Zapisz w PDF Drukuj

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

Obowiązują od 31.08.2019


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

„AM“ oznacza Admiral Markets AS, spółkę zarejestrowaną w Republice Estonii pod numerem 10932555,funkcjonującą jako firma inwestycyjna na podstawie licencji nr 4.1-1/46, której działalność jest nadzorowanaprzez Komisję Nadzoru Finansowego (www.fi.ee).

„Przedstawiciel AM“ oznacza pracownika AM lub inną osobę wyznaczoną przez AM, upoważnioną do reprezentowania AM podczas określonych działań związanych z Klientem.

„Rachunek bankowy AM“ oznacza rachunek bankowy otwarty w instytucji kredytowej pełniącej rolę Administratora, u której AM przechowuje środki pieniężne Klienta na rzecz i rachunek Klienta oraz środki pieniężne innych klientów AM zgodnie z procedurą opisaną w Ogólnych Warunkach (gotówkowy rachunek powierniczy).

„Rachunek papierów wartościowych AM“ oznacza rachunek powierniczy otwarty przez Administratora w imieniu AM lub dowolny inny rachunek papierów wartościowych, na którym AM przechowuje papiery wartościowe na rzecz i rachunek Klienta, w tym papiery wartościowe innych klientów AM zgodnie z procedurą opisaną w Ogólnych Warunkach.

„Regulaminy“ oznaczają dokumenty wymienione w Umowie i opublikowane na Stronie internetowej dotyczące informacji ujawnianych na podstawie obowiązujących zasad i wytycznych ustalonych przez AM oraz wynikających z przepisów prawa, np. dotyczące kwestii związanych z konfliktem interesów, rozpatrywaniem skarg, klasyfikacją klientów itd. Regulaminy stanowią integralną część Umowy. Regulaminy dotyczą wszystkich relacji z Klientami, które mają lub miały miejsce w trakcie obowiązywania danego Regulaminu.

„Administrator“ oznacza instytucję kredytową świadczącą usługę przechowywania środków pieniężnych i/lub Papierów wartościowych na rzecz AM oraz usługi zarządzania, rejestracji i/lub rozliczania papierów wartościowych, firmę brokerską posiadającą stosowną licencję, depozytariusza, rejestr papierów wartościowych, system rozliczeń itd.

„Warunki Realizacji Płatności“ oznacza listę obowiązujących opłat za świadczenie usług ustalonych przez AM, dostępną na stronie internetowej i stanowiącą integralną część Umowy.

„Nadrzędne normy“ oznaczają normy prawne obowiązujące AM oraz dotyczące Usług, od których nie można odstąpić na korzyść AM na podstawie umowy.

„Opłata za brak aktywności“ oznacza kwotę pobieraną od Klientów, którzy nie dokonali żadnej transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy i mają dodatnie saldo na swoim Rachunku.

„Instrument“ oznacza dowolny Papier wartościowy lub inny Instrument wyznaczony przez AM i udostępniony Klientowi za pośrednictwem Platformy transakcyjnej.

„Pomocnicza usługa inwestycyjna“ oznacza Usługę będącą pomocniczą usługą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o Rynku Papierów Wartościowych, na której świadczenie spółka AM uzyskała licencję.

„Usługa inwestycyjna“ oznacza Usługę będącą usługą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o Rynku Papierów Wartościowych, na której świadczenie spółka AM uzyskała licencję.

„Skarga“ oznacza zapytanie, żądanie lub wyrażenie niezadowolenia Klienta przekazane spółce AM zgodnie z procedurą obsługi skarg Klientów.

„Dashboard“ oznacza środowisko obsługi Rachunku dostępne na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego Klient może otwierać rachunki i nimi zarządzać, dokonywać wpłat i wypłat, pobierać oprogramowanie do realizacji transakcji oraz wykonywać inne działania.

„Platforma transakcyjna“ oznacza oprogramowanie, które należy pobrać ze Strony internetowej lub z innego miejsca, polecone i określone przez AM, stanowiące bazę technologiczną dla świadczenia Usługi oraz umożliwiające realizację transakcji on-line, tj. w formie elektronicznej.

„Przedstawiciel klienta“ oznacza osobę, która ma prawo do reprezentowania Klienta wynikające z przepisów prawa lub transakcji i której dowód posiadania prawa do reprezentacji został zaakceptowany przez AM zgodnie z procedurą określoną w Ogólnych warunkach.

„Klient“ oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną, która zawarła Umowę z AM.

„Zasady przetwarzania danych Klienta“ oznaczają Regulamin, zgodnie z którym AM przetwarza dane Klienta.

„Rachunek bankowy Klienta“ oznacza rachunek bankowy Klienta, rachunek w systemie płatności lub dowolny inny rachunek akceptowany przez AM, za pośrednictwem którego mogą być realizowane wpłaty i wypłaty gotówkowe związane z Rachunkiem.

„Zasady klasyfikacji Klienta“ oznaczają Regulamin, w którym spółka AM opisała klasyfikację klientów jako klientów detalicznych, profesjonalnych lub równorzędnych kontrahentów.

„Procedura przechowywania i ochrony aktywów Klienta“ oznacza Regulamin, w którym spółka AM opisała zasady bezpiecznego przechowywania i ochrony środków pieniężnych i Papierów wartościowych Klienta.

„Relacje z Klientem“ oznaczają stosunek prawny wynikający z Umowy pomiędzy AM a Klientem.

„Osoba trzecia“ oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną niebędącą Stroną.

„Rachunek“ oznacza rachunek operacyjny otwarty przez AM w imieniu Klienta, na którym AM rejestruje Transakcje, Zlecenia, Instrumenty należące do Klienta oraz saldo rachunku, przelewy z innych rachunków Klienta oraz inne transakcje.

„Waluta rachunku“ oznacza walutę, którą Klient określił w Umowie lub w Pokoju inwestora, w której AM prowadzi rozliczenia środków pieniężnych Klienta.

„Zdarzenie korporacyjne“ oznacza zdarzenie wynikające z decyzji organu zarządzającego emitenta Papieru wartościowego, które mogłoby mieć wpływ na prawa i obowiązki posiadacza Papieru wartościowego oraz wartość aktywów bazowych Transakcji.

„Zlecenie“ oznacza Zlecenie realizacji transakcji złożone przez Klienta w spółce AM zgodnie z Umową, Ogólnymi warunkami, Warunkami świadczenia usługi i Regulaminami oraz wszelkimi innymi wytycznymi dotyczącymi obsługi Rachunku, w tym realizacji wpłat lub wypłat środków pieniężnych oraz wszelkich innych działań realizowanych w ramach korzystania z Usługi.

„Umowa“ oznacza umowę o świadczenie Usługi zawartą pomiędzy AM a Klientem, która wchodzi w życie w momencie jej podpisania przez Klienta i otwarcia Rachunku dla Klienta przez AM. Umowa obowiązuje przez czas nieokreślony, o ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie. Ogólne warunki, Warunki świadczenia usługi, Regulaminy i Warunki Realizacji Płatności stanowią integralną część Umowy.

„Regulamin najlepszej realizacji“ oznacza Regulamin, na podstawie którego AM ustala zasady i procedurę najlepszego sposobu realizacji Zleceń Transakcji Klienta.

„Strona“ oznacza Stronę Umowy, zarówno AM, jak i Klienta.

„Usługa“ oznacza Usługę inwestycyjną realizowaną przez AM na rzecz Klienta, w tym umożliwienie realizacji transakcji lewarowanych na Instrumentach oraz pomocniczą usługę inwestycyjną, umożliwienie korzystania z odpowiednich rozwiązań technologicznych i wszelkich pomocniczych lub innych usług według uznania AM. Usługa nie obejmuje doradztwa podatkowego, prawnego ani inwestycyjnego, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie.

„Warunki świadczenia Usługi“ oznaczają warunki świadczenia Usługi określone przez AM i opublikowane na Stronie internetowej, zawierające (ale nie ograniczające się wyłącznie do) informacje o usługach inwestycyjnych i warunkach dotyczących rozwiązań technologicznych umożliwiających korzystanie z Usługi, w tym warunki korzystania z Platformy transakcyjnej. Warunki świadczenia Usługi stanowią integralną część Umowy.

„Transakcja“ oznacza pozycję otwartą lub zamkniętą dotyczącą środków pieniężnych i/lub Instrumentów, zajętą zgodnie ze Zleceniem transakcji w imieniu Klienta lub AM oraz na rachunek Klienta.

„Zlecenie transakcji“ oznacza dyspozycję realizacji Transakcji przekazaną AM przez Klienta.

„Zabezpieczenia“ oznaczają unikalną nazwę użytkownika i hasło nadane Klientowi zgodnie z procedurą określoną przez AM, hasło do serwisu telefonicznego określone przez Klienta w Umowie, hasło do Pokoju inwestora ustalone przez Klienta oraz wszelkie inne hasła umożliwiające weryfikację Zleceń Transakcji składanych przez Klienta za pośrednictwem Platformy transakcyjnej lub telefonicznie oraz umożliwiające AM identyfikację Klienta w razie potrzeby.

„Strona internetowa“ oznacza stronę internetową AM www.admiralmarkets.pl oraz jej podstrony.

„Papier wartościowy“ oznacza prawo własności, zobowiązanie lub kontrakt, które zostały zdefiniowane jako papier wartościowy w ustawie o rynku papierów wartościowych, w tym akcje i inne instrumenty udziałowe, obligacje, kontrakty różnicy kursowej (CFD), odnawialny kontrakt walutowy spot itd., który może być przechowywany za pośrednictwem AM i na którym mogą być realizowane Transakcje za pośrednictwem AM.

„Ogólne warunki“ oznaczają niniejszy dokument określający podstawowe zasady relacji z Klientem i stanowiący integralną część Umowy.

1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków

1.2.1. Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich relacji z Klientem obowiązujących w dniu wejścia Ogólnych warunków w życie.

1.2.2. Poza Ogólnymi warunkami, relacje z Klientem są regulowane przez następujące dokumenty:

1.2.2.1. Warunki Umowy, w tym Warunki świadczenia usługi, Regulaminy i inne warunki ustalone przez AM;

1.2.2.2. Warunki Realizacji Płatności;

1.2.2.3. Akty prawne Republiki Estonii;

1.2.2.4. Jeśli transakcja na Papierach wartościowych jest realizowana w innym kraju, obowiązują akty prawne danego kraju, zasady wymiany lub rejestracji papierów wartościowych, wymogi lub inne zasady innego właściwego organu.

1.2.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi warunkami a Warunkami świadczenia Usługi zastosowanie mają Warunki świadczenia Usługi.

1.2.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi warunkami, Warunkami świadczenia Usługi a Regulaminami, zastosowanie mają postanowienia Regulaminów.

1.2.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi warunkami, Warunkami świadczenia Usługi, Regulaminami lub Warunkami Realizacji Płatności a warunkami Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.

1.2.6. Dla celów interpretacji, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub niejasności pomiędzy tekstem Umowy, Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Warunkami Realizacji Płatności itd. w języku estońskim a tekstem Umowy, Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Warunków Realizacji Płatności, Regulaminów itd. w języku angielskim opracowanym przez AM, przeważającą moc ma tekst w języku estońskim, o ile w tekście angielskim nie postanowiono inaczej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub niejasności pomiędzy tekstem Umowy, Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Warunkami Realizacji Płatności, Regulaminów itd. w języku angielskim a tekstem Umowy, Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Warunkami Realizacji Płatności, Regulaminów itd. w jakimkolwiek innym obcym języku opracowanym przez AM, przeważającą moc ma tekst w języku angielskim, o ile w tekście sporządzonym w innym obcym języku nie postanowiono inaczej.

1.2.7. Niezgodność z prawem, niestosowalność lub nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi lub Regulaminów nie ma wpływu na legalność, stosowalność lub ważność wszelkich pozostałych postanowień Umowy, Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi lub Regulaminów.

1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Regulaminów i Warunków Realizacji Płatności

1.3.1. AM ma prawo do dokonania jednostronnej zmiany Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Regulaminów i Warunków Realizacji Płatności. AM powiadomi Klienta o zmianach wprowadzonych w Ogólnych warunkach, Warunkach świadczenia Usługi, Regulaminach i Warunków Realizacji Płatności i opublikuje zmiany na Stronie internetowej lub w inny sposób wybrany przez AM z wyprzedzeniem co najmniej 15 (piętnastu) dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie.

1.3.2. Jeśli Klient nie zgadza się na zmiany, ma on prawo do rozwiązania Umowy, powiadamiając o tym AM w terminie określonym w punkcie 1.3.1 Ogólnych warunków oraz spełniając warunki konieczne wymienione w punkcie 8.5.1 dotyczące zamknięcia Rachunku.

1.3.3. W uzasadnionych przypadkach AM ma prawo do zmiany Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Regulaminów i Warunków Realizacji Płatności, np. w celu usunięcia wykrytego błędu lub sprzeczności, również w przypadku jeśli postanowienie Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Regulaminów lub Warunków Realizacji Płatności przestanie mieć zastosowanie z powodu sytuacji mającej wpływ na warunki oferty dotyczącej Usługi pod względem ekonomicznym lub prawnym lub jeśli zmiana ta nie ma istotnego wpływu na prawa i obowiązki Stron. W takich przypadkach AM niezwłocznie opublikuje zmienione Ogólne warunki,Warunki świadczenia Usługi, Regulaminy lub Tabelę opłat i prowizji na swojej Stronie internetowej.

