Zapisz w PDF Drukuj

ZASADY I WARUNKI ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

Obowiązujące od 01.09.2017


Admiral Markets Cyprus Ltd jest zarejestrowana (certyfikat rejestracji nr HE 310328) w Republice Cypryjskiej za pośrednictwem Departamentu Rejestracji Spółek i Oficjalnego Odbiorcy (http://www.mcit.gov.cy). Admiral Markets Cyprus Ltd jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (http://www.cysec.gov.cy) (licencja nr 201/13) i działa w ramach Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), (dyrektywa UE 2004/39/WE). Klient akceptuje i rozumie, że oficjalnym językiem Firmy jest język angielski. Stosunki między Klientem a Firmą są regulowane niniejszą Umową. Ponieważ niniejsza Umowa jest umową zawieraną na odległość, podlega między innymi ustawie o sprzedaży konsumenckich usług finansowych na odległość nr 242(I)/2004, która wdraża dyrektywę UE 2002/65/WE, zgodnie z którą podpisanie Umowy nie jest wymagane a umowa ma takie same uprawnienia i prawa sądowe, jak normalnie podpisana umowa.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. ONE, W TYM POWIADOMIENIE O RYZYKU ORAZ WSZELKIE DOŁĄCZONE POWIADOMIENIA LUB HARMONOGRAMY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZMIENIONE I/LUB PONOWIONE OD CZASU DO CZASU, OKREŚLAJĄ WARUNKI, NA KTÓRYCH ŚWIADCZAMY USŁUGI ORAZ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWNIE WIĄŻĄCYCH WARUNKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH UŻYTKOWNIKA, I W ZWIĄZKU Z TYM STANOWIĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY KLIENTEM A NAMI

POPRZEZ WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE NASZEGO FORMULARZA OTWARCIA RACHUNKU POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO SWOJĄ ZGODĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM NINIEJSZYMI WARUNKAMI. W ZWIĄZKU Z TYM MOGĄ PAŃSTWO UZNAĆ ZA STOSOWNE ZASIĘGNIĘCIE PORADY PRAWNEJ PRZED PODJĘCIEM DECYZJI. WYRAŻAJĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ ZGODĘ NA NIEPODWAŻANIE ZASADNOŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW NA PODSTAWIE ZAWARCIA Z NAMI UMOWY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG W IMIENIU OSÓB TRZECICH, W TYM PRACODAWCY,UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE JESTEŚ UPOWAŻNIONY PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ DO DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ DO WYRAŻENIA ZGADY NA NINIEJSZE WARUNKI W IMIENIU STRONY TRZECIEJ. ŚWIADCZYMY USŁUGI DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH FINANSOWYCH PRODUKTÓW POCHODNYCH. KONTRAKTY ZAWIERANE W NASZYM SERWISIE ONLINE SĄ PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI Z UŻYCIEM DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO LUB DŹWIGNI FINANSOWEJ, CZYLI OBROTU, KTÓRY NIESIE ZA SOBĄ WYSOKIE RYZYKO, W TYM RYZYKO UTRATY KAPITAŁU. CENA ZAWIERANEGO Z NAMI KONTRAKTU MOŻE SIĘ SZYBKO ZMIENIĆ, A PAŃSTWA ZYSKI I STRATY MOGĄ WYNOSIĆ WIELOKROTNOŚĆ KWOTY PIERWSZEJ INWESTYCJI LUB DEPOZYTU. JEŚLI NIE POSIADAJĄ PAŃSTWO WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW, ABY SPROSTAĆ WYMAGANIOM DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO, MOŻEMY ZAMKNĄĆ PAŃSTWA OTWARTE POZYCJE NATYCHMIAST I BEZ POWIADAMIANIA I MOŻE OKAZAĆ SIĘ KONIECZNE DOSTARCZENIE NAM DALSZYCH ŚRODKÓW NA POKRYCIE WSZELKICH STRAT. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RYZYKA ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU 2, ABY ZROZUMIEĆ RYZYKO PROWADZENIA TRANSAKCJI Z UŻYCIEM DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO LUB DŹWIGNI FINANSOWEJ. PROWADZENIE TRANSAKCJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TE PRODUKTY, MOŻE NIE BYĆ ODPOWIEDNIE DLA WSZYSTKICH I NIE POWINNIPAŃSTWO ICH PODEJMOWAĆ, JEŚLI NIE ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I NIE AKCEPTUJĄ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM TRANSAKCJI Z UŻYCIEM DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO LUB DŹWIGNI FINANSOWEJ I JEŚLI NIE MOGĄ SOBIE PAŃSTWO POZWOLIĆ NA PONIESIENIE STRAT.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

"Rachunek" oznacza osobisty rachunek Klienta do wewnętrznych obliczeń, na którym rejestrowane są wszystkie transakcje Klienta, zlecenia i operacje związane z rachunkiem.

"Umowa" oznacza umowę o świadczenie Usługi zawartą między Admiral Markets Cyprus Ltd a Klientem.

"Usługa dodatkowa" oznacza Usługę uznawaną za usługę dodatkową w rozumieniu Ustawy o rynku papierów wartościowych.

"Kwestionariusz adekwatności" oznacza kwestionariusz zawierający pytania dotyczące doświadczenia, wiedzy, celów inwestycyjnych itp. Klienta.

"Klient" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która zawarła Umowę z Admiral Markets Cyprus Ltd.

"Relacja z klientem" oznacza stosunki prawne między Admiral Markets Cyprus Ltd a Klientem wynikające z Umowy.

"Zdarzenie korporacyjne" oznacza zdarzenie wynikające z decyzji organu zarządzającego emitenta papieru wartościowego, które według szacunków Admiral Markets Cyprus Ltd może wpłynąć na prawa i obowiązki właściciela Papierów Wartościowych.

"Administrator" oznacza instytucję kredytową świadczącą usługi w zakresie przechowywania, rejestracji i/lub rozrachunku środków pieniężnych i papierów wartościowych, firmę maklerską posiadającą odpowiednią licencję, depozytariusza lub system rozliczeniowy używany przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

"Ogólne Warunki" oznacza niniejsze warunki Admiral Markets Cyprus Ltd.

"Postanowienia imperatywne" oznacza postanowienia prawa zawarte w aktach prawnych, od których nie można odstąpić w drodze umowy na rzecz Admiral Markets Cyprus Ltd.

"Opłata za brak aktywności" suma pobierana od klientów, którzy nie dokonali żadnej transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy i mają dodatnie saldo na rachunku handlowym.

"Usługa Inwestycyjna" oznacza Usługę uważaną za usługę inwestycyjną zgodnie z Ustawą o rynku papierów wartościowych.

"Waluta Główna" oznacza główną walutę, jak określono w sekcji 4.3.5.

"Meta Trader 4" oznacza platformę oprogramowania przeznaczoną do handlu online, która jest technologiczną podstawą świadczenia Usługi.

"Zlecenie" oznacza dyspozycję złożoną przez Klienta Admiral Markets Cyprus Ltd zgodnie z warunkami Umowy dotyczącą wykonania Transakcji.

"Strona" oznacza każdego z Admiral Markets Cyprus Ltd i Klienta.

"Cennik" oznacza cennik Usług przyjęty przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

"Zasady przetwarzania danych klientów" oznaczają zasady ustanowione i stosowane przez Admiral Markets Cyprus Ltd do przetwarzania danych Klienta i które stanowią część niniejszych Ogólnych Warunków.

"Usługa" oznacza usługę świadczoną przez Admiral Markets Cyprus Ltd na rzecz Klienta w ramach Umowy.

"Warunki Świadczenia Usług" oznaczają warunki Usługi ustanowione przez Admiral Markets Cyprus Ltd, stanowiące część dowolnej Umowy zawartej w celu świadczenia odpowiedniej Usługi.

„StronaTrzecia“ oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną niebędącą Stroną.

"Transakcja" oznacza transakcję z aktywami Klienta zawartą przez Admiral Markets Cyprus Ltd na podstawie Umowy w imieniu Klienta lub Admiral Markets Cyprus Ltd i na rachunek Klienta.

"Dzień transakcji" oznacza dzień, w którym strony Transakcji zaakceptują wszystkie istotne warunki Transakcji.

"Data wyceny" oznacza dzień, w którym zmiana praw lub obowiązków wynikających z Papierów Wartościowych będących przedmiotem Transakcji zostanie odzwierciedlona na Rachunku.

"Strona internetowa" oznacza stronę internetową Admiral Markets Cyprus Ltd admiralmarkets.com/regulator=cysec i jej podstrony.

1.2. Obowiązywanie warunków ogólnych

1.2.1. Ogólne Warunki określają ogólną formę relacji z klientem.

1.2.2. Oprócz Warunków Ogólnych do Relacji z Klientem mają zastosowanie następujące zasady:

1.2.2.1. akty prawne Republiki Cypryjskiej;

1.2.2.2. Regulamin świadczenia usług i inne warunki Umów zaakceptowane przez Klienta;

1.2.2.3. Cennik;

1.2.2.4. akty prawne i przepisy obowiązujące w danym państwie, regulamin właściwego regulowanego rynku papierów wartościowych oraz giełdy i rejestru papierów wartościowych, jeżeli transakcje są zawierane na rynkach papierów wartościowych innych państw.

1.2.3. W relacjach z Klientami Strony przestrzegają Warunków Ogólnych, o ile nie są one sprzeczne z Warunkami świadczenia usług.

1.2.4. Strony przestrzegają Warunków Ogólnych i Warunków Świadczenia Usług oraz Cennika, o ile nie są one sprzeczne z innymi warunkami Umowy.

1.3. Klient może handlować za pośrednictwem swojego rachunku handlowego od 00.00.01 (GMT + 2) w poniedziałek do 00.00.00 (GMT + 2) w piątek. Należy zauważyć, że obrót niektórymi instrumentami finansowymi odbywa się w określonych ramach czasowych; klient jest odpowiedzialny za zapoznanie się ze specyfikacjami kontraktów takich instrumentów w celu uzyskania dalszych szczegółów przed dokonaniem transakcji.

1.4. Zmiana Ogólnych Warunków Świadczenia Usług oraz Cennika

1.4.1. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków, Warunków świadczenia Usług oraz Cennika. Admiral Markets Cyprus Ltd powiadamia Klienta o zmianach w Ogólnych Warunkach, Warunkach świadczenia Usług i Cenniku na Stronie internetowej lub w inny wybrany przez Admiral Markets Cyprus Ltd sposób (np. pocztą, e-mailem lub w ogólnokrajowym dzienniku) nie mniej niż 15 (piętnaście) dni kalendarzowych przed wejściem w życie odpowiednich zmian.

1.4.2. Jeśli Klient nie zgadza się ze zmianami, ma prawo do rozwiązania Umowy, powiadamiając o tym Admiral Markets Cyprus Ltd na piśmie lub w inny sposób zaakceptowany przez Admiral Markets Cyprus Ltd i wypełniając wszelkie swoje obowiązki wynikające z Umowy w terminie określonym w punkcie 1.4.1.

