Zapisz w PDF Drukuj

StereoTrader z Admirals

Obowiązuje od 7 kwietnia 2022 roku


WARUNKI LICENCJI

1. Ogólne

1.1 StereoTrader (zwany dalej również „Produktem”) to zewnętrzne (strona trzecia) rozszerzenie techniczne platform handlowych MetaTrader 4 („MT4”) i MetaTrader 5 („MT5”) do pobrania, które Admirals Group AS, (dalej również Admiral Markets, w ramach swoich globalnych podmiotów prawnych, takich jak Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admirals AU Pty Ltd oraz Admirals SA (PTY) Ltd) oferuje we współpracy z Leveredge Ltd („Wydawca” Produktu) klientom zgodnie z warunkami licencji określonymi w niniejszym dokumencie.

1.2 Wydawca ma własną Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) oraz instrukcję produktu (podręcznik użytkownika), które muszą zostać przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane przez każdego użytkownika Produktu

1.3 Produkt może być używany zarówno na rachunkach wirtualnych („Rachunki demo”), jak i na rachunkach z realnymi pieniędzmi („Rachunki rzeczywiste”) wszystkich klientów Admiral Markets, którzy zdecydowali się skorzystać z tej oferty Produktu („Kwalifikujący się klienci”).

1.4. Licencja produktu na rachunki demo jest dostępna dla uprawnionych klientów Admiral Markets bezpłatnie, odnawia się automatycznie co miesiąc kalendarzowy, a całkowity okres licencji jest zazwyczaj ograniczony przez okres aktywności danego rachunku demo.

1.5 Oferta produktowa jest dostępna dla Uprawnionych Klientów Admiral Markets bezpłatnie, jeśli klient utrzymuje minimalny kapitał na rachunku rzeczywistym w wysokości 4000 euro (cztery tysiące euro) lub równowartość w innej walucie bazowej. Spełnienie powyższego minimalnego wymogu kapitałowego na koncie rzeczywistym podlega uznaniowemu przeglądowi ręcznemu, który ma miejsce:

1.5.1 W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po osiągnięciu wymaganego poziomu kapitału na rachunku rzeczywistym i zgłoszeniu do Admiral Markets za pośrednictwem specjalnej strony docelowej produktu na stronie internetowej Admiral Markets za pośrednictwem https://admiralmarkets.com/pl/trading-platforms/stereotrader. Admiral Markets powiadomi klienta droga mailową o przyznaniu dostępu;

1.5.2 Pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego, kiedy Admiral Markets zdecyduje, czy licencja na Produkt Kwalifikującego się klienta zostanie odnowiona na następny miesiąc kalendarzowy.

1.6 Admiral Markets nie zajmuje się odsprzedażą płatnych licencji na Produkt StereoTrader, dlatego licencja na Produkt dla rachunku rzeczywistego jest dostępna dla klienta tylko tak długo, jak Admiral Markets odnawia licencję na Produkt.

1.7. Produkt StereoTrader jest przeznaczony dla platform MT4 i MT5 instalowanych na komputerach z systemem Windows i zapewnia dodatkowe narzędzia do monitorowania rachunków handlowych i rynków finansowych, a także do wykonywania zleceń.

1.8 Produkt jest oparty na wskaźnikach i technologii Expert Advisor w wersji MT4 i MT5 do pobrania na komputery stacjonarne dla systemu Windows. Są one aktywne tylko wtedy, gdy platforma MetaTrader jest połączona z Internetem i serwerami handlowymi Admiral Markets, a wszystkie wymagane uprawnienia są nadane Produktowi w ustawieniach platformy transakcyjnej.

1.9. Przed zastosowaniem cech i funkcji Produktu na koncie rzeczywistym, zachęcamy każdego użytkownika do zapoznania się z podręcznikiem użytkownika produktu dostarczonym przez Wydawcę Produktu, który można również znaleźć na stronie internetowej Wydawcy. Dodatkowo, każdy użytkownik produktu jest zachęcany do testowania cech i funkcji Produktu na darmowym rachunku demo przed użyciem Produktu na rachunku z rzeczywistymi pieniędzmi.

1.10 Admiral Markets nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za konsekwencje nieoczekiwanego działania Produktu, które mogą powstać w wyniku działań lub zaniechań Wydawcy lub niedostatecznej wiedzy klientów Admiral Markets na temat norm i zasad działania Produktu lub ich nieprawidłowego użytkowania.

2. Zapewnienie dostępu

2.1 Aby uzyskać dostęp do Produktu, Uprawniony Klient musi podjąć następujące kroki:

2.1.1 Zarejestrować się i wysłać zapytanie przez specjalną stronę docelową produktu za pośrednictwem https://admiralmarkets.com/pl/trading-platforms/stereotrader;

2.1.2 Pobrać plik instalacyjny produktu StereoTrader (oparty na systemie Windows) ze strony internetowej lub przez link;

2.1.3 Uruchom plik instalacyjny produktu StereoTrader i postępuj zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.

2.2 Licencja na Produkt dla rachunku demo jest aktywowana natychmiast , a klienci będą mogli korzystać z produktu StereoTrader po zalogowaniu się do platformy transakcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających dla rachunku demo, otrzymanych od Admiral Markets podczas procesu rejestracji.

2.3 Aktywacja licencji na produkt na koncie rzeczywistym wymaga, aby konto rzeczywiste posiadało minimalny kapitał w wysokości 4000 euro (cztery tysiące euro) lub równowartość w innej walucie bazowej konta rzeczywistego.