1.3.4. W przypadku braku zgody na zmiany wprowadzone zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 1.3.3 Klient ma prawo do niezwłocznego rozwiązania Umowy, powiadamiając o tym AM w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od opublikowania zmienionych Warunków świadczenia Usługi, Regulaminów lub Warunków Realizacji Płatności oraz spełniając warunki konieczne wymienione w punkcie 8.5.1 dotyczące zamknięcia Rachunku.

1.3.5. Jeśli Klient nie skorzysta z przysługującego mu prawa do rozwiązania Umowy w terminie określonym w punktach 1.3.2 lub 1.3.4 Ogólnych warunków, uznaje się, że Klient zaakceptował wprowadzone zmiany i nie wnosi żadnych Skarg wynikających ze zmian wprowadzonych w Ogólnych warunkach, Warunkach świadczenia Usługi, Regulaminach lub Warunków Realizacji Płatności.

1.4. Wymagania dotyczące dokumentów przekazywanych AM

1.4.1. AM ma prawo zażądać oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub w inny sposób składanego dokumentu. AM ma prawo zażądać, by dokument wystawiony za granicą został zalegalizowany lub poświadczony w formie apostille, o ile w umowie pomiędzy Republiką Estonii a danym krajem nie przewidziano inaczej.

1.4.2. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym AM ma prawo zażądać tłumaczenia dokumentu na język estoński, angielski lub inny język zaakceptowany przez AM. Na żądanie AM tłumaczenie powinno zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza.

1.4.3. AM ma prawo przyjąć, że dokument złożony przez Klienta jest autentyczny, ważny i poprawny.

1.4.4. AM ma prawo sporządzić kopię dokumentu złożonego przez Klienta lub zachować oryginał dokumentu, o ile jest to możliwe.

1.4.5. Jeśli Klient złożył dokument niezgodny z wymaganiami AM lub dokument, co do poprawności którego AM ma wątpliwości, AM ma prawo zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i wstrzymać działania związane z tym dokumentem do momentu złożenia dodatkowych dokumentów.

1.4.6. Koszty zapewnienia spełnienia przez dokumenty wymagań AM pokrywa Klient.

1.5. Wymagania dotyczące podpisu

1.5.1. AM akceptuje ręczny podpis Klienta lub przedstawiciela Klienta oraz, w przypadku operacji realizowanych po zawarciu Umowy, elektroniczny podpis związany z estońskim dowodem tożsamości lub inny podpis elektroniczny zgodny z podobnymi wymaganiami akceptowanymi przez AM.

1.5.2. AM ma prawo zażądać, by podpis został złożony w biurze AM lub w obecności przedstawiciela AM. Jeśli podpis nie może zostać złożony w biurze AM lub w obecności przedstawiciela AM, AM ma prawo zażądać notarialnego lub podobnego poświadczenia podpisu.

1.5.3. AM zastrzega sobie prawo do każdorazowego żądania osobistego złożenia podpisu przez Klienta lub przedstawiciela Klienta zamiast podpisu elektronicznego lub innego podpisu elektronicznego zgodnego z podobnymi wymaganiami akceptowanymi przez AM.

2. PRAWA AM ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

2.1. AM ma prawo w każdym momencie, w szczególności w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również z innych istotnych powodów według uznania AM:

2.1.1. do identyfikacji Klienta i przedstawiciela Klienta oraz do sprawdzenia prawa do reprezentacji przedstawiciela Klienta;

2.1.2. do weryfikacji danych będących podstawą do identyfikacji Klienta i przedstawiciela/-i Klienta oraz ich aktualizacji w razie potrzeby, jak również do zażądania dodatkowych informacji lub dokumentów od Klienta;

2.1.3. do ustalenia rzeczywistego beneficjenta w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz źródła i pochodzenia środków Klienta wykorzystywanych w Transakcji;

2.1.4. do zażądania dokumentów, potwierdzeń i danych od Klienta dotyczących celu relacji z Klientem oraz celu i charakteru Transakcji, działań Klienta, przedstawiciela/-i, rzeczywistego beneficjenta, partnera handlowego, sprzedaży, źródła i pochodzenia aktywów wykorzystywanych w Transakcji, osoby związanej z Transakcją itd.;

2.1.5. do nałożenia tymczasowych lub stałych ograniczeń dotyczących korzystania z Usług i Rachunku, w tym, w razie potrzeby, zaniechania realizacji Usługi według własnego uznania, zamknięcia Transakcji otwartych na rachunku w przypadku wątpliwości AM co do poprawności, dokładności, kompletności i aktualności danych przekazanych przez Klienta lub w jego imieniu;

2.1.6. do sprawowania nadzoru nad relacjami z Klientem i Transakcjami Klienta zgodnie z procedurą określoną w aktach prawnych;

2.1.7. do nierealizowania Zlecenia do momentu spełnienia przez Klienta wymagań określonych w Ogólnych warunkach, Warunkach świadczenia Usługi i Regulaminach lub innych wymogów prawnych AM oraz, w razie potrzeby, do zamknięcia Transakcji otwartych na Rachunku;

2.1.8. W przypadku dokonywania wpłat na Rachunek i wypłat z Rachunku, o ile Nadrzędne normy nie stanowią inaczej, AM ma prawo:

2.1.8.1. do weryfikowania pochodzenia środków pieniężnych otrzymywanych na rachunek bankowy AM przed oraz zgodnie z ich zaksięgowaniem na Rachunku;

2.1.8.2. do zażądania dodatkowych informacji i/lub dokumentów, przy czym AM nie ma obowiązku przedstawienia Klientowi uzasadnienia celu takiego żądania;

2.1.8.3. do niezaakceptowania przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy AM w celu dokonania wkładu na Rachunek przez Osobę trzecią. AM nie przewiduje możliwości przeniesienia papierów wartościowych na rachunek papierów wartościowych AM;

2.1.8.4. do podejmowania decyzji o zwrocie otrzymywanych środków pieniężnych na rachunek bankowy Osoby trzeciej lub Klienta, z którego Osoba trzecia lub Klient dokonali ostatniego przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy AM;

2.1.8.5. do akceptowania płatności związanych z Transakcją wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego otwartego w imieniu Klienta w instytucji kredytowej zarejestrowanej lub prowadzącej działalność w państwie należącym do EOG lub w państwie, w którym obowiązują wymogi podobne do tych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

2.1.8.6. do weryfikacji wypłaty z Rachunku przed realizacją Zlecenia oraz

2.1.8.7. do odmowy, według własnego uznania, realizacji Zlecenia przelewu środków pieniężnych lub przeniesienia Papierów wartościowych z Rachunku na rachunek bankowy lub papierów wartościowych Klienta lub Osoby trzeciej;

2.1.8.8. do niewyrażenia zgody na przelewy pomiędzy Rachunkiem a innymi rachunkami operacyjnymi innego klienta AM;

2.1.8.9. do niewyrażenia zgody na rozliczenia gotówkowe;

2.1.9. do zażądania dostarczenia innych danych oraz wykonania przez Klienta działań uznanych przez AM za konieczne w celu realizacji środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu AM lub z innych istotnych przyczyn według uznania AM.

2.2. Opóźnienie w realizacji Zleceń lub Usługi w wyniku działań opisanych w punkcie 2.1 lub odmowa realizacji Usługi i Zlecenia lub zamknięcia Transakcji Klienta wynikająca z powyższego nie są traktowane jako niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy przez AM, a spółka AM nie jest odpowiedzialna przed Klientem za szkody lub koszty poniesione przez Klienta W związku z tym spółka AM nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o wykonaniu wyżej określonych praw. AM ma prawo przekazać Klientowi uzasadnienie wyżej wymienionych działań, jednak nie ma takiego obowiązku.

3. IDENTYFIKACJA, REPREZENTACJA I ZABEZPIECZENIA KLIENTA

3.1. Identyfikacja Klienta

3.1.1. Tworząc relacje z Klientem, zawierając Umowę i świadcząc Usługę, spółka AM jest zobowiązana do identyfikowania Klienta i/lub przedstawiciela Klienta, natomiast Klient i przedstawiciel Klienta są zobowiązani do przekazywania danych i dokumentów wymaganych przez AM.

3.1.2. Identyfikacji osób fizycznych dokonuje się na podstawie dokumentów tożsamości danych osób (np. paszportu, estońskiego dowodu tożsamości, estońskiego prawa jazdy) i/lub innych dokumentów akceptowanych przez AM.

3.1.3. Identyfikacji estońskiej osoby prawnej lub zagranicznej filii zarejestrowanej w Estonii dokonuje się na podstawie ważnego wyciągu z odpowiedniego rejestru i/lub innych dokumentów akceptowanych przez AM.

3.1.4. Identyfikacji zagranicznej osoby prawnej dokonuje się na podstawie wyciągu z odpowiedniego rejestru danego kraju lub dowodu rejestracji i/lub innych dokumentów akceptowanych przezAM.

3.1.5. AM ma prawo do identyfikowania Klienta lub przedstawiciela Klienta za pośrednictwem technicznych kanałów komunikacji akceptowanych przez AM, w tym za pomocą zabezpieczeń lub innych certyfikatów umożliwiających elektroniczną identyfikację, zgodnych z wymaganiami AM i chronionych kodem bezpieczeństwa.

3.2. Reprezentacja Klienta

3.2.1. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji przedstawiciela Klienta powinien zostać sporządzony zgodnie z wymaganiami aktów prawnych i AM. Spółka AM nie jest zobowiązana do akceptowania dokumentów potwierdzających prawo do reprezentacji, w przypadku których prawo do reprezentacji nie zostało określone w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

3.2.2. AM ma prawo zażądać, by dokument potwierdzający prawo do reprezentacji został poświadczony notarialnie lub w inny, równoważny sposób.

3.2.3. AM ma prawo uznawać dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Klienta za ważny do momentu otrzymania przez AM informacji lub dokumentów potwierdzających zmianę lub ustanie prawa do reprezentacji Klienta.

3.2.4. AM ma prawo zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do reprezentacji przedstawiciela Klienta w dowolnym momencie, ale nie ma takiego obowiązku. Na żądanie AM Klient będący osobą fizyczną jest zobowiązany do realizacji transakcji osobiście, natomiast Klient będący osobą prawną – za pośrednictwem przedstawiciela prawnego.

3.2.5. Klient ma obowiązek powiadomić AM o wszelkich zmianach, zmianach dotyczących prawa do reprezentacji prawnego lub kontraktowego przedstawiciela Klienta, w tym anulowaniu lub unieważnieniu poświadczonego notarialnie lub potwierdzonego pełnomocnictwa, pod warunkiem że informacje te są publicznie dostępne, np. zostały oficjalnie opublikowane itp.

3.3. Zabezpieczenia

3.3.1. Na podstawie identyfikacji Klienta i zawarcia Umowy, AM przesyła zabezpieczenia (oprócz hasła do serwisu telefonicznego) na adres e-mail wymieniony w punkcie 6.1.1.

3.3.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że AM nie wie, czy Klient przesyłał lub przesyła Zlecenia osobiście, korzystając z Zabezpieczeń. Klient nie może umożliwiać Osobom trzecim dostępu do Rachunku lub Pokoju inwestora, o ile spółka AM nie postanowiła inaczej lub nie wyraziła na to zgody.

3.3.3. Klient potwierdza, że przechowuje Zabezpieczenia w bezpiecznym miejscu i nie ujawnia ich Osobom trzecim w celu uniknięcia niechcianego i nieuprawnionego korzystania z Pokoju inwestora, Rachunku i Platformy transakcyjnej oraz składania Zleceń Transakcji przez telefon przez osoby do tego nieupoważnione.

3.3.4. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie Zlecenia składane z wykorzystaniem Zabezpieczeń. Wszelkie Zlecenia Transakcji przekazywane AM są obsługiwane jako Zlecenia Transakcji Klienta z wykorzystaniem Zabezpieczeń. Klient jest również odpowiedzialny za takie zlecenia przesyłane z wykorzystaniem Zabezpieczeń przedstawiciela Klienta.

3.3.5. Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia AM, jeśli Zabezpieczenia Klienta lub przedstawiciela Klienta są wykorzystywane przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień lub zostały ujawnione takiej osobie.

4. KLASYFIKACJA KLIENTÓW

4.1. Klasyfikacja klientów

4.1.1. Klasyfikując Klientów, AM postępuje zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych i zasadach klasyfikacji Klienta. Jeśli spółka AM nie powiadomiła Klienta, że jest inaczej, Klient jest traktowany jako klient detaliczny w ramach realizowanej Usługi.

4.1.2. Klient profesjonalny zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić AM o wszelkich zmianach, które mogłyby mieć wpływ na jego obsługę jako klienta profesjonalnego.

4.2. Ocena adekwatności

4.2.1. AM ocenia adekwatność Papieru wartościowego i/lub Usługi inwestycyjnej dla danego Klienta, oferowanych lub zamawianych przez Klienta przed realizacją Usługi inwestycyjnej, biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie Klienta w sektorze inwestycyjnym, w tym możliwości Klienta związane z rozumieniem ryzyka związanego z danym Papierem wartościowym i/lub daną Usługą inwestycyjną. AM nie musi oceniać adekwatności Papieru wartościowego i/lub Usługi inwestycyjnej, w wyniku czego interesy Klienta mogłyby być chronione w mniejszym stopniu, pod warunkiem że wszystkie warunki wymienione w niniejszym punkcie zostaną spełnione:

4.2.1.1. Usługa przyjęcia, przesłania i/lub realizacji Zlecenia transakcji z dodatkową usługą inwestycyjną lub bez niej jest realizowana z inicjatywy Klienta oraz

4.2.1.2. Realizacja usługi wymienionej w punkcie 4.2.1.1 jest związana z dłużnymi papierami wartościowymi nieobejmującymi instrumentów pochodnych lub innych papierów wartościowych podobnych do tych dłużnych papierów wartościowych, akcji lubjednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe zgodnych z wymogami dyrektywy 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UCITS), akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa należącego do EOG lub na podobnym rynku państwa trzeciego lub innych, mniej skomplikowanych Papierów wartościowych.