1.4.3. O ile nie jest to zabronione przez przepisy bezwzględne, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do jednostronnej zmiany Warunków Ogólnych, Cennika i Warunków świadczenia usług bez uprzedniego powiadomienia. W takim przypadku Admiral Markets Cyprus Ltd niezwłocznie powiadomi Klienta o zmianach w Witrynie lub w inny sposób (np. pocztą, e-mailem lub w ogólnokrajowej gazecie codziennej).

1.4.4. W przypadku określonym w Sekcji 1.4.3 Klient ma prawo natychmiast rozwiązać zmienioną Umowę, powiadamiając o tym Admiral Markets Cyprus Ltd na piśmie lub w inny sposób zaakceptowany przez Admiral Markets Cyprus Ltd i wypełniając wszelkie obowiązki wynikające z Umowy.

1.4.5. Jeżeli Klient nie skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punktach 1.4.2 i 1.4.4 Regulaminu w ciągu 15 dni kalendarzowych, uznaje się, że Klient wyraża zgodę na zmiany i nie ma żadnych roszczeń wobec Admiral Markets Cyprus Ltd w w związku ze zmianą Ogólnych Warunków, Regulaminu oraz Cennika.

1.5. Wymagania dotyczące dokumentów przesyłanych do Admiral Markets Cyprus Ltd

1.5.1. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo zażądać oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, lub w inny sposób składanego dokumentu. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo zażądać, by dokument wystawiony za granicą został zalegalizowany lub poświadczony w formie apostille, o ile w umowie pomiędzy Republiką Cypryjską a danym krajem nie przewidziano inaczej.

1.5.2. W przypadku dokumentu w języku obcym Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo zażądać przetłumaczenia dokumentu na język angielski lub inny język akceptowany przez Admiral Markets Cyprus Ltd. Na żądanie Admiral Markets Cyprus Ltd, odpowiednie tłumaczenie powinno zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza.

1.5.3. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo zakładać, że przedłożone dokumenty są autentyczne, ważne i poprawne.

1.5.4. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo sporządzić kopię dokumentu złożonego przez Klienta lub zachować oryginał dokumentu, o ile jest to możliwe.

1.5.5. Jeśli przedłożono dokumenty, które nie są zgodne z wymogami Admiral Markets Cyprus Ltd lub Admiral Markets Cyprus Ltd ma wątpliwości co do poprawności dokumentu, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i wstrzymać działania związane z tym dokumentem do momentu złożenia dodatkowych dokumentów.

IDENTYFIKACJA, REPREZENTACJA KLIENTA I POWIADOMIENIA

2.1. Identyfikacja Klienta

2.1.1. Przy ustanawianiu Relacji z Klientem, w tym zawieraniu Umowy i świadczeniu Usługi, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo zażądać dokumentów umożliwiających identyfikację Klienta i jego przedstawiciela.

2.1.2. Osoby fizyczne są identyfikowane na podstawie dokumentów tożsamości zgodnych z obowiązującymi przepisami określonymi przez Admiral Markets Cyprus Ltd (np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy) i/lub innych dokumentów wymaganych przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

2.1.3. Osoba prawna jest identyfikowana na podstawie odpisu z odpowiedniego rejestru zagranicznego lub świadectwa rejestracji i/lub na podstawie innych dokumentów wymaganych przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

2.2. Reprezentacja Klienta

2.2.1. Prawo reprezentacji Klienta musi zostać zaakceptowane przez Admiral Markets Cyprus Ltd. Admiral Markets Cyprus Ltd nie jest zobowiązana do przyjęcia dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentacji, w którym prawo to nie zostało jasno i jednoznacznie wyrażone. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji musi być sformalizowany zgodnie z procedurą określoną w przepisach i zgodnie z wymogami Admiral Markets Cyprus Ltd.

2.2.2. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo żądać, aby dokument potwierdzający prawo do reprezentacji, który został sformalizowany poza biurem Admiral Markets Cyprus Ltd, został poświadczony notarialnie lub w inny, równoważny sposób.

2.2.3. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo uznać, że dokument potwierdzający prawo Klienta do reprezentacji jest ważny tak długo, jak Admiral Markets Cyprus Ltd nie otrzyma dokumentów potwierdzających zmianę lub ustanie prawa do reprezentacji Klienta.

2.2.4. Na żądanie Admiral Markets Cyprus Ltd Klient będący osobą fizyczną jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia transakcji, a Klient będący osobą prawną jest zobowiązany do przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem swojego prawnego przedstawiciela.

2.2.5. Klient jest zobowiązany do powiadomienia Admiral Markets Cyprus Ltd o anulowaniu lub unieważnieniu poświadczonego notarialnie lub potwierdzonego pełnomocnictwa

2.3. Kody Dostępu i Powiadomienia

2.3.1. Po identyfikacji Klienta i akceptacji Umowy z Klientem, Admiral Markets Cyprus Ltd przekaże Klientowi kody dostępu (login i hasło) umożliwiające Klientowi składanie Zleceń za pośrednictwem MetaTrader.

2.3.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Admiral Markets Cyprus Ltd nie jest w stanie dowiedzieć się, czy ktoś inny niż Klient wprowadzał lub wprowadza zlecenia przy użyciu kodów dostępu Klienta. O ile nie określono inaczej i nie uzgodniono z Admiral Markets Cyprus Ltd, Klient nie zezwoli żadnej Osobie Trzeciej na dostęp do rachunku Klienta w jakimkolwiek celu.

2.3.3. Klient wyraża zgodę i oświadcza, że będzie przechowywał kody dostępu w bezpiecznym miejscu i nie ujawni ich Osobom Trzecim. Klient nie będzie postępować i będzie unikać podejmowania jakichkolwiek działań, które prawdopodobnie mogłyby pozwolić na nieprawidłowy lub nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z MetaTrader.

2.3.4. Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie zlecenia złożone za pośrednictwem i na podstawie jego Kodów Dostępu, a wszelkie takie zlecenia przekazywane Admiral Markets Cyprus Ltd będą uważane za otrzymane od Klienta. Klient jest również odpowiedzialny za wszystkie Zlecenia złożone za pośrednictwem i na podstawie kodów dostępu przedstawiciela.

2.3.5. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Admiral Markets Cyprus Ltd, jeśli zauważy, że jego kody dostępu są używane bez upoważnienia.

2.3.6. Po zawarciu Umowy Klient przekazuje swój adres e-mail do Admiral Markets Cyprus Ltd. Klient przyjmuje do wiadomości, że wymiana informacji i powiadomień między Klientem a Admiral Markets Cyprus Ltd odbywa się drogą elektroniczną. Admiral Markets Cyprus Ltd przesyła wszelkie dane osobowe skierowane do Klienta na trwałym nośniku drogą elektroniczną, chyba że na żądanie Klienta uzgodniono inny sposób przekazywania informacji.

Klasyfikacja Klientów

3.1. Admiral Markets Cyprus Ltd, dokonując klasyfikacji Klientów, postępuje zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, zasadami określonymi na stronie internetowej oraz jej procedurami wewnętrznymi. Jeśli Admiral Markets Cyprus Ltd nie powiadomił Klienta, że jest inaczej, w momencie świadczenia Usługi Klient jest traktowany jak klient detaliczny. Klienci Detaliczni to Klienci, którym zapewniana jest najszersza ochrona Inwestora podczas świadczeniu Usługi.

3.2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Admiral Markets Cyprus Ltd o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na jego klasyfikację do określonej kategorii klientów.

3.3. Identyfikacja wiedzy i doświadczenia Klienta

3.3.1. Przed świadczeniem Usługi Admiral Markets Cyprus Ltd jest zobowiązane do zebrania od Klienta informacji na temat jego doświadczenia i wiedzy, sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych, a także innych okoliczności związanych z Usługami Inwestycyjnymi i Papierami Wartościowymi w celu zidentyfikowania doświadczenia Klienta w zakresie działalność na rynku papierów wartościowych i znajomości rynku finansowego oraz planowanych Usług Inwestycyjnych i Papierów Wartościowych, a także w celu oceny stosowności i istotności Usług Inwestycyjnych.

3.3.2. Po ustanowieniu Relacji z Klientem i na odpowiednie żądanie Admiral Markets Cyprus Ltd, Klient jest zobowiązany do przedłożenia Admiral Markets Cyprus Ltd w Kwestionariuszu zatwierdzonym przez Admiral Markets Cyprus Ltd wszystkie dane i dokumenty wymagane przez Admiral Markets Cyprus Ltd w celu umożliwienia Admiral Markets Cyprus Ltd wykonywania jej obowiązków określonych w Sekcji 3.3.1. zgodnie z Umową zawartą z Klientem i przepisami prawa.

3.3.3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego i ciągłego powiadamiania Admiral Markets Cyprus Ltd o wszelkich danych i okolicznościach, które uległy zmianie w porównaniu z danymi przekazanymi w momencie zawarcia Umowy oraz jej późniejszymi zmienionymi wersjami. Admiral Markets Cyprus Ltd zakłada, że informacje przekazane przez Klienta są poprawne, dokładne, kompletne i aktualne, o ile Klient nie przekaże Admiral Markets Cyprus Ltd. nowych danych Admiral Markets Cyprus Ltd zaleca, aby Klient zaktualizował dane określone w niniejszej sekcji nie rzadziej niż raz w roku.

3.3.4. Jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd ma wątpliwości co do poprawności, dokładności, kompletności i aktualności danych przesłanych przez lub w imieniu Klienta, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo, według własnego uznania, nie świadczyć Usługi Inwestycyjnej i/lub żądać od Klienta dostarczenia dodatkowych informacji.

3.3.5. Jeżeli Klient nie dostarczył wymaganych informacji w celu oceny adekwatności lub dostarczył niewystarczające informacje, Admiral Markets Cyprus Ltd będzie trudniej lub niemożliwie ocenić stosowność Zabezpieczenia lub Usługi Inwestycyjnej. W wyżej wymienionych okolicznościach, a także w przypadku, gdy Admiral Markets Cyprus Ltd ma wątpliwości co do poprawności przekazanych danych, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo odmówić Klientowi świadczenia Usługi Inwestycyjnej.

3.4. Ocena adekwatności

3.4.1. Admiral Markets Cyprus Ltd ocenia adekwatność Papieru wartościowego i/lub Usługi inwestycyjnej dla danego Klienta, oferowanych lub zamawianych przez Klienta przed realizacją Usługi inwestycyjnej, biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie Klienta w sektorze inwestycyjnym, w tym możliwości Klienta związane z rozumieniem ryzyka związanego z danym Papierem wartościowym i/lub daną Usługą inwestycyjną.

3.4.2. Admiral Markets Cyprus Ltd ostrzega Klienta o nieodpowiedniości Usługi Inwestycyjnej lub Papieru Wartościowego, jeśli na podstawie informacji podanych przez Klienta Admiral Markets Cyprus Ltd stwierdzi, że Usługa lub Zabezpieczenie Inwestycji nie są adekwatne dla Klienta.

