Zapisz w PDF Drukuj

Admiral Markets Cyprus Ltd Warunki obrotu papierami wartościowymi

Obowiązują od 22.04.2021


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza umowa o obrót papierami wartościowymi (zwana dalej "Umową") jest zawierana pomiędzy Tobą, klientem, a nami, Admiral Markets Cyprus Ltd (numer rejestracyjny HE310328, numer licencji CySEC 201/13). Odnosimy się do siebie jako "AM CY", "my", "nasz", "nas" i "nas samych" odpowiednio, a klient jest określany jako "ty", "twój", "twój", "ty sam" i "klient" odpowiednio. AM CY może zmienić niniejszą Umowę zgodnie z klauzulą 20, według własnego uznania. Użytkownik nie ma i nie będzie miał żadnego prawa do zmiany niniejszej Umowy.

1.2. Za pośrednictwem konta "Invest.MT5" świadczymy usługi związane ze składaniem zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych, które obejmują między innymi fundusze ETF, notowane jednostki w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i kwity depozytowe na akcje spółek zagranicznych. AM CY będzie otrzymywać i przyjmować zlecenia od Klienta na określone fizyczne papiery wartościowe, które mogą być dostępne od czasu do czasu dla typu konta klienta, dla którego Klient został zatwierdzony. AM CY jest odpowiedzialny za przyjmowanie zleceń od Klienta. Klient rozumie, że rachunek Invest.MT5 umożliwia wyłącznie zakup i sprzedaż papierów wartościowych. Po zakupie papiery wartościowe na koncie Invest.MT5 mogą być przenoszone wyłącznie w drodze sprzedaży. Konto Invest.MT5 jest kontem gotówkowym, a nie kontem z depozytem zabezpieczającym. W przypadku, gdy krótka sprzedaż stanie się dozwolona, może ona, według uznania AM CY, stać się kontem z depozytem zabezpieczającym.

Użytkownik wyznacza AM CY jako swojego agenta w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika zgodnie z niniejszą Umową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że AM CY:

 • a) może działać jako agent w związku z realizacją lub organizacją realizacji zleceń i transakcji w imieniu użytkownika;
 • b) zapewni zabezpieczenie wszelkich środków zdeponowanych przez użytkownika w AM CY, zgodnie z punktem 8.2 Umowy.

1.3. W przypadku działań korporacyjnych lub zdarzeń kapitałowych obejmujących emisję notowanych instrumentów kapitałowych, które:

 • a) nie zostały wymienione w punkcie 1.2; lub
 • b) są wydawane w jurysdykcjach nieobsługiwanych przez AM CY; lub
 • c) są lub będą przedmiotem obrotu w systemach, do których AM CY nie ma dostępu; lub
 • d) nie są dostępne na platformie transakcyjnej AM CY z jakiegokolwiek innego powodu;

AM CY nie będzie w stanie rozpocząć regularnych usług handlowych dla Klientów w odniesieniu do tych nowo wyemitowanych instrumentów i będzie działać rozsądnie, realizując te instrumenty na otwartym rynku i rozliczając się z Klientem w gotówce według własnego uznania AM CY. Należy pamiętać, że te zdarzenia korporacyjne lub kapitałowe mogą mieć wpływ na interesy Klienta; Klient jest odpowiedzialny za zrozumienie implikacji tych zdarzeń. AM CY, jej spółki stowarzyszone (spółki stowarzyszone AM CY, w tym Admiral Markets AS ("AM AS") i Admirals AU Pty Ltd ("AM PTY"), zwane łącznie "Podmiotami Stowarzyszonymi"), nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub niekorzystne skutki wynikające z i/lub w związku z tymi zdarzeniami korporacyjnymi lub kapitałowymi.

1.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niepłynne papiery wartościowe są zazwyczaj przedmiotem obrotu na ograniczonym rynku, w związku z czym obrót takimi papierami wartościowymi i/lub uzyskanie wiarygodnych i aktualnych informacji na ich temat może być trudne lub niemożliwe. Takie rynki mogą podlegać innym zasadom i systemom handlowym i zazwyczaj reprezentują rynki pozagiełdowe, które nie są dostępne dla AM CY za pośrednictwem zautomatyzowanych łączy do przesyłania zleceń. Jeśli jakikolwiek papier wartościowy, który był wcześniej dostępny dla użytkownika, przestanie być przedmiotem obrotu na najbardziej odpowiednim rynku regulowanym / giełdzie i nadal będzie przedmiotem obrotu na takim rynku pozagiełdowym, AM CY według własnego uznania może narzucić tryb handlu "tylko do zamknięcia", który pozwala jedynie na redukcję istniejących pozycji w takich papierach wartościowych lub zamknięcie jakiejkolwiek istniejącej pozycji w takim papierze wartościowym po obowiązującej cenie rynkowej bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.

1.5. W odniesieniu do wszelkich zobowiązań użytkownika w związku z transakcją zawartą przez AM CY lub jakąkolwiek osobę trzecią w imieniu użytkownika lub w jego imieniu, użytkownik wyznacza AM CY i każdego z naszych przedstawicieli, członków kadry kierowniczej i pracowników jako swojego pełnomocnika z pełnym prawem do zastępowania w celu wykonania lub uzyskania wszelkich dokumentów, informacji o posiadaczu zabezpieczenia lub środków rozliczeniowych oraz dostarczenia wszelkich takich dokumentów, informacji o posiadaczu zabezpieczenia i środków rozliczeniowych zgodnie z wymogami podmiotowi odpowiedzialnemu za rozliczenie. AM CY może, według własnego uznania, delegować pewne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na nasze Podmioty stowarzyszone i osoby trzecie.

1.6. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby zapewnić użytkownikowi jasne wyjaśnienie wszystkich opłat i prowizji, które będzie musiał uiścić przed rozpoczęciem przekazywania nam instrukcji dotyczących kupna lub sprzedaży produktów finansowych.

1.7. Nasza usługa handlu papierami wartościowymi może nie być odpowiednia dla każdego. Istnieje potencjalna możliwość poniesienia strat w związku z inwestowaniem w papiery wartościowe. Dane historyczne dotyczące jakichkolwiek papierów wartościowych nie mogą zagwarantować ich przyszłych wyników lub zwrotu. Nie można zagwarantować zysku lub straty, zwłaszcza w okresie dekoniunktury rynkowej. Transakcje papierami wartościowymi na rynku zagranicznym mają charakter spekulacyjny i wiążą się z wysokim ryzykiem. Ponadto istnieje specjalne ryzyko handlowe istniejące poza normalnymi godzinami transakcji, w tym ryzyko niskiego przepływu, ryzyko wysokiej zmienności, ryzyko zmiany ceny, brak połączenia z rynkiem oraz ogłoszenie wiadomości i większy spread, które mają wpływ na cenę. Powinieneś zdobyć pełną wiedzę i zrozumienie odpowiednich ryzyk związanych z transakcjami na papierach wartościowych i mieć zdolność do podejmowania takiego ryzyka. Przed otwarciem rachunku należy dokonać obiektywnej oceny i podjąć uznaniową decyzję w sprawie przedmiotu inwestycji i kwoty inwestycji, która ma być przedmiotem obrotu, z punktu widzenia rozsądnej osoby, w oparciu o swoją siłę ekonomiczną, źródło funduszy i tolerancję ryzyka.

Dyrektorzy, pracownicy i agenci AM CY i naszych podmiotów powiązanych nie zapewniają w pełni autentyczności, wystarczalności, aktualności, wiarygodności, kompletności i skuteczności informacji dotyczących transakcji na papierach wartościowych w jakikolwiek wyraźny lub dorozumiany sposób. Wszystkie informacje, dane i materiały dostarczone przez AM CY mają jedynie charakter referencyjny. Użytkownik powinien uznać i zaakceptować fakt, że transakcje dokonywane za pośrednictwem platformy AM CY nie mogą być wolne od ryzyka. Ryzyko wynikające z handlu powinno być ponoszone przez użytkownika. AM CY nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko inwestycyjne i straty użytkownika.

1.8. Wszelkie prawa stworzone dla AM CY przez niniejszą Umowę nie są obowiązkami. Jakiekolwiek niepowodzenie i/lub opóźnienie AM CY w korzystaniu z tych praw nie stanowi zrzeczenia się i/lub wyłączenia tych praw.

1.9. Niniejsza Umowa podlega odpowiednim przepisom prawa obowiązującym w Republice Cypryjskiej, a zarówno użytkownik, jak i AM CY zgadzają się, że wszelkie spory związane z lub wynikające z wykonania lub wykonania niniejszej Umowy i/lub jakiejkolwiek transakcji przeprowadzonej na jej podstawie i/lub któregokolwiek z rachunków użytkownika, zostaną nieodwołalnie poddane wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Cypryjskiej. Klient zrzeka się wszelkich zastrzeżeń, które może mieć w dowolnym momencie, do wszczęcia jakiegokolwiek postępowania w takich sądach i zgadza się nie twierdzić, że takie postępowanie zostało wszczęte na niedogodnym forum lub że taki sąd nie ma nad nim jurysdykcji. Wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie podlegają wszystkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom, w tym między innymi konstytucjom, statutom, regulaminom, zasadom, przepisom, politykom, procedurom i interpretacjom (łącznie "Zasady") giełd, rynków i izb rozliczeniowych, do których kierowane są zlecenia lub transakcje są realizowane lub rozliczane; Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC"); oraz wszelkie inne obowiązujące zasady organu regulacyjnego, samoregulacyjnego lub rządowego ("Obowiązujące przepisy"). AM CY i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek działania, zaniechania, decyzje lub orzeczenia jakiejkolwiek giełdy, rynku, izby rozliczeniowej lub organu regulacyjnego.

