Saglabāt PDF Drukāt

Admiral Markets Cyprus Ltd Vērtspapīru tirdzniecības noteikumi

Spēkā no 22/04/2021


1. Ievads

1.1. Šis vērtspapīru tirdzniecības līgums (turpmāk tekstā Līgums) ir noslēgts starp jums kā klientu, un mums kā Admiral Markets Cyprus Ltd (reģistrācijas numurs HE310328, CySEC licences numurs 201/13). Ja nepieciešams, atsaucoties uz Admiral Markets Cyprus Ltd, mēs turpmākajā tekstā atsauksimies uz sevi, kā “AM CY”, “mēs”, “mūsu”, “mums” un “sevi”, un attiecībā uz jums kā klientu, mēs lietosim “tu”, “jūs”, “jūsu” un “Klients”. AM CY var izvēlēties grozīt šo Līgumu saskaņā ar 20. pantu un saviem ieskatiem. Jums nav un nebūs nekādu tiesību grozīt šo Līgumu.

1.2. Izmantojot “Invest.MT5” kontu, mēs sniedzam pakalpojumus, kas saistīti ar vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu, un orderu izvietošanu, ar vērtspapīriem saprotot, bet ne tikai - ETF, kotētas daļas sabiedrībās ar ierobežotu atbildību un ārvalstu kompāniju akciju depozitārija sertifikātus. AM CY saņem un pieņem no Klienta orderus par norādītajiem vērtspapīriem, kas var būt pieejami klienta kontā. AM CY ir atbildīgs par orderu saņemšanu no Klienta puses. Klients saprot, ka Invest.MT5 konts ļauj veikt tikai vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu. Invest.MT5 kontā esošos vērtspapīrus pēc iegādes var pārskaitīt tikai pārdošanas ceļā. Invest.MT5 konts ir skaidras naudas konts, nevis maržinālais konts. Gadījumā, ja īsās pozīcijas pārdošana kļūst atļauta, tas pēc AM CY ieskatiem var kļūt par maržinālo kontu.

Jūs ieceļat AM CY par savu aģentu, kas sniegs jums pakalpojumu saskaņā ar šo Līgumu. Jūs atzīstat un piekrītat, ka AM CY:

 • a) var darboties kā aģents, saistībā ar pasūtījumu un darījumu izpildi vai organizēšanu jūsu vārdā;
 • b) saskaņā ar Līguma 8.2. pantu, nodrošinās pie AM CY noguldītās naudas naudas glabāšanu.

1.3. Gadījumā, ja korporatīvā darbība vai notikums, kas ietver biržā kotēto pašu kapitāla instrumentu emisiju, kas:

 • a) nav norādīti 1.2. punktā; vai
 • b) ir izdotas jurisdikcijās, kuras neatbalsta AM CY; vai
 • c) tiek tirgoti vai tiks tirgoti vietās, kurām AM CY nav piekļuves; vai
 • d) nav pieejami AM CY tirdzniecības platformā citu iemeslu dēļ;

AM CY nevarēs uzsākt regulārus tirdzniecības pakalpojumus Klientiem attiecībā uz šiem jaunajiem emitētajiem instrumentiem, un rīkosies saprātīgi, realizējot šos instrumentus atklātā tirgū un norēķinoties ar Klientu skaidrā naudā pēc AM CY ieskatiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie korporatīvie vai kapitālie pasākumi var ietekmēt jūsu intereses; jūsu pienākums ir izprast šo notikumu sekas. AM CY un ar to saistītie uzņēmumi (AM CY saistītie uzņēmumi, tostarp Admiral Markets AS (“AM AS”) un Admirals AU Pty Ltd (“AM PTY”), kopā saukti par “Saistītie uzņēmumi”) nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai negatīvas ietekmes, kas izriet no šiem korporatīvajiem vai kapitāla notikumiem un/vai saistībā ar tiem.

1.4. Jūs atzīstat, ka nelikvīdi vērtspapīri parasti tiek tirgoti ierobežotā tirgū un tāpēc var būt grūti vai neiespējami veikt darījumus ar šādiem vērtspapīriem un/vai iegūt par tiem ticamu un savlaicīgu informāciju. Uz šādiem tirgiem var attiekties dažādi tirdzniecības noteikumi un sistēmas, un tie parasti ir ārpusbiržas tirgi, kas nav pieejami AM CY. Ja kāds vērtspapīrs, kas jums iepriekš bija pieejams, bet tā tirdzniecība tiek pārtraukta tirgū/biržā, bet tirdzniecība tiek turpināta ārpusbiržas tirgū, AM CY pēc saviem ieskatiem var noteikt “tikai slēgšanas” režīmu, kas ļauj tikai esošo pozīciju samazināšanu ar šadiem vērtspapīriem, vai slēgt jebkuru esošo pozīciju ar šādiem vērtspapīriem par dominējošo tirgus cenu, bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.5. Attiecībā uz jebkādām saistībām, kuras esat uzņēmies saistībā ar darījumu, kuru AM CY vai jebkura trešā puse ir noslēgusi jūsu vārdā, jūs ieceļat AM CY un katru mūsu pārstāvi, amatpersonu un darbinieku par savu pilnvarnieku, lai noformētu vai iegādātos jebkuru dokumentu, vērtspapīru turētāja informāciju vai norēķinu naudu un piegādātu visus šādus dokumentus, informāciju par vērtspapīru turētāju un norēķinu naudu, kas nepieciešama par norēķiniem atbildīgajai struktūrai. AM CY pēc saviem ieskatiem var deleģēt noteiktas saistības saskaņā ar šo Līgumu, mūsu saistītajiem uzņēmumiem un trešajām personām.

1.6. Mēs veiksim saprātīgas darbības, lai sniegtu jums skaidrojumu par visām maksām un komisijām, kas jums būs jāmaksā, pirms sākat sniegt mums norādījumus par finanšu produktu pirkšanu vai pārdošanu.