3.4.3. Admiral Markets Cyprus Ltd nie musi oceniać stosowności Usługi Papierów Wartościowych lub Usług Inwestycyjnych, a zatem interesy Klienta mogą być mniej chronione, jeśli spełnione zostaną wszystkie następujące warunki:

3.4.3.1. Usługa Inwestycyjna polegająca na przyjęciu, przekazaniu i/lub wykonaniu Zlecenia Transakcji z lub bez Usługi Dodatkowej jest świadczona z inicjatywy Klienta;

3.4.3.2. świadczenie usługi określonej w punkcie 3.4.3.1 dotyczy instrumentów rynku pieniężnego, obligacji niezawierających instrumentu pochodnego lub innych papierów wartościowych równoważnych takim obligacjom, akcjom lub jednostkom UCITS, akcjom dopuszczonym do obrotu na rynku regulowanym państwa, które jest członkiem Porozumienia EOG lub równoważnym państwem trzecim, lub inne mniej skomplikowane papiery wartościowe.

3.4.4. Po dokonaniu oceny adekwatności Admiral Markets Cyprus Ltd zakłada, że klient profesjonalny posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w związku z papierami wartościowymi, transakcjami i usługami inwestycyjnymi, w odniesieniu do których został zaklasyfikowany jako klient profesjonalny, a klient profesjonalny jest w stanie ponieść finansowe ryzyko związane z usługami inwestycyjnymi, które są zgodne z celami inwestycyjnymi klienta profesjonalnego.

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE AKTYWAMI KLIENTA

4.1. Zawierając Umowę, Admiral Markets Cyprus Ltd otworzy Rachunek dla Klienta.

4.2. Klient jest uprawniony do posiadania Papierów Wartościowych i pieniędzy powiązanych z Rachunkiem zgodnie z postanowieniami punktu 4 niniejszego Regulaminu.

4.3. Przechowywanie środków pieniężnych

4.3.1. Admiral Markets Cyprus Ltd zdeponuje Pieniądze Klienta na jednym lub więcej oddzielnych rachunkach, oddzielonych od pieniędzy Admiral Markets Cyprus Ltd. Oznacza to, że pieniądze Klienta są traktowane jako należące do Klienta i w żadnym wypadku Admiral Markets Cyprus Ltd nie będzie wykorzystywać pieniędzy Klienta w żadnym momencie w celu wypełnienia któregokolwiek ze swoich zobowiązań.

4.3.2. Admiral Markets Cyprus Ltd dołoży wszelkich starań, aby wybrać, mianować i dokonać okresowych przeglądów instytucji, w których zdeponowane zostaną pieniądze klienta, z należytą wprawą, ostrożnością i starannością. Należy zauważyć, że separowane konta będą zakładane, utrzymywane i obsługiwane zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

4.3.3. Admiral Markets Cyprus Ltd będzie prowadzić oddzielną ewidencję w systemie księgowym swoich własnych środków/aktywów oraz środków/aktywów przechowywanych w imieniu Klientów, aby w dowolnym momencie i bezzwłocznie rozróżnić środki posiadane przez jednego Klienta od środków posiadanych przez innych Klientów oraz od własnych środków/aktywów.

4.3.4. Klient ma prawo do prowadzenia Rachunku w dowolnej walucie dozwolonej przez Admiral Markets Cyprus Ltd. Informacje na temat dozwolonych walut, które mogą być przechowywane na Rachunku, są dostępne na stronie internetowej. Klient i Admiral Markets Cyprus Ltd ustalają w Umowie, jaka waluta jest Główną Walutą Rachunku. Klient i Admiral Markets Cyprus Ltd mogą zmienić Główną Walutę na podstawie umowy.

4.3.5. W odniesieniu do transakcji i operacji walutowych wykonywanych przez Klienta, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo stosować wszystkie warunki i ograniczenia ustanowione w kraju pochodzenia takiej waluty, w tym ograniczenia ustanowione przez banki korespondentów lub innych partnerów Admiral Markets Cyprus Ltd i które mają wpływ na Admiral Markets Cyprus Ltd przy dokonywaniu transakcji lub inwestowaniu w taką walutę.

4.3.6. O ile nie uzgodniono inaczej, zobowiązania nominowane w walucie obcej podlegają wykonaniu w tej samej walucie.

4.3.7. Jeżeli na Rachunek wpłynie kwota w walucie innej niż waluta określona w Punkcie 4.3.5, Admiral Markets Cyprus Ltd przelicza walutę na Walutę Główną na podstawie kursu wymiany obowiązującego w dniu naliczenia. Kurs wymiany ustalony przez instytucję finansową, w której przechowywane są pieniądze Klienta, ma zastosowanie do przeliczenia, o którym mowa w niniejszym dokumencie. Admiral Markets Cyprus Ltd nie jest zobowiązane do powiadomienia Klienta o konwersji.

4.4. Przechowywanie papierów wartościowych

4.4.1. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo samodzielnie decydować o tym, które Papiery Wartościowe i w jakim zakresie będą dostępne w ramach świadczonej Usługi przez Admiral Markets Cyprus Ltd. Admiral Markets Cyprus Ltd może, według własnego uznania, odmówić przyjęcia Papierów Wartościowych określonej klasy i/lub wyemitowanych przez określonych emitentów i/lub będących przedmiotem obrotu na niektórych giełdach lub odmówić przeprowadzenia z nimi Transakcji. Klient otrzymuje informacje o Papierach Wartościowych zaakceptowanych przez Admiral Markets Cyprus Ltd na Stronie Internetowej.

4.4.2. Admiral Markets Cyprus Ltd zobowiązuje się do przechowywania Papierów Wartościowych Klienta w swoim systemie zarządzania rachunkami wyraźnie oddzielone od Papierów Wartościowych innych klientów Admiral Markets Cyprus Ltd oraz od własnych Papierów Wartościowych Admiral Markets Cyprus Ltd.

4.4.3. Zawierając Umowę, Klient akceptuje, że Admiral Markets Cyprus Ltd może przechowywać Papiery Wartościowe Klienta na rachunku powierniczym, w tym na Rachunku Zabezpieczającym Admiral Markets Cyprus Ltd wraz z Papierami Wartościowymi innych klientów Admiral Markets Cyprus Ltd. umowa na potrzeby art. 88 ust. 1 ustawy o rynku papierów wartościowych.

4.4.4. Admiral Markets Cyprus Ltd może przechowywać Papiery Wartościowe Klienta u Powierników i upoważniać Powierników do przechowywania Papierów Wartościowych Klienta u innych Powierników. Admiral Markets Cyprus Ltd wybiera Powierników, u których zabezpieczane są Papiery Wartościowe Klienta, zgodnie z wewnętrznymi kryteriami Admiral Markets Cyprus Ltd i należytą starannością zawodową w celu zapewnienia wiarygodności używanego Powiernika. Korzystanie z usług powierników nie stanowi przeniesienia czynności w rozumieniu ustawy o rynku papierów wartościowych.

4.4.5. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z działań lub zaniechań Depozytariusza, chyba że są one spowodowane celowym działaniem Admiral Markets Cyprus Ltd. Szkoda lub strata związana z działaniami lub zaniechaniami Depozytariusza może wynikać między innymi z utraty Papierów Wartościowych, nieterminowego wykonywania zleceń lub nienależytego wykonywania zleceń, upadłości Depozytariusza itp.

4.4.6. Admiral Markets Cyprus Ltd przechowuje Papiery Wartościowe u Powierników zgodnie z ustawodawstwem kraju siedziby Depozytariusza, praktyką danego rynku, wymogami Depozytariusza i umową (-ami) zawartą (-ymi) z Powiernikiem.

4.4.7. Papiery Wartościowe Klienta są przechowywane u Powierników na Rachunku Papierów Wartościowych Admiral Markets Cyprus Ltd otwartym w imieniu Admiral Markets Cyprus Ltd w celu wspólnego przechowywania Papierów Wartościowych klientów Admiral Markets Cyprus Ltd. Jeżeli ustawodawstwo kraju siedziby Depozytariusza nie przewiduje takiej możliwości przechowywania Papierów Wartościowych, Admiral Markets Cyprus Ltd przechowuje Papiery Wartościowe Klienta u takiego Powiernika tylko wtedy, gdy charakter Papierów Wartościowych lub związanych z nimi Usług wymaga, aby Papiery Wartościowe były przechowywane w kraju macierzystym odpowiedniego Depozytariusza lub jeśli klient profesjonalny wyrazi na to pisemną zgodę, w którym to przypadku Papiery Wartościowe Klienta mogą być bezpieczne, według uznania Admiral Markets Cyprus Ltd, albo:

4.4.7.1. na rachunku papierów wartościowych otwartym w imieniu Admiral Markets Cyprus Ltd wraz z Papierami Wartościowymi należącymi do Admiral Markets Cyprus Ltd lub innych klientów Admiral Markets Cyprus Ltd;

4.4.7.2. na rachunku papierów wartościowych otwartym w imieniu Admiral Markets Cyprus Ltd oddzielnie od Papierów Wartościowych należących do Admiral Markets Cyprus Ltd oraz od Papierów Wartościowych należących do innych klientów Admiral Markets Cyprus Ltd, lub;

4.4.7.3. na rachunku papierów wartościowych otwartym w imieniu Klienta, jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd zobowiąże Klienta do otwarcia oddzielnego rachunku papierów wartościowych w imieniu Klienta.

4.4.8. Admiral Markets Cyprus Ltd publikuje na Stronie Internetowej listę krajów, w których zgodnie z prawem właściwym dla przechowywania Papierów Wartościowych nie jest możliwe oddzielenie Papierów Wartościowych Klienta przechowywanych u Powiernika od Papierów Wartościowych należących do Powiernika lub Admiral Markets Cyprus Ltd oraz przegląd innych ryzyk wynikających z przechowywania Papierów Wartościowych Klienta u Powiernika.

4.4.9. Klient udziela Admiral Markets Cyprus Ltd zgodę na zastaw lub inne obciążenie Papierów Wartościowych Klienta oraz, w razie potrzeby, pieniędzy w imieniu Admiral Markets Cyprus Ltd na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy, które stały się ściągalne, a także jeśli zgodnie z umowa pomiędzy Admiral Markets Cyprus Ltd a zagranicznymi depozytariuszami Admiral Markets Cyprus Ltd ma odpowiedni obowiązek zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających ze Zleceń Transakcyjnych Klienta.

4.4.10. Zgodnie z ustawodawstwem mającym zastosowanie do Depozytariusza lub umową zawartą między Admiral Markets Cyprus Ltd a odpowiednim Powiernikiem, Depozytariusz może mieć prawo zażądać ustanowienia obciążeń i/lub ograniczeń zbytu na Papierach Wartościowych Klienta przechowywanych u Powiernika, ale Admiral Markets Cyprus Ltd zobowiązuje się do zrekompensowania Klientowi wszelkich szkód lub strat z tego wynikających, chyba że szkoda lub strata została spowodowana przez własne działania lub okoliczności Klienta, za które Klient jest odpowiedzialny.