2. Usługi świadczone przez Admiral Markets Cyprus Ltd i transakcje między Klientem a nami

2.1. Niniejsza Umowa wyjaśnia:

 • a) sposób, w jaki otrzymujemy i obsługujemy zlecenia i instrukcje kupna lub sprzedaży produktów finansowych otrzymane od użytkownika; oraz
 • b) sposób przechowywania pieniędzy i produktów finansowych.

2.2. Niniejsza Umowa reguluje każdą instrukcję kupna lub sprzedaży produktów finansowych otrzymaną od użytkownika, wydaną lub nierozliczoną, każdą transakcję zawartą przez AM CY w imieniu użytkownika w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy lub po jej wejściu w życie oraz wszystkie pieniądze i produkty finansowe przechowywane w imieniu użytkownika w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy lub po jej wejściu w życie.

2.3. Współpraca z użytkownikiem będzie prowadzona przez AM CY na zasadzie braku doradztwa, a użytkownik zgadza się, że o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, nie jesteśmy do tego zobowiązani:

 • a) w celu upewnienia się, że wszelkie produkty finansowe lub transakcje są odpowiednie dla użytkownika;
 • b) monitorowanie lub doradzanie użytkownikowi w zakresie statusu produktów finansowych;
 • c) monitorowanie lub doradzanie użytkownikowi w zakresie statusu produktów finansowych posiadanych w jego imieniu; lub
 • d) anulowania jakichkolwiek produktów finansowych lub dokonania transakcji lub sprzedaży jakichkolwiek produktów finansowych zakupionych przez użytkownika, z wyjątkiem przypadków, w których wymagają tego Obowiązujące przepisy.

2.4. Przedstawiciele AM CY i podmiotów stowarzyszonych nie są upoważnieni i nie będą udzielać żadnych porad inwestycyjnych, podatkowych, finansowych, prawnych, regulacyjnych, handlowych ani żadnych innych. Żadne informacje i materiały (w tym strona internetowa, wiadomości e-mail, informacje o cenach itp.) dostarczane przez AM CY, przedstawicieli AM CY lub podmioty stowarzyszone nie stanowią rekomendacji ani zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych inwestycji. Użytkownik może chcieć zasięgnąć niezależnej profesjonalnej porady w związku z każdą transakcją, którą proponuje zawrzeć w ramach niniejszej Umowy. Użytkownik zachowuje wyłączną i pełną odpowiedzialność za podejmowanie wszelkich decyzji handlowych.

2.5. Możemy przekazywać informacje:

 • a) w związku z jakimkolwiek produktem finansowym, zleceniem transakcji lub transakcją, o które użytkownik zapytał, w szczególności w odniesieniu do procedur związanych z tym produktem finansowym, zleceniem transakcji lub transakcją; oraz
 • b) w drodze informacji faktycznych, jednakże nie jesteśmy zobowiązani do ujawniania takich informacji użytkownikowi, a informacje te nie będą stanowić porady inwestycyjnej. Jeśli zatrudniony przez nas przedstawiciel wyda oświadczenie dotyczące opinii na temat jakiegokolwiek produktu finansowego, polecenia zawarcia transakcji lub transakcji, klient zgadza się, że nie jest uzasadnione, ani nie będzie uprawniony do polegania na takim oświadczeniu i że nie będzie ono stanowić porady inwestycyjnej.

3. Otwarcie rachunku

3.1. Użytkownik upoważnia AM CY do otwarcia i prowadzenia jednego lub wielu rachunków w odniesieniu do świadczonych przez nas usług.

3.2. Kwalifikacje klienta:

 • a) Użytkownik powinien być inwestorem kwalifikowanym spełniającym wymogi określone w przepisach ustawowych i wykonawczych dotyczących niniejszej transakcji:
  • i. Osoba fizyczna: Użytkownik ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć charakter i ryzyko związane z produktem, który ma być przedmiotem obrotu.
  • ii. Organizacja korporacyjna: Użytkownik posiada pełne kwalifikacje jako odrębna osoba prawna. Gwarantujesz, że osoba otwierająca konto w imieniu firmy jest prawnym przedstawicielem organizacji korporacyjnej lub posiada prawne i skuteczne upoważnienie udzielone przez odpowiedniego przedstawiciela firmy. Osoba, która planuje złożyć zamówienie, posiada prawne i skuteczne upoważnienie udzielone przez osobę prawną oraz posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć charakter i ryzyko związane z produktem, który ma być przedmiotem obrotu.
  • iii. Zaufanie
   • 1. Zgodnie z dokumentami powierniczymi i obowiązującymi przepisami powiernik jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy, otwarcia zastosowanego typu konta, dokonywania transakcji i wydawania instrukcji. Upoważnienie powiernika obejmuje między innymi kupno, sprzedaż (w tym krótką sprzedaż), obrót, konwersję, spłatę, umorzenie i wycofanie aktywów (w tym dostawę papierów wartościowych na/z rachunku).
   • 2. W przypadku jednego powiernika wykonującego niniejszą Umowę, powiernik gwarantuje, że ma prawo do wykonania niniejszej Umowy bez zgody innych powierników lub że jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy. Jeśli kilku powierników wspólnie zawrze niniejszą Umowę, AM CY może podjąć decyzję o zażądaniu pisemnej zgody dowolnego lub wszystkich powierników przed wykonaniem instrukcji dowolnego powiernika według własnego uznania.
   • 3. Powiernik potwierdza, że AM CY może postępować zgodnie z instrukcjami powiernika dotyczącymi dostarczania funduszy, papierów wartościowych lub innych aktywów do dowolnego powiernika, w tym dostarczania aktywów do samego powiernika. Powiernik zapewnia, że wszystkie transakcje dokonywane na jego koncie są zgodne z dokumentami powierniczymi i obowiązującymi przepisami. Wszyscy powiernicy wspólnie zobowiązują się, że AM CY będzie zwolniona z wszelkich roszczeń, strat, wydatków lub zobowiązań wynikających z transakcji i działań podjętych przez AM CY zgodnie z instrukcjami powierników.
 • b) W okresach rejestracji, otwierania konta i korzystania z naszych usług, użytkownik powinien dostarczyć prawdziwe materiały i informacje oraz niniejszym gwarantuje, że wszystkie materiały i informacje dostarczone w tych okresach (w tym między innymi adres e-mail, telefon, adres, kod pocztowy, dane identyfikacyjne i informacje kredytowe) są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W przypadku zmiany wyżej wymienionych informacji użytkownik powinien w odpowiednim czasie powiadomić o tym AM CY na piśmie. Użytkownik upoważnia AM CY do przeprowadzenia dochodzenia w celu weryfikacji wyżej wymienionych informacji.
 • c) Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez AM CY.

4. Zlecenie i potwierdzenie

4.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AM CY nie ma obowiązku weryfikowania zamówień złożonych przy użyciu jego nazwy użytkownika/hasła. O ile AM CY nie zostanie powiadomiona i nie wyrazi zgody na piśmie, użytkownik nie zezwoli nikomu na dostęp lub składanie zamówień na jego koncie. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność i używanie swojej nazwy użytkownika/hasła i zgadza się zgłosić kradzież/zgubienie takiej nazwy użytkownika/hasła lub nieautoryzowany dostęp do swojego konta do działu obsługi klienta AM CY pod adresem global@admiralmarkets.com. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za wszystkie transakcje dokonane przy użyciu jego nazwy użytkownika/hasła. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelka komunikacja przesyłana przez niego lub w jego imieniu jest dokonywana na jego ryzyko i upoważnia AM CY do polegania i działania oraz traktowania jako w pełni autoryzowanej i wiążącej dla użytkownika każdej komunikacji, co do której mamy uzasadnione przekonanie, że została przesłana przez użytkownika lub w jego imieniu przez dowolnego agenta, co do którego mamy uzasadnione przekonanie, że został należycie upoważniony przez użytkownika.

4.2. Zlecenie lub dyspozycja kupna lub sprzedaży produktów finansowych musi zostać złożona przez użytkownika:

 • a) za pośrednictwem naszej platformy transakcyjnej;
 • b) lub w inny sposób określony przez nas od czasu do czasu; lub
 • c) ustnie przez telefon (wyłącznie w przypadkach nagłych, bez gwarancji dostępności).

Jeśli zwykły sposób komunikacji z nami jest niedostępny z jakiegokolwiek powodu, należy spróbować skorzystać z jednego z innych akceptowalnych sposobów komunikacji określonych powyżej. AM CY nie będzie akceptować żadnych pisemnych instrukcji dotyczących kupna/sprzedaży papierów wartościowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnych instrukcji, chyba że ta metoda składania zleceń handlowych została wcześniej uzgodniona między Klientem a AM CY w odpowiedzi na wszelkie szczególne okoliczności. Niniejsza Umowa musi być potwierdzona na piśmie. AM CY zasadniczo nie przyjmie zlecenia lub instrukcji otrzymanych w sposób inny niż zgodnie z klauzulą 4, ale jeśli AM CY zdecyduje się to zrobić, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty poniesione przez Klienta wynikające z jakiegokolwiek błędu, opóźnienia lub zaniechania w naszym działaniu na podstawie takiej oferty lub zaniechania działania na podstawie takiej oferty.

Użytkownik zgadza się, że AM CY może nagrywać wszelką komunikację, elektroniczną, telefoniczną, osobistą lub inną, którą AM CY prowadzi z użytkownikiem w związku z niniejszą Umową oraz że wszelkie nagrania, które przechowujemy, będą naszą wyłączną własnością, a użytkownik akceptuje, że będą one stanowić dowód komunikacji między użytkownikiem a nami.

