Zapisz w PDF Drukuj

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD OŚWIADCZENIE O RYZYKU ZWIĄZANYM Z OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Obowiązują od 01.04.2021


Admiral Markets Cyprus Ltd (zwana dalej zamiennie „Firma”, „my”, „nasz”, „nas”) jest cypryjską firmą inwestycyjną, zarejestrowaną w Republice Cypryjskiej pod numerem rejestracyjnym ΗΕ 310328 oraz posiadającą zezwolenie i podlegającą regulacjom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (zwanej dalej „CySEC”) pod numerem licencji 201/13. Celem niniejszego oświadczenia o ryzyku związanym z obrotem papierami wartościowymi jest dostarczenie klientom Spółki (zwanych dalej zamiennie „Ty”, „Twój”, „Twoje”, „siebie”, „Klient”) przeglądu podstawowych (tj. orientacyjnych i niewyczerpujących) ryzyk związanych z obrotem papierami wartościowymi.


1. Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku wartości inwestycji z powodu wydarzeń ekonomicznych lub innych wydarzeń, które mają wpływ na cały rynek. W wyniku ryzyka rynkowego Klient może ponieść straty z tytułu ogólnych niekorzystnych zmian cen na rynku papierów wartościowych lub w pewnym jego segmencie. Niekorzystne zmiany cen mogą być spowodowane np. słabymi wskaźnikami ekonomicznymi danego kraju lub gałęzi gospodarki, niestabilnym otoczeniem gospodarczym lub niestabilnym rynkiem papierów wartościowych.

2. Ryzyko zmienności

Ryzyko zmienności to ryzyko zmiany wartości produktu finansowego. Wysoka zmienność oznacza na ogół, że wartość papieru wartościowego może w krótkim czasie ulec dramatycznym wzrostom i/lub spadkom. Tak dużej zmienności można oczekiwać bardziej w przypadku niepłynnych lub rzadziej będących w obrocie papierów wartościowych niż w przypadku papierów wartościowych o dużej płynności lub częściej będących w obrocie. Ze względu na zmienność zlecenie złożone przez Klienta może nie zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane częściowo z powodu szybkich zmian cen rynkowych. Ponadto zmienność może powodować niepewność ceny wszelkich zleceń rynkowych złożonych przez Klienta, ponieważ cena, po której zlecenie jest realizowane, może znacznie różnić się od ostatniej dostępnej ceny rynkowej lub może ulec później znacznej zmianie, powodując rzeczywiste lub hipotetyczne straty.

3. Ryzyko płynności

Płynność odnosi się do zdolności uczestników rynku do szybkiego kupna i/lub sprzedaży papierów wartościowych po konkurencyjnej cenie i przy minimalnej różnicy cen. Generalnie przyjmuje się, że im więcej zleceń jest dostępnych na rynku, tym większa jest płynność. Płynność jest istotna ze względu na fakt, że przy większej płynności Klientowi będzie łatwiej kupować i/lub sprzedawać papiery wartościowe szybko i przy minimalnej różnicy cen, a co za tym idzie, jest bardziej prawdopodobne, że Klient zapłaci lub otrzyma konkurencyjną cenę za wykonane transakcje. Ogólnie rzecz biorąc, można spodziewać się niższej płynności w przypadku instrumentów, które są przedmiotem rzadkiego obrotu w w porównaniu z płynnymi lub częściej handlowanymi instrumentami. W pewnych warunkach rynkowych (np. w przypadku braku niezrealizowanych zleceń ani po stronie kupna, ani po stronie sprzedaży lub gdy obrót papierem wartościowym jest wstrzymany z jakiegokolwiek powodu), likwidacja pozycji rynkowej po rozsądnej cenie może być dla Klienta trudna lub niemożliwa.

4. ryzyko handlu spekulacyjnego

Transakcje spekulacyjne mają na celu czerpanie zysków z wahań wartości rynkowej papierów wartościowych, a nie z podstawowej wartości papieru wartościowego i/lub podstawowych atrybutów zawartych w papierze wartościowym. Handel spekulacyjny skutkuje niepewnym stopniem zysku lub straty. Niemal każda działalność inwestycyjna wiąże się w pewnym stopniu z ryzykiem spekulacyjnym, ponieważ inwestor nie jest świadomy, czy inwestycja okaże się opłacalna, czy nie.

5. Ryzyko związane z wahaniami cen na skutek komunikatów korporacyjnych

Ogłoszenia korporacyjne lub inne istotne informacje mogą mieć wpływ na cenę papierów wartościowych. Ogłoszenia te w połączeniu z relatywnie mniejszą płynnością papieru wartościowego mogą skutkować znaczną zmiennością cen.

