Политика за Защита от Негативен Баланс по Сметката за Непрофесионални Клиенти

В сила от 11 април 2017


Системите за търговия на Admiral Markets Cyprus Ltd са проектирани с "предпазни механизми", за да предотвратят клиентите да получат негативен баланс, когато търгуват при нормални пазарни условия, например "Stop out Level".

Освен това, както е обичайната практика, всички клиенти могат и трябва да определят лични лимити за управление на риска, което може да помогне за ограничаване на загубите и максимизиране на печалбите.

Например трябва да се задейства личен „Stop Loss“, който взема предвид размера на ливъриджа, използван за отворени позиции по отношение на баланса по сметката и размера на индивидуалната поръчка. За да повторим, "Управление на риска" е важна дисциплина при търговия с продукти с ливъридж.

Управлението на риска означава използването на стратегии за контрол или намаляване на финансовия риск. Управлението на риска е набор от правила, които трябва да се следват, за да се осигури капиталов контрол и по-специално да се минимизира възможността за негативен баланс. Пример е стоп лос поръчка, която минимизира максималната загуба или избягване отварянето на големи позиции непосредствено преди публикуването на важни макроикономически индикатори или непосредствено преди затварянето на търговската сесия на инструмента.

Понякога горните предпазни мерки може да се провалят. Това може да се дължи на значителен „пазарен гап“ (затваряне и отваряне поради уикенд), което прави възможно възникването на негативен баланс по време на търговия. Ако клиент получи негативен баланс чрез търговска дейност, клиентът трябва да информира екипа за обслужване на клиенти на компанията.

Компанията ще кредитира сметката на клиента със сумата на негативния баланс, когато дългът се дължи на нормална търговска дейност съгласно тази Политика.

Сумата, която трябва да бъде кредитирана, се определя чрез агрегиране на всички негативни баланси на клиента във всички сметки, държани от клиента в Admiral Markets Cyprus Ltd поради нормални търговски дейности без никакви незаконни методи за търговия.

Незаконните методи включват възникване на негативен баланс с печеливша позиция, открита в друга сметка на същия клиент в посока, обратна на позиция, довела до негативен баланс.

Тази политика е достъпна само за непрофесионални клиенти.

Разпоредбите на тази политика не се прилагат:

  • когато негативният баланс не е свързан с търговската дейност на клиента (например, когато дългът е свързан с някаква такса или такси на компанията);
  • ако клиентът е класифициран като Допустим контрагент или Професионален клиент.