4.2.1.3. AM wyraźnie ostrzega Klienta, że zgodnie z warunkami określonymi w punktach 4.2.1.1. i 4.2.1.2. AM nie ocenia adekwatności oferowanej Papieru wartościowego i/lub Usługi inwestycyjnej, a zatem interesy Klienta mogą być chronione w mniejszym stopniu.

4.2.2. AM ostrzega Klienta, jeśli AM stwierdzi na podstawie danych dostarczonych przez Klienta, że Usługa inwestycyjna i/lub Papier wartościowy mogą nie być adekwatne dla Klienta. Jeśli Klient w dalszym ciągu jest zainteresowany Usługą inwestycyjną i/lub Papierem wartościowym, musi wziąć pod uwagę to, że mógł dokonać niewłaściwej oceny ryzyk związanych z Usługą inwestycyjną i/lub Papierem wartościowym.

4.2.3. Podczas tworzenia relacji z Klientem oraz na żądanie, Klient jest zobowiązany dostarczyć wszelkie dane i dokumenty wymagane przez AM, aby spółka AM mogła spełnić swoje obowiązki wymienione w punkcie 4.2.1 zgodnie z Umową zawartą z Klientem oraz aktami prawnymi.

4.2.4. AM ostrzega Klienta, że w przypadku nieprzekazania lub niewłaściwego przekazania wymaganych informacji spółka AM nie będzie mogła lub trudno jej będzie określić, czy planowana Usługa inwestycyjna i/lub dany Papier wartościowy są adekwatne dla Klienta.

5. BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE I ROZLICZANIE AKTYWÓW KLIENTA

5.1. Otwarcie Rachunku

5.1.1. Na podstawie weryfikacji danych, AM otwiera dla Klienta jeden lub kilka Rachunków na wniosek Klienta. AM ma prawo do odmowy otwarcia Rachunku, jak również do ograniczenia w dowolnym momencie liczby otwartych Rachunków oraz Rachunków, które mają zostać otwarte w przyszłości, zarówno w odniesieniu do ich całkowitej liczby, jak również liczby Rachunków danegorodzaju. Klient ma obowiązek zmniejszyć liczbę otwartych Rachunków na żądanie AM.

5.1.2. AM księguje na Rachunku Instrumenty należące do Klienta, w tym Papiery wartościowe przechowywane w imieniu AM na rachunku bankowym AM oraz na rachunku Klienta oraz środki pieniężne przechowywane w imieniu AM na rachunku bankowym AM oraz na rachunku Klienta zgodnie z metodą opisaną w niniejszym punkcie oraz procedurą bezpiecznego przechowywania i ochrony aktywów Klienta.

5.2. Zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych Klienta

5.2.1. Środki pieniężne Klienta są przechowywane na rachunku bankowym AM podanym na Stronie internetowej.

5.2.2. Aby wpłacić środki pieniężne na Rachunek, Klient dokonuje przelewu na rachunek bankowy AM. W tym celu Klient musi wejść do Pokoju inwestora i wybrać właściwą metodę płatności. Bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące wpłat znajdują się na Stronie internetowej.

5.2.3. Podpisując Umowę, Klient wyraża zgodę na to, by spółka AM przechowywała środki pieniężne na rachunku bankowym AM, w tym środki pieniężne innych Klientów i/lub AM. Zgoda Klienta jest traktowana jako wyraźna pisemna zgoda w rozumieniu § 88 (1) ustawy o rynku papierów wartościowych.

5.2.4. AM przechowuje środki pieniężne Klienta za pośrednictwem Administratorów zgodnie z aktami prawnymi państwa, w którym znajduje się siedziba Administratora, praktyką obowiązującą na danym rynku, wymaganiami Administratora oraz umową/ami zawartymi z Administratorem. Ze względu na akty prawne państwa, w którym znajduje się siedziba Administratora, prawa Klientadotyczące środków pieniężnych mogą różnić się od tych określonych w aktach prawnych Estonii.

5.2.5. Środki pieniężne mogą być przechowywane na Rachunku w walucie euro oraz w innej walucie Rachunku wymienionej przez AM na Stronie internetowej.

5.2.6. Jeśli chodzi o transakcje i operacje w walucie obcej wykonywane przez Klienta, AM ma prawo stosować wszelkie warunki i ograniczenia kraju, w którym obowiązuje wspomniana waluta, w tym ograniczenia związane z bankami korespondentami i innymi partnerami, które mają wpływ na transakcje realizowane przez AM i jej inwestycje w tej walucie.

5.2.7. O ile nie uzgodniono inaczej, zobowiązania zaciągnięte w danej walucie są realizowane w tej samej walucie.

5.2.8. Jeśli na Rachunek wpłyną środki pieniężne w walucie innej niż waluta Rachunku, AM dokona przeliczenia zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Realizacji Płatności. AM nie ma obowiązku powiadomienia Klienta o przeliczeniu.

5.2.9. Aby środki pieniężne zostały przelane z rachunku Klienta na rachunek bankowy Klienta, Klient musi przekazać AM Zlecenie, postępując zgodnie ze wskazówkami opublikowanymi na Stronie internetowej.

5.2.10. Spółka AM nie ma obowiązku wypłacania Klientowi odsetek od środków pieniężnych przechowywanych w imieniu AM i na rachunek Klienta.

5.3. Bezpieczne przechowywanie i rozliczanie Papierów wartościowych Klienta

5.3.1. AM otrzymuje Papiery wartościowe w celu ich bezpiecznego przechowywania na rachunek papierów wartościowych AM, które mogą być przechowywane na rachunku papierów wartościowych AM i rozliczane za jego pośrednictwem. AM ma prawo do decydowania według własnego uznania, które Papiery wartościowe i w jakim zakresie zostaną objęte Usługą. AM może w dowolnym momencie odmówić przyjęcia Papierów wartościowych danego rodzaju i/lub wyemitowanych przez określonego emitenta i/lub zbywalnych Papierów wartościowych notowanych na określonych giełdach papierów wartościowych oraz realizacji Transakcjidotyczących takich papierów wartościowych. Klient otrzymuje informacje dotyczące Papierów wartościowych akceptowanych przez AM przede wszystkim za pośrednictwem Platformy transakcyjnej lub Strony internetowej.

5.3.2. AM oddziela Papiery wartościowe Klienta od Papierów wartościowych innych swoich Klientów i AM poprzez prowadzenie w tym celu ewidencji Papierów wartościowych Klienta na Rachunku. Papiery wartościowe Klienta przechowywane na Rachunku Papierów wartościowych AM należą do Klienta zgodnie z prawem estońskim, nie należą do masy upadłościowej AM i nie mogą byćźródłem zaspokojenia żadnych roszczeń wierzycieli AM.

5.3.3. Podpisując Umowę, Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez AM Papierów wartościowych na rachunku powierniczym, w tym na rachunku powierniczym otwartym w imieniu Administratora, na którym przechowywane są również Papiery wartościowe innych Klientów i AM. Zgoda Klienta jest traktowana jako wyraźna pisemna zgoda w rozumieniu § 88 (1) ustawy o rynku papierówwartościowych.

5.3.4. AM może przechowywać Papiery wartościowe Klienta za pośrednictwem Administratorów i udzielać Administratorom upoważnień do przechowywania Papierów wartościowych Klienta u innych Administratorów. AM wybiera Administratorów na podstawie wewnętrznie określonych kryteriów z zachowaniem należytej zawodowej staranności w celu zapewnienia wiarygodnościwybranego Administratora. Korzystanie z usług Administratora przez AM nie jest outsourcingiem, zarówno w rozumieniu pkt. 14 Ogólnych warunków, jak i ustawy o rynku papierów wartościowych.

5.3.5. AM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Administratora, w tym utratę Papierów wartościowych, brak realizacji lub niewłaściwą realizację Zleceń itd., z wyjątkiem przypadków, w których utrata lub koszty wynikają z naruszenia obowiązku zachowania należytej staranności przez AM w zakresie wyboru lub kontroli Administratora lub z innych przyczyn określonych w aktach prawnych.

5.3.6. AM przechowuje Papiery wartościowe u Administratora zgodnie z aktami prawnymi państwa, w którym znajduje się siedziba Administratora, praktyką obowiązującą na danym rynku, wymaganiami Administratora oraz umową/ami zawartą/ymi z Administratorem. Na mocy aktów prawnych państwa, w którym znajduje się siedziba Administratora, prawa Klienta dotyczącePapierów wartościowych mogą różnić się od tych określonych w aktach prawnych Estonii.

5.3.7. Papiery wartościowe Klienta są przechowywane u Administratorów na rachunku papierów wartościowych otwartym w celu wspólnego przechowywania Papierów wartościowych Klientów AM w imieniu AM (rachunek klienta, rachunek powierniczy itd.). Jeśli zgodnie z aktami prawnymi kraju, w którym znajduje się siedziba Administratora, nie ma możliwości takiego przechowywaniaPapierów wartościowych, AM przechowuje Papiery wartościowe Klienta u takiego Administratora wyłącznie pod warunkiem, że charakter Usług inwestycyjnych wymaga przechowywania Papierów wartościowych w kraju, w którym znajduje się siedziba Administratora, lub jeśli Klient profesjonalny wyrazi pisemną zgodę w tym celu, w którym to przypadku Papiery wartościoweKlienta mogą być przechowywane według uznania AM:

5.3.7.1. na rachunku papierów wartościowych otwartym w imieniu AM wraz z Papierami wartościowymi należącymi do AM lub innych klientów AM (rachunek papierów wartościowych AM); lub

5.3.7.2. oddzielone od Papierów wartościowych należących do AM lub innych Klientów na rachunku papierów wartościowych otwartym w imieniu AM (rachunek papierów wartościowych AM); lub

5.3.7.2. oddzielone od Papierów wartościowych należących do AM lub innych Klientów na rachunku papierów wartościowych otwartym w imieniu AM (rachunek papierów wartościowych AM); lub

5.3.7.4. na jednym rachunku papierów wartościowych AM razem z innymi papierami wartościowymi należącymi do innych klientów AM, do Administratora i/lub do klientów Administratora.

5.3.8. AM umieszcza na Stronie internetowej listę krajów, w których, zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania Papierów wartościowych, Papiery wartościowe Klienta przechowywane u Administratora nie mogą zostać oddzielone od Papierów wartościowych należących do Administratora lub AM, oraz listę innych ryzyk związanych z przechowywaniem Papierów wartościowych u Administratora.

5.3.9. Klient udziela AM zgody na zastawienie lub obciążenie w inny sposób Papierów wartościowych i, w razie konieczności, środków pieniężnych w imieniu AM w celu zabezpieczenia należnych roszczeń wynikających z Umowy oraz jeśli AM ma obowiązek zagwarantować spełnienie obowiązków wynikających ze Zlecenia zgodnie z umową pomiędzy AM a Administratorami posiadającymi siedziby w innych krajach.

5.3.10. Jeśli AM ma obowiązek obciążyć lub w inny sposób ograniczyć prawa Klienta do aktywów Klienta, w tym Papierów wartościowych i/lub środków pieniężnych, wynikający z Nadrzędnych norm, AM ma prawo ustanowić stosowne ograniczenia na Rachunku. AM nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub koszty poniesione w celu spełnienia obowiązku zastosowania ograniczenia/-ń wynikającego/-ych z Nadrzędnych norm.

5.3.11. Administrator może być uprawniony do zażądania nałożenia obciążeń i/lub ograniczeń dotyczących dysponowania na Papiery Wartościowe Klienta przechowywane u danego Administratora zgodnie z odnośnymi aktami prawnymi lub umową zawartą pomiędzy AM a danym Administratorem. AM ma obowiązek zrekompensować spowodowane przez siebie straty poniesione przez Klienta, o ile takie prawo nie przysługuje Administratorowi na podstawie aktów prawnych oraz jeśli szkoda nie została poniesiona w wyniku działań lub okoliczności Klienta, za które Klient jest odpowiedzialny.

5.3.12. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez AM Papierów wartościowych Klienta (w tym Papierów wartościowych przechowywanych na rachunku powierniczym lub na innym podobnym rachunku) we własnym interesie i na własny rachunek, w tym pod warunkiem, że na Rachunku Klienta nie ma wystarczającej ilości środków pieniężnych na pokrycie opłaty za obsługę, rekompensaty, kary lub innych długów. W takim przypadku AM ma prawo sprzedać Papiery wartościowe Klienta bez otrzymania Zlecenia na warunkach rynkowych w ilości umożliwiającej pokrycie należnej sumy.

5.3.13. Jeśli dysponowanie Papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunku Klienta w innym kraju zostanie ograniczone w wyniku umów podpisanych z danym Administratorem, decyzji, zaleceń, zarządzeń itd. sądu lub innych właściwych instytucji (niezależnie od tego, czy decyzje tych instytucji mogą zostać wykonane w Estonii lub czy Klient spowodował naruszenie poprzezswoje działania), AM nie ma obowiązku umożliwienia Klientowi jakiegokolwiek dysponowania aktywami na jego rachunku, co w takim wypadku nie stanowi naruszenia postanowień Umowy przez AM. W takim przypadku Klient ma prawo rozwiązać Umowę, ale AM ma obowiązek zwrócić Papiery wartościowe wyłącznie po wycofaniu ograniczeń dotyczących dysponowania nimi.