1.7. Mūsu vērtspapīru tirdzniecības pakalpojums var nebūt piemērots visem. Ieguldot vērtspapīros, pastāv iespēja ciest zaudējumus. Vērtspapīru vēsturiskie dati nevar garantēt to turpmāko darbību vai atdevi. Jūsu peļņu vai zaudējumus nevar nodrošināt, it īpaši tirgus lejupslīdes laikā. Vērtspapīru darījumi ārvalstu tirgū ir spekulatīvi un ar augstu risku. Turklāt pastāv īpaši tirdzniecības riski, kas pastāv ārpus parastā darījumu laika, tostarp pastāv zemas plūsmas risks, lielas nepastāvības risks, cenu izmaiņu risks, tirgus nesavienošanās, kā arī svarīgu ziņu un lielu spredu risks, kas var ietkmēt cenu. Jums jāiegūst pilnīgas zināšanas un izpratne par attiecīgajiem vērtspapīru darījumu riskiem un jāspēj uzņemties šādus riskus. Pirms konta atvēršanas, jums ir jāpieņem objektīvs spriedums un diskrecionārs lēmums par tirgojamo ieguldījumu objektu, un ieguldījumu apjomu, ņemot vērā jūsu līzekļu apjomu, līdzekļu avotu un riska toleranci.

AM CY direktori, darbinieki un aģenti un mūsu saistītās puses pilnībā nenodrošina ar vērtspapīru darījumiem saistītās informācijas autentiskumu, pietiekamību, savlaicīgumu, uzticamību, pilnīgumu un efektivitāti jebkādā tiešā vai netiešā veidā. Visa AM CY sniegtā informācija, dati un materiāli ir tikai atsaucei. Jums ir jāatzīst un jāpieņem fakts, ka darījums, kas veikts, izmantojot AM CY tirdzniecības programmu, nevar būt bez riskiem. Riski, kas rodas no tirdzniecības, ir jāuzņemas jums. AM CY nav atbildīgs par jūsu ieguldījumu risku un zaudējumiem.

1.8. Jebkuras tiesības, kas uzņēmumam AM CY tiek piešķirtas ar šo Līgumu nav saistošas. AM CY nespēja un/vai kavēšanās šo tiesību izmantošanā nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām.

1.9. Šo Līgumu regulē attiecīgie Kipras Republikā spēkā esošie likumi, un gan jūs, gan AM CY piekrīt, ka visi strīdi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi un/vai jebkuru darījumu, kas veikts saskaņā ar šo līgumu, un/vai kādu no jūsu kontiem, neatsaucami tiek nodoti Kipras Republikas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai. Klients atsakās no jebkādiem iebildumiem, kas tam varētu rasties jebkurā laikā pret jebkādas tiesvedības ierosināšanu šādās tiesās, un piekrīt neapgalvot, ka šāda tiesvedība ir ierosināta neērtā forumā vai, ka šādai tiesai tā nav jurisdikcijas. Uz visiem šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem attiecas visi piemērojamie likumi un noteikumi, tostarp, bez ierobežojuma, biržu, tirgu un biržu konstitūcijas, panti, nolikumi, noteikumi, likumi, politikas, procedūras un interpretācijas (kopā "Noteikumi"). Kipras Vērtspapīru un biržu komisijas ("CySEC"); un jebkuri citi piemērojamie regulatīvās, pašregulējošās vai valsts iestādes noteikumi ("Piemērojamie noteikumi"). AM CY un tā saistītie uzņēmumi nav atbildīgi pret jums par darbībām, jebkuras biržas, tirgus, klīringa iestādes vai regulatīvās iestādes bezdarbības, lēmuma vai nolēmuma gadījumā.

2. Admiral Markets Cyprus Ltd sniegtie pakalpojumi un darījumi starp jums un mums

2.1. Šajā līgumā ir paskaidrots:

 • a) kā mēs saņemam un apstrādājam no jums saņemtos rīkojumus un norādījumus par finanšu produktu pirkšanu vai pārdošanu; un
 • b) kā tiek turēta jūsu nauda un finanšu produkti.

2.2. Šis Līgums reglamentē katru no jums saņemto finanšu produktu pirkšanas vai pārdošanas norādījumu, izsniegtu vai neapmaksātu, katru darījumu, kuru AM CY noslēdz jūsu vārdā ar šī Līguma spēkā stāšanos vai pēc tam, un visu naudu un finanšu produktus, kas tiek turēti jūsu vārdā vai pēc šī Līguma stāšanās spēkā.

2.3. Darījumus ar jums veiks AM CY, un jūs piekrītat, ka, ja vien šajā Līgumā nav norādīts citādi, mums nav nekādu pienākumu pret jums:

 • a) lai pārliecinātos par jebkādu finanšu produktu vai darījumu piemērotību jums;
 • b) lai uzraudzītu vai konsultētu jūs par jebkādu finanšu produktu statusu;
 • c) lai uzraudzītu vai konsultētu jūs par jebkādu jūsu vārdā turētu finanšu produktu statusu; vai
 • d) lai atceltu jebkādus finanšu produktus vai tirgotu, vai pārdotu jebkādus finanšu produktus, ko esat iegādājies, izņemot gadījumus, kad to pieprasa Piemērojamie noteikumi.