4.4.11. Klient daje Admiral Markets Cyprus Ltd prawo do korzystania z Papierów Wartościowych Klienta (w tym Papierów Wartościowych przechowywanych na rachunku osoby trzeciej lub innym równoważnym rachunku) we własnym interesie i na własny rachunek, w tym w sytuacjach, gdy na Koncie Klienta nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na opłacenie opłat za usługi, rekompensat, odsetek za zwłokę lub innych zaległości w spłacie. W takim przypadku Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do sprzedaży Papierów Wartościowych Klienta bez Zlecenia Klienta na warunkach rynkowych w ilości umożliwiającej zapłatę należnej kwoty.

4.4.12. Jeżeli w momencie zbycia Papierów Wartościowych przechowywanych na Rachunku Klienta w obcym kraju istnieją przeszkody lub ograniczenia wynikające z prawa obcego kraju, przepisów giełdowych, umów zawartych z odpowiednim Depozytariuszem lub wyroków, nakazów, orzeczeń itp., sądów lub innych właściwych organów (niezależnie od tego, czy decyzje takich właściwych organów są wykonalne lub czy Klient dopuścił się przestępstwa), Admiral Markets Cyprus Ltd nie ma obowiązku zezwalać Klientowi na korzystanie w jakikolwiek sposób z aktywów przechowywanych na jego koncie i uznaje się, że Admiral Markets Cyprus Ltd nie naruszył Umowy w takim przypadku. W takim przypadku Klient ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy, ale Admiral Markets Cyprus Ltd jest zobowiązana do wydania aktywów po rozwiązaniu Umowy dopiero po zniesieniu zakazu zbycia. Jeśli zakaz lub przeszkody wynikają bezpośrednio z działań Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd zobowiązuje się do zrekompensowania wszelkich bezpośrednich szkód majątkowych.

4.4.13. Admiral Markets Cyprus Ltd przedkłada Klientowi nie rzadziej niż raz w roku raport, w zakresie przewidzianym przez prawo, dotyczący papierów wartościowych przechowywanych przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

4.5. Prawa i obowiązki wynikające z papierów wartościowych

4.5.1. Klient zobowiązuje się do osobistego gromadzenia informacji o prawach i obowiązkach wynikających z papierów wartościowych, o Zdarzeniach Korporacyjnych oraz do wykonywania wszelkich obowiązków i zobowiązań wynikających z Papierów Wartościowych. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o takich prawach i obowiązkach lub wydarzeniach korporacyjnych. W przypadkach przewidzianych przez prawo lub warunki Umowy oraz w odniesieniu do Papierów Wartościowych przechowywanych na Rachunku Papierów Wartościowych Admiral Markets Cyprus Ltd, Klient wykonuje takie prawa i obowiązki za pośrednictwem Admiral Markets Cyprus Ltd, wydając Admiral Markets Cyprus Ltd odpowiednie pisemne polecenia.

4.5.2. Jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd posiada informacje o Zdarzeniach Korporacyjnych lub innych prawach i obowiązkach wynikających z Papierów Wartościowych, a Admiral Markets Cyprus Ltd uzna za konieczne powiadomienie o tym, Admiral Markets Cyprus Ltd powiadomi o tym Klienta za pośrednictwem Strony internetowej lub w inny wybrany przez Admiral Markets Cyprus Ltd sposób. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty lub wydatki, ani za groźbę spowodowania szkody, straty lub wydatków po stronie Klienta w wyniku nieznajomości takich praw i obowiązków.

4.5.3. Admiral Markets Cyprus Ltd według własnego uznania gromadzi, przyjmuje, przekazuje rości od emitenta lub Strony Trzeciej pośredniczącej w płatnościach wszelkie dochody i płatności wynikające z Papierów Wartościowych (dywidendy, Papiery Wartościowe uzyskane w drodze emisji bonusowej itp.) i przekazuje je na Konta Klienta. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ma obowiązku wcześniejszego powiadamiania Klienta o takich działaniach. Jeżeli emitent lub Strona trzecia pośrednicząca w plikach płatności z Admiral Markets Cyprus Ltd wystąpi z roszczeniem wzywającym do zwrotu płatności dokonanej na rzecz Klienta, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do przeniesienia płatności dokonanych na rzecz Klienta z powrotem do emitenta lub Strony Trzeciej, która pośredniczyła w płatności z Rachunku Klienta. Taki przelew nie wymaga dodatkowego Zlecenia od Klienta.

4.5.4. Jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd, emitent wykonujący płatność lub Strona Trzecia pośrednicząca w płatności jest zobowiązana do potrącenia lub zapłacenia jakichkolwiek państwowych i/lub lokalnych podatków, opłat i innych opłat z tytułu wszelkich płatności dokonanych na rzecz właścicieli papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Admiral Markets Cyprus Ltd przekazuje Klientowi kwotę pomniejszoną o wyżej wymienione podatki, opłaty i inne obciążenia. Jeśli obowiązek zapłaty podatków, opłat i innych opłat stanie się oczywisty po przekazaniu kwoty Klientowi przez Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do dokonywania przelewów korygujących.

4.5.5. Jeżeli emitent lub Strona Trzecia pośrednicząca w płatności daje możliwość wyboru, czy dochód uzyskany z Papierów Wartościowych ma być wypłacany w postaci Papierów Wartościowych czy w formie środków pieniężnych, Admiral Markets Cyprus Ltd może dokonać wyboru według własnego uznania.

4.5.6. Jeżeli emitent prześle Papiery Wartościowe i/lub pieniądze otrzymane w wyniku Zdarzenia Korporacyjnego do Admiral Markets Cyprus Ltd po rozwiązaniu Umowy przez Klienta i zamknięciu Rachunku Klienta, Admiral Markets Cyprus Ltd zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o tym fakcie. Jeśli takie powiadomienie nie jest możliwe, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo, według własnego uznania, zdecydować o sprzedaży Papierów Wartościowych po cenie rynkowej i przechowywać w imieniu Klienta pieniądze uzyskane z takiej sprzedaży.

4.5.7. Klient ma prawo do wydania Admiral Markets Cyprus Ltd instrukcji wykonywania praw głosu związanych z Papierami Wartościowymi Klienta w imieniu Admiral Markets Cyprus Ltd i na rachunek Klienta. Instrukcje, o których mowa w niniejszym dokumencie, są podane w formie zaakceptowanej przez Admiral Markets Cyprus Ltd, a Klient jest zobowiązany do zrekompensowania Admiral Markets Cyprus Ltd wszelkich wydatków, szkód i strat związanych z realizacją takiego zamówienia oraz zapłaty za te usługi po cenach określonych w Cenniku. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo według własnego uznania decydować o tym, w odniesieniu do jakich Papierów Wartościowych związanych z rynkiem i na jakich warunkach wykonuje prawo głosu.

4.5.8. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do podpisywania wszelkich dokumentów i wykonywania w imieniu Klienta wszelkich czynności, które są niezbędne do wykonywania praw wynikających z Papierów Wartościowych i które nie wymagają Zlecenia Klienta.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Składanie zleceń

5.1.1. Klient może wydawać Zlecenia Admiral Markets Cyprus Ltd, a Admiral Markets Cyprus Ltd wykonuje zlecenia zgodnie z przepisami prawa i warunkami Umowy. Klient przesyła swoje Zlecenia do Admiral Markets Cyprus Ltd elektronicznie za pośrednictwem MetaTrader lub w inny sposób uzgodniony między Admiral Markets Cyprus Ltd a Klientem oraz w formie opracowanej przez Admiral Markets Cyprus Ltd (np. telefoniczna usługa sprzedaży lub e-mail). Klient zapewnia, że jego Zamówienia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami Umowy oraz innymi odpowiednimi wymogami, zwyczajami i praktyką. Termin Transakcji określony w Zleceniu nie może być krótszy niż 1 (jeden) Dzień Bankowy.

5.1.2. Admiral Markets Cyprus Ltd przyjmuje do realizacji tylko takie Zlecenia Klienta, które zostały złożone zgodnie z tym, co zostało uzgodnione między Klientem a Admiral Markets Cyprus Ltd, sformalizowane zgodnie z obowiązującymi standardami organów nadzoru finansowego oraz wydanymi instrukcjami i opracowane przez Admiral Markets Cyprus Ltd, które nie zawierają żadnych niedokładnych, niewystarczających lub nieprawidłowych danych i jasno wyrażają wolę Klienta.

5.1.3. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo weryfikować Zlecenia złożone przez Klienta za pośrednictwem MetaTrader lub innego środka komunikacji w sprawie wybranej przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

5.1.4. Klient jest zobowiązany do zapewnienia wystarczającej ilości środków na Rachunku w celu wykonania zlecenia przekazanego Admiral Markets Cyprus Ltd. Jeżeli środki na Rachunku nie są wystarczające do wykonania Zlecenia, Admiral Markets Cyprus Ltd nie będzie zrealizować tego zamówienia. Admiral Markets Cyprus Ltd ustalił wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego, które są dostępne na stronie internetowej Admiral Markets Cyprus Ltd.

5.1.5. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo zamknąć wszystkie Zlecenia, gdy pozostały kapitał na Rachunku osiągnie poziom krańcowych wymagań dla tych Zleceń. Wymagania krańcowe są wymienione na stronie internetowej i na platformie MetaTrader. Zamykanie zleceń jest zwykle wykonywane ręcznie i jednoczesne zamknięcie wszystkich zleceń nie jest możliwe. W związku z tym zlecenia będą zamykane w kolejności i zgodnie z ceną rynkową obowiązującą w momencie zamknięcia.

