Polityka Ochrony przed Ujemnym Saldem dla Klientów Detalicznych

Obowiązujące od 11.04.2017 r.


Systemy transakcyjne Admiral Markets Cyprus Ltd są zaprojektowane z "zabezpieczeniami", które pomagają zapobiegać ponoszeniu przez klientów ujemnego salda podczas handlu w normalnych warunkach rynkowych, na przykład "Poziom Stop Out".

Ponadto, zgodnie z powszechną praktyką, wszyscy klienci mogą i powinni ustalać osobiste limity zarządzania ryzykiem, które mogą pomóc ograniczyć straty i zmaksymalizować zyski.

Na przykład, należy ustalić poziom "Stop Loss", który uwzględnia wielkość dźwigni finansowej wykorzystywanej dla otwartych pozycji w stosunku do salda rachunku i wielkości indywidualnego zlecenia. Podsumowując, "zarządzanie ryzykiem" jest istotną kwestią podczas handlu produktami lewarowanymi.

Zarządzanie ryzykiem oznacza stosowanie strategii w celu kontrolowania lub ograniczania ryzyka finansowego. Zarządzanie ryzykiem to zestaw zasad, których należy przestrzegać w celu zapewnienia kontroli kapitału, a w szczególności zminimalizowania możliwości wystąpienia ujemnego salda. Przykładem jest zlecenie stop-loss, które minimalizuje maksymalną stratę lub unikanie otwierania dużych pozycji bezpośrednio przed publikacją ważnych wskaźników makroekonomicznych lub bezpośrednio przed zamknięciem sesji giełdowej danego instrumentu.

Czasami powyższe zabezpieczenia mogą zawieść. Może to być spowodowane znaczną "luką rynkową" (weekendowe zamknięcie i otwarcie), która umożliwia uzyskanie ujemnego salda podczas handlu. Jeśli klient uzyska ujemne saldo w wyniku działalności handlowej, powinien poinformować o tym dział wsparcia firmy.

Firma zasili rachunek klienta kwotą ujemnego salda, jeśli dług wynikał z normalnej działalności handlowej zgodnie z niniejszą Polityką.

Kwota, która zostanie uznana jest określana poprzez agregację wszystkich ujemnych sald klienta na wszystkich rachunkach posiadanych przez klienta w Admiral Markets Cyprus Ltd z powodu normalnej działalności handlowej bez żadnych nielegalnych metod handlowych.

Nielegalne metody obejmują wystąpienie ujemnego salda z zyskowną pozycją otwartą na innym rachunku tego samego klienta w kierunku przeciwnym do pozycji, która spowodowała ujemne saldo.

Ta polityka ma zastosowanie jedynie dla klientów detalicznych.

Postanowienia niniejszej polityki nie mają zastosowania:

  • gdy ujemne saldo nie jest związane z działalnością handlową klienta (na przykład, gdy dług dotyczy jakiejkolwiek opłaty lub opłat firmy);
  • jeżeli klient został sklasyfikowany jako Uprawniony Kontrahent lub Klient Profesjonalny.