4.3. Zlecenie Klienta i przekazanie zlecenia: AM CY ma swobodę wyboru brokerów, za pośrednictwem których będzie kierować wszelkie zlecenia Klienta. W zakresie, w jakim AM CY lub którykolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych świadczy usługi realizacji dla Klienta, AM CY jest odpowiedzialny za najlepszą realizację zleceń zgodnie z Obowiązującymi przepisami. W przypadku niektórych wystarczająco płynnych produktów będących przedmiotem obrotu na wielu rynkach, AM CY może zapewnić przekierowanie zlecenie po zleceniu, w którym zlecenie jest przekazywane do zewnętrznego brokera, który podejmie próbę znalezienia najlepszych dostępnych warunków dla zlecenia Klienta przy użyciu zastrzeżonego, skomputeryzowanego algorytmu routingu ("Smart Routing"). AM CY nie może zagwarantować realizacji każdego zlecenia po najlepszej opublikowanej cenie z następujących powodów (w tym między innymi):

 • a) AM CY może nie mieć dostępu do każdego rynku/dealera;
 • b) inne zamówienia mogą zostać złożone wcześniej lub mogą być realizowane z wyprzedzeniem;
 • c) centra rynkowe, giełdy, brokerzy zewnętrzni i/lub animatorzy rynku mogą nie honorować opublikowanych cen lub mogą przekierowywać zlecenia do obsługi ręcznej; lub
 • d) Zasady rynkowe, decyzje lub awarie systemu mogą uniemożliwić/opóźnić realizację zleceń Klienta lub spowodować, że zlecenia nie otrzymają najlepszej ceny.

4.4. Anulowanie/modyfikacja zlecenia: Klient przyjmuje do wiadomości, że anulowanie/modyfikacja zlecenia może być niemożliwa i że jest odpowiedzialny za wykonanie zlecenia niezależnie od żądania anulowania/modyfikacji. AM CY i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności wobec klienta, jeśli AM CY lub jej podmioty stowarzyszone nie są w stanie anulować lub zmodyfikować zamówienia. Klient przyjmuje również do wiadomości, że próby modyfikacji lub anulowania i zastąpienia zlecenia mogą skutkować nadmierną realizacją zlecenia lub realizacją zduplikowanych zleceń, a Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie takie realizacje.

4.5. Execution of order: If AM CY decides to exercise its discretion to execute your order, AM CY will execute your order as an agent, and may engage the agent of another broker or subsidiary to execute your order instead, in which case the engaged broker or subsidiary enjoys the same rights as AM CY. AM CY may decide to reject any of your order(s) or to terminate your use of AM CY’s service at any time at our discretion, but will endeavour to exercise this discretion reasonably. Wszystkie transakcje powinny być zgodne z zasadami i polityką powiązanego rynku lub izb rozliczeniowych oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Zgodnie z punktem 1.9, AM CY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DZIAŁANIA LUB DECYZJE JAKIEJKOLWIEK GIEŁDY, RYNKU, DEALERA, KASY ROZLICZENIOWEJ LUB REGULATORA.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że AM CY może odmówić przyjęcia zamówienia, a my możemy nałożyć limit na dowolne zamówienie lub nałożyć ograniczenia/warunki na przyjęcie dowolnego zamówienia według własnego uznania i bez podania przyczyny lub wcześniejszego powiadomienia. Możemy w dowolnym momencie stosować, dodawać i zmieniać filtry w ramach systemu transakcyjnego, które uniemożliwiają dostarczanie zleceń lub ich realizację bez podania przyczyny lub wcześniejszego powiadomienia. Powiadomimy użytkownika o każdej odmowie lub ograniczeniu tak szybko, jak to możliwe, chyba że prawo lub nakaz organu regulacyjnego uniemożliwi nam powiadomienie użytkownika lub zdecydujemy, że zgodnie z naszymi zasadami i procedurami zgodności nie powiadomimy użytkownika w tym czasie lub w ogóle.

4.6. Potwierdzenie: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że potwierdzenia realizacji lub anulowania mogą być opóźnione lub błędne (np. z powodu problemów z systemem komputerowym) lub mogą zostać anulowane/skorygowane przez giełdę. Użytkownik jest związany rzeczywistym wykonaniem zlecenia, jeśli jest ono zgodne z jego zleceniem. Jeśli AM CY potwierdzi błędną realizację lub anulowanie, a użytkownik opóźni zgłoszenie takiego błędu, AM CY zastrzega sobie prawo do usunięcia transakcji z konta lub zażądania od użytkownika zaakceptowania transakcji, według uznania AM CY. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić AM CY telefonicznie lub pocztą elektroniczną, jeśli:

 • a) użytkownik nie otrzyma dokładnego potwierdzenia wykonania lub anulowania;
 • b) otrzymasz potwierdzenie, które różni się od Twojego zamówienia;
 • c) użytkownik otrzyma potwierdzenie zamówienia, którego nie złożył; lub
 • d) użytkownik otrzyma wyciąg z konta, potwierdzenie lub inne informacje odzwierciedlające niedokładne zlecenia, transakcje, salda, pozycje, status depozytu zabezpieczającego (jeśli dotyczy) lub historię transakcji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AM CY może dostosować jego konto w celu skorygowania wszelkich błędów. Użytkownik zgadza się niezwłocznie zwrócić AM CY wszelkie aktywa, które zostały mu błędnie przekazane.

Użytkownik zgadza się monitorować każde otwarte zamówienie i powiadomić AM CY telefonicznie pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej AM CY lub e-mailem do działu obsługi klienta AM CY pod adresem global@admiralmarkets.com tak szybko, jak to możliwe, po tym, jak użytkownik dowie się lub powinien się dowiedzieć, że:

 • (a) Użytkownik nie otrzymał dokładnego potwierdzenia wykonania lub anulowania;
 • (b) Użytkownik otrzymał potwierdzenie niezgodne z zamówieniem;
 • (c) Użytkownik otrzymał potwierdzenie realizacji lub anulowania zamówienia, którego nie złożył; lub
 • (d) Użytkownik otrzymał potwierdzenie, wyciąg z konta lub inne informacje odzwierciedlające niedokładne zlecenia, transakcje, salda kont, papiery wartościowe, środki, status depozytu zabezpieczającego (jeśli dotyczy) lub historię transakcji.

AM CY zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich błędnych transakcji z konta użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że AM CY może skorygować jego konto w celu poprawienia wszelkich błędów. Użytkownik zgadza się niezwłocznie zwrócić AM CY wszelkie aktywa, do których nie był uprawniony. W przypadku zgłoszenia AM CY jakichkolwiek sporów lub rozbieżności związanych z zamówieniami i/lub potwierdzeniami zamówień, AM CY zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za uzasadnione, w celu zamknięcia i/lub zawieszenia pozycji/transakcji będących przedmiotem sporu.

4.7. Zakaz sprzedaży krótkiej: Użytkownik może sprzedawać wyłącznie papiery wartościowe znajdujące się na jego rachunku, niezależnie od tego, czy są one rozliczone czy nierozliczone w momencie sprzedaży. Jeśli użytkownik złożył zlecenie sprzedaży papieru wartościowego, którego nie jest właścicielem w momencie sprzedaży i który nie jest przechowywany na jego rachunku, niezależnie od tego, czy jest on rozliczony czy nierozliczony w momencie sprzedaży, użytkownik upoważnia AM CY do anulowania zlecenia, jeśli nie zostało ono jeszcze zrealizowane, lub, jeśli zlecenie zostało zrealizowane, do zakupu równoważnego papieru wartościowego w równoważnej ilości w imieniu użytkownika na jego koszt, bez powiadomienia użytkownika, i zgadza się, że będzie odpowiedzialny za wszelkie związane z tym grzywny lub opłaty poniesione przez nas lub użytkownika.

4.8. Akcje amerykańskie: AM CY może, ale nie ma obowiązku, poprosić użytkownika o podpisanie odpowiedniego formularza podatkowego USA, zanim przyjmiemy od użytkownika zlecenie lub instrukcję kupna lub sprzedaży produktu finansowego w odniesieniu do papierów wartościowych notowanych na Giełdach w USA. Jeśli klient nie dostarczył nam wcześniej ważnego amerykańskiego formularza podatkowego, a posiada już akcje amerykańskie, możemy poprosić go o wypełnienie odpowiedniego amerykańskiego formularza podatkowego. W przypadku niezwrócenia podpisanego i wypełnionego amerykańskiego formularza podatkowego przed upływem określonego przez nas terminu (zwykle 30 dni), zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży akcji amerykańskich. Użytkownik ma obowiązek informowania nas o zmianie swojego statusu podatkowego.

4.9. Sytuacje nieobjęte niniejszą Umową: W przypadku wystąpienia sytuacji, która nie jest objęta niniejszą Umową, AM CY rozwiąże sprawę w oparciu o dobrą wiarę i uczciwość oraz, w stosownych przypadkach, podejmując takie działania, które są zgodne z powszechną praktyką rynkową. AM CY zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, jakie okażą się konieczne.