5.3.14. AM przekazuje Klientowi sprawozdanie dotyczące Papierów wartościowych w zakresie określonym przez akty prawne co najmniej raz w roku.

5.4. Prawa i obowiązki wynikające z Papierów wartościowych

5.4.1. Klient ma obowiązek samodzielnie zdobywać informacje dotyczące praw i obowiązków wynikających z Papierów wartościowych i Zdarzeń korporacyjnych oraz spełniać wszelkie obowiązki wynikające z Papierów wartościowych (w tym obowiązki dotyczące powiadamiania o nabyciu i ubiegania się o pozwolenie na nabycie znacznego udziału). AM nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o takich prawach i obowiązkach lub Zdarzeniach korporacyjnych. W przypadkach określonych w aktach prawnych lub Warunkach świadczenia Usługi oraz w odniesieniu do Papierów wartościowych przechowywanych na Rachunku Papierów wartościowych AM Klient wykonuje wymienione prawa i obowiązki za pośrednictwem AM poprzez przekazywanie AM odpowiednich pisemnych Zleceń.

5.4.2. Jeśli AM posiada informacje dotyczące Zdarzeń korporacyjnych oraz praw i obowiązków wynikających z innych Papierów wartościowych oraz AM uzna powiadomienie za konieczne, AM powiadomi o tym Klienta za pośrednictwem Strony internetowej lub w inny sposób wybrany przez AM. Spółka AM nie jest odpowiedzialna wobec Klienta za poprawność takich informacji, jakrównież za straty i koszty, które zostały lub zostaną poniesione w wyniku nieznajomości tych informacji, praw lub obowiązków.

5.4.3. AM pobiera i otrzymuje wszelkie przychody i wypłaty oraz wymaga wszelkich przychodów i wypłat (dywidenda, Papiery wartościowe otrzymane w wyniku emisji funduszu itd.) należnych od emitenta Papierów wartościowych lub osoby trzeciej pośredniczącej w wypłacie według własnego uznania i przelewa je na Rachunek. Jeśli wspomniane przychody lub wpłaty nie są wystarczające, aby pokryć opłatę za obsługę wykonania przelewu, środki pozostają do dyspozycji AM do momentu otrzymania odpowiedniego Zlecenia od Klienta. AM nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o tych działaniach z wyprzedzeniem. Jeśli emitent lub Osoba trzecia pośrednicząca w płatności zgłosi AM żądanie zwrotu wypłaty dokonanej na rzecz Klienta, AM ma prawo zwrócić wypłatę dokonaną na rzecz Klienta bez dodatkowego Zlecenia Klienta z Rachunku Klienta takiemu emitentowi lub osobie trzeciej pośredniczącej w płatności.

5.4.4. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków wynikających z Instrumentów przechowywanych na Rachunku lub z nimi związanych leży po stronie Klienta. Jeśli związane z tym zobowiązania Klienta zostaną pobrane z aktywów AM lub innych klientów AM, AM ma prawo niezwłocznie potrącić odpowiednie należności lub ich równowartość pieniężną z Rachunku.

5.4.5. Jeśli AM, emitent dokonujący płatności lub Osoba trzecia pośrednicząca w płatności ma obowiązek potrącić lub zapłacić krajowe i/lub lokalne podatki, cła i inne opłaty dotyczące jakichkolwiek wypłat lub Transakcji realizowanych na rzecz właścicieli Papierów wartościowych na podstawie obowiązujących aktów prawnych lub jeśli AM dokonuje korekty Transakcji związanych ze Zdarzeniem korporacyjnym dotyczącym Papieru wartościowego należącego do aktywów bazowych Transakcji, AM przelewa Klientowi kwotę pomniejszoną o wyżej wymienione podatki, cła i inne opłaty, biorąc pod uwagę wynik korekty Transakcji. Jeśli wspomniana suma nie jest wystarczająca, aby pokryć opłatę za obsługę wykonania przelewu, środki pozostają do dyspozycji AM do momentu otrzymania odpowiedniego Zlecenia od Klienta. Jeśli obowiązek zapłaty podatków, ceł i innych opłat lub potrzeba dokonania korekty wynikająca ze Zdarzenia korporacyjnego dotyczącego aktywów bazowych Transakcji nastąpi po przelaniu kwoty przez AM, AM ma prawo do dokonania zapisów korygujących. AM nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione przez Klienta w wyniku wyżej opisanych działań.

5.4.6. Jeśli emitent lub Osoba trzecia pośrednicząca w płatności zapewni możliwość wyboru pomiędzy wypłatą należności z tytułu Papierów wartościowych w formie Papierów wartościowych lub gotówki, AM może dokonać odpowiedniego wyboru według własnego uznania.

5.4.7. Jeśli emitent przenosi Papiery wartościowe i/lub przelewa środki pieniężne otrzymane z powodu wystąpienia Zdarzenia korporacyjnego na rachunek AM po rozwiązaniu Umowy przez Klienta i zamknięciu Rachunku Klienta, AM ma obowiązek poinformować o tym Klienta. Jeśli nie jest to możliwe lub jeśli Klient nie przekaże Zlecenia przelewu środków pieniężnych i przeniesienia Papierów wartościowych na sprzedaż w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, AM postąpi zgodnie z zasadami określonymi w punktach 8.6.2-8.6.4.

5.4.8. Klient ma prawo przekazywać AM Zlecenia wykonania prawa do głosowania związanego z Papierami wartościowymi Klienta w imieniu AM i na rzecz Klienta. Zlecenia wymienione w tym punkcie, w tym dodatkowe informacje i dokumenty wymagane przez AM, są przekazywane w formie akceptowanej przez AM, a Klient ma obowiązek zwrócić AM wszelkie koszty związane z realizacją Zlecenia.

5.4.9. Spółka AM jest uprawniona do podpisywania wszelkich dokumentów i realizacji wszelkich działań w imieniu Klienta wymaganych w celu wykonywania praw wynikających z Papierów wartościowych, które nie wymagają Zlecenia Klienta.

6. PRZEKAZYWANIE POWIADOMIEŃ, INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RACHUNKU I TRANSAKCJI

6.1. Przekazywanie powiadomień

6.1.1. W momencie zawierania Umowy Klient podaje AM swój adres e-mail. Wymiana informacji i przekazywanie powiadomień pomiędzy Klientem a AM odbywa się głównie za pośrednictwem Strony internetowej lub za pomocą innych elektronicznych środków komunikacji, w tym za pośrednictwem Pokoju inwestora, Platformy transakcyjnej lub poczty elektronicznej. AM wysyła informacje osobiste zaadresowane do Klienta pocztą elektroniczną, o ile nie uzgodniono inaczej.

6.1.2. Osobiste powiadomienia wysyłane przez AM pocztą tradycyjną lub elektroniczną są traktowane jako odebrane przez Klienta, jeśli spółka AM wysłała powiadomienie na adres korespondencyjny podany przez Klienta lub adres korespondencyjny osoby upoważnionej do odbierania powiadomień w jego imieniu oraz jeśli od momentu wysłania powiadomienia upłynął okres, jakizazwyczaj jest potrzebny na dostarczenie powiadomienia za pośrednictwem danego środka komunikacji.

6.1.3. Jeśli we wspomnianym powiadomieniu nie określono inaczej, informacje przekazywane Klientowi przez AM nie stanowią oferty ani zaleceń dotyczących jakichkolwiek działań lub Transakcji.

6.1.4. Po otrzymaniu powiadomienia Klient ma obowiązek sprawdzenia poprawności informacji zawartych w powiadomieniu otrzymanym od AM i niezwłocznego powiadomienia AM o wykrytych błędach.

6.1.5. Jeśli Klient nie otrzymał od AM powiadomienia, którego się spodziewał lub przekazanie którego zostało uzgodnione w Umowie, Klient musi niezwłocznie powiadomić o tym AM, jednak nie później niż po upływie uzasadnionego okresu od oczekiwanej daty otrzymania lub dnia, w którym powiadomienie dotarłoby zgodnie z Umową. Zakłada się, że uzasadniony okres w rozumieniu niniejszego punktu wynosi 10 (dziesięć) dni.

6.1.6. Klient przekazuje AM informacje za pośrednictwem Pokoju inwestora, poczty e-mail, poczty, lub w inny sposób zaakceptowany przez AM.

6.1.7. Klient może otrzymywać dokumenty i informacje od AM i komunikować się z AM przede wszystkim w języku estońskim lub angielskim. AM ma prawo świadczyć Usługi i dostarczać informacje w innych językach, ale nie ma takiego obowiązku.

6.2. Informacje dotyczące Rachunków i Transakcji

6.2.1. Klient ma prawo otrzymywać od AM informacje dotyczące salda na jego rachunku, Transakcji i Rachunku na żądanie lub w ramach wyciągów z Rachunku okresowo przekazywanych zgodnie z warunkami uzgodnionymi przez AM i Klienta oraz w dowolnym momencie za pośrednictwem Platformy transakcyjnej w formie wyciągu z Rachunku.

6.2.2. Ujmując Transakcję na wyciągu z Rachunku, AM każdorazowo dokonuje uzgodnienia portfela Transakcji otwartych przez Klienta z danymi Klienta. Jeśli Klient nie powiadomi AM o błędach występujących na wyciągu z rachunku AM w terminie przysługującym na zakwestionowanie potwierdzenia transakcji, dane AM i Klienta zawarte w portfelu Transakcji otwartych przez Klienta uznaje się za zgodne.

6.2.3. AM dokumentuje wszystkie Transakcje zrealizowane na rachunku Klienta i przechowuje te dane zgodnie z postanowieniami aktów prawnych.

7. PRZEKAZYWANIE I REALIZACJA ZLECEŃ

7.1. Przekazywanie zleceń

7.1.1. Klient przekazuje AM Zlecenia za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, korzystając z zabezpieczeń lub w inny sposób uzgodniony przez AM i Klienta oraz w formie zaakceptowanej przez AM (np. korzystając z serwisu telefonicznego).

7.1.2. Klient zapewnia, by Zlecenie było poprawne, dokładne, kompletne, zgodne z wolą Klienta, warunkami Umowy, Ogólnymi warunkami, Warunkami świadczenia Usługi, innymi wymaganiami AM, obowiązującymi aktami prawnymi oraz odpowiednimi zwyczajami i praktykami.

7.1.3. AM ma prawo weryfikować Zlecenia przekazywane przez Klienta za pośrednictwem Platformy transakcyjnej lub innych środków komunikacji w sposób wybrany przez AM oraz na koszt Klienta, w tym żądać przekazania dodatkowych informacji i dokumentów w sposób i w formie akceptowanej przez AM.

7.1.4. Klient zapewnia, by na Rachunku znajdowały się środki wymagane do realizacji Zlecenia przekazanego AM, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące marży ustalone w Warunkach świadczenia Usługi oraz opłaty za obsługę określone w Warunkach Realizacji Płatności. Jeśli dla danej Transakcji zostały ustalone wymagania dotyczące marży, AM ma prawo zamknąć wszystkie otwarte Transakcje, jeśli saldo wolnych środków na Rachunku osiągnie minimalną wysokość należnej marży dotyczącej otwartych Transakcji. Minimalne wysokości marży w ramach ogólnie obowiązujących wymagań dotyczących marży są publikowane na Stronie internetowej, natomiast informacje dotyczące wysokości marży dla Rachunku znajdują się w Pokoju inwestora.

7.2. Odrzucanie Zleceń lub odmowa realizacji Zleceń

7.2.1. AM ma prawo odrzucić Zlecenie i nie zrealizować Usługi lub przerwać realizację Usługi oraz realizację Zlecenia, jeśli:

7.2.1.1. Zlecenie przekazane przez klienta jest niepoprawne, niedokładne, niekompletne lub niezgodne z wymaganiami AM wspomnianymi w punkcie 7.1.2 lub innymi takimi wymaganiami;

7.2.1.2. Według AM Zlecenie lub Transakcja są sprzeczne z zasadami określonymi w aktach prawnych, przez organy nadzoru, giełdy papierów wartościowych, rejestry lub odpowiednie zwyczaje i praktyki;

7.2.1.3. AM podejrzewa, że osoba, która przekazała Zlecenie Transakcji i chce skorzystać z Usługi, nie jest do tego uprawniona;

7.2.1.4. Według AM, przekazując Zlecenie, Klient postępuje nieadekwatnie lub istnieją podstawy, by sądzić, że Klient działa pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych, narkotyków lub innych substancji mających wpływ na normalny, rozsądny sposób postępowania, lub jeśli AM ma wątpliwości dotyczące zdolności prawnej Klienta do działania i/lub podejmowania decyzji lub jego wolnej woli związanej z przekazaniem Zlecenia;

7.2.1.5. AM nie może zweryfikować Zlecenia lub jeśli Klient nie potwierdził zweryfikowanego Zlecenia i/lub zawartych w nim danych;

7.2.1.6. Klient nie przekazał dodatkowych informacji i/lub dokumentów na żądanie AM;

7.2.1.7. AM ma powody, by sądzić, że Klient nie jest w stanie spełnić lub jeśli Klient nie spełnił obowiązków wynikających z Transakcji lub Umowy;

7.2.1.8. Zlecenie nie może zostać zrealizowane ze względu na sytuację rynkową lub inne okoliczności niezależne od AM;

7.2.1.9. AM podejrzewa, że Zlecenie Transakcji zostało przekazane na podstawie informacji wewnętrznych lub w celach związanych z manipulacją rynkiem;

7.2.1.10. Na Rachunku nie ma wystarczających środków pozwalających na realizację Zlecenia Transakcji lub spełnienie wymagań dotyczących marży określonych przez AM w Warunkach świadczenia Usługi;

7.2.1.11. Według AM istnieją inne uzasadnione okoliczności, o których AM poinformuje Klienta zgodnie z procedurą określoną w punkcie 6.1.1.