5.1.6. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia do realizacji i świadczenia Usługi lub zawiesić wykonanie zamówienia lub świadczenie Usługi:

5.1.6.1. jeżeli Zlecenie złożone przez Klienta jest niepoprawne lub niepełne (w tym, jeśli nie wszystkie dane konieczne i wymagane przez Admiral Markets Cyprus Ltd w celu wykonania Zlecenia zostały przesłane do Admiral Markets Cyprus Ltd);

5.1.6.2. jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd ma wątpliwości co do zgodności Transakcji z wymogami organów publicznych, Depozytariusza oraz przepisami ustaw odpowiednich giełd lub rejestrów papierów wartościowych;

5.1.6.3. jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd podejrzewa, że osoba składająca Zlecenie i chcąca korzystać z Usługi nie jest upoważniona lub Zlecenie nie spełnia warunków Umowy;

5.1.6.4. jeżeli zgodnie z szacunkiem Admiral Markets Cyprus Ltd, Klient zachowuje się nieodpowiednio przy składaniu Zlecenia lub istnieje powód, by sądzić, że Klient działa pod wpływem substancji alkoholowych, psychotropowych, odurzających lub innych, które wpływają na zwykłe i rozsądne zachowanie lub jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd ma wątpliwości co do czynnej zdolności prawnej Klienta i zdolności do wykonywania woli i/lub wolnej woli Klienta przy wydawaniu zlecenia Admiral Markets Cyprus Ltd;

5.1.6.5. jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd nie może zweryfikować Zlecenia lub Klient nie potwierdzi złożenia Zlecenia i/lub danych w nim zawartych podczas weryfikacji;

5.1.6.6. jeżeli Klient nie spełnił prośby Admiral Markets Cyprus Ltd o przesłanie dodatkowych danych i/lub dokumentów;

5.1.6.7. jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd ma powody, by sądzić, że Klient nie jest w stanie wykonać obowiązków wynikających z Umowy lub Klient nie wykonał obowiązków wynikających z Umowy;

5.1.6.8. jeżeli Zlecenie nie może zostać zrealizowane z powodu sytuacji rynkowej lub innych okoliczności niezależnych od Admiral Markets Cyprus Ltd;

5.1.6.9. jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd ma uzasadnione wątpliwości, że zlecenie zostało złożone na podstawie informacji wewnętrznych lub w celu manipulacji na rynku;

5.1.6.10. jeżeli na Koncie nie ma wystarczających środków na realizację Zlecenia;

5.1.6.11. jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd widzi inny powód (w takim przypadku Admiral Markets Cyprus Ltd przekaże Klientowi stosowne powiadomienie).

5.1.7. W przypadku korzystania z Usług Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do rejestrowania wszelkich złożonych Zleceń i innej komunikacji odbywającej się za pośrednictwem kanałów telekomunikacyjnych i innej komunikacji (w tym rozmów telefonicznych) oraz, w razie potrzeby, wykorzystania odpowiednich nagrań jako dowodów Zleceń złożonych przez Klienta lub innych czynności (w tym w postępowaniu sądowym).

5.1.8. Jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd ma wątpliwości co do legalności Zlecenia, ma prawo zażądać dodatkowego potwierdzenia na koszt Klienta, w sposób i w formie akceptowalnej przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

5.1.9. Po otrzymaniu zlecenia od Klienta Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo poprosić Klienta o udokumentowane potwierdzenie legalnego pochodzenia pieniędzy lub innych aktywów użytych do wykonania transakcji oraz dokumentów to potwierdzających. Admiral Markets Cyprus Ltd nie jest zobowiązane do realizacji Zlecenia przed otrzymaniem odpowiedniego potwierdzenia i dokumentów.

5.1.10. O ile przepisy bezwzględne nie stanowią inaczej, Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za:

5.1.10.1. błędy, nieścisłości, niewystarczające dane, pomyłki lub błędy transmisji zawarte w Zleceniu złożonym przez Klienta Admiral Markets Cyprus Ltd. To samo dotyczy przypadkowego powtórzenia Zleceń. W przypadku dwuznaczności lub niejasności Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo zażądać od Klienta dodatkowych informacji i dokumentów oraz odroczyć realizację Zlecenia do czasu ich otrzymania i do czasu zweryfikowania informacji w nich zawartych lub do powstrzymania się od realizacji Zlecenia;

5.1.10.2. szkody spowodowane odmową przyjęcia Zamówienia i świadczenia Usługi zgodnie z punktem 5.1.5;

5.1.10.3. terminy lub zasady ustalone przez Klienta lub Osobę Trzecią, lub za szkody, lub straty wyrządzone przez Klienta, lub Osobę trzecią.

5.2. Realizacja Zleceń

5.2.1. Aby wykonać Zlecenie Klienta, Admiral Markets Cyprus Ltd może zawrzeć Transakcję ze sobą, a Admiral Markets Cyprus Ltd nie musi powiadamiać Klienta, że Admiral Markets Cyprus Ltd jest kontrahentem Transakcji dokonanej na podstawie Zlecenia Klienta.

5.2.2. Admiral Markets Cyprus Ltd wykonuje Zlecenia przyjęte do realizacji w porządku chronologicznym bez zbędnej zwłoki i na możliwie najkorzystniejszych dla Klienta warunkach, zgodnie z zasadami najlepszej realizacji Zleceń Klientów opublikowanymi na Stronie internetowej, jeżeli te ostatnie są stosowane w danym przyadku.

5.2.3. Jeśli Klient udzielił szczegółowych instrukcji wykonania Zlecenia, Admiral Markets Cyprus Ltd postępuje wyłącznie zgodnie z instrukcjami Klienta przy realizacji Zlecenia, co może utrudniać stosowanie zasad najlepszej realizacji Zleceń Klienta przez Admiral Markets Cyprus Ltd w celu osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku.

5.2.4. Admiral Markets Cyprus Ltd może wykonać Zlecenie w części lub łącznie z Zleceniami innych Klientów i/lub samej Admiral Markets Cyprus Ltd, jeżeli jest mało prawdopodobne, aby takie gromadzenie Zleceń było w całości szkodliwe dla każdego Klienta, którego zlecenie zostało skumulowane. Przy kumulacji Zleceń oddzielny wpływ kumulacji na dane Zlecenie może zaszkodzić Klientowi. Podział skumulowanych Zleceń odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w Admiral Markets Cyprus Ltd.

5.2.5. Zlecenia dotyczące Papierów Wartościowych przechowywanych za pośrednictwem zagranicznych Powierników są wykonywane przez Admiral Markets Cyprus Ltd zgodnie z przepisami odpowiedniego Depozytariusza, giełdy i rejestru papierów wartościowych mających zastosowanie do Papierów Wartościowych oraz zgodnie z praktyką danego rynku.

5.2.6. Na żądanie Klienta Admiral Markets Cyprus Ltd przekazuje Klientowi informacje o statusie realizacji Zlecenia.

5.2.7. Admiral Markets Cyprus Ltd powiadamia Klienta, który został sklasyfikowany jako Klient detaliczny, o wszelkich trudnościach związanych z należytą realizacją Zleceń.

5.2.8. Papiery wartościowe i/lub pieniądze nabyte lub przekazane w wyniku wykonania Zlecenia na rachunek Klienta lub Admiral Markets Cyprus Ltd na rachunek Klienta są odzwierciedlane przez Admiral Markets Cyprus Ltd na Rachunku Klienta na Dzień Wyceny.

5.2.9. Zlecenie złożone do Admiral Markets Cyprus Ltd pozostaje w mocy do czasu wykonania Zlecenia lub do czasu, gdy Admiral Markets Cyprus Ltd uzna Zlecenie za anulowane.

5.2.10. Klient przyjmuje do wiadomości, że może nie być możliwe anulowanie lub modyfikacja Zlecenia złożonego do Admiral Markets Cyprus Ltd, które zostało przyjęte do realizacji przez Admiral Markets Cyprus Ltd. Jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd, na podstawie odpowiedniego wniosku Klienta anuluje Zlecenie, które zostało przyjęte do realizacji, Klient zrekompensuje Admiral Markets Cyprus Ltd wszelkie koszty i straty poniesione w związku z podjęciem realizacji i/lub anulowaniem Zlecenia. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo odmówić, według własnego uznania, anulowania Zlecenia przyjętego do realizacji.

5.2.11. Jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd wyznaczył Klientowi termin na usunięcie okoliczności utrudniającej wykonanie Zlecenia, a Klient nie usunął tej okoliczności w trakcie tego okresu, Zlecenie uważa się za anulowane. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do natychmiastowego anulowania Zlecenia, jeśli zgodnie z rozsądną oceną Admiral Markets Cyprus Ltd, Klient nie może wyeliminować okoliczności stanowiącej podstawę do odroczenia realizacji Zlecenia.

5.2.12. Admiral Markets Cyprus Ltd powiadamia Klienta o anulowaniu Zlecenia.

5.2.13. Po wykonaniu Zlecenia Admiral Markets Cyprus Ltd wysyła Klientowi potwierdzenie Transakcji, jeżeli Klient nie zrezygnował z otrzymywania potwierdzeń Transakcji.

5.2.14. Klient gwarantuje i oświadcza, że jest świadomy, co następuje:

5.2.14.1. Admiral Markets Cyprus Ltd nie może w pełni zagwarantować sprawnego działania systemu informatycznego używanego przez Admiral Markets Cyprus Ltd i/lub Strony Trzecie do wykonywania zleceń lub transakcji, ani też Admiral Markets Cyprus Ltd nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek awarie energii elektrycznej, które uniemożliwiają korzystanie z MetaTrader, i nie może być odpowiedzialny za niewypełnienie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy z powodu awarii połączenia internetowego lub energii elektrycznej. W przypadku awarii prądu/komunikacji/Internetu, Klient chcący złożyć Zamówienie, może skorzystać z telefonicznej usługi dealerskiej pod numerem telefonu +372 6309306 i udzielić ustnej instrukcji. Admiral Markets Cyprus Ltd zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia ustnego w przypadkach, gdy jego system nagrywania rozmów telefonicznych nie działa lub w przypadkach, gdy Admiral Markets Cyprus Ltd nie ma pewności co do tożsamości dzwoniącego/klienta. W przypadkach, gdy transakcja jest skomplikowana Admiral Markets Cyprus Ltd zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta o złożenie Zlecenia w sposób inny niż telefonicznie. W rezultacie Admiral Markets Cyprus Ltd nie może wykluczyć ewentualnych opóźnień w wysyłaniu Zleceń i/lub wykonywaniu transakcji, a Klient gwarantuje i oświadcza, że ​​wysyłając Zlecenia jest świadomy takiego ryzyka i dopuszcza taką możliwość;

5.2.14.2. Admiral Markets Cyprus Ltd nie może w pełni wykluczyć możliwości ingerencji Stron Trzecich w wysyłanie, wykonywanie, przeprowadzanie lub monitorowanie transakcji lub innego wpływu na transakcje wbrew woli Klienta i/lub Admiral Markets Cyprus Ltd, a Klient zgadza się, że ryzyko to leży po stronie Klienta.

TRANSFERY WYKONANE PRZEZ POMYŁKĘ

6.1. Jeśli Rachunek został błędnie lub niesłusznie zasilony pieniędzmi lub innymi aktywami, Klient jest zobowiązany powiadomić Admiral Markets Cyprus Ltd natychmiast po wykryciu niewłaściwego przelewu i zwrócić pieniądze lub aktywa na rachunek wskazany przez Admiral Markets Cyprus Ltd w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli takie nienależne i błędne uznanie Konta nastąpiło w wyniku czynności wykonanych przez Klienta, Klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów przelewu, a także innych wydatków i szkód wynikających z takiego przelewu.

6.2. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo, bez pytania o zgodę Klienta, do zamrożenia i/lub obciążenia Rachunku środków pieniężnych lub innych aktywów przekazanych na Rachunek w sposób błędny lub nieuzasadniony. Klient nie ma prawa do składania Zleceń dotyczących środków przekazanych błędnie na Rachunek.