2.4. AM CY un saistīto uzņēmumu pārstāvji nav pilnvaroti un nesniegs jums nekādu ieguldījumu, nodokļu, finanšu, juridisku, regulējošu, tirdzniecības vai jebkāda cita veida konsultāciju. AM CY vai AM CY pārstāvju vai saistīto uzņēmumu sniegtajā saziņā un materiālos (tostarp: mājas lapā, e-pastos, cenu informācijā utt.) nav iekļauti ieteikumi vai aicinājumi pirkt vai pārdot vērtspapīrus, vai veikt jebkāda cita veida ieguldījumus. Saistībā ar jebkuru darījumu, kuru plānojat noslēgt saskaņā ar šo Līgumu, jūs varat lūgt profesionālu padomu neatkarīgam jomas profesionālim. Jūs pats un pilnībā esat atbildīgs par jebkuru lēmuma pieņemšanu, kas saistīts ar tirdzniecību.

2.5. Mēs varam sniegt informāciju:

 • a) attiecībā uz jebkuru finanšu produktu, norādījumu par darījumu vai pašu darījumu, par kuru esat uzzinājis, jo īpaši attiecībā uz procedūrām, kas saistītas ar šo finanšu produktu, norādījumu par darījumu vai pašu darījumu; un
 • b) faktiskas informācijas veidā, tomēr mums nav pienākuma jums izpaust šādu informāciju, un šī informācija netiks uzskatīta par ieguldījumu konsultāciju. Ja mūsu nodarbinātais pārstāvis sniedz atzinumu par jebkuru finanšu produktu, norādījumu par darījumu vai pašu darījumu, jūs piekrītat, ka jums nav saprātīgi paļauties uz šādu paziņojumu, un tas nevar tikt uzskatīts par ieguldījumu konsultāciju.

3. Konta atvēršana

3.1. Jūs pilnvarojat AM CY atvērt un uzturēt vienu vai vairākus kontus, saistībā ar pakalpojumiem, kuru mēs jums sniedzam.

3.2. Klientu kvalifikācija:

 • a) Jums ir jābūt kvalificētam investoram, kurš atbilst ar šo darījumu saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:
  • i. Fiziska persona: Jūs esat vecāks par 18 gadiem, jums ir visas civiltiesību un civilās uzvedības spējas, kā arī pietiekamas zināšanas un pieredze, lai izprastu tirgojamā produkta būtību un riskus.
  • ii. Korporatīvā organizācija: Jūs esat pilnībā kvalificēts kā atsevišķa juridiska persona. Jūs garantējat, ka persona, kas atver kontu uzņēmuma vārdā, ir korporatīvās organizācijas likumīgais pārstāvis, vai tai ir likumīga pilnvara, ko piešķīris attiecīgais uzņēmuma pārstāvis. Personai, kura plāno izpildīt orderi, ir juridiskās personas piešķirta likumīga un efektīva pilnvara, un tai ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai izprastu tirgojamā produkta būtību un riskus.
  • iii. Uzticamība
   • 1. Pilnvarnieks saskaņā ar trasta dokumentiem un Piemērojamajiem noteikumiem ir tiesīgs slēgt šo Līgumu, atvērt piemērotu kontu, veikt darījumus un nodot norādījumus par darījumiem. Pilnvarnieka iegūtā uzticības pilnvara ietver, bet neaprobežojas ar aktīvu pirkšanu, pārdošanu (tostarp īsās pozīcijas atvēršanu), tirdzniecību, konvertēšanu, atmaksu, izpirkšanu un aktīvu izņemšanu (tostarp vērtspapīru piegādi uz/no konta).
   • 2. Ja šo Līgumu izpilda viens pilnvarnieks, pilnvarnieks garantē, ka viņam ir tiesības izpildīt šo Līgumu bez citu pilnvarnieku piekrišanas vai, ka viņi ir pilnvaroti noslēgt šo Līgumu. Ja vairāki pilnvarotie kopīgi noslēdz šo Līgumu, AM CY var pieprasīt jebkura vai visu pilnvaroto rakstisku piekrišanu, pirms jebkura pilnvarnieka norādījumu izpildes pēc mūsu ieskatiem.
   • 3. Pilnvarnieks apstiprina, ka AM CY var izpildīt jebkura pilnvarnieka norādījumus, lai nodotu līdzekļus, vērtspapīrus vai citus aktīvus jebkuram pilnvarniekam, tostarp nodotu līdzekļus pašam pilnvarniekam. Pilnvarnieks nodrošina visus savā kontā veiktos darījumus, ievērojot trasta dokumentus un Piemērojamos noteikumus. Visi pilnvarotie kopīgi apņemas, ka AM CY tiks atbrīvots no jebkādām prasībām, zaudējumiem, izdevumiem vai saistībām, kas izriet no jebkuriem darījumiem un darbībām, ko AM CY veic saskaņā ar pilnvarnieka norādījumiem.
 • b) Konta atvēršanas un mūsu pakalpojuma izmantošanas reģistrācijas periodā, jums ir jāsniedz patiesa informācija, un ar šo jūs garantējat, ka visi materiāli un informācija, ko iesniedzat minētajos periodos (tostarp, bet ne tikai, e-pasta adrese, tālrunis, adrese, pasta indekss, ID informācija un kredītinformācija) ir patiesa, precīza, pilnīga un atjaunināta. Ja tiek mainīta jūsu iepriekš minētā informācija, jums par to savlaicīgi rakstiski jāpaziņo AM CY. Jūs pilnvarojat AM CY veikt jebkādu izmeklēšanu, lai pārbaudītu iepriekš minēto informāciju.
 • c) Ja šie nosacījumi nav izpildīti, jums nekavējoties jāpārtrauc AM CY sniegto pakalpojumu izmantošana.