4.10. Sprawozdawczość regulacyjna: AM CY może być zobowiązana na mocy obowiązujących przepisów do upublicznienia pewnych informacji dotyczących naszych transakcji z użytkownikiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jesteśmy uprawnieni do ujawnienia takich informacji i że takie informacje posiadane przez nas będą naszą wyłączną własnością. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie nam wszelkich informacji, których możemy w uzasadniony sposób zażądać w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z Obowiązujących Przepisów oraz wyraża zgodę na przekazywanie przez nas dowolnej osobie trzeciej takich informacji o użytkowniku i jego relacjach z nami zgodnie z niniejszą Umową (w tym między innymi o transakcjach, środkach pieniężnych lub aktywach na koncie użytkownika), które uznamy, działając w uzasadniony sposób, za odpowiednie lub wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami lub klauzulą niniejszej Umowy.

5. Znajomość papierów wartościowych, warrantów i opcji, działań korporacyjnych

5.1. AM CY nie ma obowiązku, ale może zorganizować dla klienta otrzymanie raportu, rachunków i innych informacji wydanych przez spółkę. AM CY nie ma obowiązku, ale może powiadomić lub zorganizować uczestnictwo w dorocznych walnych zgromadzeniach lub nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach dotyczących produktów finansowych klienta.

5.2. Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za zapoznanie się z warunkami dotyczącymi wszelkich papierów wartościowych na jego koncie, w tym nadchodzących działań korporacyjnych (np. ofert przetargowych, reorganizacji, podziałów akcji itp.) AM CY nie ma obowiązku powiadamiania użytkownika o jakichkolwiek terminach, wymaganych działaniach lub datach spotkań, ani nie jest zobowiązana do podejmowania jakichkolwiek działań bez konkretnych pisemnych instrukcji przesłanych przez użytkownika do działu obsługi klienta AM CY pod adresem global@admiralmarkets.com co najmniej 14 dni przed ogłoszonym ostatecznym terminem otrzymania instrukcji. Konsekwencje niedostarczenia przez Klienta takich instrukcji w odpowiednim czasie leżą wyłącznie po stronie Klienta i mogą dawać AM CY prawo do działania w imieniu Klienta według własnego uznania. Przetwarzanie takich specjalnych instrukcji może podlegać dodatkowym opłatom, które będą naliczane oddzielnie na rachunku Klienta przed przetworzeniem instrukcji.

Klient zgadza się, że w przypadku, gdy wpływy z ogłoszonej akcji korporacyjnej nie mogą zostać zaksięgowane lub odzwierciedlone na rachunku Klienta, AM CY dokona korekty salda gotówkowego na rachunku Klienta w celu odtworzenia istotnego efektu takiej akcji korporacyjnej (typowe przykłady obejmują między innymi dywidendy scrip w nowych akcjach, które nie są obsługiwane przez platformę transakcyjną AM CY, płatności w miejsce ułamkowych akcji po podziale akcji).

6. Rozliczenie

6.1. AM CY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w rozliczeniu transakcji wynikające z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą lub niewykonania przez jakąkolwiek inną osobę lub stronę (w tym użytkownika) wszystkich niezbędnych kroków w celu umożliwienia zakończenia transakcji w dniu rozliczenia. Naszym obowiązkiem jest jedynie przekazanie użytkownikowi lub zaksięgowanie na jego rachunku takich dokumentów dostawy lub wpływów ze sprzedaży (w zależności od przypadku), jakie faktycznie otrzymamy. W przypadku transakcji na produktach finansowych, które nie są rozliczane za pośrednictwem centralnego systemu depozytu papierów wartościowych, mogą wystąpić opóźnienia w rozliczeniu.

6.2. AM CY może odmówić zgody na wypłatę środków z dowolnego konta użytkownika, jeśli środki na koncie pozostałyby niewystarczające do opłacenia nierozliczonych transakcji. W przypadku, gdy użytkownik dokona wpłaty na swoje konto, a następnie wkrótce potem dokona wypłaty, zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia rozliczenia o maksymalnie dziesięć dni roboczych, aby upewnić się, że płatność została rozliczona.

7. Dokumentacja, raporty i komunikaty

7.1. AM CY prowadzi ewidencję produktów finansowych zakupionych przez użytkownika w sposób umożliwiający nam łatwą identyfikację produktów finansowych posiadanych przez użytkownika. Rejestry zawierają informacje o transakcjach dotyczących produktów finansowych. AM CY zorganizuje uzasadnione procedury weryfikacji w celu odpowiednio częstego uzgadniania produktów finansowych przechowywanych przez powierników. AM CY będzie udostępniać użytkownikowi raporty dotyczące aktywności na jego koncie codziennie i co miesiąc, zawierające szczegółowe informacje, takie jak nazwa giełdowa, wielkość pozycji, cena zakupu, naliczony zysk i strata za dany okres rozliczeniowy.

7.2. AM CY może dostarczyć inne informacje, o które użytkownik może zasadnie poprosić w związku z produktami finansowymi przechowywanymi przez powiernika, w tym w celu potwierdzenia sposobu, w jaki powiernik przechowuje produkty finansowe dla użytkownika.

7.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich raportów lub potwierdzeń, które AM CY może udostępnić drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu lub platformy AM CY i przyjmuje do wiadomości, że dostęp użytkownika do takich raportów i korzystanie z nich podlega niniejszej Umowie. Użytkownik zgadza się, że jakikolwiek brak otrzymania i przeczytania powiadomienia przez użytkownika nie uchyla skutków jego przedmiotu.

7.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że raporty udostępniane przez AM CY mogą nie być wystarczające do wywiązania się z jakichkolwiek obowiązków wynikających z przepisów prawa, czy to ustawowych, czy innych, oraz że powinien zwrócić się o niezależną weryfikację wystarczalności raportów do dowolnego celu.

7.5. AM CY dostarcza elektroniczne potwierdzenia, raporty, wyciągi z rachunków, kluczowe dokumenty informacyjne dla inwestorów, potwierdzenia transakcji i inne dokumenty informacyjne, odpowiednie polityki i umowy oraz inne dokumenty i komunikaty Klienta (łącznie "Dokumenty, Raporty i Komunikaty") w formie elektronicznej w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

7.6. Dokumentacja elektroniczna, raporty i komunikaty mogą być wysyłane na platformę transakcyjną użytkownika, na adres e-mail użytkownika lub na stronę konta użytkownika.

7.7. Zawierając niniejszą Umowę, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Rejestrów, Raportów i Komunikatów, w tym w stosownych przypadkach, gdy te Rejestry, Raporty i Komunikaty są publikowane na stronie internetowej AM CY, oraz przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa stanowi właściwe powiadomienie, że te Rejestry, Raporty i Komunikaty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej AM CY. Taka zgoda będzie obowiązywać na bieżąco i w każdym roku podatkowym, chyba że zostanie wycofana przez użytkownika. Użytkownik może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, przekazując AM CY pisemne powiadomienie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej AM CY. Jeśli użytkownik wycofa taką zgodę, AM CY może dostarczyć wymaganą dokumentację, raporty i komunikaty w formie papierowej po otrzymaniu wniosku od użytkownika. AM CY zastrzega sobie jednak prawo do zażądania od użytkownika zamknięcia konta w przypadku wycofania zgody na otrzymywanie Rejestrów, Raportów i Komunikatów drogą elektroniczną.

8. Pieniądze klienta i rachunek

8.1. AM CY wymaga, aby Klienci AM CY przekazali wszystkie środki związane z ich kontem Invest.MT5 do wyznaczonej instytucji finansowej, w której AM CY prowadzi oddzielne konto klienta przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia zakupu.

8.2. AM CY musi postępować z wszelkimi pieniędzmi, które użytkownik wpłaca lub przekazuje nam, lub które w inny sposób otrzymuje AM CY w związku z usługami finansowymi świadczonymi przez AM CY. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki pieniężne zostaną zdeponowane przez AM CY na oddzielnym koncie klienta.

8.3. Użytkownik upoważnia AM CY do wypłaty wszelkich środków pieniężnych, do których użytkownik jest uprawniony na oddzielnym rachunku klienta lub rachunku powierniczym prowadzonym przez AM CY, w celu pokrycia wszelkich zobowiązań lub innych strat, które użytkownik jest winien AM CY.

8.4. Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody i zgadza się, że AM CY ma prawo do wszystkich odsetek zarobionych na pieniądzach zaksięgowanych na oddzielnym rachunku lub rachunku powierniczym Klienta, chyba że Użytkownik i AM CY uzgodnili inaczej na piśmie.

8.5. Jeśli użytkownik poinstruuje AM CY, aby wypłaciła mu kwotę, AM CY wypłaci taką kwotę, do której użytkownik jest uprawniony na mocy niniejszej Umowy, bezpośrednio użytkownikowi, a nie jakiejkolwiek stronie trzeciej, chyba że użytkownik poinstruował AM CY inaczej, a AM CY wyraziła na to zgodę. Użytkownik musi podać odpowiednie dane konta do instrukcji płatniczych w odniesieniu do płatności dokonywanych przez AM CY na rzecz użytkownika. Chociaż AM CY podejmie uzasadnione kroki w celu zastosowania się do instrukcji płatniczych użytkownika, AM CY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzestrzeganie tych instrukcji, a jeśli takie nieprzestrzeganie wystąpi, odpowiednie środki pieniężne będą nadal przechowywane przez AM CY zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z wymianą walut w odniesieniu do wszelkich instrukcji płatniczych. Wszelkie przeliczenia z jednej waluty na inną, wymagane w celu wykonania dowolnej dyspozycji płatniczej, mogą być dokonywane przez AM CY w sposób, w czasie i po kursach wymiany, które AM CY według własnego uznania.