6.3. Jeśli Admiral Markets Cyprus Ltd popełnił błąd podczas wykonywania Zlecenia Klienta w zakresie kwoty, opisu, numeru referencyjnego lub innych szczegółów płatności lub aktywów, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do obciążenia Rachunku bez zgody Klienta w celu dokonania przelewu korygującego i realizacji Zlecenia z dokładnością do szczegółów zamówienia.

6.4. Jeżeli Admiral Markets Cyprus Ltd niesłusznie obciąży Rachunek Klienta (między innymi nieuzasadnionymi rozbieżnościami w stosunku do Zlecenia Klienta), Admiral Markets Cyprus Ltd jest zobowiązana do uznania Rachunku w wysokości obciążenia.

OPŁATY I PROWIZJE

7.1. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo otrzymać, a Klient jest zobowiązany do zapłaty za świadczoną Usługę opłaty określonej w Cenniku i/lub Umowie.

7.2. Admiral Markets Cyprus Ltd ujawnia na Stronie internetowej podsumowanie opłat prowizyjnych, opłat za usługi lub innych opłat, do których Admiral Markets Cyprus Ltd jest uprawniona w związku z konkretną Transakcją lub ogólnie świadczonymi Usługami.

7.3. Admiral Markets Cyprus Ltd rozwija prawo do opłaty za usługę po przyjęciu Zlecenia do wykonania oraz prawo do odszkodowania za wydatki związane ze świadczeniem Usług po poniesieniu tych wydatków. Admiral Markets Cyprus Ltd pobiera opłatę za usługę i rekompensatę z kwot na Rachunku w Dniu Transakcji.

7.4. Oprócz pozycji określonych w Cenniku i Umowie, Klient ponosi koszty Admiral Markets Cyprus Ltd, które wynikają z czynności wykonanych w interesie Klienta (np. koszty komunikacji lub opłaty pocztowe, opłaty notarialne itp.) oraz koszty związane z relacjami z klientem (np. koszty ustanowienia, zarządzania i realizacji dodatkowych ubezpieczeń lub kosztów prawnych itp.).

7.5. Klient płaci za Usługi niewymienione w Cenniku na podstawie rzeczywistych kosztów Admiral Markets Cyprus Ltd. W takim przypadku Klient ma prawo zażądać, aby Admiral Markets Cyprus Ltd przedstawił fakturę.

7.6. Jeżeli Klient nie wykona swoich obowiązków wobec Admiral Markets Cyprus Ltd, Klient zapłaci Admiral Markets Cyprus Ltd odsetki za zwłokę i/lub karę umowną określoną w Cenniku lub w Umowie.

7.7. Klient jest zobowiązany do utrzymywania wystarczającej ilości pieniędzy na Rachunku, aby Admiral Markets Cyprus Ltd mógł obciążyć Rachunek wszystkimi opłatami za usługi oraz innymi kwotami i zaległościami płatniczymi.

7.8. Opłaty za usługi oraz inne kwoty i zaległości płatnicze są pobierane przez Admiral Markets Cyprus Ltd z Rachunku Klienta.

7.9. Jeśli na Koncie nie ma wystarczającej ilości pieniędzy przeznaczonych do uiszczenia opłaty za usługę lub innych kwot i zaległości płatniczych, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do obciążenia opłatami za usługę oraz innymi kwotami i zaległościami płatniczymi z dowolnego Rachunku oraz z wszelkich kwot zgromadzonych na Rachunku w dowolnym momencie, nawet jeśli po tym, jak kwoty stały się ściągalne i zanim zostały faktycznie wstrzymane przez Admiral Markets Cyprus Ltd, Klient wydał inne zlecenia dotyczące tych kwot.

7.10. Admiral Markets Cyprus Ltd obciąża opłatami za usługi i innymi kwotami płatniczymi w walucie rachunku.

7.11. Admiral Markets Cyprus Ltd wstrzymuje zaległości w spłacie w walucie, w której powstały. Jeśli na Rachunku nie ma takiej waluty, Admiral Markets Cyprus Ltd przelicza wymaganą kwotę z innej waluty dostępnej na Rachunku po oficjalnym kursie wymiany tej waluty.

7.12. Jeżeli środki dostępne na Rachunku nie wystarczą na potrącenie wszystkich opłat za usługi, innych kwot do zapłaty i zaległości, Admiral Markets Cyprus Ltd określa kolejność wykonywania zobowiązań.

7.13. Klient otrzymuje informację o potrąconych opłatach serwisowych; oraz kwoty i zaległości potrącane zgodnie z Umową lub Cennikiem z wyciągu z Rachunku.

7.14. W przypadku wprowadzenia nowej waluty zamiast poprzedniej waluty Relacji z Klientem, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do jednostronnej zmiany waluty Relacji z Klientem oraz do przeliczenia zobowiązań finansowych na nową walutę na podstawie oficjalnego kursu wymiany tej waluty.

7.15. O ile Przepisy Nadrzędne nie stanowią inaczej, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do potrącenia swoich roszczeń z roszczeniami Klienta i tym samym do ustalenia roszczeń podlegających potrąceniu.

7.16. Jeśli nie było żadnej aktywności handlowej na (którymkolwiek) Rachunku handlowym Klienta przez okres 24 miesięcy (licząc od ostatniej transakcji i rozpoczynając następny dzień), zostanie nałożona opłata za brak aktywności określona w naszym cenniku. Opłata będzie odejmowana co miesiąc od każdego dodatniego salda na Rachunku handlowym Klienta. Opłata zostanie nałożona na każde oddzielne nieaktywne konto handlowe. Dla jasności, opłaty zostaną potrącone na podstawie konta, a nie klienta. Przed rozpoczęciem odliczania opłat od salda/sald Klienta, Admiral Markets Cyprus Ltd podejmie uzasadnione próby skontaktowania się z Klientem w sprawie środków znajdujących się na jego Rachunku (Rachunkach) transakcyjnym, aby poinformować Klienta, że ​​opłata (y) zostaną nałożone. Obowiązkiem Klienta jest ciągłe aktualizowanie swoich danych kontaktowych, które udostępnił Admiral Markets Cyprus Ltd. Admiral Markets Cyprus Ltd nie obciąży nieaktywnych rachunków handlowych Klienta, jeśli nie mają one dodatniego salda. Saldo rachunku handlowego klienta nie spadnie poniżej zera. Jednakże, jeśli dodatnie saldo jest mniejsze niż miesięczna opłata za brak aktywności, Admiral Markets Cyprus Ltd odliczy pełną pozostałą kwotę środków znajdujących się na saldzie rachunków handlowych Klienta. Wszystkie konta handlowe, które były nieaktywne przez ponad 24 miesiące i mają lub osiągają saldo zerowe, zostaną zarchiwizowane. Jeśli Klient zdecyduje się reaktywować swoje konto handlowe poprzez ponowny handel, opłata za brak aktywności za okres do trzech poprzednich miesięcy, w których nastąpiło już potrącenie, zostanie zwrócona na jego konto. Jeśli Klient kwalifikuje się do któregokolwiek z wymienionych zwrotów, zostanie on dokonany na podstawie konta.

7.17. O ile postanowienia bezwzględne nie stanowią inaczej, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo scedować na osobę trzecią swoje roszczenia wobec Klienta.

PRZETWARZANIE DANYCH

8.1. Admiral Markets Cyprus Ltd przetwarza dane Klienta zgodnie z Zasadami Przetwarzania Danych Klienta ustanowionymi przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

8.2. Zwracając się do Admiral Markets Cyprus Ltd, Klient wyraża zgodę na prawa Admiral Markets Cyprus Ltd, które wynikają z niniejszych Ogólnych Warunków oraz Zasad Przetwarzania Danych Klienta, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nimi przez cały okres trwania relacji z Klientem. Zgoda Klienta określona w niniejszej sekcji jest uważana za powtarzaną za każdym razem, gdy Klient składa Admiral Markets Cyprus Ltd zlecenie lub składa inną deklarację intencji skierowaną do Admiral Markets Cyprus Ltd.

PRAWA ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

9.1. Aby zapobiec praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do:

9.1.1. regularnego sprawdzania danych służących jako podstawa identyfikacji Klienta i jego przedstawicieli oraz żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów od Klienta;

9.1.2. identyfikacji Klienta, przedstawiciela Klienta i/lub faktycznego beneficjenta w dowolnym momencie wybranym przez Admiral Markets Cyprus Ltd, w tym w przypadkach, gdy Admiral Markets Cyprus Ltd ma wątpliwości co do informacji uzyskanych podczas wstępnej identyfikacji;

9.1.3. ustanowienia tymczasowego lub stałego ograniczenia w korzystaniu z Usług;

9.1.4. zażądania dokumentów i danych dotyczących działalności Klienta, w tym danych o kontrahentach Klienta, obrotach, płatnościach zagranicznych, transakcjach gotówkowych oraz udziale transakcji gotówkowych, a także danych o celu i charakterze transakcji oraz pochodzeniu aktywów Klienta;

9.1.5. żądania od Klienta dokumentów stanowiących podstawę Transakcji (np. umowy sprzedaży, najmu, dostawy, dokumentów dotyczących towarów itp.) oraz danych lub dokumentów o kontrahentach, faktycznym odbiorcy lub innej osobie związanej z transakcją;

9.1.6. zażądania od Klienta przedłożenia jakichkolwiek innych danych lub wykonania jakiejkolwiek innej czynności, którą Admiral Markets Cyprus Ltd uzna za konieczne do wypełnienia środków Admiral Markets Cyprus Ltd w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

9.2. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do niezrealizowania Zlecenia Klienta, jeśli Klient nie spełnił żądań Admiral Markets Cyprus Ltd określonych w Sekcji 9 niniejszych Warunków Ogólnych.

KONFLIKT INTERESÓW

10.1. Po dostarczeniu Klientowi Usług Inwestycyjnych Admiral Markets Cyprus Ltd i jej partnerzy mogą znaleźć się w istotnym konflikcie interesów w odniesieniu do interesów Klienta lub w konflikcie interesów między różnymi Klientami. W celu jak najszerszego ograniczenia konfliktu interesów wynikającego ze świadczenia Usług Admiral Markets Cyprus Ltd opracował i stosuje odpowiednie środki mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów i działania w sytuacji konfliktu interesów, mające na celu zapobieżenie wyrządzeniu szkody w interesach Klienta.

10.2. Podsumowanie ogólnego charakteru i/lub źródła konfliktu interesów oraz metod zapobiegania konfliktom interesów w związku ze świadczeniem Usług zostało opublikowane na stronie internetowej. Na żądanie klienta detalicznego Admiral Markets Cyprus Ltd przekazuje mu dodatkowe informacje o procedurze zapobiegania konfliktowi interesów.

10.3. Admiral Markets Cyprus Ltd może odmówić świadczenia Klientowi usługi, jeśli Admiral Markets Cyprus Ltd stwierdzi, że zastosowanie zasad dotyczących konfliktu interesów może nie wystarczyć do ochrony interesów Klienta w świadczeniu danej usługi.