6. Ryzyko systemowe

Ryzyko systemowe to perspektywa poniesienia przez Klienta straty w wyniku technicznych usterek w systemach depozytów, powierników, giełd i innych rozliczeń transakcji papierami wartościowymi. Takie awarie techniczne mogą skutkować opóźnieniem w realizacji, odrzuceniem transakcji, opóźnieniem rozliczeń potransakcyjnych, fałszywymi przelewami i innymi zdarzeniami. Przerwy w handlu i/lub awarie spowodowane na przykład spowolnieniem lub chwilową niedostępnością połączenia internetowego mogą skutkować poniesieniem strat przez Klienta. Ponadto obrót o dużym wolumenie może powodować opóźnienia w realizacji zleceń, ponieważ w okresach zmienności fakt, że uczestnicy rynku mogą w sposób ciągły modyfikować wielkość swoich zleceń lub składać nowe/wielokrotne zlecenia może być przyczyną opóźnień w realizacji lub odrzuceniu zleceń.

7. Ryzyko regulacyjne/prawne

Rządowe polityki, zasady, przepisy, prawa i procedury regulujące handel giełdowy są od czasu do czasu aktualizowane. Takie działania regulacyjne i zmiany w ekosystemie prawnym/regulacyjnym, w tym między innymi zmiany podatków/opłat, mogą zmienić potencjalny zysk z inwestycji w papiery wartościowe. Ponadto niektóre polityki rządowe mogą koncentrować się bardziej na niektórych sektorach niż na innych, wpływając w ten sposób na ryzyko i profil zwrotu z inwestycji.

8. Ryzyko polityczne

Ryzyko polityczne to ryzyko, że w państwie, w którym papiery wartościowe zostały zarejestrowane lub w którym znajduje się, jest zlokalizowany lub zarejestrowany emitent papierów wartościowych, w które Klient zainwestował, wystąpią zdarzenia wpływające na stabilność polityczną lub gospodarczą, lub dalszy rozwój państwa bądź regionu, w wyniku czego może zaistnieć zagrożenie, że Klient w części lub w całości utraci swoje inwestycje w państwie lub regionie albo poniesie znaczne straty na dokonanych inwestycjach. Zagrożenia polityczne obejmują na przykład radykalne zmiany w otoczeniu gospodarczym i legislacyjnym (np. procesy nacjonalizacji), sytuacje kryzysowe w polityce społecznej i wewnętrznej (np. niepokoje społeczne) itp.

9. Ryzyko systemu rozliczeniowego

Ryzyko systemu rozliczeniowego to możliwość, że (przede wszystkim) awarie techniczne w systemach i rachunkach lub kanałach komunikacyjnych rejestrów papierów wartościowych, giełd, izb rozliczeniowych i innych instytucji, lub inne problemy, mogą powodować anulowanie transakcji, opóźnienia w rozliczeniach potransakcyjnych, fałszywe przelewy i inne zdarzenia, które mogą skutkować stratami Klienta.

10. Ryzyko walutowe

Na zysk lub stratę z transakcji na kontraktach denominowanych w walucie obcej (niezależnie od tego, czy są one przedmiotem obrotu we własnej, czy w innej jurysdykcji) będą miały wpływ wahania kursów walut, w przypadku których istnieje potrzeba przewalutowania z jednostki waluty kontraktu na inną walutę .

11. Ryzyko informacyjne

Ryzyko informacyjne to ryzyko, że Klient nie podejmie uzasadnionych decyzji lub podejmie złe decyzje inwestycyjne z powodu otrzymania niekompletnych i/lub niedokładnych i/lub nieodpowiednich informacji o papierach wartościowych lub napotka przeszkody/trudności w otrzymaniu kompletnych, dokładnych i adekwatnych informacji na temat papierów wartościowych. Może to być z kolei spowodowane niewiarygodnymi źródłami, błędną interpretacją pierwotnie dokładnych informacji lub błędami komunikacyjnymi.

Wnioski:

Obrót papierami wartościowymi nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów i wiąże się z ryzykiem, które może doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału. Powinieneś zasięgnąć porady niezależnego i odpowiednio licencjonowanego doradcy finansowego i upewnić się, że możesz pozwolić sobie na ryzyko oraz, że posiadasz odpowiednie doświadczenie i wiedzę, zanim zdecydujesz się na handel. Wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem ani gwarancją przyszłych wyników i/lub zwrotów.

Niniejsze oświadczenie o ryzyku związanym z obrotem papierami wartościowymi jest dostępne w języku angielskim i innych językach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a wersjami w innych językach, obowiązuje wersja angielska.