8.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki pieniężne wpłacone przez użytkownika lub AM CY na rzecz międzynarodowego uczestnika rynku finansowego lub innego usługodawcy spoza Republiki Cypryjskiej lub otrzymane przez taką osobę spoza Republiki Cypryjskiej w związku z usługami świadczonymi na rzecz użytkownika przez AM CY, nie będą podlegać prawu Republiki Cypryjskiej i zasadom regulującym środki pieniężne klientów, ale zamiast tego będą podlegać obowiązującym przepisom odpowiedniej jurysdykcji.

9. Pieniądze klienta i przechowywanie

9.1. O ile krótka sprzedaż nie jest wyraźnie dozwolona przez AM CY, AM CY wymaga, aby Klienci AM CY przekazali wszystkie środki związane z ich kontem Invest.MT5 do wyznaczonej instytucji finansowej, w której AM CY prowadzi oddzielne konto klienta przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia kupna.

9.2. Niezwłocznie po przyjęciu przez AM CY zlecenia zakupu papieru wartościowego przez Klienta, AM CY ponosi odpowiedzialność za zakup. Kwota należna z tytułu rozliczenia zlecenia zakupu staje się natychmiast wymagalna i płatna przez Klienta na rzecz AM CY i przestaje być pieniądzem klienta. Klient nie będzie objęty ochroną zasad dotyczących pieniędzy klienta ogłoszonych przez CySEC w odniesieniu do środków wymaganych do rozliczenia zlecenia kupna.

9.3. AM CY zamierza zdeponować kwotę równą kwocie należnej do rozliczenia na wyodrębnionym rachunku transakcyjnym w imieniu AM CY w AM AS lub AM PTY (w zależności od przypadku). AM AS lub AM PTY (w zależności od przypadku) przekaże taką kwotę z wyodrębnionego konta transakcyjnego brokerowi zewnętrznemu, który może znajdować się w jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, takiej jak Stany Zjednoczone Ameryki, w celu rozliczenia, rozrachunku transakcji i przechowywania papierów wartościowych.

9.4. Papiery wartościowe zakupione przez Klienta mogą być przechowywane na rachunku zbiorczym / wydzielonym rachunku zbiorczym ("Rachunek zbiorczy") u zewnętrznego brokera lub powiernika. Ponadto te papiery wartościowe mogą być zarejestrowane w imieniu pośredniczącego brokera lub zewnętrznego powiernika i przechowywane w posiadaniu takich stron trzecich w autoryzowanym depozycie papierów wartościowych na rzecz klientów zewnętrznego brokera lub powiernika. Rachunek Omnibus może być prowadzony na terytorium poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będzie korzystał z ochrony przyznanej klientom na mocy prawa cypryjskiego lub w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunki Konta Omnibus pozwalają na łączenie aktywów i w związku z tym może nie być możliwe oddzielenie papierów wartościowych klienta od papierów wartościowych innych klientów. Rachunek Omnibus umożliwia kompensowanie i zezwala brokerowi zewnętrznemu, a w niektórych przypadkach odpowiednim giełdom, na ustanawianie zastawów i zabezpieczeń na aktywach przechowywanych na Rachunku Omnibus. Istnieją dodatkowe ryzyka związane z rachunkami zbiorczymi, których Klient musi być świadomy, w tym ryzyko niewypłacalności (ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy papiery wartościowe są przechowywane na rachunku zbiorczym, a nie na oddzielnym rachunku zbiorczym) zewnętrznego brokera i / lub powiernika, a także ryzyko, że przechowywane papiery wartościowe mogą zostać upłynnione po cenach niekorzystnych dla Klienta lub że prawa Klienta mogą nie zostać uznane lub wyegzekwowane na mocy przepisów odpowiedniej jurysdykcji (jurysdykcji).

9.5. Należy pamiętać, że Klienci mogą jedynie kupować i sprzedawać papiery wartościowe. Po zakupie papiery wartościowe na koncie Invest.MT5 mogą być przenoszone wyłącznie w drodze sprzedaży.

9.6. Zasady CySEC dotyczące środków pieniężnych klientów i powiernictwa:

 • i. Zewnętrzny broker / powiernik może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub poza Republiką Cypryjską. Mogą oni deponować i przechowywać pieniądze, papiery wartościowe i inne aktywa (w tym między innymi zabezpieczenie i bezpieczne inwestycje) na rachunkach znajdujących się poza Republiką Cypryjską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. System prawny, regulacyjny i rozliczeniowy mający zastosowanie do innych brokerów lub podmiotów stowarzyszonych oraz do podmiotów, w których będą przechowywane pieniądze, papiery wartościowe i inne aktywa klientów, może różnić się od systemu obowiązującego w Republice Cypryjskiej (tj. nie będą miały zastosowania żadne zasady dotyczące pieniędzy klientów i przechowywania opublikowane przez CySEC) lub zasady obowiązujące poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Między innymi mogą obowiązywać różne praktyki w zakresie oddzielnej identyfikacji pieniędzy, papierów wartościowych i aktywów klientów, a w przypadku niewykonania zobowiązania pieniądze, papiery wartościowe i aktywa klienta mogą być traktowane inaczej niż w przypadku, gdyby pieniądze, papiery wartościowe lub aktywa były przechowywane w Republice Cypryjskiej lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W zakresie, w jakim inny broker lub podmiot stowarzyszony przechowuje pieniądze, papiery wartościowe lub inne aktywa Klienta, broker lub podmiot stowarzyszony będzie przechowywał takie pieniądze, papiery wartościowe i aktywa zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich jurysdykcji, a w przypadku, gdy aktywa są przechowywane na rachunku zbiorczym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, odpowiednio w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC") i Amerykańskiej Komisji Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi ("CFTC").

10. Zabezpieczenie

10.1. AM CY przyjmuje do wiadomości, że zabrania się jej przyjmowania lub przyznawania obciążeń, hipotek, zastawów lub innych obciążeń na produktach finansowych przechowywanych w imieniu użytkownika lub w związku z nimi, chyba że dotyczy to wydatków i nakładów poniesionych zgodnie z niniejszą Umową (innych niż niezapłacone opłaty) lub zgodnie z instrukcjami użytkownika zawartymi w niniejszej Umowie.

10.2. Z zastrzeżeniem punktu 10.1, użytkownik niniejszym instruuje i zgadza się, że wszystkie aktywa dowolnego rodzaju posiadane przez AM CY lub w imieniu AM CY dla użytkownika (w tym między innymi wszelkie produkty finansowe posiadane przez AM AS lub AM PTY (jeśli dotyczy)) są niniejszym zastawione na rzecz AM CY i podlegają doskonałemu zastawowi i zabezpieczeniu o pierwszym pierwszeństwie na rzecz AM CY lub AM AS lub AM PTY (jeśli dotyczy) w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań i zobowiązań wobec AM CY i AM AS lub AM PTY (jeśli dotyczy) wynikających z niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek innego dokumentu. Jeśli użytkownik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszej Umowy, AM CY lub AM AS lub AM PTY (w zależności od przypadku) może połączyć lub skonsolidować dowolne konta użytkownika, zamienić na pieniądze lub pod kontrolą AM CY lub AM AS lub AM PTY (w zależności od przypadku), wymaganą część majątku użytkownika wystarczającą do zaspokojenia zaległych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i zastosować do wpływów lub dowolnego majątku, nad którym AM CY lub AM AS lub AM PTY lub Podmiot stowarzyszony (w zależności od przypadku) posiada lub kontroluje w celu spłaty zobowiązań użytkownika wobec AM CY lub AM AS lub AM PTY (w zależności od przypadku) wynikających z niniejszej Umowy. Prawa te stanowią dodatek do wszelkich praw, jakie AM CY, AM AS lub AM PTY (w zależności od przypadku) mogą posiadać na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy punkt 10 może stanowić zabezpieczenie na rzecz AM CY, AM AS lub AM PTY.

11. Zdarzenia niewykonania zobowiązania i podejrzane działania

11.1. Zdarzenie "Domyślne" występuje automatycznie, bez powiadomienia, gdy:

 • a) naruszenia/odstąpienia przez użytkownika od jakiejkolwiek umowy z AM CY;
 • b) niedostarczenia przez użytkownika zadowalającego dla AM CY zapewnienia wykonania zobowiązania, na żądanie AM CY według własnego uznania AM CY;
 • c) zerowy kapitał własny lub deficyt na koncie;
 • d) wykonanie zlecenia, na które użytkownik nie posiadał wystarczających środków;
 • e) postępowania prowadzonego przez Klienta na mocy prawa upadłościowego, niewypłacalnościowego lub podobnego;
 • f) cesja na rzecz wierzycieli;
 • g) wyznaczenie syndyka, powiernika, likwidatora lub podobnego urzędnika dla użytkownika lub jego majątku;
 • h) złożenie przez użytkownika wprowadzających w błąd/wprowadzających w błąd oświadczeń lub oświadczeń, które później staną się wprowadzające w błąd/wprowadzające w błąd;
 • i) niezdolność do czynności prawnych;
 • j) postępowanie mające na celu zawieszenie działalności lub licencji przez dowolny organ regulacyjny lub organizację; lub
 • k) AM CY ma powody sądzić, że którekolwiek z powyższych zdarzeń może wystąpić w najbliższym czasie.

11.2. Użytkownik bezwarunkowo zgadza się, że w przypadku naruszenia AM CY może wypowiedzieć dowolne lub wszystkie zobowiązania AM CY wobec użytkownika, a AM CY ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia, zlikwidować wszystkie lub dowolną część pozycji użytkownika na dowolnym koncie w AM CY, indywidualnym, wspólnym, firmowym lub powierniczym, w dowolnym czasie i w dowolny sposób oraz za pośrednictwem dowolnego rynku lub dealera. Użytkownik zgadza się nie pociągać AM CY lub AM AS lub AM PTY lub jakichkolwiek podmiotów stowarzyszonych do odpowiedzialności za wszelkie działania, zaniechania, koszty, opłaty (w tym między innymi honoraria prawników) lub zobowiązania związane z jakimkolwiek Niewykonaniem zobowiązania lub jakąkolwiek transakcją podjętą przez AM CY w przypadku Niewykonania zobowiązania.

