Zapisz w PDF Drukuj

LICENCJA PARALLELS DESKTOP PRO WADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

ZASADY I WARUNKI

Obowiązują od 1 września 2020 r.

1. Ogólne

1.1 Parallels Desktop dla Maca (zwany dalej również „Produktem”) jest zewnętrznym (osób trzecich) oprogramowaniem technicznym do pobrania opracowanym przez firmę Parallels Inc., które Admiral Markets (globalnie podmioty prawne, takie jak Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus i Admiral Markets Pty) oferuje klientom zgodnie z warunkami licencji przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

1.2 Parallels Inc. posiada własną Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Warunki użytkowania i Oświadczenie o ochronie prywatności, które muszą zostać przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane przez każdego użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Produktu.

1.3 Z zastrzeżeniem obowiązujących warunków licencji z Produktu mogą korzystać zarówno podczas praktykowania z wirtualnymi środkami na rachunku („Rachunki demo”) oraz na realnym rachunku z prawdziwym kapitałem („Rachunki rzeczywiste”) wszyscy klienci Admiral Markets, którzy zdecydowali się na niniejszą ofertę produktową.

1.4 Licencja na produkt jest dostępna dla Uprawnionych Klientów Admiral Markets bezpłatnie, jeśli każdy z osobna utrzymuje minimalny kapitał własny na rachunku Real wynoszący 3,000 euro (trzy tysiące euro) lub równowartość w innej walucie bazowej konta rzeczywistego. Spełnienie wyżej wymienionego wymogu posiadania minimalnego kapitału własnego na rachunku rzeczywistym podlega uznaniowemu przeglądowi ręcznemu, który odbywa się w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po osiągnięciu wymaganego poziomu kapitału własnego na rachunku rzeczywistym i zgłoszeniu go Admiral Markets poprzez specjalne żądanie na stronie docelowej produktu za pośrednictwem witryny internetowej Admiral Markets, znajdujące się w linku. Admiral Markets powiadamia drogą e-mailową każdego Klienta o przyznaniu licencji.

1.5 Admiral Markets nie zajmuje się odsprzedażą płatnych licencji Parallels Desktop dla Mac; W związku z tym licencja na Produkt jest dostępna dla klienta wyłącznie tak długo, jak długo Admiral Markets odnawia licencję na produkt.

1.6 Parallels Desktop dla Mac to oprogramowanie zapewniające wirtualizację sprzętową dla komputerów serii Macintosh.

1.7 Zachęcamy każdego użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Produktu do zapoznania się z instrukcją obsługi dostarczoną przez firmę Parallels Inc. na stronie internetowej parallels.com. Ponadto, każdy użytkownik Produktu jest zachęcany do przetestowania jego funkcji na bezpłatnym koncie demo, zanim zdecyduje się korzystać z niego na rachunku z prawdziwymi środkami pieniężnymi.

1.8 Admiral Markets nie może ponosić odpowiedzialności za konsekwencje nieoczekiwanego działania Produktu, które mogą powstać w wyniku działań lub zaniechań przez Parallels Inc. lub klientów Admiral Markets wynikających z niedostatecznej znajomości ogólnych przepisów i zasad eksploatacji Produktu lub niewłaściwego korzystania z niego.

2. Aktywacja Licencji

2.1 Aby uzyskać licencję na Produkt, uprawniony Klient musi wykonać następujące czynności:

2.1.1 Zarejestrować się za pośrednictwem strony Admiral Markets i otwórzyć rachunek Real

2.1.2 Upewnić się, że konto Real posiada kapitał własny w wysokości 3000 euro lub więcej (bądź równowartość w innej kwocie bazowej waluty rachunku rzeczywistego)

2.1.3 Wysłać zapytanie poprzez specjalną stronę docelową produktu, klikając w link lub przesłać wiadomość e-mail na adres parallels@admiralmarkets.com z prośbą o dostarczenie Licencji Parallels Desktop na Mac, podając numer rachunku Real.

3. Odnowienie Licencji

3.1 Licencja na produkt zostanie odnowiona, jeśli rachunek rzeczywisty Klienta spełnia wymogi minimalnego kapitału własnego w momencie przeglądu, o którym mowa w (pkt 2.1.2), wyłącznie na jego wniosek za pośrednictwem specjalnej strony docelowej Produktu, której link znajduje się tutaj lub przesyłając wiadomość e-mail na adres parallels@admiralmarkets.com z prośbę o dostarczenie licencji na Produkt Parallels Desktop dla Mac (paragraf 2.1.3), podając numer rachunku Real.

3.2 Każdy Klient, którego licencja na Produkt nie została odnowiona może nadal korzystać z usług Admiral Markets na ogólnych warunkach świadczenia usług.

4. Cofnięcie Licencji

4.1 Admiral Markets przyjmuję politykę „Uczciwego korzystania”: jeżeli klient korzysta z niniejszej oferty Produktu w nietypowy sposób lub wbrew interesom ekonomicznym i prawnym Admiral Markets , przysługuje mu prawo do natychmiastowego wypowiedzenia oferty według własnego uznania z lub bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

4.2 Admiral Markets ma prawo dezaktywować i cofnąć licencję na Produkt, nawet w przypadku rachunków rzeczywistych z wymaganym kapitałem równowartym lub przekraczającym 3000 euro, na których występują wyraźne wzorce pozornych wpłat i wypłat sugerujące, że warunki tej oferty zostały nadużyte.

4.3 Admiral Markets zastrzega sobie prawo, według własnego uznania do zmiany, dostosowania, zawieszenia, anulowania, wypowiedzenia lub zakończenia działania Produktu w dowolnym momencie z wcześniejszym (bądź nie) powiadomieniem Klienta. W żadnych okolicznościach firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje wynikające z jakiejkolwiek zmiany, dostosowania, zawieszenia, anulowania lub zakończenia działania Produktu.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Po otrzymaniu Produktu Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze warunki użytkowania Parallels Desktop dla Mac, a także wszystkie stosowne postanowienia licencyjne użytkownika końcowego i instrukcję obsługi Produktu, jak również umowę z Klientem oraz wszystkie inne ogólne warunki Admiral Markets, z którymi się zgada i na które wyraża zgodę.

5.2 Admiral Markets nie zgłasza żadnych roszczeń dotyczących bezbłędnego działania Produktu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy techniczne związane z Produktem, które mogą wyniknąć z działań lub zaniechań Parallels Inc.

5.3 Korzystając z Produktu i akceptując związane z nim warunki użytkowania, Klient zobowiązuje się zwolnić firmę oraz jej członków zarządu, pracowników, przedstawicieli i/lub agentów z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, koszty, straty lub szkody wszelkiego rodzaju wynikające lub powstałe w związku z użytkowaniem Produktu.

5.4 W przypadku jakiegokolwiek sporu lub błędnej interpretacji obowiązujących warunków określonych powyżej, taki spór lub błędna interpretacja zostanie rozstrzygnięta w sposób, jaki Admiral Markets uzna za stosowny. Decyzja Admiral Markets jest ostateczna i wiążąca.

5.5 Klient może anulować licencję na Produkt w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail wraz ze swoim numerem rachunku Real na adres parallels@admiralmarkets.com .

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z nami.