7.2.2. O ile Nadrzędne normy nie stanowią inaczej, AM nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione w związku z:

7.2.2.1. pomyłkami, niejasnościami, brakiem danych lub błędami w Zleceniu i błędami związanymi z przekazaniem Zlecenia, w tym wynikającymi z błędnego powtórnego przekazania Zlecenia Transakcji;

7.2.2.2. odrzuceniem Zlecenia lub odmową realizacji Usługi z przyczyn wymienionych w punkcie 7.2.1;

7.2.2.3. nieprzestrzeganiem przez Klienta terminów określonych w Zleceniu oraz zasad (w tym terminów) określonych przez Osobę trzecią.

7.3. Realizacja Zleceń Transakcji

7.3.1. AM lub Administrator ma prawo być stroną Transakcji realizowanej w ramach Zlecenia Transakcji Klienta oraz AM nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o tym, że AM lub Administrator jest stroną Transakcji realizowanej na podstawie Zlecenia Transakcji Klienta.

7.3.2. Szczegółowe warunki realizacji Zleceń Transakcji zostały opisane w Warunkach realizacji Usługi i mogą zależeć, między innymi, od typu Rachunku otwartego dla Klienta.

7.3.3. Zlecenia Transakcji przyjęte do realizacji są niezwłocznie realizowane przez AM bez zbędnych opóźnień oraz na warunkach najbardziej korzystnych dla Klienta, zgodnie Warunkami świadczenia Usługi i zasadami Najlepszej realizacji Zleceń Transakcji Klienta opublikowanymi na Stronie internetowej, pod warunkiem że zasady Najlepszej realizacji mają zastosowanie w danymprzypadku.

7.3.4. Jeśli Klient przekazał specjalne instrukcje dotyczące realizacji Zlecenia Transakcji, podczas realizacji Zlecenia Transakcji AM postępuje wyłącznie zgodnie z instrukcjami Klienta, które mogą spowodować niezastosowanie przez AM zasad Najlepszej realizacji Zlecenia Transakcji w celu osiągnięcia możliwie najlepszego efektu.

7.3.5. AM może zrealizować Zlecenia Transakcji akcji lub innych papierów wartościowych (które nie są instrumentami pochodnymi) osobno lub połączyć je ze Zleceniami Transakcji innych Klientów i/lub własnymi, jeśli nie występuje prawdopodobieństwo, że połączenie tych Zleceń Transakcji może być niekorzystne dla któregokolwiek z Klientów, których Zlecenie zostało połączone zinnymi. W ramach połączenia Zleceń Transakcji, wpływ połączenia na konkretne Zlecenie Transakcji mógłby być osobno niekorzystny dla Klienta. Połączone Zlecenia Transakcji są dzielone zgodnie z zasadami ustalonymi przez AM.

7.3.6. Przekazane Zlecenia Transakcji dotyczące Papierów wartościowych przechowywanych za pośrednictwem Administratorów z innych krajów są realizowane przez AM. Ponadto, zgodnie z zasadami dotyczącymi Papierów wartościowych stosowanymi przez danego Administratora, giełdę papierów wartościowych lub rejestr papierów wartościowych oraz zgodnie z odpowiednią praktyką rynkową.

7.3.7. Na żądanie Klienta AM przedstawi Klientowi raport dotyczący statusu realizacji Zlecenia Transakcji.

7.3.8. AM powiadamia Klienta zaklasyfikowanego jako klient detaliczny o wszelkich istotnych trudnościach związanych z należytym wykonaniem Zlecenia Transakcji.

7.3.9. Papiery wartościowe i/lub środki pieniężne nabyte lub zbyte w imieniu Klienta lub AM na rachunek Klienta w wyniku realizacji Zlecenia Transakcji są księgowane przez AM na Rachunku w dniu roboczym, w którym Administrator dokonał przelewu środków pieniężnych lub przeniesienia Papierów wartościowych będących przedmiotem Transakcji lub innej operacji lub zarejestrowałzmianę praw i obowiązków wynikających z Papierów wartościowych na rachunku bankowym AM i/lub rachunku Papierów wartościowych AM (data zapisu księgowego).

7.3.10. Zlecenie Transakcji przekazane AM zachowuje swoją ważność do momentu realizacji Zlecenia Transakcji lub do momentu anulowania Zlecenia Transakcji przez AM zgodnie z punktem 7.3.12.

7.3.11. Klient rozumie, że nie ma możliwości zmiany lub anulowania Zlecenia Transakcji przyjętego do realizacji przez AM. Jeśli mimo to AM anuluje Zlecenie Transakcji przyjęte do realizacji na odpowiedni wniosek Klienta, Klient ma obowiązek zwrócenia AM strat i kosztów związanych z rozpoczęciem realizacji i/lub anulowaniem Zlecenia Transakcji. AM ma prawo odmówić, wedługwłasnego uznania, anulowania Zlecenia Transakcji przyjętego do realizacji.

7.3.12. AM ma prawo anulować złożone Zlecenie Transakcji na podstawie zasada realizacji zleceń Administratora albo w sytuacjach kiedy Zlecenie Transakcji nie może być zrealizowane w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych.

7.3.13. Jeśli spółka AM wyznaczyła Klientowi termin na usunięcie przeszkody uniemożliwiającej realizację Zlecenia Transakcji, a Klient nie usunął wspomnianej przeszkody w uzasadnionym terminie, Zlecenie Transakcji uznaje się za nieważne. AM ma prawo niezwłocznie anulować Zlecenie Transakcji, jeśli zdaniem AM Klient nie może, z uzasadnionych przyczyn, usunąć przeszkody, zpowodu której realizacja Zlecenia Transakcji została wstrzymana.

7.3.14. AM powiadamia Klienta o anulowaniu Zlecenia Transakcji. Zlecenie Transakcji nie zostanie uznane za anulowane, zanim AM powiadomi o tym klienta.

7.4. Potwierdzenia transakcji

7.4.1. Po zrealizowaniu Zlecenia Transakcji AM przekazuje Klientowi potwierdzenie transakcji w ramach wyciągu z Rachunku na Platformie transakcyjnej oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail dotyczącej warunków, na których Transakcja została zrealizowana. Klient ma prawo zrezygnować z możliwości otrzymywania potwierdzeń transakcji za pośrednictwem poczty e- mail.

7.4.2. Zakłada się, że dane zawarte w potwierdzeniu Transakcji są prawidłowe. O ile Klient nie powiadomił Am o błędach lub rozbieżnościach dotyczących warunków Transakcji w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia transakcji, zakłada się, że Klient zaakceptował potwierdzenie Transakcji.

7.4.3. 7.4.3. Po otrzymaniu powiadomienia o błędzie AM weryfikuje zgodność potwierdzenia Transakcji ze Zleceniem Transakcji i w przypadku istnienia błędu wprowadza zmiany w Transakcji lub dokłada wszelkich starań, aby poprawić błąd.

7.5. Awarie podczas realizacji Zleceń Transakcji

Klient potwierdza, że jest świadomy następującychfaktów:

7.5.1. AM nie może w pełni zagwarantować nieprzerwanego działania systemów informatycznych wykorzystywanych przez AM i/lub Osoby trzecie do realizacji Zleceń Transakcji; AM nie ponosi również odpowiedzialności za awarie instalacji elektrycznych uniemożliwiające korzystanie z Platformy transakcyjnej ani awarie połączenia internetowego lub instalacji elektrycznychwykorzystywanych do realizacji obowiązków wynikających z Umowy. Jeśli wspomniana awaria wystąpi w instalacji elektrycznej związanej z wymianą informacji, połączeniu internetowym itp., Klient może złożyć Zlecenie Transakcji przez telefon, dzwoniąc pod numer Obsługi Klienta: +372 630 9306, podając numer Rachunku i hasło do serwisu telefonicznego, które Klient podał wUmowie. AM zastrzega sobie prawo do odrzucenia ustnego Zlecenia Transakcji i poproszenia Klienta o przesłanie informacji wymaganych do złożenia Zlecenia Transakcji w inny sposób, np. w przypadku wystąpienia awarii związanej z funkcjonowaniem urządzenia wykorzystywanego do nagrywania rozmów telefonicznych lub jeśli AM nie jest w stanie w odpowiednim stopniu ustalić tożsamości dzwoniącego (Klienta), lub jeśli Zlecenie Transakcji przekazywane przez Klienta jest skomplikowane, co skutkuje opóźnieniem w przyjęciu lub realizacji Zlecenia Transakcji składanego telefonicznie;

7.5.2. AM nie może w pełni wykluczyć prawdopodobieństwa utrudniania przez Osoby trzecie przesyłania Zleceń Transakcji, realizacji lub monitorowania Transakcji i Zleceń Transakcji lub ich innego wpływu na Transakcje Klienta i Zlecenia Transakcji wbrew jego woli, natomiast Klient zgadza się ponosić wyżej opisane ryzyko.

8. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA RACHUNKIEM I ZAMKNIĘCIE RACHUNKU

8.1. Blokowanie

8.1.1. Poprzez zablokowanie Rachunku AM zawiesza, według własnego uznania lub na życzenie Klienta, prawo Klienta do realizowania wszystkich lub niektórych Transakcji lub innych operacji na Rachunku. W razie potrzeby, blokując Rachunek, spółka AM jest uprawniona do zamknięcia otwartych Transakcji Klienta.

8.1.2. AM ma prawo zablokować Rachunek, jeśli:

8.1.2.1. Jest to konieczne w celu zapewnienia realizacji Zlecenia, np. w celu wykonania praw wynikających z Papierów wartościowych lub w innym, uzasadnionym w opinii AM, przypadku, oraz AM ma prawo domagać się od Klienta dodatkowych informacji i dokumentów;

8.1.2.2. Na rachunku Klienta nie ma środków pieniężnych ani Instrumentów pozwalających na zaspokojenie roszczeń AM wobec Klienta;

8.1.2.3. Klient nie spełnia swoich obowiązków wynikających z Umowy, Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Regulaminów, aktów prawnych lub innych obowiązujących wymogów, w tym jeśli Klient nie dostarczył informacji, potwierdzeń lubdokumentów wymaganych przez AM, których AM ma prawo wymagać na podstawie Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi lub Regulaminów lub w innym uzasadnionym przypadku związanym ze świadczeniem Usługi;

8.1.2.4. W opinii AM jest to konieczne w celu zapewnienia realizacji lub ochrony prawa AM lub spełnienia obowiązków AM wynikających z Umowy, Ogólnych warunków, Warunków świadczenia Usługi, Regulaminów i/lub obowiązujących aktów prawnych;

8.1.2.5. Spółka AM powiadomiła Klienta o zakończeniu realizacji Usługi w odniesieniu do danego Instrumentu, ale Klient nie złożył Zlecenia zamknięcia wcześniej otwartej Transakcji dotyczącej tego Instrumentu lub przeniesienia odpowiednich aktywów zRachunku w okresie wyznaczonym przez AM;

8.1.2.6. Spółka AM dowiedziała się o istnieniu okoliczności, w związku z którymi konieczne jest sprawdzenie legalności źródła pochodzenia środków pieniężnych lub aktywów Klienta, okoliczności dokonania wpłaty lub wypłaty, błędnego zapisu, tożsamości Klienta lub przedstawiciela Klienta, prawa reprezentacji itd.;

8.1.2.7. zdaniem AM blokada jest konieczna w celu uniknięcia szkody AM, Klienta lub Osoby trzeciej;

8.1.2.8. środki znajdujące się na Rachunku zostały w pełni lub częściowo zajęte;

8.1.2.9. spółka AM została poinformowana o śmierci Klienta;

8.1.2.10. dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail itd.), adres zamieszkania/siedziby Klienta, dane dotyczące jego działalności (gospodarczej) itd. przekazane przez Klienta okazały się niewłaściwe i nie można skontaktować się z Klientem za pomocą żadnych danych kontaktowych przekazanych AM przez Klienta;

8.1.2.11. wystąpiły inne okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do zablokowania Rachunku i/lub Instrumentów zgodnie z Ogólnymi warunkami, Warunkami świadczenia Usługi, Regulaminami, obowiązującymi aktami prawnymi, zasadami giełd papierówwartościowych lub rejestrów papierów wartościowych itd.

8.1.3. AM zaprzestaje blokowania Rachunku lub Usługi z inicjatywy AM, jeśli okoliczności stanowiące podstawę zablokowania zostały wyeliminowane lub warunek konieczny lub obowiązek nałożony na Stronę przez AM, Administratora lub inną osobę do tego upoważnioną został spełniony.

8.1.4. O ile Nadrzędne normy nie stanowią inaczej, spółka AM nie jest odpowiedzialna za szkody lub koszty wynikające z blokowania Rachunku lub Instrumentów z przyczyn wymienionych w punkcie 8.1.2.

8.2. Ograniczenie dotyczące dysponowania Rachunkiem

8.2.1. AM nie umożliwia transferu instrumentów na żądanie na rachunek papierów wartościowych klienta lub osoby trzeciej na żądanie klienta. Klient może zażądać od AM dokonania wypłaty pieniężnej na rachunek bankowy klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, Warunkami świadczenia usługi i innymi umowami zawartymi pomiędzy AM a klientem.

