Политика за Защита от Негативен Баланс за Професионални Клиенти на Admiral Markets Cyprus Ltd

Валидни към 04.02.2021

Тази Политика предоставя рамката и обстоятелствата, при които Admiral Markets Cyprus Ltd („Компанията“) може да компенсира професионални клиенти, които са получили негативен баланс по своите сметки. С настоящото се пояснява, че тази Политика не се прилага за непрофесионални клиенти.

Защитата за професионални клиенти се прилага, когато:

 1. Клиентите са физически или юридически лица, класифицирани като професионални клиенти на Admiral Markets Cyprus Ltd. Това не се отнася за клиент, който е обект на надзор от регулатор на финансови услуги или за фонд, управляван от такава компания, или за юридическо лице, което е професионално клиент по силата на това, че е голямо предприятие.
 2. Сметките са сметки за търговия с ДЗР, т.е. всички видове сметки, различни от тези, специално предназначени за борсово търгувани продукти.

При търговия на финансови продукти на маржин е възможно да се достигне състояние на дефицит на сметката, т.е. ситуация, когато баланса по сметката е отрицателен.

При спазване на ограниченията, описани по-горе, терминът „професионален клиент“ ще се нарича по-нататък, където контекстът го изисква, „Клиент“.

Ако Клиентът е направил негативен баланс и търси компенсация, Клиентът трябва да информира отдела за обслужване на клиенти на Компанията по имейл, не по-късно от 2 работни дни след възникването на негативния баланс. Компанията ще оцени запитването и по своя преценка може да кредитира съответните сметки, за да компенсира напълно или частично негативните баланси. Ако Клиентът има повече от една сметка, балансите ще бъдат нетирани.

Сумата за кредитиране се определя чрез нетиране на всички положителни баланси с отрицателните баланси, извършени за 2 работни дни преди получаване на запитването. По свое усмотрение, Компанията ще кредитира клиентските сметки, за да компенсира нетните негативни баланси до максималната кредитна стойност от €50 000 или еквивалент в други валути на сметката.

Разпоредбите на тази политика не се прилагат, когато:

 1. в рамките на юрисдикцията на Клиента съществуват законови изисквания за Компанията да предостави на Клиента защита срещу негативен капиталов баланс. В такива случаи действията на Компанията се основават на местните разпоредби, а не на тази Политика;
 2. негативния баланс е настъпил при необичайни пазарни условия или изключителни пазарни движения/волатилност;
 3. компанията определя по свое усмотрение, че негативния баланс не е свързан с търговската дейност на Клиента (например, когато негативният баланс е свързан с каквито и да било такси или такси на Компанията);
 4. клиентът извършва сделки чрез кредитно споразумение или бонус споразумение, предоставено от Компанията;
 5. негативният баланс е свързан с или е резултат от, пряко или косвено, нарушаване от страна на Клиента, на която и да е разпоредба от Условията за работа на Компанията или от нарушаване на пазарните правила или практики, включително, но не само, законите на Страната на произход на Kлиента, страната на пребиваване на Kлиента или която и да е държава в рамките на ЕИП;
 6. kомпанията счита, че Клиентът е злоупотребил със защитата, предоставена съгласно тази Политика в ущърб на Компанията, което, без ограничение, включва ситуация, в която Клиентът е действал недобросъвестно, като е следвал стратегия, при която Клиентът би се възползвал от такава защита, докато държи, сам или в сътрудничество с друг Клиент, други позиции при нас, които са от полза за Клиента, в случай че защитата е или може да бъде задействана;
 7. компанията предварително е уведомила Клиента, че е изключен от тази Политика;
 8. възниква събитие, както е описано по-долу: действията, бездействията или небрежността на което и да е многостранно средство за търговия, организирано търговско средство, регулиран пазар, доставчик на ликвидност или междинен брокер;
 9. негативният баланс е свързан с форсмажорно събитие - Божий акт, война, тероризъм, злонамерени щети, граждански вълнения, индустриални действия, всякакви извънредни пазарни събития или актове и разпоредби на правителствени или наднационални власти или органи, които по мнение на компанията предотвратяват пазарния ред във връзка с Поръчките на Клиента.