Admiral Markets UK Ltd Polityka Ochrony przed Ujemnym Saldem na Rachunku

Obowiązujące od 17 września 2019

Niniejsza Polityka określa zasady i warunki, na jakich możemy wypłacać odszkodowania Klientom, którzy odnotowali ujemne saldo na swoich Rachunkach.

Polityka wobec Klientów Detalicznych ma zastosowanie na podstawie obowiązujących wymogów regulacyjnych, aktualnie według COBS 22.5.17R, zgodnie z którymi odpowiedzialność Klienta Detalicznego za wszystkie transakcje na kontraktach CFD dotyczące rachunku Klienta Detalicznego jest ograniczona do środków znajdujących się na tym rachunku.

Ochrona przed Ujemnym Saldem dla Klientów Profesjonalnych ma zastosowanie tam, gdzie:

 1. Klienci są osobami fizycznymi lub podmiotami sklasyfikowanymi jako Klienci Profesjonalni Admiral Markets UK Ltd (`Firma`). Nie ma ona zastosowania do Klienta podlegającego nadzorowi przez organ nadzoru finansowego lub do funduszu zarządzanegoprzez taką firmę, ani do osoby prawnej będącej Klientem Profesjonalnym z racji bycia dużym przedsiębiorstwem.
 2. Rachunki są rachunkami tradingowymi CFD, tj. wszystkie rodzaje rachunków, które nie są dedykowane specjalnie do produktów giełdowych.

Przy handlu produktami finansowymi opartymi o depozyt zabezpieczający, możliwe jest osiągnięcie stanu deficytu na rachunku, tj. sytuacji, w której saldo rachunku jest ujemne.

Jeśli Klient odnotował ujemne saldo i ubiega się o kompensatę, Klient musi poinformować o tym dział obsługi klienta Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia odnotowania ujemnego salda. Firma oceni zapytanie i według własnego uznania może uznać odpowiednie rachunki pełną lub częściową kompensatą ujemnego salda. Jeżeli Klient posiada więcej niż jeden rachunek, salda zostaną znetowane.

Kwotę uznania ustala się poprzez znetowanie wszystkich dodatnich sald z ujemnymi saldami odnotowanymi w ciągu 2 dni roboczych przed otrzymaniem zapytania. Pozostawiając sobie swobodę decyzji, Firma uzna Rachunki Klienta w celu skompensowania znetowanych ujemnych sald do maksymalnej wartości uznania 50 000 GBP lub ekwiwalentu w walucie rachunku.

Postanowienia niniejszej Polityki nie mają zastosowania, gdy:

 1. w ramach jurysdykcji Klienta istnieją obowiązujące wymagania prawne, aby Firma zapewniła Klientowi pełną ochronę przed ujemnym saldem (np. w Republice Federalnej Niemiec); w takich przypadkach, działania Firmy są oparte na lokalnych regulacjach, a nie na niniejszejPolityce;
 2. ujemne saldo wystąpiło w nietypowych warunkach rynkowych lub podczas wyjątkowych ruchów/zmienności rynkowych;
 3. Firma ustaliła, zgodnie z własnym uznaniem, że ujemne saldo nie jest związane z działalnością handlową Klienta (np. jeśli ujemne saldo odnosi się do wszelkich opłat lub obciążeń Firmy);
 4. Klient prowadzi transakcje na podstawie umowy kredytu lub umowy premii dostarczanych przez Firmę;
 5. ujemne saldo jest związane lub wynika, bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia przez Klienta jakichkolwiek postanowień Ogólnych Warunków Umowy Firmy lub z naruszenia zasad lub praktyk rynkowych, w tym, ale nie wyłącznie, przepisów prawa kraju pochodzenia Klienta, kraju zamieszkania Klienta lub jakiegokolwiek innego kraju na terenie EOG;
 6. Firma uważa, że Klient nadużył ochrony przyznanej zgodnie z niniejszą Polityką na szkodę Firmy, co, bez ograniczeń, obejmuje między innymi sytuację w której Klient działał w złej wierze, realizując strategię, zgodnie z którą Klient czerpałby korzyści z takiej ochrony, jednocześnie utrzymując, samodzielnie lub we współpracy z innym Klientem, inne pozycje u nas, które przynoszą korzyści Klientowi w przypadku, gdy ochrona ta jest lub może zostać uruchomiona;
 7. firma uprzednio powiadomiła Klienta, że jest on wyłączony z niniejszej Polityki;
 8. zachodzi zdarzenie wynikające z działania, zaniechania działania lub zaniedbania jakiejkolwiek wielostronnej platformy obrotu, zorganizowanej platformy obrotu, rynku regulowanego, dostawcy płynności lub pośredniczącego brokera;
 9. ujemne saldo jest związane ze Zdarzeniem Siły Wyższej – zdarzeniem związanym z działaniem Boga, wojną, terroryzmem, umyślną szkodą, zamieszkami, katastrofami przemysłowymi, wszelkimi wyjątkowymi zdarzeniami rynkowymi lub działaniami i regulacjami wszelkich organów lub władz rządowych lub ponadnarodowych, które w opinii Firmy uniemożliwiają prawidłowy obrót na rynku w odniesieniu do Zleceń Klienta.