Uwaga:

  • Aktywacja licencji produktu na koncie rzeczywistym może zająć do dwóch dni roboczych. Admiral Markets powiadomi klienta e-mailem o przyznaniu licencji.
  • Każda licencja na produkt dla konta rzeczywistego jest dostarczana tylko dla jednego konkretnego rachunku rzeczywistego i nie można jej przenieść. Jeśli klient ma kilka rachunków rzeczywistych, może bezpłatnie otrzymać licencję dla każdego konta indywidualnego, pod warunkiem, że spełnione są minimalne wymagania kapitałowe dla każdego z nich.
  • Licencja jest przyznawana do następnego okresu uznaniowego przeglądu ręcznego, w którym Admiral Markets zdecyduje, czy licencja klienta zostanie odnowiona na kolejny miesiąc.
  • Proces składania wniosku o licencję na Produkt dla rachunku rzeczywistego nie uniemożliwia klientowi korzystania ze wszystkich innych funkcji rachunku rzeczywistego i platformy transakcyjnej, jakie zapewnia Admiral Markets.

3. Odnowienie dostępu

3.1. Licencja na Produkt dla rachunku demo odnawia się automatycznie, o ile rachunek demo istnieje a produkt jest oferowany przez Admiral Markets.

3.2 Licencja na Produkt dla rachunku rzeczywistego zostanie odnowiona automatycznie, jeśli klient utrzyma minimalny kapitał na rachunku rzeczywistym w wysokości 4000 euro (cztery tysiące euro) lub równowartość w innej walucie bazowej rachunku rzeczywistego w momencie przeglądu zgodnie z paragrafem 1.5.2.

3.3 Jeżeli Admiral Markets zdecyduje się nie odnawiać licencji na Produkt, Admiral Markets podejmie próbę powiadomienia klienta pocztą elektroniczną na 72 godziny przed zawieszeniem dostępu, jednakże terminowe dostarczenie takiego powiadomienia do klienta nie jest gwarantowane. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki, jakie może spowodować wygaśnięcie licencji na Produkt.

3.4 Każdy Klient, którego licencja na Produkt nie została odnowiona, może nadal korzystać z usług Admiral Markets na Ogólnych Warunkach, przy użyciu standardowych cech i funkcji platform MT4 i MT5.

4. Cofnięcie Licencji

4.1 Admiral Markets i Wydawca stosuje politykę „Uczciwego korzystania”: W związku z czym, jeżeli klient skorzysta z owej oferty Produktu w nietypowy sposób lub wbrew ekonomicznym i prawnym interesom Admiral Markets, Admiral Markets ma prawo do natychmiastowego zakończenia dostępu do Produktu według własnego uznania, po uprzednim powiadomieniu Klienta lub bez jego informowania.

4.2 Admiral Markets ma prawo zawiesić dostęp do Produktu nawet w przypadku rachunków rzeczywistych z kapitałem własnym przekraczającym 4000 euro (cztery tysiące euro) lub równowartością w innej walucie bazowej rachunku rzeczywistego, jeśli pojawią się widoczne wzorce wpłat i wypłat, które będą sugerować, że doszło do nadużycia warunków licencji tego Produktu.

4.3 Admiral Markets zastrzega sobie prawo do zmiany, dostosowania, zawieszenia, anulowania, zakończenia lub zakończenia dostarczania Produktu ,według własnego uznania, w dowolnym momencie, z lub bez powiadomienia o tym Klienta. W żadnych wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje wynikające z jakiejkolwiek zmiany, dostosowania, zawieszenia, anulowania lub zakończenia Produktu.

4.4 Nic nie wyłącza ani nie ogranicza wyłącznej odpowiedzialności Klienta za jakiekolwiek nielegalne lub oszukańcze działania, które mogą mieć miejsce podczas korzystania z Produktu.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Po otrzymaniu Produktu klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się z niniejszymi warunkami licencji użytkowania Produktu StereoTrader, a także wszystkimi odpowiednimi warunkami użytkownika końcowego i instrukcjami obsługi Produktu, które można znaleźć na stronie internetowej Wydawcy, a także we wszystkich innych Ogólnych Warunkach Admiral Markets i wyraża na nie zgodę.

5.2 Admiral Markets nie wnosi żadnych zastrzeżeń do bezbłędnego działania produktu i nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z Produktem, które mogą wynikać z działań lub zaniechań Wydawcy lub z tymczasowej lub trwałej pełnej lub częściowej niezgodności produktu z platformami MT4 i MT5 oferowanymi przez Admiral Markets.

5.3 Korzystając z Produktu i akceptując warunki licencji, klient zobowiązuje się zwolnić Admiral Markets i jej przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, koszty, straty lub szkody wszelkiego rodzaju wynikające z Produktu lub powstałe w związku z nim.

5.4 W przypadku jakiegokolwiek sporu lub błędnej interpretacji warunków licencji określonych powyżej, taki spór lub błędna interpretacja zostanie rozstrzygnięta, jeśli Admiral Markets uzna to za stosowne. Decyzja Admiral Markets jest ostateczna i wiążąca.

5.5 Klient może w każdej chwili anulować licencję na Produkt, wysyłając wiadomość e-mail z numerem swojego rachunku handlowego i krótką wiadomością na adres stereotrader@admiralmarkets.com.

5.6 Admiral Markets zastrzega sobie prawo do ujawnienia numeru rachunku klienta powiązanemu Wydawcy, aby móc wykonywać instrukcje, przeglądy techniczne i zamówienia od klienta dotyczące świadczenia usług Produktu lub zbadać wszelkie podejrzewane nadużycia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z nami.