Zapisz w PDF Drukuj

Oświadczenia o wyrażeniu zgody


Niniejsze informacje ("Oświadczenia") określają poszczególne zgody udzielone przez Klienta na rzecz Admiral Markets Cyprus Ltd ( odpowiednio "my, nas lub nasze"), w związku z zawarciem przez Klienta jakiejkolwiek umowy z nami (w odniesieniu do instrumentów pochodnych, akcji, funduszy inwestycyjnych lub innych odpowiednich produktów lub instrumentów).

Słowa i wyrażenia zdefiniowane w odpowiednich umowach, warunkach, zasadach i dokumentach zawierających kluczowe informacje ("Ogólne warunki umowy") mają takie samo znaczenie w niniejszych Oświadczeniach (chyba że wyraźnie określono inaczej).

W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Umowy a niniejszym Oświadczeniem, wspomniane Oświadczenia będą miały pierwszeństwo. Należy przeczytać wszystkie postanowienia zawarte w Oświadczeniach, ponieważ zawierają one ważne informacje wzajemnych zależności istniejących między nami.

NINIEJSZYM UZGADNIA SIĘ, CO NASTĘPUJĄCE:

  • Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie mu Ogólnych Warunków Umowy na trwałym nośniku innym niż papier (np. w formacie PDF lub e-mail) i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.admiralmarkets.com/pl („Strona Internetowa”) lub aplikacji mobilnej Admirals.
  • Potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz pozostałą dokumentacją Klienta, która reguluje oferowane przez nas usługi inwestycyjne, dostępną aktualnie na naszej stronie internetowej, w tym Polityka Prywatności, Zasady i warunki, Zasady obrotu Papierami Wartościowymi, Informacja o ryzyku, Zasady i warunki płatności, Polityka Najlepszej Realizacji Zlecenia,Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów, Procedura składania i rozpatrywania reklamacji, Klasyfikacja Klientów, Zasady zarządzania konfliktem interesów, Polityka dźwigni finansowej,Ochrona przed Ujemnym Saldem dla Klientów detalicznych, Ochrona przed Ujemnym Saldem dla Klientów Profesjonalnych.
  • Wyrażasz zgodę na otrzymywanie ważnych komunikatów dotyczących świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem platformy transakcyjnej, strony internetowej, poczty elektronicznej, powiadomień telefonicznych).
  • Potwierdzasz, że podane informacje we wniosku o rachunek handlowy są prawdziwe i poprawne.
  • Potwierdzasz, że zdeponowane u nas środki pieniężne zostały pozyskane legalnie i nie mają związku z praniem brudnych pieniędzy, działaniami związanymi z terroryzmem lub inną nielegalną działalnością.
  • Wyrażasz zgodę na współpracę z nami za każdym razem, gdy skontaktujemy się z Tobą w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a także zezwalasz nam na przeprowadzenie własnych wyszukiwań i zapytań z wiarygodnych źródeł w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, źródła pochodzenia środków oraz innych przekazanych nam informacji.
  • Wyrażasz zgodę na przechowywanie Twoich środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych w jednej lub kilku instytucjach kredytowych upoważnionych do takich operacji oraz na przechowywanie posiadanych instrumentów finansowych na jednym lub kilku rachunkach powierniczych u niezależnego powiernika uprawnionego do prowadzenia działalności powierniczej.
  • W pełni rozumiesz i akceptujesz, że handel kontraktami CFD (kontrakty na różnice kursowe) oraz innymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może skutkować utratą inwestycji.
  • Zgadzasz się, że transakcje między Tobą a nami zgodnie z właściwymi Warunkami Umowy mogą być zawierane na rynku regulowanym, wielostronnej lub zorganizowanej platformie obrotu albo jako transakcje pozagiełdowe („OTC”), a więc nieregulowanego rynku pozagiełdowego. Jeśli odpowiednie Warunki Umowy przewidują, że transakcje pomiędzy Tobą a nami będą realizowane jako transakcje OTC, czyli na nieregulowanym rynku pozagiełdowym wyrażasz zgodę na wykonywanie Zleceń zgodnie z odpowiednimi Warunkami Umowy poza rynkami regulowanymi, wielostronnymi platformami lub zorganizowanymi platformami obrotu.

Niniejsze Oświadczenie podlega i jest interpretowane zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej.

Wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z niniejszego Oświadczenia lub z nim związane podlegają prawu Republiki Cypryjskiej i są interpretowane zgodnie z nim.