CESJA OBOWIĄZKÓW I ZOBOWIĄZAŃ ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

11.1. Niniejszym Klient zawiera nieodwołalną umowę, zgodnie z którą Admiral Markets Cyprus Ltd może upoważnić Strony Trzecie lub przekazać im funkcję wykonywania lub organizowania Transakcji lub innego obowiązku czy zobowiązania Admiral Markets Cyprus Ltd i może korzystać zarówno z lokalnych, jak i zagranicznych powierników i innych Osób Trzecich do wykonywania obowiązków i zobowiązań oraz wykonywania praw wynikających z Umowy. Admiral Markets Cyprus Ltd ponosi odpowiedzialność za wykonanie swoich obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy przed Klientem, w przypadku gdy są one wykonywane przez Stronę Trzecią w imieniu Admiral Markets Cyprus Ltd.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

12.1. Admiral Markets Cyprus Ltd i Klient wykonują swoje zobowiązania wynikające z Relacji z Klientem należycie, rozsądnie, w dobrej wierze, z należytą starannością oraz zgodnie ze zwyczajami i praktyką.

12.2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku, jeżeli zostało to spowodowane siłą wyższą, której Strona, która naruszyła obowiązek, nie mogła kontrolować i nie można było racjonalnie oczekiwać od Strony, aby temu zapobiec.

12.3. O ile przepisy bezwzględne nie stanowią inaczej:

12.3.1. Admiral Markets Cyprus Ltd nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego ani prawnego w ramach Umowy;

12.3.2. Admiral Markets Cyprus Ltd ponosi odpowiedzialność tylko za celowe naruszenie obowiązków Admiral Markets Cyprus Ltd wynikających z Umowy lub naruszenie Umowy spowodowane poważnym zaniedbaniem;

12.3.3. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za Usługi lub informacje przekazywane przez Strony Trzecie za pośrednictwem Admiral Markets Cyprus Ltd ani za żadne inne działania lub zaniechania Stron Trzecich, w tym za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przez Strony Trzecie lub za szkody i straty wynikające z upadłości lub niewypłacalność;

12.3.4. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub straty wyrządzone Klientowi (np. Utrata zysku);

12.3.5. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wyrządzone Klientowi lub Osobie Trzeciej bezpośrednio lub pośrednio w wyniku niewykonania przez Klienta lub niezadowalającego wykonania obowiązku powiadomienia określonego w punkcie 3.3.3 niniejszych Warunków Ogólnych.

12.3.6. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub wydatki poniesione przez Klienta, jeżeli cena Papierów Wartościowych lub inne warunki rynkowe ulegną zmianie w okresie między przyjęciem a wykonaniem Zlecenia z przyczyn niezależnych od Admiral Markets Cyprus Ltd;

12.3.7. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za możliwe szkody, straty lub wydatki, jeśli Klient nie przestrzegał zasady „przelew za opłatą” przy zawieraniu Transakcji;

12.3.8. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za możliwe szkody, straty lub wydatki poniesione przez Klienta w związku ze Zdarzeniami Korporacyjnymi;

12.3.9. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z braku świadomości Admiral Markets Cyprus Ltd w zakresie braku biernej zdolności prawnej osoby prawnej lub braku aktywnej zdolności prawnej lub zdolności do wykonywania woli osoby fizycznej;

12.3.10. jeżeli zgodnie z warunkami Umowy Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo odmówić zawarcia transakcji, powstrzymać się od wykonania zlecenia Klienta lub zlikwidować pozycje Klienta, Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty Klienta lub Osoby Trzeciej wynikająca z takich okoliczności.

12.3.11. Admiral Markets Cyprus Ltd nie jest zobowiązana do zrekompensowania Klientowi szkód lub strat wynikających z ograniczeń w dysponowaniu Papierami Wartościowymi Klienta w czasie, gdy Admiral Markets Cyprus Ltd miał uzasadnione wątpliwości, że Klient narusza wynikające z tego obowiązki lub zobowiązania wynikające z przepisów prawa, regulaminu Depozytariusza, regulaminu giełd i rejestrów papierów wartościowych, decyzji właściwych organów lub Umowy.

12.4. Klient zobowiązuje się zrekompensować Admiral Markets Cyprus Ltd wszelkie szkody, w tym utratę zysków, poniesione wydatki, kary lub przychody wypłacone stronom trzecim, które wynikają z naruszenia Umowy, ustawodawstwa (w tym ustawodawstwa zagranicznego), zasad giełdy lub rejestru papierów wartościowych lub decyzja innego odpowiedniego właściwego organu lub wynikająca z niekompletnych, wprowadzających w błąd lub fałszywych gwarancji i oświadczeń lub informacji przekazanych przez Klienta Admiral Markets Cyprus Ltd.

12.5. Rozwiązanie Relacji z Klientem nie zwalnia Klienta z obowiązku zrekompensowania Admiral Markets Cyprus Ltd za spowodowane szkody i straty.

ROZWIĄZANIE UMOWY

13.1. O ile Postanowienia Nadrzędne lub Umowa nie stanowią inaczej, Strona ma prawo wypowiedzieć Umowę, powiadamiając o tym drugą Stronę nie później niż 1 (jeden) miesiąc wcześniej.

13.2. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do jednostronnego anulowania Umowy z ważnego powodu (anulowanie nadzwyczajne). Dobry powód to przede wszystkim:

13.2.1. Klient naruszył obowiązek, pod warunkiem, że dokładne wykonanie tego obowiązku jest warunkiem wstępnym dla interesu Admiral Markets Cyprus Ltd w dalszym wykonywaniu Umowy. Do takich obowiązków należy przede wszystkim:

13.2.1.1. przekazywanie prawidłowych, kompletnych i zgodnych z prawdą informacji Admiral Markets Cyprus Ltd po identyfikacji;

13.2.1.2. powiadamianie Admiral Markets Cyprus Ltd o zmianach danych zawartych we wszystkich Umowach lub dokumentach przedłożonych Admiral Markets Cyprus Ltd;

13.2.1.3. przedstawienie wystarczających informacji i dokumentów weryfikujących legalność działalności gospodarczej, pieniędzy lub innych aktywów na żądanie Admiral Markets Cyprus Ltd.

13.2.2. Admiral Markets Cyprus Ltd podejrzewa Klienta o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu;

13.2.3. Klient jest lub był powiązany, według uznanych i wiarygodnych źródeł (np. organy publiczne, organizacje międzynarodowe, środki masowego przekazu) z przestępczością zorganizowaną, praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;

13.2.4. Klient jest lub był związany z tradycyjnymi źródłami dochodu przestępczości zorganizowanej, m.in. nielegalny handel wyrobami akcyzowymi lub środkami odurzającymi, nielegalny handel bronią lub handel ludźmi, stręczycielstwo, nielicencjonowane międzynarodowe przelewy elektroniczne;

13.2.5. Klient jest, zgodnie z zasadami zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stosowanymi przez Admiral Markets Cyprus Ltd, osobą o podwyższonym ryzyku lub jest zaangażowana w działalność o podwyższonym ryzyku zgodnie z szacunkiem Admiral Markets Cyprus Ltd;

13.2.6. Klient celowo lub w wyniku poważnego zaniedbania spowodował szkodę lub stratę lub realne zagrożenie szkodą lub stratą dla Admiral Markets Cyprus Ltd w wyniku swoich działań lub zaniechania;

13.2.7. Klient nie wypełnił swoich obowiązków wynikających z jakiejkolwiek Umowy zawartej z Admiral Markets Cyprus Ltd i fakt ten stanowi dobry powód dla Admiral Markets Cyprus Ltd do założenia, że Klient nie wykona swoich zobowiązań umownych w przyszłości (np. Klient wielokrotnie nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań finansowych);

13.2.8. wystąpiło zdarzenie, które zgodnie z uzasadnioną opinią Admiral Markets Cyprus Ltd może:

13.2.8.1. uniemożliwić Klientowi należyte wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, lub

13.2.8.2. mieć znaczący wpływ na sytuację biznesową lub finansową Klienta (np. upadłość, przymusowe rozwiązanie lub postępowanie likwidacyjne Klienta);

13.2.8.3. Klient zmarł;

13.2.8.4. spowodować brak wystarczającej ilości środków na Koncie na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy (w tym uiszczenie opłat za usługę), a Klient nie przelał na Rachunek wystarczającej ilości pieniędzy na ten cel w ciągu 15 (piętnastu) dni od otrzymania odpowiedniego zawiadomienia od Admiral Markets Cyprus Ltd;

13.2.8.5. wypowiedzenia Umowy żąda cypryjski lub zagraniczny organ nadzoru (np.CySEC) lub inny organ rządowy;

13.2.8.6. wypowiedzenia Umowy żąda Depozytariusz;

13.2.8.7. Klient żąda zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub ograniczenia go, a według szacunków Admiral Markets Cyprus Ltd warunkiem wstępnym świadczenia Usługi na rzecz Klienta jest prawo Admiral Markets Cyprus Ltd do przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami i/lub Zasadami Przetwarzania Danych Klientów.

13.3. Przed anulowaniem Umowy w trybie nadzwyczajnym Admiral Markets Cyprus Ltd dokładnie rozważa wszelkie okoliczności i podejmuje decyzję w oparciu o zasadę rozsądku.

GWARANCJE I OŚWIADCZENIA KLIENTÓW

14.1. Zawierając Umowę i składając każde Zlecenie, Klient gwarantuje i oświadcza, że:

14.1.1. uzyskał dostęp do praw i obowiązków Admiral Markets Cyprus Ltd i Klienta wynikających z Warunków Ogólnych i Umowy, w tym do procedury dotyczącej warunków realizacji Zleceń i zgód na nie;

14.1.2. przedłożył, między innymi, dokładne i aktualne dane Admiral Markets Cyprus Ltd dotyczące doświadczeń, profesjonalizmu i celów inwestycyjnych Klienta (w tym dane podane w Formularzu Wniosku o Rachunek Klienta);

14.1.3. jest świadomy, że jeśli Klient przekaże Admiral Markets Cyprus Ltd nieprawidłowe lub niewystarczające dane, Admiral Markets Cyprus Ltd może nie być w stanie odpowiednio ocenić doświadczenia, wiedzy i/lub stosowności Klienta do korzystania z niektórych usług inwestycyjnych świadczonych przez Admiral Markets Cyprus Ltd i/lub wykonywać Transakcji dotyczących określonego Papieru Wartościowego, w wyniku których Admiral Markets Cyprus Ltd ma trudności z dokonaniem oceny i może nie być w stanie powiadomić Klienta o wszystkich ważnych dla Niego ryzykach;

14.1.4. jest świadomy i akceptuje, że Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo, ale nie obowiązek, odmówić wykonania Usługi inwestycyjnej, jeśli na podstawie profesjonalnej oceny Admiral Markets Cyprus Ltd, dana usługa nie jest odpowiednia i stosowna dla Klienta, uwzględniając znaną klasę, wiedza i doświadczenie Klienta związane z odpowiednią Usługą Inwestycyjną i/lub Papierem wartościowym;