8.2.2. Klient nie może zastawiać lub w inny sposób obciążać instrumenty, Rachunek lub inne roszczenia wobec AM. Jeśli klient naruszy wspomniany wcześniej obowiązek, obciążając instrumenty, Rachunki lub inne roszczenia wobec AM, AM nie jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydanych przez odpowiednią Stronę Trzecią, z wyjątkiem przypadków, w których Klient i AMwzajemnie się zgodzą.

8.2.3. W innych przypadkach, które nie zostały opisane w punkcie 8.2.2, AM ograniczy zbywanie Rachunku na żądanie Osoby Trzeciej tylko w stosownych sprawach, które zostały wprowadzone w aktach prawnych, w określonych Ogólnych Warunkach Umowy lub w Warunkach Świadczenia usług.

8.2.4. AM znosi ograniczenia dotyczące dysponowania Rachunkiem na podstawie odpowiedniej decyzji, rozporządzenia lub nakazu odpowiedniego organu, decyzji sądowej lub w innych przypadkach określonych w aktach prawnych.

8.3. Dziedziczenie

AM dopuszcza możliwość dokonania wypłaty z Rachunku zmarłego Klienta na podstawie świadectwa prawa do spadku i/lub prawa własności, decyzji sądu lub innych dokumentów określonych w przepisach prawa.

8.4. Prace konserwacyjne i rozwojowe dotyczące systemu informatycznego

8.4.1. AM ma prawo realizować zaplanowane prace konserwacyjne i rozwojowe dotyczące systemu informatycznego, podczas których dostęp do Rachunku, Strony internetowej, w tym Pokoju inwestora i Platformy transakcyjnej, a tym samym usług, może być ograniczony, a nawet niemożliwy. AM powiadamia o realizacji zaplanowanych prac konserwacyjnych i rozwojowych zgodnie procedurą opisaną w punkcie 6.1.1. W miarę możliwości AM realizuje prace konserwacyjne i rozwojowe w nocy.

8.4.2. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności AM ma prawo przeprowadzić prace konserwacyjne i rozwojowe opisane w punkcie 8.4.1 w dowolnym momencie bez powiadamiania o tym Klienta, przede wszystkim w przypadku gdy, w opinii AM, może to zapobiec wystąpieniu poważnych szkód.

8.4.3. AM nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wydatki poniesione przez Klienta w związku z pracami konserwacyjnymi i rozwojowymi, o ile Nadrzędne normy nie stanowią inaczej.

8.5. Zamknięcie Rachunku

8.5.1. Spółka AM jest uprawniona do zamknięcia Rachunku według własnego uznania lub na żądanie Klienta, w tym rozwiązania Umowy, jeżeli klient nie przeprowadził żadnej transakcji na Rachunku przez kolejnych 180 (sto osiemdziesiąt) dni kalendarzowych pod warunkiem że Klient nie ma wobec AM żadnych obowiązków, saldo dostępnych środków na Rachunku nie jest ujemne, naRachunku nie znajdują się żadne Instrumenty i nie istnieją żadne otwarte Transakcje związane z Rachunkiem.

8.5.2. AM jest uprawniony (ale nie zobligowany) do ponownego otwarcia zarchiwizowanego Rachunku na prośbę Klienta lub jeśli AM uzna, że jest to uzasadnione, jeśli Rachunek został zamknięty z powodu uzasadnienia, że Klient nie dokonał Transakcji w ciągu 180 (sto osiemdziesiąt) kolejnych dni kalendarzowych.

8.5.3. Po zamknięciu Rachunku z przyczyn opisanych w punkcie 8.5.1 AM przekazuje fundusze na podstawie Transakcji dokonanej na konto bankowe Klienta. W przypadku, gdy AM powiadomi Klienta o zamknięciu Rachunku lub jeśli Klient złoży wniosek o zamknięcie Rachunku, Klient musi złożyć zlecenie do AM w celu zamknięcia Transakcji Otwartych i / lub sprzedaży instrumentów naRachunku w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. Jeśli Klient nie złoży takiego żądania w wymienionym okresie, AM ma prawo zamknąć otwarte Transakcje i sprzedać instrumenty w ciągu najbliższych 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych po cenie rynkowej wybranej przez AM.

8.5.4. W przypadku, gdy dodatnie saldo na Rachunku nie pokryje kwoty pobieranych opłat i prowizji aby dokonać wypłaty z Rachunku, i Klient potwierdzi wniosek o Zamknięcie Rachunku lub jeśli Klient nie dokonał Transakcji w ciągu 180 kolejnych dni kalendarzowych ani nie złożył żadnych wniosków o wycofanie środków z Konta, środki pozostaną do dyspozycji AM, aż do otrzymania odpowiedniego wniosku o wypłatę środków, w przypadku gdy odpowiednie opłaty i prowizje zostały opłacone.

8.5.5. W trakcie archiwizacji Rachunku informacje o Rachunku zostaną przeniesione z platformy transakcyjnej do oddzielnego pliku archiwizującego bez zamykania Rachunku. AM archiwizuje i deaktywuje Rachunki, aby zapobiec problemom technicznym platformy transakcyjnej.

8.5.6. AM ma prawo (ale nie jest zobligowany) do zarchiwizowania Rachunku jeżeli:

8.5.6.1 Klient był nieaktywny przez pewien okres czasu i nie otworzył żadnych nowych Transakcji.

8.5.6.2 Klient nie posiada żadnych instrumentów na Rachunku.

8.5.7. AM ma prawo do zastosowania terminu archiwizacji Konto od dnia, w którym Klient nie był aktywny przez ostatnie 90 (dziewięćdziesiąt) dni.

8.5.8. Nie ma możliwości handlowania na zarchiwizowanym Rachunku. Aby reaktywować zarchiwizowany Rachunek, klient może wysłać prośbę na adres email: mt- archive@admiralmarkets.com.

8.5.9. AM ma prawo do utworzenia nowego Rachunku dla Klienta, który jest uprawniony do spełnienia kryteriów podanych w punkcie 8.5.6 i przekaże wszystkie dostępne środki (i zobowiązania) Klienta na nowo utworzony Rachunek, o którym AM musi powiadomić Klienta za pośrednictwem poczty email.

8.5.10. AM jest uprawniony (ale nie jest zobowiązany) do archiwizacji Rachunku według własnego uznania, gdy na Rachunku nie prowadzono żadnej działalności handlowej w ciągu ostatnich 24 miesięcy i saldo osiągnęło poziom zerowy.

8.6. Zamknięcie Rachunku w wyniku nadzwyczajnego rozwiązania Umowy

8.6.1. W przypadku nadzwyczajnego rozwiązania Umowy Klient ma obowiązek zamknąć wszystkie Transakcje otwarte na Rachunku (i sprzedać wszystkie instrumenty na Rachunku) w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych i złożyć Zlecenie przelewu środków pieniężnych z Rachunku na rachunek bankowy. Jeśli Klient nie wydał dyspozycji zamknięcia Otwartych Transakcji i/lub sprzedaży instrumentów na Rachunku w wyżej wymienionym okresie, AM ma prawo zamknąć Otwarte Transakcje i sprzedać instrumenty w ciągu najbliższych 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych z ceną rynkowa wybrana przez AM.

8.6.2. Jeśli Klient nie złoży zlecenia przelewu środków pieniężnych w ustalonym terminie z punktu 8.6.1 i/lub nie można skontaktować się z Klientem w celu uzyskania instrukcji, AM ma prawo do przelewu środków na konto bankowe Klienta, z którego Klient dokonał poprzedniej wpłaty. Jeśli umowa została wypowiedziana w wyniku nadzwyczajnego rozwiązania Umowy, o której mowa w punkcie 16.3, AM przekazuje środki Klienta tylko na rachunek bankowy, który został otwarty w dowolnej instytucji kredytowej, która została zarejestrowana w Estonii lub zagranicznej instytucji kredytowej lub jej oddział, która jest zarejestrowana lub jej głównym terenem prowadzenia działalności znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w kraju, w którym istnieją równoważne wymagania jak w Estońskiej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (z wyjątkiem prania pieniędzy i terroryzmu finansowanie (z wyjątkiem wyjątkowych przypadków przewidzianych prawem). Jeżeli w opinii AM sprzedaż papierów wartościowych i/lub wycofanie środków/wypłata bez instrukcji klienta mogłaby w istotny sposób zaszkodzić interesom klienta i/lub wycofanie środków/wypłata nie mogą zostać wykonane, papiery wartościowe klienta i/lub środki pieniężne na zamkniętym Rachunku, pozostaną do dyspozycji AM do czasu otrzymania żądania.

8.6.3. AM nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub koszty poniesione przez Klienta w wyniku wyżej opisanych działań.

9. NIEWŁAŚCIWE ZAPISY

9.1. Jeśli środki pieniężne, Instrumenty lub inne aktywa zostały bezpodstawnie przelane lub przeniesione na Rachunek lub innych rachunek związany z Klientem, Klient jest zobowiązany powiadomić o tym AM niezwłocznie po wykryciu niewłaściwego zapisu i zwrócić odpowiednie środki pieniężne, Instrumenty lub inne aktywa na rachunek wskazany przez AM w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania odpowiedniego powiadomienia od AM.

9.2. W przypadku dokonania niewłaściwego zapisu ze względu na okoliczności zależne od Klienta, w tym na podstawie niewłaściwego Zlecenia, Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty oraz szkody poniesione przez AM związane z niewłaściwym zapisem oraz działaniami z niego wynikającymi. AM dokłada wszelkich możliwych starań, by anulować niewłaściwy zapis na żądanie Klienta.

9.3. AM ma prawo zablokować i/lub pobrać środki pieniężne, Instrumenty lub inne aktywa bezpodstawnie przelane lub przeniesione z Rachunku bez zgody Klienta. Jeśli realizując Zlecenie Klienta, AM popełni błędy dotyczące kwoty, tytułu, numeru referencyjnego lub innych informacji wymaganych w celu realizacji Zlecenia płatności lub przeniesienia aktywów, AM ma prawo obciążyć Rachunek w celu dokonania zapisu korygującego bez zgody Klienta oraz dokonać przelewu lub przeniesienia zgodnego z danymi zawartymi w Zleceniu.

9.4. Klient nie ma prawa składać zleceń dotyczących środków pieniężnych, Instrumentów lub innych aktywów omyłkowo przelanych lub przeniesionych na Rachunek. AM ma prawo niezwłocznie anulować wszystkie zlecenia Klienta lub zamknąć Transakcje dotyczące środków pieniężnych, Instrumentów lub innych aktywów omyłkowo przelanych lub przeniesionych na Rachunek.

9.5. W odniesieniu do środków pieniężnych, Instrumentów lub innych aktywów bezpodstawnie przelanych lub przeniesionych na Rachunek klienta, które nie zostały dobrowolnie zwrócone AM w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania odpowiedniego powiadomienia od AM i których AM nie może zablokować i/lub pobrać z rachunku, AM przysługuje prawo do wniesienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkody bezpośredniej. Klient jest zobowiązany do pokrycia szkód i kosztów poniesionych przez AM oraz kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń z tego tytułu.

9.6. Jeśli AM bezpodstawnie obciąży Rachunek Klienta (np. niewłaściwie zrealizuje Zlecenie Transakcji Klienta), AM musi dokonać uznania na Rachunku w wysokości dokonanego obciążenia. W takim przypadku zobowiązanie AM jest ograniczone do standardowej wartości w momencie obciążenia bezpodstawnie pobranych środków pieniężnych, Instrumentów lub innych aktywów.

10. OPŁATY ZA OBSŁUGĘ I ZADŁUŻENIA

10.1. AM ma prawo otrzymywać, a Klient ma obowiązek uiszczać opłatę za świadczoną Usługę, która została określona w Warunkach Realizacji Płatności i/lub w Umowie.

10.2. AM umieszcza w Warunkach Realizacji Płatności i informacje dotyczące opłat maklerskich, opłat za obsługę i innych kosztów, które Klient może ponosić w związku z Transakcją lub Usługami świadczonymi przez AM.

10.3. Spółka AM będzie uprawniona do pobierania opłaty za obsługę przyjęcia Zlecenia do realizacji oraz do zwrotu kosztów związanych ze świadczeniem Usługi.

10.4. AM pobiera opłaty za obsługę i inne należności i zadłużenia z Rachunku Klienta.

10.5. AM pobiera opłatę za obsługę i koszty z Rachunku Klienta w dniu roboczym, w którym strony Transakcji zaakceptowały wszystkie kluczowe warunki Transakcji (data transakcji).

10.6. Poza spełnianiem warunków określonych w Warunkach Realizacji Płatności i Umowie Klient będzie pokrywał również koszty ponoszone przez AM wynikające z działań realizowanych w interesie Klienta (np. koszty związane z kontaktem lub opłaty pocztowe, opłaty notarialne itd.) oraz inne koszty Związane z relacjami z Klientem (np. ustanowienie zastawu, administracja, koszty realizacji,ubezpieczenie, koszty sądowe itd.).

10.7. Klient płaci za Usługi lub inne działania niewymienione w Warunkach Realizacji Płatności zgodnie z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez AM. Klient ma w takim przypadku prawo domagać się wystawienia faktury przez AM.

