Admiral Markets Cyprus Ltd Polityka Ochrony przed Ujemnym Saldem na Rachunku dla klientów profesjonalnych

Obowiązujące od 04.02.2021 r.

Niniejsza Polityka określa ramy i okoliczności, w których Admiral Markets Cyprus Ltd ("Spółka") może dokonać rekompensaty klientom profesjonalnym, którzy ponieśli ujemne saldo na swoich rachunkach. Niniejszym wyjaśnia się, że niniejsza Polityka nie ma zastosowania do klientów detalicznych.

Ochrona klientów profesjonalnych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 1. Klienci to osoby fizyczne lub podmioty sklasyfikowane jako klienci profesjonalni Admiral Markets Cyprus Ltd. Nie ma zastosowania do klienta, który podlega nadzorowi organu nadzoru usług finansowych lub funduszu zarządzanego przez taką spółkę lub do osoby prawnej, która jest klientem profesjonalnym z tytułu bycia dużym przedsiębiorstwem.
 2. Rachunki są rachunkami tradingowymi CFD, tj. wszystkie rodzaje rachunków, które nie są dedykowane specjalnie do produktów giełdowych.

Przy handlu produktami finansowymi opartymi o depozyt zabezpieczający, możliwe jest osiągnięcie deficytu na rachunku, tj. sytuacji, w której saldo rachunku jest ujemne.

Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych powyżej, termin "klient profesjonalny" będzie dalej, wszędzie tam, gdzie wymaga tego kontekst, określany jako "Klient".

Jeśli Klient odnotował ujemne saldo i ubiega się o rekompensatę, musi poinformować o tym dział obsługi klienta Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż 2 dni robocze po odnotowaniu ujemnego salda. Firma oceni taką informację i według własnego uznania może zadecydować, aby w pełni lub częściowo zrekompensować ujemne salda. Jeśli Klient posiada więcej niż jeden rachunek, salda zostaną znetowane.

Kwotę uznania ustala się poprzez znetowanie wszystkich dodatnich sald z ujemnymi saldami odnotowanymi w ciągu 2 dni roboczych przed otrzymaniem zapytania. Pozostawiając sobie swobodę decyzji, Firma uzna Rachunki Klienta w celu skompensowania znetowanych ujemnych sald do maksymalnej wartości uznania 50 000 EUR lub ekwiwalentu w walucie rachunku.

Postanowienia niniejszej Polityki nie mają zastosowania, gdy:

 1. w jurysdykcji Klienta obowiązują wymogi prawne dotyczące zapewnienia Klientowi przez Spółkę ochrony przed ujemnym saldem kapitału własnego. W takich przypadkach działania Spółki opierają się na lokalnych przepisach, a nie na niniejszej Polityce;
 2. ujemne saldo wystąpiło w nietypowych warunkach rynkowych lub podczas wyjątkowych ruchów/zmienności rynkowych;
 3. Firma ustaliła, zgodnie z własnym uznaniem, że ujemne saldo nie jest związane z działalnością handlową Klienta (np. jeśli ujemne saldo odnosi się do wszelkich opłat lub obciążeń Firmy);
 4. Klient prowadzi transakcje na podstawie umowy kredytu lub umowy premii dostarczanych przez Firmę;
 5. ujemne saldo jest związane lub wynika, bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia przez Klienta jakichkolwiek postanowień Ogólnych Warunków Umowy Firmy lub z naruszenia zasad lub praktyk rynkowych, w tym, ale nie wyłącznie, przepisów prawa kraju pochodzenia Klienta, kraju zamieszkania Klienta lub jakiegokolwiek innego kraju na terenie EOG;
 6. Firma uważa, że Klient nadużył ochrony przyznanej zgodnie z niniejszą Polityką na szkodę Firmy, co, bez ograniczeń, obejmuje między innymi sytuację w której Klient działał w złej wierze, realizując strategię, zgodnie z którą Klient czerpałby korzyści z takiej ochrony, jednocześnie utrzymując, samodzielnie lub we współpracy z innym Klientem, inne pozycje u nas, które przynoszą korzyści Klientowi w przypadku, gdy ochrona ta jest lub może zostać uruchomiona;
 7. firma uprzednio powiadomiła Klienta, że jest on wyłączony z niniejszej Polityki;
 8. zachodzi zdarzenie wynikające z działania, zaniechania działania lub zaniedbania jakiejkolwiek wielostronnej platformy obrotu, zorganizowanej platformy obrotu, rynku regulowanego, dostawcy płynności lub pośredniczącego brokera;
 9. ujemne saldo jest związane ze Zdarzeniem Siły Wyższej – zdarzeniem związanym z działaniem Boga, wojną, terroryzmem, umyślną szkodą, zamieszkami, katastrofami przemysłowymi, wszelkimi wyjątkowymi zdarzeniami rynkowymi lub działaniami i regulacjami wszelkich organów lub władz rządowych lub ponadnarodowych, które w opinii Firmy uniemożliwiają prawidłowy obrót na rynku w odniesieniu do Zleceń Klienta.