4. Orderi un apstiprināšana

4.1. Jūs atzīstat, ka AM CY nav pienākums pārbaudīt orderus, kas veikti ar jūsu lietotājvārdu/paroli. Ja vien AM CY nav informēts un rakstiski nedos piekrišanu, jūs nevienam neļausiet piekļūt jūsu kontam, vai atvērt darījumus. Jūs esat atbildīgs par sava lietotājvārda/paroles konfidencialitāti un izmantošanu, un piekrītat ziņot AM CY klientu apkalpošanas nodaļai par jebkuru šāda lietotājvārda/paroles zādzību/pazaudēšanu vai jebkādu nesankcionētu piekļuvi jūsu kontam, par to rakstot uz global@admiralmarkets.com. Jūs esat atbildīgs par visiem darījumiem, kas ievadīti, izmantojot savu lietotājvārdu/paroli. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkāda jūsu vai jūsu vārdā nosūtītā saziņa tiek veikta, uzņemoties risku, un jūs pilnvarojat AM CY paļauties un rīkoties un uzskatīt par pilnībā pilnvarotu un jums saistošu jebkuru paziņojumu, par kuru mēs pamatoti uzskatām, ka tas ir nosūtīts jūsu vārdā.

4.2. Orderis vai norādījums par finanšu produktu pirkšanu vai pārdošanu ir jāsagatavo jums pašam:

 • a) izmantojot mūsu tirdzniecības platformu;
 • b) vai citā veidā, ko mēs laiku pa laikam varam norādīt; vai
 • c) mutiski pa tālruni (izmantot tikai ārkārtas gadījumos, negarantējot pieejamību).

Ja jūsu parastais saziņas veids ar mums kāda iemesla dēļ nav pieejams, jums vajadzētu mēģināt izmantot kādu no citiem saziņas veidiem, kas norādīti iepriekš. AM CY nepieņems nekādus rakstiskus norādījumus pirkt/pārdot vērtspapīrus, informāciju sūtot pa e-pastu vai rakstisku norādījumu, ja vien Klients un AM CY nav iepriekš vienojušies par šo tirdzniecības ordera iesniegšanas metodi, reaģējot uz jebkādiem īpašiem apstākļiem. Šis Līgums ir jāapliecina rakstiski. AM CY parasti nepieņems pasūtījumu vai norādījumu, kas saņemts citādi, kā vien saskaņā ar 4. pantu, taču, ja AM CY izvēlas to darīt, mēs nebūsim atbildīgi par zaudējumiem vai izmaksām, kas jums rodas vai var rasties jūsu kļūdas dēļ, kavēšanās vai jūsu bezdarbības rezultātā.

Jūs piekrītat, ka AM CY var ierakstīt jebkādu saziņu ar jums - elektroniski, pa telefonu, personīgi vai citādi, un piekrītat, ka visi ieraksti, ko mēs glabājam, būs mūsu īpašums, un jūs piekrītat, ka tie veidos pierādījumu saziņai starp jums un mums.

4.3. Klienta orderis un ordera pārsūtīšana: AM CY ir tiesības izvēlēties brokerus, caur kuriem virzīt jebkuru klienta orderi. Ciktāl AM CY vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem sniedz izpildes pakalpojumus Klientam, AM CY ir atbildīgs par orderu labāko izpildi, saskaņā ar Piemērojamajiem noteikumiem. Dažiem pietiekami likvīdiem produktiem, kas tiek tirgoti vairākos tirgos, AM CY var nodrošināt maršrutēšanu pēc pasūtījuma, saskaņā ar kuru orderis tiek nodots trešās puses brokerim, kurš mēģinās meklēt labākos pieejamos nosacījumus klienta orderim, izmantojot patentētu, datorizētu maršrutēšanas algoritmu (turpmāk tekstā - Viedā maršrutēšana). AM CY nevar garantēt katra ordera izpildi par labāko publicēto cenu šādu iemeslu dēļ (tostarp, bet ne tikai):

 • a) AM CY var nebūt piekļuves katram tirgum/dīlerim;
 • b) citi orderi var tikt izvietoti agrāk, vai var tikt tirgoti uz priekšu;
 • c) tirgus centri, biržas, trešo pušu brokeri un/vai tirgus uzturētāji var neievērot publicētās cenas, vai var pāradresēt orderi manuālai apstrādei; vai
 • d) tirgus noteikumi, lēmumi vai sistēmas kļūmes var kavēt/aizkavēt Klienta ordera izpildi, vai radīt situāciju, kad orderis netiek izpildīts par labāko cenu.

4.4. Ordera atcelšana/grozīšana: Jūs atzīstat, ka orderi var nebūt iespējams atcelt/mainīt un, ka esat pats atbildīgs par izpildi neatkarīgi no atcelšanas/izmaiņas pieprasījuma. AM CY un tā saistītie uzņēmumi nav atbildīgi pret Klientu, ja AM CY vai tā saistītie uzņēmumi nevar atcelt vai mainīt orderi. Klients arī atzīst, ka mēģinājumi grozīt vai atcelt un aizstāt orderi var izraisīt ordera pārmērīgu izpildi, vai dublētu ordera izpildi, un Klients ir pats atbildīgs par visām šādām izpildēm.

4.5. Ordera izpilde: ja AM CY nolemj izmantot savu rīcības brīvību, lai izpildītu jūsu orderi, AM CY izpildīs jūsu orderi kā aģents, un tā vietā var piesaistīt cita brokera vai meitasuzņēmuma aģentu, lai izpildītu jūsu orderi, un tādā gadījumā piesaistītajam brokerim vai meitasuzņēmumam ir tādas pašas tiesības kā AM CY. AM CY var nolemt noraidīt jebkuru no jūsu orderiem vai pārtraukt jūsu AM CY pakalpojuma izmantošanu jebkurā laikā pēc mūsu ieskatiem, taču tas centīsies saprātīgi izmantot šo rīcības brīvību. Visiem darījumiem ir jāatbilst saistītā tirgus vai klīringa iestāžu noteikumiem un politikām, kā arī piemērojamiem likumiem un noteikumiem. Saskaņā ar 1.9. pantu AM CY NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDU BIRŽAS, TIRGUS, KLIIRINGA VAI REGULĒTORA DARBĪBU VAI LĒMUMU.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka AM CY var atteikties pieņemt orderi, un mēs varam ierobežot jebkuru orderi vai noteikt ierobežojumus/nosacījumus jebkura ordera pieņemšanai pēc saviem ieskatiem, un bez jebkāda iemesla vai iepriekšēja brīdinājuma. Mēs jebkurā laikā varam izmantot, pievienot un mainīt tirdzniecības sistēmā filtrus, kas neļauj veikt ordera piegādi vai ordera izpildi bez jebkāda iemesla, vai iepriekšēja brīdinājuma. Mēs informēsim jūs par jebkādu atteikumu vai ierobežojumu, tiklīdz tas būs praktiski iespējams, ja vien likums vai regulatīvās iestādes norādījums mums neliedz jums sniegt šādu informāciju, vai arī mēs nolemsim, ka saskaņā ar mūsu atbilstības politikām un procedūrām šādu informāciju var nesniegt.