10.8. Za niespełnienie przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy Klient ma obowiązek zapłacić AM karę za zwłokę i/lub karę umowną za niespełnienie obowiązku określonego w Warunkach Realizacji Płatności lub Umowie. Klient ma obowiązek przechowywać na rachunku wystarczającą ilość środków, aby spółka AM mogła pobierać z Rachunku wszelkie opłaty za obsługę i inne należności i długi. W przypadku braku wystarczających środków pieniężnych pozwalających na pobranie wszystkich opłat za obsługę oraz innych należności i długów, AM ustala pierwszeństwo spłaty należności.

10.9. W przypadku braku wystarczających środków na Rachunku związanych z opłatą za obsługę lub innymi należnościami lub długami, AM ma prawo potrącić opłaty za obsługę oraz inne należności i długi z dowolnego Rachunku otwartego dla Klienta, również uwzględniając dowolne Instrumenty, środki pieniężne lub należne wpłaty znajdujące się na Rachunku lub na nim zdeponowane. Ma to również zastosowanie w przypadku, jeśli Klient złożył inne Zlecenia dotyczące środków pieniężnych, Instrumentów lub innych aktywów, nawet po tym, jak kwoty te stały się należne oraz przed ich rzeczywistym pobraniem przez AM.

10.10. Opłaty za obsługę oraz inne należne kwoty są pobierane przez AM w walucie Rachunku.

10.11. Długi są pobierane przez AM w walucie, w której zostały zaciągnięte. Jeśli na Rachunku nie ma środków w tej walucie, AM przelicza niezbędną kwotę z innej waluty dostępnej na Rachunku według kursu wymiany walut Europejskiego Banku Centralnego obowiązującego w dniu przeliczenia.

10.12. Jeśli waluta Rachunku zostaje zastąpiona inną walutą ustanowioną jako środek płatniczy, AM ma prawo jednostronnie zmienić walutę Rachunku i przeliczyć zobowiązania majątkowe na nową walutę według oficjalnego kursu wymiany obowiązującego AM lub na warunkach określonych w Warunkach Realizacji Płatności. AM ma prawo zamknąć Rachunek związany z walutą, która mazostać wycofana z obiegu, powiadamiając o tym Klienta z wyprzedzeniem co najmniej czternastu (14) dni, o ile jest to możliwe. Na żądanie Klienta AM otworzy dla Klienta nowy Rachunek. Jeśli Klient nie zamknie wcześniej otwartych Transakcji do momentu zamknięcia Rachunku, a na Rachunku znajdują się środki pieniężne lub Instrumenty, AM postępuje zgodnie z zasadamiopisanymi w punktach 8.6.2-8.6.4.

10.13. Jeśli na jakimkolwiek Rachunku/Rachunkach Klienta nie prowadzono żadnej aktywności tradingowej przez okres 24 miesięcy (liczonych od dnia ostatniej transakcji), zostanie nałożona opłata za brak aktywności zgodnie z Warunkami Realizacji Płatności. Opłata zostanie potrącona co miesiąc z dodatniego salda na Rachunku/Rachunków Klienta. Należy pamiętać, że opłata (opłaty) będzie mieć zastosowanie do każdego osobnego, nieaktywnego Rachunku. Tak więc opłata będzie mieć zastosowanie do Rachunku a nie do Klienta. Przed rozpoczęciem pobierania opłaty (opłat) z salda (sald) Rachunku (Rachunków) Klienta, podejmiemy odpowiednie starania, aby skontaktować się z Klientem w sprawie wszelkich środków zgromadzonych na Rachunku (Rachunkach) Klienta, aby poinformować Klienta, że opłata (opłaty) zostanie naliczona. Prosimy mieć na uwadze, że obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że dane kontaktowe, które Klient udostępnił, są na bieżąco aktualizowane. Jeśli na Rachunku (Rachunkach) Klienta nie ma dodatniego salda, Rachunek (Rachunki) nie będzie obciążany opłatą za brak aktywności. Saldo Rachunku Klienta nie spadnie poniżej zera. Jeśli jednak dodatnie saldo Klienta jest niższe niż miesięczna opłata za brak aktywności, pobierzemy opłatę w wysokości pełnej kwoty środków zgromadzonych na Rachunku(Rachunkach) Klienta. Wszystkie Rachunki, które nie były aktywne przez ponad 24 miesiące, a ich saldo osiągnęło zero, zostaną zarchiwizowane. Jeśli Klient zdecyduje się ponownie aktywować Rachunek poprzez powrót do handlu, opłata za brak aktywności za trzy ostatnie miesiące, gdzie stosowana była opłata za brak aktywności, zostanie zwrócona na Rachunek Klienta. Jeśli Klient kwalifikuje się do którejś z powyższych refundacji, zostanie ona dokonana na podstawie kwalifikującego się Rachunku.

10.14. Klient otrzymuje informacje dotyczące potrącenia opłat za obsługę, innych sum i długów określonych w Warunkach Realizacji Płatności lub Umowie na wyciągu z Rachunku.

10.15. O ile Nadrzędne normy nie stanowią inaczej, AM ma prawo potrącić swoje roszczenia od roszczeń Klienta wobec AM i, wykazując zasadność roszczeń, które mają zostać potrącone.

11. POTWIERDZENIA I OBOWIĄZKI KLIENTA

11.1. Składając wniosek, a tym samym Podpisując Umowę i składając każde Zlecenie, Klient potwierdza, że:

11.1.1. zapoznał się z warunkami Umowy oraz opublikowanymi na Stronie internetowej Ogólnymi warunkami, Regulaminami, Warunkami Usługi i Warunkami Realizacji Płatności, zgadza się na nie i zobowiązuje się ich przestrzegać;

11.1.2. zapoznał się ze wszystkimi ryzykami opisanymi na Stronie internetowej i jest świadomy ryzyk związanych z inwestowaniem w Papiery wartościowe;

11.1.3. zgadza się na przekazywanie informacji związanych ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Strony internetowej oraz że jest to zgodne z warunkami współpracy pomiędzy AM a Klientem oraz warunkami świadczenia Usług;

11.1.4. przekazał AM prawdziwe i aktualne dane, między innymi dotyczące swojej wiedzy, doświadczenia, biegłości i celów inwestycyjnych;

11.1.5. jest świadomy tego, że w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia niekompletnych informacji wymaganych przez AM, spółka AM nie będzie mogła ustalić lub trudno jej będzie ustalić, czy proponowana usługa inwestycyjna i/lub proponowany Papier wartościowy są dla Klienta adekwatne;

11.1.6. jest świadomy tego oraz akceptuje to, że w przypadku gdy AM ostrzega Klienta o tym, że dana Usługa inwestycyjna i/lub dany Papier wartościowy mogą nie być dla Klienta adekwatne, jednak mimo to Klient nadal jest zainteresowany Usługą inwestycyjną i/lub Papierem wartościowym, Klient może niewłaściwie ocenić ryzyko związane z Usługą inwestycyjną i/lub Papierem wartościowym;

11.1.7. jest świadomy tego, że AM nie ma obowiązku oceny adekwatności Usługi inwestycyjnej lub Papieru wartościowego, wykonując Usługę inwestycyjną dotyczącą realizacji Transakcji związanej z instrumentami rynku pieniężnego, dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami lub jednostkami uczestnictwa w UCITS, akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym państwa będącego stroną umowy o EOG lub równorzędnym rynku państwa trzeciego oraz innymi nieskomplikowanymi papierami wartościowymi oraz że w związku z tym interesy Klienta mogą być chronione w mniejszym stopniu;

11.1.8. zobowiązuje się nie wykorzystywać AM ani Usług do celów niezgodnych z prawem oraz nie wykorzystywać swoich praw w złej wierze lub w celu wyrządzenia AM szkody;

11.1.9. jest świadomy tego, że realizowanie Transakcji w celu manipulowania rynkiem, jak również działanie na podstawie informacji wewnętrznych lub realizowanie transakcji niezgodnie z aktami prawnymi jest zabronione i karalne zgodnie z procedurą karną lub wykroczeniową;

11.1.10. posiada pełną zdolność prawną, jego zdolność prawna nie została ograniczona i posiada pełne prawo do zawarcia Umowy;

11.1.11. zawiera Transakcję we własnym imieniu i na własny rachunek oraz posiada pełne prawo do dysponowania aktywami wymaganymi do realizacji Zlecenia, między innymi środkami pieniężne i Instrumentami zdeponowanymi na Rachunku oraz na innym rachunku związanym z Klientem (np. zgodę współwłaściciela lub małżonka);

11.1.12. jest świadomy tego, że przekazanie AM Zlecenia Transakcji może zostać potraktowane przez AM lub Osobę trzecią jako oferta kupna lub sprzedaży i na podstawie takiego Zlecenia Transakcji AM może zaoferować przedmiot Transakcji Osobie trzeciej, co może skutkować powstaniem wiążącego obowiązku kupna lub sprzedaży;

11.1.13. zgadza się z tym, że spółka AM ma prawo realizować wszelkie Transakcje i działania niezbędne do realizacji Transakcji z wszelkimi osobami, w tym również ze sobą, i że AM nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o sytuacji, w której AM jest stroną Transakcji, która jest realizowana lub ma zostać zrealizowana na podstawie Zlecenia Transakcji;

11.1.14. ma obowiązek przejęcia od AM obowiązków wobec Osób trzecich związanych z realizacją Transakcji i Usługi inwestycyjnej i spełnić je we własnym zakresie;

11.1.15. zapoznał się z zasadami Najlepszej realizacji Zleceń Transakcji opublikowanymi na Stronie internetowej i zgadza się z tym, że wszelkie szczególne instrukcje dotyczące realizacji Zlecenia Transakcji otrzymane od Klienta mogą uniemożliwić AM zastosowanie rozwiązań objętych zasadami Najlepszej realizacji Zleceń Transakcji;

11.1.16. zdaje sobie sprawę z tego i zgadza się z tym, że AM ma prawo łączyć Zlecenia Transakcji, a skutek takiego połączenia może być dla Klienta niekorzystny w porównaniu do efektu realizacji danego pojedynczego Zlecenia Transakcji, jednak w ostatecznym rozrachunku naruszenie interesów Klienta nie jest możliwe;

11.1.17. ponosi wszelkie ryzyko związane z Transakcją, również jeśli składając Zlecenie Transakcji, Klient opierał się na informacjach zawartych w analizach rynku, przewidywaniach, opiniach i innych podobnych dokumentach opublikowanych przez AM lub Osobę trzecią na Stronie internetowej;

11.1.18. jest świadomy tego, że jego środki pieniężne i Papiery wartościowe mogą być przechowywane przez Administratora w imieniu AM oraz związanych z tym ryzyk, konsekwencji i odpowiedzialności AM;

11.1.19. zgadza się, by Papiery wartościowe mogły być przechowywane na rachunku powierniczym (w tym rachunku powierniczym otwartym w imieniu Administratora) wraz z Papierami wartościowymi należącymi do AM, innych klientów AM lub innych klientów Administratora. Klient został powiadomiony o ryzykach związanych z przechowywaniem Papierów wartościowych na rachunku powierniczym lub na innym podobnym rachunku i wziął te ryzyka pod uwagę;

11.1.20. jest świadomy tego, że w odniesieniu do bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i Papierów wartościowych u Administratora działającego w innym kraju mają zastosowanie zagraniczne przepisy, w związku z czym prawa dotyczące środków pieniężnych lub Papierów wartościowych Klienta mogą różnić się od tych określonych w estońskich aktach prawnych;

11.1.21. jest świadomy tego, że zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi przechowywania Papierów wartościowych u Administratora, Papiery wartościowe przechowywane przez Administratora mogą być niemożliwe do odróżnienia od papierów wartościowych należących do Administratora lub AM i Klient jest świadomy związanego z tym ryzyka;

11.1.22. zgadza się na wykorzystywanie należących do niego Papierów wartościowych przechowywanych przez AM (w tym Papierów wartościowych przechowywanych na rachunku powierniczym Administratora lub na innym podobnym rachunku) w interesie własnym lub innego klienta lub na rachunek własny lub innego klienta lub na zastawienie lub obciążenie tych Papierów wartościowych (w tym dokonanie kompensaty w formie Papierów wartościowych) w imieniu AM zgodnie z procedurą określoną w Ogólnych warunkach, oraz jest świadomy tego, że Administratorzy mogą posiadać określone prawa do jego Papierów wartościowych;

11.1.23. za każdym razem podczas składania Zlecenia upoważnia AM do dysponowania swoim Rachunkiem w celu realizacji Zlecenia zgodnie z warunkami regulującymi realizację Usług, w tym z Warunkami Realizacji Płatności;

11.1.24. jest świadomy tego i zgadza się z tym, że AM ma prawo stosować tymczasowe lub stałe ograniczenia dotyczące korzystania z Rachunku, Papierów wartościowych i Usługi i, w razie konieczności, zamknąć Transakcje otwarte na danym Rachunku w przypadkach określonych w aktach prawnych, Umowie, Ogólnych warunkach, Warunkach świadczenia Usługi, Regulaminachi innych stosownych źródłach;

11.1.25. wyraża zgodę na posiadanie przez AM prawa do przetwarzania danych Klienta zgodnie z Ogólnymi warunkami i Procedurą przetwarzania danych Klienta; uznaje się, że zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych jest każdorazowo potwierdzana podczas przekazywania AM oświadczeń woli lub informacji i obowiązuje przez czas nieokreślony, o ile Nadrzędne normy nie stanowią inaczej;

11.2. Klient ma obowiązek powiadomić AM o wszelkich danych i okolicznościach mających znaczenie dla komunikacji pomiędzy Klientem a AM i które mają lub mogą mieć wpływ na relacje z Klientem, w tym:

11.2.1. Zmianie nazwy/nazwiska Klienta, adresu, adresu e-mail, numeru środka komunikacji lub innych informacji kontaktowych;

11.2.2. Zmianie danych dokumentu identyfikacyjnego Klienta i/lub przedstawiciela Klienta;

11.2.3. Utracie, kradzieży lub innej utracie posiadania wbrew woli Klienta dowodu tożsamości lub innego dokumentu identyfikacyjnego (np. Środków bezpieczeństwa);

11.2.4. Zmianie uprawnień przedstawiciela Klienta;

11.2.5. Reorganizacji, fuzji, podziale, ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub wykreśleniu z rejestru;

11.2.6. Innych informacjach, które Klient powinien przekazać AM zgodnie z Umową.

11.3. Obowiązek powiadomienia określony w punkcie 11.2 ma również zastosowanie w przypadku, jeśli wspomniane informacje są dostępne w rejestrze publicznym lub za pośrednictwem kanałów środków masowego przekazu lub w inny sposób.

