви бъдат предоставени на траен носител, различен от хартиен носител (например PDF или имейл) и / или чрез нашия уебсайт на www.admiralmarkets.com/bg ("Уебсайтът") или мобилното приложение на Admirals, когато е уместно.
  • Потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с Условията и друга клиентска документация, която регулира предлагането на инвестиционните услуги от нас, налични на уебсайта към настоящия момент, включително Политика за Поверителност,Правила и Условия, Условия за търговия с ценни книжа, Оповестяване на рискa, Условия и Правила на Плащания, Политика за Изпълнение на Поръчки, Фонд за Компенсиране на Инвеститори. Политики за Разглеждане на Жалби, Категоризация на Клиенти, Политика за Конфликт на Интереси, Политика за Ливъридж, Политика за Защита от Негативен Баланс за Непрофесионални Клиенти, Политика за Защита от Негативен Баланс за Професионални Клиенти.
  • Вие се съгласявате, че важни комуникации, свързани с нашите услуги, които Ви се предоставят, ще се осъществяват по електронен път (например чрез платформа за търговия, уебсайт, имейл, мобилни известия).
  • Потвърждавате, че информацията, предоставена от Вас в молбата за сметка, е вярна и коректна.
  • Потвърждавате, че депозираните при нас средства са придобити законно и не се отнасят до пране на пари, свързани с тероризма или други незаконни дейности.
  • Вие се съгласявате да си сътрудничите с нас, когато се свържем с Вас за спазване на приложимите закони и разпоредби и ни разрешавате да извършваме търсения и запитвания с реномирани източници, за да потвърдим Вашата самоличност, източник на средства и предоставена информация.
  • Вие ни давате съгласие да съхраняваме парични суми, свързани с Вас, по отделни сметки в една или няколко кредитни институции, упълномощени за такива операции, и да държим инструменти, свързани с Вас, в една или повече доверени депозитарни сметки с трета страна попечител, оторизирана да оперира в попечителски бизнес.
  • Напълно разбирате и приемате, че търговията с договори за разлика (ДЗР) и други инвестиционни продукти включва висока степен на риск и може да доведе до загуба на Вашата инвестиция.
  • Вие се съгласявате, че транзакциите между Вас и нас съгласно съответните Условия могат да се извършват или на регулиран пазар, многостранно съоръжение за търговия или организирани съоръжения за търговия, или като извънборсови ("OTC") транзакции извън мястото на търговия. Ако съответните условия предвиждат, че транзакциите между Вас и нас ще се изпълняват като извънборсови транзакции извън мястото на търговия, Вие се съгласявате с изпълнението на Поръчки съгласно съответните Условия извън регулираните пазари, многостранните съоръжения за търговия или организираните съоръжения за търговия.

Настоящото Известие се определя и тълкува, и интерпретира в съответствие със законите на Република Кипър.

Всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с настоящото Известие, се уреждат и тълкуват, и интерпретират в съответствие със законите на Република Кипър.