4.6. Apstiprinājums: jūs atzīstat, ka izpildes vai atcelšanas apstiprinājumi var aizkavēties, vai būt kļūdaini (piemēram, datorsistēmas problēmu dēļ), vai arī tos var atcelt/pielāgot apmaiņas rezultātā. Jums ir saistoša faktiskā ordera izpilde, ja tā atbilst jūsu norādēm. Ja AM CY apstiprina izpildi vai atcelšanu kļūdas dēļ, un jūs aizkavējat ziņošanu par šādu kļūdu, AM CY patur tiesības noņemt darījumu no konta vai pieprasīt jums pieņemt darījumu pēc AM CY ieskatiem. Jūs piekrītat nekavējoties informēt AM CY, zvanot vai sūtot e-pastu, ja:

 • a) jūs nesaņemat precīzu izpildes vai atcelšanas apstiprinājumu;
 • b) jūs saņemat apstiprinājumu, kas atšķiras no jūsu ordera;
 • c) saņemat apstiprinājumu par orderi, kuru neesat veicis; vai
 • d) saņemat konta izrakstu, apstiprinājumu vai citu informāciju, kas atspoguļo neprecīzus orderi, darījumus, atlikumus, pozīcijas, maržas statusu (ja tāds ir) vai darījumu vēsturi.

Jūs atzīstat, ka AM CY var pielāgot jūsu kontu, lai labotu visas kļūdas. Jūs piekrītat nekavējoties nodot AM CY visus jums kļūdaini piešķirtos aktīvus.

Jūs piekrītat uzraudzīt katru atvērto orderi un cik drīz vien iespējams informēt AM CY pa tālruni, kas norādīts AM CY mājas lapā, vai sūtot e-pastu AM CY klientu apkalpošanas nodaļai uz global@admiralmarkets.com, kad esat konstatējis, ka:

 • (a) jūs neesat saņēmis precīzu izpildes vai atcelšanas apstiprinājumu;
 • (b) esat saņēmis apstiprinājumu, kas neatbilst jūsu orderim;
 • (c) esat saņēmis apstiprinājumu par tāda ordera izpildi vai atcelšanu, kuru neesat veicis; vai
 • (d) Jūs esat saņēmis apstiprinājumu, konta izrakstu vai citu informāciju, kas atspoguļo neprecīzus orderus, darījumus, kontu atlikumus, vērtspapīrus, līdzekļus, maržas statusu (ja tāds ir) vai darījumu vēsturi.

AM CY patur tiesības noņemt no jūsu konta jebkuru kļūdainu darījumu. Jūs saprotat un piekrītat, ka AM CY var pielāgot jūsu kontu, lai labotu visas kļūdas. Jūs piekrītat nekavējoties atdot AM CY visus jums nodotos aktīvus, uz kuriem jums nebija tiesību. Gadījumā, ja AM CY uzmanība tiek pievērsta strīdam vai neatbilstībai saistībā ar orderiem un/vai orderu apstiprinājumu, AM CY patur tiesības veikt jebkādas darbības, ko tas uzskata par pamatotām, lai slēgtu un/vai apturētu pozīciju(-as)/tirdzniecību, kas ir šī strīda priekšmets.

4.7. Aizliegums īsajām pozīcijām: Jūs drīkstat pārdot tikai tos vērtspapīrus, kas atrodas jūsu kontā. Ja esat noslēdzis orderi par vērtspapīra pārdošanu, kas jums nepieder pārdošanas brīdī un kas netiek turēts jūsu kontā, neatkarīgi no tā vai pārdošanas brīdī ir veikts, vai nav veikts norēķins, jūs pilnvarojat AM CY atcelt orderi, ja tas vēl nav izpildīts, vai, ja orderis ir izpildīts, iegādājieties līdzvērtīgu vērtspapīru līdzvērtīgā daudzumā jūsu vārdā uz jūsu rēķina, jūs par to iepriekš nebrīdinot, un jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par jebkādiem saistītajiem naudas sodiem vai maksājumiem, kas radušies mums vai jums.

4.8. ASV akcijas: AM CY var, bet tai nav pienākums, lūgt jūs parakstīt attiecīgo ASV nodokļu veidlapu, pirms mēs pieņemam no jums orderi vai norādījumu pirkt vai pārdot finanšu produktu, kas kotēti ASV biržās. Ja iepriekš neesat mums iesniedzis derīgu ASV nodokļu veidlapu, un jums jau pieder ASV akcijas, mēs varam lūgt jūs aizpildīt attiecīgo ASV nodokļu veidlapu. Ja neiesniegsiet parakstīto un aizpildīto ASV nodokļu veidlapu pirms mūsu norādītā datuma (parasti 30 dienas), mēs paturam tiesības pārdot jūsu ASV akcijas. Jums ir pastāvīgi pienākums mūs informēt, ja mainās jūsu nodokļu statuss.