11.3. Jeśli AM CY lub AM AS lub AM PTY lub jakikolwiek podmiot stowarzyszony, według własnego uznania, uzna, że którekolwiek z kont użytkownika było zaangażowane w jakiekolwiek oszustwo lub przestępstwo lub naruszenie prawa lub Obowiązujących przepisów, lub uzyskało do niego dostęp w sposób niezgodny z prawem, lub w inny sposób jest zaangażowane w jakąkolwiek podejrzaną działalność (niezależnie od tego, czy jest ofiarą, sprawcą czy w inny sposób), AM CY może zawiesić lub zamrozić konto lub jakiekolwiek przywileje konta, może zamrozić lub zlikwidować fundusze lub aktywa, lub może skorzystać z dowolnego ze środków zaradczych w niniejszej Umowie w przypadku "naruszenia".

12. Prowizja i opłaty

12.1. Gdy użytkownik wyda AM CY polecenie kupna lub sprzedaży produktów finansowych, a transakcja zostanie zawarta przez AM CY w imieniu użytkownika, niezależnie od tego, czy jest ona częściowa czy pełna, użytkownik musi dokonać płatności na rzecz AM CY:

 • a) prowizja lub pośrednictwo według stawek, o których AM CY może okresowo informować;
 • b) wszelkie opłaty, podatki, opłaty skarbowe lub inne opłaty nakładane od czasu do czasu na lub w związku z transakcjami zawartymi w imieniu użytkownika; oraz
 • c) odsetki lub wszelkie niezapłacone kwoty należne na mocy niniejszej Umowy, naliczone od dnia wymagalności do dnia całkowitej spłaty kwoty(-ów).

12.2. AM CY może pobierać od użytkownika opłaty za dostarczanie przez nas danych rynkowych lub innych funkcji konta lub inne opłaty, o których w uzasadniony sposób informujemy użytkownika od czasu do czasu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikując je na stronie internetowej AM CY. Użytkownik upoważnia AM CY do potrącania prowizji i opłat lub innych kwot (w tym odsetek) należnych od użytkownika bezpośrednio z jego konta.

12.3. Jeśli użytkownik został skierowany do AM CY lub w imieniu agenta lub innej osoby trzeciej, taki agent lub osoba trzecia może otrzymać korzyści w postaci prowizji lub rabatu od AM CY, pod warunkiem, że jest to dozwolone zgodnie z Obowiązującymi przepisami.

12.4. AM CY zastrzega sobie prawo do zmiany lub nałożenia opłat w związku z usługami świadczonymi użytkownikowi w dowolnym momencie. AM CY powiadomi użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o takim nałożeniu lub zmianie.

12.5. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie kwoty płatne przez użytkownika na podstawie niniejszej Umowy zawierają podatek GST.

12.6. Prowizje i opłaty są takie, jak określono na stronie internetowej AM CY, chyba że AM CY wcześniej uzgodni inaczej na piśmie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AM CY potrąca prowizje/opłaty z jego kont, co spowoduje zmniejszenie kapitału własnego konta. Pozycje zostaną zlikwidowane, jeśli prowizje lub inne opłaty spowodują niedobór na koncie. Zmiany prowizji/opłat wchodzą w życie natychmiast po:

 • a) zamieszczenie na stronie internetowej AM CY lub w wiadomości e-mail; lub
 • b) inne pisemne powiadomienie użytkownika.

Środki zostaną wypłacone dopiero po rozliczeniu transakcji. Warunki wpłaty i wypłaty środków (w tym okresy przechowywania) są określone na stronie internetowej AM CY.

12.7. Ujemne saldo konta: Jeśli na koncie gotówkowym wystąpi deficyt, do czasu spłaty salda naliczane będą odsetki. Użytkownik zgadza się pokryć uzasadnione koszty windykacji niezapłaconego deficytu, w tym opłaty prawników i agentów windykacyjnych.

13. Notowania, informacje rynkowe, badania i linki internetowe

Notowania, wiadomości, badania i informacje dostępne za pośrednictwem AM CY (w tym za pośrednictwem linków do zewnętrznych stron internetowych) ("Informacje") mogą być przygotowywane przez dostawców zewnętrznych. Informacje są własnością AM CY, dostawców lub ich licencjodawców i są chronione prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie rozpowszechniać, nie sprzedawać ani nie wykorzystywać komercyjnie Informacji w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody AM CY i dostawców. AM CY zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Informacji. Żadna z Informacji nie stanowi porady, rekomendacji ani zachęty do kupna lub sprzedaży. Ani AM CY, ani dostawcy nie gwarantują dokładności, aktualności ani kompletności Informacji, a przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z niezależnym doradcą. UŻYTKOWNIK POLEGA NA NOTOWANIACH, DANYCH LUB INNYCH INFORMACJACH NA WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYM WYPADKU AM CY ANI DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z INFORMACJI. NIE MA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH INFORMACJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW.

Wyniki aktywów w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

14. Licencja na korzystanie z oprogramowania AM CY

AM CY udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z oprogramowania AM CY (zwanego dalej "Oprogramowaniem") wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Tytuł do Oprogramowania AM CY i jego aktualizacji pozostaje wyłączną własnością AM CY, w tym wszystkie patenty, prawa autorskie i znaki towarowe. Użytkownik nie może sprzedawać, wymieniać ani przekazywać Oprogramowania AM CY innym osobom. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować lub redukować do postaci czytelnej dla człowieka, ani dostosowywać Oprogramowania AM CY lub wykorzystywać go do tworzenia prac pochodnych, chyba że AM CY wyrazi na to pisemną zgodę. AM CY ma prawo do natychmiastowego zabezpieczenia roszczeń w przypadku groźby naruszenia tych zobowiązań. Niniejsza klauzula obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

15. Wyłączenie odpowiedzialności i odszkodowania umowne

15.1. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć AM CY i Podmioty stowarzyszone przed wszelkimi działaniami, zaniechaniami, roszczeniami, kosztami, wydatkami, opłatami (w tym między innymi opłatami prawnymi), karami, stratami, odszkodowaniami, podatkami, opłatami i innymi zobowiązaniami, które AM CY i/lub Podmioty stowarzyszone mogą ponieść lub na które mogą zostać narażone w związku z:

 • a) jakiegokolwiek rachunku (rachunków) użytkownika lub jakiejkolwiek transakcji lub jakiejkolwiek pasującej transakcji na giełdzie lub rynku, lub z brokerem lub pośrednim brokerem lub agentem;
 • b) wykonanie jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego na mocy niniejszej Umowy;
 • c) wypełnienie wszelkich zobowiązań AM CY, których AM CY nie wykona z powodu Przypadku Naruszenia;
 • d) awarii lub usterki spowodowanej niewłaściwym korzystaniem z platformy AM CY;
 • e) przerwanie, wstrzymanie, opóźnienie lub błąd danych instrukcji handlowych, które mogą wystąpić z powodu nieprawidłowego działania, zerwania, opóźnienia lub innych czynników internetowej transmisji danych;
 • f) straty wynikające z niewłaściwego ujawnienia konta i hasła użytkownika, jego danych osobowych lub informacji handlowych w wyniku jego własnego postępowania;
 • g) korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej przez AM CY powodującego straty dla użytkownika i/lub strony trzeciej;
 • h) wszelkie zdarzenia siły wyższej, w tym wypowiedzenia wojny, akty terroryzmu, katastrofy ekologiczne, nieoczekiwane zmiany w sferze prawnej/regulacyjnej itp. poza kontrolą AM CY.

15.2. Użytkownik zgadza się również i przyjmuje do wiadomości, co następuje:

 • a) Rejestrując się i otwierając konto w AM CY, użytkownik gwarantuje, że przestrzega odpowiednich przepisów prawa oraz obowiązujących przepisów i zasad korzystania z platformy AM CY. Zabrania się niewłaściwego korzystania z platformy handlowej AM CY i świadczonych usług poprzez rozpowszechnianie nielegalnych lub szkodliwych informacji lub angażowanie się w szkodliwe zachowania, w tym między innymi rozpowszechnianie fałszywych reklam, brutalnych obrazów, obraźliwych lub oczerniających komentarzy, naruszanie prywatności osób i wszelkich innych informacji niezgodnych z prawem i przepisami. Użytkownik nie może angażować się w działania, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub jakiekolwiek inne prawa i interesy prawne. AM CY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego postępowania.
 • b) AM CY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o charakterze karnym, pośrednim, okazjonalnym, specjalnym lub powiązanym, w tym między innymi za pośrednie szkody osobiste, utratę zysków biznesowych, przerwę w handlu, utratę informacji biznesowych lub utratę jakichkolwiek innych korzyści.
 • c) Ponieważ inwestycje w papiery wartościowe lub inne produkty finansowe wiążą się z ryzykiem straty, AM CY nie ponosi odpowiedzialności za zyski i straty oraz ryzyko związane z inwestycją.
 • d) AM CY i nasze spółki stowarzyszone i podmioty powiązane nie mogą zagwarantować absolutnej wiarygodności i dokładności takich informacji, które dostarczają jako notowania rynkowe, wykresy i komentarze, ani strat wynikających z niedokładności lub braku jakiejkolwiek zawartości rynku lub z subiektywnych czynników użytkownika.
 • e) Internet zawiera nieodłączny poziom ryzyka i pomimo najlepszych starań AM CY możliwe jest, że złośliwe włamanie lub nieprawidłowe działanie serwera internetowego może opóźnić publikację lub wpłynąć na prawdziwość informacji rynkowych i innych informacji związanych z papierami wartościowymi.
 • f) Konfiguracja urządzenia może być niekompatybilna z internetowym systemem transakcyjnym AM CY, powodując niepowodzenie zamówień lub prowizji. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić to do AM CY i uzyskać pomoc techniczną. AM CY nie ponosi za to odpowiedzialności.
 • g) AM CY nie bada ani nie weryfikuje treści dostarczanych przez nasze spółki stowarzyszone i nasze podmioty stowarzyszone i nie gwarantuje ich autentyczności, co powinno być oceniane przez użytkownika i za co AM CY lub jej spółki stowarzyszone lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności.