11.4. AM ma prawo zakładać, że dane udostępnione AM przez Klienta są poprawne i kompletne do momentu przekazania przez Klienta powiadomienia o zmianie wcześniej przekazanych danych. AM nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione przez Klienta w wyniku realizacji procedury przez AM w oparciu o wyżej wspomniane informacje.

11.5. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować AM o zmianach dotyczących danych przekazanych podczas zawierania Umowy. AM zaleca Klientowi aktualizowanie danych wspomnianych w punkcie 11.2 co najmniej raz w roku. Informacje kontaktowe do obsługi klienta AM zostały opublikowane na Stronie internetowej.

12. PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTA

13. KONFLIKT INTERESÓW

13.1. Podczas realizacji Usług inwestycyjnych na rzecz Klienta mogą powstać znaczące konflikty interesów spółki AM i jej partnerów oraz Klienta lub interesów różnych klientów AM. W celu maksymalnego zminimalizowania występowania konfliktów interesów występujących w ramach świadczonych Usług spółka AM opracowała i stosuje odpowiednie środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka występowania konfliktów interesów oraz dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów.

13.2. Podsumowanie ogólnego trybu i/lub źródła konfliktu interesów związanego ze świadczeniem Usług oraz metod unikania konfliktów interesów dostępne jest na Stronie internetowej. Na żądanie AM dostarcza klientowi detalicznemu dodatkowe informacje dotyczące procedury unikania konfliktów interesów.

14. OUTSOURCING OBOWIĄZKÓW AM

AM może korzystać z usług Osób trzecich w celu zapewnienia lepszej realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy, przyznając Osobom trzecim stosowne upoważnienie do realizacji transakcji w imieniu AM lub dowolnych innych obowiązków AM lub do wykonania praw AM. W tym celu AM ma prawo przekazywać Osobie trzeciej niezbędne informacje dotyczące relacji z Klientem, a Osoba trzecia ma prawo przetwarzać dane Klienta na warunkach określonych zgodnie z zasadami przetwarzania danych Klienta AM. Spółka AM jest odpowiedzialna za wszystkie swoje obowiązki wynikające z aktów prawnych i Umowy, nawet jeśli obowiązki te są realizowane przez Osoby trzecie w imieniu AM.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

15.1. AM i Klient realizują swoje obowiązki wynikające z Umowy stosownie do potrzeb, na odpowiednim poziomie, w dobrej wierze, z należytą starannością oraz z uwzględnieniem zwyczajów i praktyk.

15.2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie swoich obowiązków, jeśli dana Strona udowodni, że wynika ono z sytuacji, na którą Strona naruszająca obowiązek nie miała wpływu, wyeliminowanie lub opanowanie sytuacji powodującej brak realizacji lub utrudniającej realizację obowiązku lub jej konsekwencji nie było racjonalnie możliwe (siła wyższa).

15.3. O ile Nadrzędne normy nie stanowią inaczej:

15.3.1. AM ponosi odpowiedzialność wyłącznie za naruszenie obowiązków AM wynikających z Umowy, o ile Ogólne warunki, Warunki świadczenia Usługi lub Regulaminy nie stanowią inaczej.

15.3.2. AM nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Osoby trzeciej, w tym Administratora realizującego usługę za pośrednictwem AM, w tym za jakiekolwiek straty lub koszty poniesione w wyniku naruszenia obowiązku, bankructwa lub niewypłacalności, o ile Ogólne warunki nie stanowią inaczej;

15.3.3. AM nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie poniesione przez klienta (np. utratę zysku);

15.3.4. AM nie jest odpowiedzialna za spełnianie obowiązku podatkowego przez Klienta ani powiadamianie Klienta o takim obowiązku, jak również za ewentualne straty lub koszty wynikające z niespełnienia obowiązku podatkowego przez Klienta;

15.3.5. AM nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Klienta lub Osobę trzecią w wyniku naruszenia obowiązku powiadamiania Klienta wymienionego w punkcie 4.2.4;

15.3.6. AM nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty wynikające ze zmiany notowań walut lub Papierów wartościowych ani za inne ryzyka, w tym za straty lub koszty poniesione przez Klienta w wyniku zmiany ceny Instrumentu lub warunków rynkowych w okresie pomiędzy przyjęciem a realizacją Zlecenia Transakcji;

15.3.7. AM nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty, jeśli Klient postępował niezgodnie z Regulaminami lub innymi stosownymi wymaganiami określonymi przez AM, odpowiednie giełdy papierów wartościowych lub rejestry papierów wartościowych, składając Zlecenia lub w ramach realizowanych Transakcji;

15.3.8. AM nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty spowodowane przez spółkę AM, która nie była poinformowana o zmianie zdolności prawnej Klienta będącego osobą prawną lub zdolności do czynności prawnych i podejmowania decyzji Klienta będącego osobą fizyczną lub przedstawiciela Klienta;

15.3.9. AM nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty, jeśli AM ma prawo przerwać lub przełożyć realizację lub odmówić realizacji Transakcji lub Zlecenia Transakcji lub zamknięcia otwartej Transakcji Klienta zgodnie z Umową, Ogólnymi warunkami, Warunkami świadczenia Usługi, Regulaminami lub aktami prawnymi;

15.3.10. AM nie ma obowiązku zrekompensowania Klientowi strat lub kosztów poniesionych w wyniku korzystania z Rachunku lub Papierów wartościowych lub innych ograniczeń dotyczących realizacji Usługi lub zamknięcia Transakcji otwartych na Rachunku z nimi związanym, pod warunkiem że AM, wprowadzając ograniczenia, ma uzasadnione podejrzenie, że Klient narusza swoje obowiązki wynikające z aktów prawnych, regulaminów Administratora, regulaminów giełd papierów wartościowych lub rejestrów papierów wartościowych, decyzji właściwych organów, Ogólnych warunków, Umowy lub innych obowiązujących Regulaminów.

15.4. Klient ma obowiązek zrekompensować wszelkie straty i koszty poniesione przez AM, kary zapłacone przez AM lub dochody wypłacone Osobom trzecim przez AM wynikające z naruszenia, roszczeń lub decyzji innego właściwego organu lub zasad giełd papierów wartościowych lub rejestrów papierów wartościowych lub mylących lub niewłaściwych potwierdzeń lub informacji przekazanych AM przez Klienta.

16. ROZWIĄZANIE UMOWY

16.1. Strona ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie zwykłym w dowolnym momencie poprzez powiadomienie o tym drugiej Strony z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) miesiąca. Umowę uznaje się za rozwiązaną, jeśli Rachunek może zostać zamknięty zgodnie z warunkami i procedurą opisanymi w punkcie 8.5.

16.2. AM ma prawo wypowiedzieć Umowę z istotnej przyczyny bez zachowania okresu rozwiązania określonego w punkcie 16.1 (nadzwyczajne rozwiązanie) i zamknąć Rachunek zgodnie z warunkami i procedurą opisanymi w punkcie 8.5. Przyczyna jest traktowana jako istotna przede wszystkim, jeśli:

16.2.1. Klient lub osoba z nim związana naruszyli obowiązek, którego dokładne spełnienie jest warunkiem koniecznym dla dalszego zainteresowania AM kontynuowaniem realizacji Umowy. Takie obowiązki obejmują, przede wszystkim:

16.2.1.1. Dostarczanie AM poprawnych, kompletnych i rzeczywistych danych w celu ustalenia tożsamości Klienta lub przedstawiciela Klienta, zweryfikowania prawa do reprezentacji przedstawiciela Klienta lub zweryfikowania dokumentów stanowiących jego podstawę;

16.2.1.2. Powiadomienie AM o zmianach dotyczących danych podanych w Umowie lub w dokumentach przekazanych AM;

16.2.1.3. Przekazanie informacji i dokumentów potwierdzających legalność działalności gospodarczej klienta, pochodzenie środków pieniężnych lub innych aktywów lub przekazanie innych informacji określonych w Ogólnych warunkach za żądanie AM.

16.2.2. AM ma podstawy, by przypuszczać, że Klient ma lub miał związek z działaniami związanymi z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, zorganizowaną przestępczością, typowymi źródłami dochodu w ramach zorganizowanej przestępczości, w tym nielegalnym handlem towarami objętymi akcyzą lub narkotykami, nielegalnym handlem bronią lub ludźmi, pośredniczeniem w prostytucji, bezprawnym realizowaniem internetowych przelewów zagranicznych lub innymi nielegalnymi działaniami;

16.2.3. Klient nie działał w dobrej wierze lub spowodował szkody lub rzeczywiste ryzyko poniesienia szkody przez AM swoimi celowymi lub wynikającymi z rażącego niedbalstwa działaniami lub zaniechaniami;

16.2.4. Klient naruszył swój obowiązek wynikający z którejkolwiek z umów zawartych z AM i zdaniem AM można przypuszczać, że Klient nie spełni również swoich przyszłych obowiązków wobec AM (np. Klient kilkakrotnie nie wywiązał się ze swoich zobowiązań finansowych wobec AM, postępował niezgodnie z wymaganiami określonymi w Ogólnych warunkach lub Warunkach świadczeniaUsługi);

16.2.5. Miało miejsce zdarzenie, które może, zdaniem AM:

16.2.5.1. uniemożliwić Klientowi spełnienie obowiązków wynikających z Umowy stosownie do wymagań lub

16.2.5.2. ma istotny negatywny wpływ na działalność gospodarczą lub sytuację finansową Klienta (np. upadłość, przymusowe zamknięcie, postępowanie likwidacyjne);

16.2.6. Postępowanie w sprawie likwidacji lub przymusowego zamknięcia zostało wszczęte wobec Klienta będącego osobą prawną lub Klient będący osobą fizyczną zmarł;

16.2.7. Na Rachunku nie ma wystarczającej ilości środków pieniężnych lub Instrumentów na pokrycie zobowiązań wynikających z umów Klienta (w tym uiszczenie opłat za obsługę), a Klient nie dokonał przelewu wystarczającej ilości środków pieniężnych na Rachunek w ciągu 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od otrzymania stosownego powiadomienia od AM;

16.2.8. Estoński lub zagraniczny organ nadzorczy (np. organ nadzoru finansowego) lub inny organ rządowy domaga się zamknięcia Rachunku;

16.2.9. Klient domaga się zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, a zdaniem AM warunkiem koniecznym świadczenia Usługi na rzecz Klienta jest prawo AM do przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z Ogólnymi warunkami i/lub zasadami dotyczącymi przetwarzania danych Klienta;

16.2.10. Pojawi się inny istotny, zdaniem AM, powód, w tym przeszkoda prawna, w wyniku której AM uzna, że kontynuowanie wykonywania Umowy zawartej z Klientem jest niemożliwe.

16.3. Przed nadzwyczajnym rozwiązaniem Umowy AM dokładnie analizuje wszystkie okoliczności i podejmuje decyzję, postępując zgodnie z zasadami racjonalności.

16.4. Po nadzwyczajnym rozwiązaniu Umowy AM przede wszystkim przyjmuje Zlecenia przelewu lub przeniesienia środków pieniężnych i Papierów wartościowych z Rachunku na rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych Klienta.

16.5. AM nie ponosi odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione przez Klienta w wyniku rozwiązania Umowy.

16.6. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na ściągalność lub możliwość wnoszenia roszczeń pieniężnych powstałych przed rozwiązaniem Umowy.

17. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I JURYSDYKCJA

17.1. Spory wynikłe pomiędzy Stronami są rozwiązywane w drodze negocjacji. Strony dołożą wszelkich starań w celu osiągnięcia porozumienia w racjonalnym okresie.

17.2. Klient ma obowiązek powstrzymać się od używania obraźliwego słownictwa i stosowania gróźb wobec przedstawiciela AM w trakcie negocjacji, rozpowszechniania nieprawdziwych lub niepotwierdzonych informacji i oskarżeń oraz szkodzenia reputacji AM w jakikolwiek sposób.

17.3. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą Usługi świadczonej przez AM lub z dowolnego innego powodu zgodnie z procedurą AM dotyczącą obsługi skarg Klientów.

17.4. Spory sądowe wynikłe w związku z realizacją Umowy są rozwiązywane w sądzie właściwym dla siedziby AM, o ile Strony nie uzgodniły inaczej lub Nadrzędne normy nie stanowią inaczej.

18. PRAWO WŁAŚCIWE

Umowa, Ogólne warunki, Warunki świadczenia Usługi, regulaminy i inne dokumenty stanowiące podstawę relacji z Klientem zostały przygotowane zgodnie z estońskim ustawodawstwem, które reguluje wyżej wymienione dokumenty i relacje z Klientem.