4.9. Situācijas uz kurām neattiecas šis Līgums: ja rodas situācija, uz kuru neattiecas šis Līgums, AM CY atrisinās šo jautājumu, pamatojoties uz godprātību un godīgumu, un, ja nepieciešams, veicot tādas darbības, kas ir saskaņā ar kopējo tirgus praksi. AM CY patur tiesības veikt šādas darbības, ja nepieciešams.

4.10. Normatīvie ziņojumi: saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem uzņēmumam, AM CY var būt pienākums publiskot noteiktu informāciju par mūsu darījumiem ar jums. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mums ir tiesības izpaust šādu informāciju un, ka šāda mūsu rīcībā esošā informācija ir mūsu vienīgais un ekskluzīvs īpašums. Jūs piekrītat sniegt mums visu informāciju, ko mēs varam pamatoti pieprasīt, lai izpildītu mūsu pienākumus saskaņā ar Piemērojamajiem noteikumiem, un piekrītat, ka mēs sniedzam jebkurai trešajai pusei šādu informāciju par jums un jūsu attiecībām ar mums saskaņā ar šo Līgumu ( tostarp, bet neaprobežojoties ar jūsu darījumiem, naudu vai aktīviem jūsu kontā), kā mēs uzskatām, rīkojoties saprātīgi, atbilstoši vai kā nepieciešams, lai ievērotu jebkuru piemērojamo šī Līguma noteikumu vai klauzulu.

5. Zināšanas par vērtspapīriem, garantijām un opcijām, korporatīvajām darbībām

5.1. AM CY nav pienākums, tomēr mēs varam nodrošināt, lai jūs saņemtu uzņēmuma izdotu pārskatu, pārskatus un citu informāciju. Mums tas nav pienākums, tomēr mēs varam jūs informēt par ikgadējām kopsapulcēm vai ārkārtas kopsapulcēm, kas attiecas uz jūsu finanšu produktiem.

5.2. Jūs apstiprināt, ka esat atbildīgs par iepazīšanos ar noteikumiem par jebkādiem vērtspapīriem , kas ir jūsu kontā, tostarp par gaidāmajām korporatīvajām darbībām (piemēram, konkursa piedāvājumiem, reorganizācijām, akciju sadalīšanu utt.). AM CY nav pienākuma informēt jūs par jebkādiem termiņiem, nepieciešamajām darbībām vai sanāksmju datumiem, kā arī AM CY nav pienākums veikt jebkādas darbības bez īpašiem rakstiskiem norādījumiem, ko jūs nosūtāt AM CY klientu apkalpošanas nodaļai uz global@admiralmarkets.com vismaz 14 dienas pirms paziņotā instrukciju saņemšanas termiņa beigām. Par sekām, ja Klients laikus nesniedz šādus norādījumus, pilnībā atbild Klients pats, un tas var dot AM CY tiesības rīkoties Klienta vārdā pēc saviem ieskatiem. Par šādu īpašo norādījumu apstrādi var tikt piemērota papildu maksa, kas tiek iekasēta atsevišķi no Klienta konta pirms norādījumu apstrādes.

Klients piekrīt, ka gadījumā, ja ieņēmumus no paziņotās korporatīvās darbības nevar ieskaitīt vai atspoguļot Klienta kontā, AM CY veiks skaidras naudas atlikuma korekciju Klienta kontā, lai atkārtotu šādas korporatīvās darbības materiālo ietekmi (tipiski piemēri ir, bet ne tikai, izrakstīt dividendes jaunās akcijās, kuras neatbalsta AM CY tirdzniecības platforma, maksājumi daļēju akciju vietā pēc akciju sadalīšanas).

6. Norēķins

6.1. AM CY nav atbildīgs par jebkādu darījuma norēķinu kavēšanos, kas izriet no apstākļiem, kurus mēs nevaram ietekmēt, vai gadījumos, ja kāda cita persona vai puse (tostarp jūs) nav veikusi visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu darījumu pabeigšanu norēķinu datumā. Mūsu pienākums ir tikai nodot jums vai ieskaitīt jūsu kontā tādus piegādes dokumentus vai pārdošanas ieņēmumus (atkarībā no situācijas), kādus mēs faktiski saņemam. Ja veicat darījumus ar finanšu produktiem, par kuriem norēķini netiek veikti, izmantojot centrālo vērtspapīru depozitārija sistēmu, iespējams, ka norēķini aizkavēsies.

6.2. AM CY var atteikties atļaut naudas izņemšanu no jebkura konta, kas ir atvērts pie mums, ja šāda darbība atstātu kontā nepietiekamu līdzekļu apjomu, lai samaksātu par nenokārtotiem darījumiem. Ja veicat maksājumu savā kontā un neilgi pēc tam veicat izņemšanu, mēs paturam tiesības atlikt norēķinu līdz desmit darba dienām, lai nodrošinātu, ka maksājums ir veikts.

7. Ieraksti, ziņojumi un komunikācija

7.1. AM CY veic jūsu iegādāto finanšu produktu uzskaiti tādā veidā, kas ļauj mums viegli identificēt jūsu rīcībā esošos finanšu produktus. Ieraksti ietver informāciju par darījumiem ar finanšu produktiem. AM CY organizēs saprātīgas pārbaudes procedūras, lai veiktu turētājbanku turēto finanšu produktu saskaņošanu. AM CY katru dienu un mēnesi nodrošinās jums pārskatus par jūsu konta darbību, norādot detalizētu informāciju, piemēram, par instrumentu un tā nosaukumu, pozīcijas lielumu, pirkuma cenu, uzkrāto peļņu un zaudējumus u.tt.

7.2. AM CY var sniegt citu informāciju, ko jūs pamatoti pieprasāt saistībā ar jebkādiem turētājbankas turējumā esošajiem finanšu produktiem, tostarp lai gūtu informāciju par to, kura turētājbanka tur jūsu vietā finanšu produktus.