15.3. Odszkodowanie umowne

Użytkownik potwierdza, że podczas korzystania z systemu AM CY mogą wystąpić opóźnienia lub przerwy, w tym wynikające z celowego zabezpieczenia systemu AM CY przez AM CY. W żadnym wypadku, poprzez podjęcie jakichkolwiek działań i bez względu na straty poniesione przez użytkownika, zobowiązanie AM CY nie może przekroczyć całkowitej kwoty maksymalnej miesięcznej prowizji zapłaconej przez użytkownika na rzecz AM CY w ciągu sześciu (6) miesięcy przed wystąpieniem jakiegokolwiek roszczenia.

16. Prywatność i poufność

16.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że otwierając u nas konto i przekazując nam instrukcje dotyczące kupna lub sprzedaży produktów finansowych, przekazuje nam dane osobowe w rozumieniu cypryjskiej "Ustawy o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych z 2018 r. (Ustawa 125(I)/2018)", z późniejszymi zmianami. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas wszystkich takich informacji w celu wykonania Umowy i administrowania relacjami między użytkownikiem a nami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że może to skutkować przesłaniem jego danych osobowych poza Republikę Cypryjską lub Europejski Obszar Gospodarczy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i ujawnianie przez nas takich informacji zgodnie z niniejszą Umową i naszą Polityką prywatności opublikowaną na naszej stronie internetowej, która może być okresowo aktualizowana. W przypadku, gdy użytkownik ujawni nam swój Numer Identyfikacji Podatkowej ("NIP"), będziemy przestrzegać Obowiązujących Przepisów w zakresie obsługi, przechowywania i przetwarzania tego numeru NIP.

16.2. Informacje poufne obejmują między innymi informacje dotyczące naszej działalności, w tym wszelkich operacji, procesów, produktów i technologii, spraw, handlu, transakcji, klientów, dostawców (zwane dalej "Informacjami poufnymi"), ale nie obejmują informacji, które:

 • a) jest lub stanie się publicznie znana w sposób inny niż w wyniku naruszenia niniejszej Umowy lub Polityki prywatności AM CY;
 • b) jest w zgodnym z prawem posiadaniu użytkownika przed otrzymaniem od nas takich informacji;
 • c) jest otrzymywany przez użytkownika bez obowiązku zachowania poufności.

AM CY i zobowiązujesz się tego nie robić:

 • a) ujawniać jakiejkolwiek osobie jakichkolwiek Informacji Poufnych, z wyjątkiem przypadków dozwolonych niniejszą Umową lub przepisami prawa;
 • b) wykorzystywać Informacji Poufnych w jakimkolwiek celu innym niż wykonywanie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.

Niniejsza klauzula i jej działanie pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

17. Klient musi utrzymywać alternatywne ustalenia handlowe

Systemy komputerowe, takie jak te używane przez AM CY, są z natury podatne na zakłócenia, opóźnienia lub awarie. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PODJĄĆ UZASADNIONE KROKI W CELU UTRZYMANIA ALTERNATYWNYCH USTALEŃ HANDLOWYCH OPRÓCZ RACHUNKU AM CY W CELU REALIZACJI ZLECEŃ W PRZYPADKU, GDY SYSTEM AM CY JEST NIEDOSTĘPNY.

18. Oświadczenie o ujawnieniu informacji

AM CY niniejszym ujawnia użytkownikowi następujące informacje:

18.1. Papiery wartościowe nabyte przez użytkownika będą podlegać, między innymi, wszystkim warunkom i ograniczeniom wskazanym w punkcie 9.4 Umowy.

18.2. Użytkownik będzie faktycznym właścicielem środków na swoim koncie i zapewni, że źródło i wykorzystanie środków jest zgodne z prawem, a procedury wpłaty i wymiany walut są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa i obowiązującymi przepisami jurysdykcji użytkownika. Wszelkie spory wynikające z własności i legalności środków użytkownika lub jakiejkolwiek związanej z nimi odpowiedzialności będą wyłącznie odpowiedzialnością użytkownika. Jeśli w wyniku tego AM CY, AM AS lub AM PTY (w zależności od przypadku) poniesie jakiekolwiek straty, AM CY, AM AS lub AM PTY (w zależności od przypadku) zostaną w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez użytkownika.

19. Ograniczenie odpowiedzialności i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

19.1. Z zastrzeżeniem postanowień odpowiednich przepisów prawa obowiązujących w Republice Cypryjskiej:

 • a) AM CY i jego podmioty stowarzyszone nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub innych (w tym dokładności, dostępności, kompletności lub jakości), w odniesieniu do wszelkich usług oferowanych na mocy Umowy, w tym między innymi platformy handlowej AM CY;
 • b) AM CY i jej podmioty stowarzyszone są wyłączone z wszelkiej odpowiedzialności umownej lub innej związanej z lub wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek usługi, która ma być świadczona na mocy niniejszej Umowy, oraz za wszelkie straty poniesione przez użytkownika bezpośrednio lub pośrednio, bez ograniczeń, w wyniku lub wynikając z:
  • i. wszelkie niedokładności, błędy, opóźnienia lub pominięcia w jakichkolwiek informacjach dostarczonych użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy;
  • ii. wszelkie opóźnienia, awarie lub nieścisłości lub utrata dostępu do świadczenia usług na rzecz użytkownika, w tym, bez ograniczeń, wszelkie opóźnienia, awarie lub nieścisłości lub utrata dostępu do platformy transakcyjnej lub w odniesieniu do przekazywania zleceń, instrukcji lub innych informacji;
  • iii. jakiejkolwiek błędnej interpretacji zamówienia lub instrukcji, które są niejasne, dwuznaczne lub niekonkretne; lub
  • iv. zdarzenie zakłócenia usługi.

19.2. AM CY i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) ani innej za jakąkolwiek utratę przyszłych zysków lub wydatków ani za szczególne, pośrednie lub wtórne szkody wynikające ze świadczenia usługi i świadczenia usług powierniczych lub depozytowych (w stosownych przypadkach).

19.3. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik zwalnia, zwalnia z odpowiedzialności i zabezpiecza oraz zgadza się zabezpieczyć AM CY, jej podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, współpracowników, agentów i przedstawicieli, a także ich podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z:

 • a) jakiegokolwiek uchybienia, wynikającego z działania lub zaniechania użytkownika w ramach niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek zamówienia, dyspozycji lub transakcji;
 • b) naruszenia przez użytkownika obowiązujących przepisów prawa;
 • c) jakiekolwiek oświadczenie lub gwarancja złożone lub udzielone przez użytkownika na mocy niniejszej Umowy okażą się nieprawdziwe lub niepoprawne;
 • d) wszelkie błędy, zaniechania, oszustwa, nadużycia, zaniedbania, sprzeniewierzenia lub działania przestępcze lub zaniechania ze strony użytkownika lub któregokolwiek z jego klientów, pracowników, agentów lub upoważnionych osób, konsultantów lub pracowników;
 • e) jakiejkolwiek awarii któregokolwiek z systemów komputerowych lub elektronicznych lub sieci użytkownika w zakresie działania, dostępności lub pomyślnego przesyłania danych do AM CY, lub jakiegokolwiek błędu lub nieadekwatności danych lub informacji wprowadzonych do takich systemów lub sieci przez użytkownika;
 • f) wszelkie opóźnienia w przetwarzaniu jakichkolwiek zleceń lub instrukcji, w tym na przykład w wyniku opóźnień systemowych lub rynkowych, lub z powodu procedur weryfikacji lub nieautoryzowanych procesów, lub z powodu czasu oczekiwania na połączenie lub przestrzegania wewnętrznych zasad i procedur;
 • g) wszelkie działania podjęte przez AM CY zgodnie z prawem, na podstawie lub w związku z niniejszą Umową;
 • h) wszelkie instrukcje, żądania lub polecenia wydane przez użytkownika;
 • i) z powodu spełnienia przez AM CY jakiegokolwiek polecenia, żądania lub wymogu obowiązującego prawa, jakiegokolwiek rynku finansowego, jakiegokolwiek organu rządowego lub jakiegokolwiek organu regulacyjnego posiadającego jurysdykcję nad AM CY;
 • j) wynikające z i w związku z lub w jakikolwiek sposób związane z przyjęciem przez AM CY w dobrej wierze i działaniem zgodnie z instrukcjami otrzymanymi faksem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, które są podpisane lub rzekomo podpisane przez użytkownika lub jakąkolwiek upoważnioną osobę;
 • k) wynikające z przestrzegania przez AM CY niniejszej Umowy; lub
 • l) płatne w związku z nabyciem jakiegokolwiek produktu finansowego lub w związku z jakimikolwiek wezwaniami lub żądaniami płatności (w tym niespłaconego kapitału) w odniesieniu do nich.

