Запиши PDF Печат

Ключови Информационни Документи за Инвеститори, свързани с ПКИПЦК фондове

Последно актуализиран на 15 май 2021 г.


Доставчици на ПКИПЦК ETF-и

Пазарният риск е риск от намаляване на стойността на инвестициите поради икономическо развитие или други събития, които засягат целия пазар. В резултат на пазарен риск Клиентът може да понесе загуби поради цялостното неблагоприятно движение на цените на пазара на ценни книжа или в определен сегмент от него. Неблагоприятното движение на цените може да бъде причинено например от лоши икономически показатели на съответната държава или отрасъл на икономиката, нестабилна икономическа среда или нестабилен пазар на ценни книжа.

Сключвайки сделка с ПКИПЦК ETF, следвайки услугите, предоставяни от Admirals, ще сключите споразумение, че предоставяйки Ви подробности за уебсайтовете по-долу, Admirals е спазил всяко задължение да Ви предостави КИДИ за такива ПКИПЦК ETF. Вие поемате отговорността да се свържете със съответния издател на ETF, преди да придобиете някакъв интерес в ПКИПЦК ETF, където КИДИ не са достъпни на посочените уебсайтове.

Уведомление

Целта на тази страница е да предостави на клиентите на Admirals Ключови Информационни Документи за Инвеститори (наричана по-нататък „КИДИ“), за да могат да закупят борсово търгувани фондове (наричани по-долу „ETF-и“) от Admirals. Информацията, съдържаща се в КИДИ, както и цялата друга документация за инвеститори, доклади, статии и публикации, до които може да се осъществи достъп чрез тази уеб страница, са съставени от доставчици трети страни и нито Admirals, нито свързаните с нея лица правят някакви изявления или гаранции, изрични или подразбиращи , по отношение на точността, пълнотата или верността на КИДИ.

KIIDs и другото съдържание, показвано и свързано към тази уеб страница, не представлява изследване и не отчита конкретни обстоятелства или нужди на конкретни лица, които могат да го прочетат. Нито предоставената информация, нито каквото и да е изразено мнение представляват предложение за продажба или молба за закупуване на ETF, ценни книжа или инвестиции, нито трябва да се тълкува като такава в юрисдикция, в която подобно предложение или искане би било незаконно. Нито Admirals, нито което и да е от свързаните с него дружества поема каквато и да е отговорност за каквато и да е пряка или последваща загуба, произтичаща от каквото и да е използване на каквато и да е информация, съдържаща се в КИДИ, както и цялата друга документация, доклади, статии и публикации, съдържащи се тук.