7.3. Jūs piekrītat saņemt jebkādus ziņojumus vai apstiprinājumus, kurus AM CY sniegs jums elektroniski, izmantojot AM CY sistēmu vai platformu, un atzīstat, ka šis Līgums attiecas uz jūsu piekļuvi šādiem ziņojumiem un to izmantošanu. Jūs piekrītat, ka gadījumā, ja jūs nesaņemat un neizlasāt paziņojumu, tas nenovērš tā priekšmeta ietekmi.

7.4. Jūs atzīstat un piekrītat, ka ziņojumi, kurus jums sniedz AM CY, var nebūt pietiekami, lai jūs varētu izpildīt jebkādas likumā noteiktās vai citādas saistības, un jums ir jāmeklē neatkarīga ziņojumu pietiekamības pārbaude.

7.5. AM CY nodrošina elektroniskus apstiprinājumus, pārskatus, konta izrakstus, ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentus, tirdzniecības apstiprinājumus un citus informācijas izpaušanas dokumentus, attiecīgās politikas un līgumus, kā arī citus Klientu ierakstus un saziņu (kopā "Ieraksti, ziņojumi un saziņa") elektroniskā veidā maksimāli pieejamajā apjomā, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti.

7.6. Elektroniskos ierakstus, pārskatus un paziņojumus var nosūtīt uz jūsu tirdzniecības platformu, uz jūsu e-pasta adresi, vai uz jūsu konta lapu.

7.7. Noslēdzot šo līgumu, jūs piekrītat saņemt ierakstus, ziņojumus un paziņojumus, tostarp, ja šie ieraksti, ziņojumi un paziņojumi ir publicēti AM CY tīmekļa vietnē un atzīstat, ka šis Līgums ir atbilstošs paziņojums, ka šie ieraksti, ziņojumi un paziņojumi kā arī saziņa ir pieejama elektroniskā veidā AM CY tīmekļa vietnē. Šāda piekrišana būs spēkā pastāvīgi un par katru taksācijas gadu, ja vien jūs to neatsaucat. Jūs varat atsaukt šādu piekrišanu jebkurā laikā, AM CY vietnē sniedzot AM CY elektronisku rakstisku paziņojumu. Ja atsaucat šādu piekrišanu, AM CY var nodrošināt nepieciešamos ierakstus, ziņojumus un paziņojumus papīra formātā, saņemot no jums pieprasījumu. Tomēr AM CY patur tiesības pieprasīt, lai jūs slēgtu savu kontu, ja atsaucat piekrišanu saņemt ierakstus, pārskatus un paziņojumus elektroniski.

8. Klienta nauda un konts

8.1. AM CY pieprasa, lai AM CY Klienti pirms pirkuma pasūtījuma veikšanas, kreditētu visus līdzekļus, kas saistīti ar viņa Invest.MT5 kontu, tiek norādīta finanšu iestāde, kurā AM CY tur nošķirtus klienta kontus.

8.2. AM CY ir jārīkojas ar līzekļiem, kurus jūs maksājat vai sniedzat mums, vai ko citādi saņem AM CY saistībā ar AM CY sniegtajiem finanšu pakalpojumiem. Jūs atzīstat, ka AM CY jūsu naudu ieskaitīs atsevišķā klienta kontā.

8.3. Jūs pilnvarojat AM CY izņemt jebkurus vai visus naudas līdzekļus, uz kuriem jums citādi ir tiesības jebkurā klientu nodalītajā kontā, vai trasta kontā, kuru uztur AM CY, lai segtu jebkādas saistības vai zaudējumus.

8.4. Ar šo jūs sniedzat savu nepārprotamo piekrišanu un piekrītat, ka AM CY ir tiesības uz visiem procentiem, kas nopelnīti par naudu, kas ieskaitīta Klientu atsevišķajā kontā vai trasta kontā, ja vien jūs un AM CY neesat rakstiski vienojušies citādi.

8.5. Ja jūs uzdodat AM CY samaksāt jums summu, AM CY maksās summu, uz kuru jums ir tiesības saskaņā ar šo Līgumu, tieši jums, nevis kādai trešajai pusei, ja vien jūs neesat norādījis AM CY to darīt citādi. Jums ir jānorāda attiecīgā konta informācija, lai saņemtu maksājuma norādījumus attiecībā uz maksājumu, kas jums jāveic no AM CY. Lai gan AM CY veiks saprātīgas darbības, lai izpildītu jūsu maksājuma norādījumus, AM CY neuzņemas nekādu atbildību par šo norādījumu neievērošanu, un, ja šāda kļūme notiks, attiecīgie naudas līdzekļi joprojām tiks turēti AM CY, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

8.6. Par visiem valūtas maiņas riskiem saistībā ar jebkuru maksājuma norādījumu atbildību nesīsiettiaki un vienīgi jūs. AM CY var veikt jebkuru konvertāciju no vienas valūtas uz citu, kas jāveic, lai izpildītu maksājuma norādījumus, tādā veidā, laikā un pēc valūtas maiņas kursa, kuru būs noteicis AM CY.

8.7. Jūs atzīstat, ka naudas līdzekļi, kurus jūs vai AM CY būs samaksājuši starptautiskā finanšu tirgus dalībniekam vai citam pakalpojumu sniedzējam ārpus Kipras Republikas, vai kurus šāda persona būs saņēmusi ārpus Kipras Republikas, saistībā ar pakalpojumiem, kurus jums sniedz AM CY, tien nav pakļauti Kipras Republikas tiesību aktiem un noteikumiem, kas reglamentē klientu naudu, bet tā vietā uz tiem attieksies attiecīgās jurisdikcijas piemērojamie tiesību akti.