14.1.5. ma świadomość, że w momencie świadczenia usługi przyjmowania, przekazywania lub wykonywania zleceń przez niego inicjowanych, a dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, obligacji niezawierających instrumentu pochodnego lub innych papierów wartościowych równoważnych takim obligacjom, udziałom lub jednostkom UCITS, przyjmuje się akcje do obrotu na rynku regulowanym państwa, które jest stroną Porozumienia EOG lub równoważnego państwa trzeciego, lub innych mniej skomplikowanych papierów wartościowych, Admiral Markets Cyprus Ltd nie musi oceniać stosowności produktu lub Usługi inwestycyjnej oraz interesów Klienta w związku z czym interesy Klienta mogą być mniej chronione;

14.1.6. w niezbędnym zakresie zapoznał się z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami ustaw giełdowych i rejestrów papierów wartościowych oraz jest m.in. świadomy obowiązku ich informowania, a także zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymagań stawianych w zakresie egzekucji Transakcji, przestrzegania wszystkich ograniczeń ustanowionych w zakresie przeprowadzania Transakcji, obowiązujących przepisów oraz odpowiednich zasad i dobrych praktyk giełd i rejestrów papierów wartościowych. Klient zobowiązuje się być doinformowany o przepisach i zasadach mających zastosowanie do Transakcji oraz ponosić wszelkie ryzyko, szkody i straty wynikające z nieznajomości i/lub nieprzestrzegania tych przepisów i zasad;

14.1.7. wyraża zgodę na świadczenie Usług w związku z publikacją informacji skierowanych do opinii publicznej na stronie internetowej oraz że jest to zgodne z działalnością i świadczeniem Usług pomiędzy Admiral Markets Cyprus Ltd a Klientem;

14.1.8. uzyskał dostęp do listy ryzyk opublikowanej na stronie internetowej i jest świadomy ryzyk związanych z inwestowaniem w Papiery Wartościowe;

14.1.9. uzyskał dostęp do informacji opublikowanych na stronie internetowej dotyczących opłat i kosztów związanych ze świadczeniem Usług;

14.1.10. zobowiązuje się nie wykorzystywać Admiral Markets Cyprus Ltd ani Usług Inwestycyjnych w celu osiągnięcia nielegalnych celów i nie wykonywać swoich praw w złej wierze lub w celu wyrządzenia szkody Admiral Markets Cyprus Ltd;

14.1.11. zawiera Transakcję we własnym imieniu i na własny rachunek i jest uprawniony do dysponowania aktywami niezbędnymi do realizacji Zlecenia, między innymi pieniędzmi i Papierami Wartościowymi przechowywanymi na Rachunku Klienta oraz na Koncie ECRS Klienta, a jeżeli Klient będący osobą fizyczną jest w związku małżeńskim i wspomniane składniki majątku stanowią część majątku wspólnego małżonków, Klient posiada zgodę małżonka na dokonywanie Transakcji na tym majątku;

14.1.12. jest świadomy faktu, że złożenie Zlecenia poprzez Admiral Markets Cyprus Ltd w celu wykonania Transakcji można uznać za złożenie oferty kupna lub sprzedaży Admiral Markets Cyprus Ltd lub Stronie Trzeciej i na podstawie takiego Zlecenia Admiral Markets Cyprus Ltd może złożyć ofertę transakcji osobie trzeciej, co może skutkować wiążącym zobowiązaniem do kupna lub sprzedaży;

14.1.13. wyraża zgodę na to, aby Admiral Markets Cyprus Ltd miała prawo do zawierania wszelkich Transakcji i wykonywania jakichkolwiek czynności z dowolnymi osobami, w tym z samą Admiral Markets Cyprus Ltd, w celu wykonania Transakcji oraz aby Admiral Markets Cyprus Ltd nie była zobowiązana do powiadamiania Klienta o sytuacji, w której Admiral Markets Cyprus Ltd jest kontrahentem Transakcji przeprowadzonej lub która ma zostać przeprowadzona, lub na podstawie Zlecenia Transakcji;

14.1.14. uzyskał dostęp i w pełni wyraża zgodę na zasady najlepszej realizacji Zleceń Transakcyjnych przyjęte przez Admiral Markets Cyprus Ltd i publikowane na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem okresowych poprawek i modyfikacji, w tym fakt, że wszelkie szczegółowe instrukcje otrzymane od Klienta w odniesieniu do Zlecenia mogą uniemożliwić Admiral Markets Cyprus Ltd podjęcie środków, które Admiral Markets Cyprus Ltd opracował w ramach zasad najlepszej realizacji Zleceń;

14.1.15. jest świadomy i zgadza się z tym, że Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo do kumulowania Zleceń oraz że po kumulacji Zleceń wpływ kumulacji w odniesieniu do konkretnego Zlecenia może być osobno szkodliwy dla Klienta, ale ogólnie jest mało prawdopodobne że interesy Klienta zostały naruszone;

14.1.16. ponosi i rozlicza się z wszelkich ryzyk związanych z Transakcją, nawet jeśli Klient, składając Zlecenie, polegał na informacjach zawartych w przeglądach rynkowych, prognozach, analizach lub innych podobnych dokumentach opublikowanych na stronie internetowej przez Admiral Markets Cyprus Ltd lub Stronę Trzecią;

14.1.17. jest świadomy, że zawieranie Transakcji w celu manipulacji rynkiem, a także działanie na podstawie informacji poufnych lub zawieranie innych Transakcji sprzecznych z prawem jest prawnie zabronione i ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa karnego lub prawa dotyczącego wykroczeń;

14.1.18. ma świadomość, że musi zweryfikować zgodność Zlecenia z obowiązującymi przepisami prawa i/lub innymi zasadami, wymogami, ograniczeniami i praktyką rynkową dotyczącą Papierów Wartościowych, a także zgodność Zleceń składanych w celu zawarcia Transakcji z jednostkami funduszy inwestycyjnych z regulaminem funduszu lub obowiązującym ustawodawstwem;

14.1.19. jest świadomy, że Papiery Wartościowe Klienta mogą być przechowane w imieniu Admiral Markets Cyprus Ltd przez Stronę Trzecią oraz związanego z tym ryzyka, konsekwencji i odpowiedzialności Admiral Markets Cyprus Ltd;

14.1.20. uzyskał dostęp za pośrednictwem Strony Internetowej do podsumowania środków zastosowanych przez Bank w celu ochrony aktywów klienta;

14.1.21. wyraża zgodę na przechowywanie Papierów Wartościowych na rachunku powierniczym (w tym na rachunku powierniczym Powiernika) wraz z Papierami Wartościowymi należącymi do Admiral Markets Cyprus Ltd, Depozytariusza lub innych Klientów. Klient został powiadomiony i wyraża zgodę na ryzyko związane z przechowywaniem Papierów Wartościowych na rachunku powierniczym lub innym podobnym rachunku;

14.1.22. jest świadomy, że przechowywanie Papierów Wartościowych u Powiernika podlega prawu obcego kraju, w wyniku czego prawa związane z pieniędzmi Klienta lub Papierami Wartościowymi mogą różnić się od praw przewidzianych w lokalnych przepisach;

14.1.23. jest świadomy, że zgodnie z ustawodawstwem mającym zastosowanie do Papierów Wartościowych przechowywanych u Powiernika, może nie być możliwe rozróżnienie Papierów Wartościowych przechowywanych u Powiernika od Papierów Wartościowych należących do Powiernika lub Admiral Markets Cyprus Ltd, o czym Klient został poinformowany i jest świadomy związanego z tym ryzyka;

14.1.24. wyraża zgodę na wykorzystanie Papierów Wartościowych Klienta przechowywanych przez Admiral Markets Cyprus Ltd (w tym na rachunku powierniczym Osoby Trzeciej lub na innym równoważnym rachunku) w interesie lub na rachunek Klienta lub innego Klienta, zastawem lub obciążeniem takich Papierów Wartościowych (w tym potrącenie kosztem Papierów Wartościowych) w imieniu Admiral Markets Cyprus Ltd zgodnie z procedurą przewidzianą w Warunkach. Został on również poinformowany i jest świadomy faktu, że Depozytariusze lub Osoby Trzecie mogą mieć odpowiednie prawa w odniesieniu do Papierów Wartościowych Klienta;

14.1.25. zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z Witryny i MetaTrader opublikowanych na stronie internetowej.

14.1.26. zobowiązuje się zwolnić Admiral Markets Cyprus Ltd z obowiązków i zobowiązań przyjętych przez Admiral Markets Cyprus Ltd przed Stronami Trzecimi przy świadczeniu Usług Inwestycyjnych i przeprowadzaniu Transakcji oraz do samodzielnego wykonywania takich obowiązków i zobowiązań;

14.1.27. zobowiązuje się zapewnić Admiral Markets Cyprus Ltd i odpowiedniemu organowi nadzorczemu lub innemu właściwemu organowi wsparcie i informacje o pochodzeniu Zleceń, przeprowadzonych Transakcjach, pieniądzach Klienta i Papierach Wartościowych, nietypowych strategiach handlowych i dochodzie uzyskanym z Transakcji lub w odniesieniu do identyfikacji i analizy aktywów stanowiących źródło Transakcji. Brak wyjaśnień może służyć Admiral Markets Cyprus Ltd jako podstawa do uzasadnionych wątpliwości co do zgodności działań Klienta z Umową, przepisami prawa lub postanowieniami odpowiednich giełd lub rejestrów papierów wartościowych;

14.1.28. składając każde Zlecenie, Klient upoważnia Admiral Markets Cyprus Ltd do dysponowania Rachunkiem w celu realizacji Zlecenia zgodnie z warunkami regulującymi świadczenie Usług.

PRAWO RZĄDOWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

15.1. Warunki ogólne, warunki świadczenia usług, umowa i inne dokumenty stanowiące podstawę relacji z klientem podlegają prawu cypryjskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

15.2. Wszelkie spory między Stronami będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami. W przypadku braku natychmiastowego rozwiązania sprawy, reklamację należy złożyć na piśmie lub w inny uzgodniony sposób.

15.3. Reklamacja powinna dotyczyć okoliczności i dokumentów, na podstawie których została złożona reklamacja. Jeżeli Klient odwołuje się w reklamacji do dokumentu, do którego Admiral Markets Cyprus Ltd nie ma swobodnego dostępu, dokument ten należy dołączyć do reklamacji.

15.4. Admiral Markets Cyprus Ltd rozpatruje skargę i powiadamia o swojej decyzji w uzgodnionym czasie i w uzgodniony sposób (np. Ustnie, na piśmie) w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania.

15.5. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spór rozstrzyga komisja skarg konsumenckich Rady Ochrony Konsumentów lub sąd.

15.6. Wszelkie spory sądowe między Stronami rozstrzygane są w sądzie właściwym dla siedziby Admiral Markets Cyprus Ltd, chyba że Strony lub Postanowienia Nadrzędne stanowią inaczej.

15.7. Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd sprawuje nadzór nad Admiral Markets Cyprus Ltd.