20. Zmiana i rozwiązanie umowy

20.1. AM CY może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Umowę. Wszelkie zmienione warunki niniejszej Umowy wchodzą w życie pięć (5) dni roboczych po dacie powiadomienia e-mail wysłanego do użytkownika lub dacie opublikowania go na stronie internetowej AM CY (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Jakiekolwiek dalsze korzystanie z usług po dacie wejścia w życie stanowi akceptację wszelkich zmienionych warunków.

W tym okresie Klient może wysłać pisemne zawiadomienie o sprzeciwie pocztą elektroniczną na adres global@admiralmarkets.com. W takim przypadku Klient musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z usług AM CY, z wyjątkiem konieczności zamknięcia wszystkich rachunków obrotu papierami wartościowymi (lub innych rachunków, na których papiery wartościowe są dostępne do obrotu).

Przed rozpoczęciem korzystania z usług AM CY należy uważnie przeczytać niniejszą Umowę, ponieważ użytkownik może zostać klientem AM CY po przestrzeganiu wszystkich warunków niniejszej Umowy. Po skorzystaniu z funkcji platformy transakcyjnej AM CY, użytkownik nawiązuje relację z AM CY na podstawie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa reguluje wszystkie zlecenia i instrukcje kupna lub sprzedaży produktów finansowych otrzymane od użytkownika oraz wszystkie transakcje zawarte przez AM CY w imieniu użytkownika. Każda zmieniona umowa zastąpi wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a AM CY w tej samej sprawie. Niniejsza klauzula nie wyklucza skutków innych dokumentów, zasad i umów AM CY.

20.2. Bez uszczerbku dla klauzuli 11 Niewykonanie zobowiązania, AM CY może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie za wypowiedzeniem. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem 5-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie niniejszej Umowy:

 • a) nie ma wpływu na zaległe zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, które pozostają niezrealizowane w momencie rozwiązania Umowy;
 • b) nie wpłynie na żadne zobowiązania, które mogły już zostać zaciągnięte przez którąkolwiek ze stron w odniesieniu do jakichkolwiek niezrealizowanych zamówień, instrukcji lub transakcji już realizowanych w imieniu użytkownika lub jakichkolwiek praw lub obowiązków prawnych, które mogły już powstać na mocy niniejszej Umowy lub jakichkolwiek instrukcji złożonych na jej podstawie; oraz
 • c) nie wpłynie na działanie klauzul 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19 lub 20, stosownie do przypadku.

Po rozwiązaniu umowy użytkownik zapłaci AM CY wszelkie zaległe prowizje, opłaty, prowizje i należne podatki.

20.3. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem klauzuli 12 Prowizje i opłaty oraz bez ograniczania klauzuli 11 Przypadek naruszenia, AM CY:

 • a) może wykonać jedną lub więcej z poniższych czynności:
  • i. anulować wszelkie niezrealizowane zamówienia i instrukcje;
  • ii. zawrzeć jedną lub więcej transakcji, aby wpłynąć na zamknięcie jednej lub więcej nierozliczonych transakcji lub otwartych pozycji;
  • iii. rozliczenia jakiejkolwiek transakcji, która nie została rozliczona w momencie rozwiązania umowy;
  • iv. wykonywania wszelkich innych praw AM CY wynikających z niniejszej Umowy; oraz
  • v. zrobić lub powstrzymać się od zrobienia czegokolwiek innego, co AM CY uzna za uzasadnione w kontekście rozwiązania niniejszej Umowy (lub jej części); oraz
 • b) w stosownych przypadkach, w rozsądnym terminie i z zastrzeżeniem wszelkich zastawów, które mogą być wykonywane, przekaże lub spowoduje przekazanie tych produktów finansowych, w porozumieniu z odpowiednim powiernikiem, zgodnie z instrukcjami użytkownika, pod warunkiem, że AM CY jest w dobrej wierze w stanie zorganizować i jest prawnie upoważniony do dokonania takiego transferu.
 • c) pobierze prowizję i wszelkie inne obowiązujące opłaty, opłaty i podatki od sprzedaży lub przeniesienia produktu finansowego.

W przypadku sprzedaży produktów finansowych może wystąpić niedobór między zainwestowaną kwotą a kwotą odzyskaną po sprzedaży. AM CY i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe niedobory. Wszelkie niedobory będą ponoszone przez użytkownika. W przypadku, gdy produkty finansowe nie mogą zostać sprzedane, wykupione lub przeniesione, AM CY wystawi certyfikaty produktów finansowych na koszt użytkownika i przekaże te certyfikaty użytkownikowi. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać do momentu, gdy AM CY przekaże, sprzeda, umorzy lub w inny sposób rozdysponuje produkty finansowe lub wypłaci użytkownikowi wpływy.

21. Polityka prywatności

Klient oświadcza, że przeczytał i zrozumiał informacje zawarte w "Polityce prywatności", którą można znaleźć na stronie internetowej AM CY i wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, które Klient udostępnił Podmiotom stowarzyszonym zgodnie z nią. Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie corocznego powiadomienia o Polityce prywatności za pośrednictwem strony internetowej AM CY i będzie monitorować stronę internetową AM CY pod kątem zmian w Polityce prywatności.

22. Procedury wnoszenia skarg

Podsumowanie wewnętrznej polityki AM CY dotyczącej rozpatrywania skarg zostanie udostępnione Klientowi za pośrednictwem strony internetowej AM CY.

23. Prawo właściwe i jurysdykcja

Klient nieodwołalnie zgadza się, że niniejsza Umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, bez nadawania mocy obowiązującej przepisom kolizyjnym. Klient nieodwołalnie zgadza się również, że sądy Republiki Cypryjskiej będą miały wyłączną jurysdykcję we wszystkich sporach związanych z lub wynikających z wykonania lub wykonania niniejszej Umowy, jakiejkolwiek transakcji na jej podstawie lub któregokolwiek z rachunków Klienta i nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji takich sądów. Klient zrzeka się wszelkich zastrzeżeń, które może mieć w dowolnym momencie, do wszczęcia jakiegokolwiek postępowania w takim sądzie i zgadza się nie twierdzić, że takie postępowanie zostało wszczęte na niedogodnym forum lub że taki sąd nie ma nad nim jurysdykcji.

Powyższe nie stanowi jednak przeszkody dla AM CY lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych do wniesienia powództwa do dowolnego sądu innej jurysdykcji, według własnego uznania.

24.Różne

24.1. Użytkownik zgadza się, że niniejsza Umowa oraz różne dokumenty informacyjne i zasady wydane przez AM CY, ze zmianami wprowadzanymi od czasu do czasu, zawierają pełną umowę zawartą między nami a użytkownikiem. Niniejsza Umowa oraz różne dokumenty informacyjne i zasady wydane przez AM CY, z późniejszymi zmianami, zastępują i zastępują wszelkie inne wyraźne i/lub dorozumiane umowy lub oświadczenia między użytkownikiem a AM CY.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności nieobjętych niniejszą Umową, warunki AM CY i wszystkie inne obowiązujące dokumenty informacyjne i zasady będą miały zastosowanie do Klientów, którzy handlują papierami wartościowymi. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej AM CY.

24.2. Jeśli jakikolwiek warunek niniejszej Umowy zostanie uznany za niewykonalny lub nieskuteczny, będzie on podlegał rozdzieleniu w najszerszym zakresie prawa i nie będzie musiał ograniczać wykonalności innych warunków niniejszej Umowy.

24.3. Użytkownik wyraża zgodę na nagrywanie przez AM CY wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z AM CY i jej Podmiotami stowarzyszonymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości politykę prywatności AM CY i wyraża zgodę na gromadzenie/wykorzystywanie przez AM CY informacji o użytkowniku zgodnie z zasadami AM CY i obowiązującymi przepisami.

24.4. Bez uprzedniej pisemnej zgody AM CY użytkownik nie może przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Po wysłaniu powiadomienia do użytkownika, AM CY może przenieść niniejszą Umowę na innego brokera, tradera lub brokera kontraktów futures. Niniejsza Umowa gwarantuje interesy następców lub cesjonariuszy AM CY. AM CY może rozwiązać niniejszą Umowę lub zakończyć świadczenie usług użytkownikowi w dowolnym momencie. Użytkownik może zamknąć swoje konto za pośrednictwem strony internetowej AM CY, informując AM CY za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak tylko po rozliczeniu wszystkich pozycji i spełnieniu wszystkich innych wymagań dotyczących zamknięcia konta, określonych na stronie internetowej AM CY, konto zostanie zamknięte.

24.5. Użytkownik upoważnia AM CY bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej do sprawdzenia informacji wymaganych przez AM CY do prowadzenia działalności biznesowej z użytkownikiem. Zapytanie może obejmować raport kredytowy i inne badanie kredytowe wymagane w przypadku naruszenia niniejszej Umowy lub złamania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub weryfikacji informacji dostarczonych przez użytkownika do bazy danych strony trzeciej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności na stronie internetowej AM CY, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika.

24.6. AM CY może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym momencie zgodnie z punktem 20 niniejszej Umowy. W przypadku, gdy jakiekolwiek warunki niniejszej Umowy zostaną uznane za całkowicie lub częściowo nieskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe warunki pozostaną ważne i wiążące w zakresie dozwolonym przez prawo.

24.7. Niniejsza Umowa jest dostępna w języku angielskim i innych językach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a wersjami w innych językach, wersja angielska będzie rozstrzygająca.