9. Klienta nauda un glabāšana

9.1. Ja vien AM CY nav īpaši atļāvusi īso pozīciju atvēršanu, AM CY pieprasa Klientiem kreditēt visus līdzekļus, kas saistīti ar viņu Invest.MT5 kontu, norādītā finanšu iestādē, kurā AM CY uztur nošķirtos klienta kontus, pirms pirkšanas pasūtījuma veikšanas.

9.2. Tūlīt pēc tam, kad AM CY ir pieņēmis Klienta pirkuma orderi par vērtspapīru iegādi, AM CY būs un ir atbildīgs par šo pirkumu. Summa, kas maksājama par pirkuma ordera izpildi, tiek maksāta nekavejoties un to dara Klients par saviem līzekļiem. Klientam nepiemēro CySEC izsludināto klienta naudas noteikumu aizsardzību attiecībā uz naudas līdzekļiem, kas nepieciešami pirkuma pasūtījuma izpildei.

9.3. AM CY plāno noguldīt summu, kas vienāda ar summu, kas jāmaksā par norēķinu, darījumu nošķirtā kontā, AM CY vārdā ar AM AS vai AM PTY (atkarībā no konkrētā gadījuma). AM AS vai AM PTY (noteiktos gadījumos) pārskaitīs šādu summu no Klienta nošķirtā konta trešās puses brokerim, kurš var atrasties jurisdikcijā ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, lai nodrošinātu klīringa pakalpojumus, darījuma norēķinus un vērtspapīru glabāšanu.

9.4. Klienta iegādātos vērtspapīrus var glabāt omnibusa kontā/nodalītajā omnibus kontā (“Omnibusa konts”) pie trešās puses brokera vai turētājbankas. Turklāt šie vērtspapīri var tikt reģistrēti uz starpnieka brokera vai trešās personas turētājbankas vārda un turēti šādu trešo personu valdījumā, pilnvarotā vērtspapīru depozitārijā, trešās puses brokera vai turētājbankas klientu labā. Omnibusa kontu var turēt teritorijā ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un tas negūs labumu no aizsardzības, kas klientiem tiek nodrošināta saskaņā ar Kipras likumiem vai likumiem Eiropas Ekonomikas zonā. Omnibusa konta noteikumi ļauj apvienot aktīvus, un tādējādi jūsu vērtspapīrus var nebūt iespējams atdalīt no citu klientu vērtspapīriem. Omnibus konts ļauj veikt ieskaitu un dažos gadījumos veikt attiecīgu apmaiņu, ķīlas tiesības un nodrošinājuma procentus par aktīviem, kas tiek turēti Omnibus kontā. Pastāv papildu riski saistībā ar omnibusa kontiem, par kuriem Klientam ir jāzina, tostarp trešās personas maksātnespējas riskiem (attiecas tikai uz gadījumiem, kad vērtspapīri tiek turēti kopējā kontā, nevis atsevišķā omnibus kontā), kā arī tādiem riskiem, kas saistīti ar to, ka turētie vērtspapīri var tikt pārdoti par jums neizdevīgām cenām, vai ka jūsu tiesības var netikt atzītas vai īstenojamas saskaņā ar attiecīgās(-o) jurisdikcijas(-u) likumiem.

9.5. Jāņem vērā, ka Klienti drīkst tikai pirkt un pārdot vērtspapīrus. Invest.MT5 kontā esošos vērtspapīrus pēc iegādes var pārskaitīt tikai pārdošanas ceļā.

9.6. CySEC klienta naudas un turēšanas noteikumi:

 • i. Trešās puses brokeris/turētājbanka var atrasties ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai ārpus Kipras Republikas. Trešās puses var noguldīt un turēt naudu, vērtspapīrus un citus aktīvus (tostarp, bet ne tikai, nodrošinājumu un ieguldījumus glabāšanā) kontos, kas atrodas ārpus Kipras Republikas vai Eiropas Ekonomikas zonas. Juridiskais, regulējošais un norēķinu režīms, kas piemērojams citiem brokeriem vai saistītajiem uzņēmumiem un struktūrām, kurās tiks glabāta Klientu nauda, vērtspapīri un citi aktīvi, var atšķirties no Kipras Republikas režīma (t.i., jebkuri klienta naudas un turēšanas noteikumi var netikt piemēroti saskaņā ar CySECnoteikumiem) vai noteikumiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.
 • Cita starpā var tikt piemērotas dažādas klientu naudas, vērtspapīru un aktīvu atsevišķas identifikācijas prakses, un Klienta naudas, vērtspapīru un aktīvu saistību nepildīšanas gadījumā var tikt piemērota atšķirīga attieksme no pozīcijas, kas tiktu piemērota, ja nauda, vērtspapīri vai aktīvi tiktu turēti Kipras Republikā vai Eiropas Ekonomikas zonā.

Ciktāl citam brokerim vai saistītajam uzņēmumam var piederēt tiesībes turēt Klienta naudu, vērtspapīrus vai citus aktīvus, brokeris vai saistītais uzņēmums turēs šādu naudu, vērtspapīrus un aktīvus saskaņā ar konkrētās jurisdikcijas noteikumiem.

10. Drošības intereses

10.1. AM CY atzīst, ka ir aizliegts ņemt vai piešķirt maksu, hipotēku, apgrūtinājumu par jūsu vārdā turētajiem finanšu produktiem vai saistībā ar tiem, ja vien tas nav saistīts ar izdevumiem, kas ir radušies saskaņā ar šo Līgumu, vai saskaņā ar jūsu norādījumiem šajā Līgumā.

10.2. Ievērojot 10.1. pantu, jūs ar šo norādāt un piekrītat, ka ar šo tiek ieķīlāti visi jebkāda veida aktīvi, kas tiek turēti AM CY vai jūsu vārdā (tostarp bez ierobežojumiem jebkuri AM AS vai AM PTY turētie finanšu produkti (kā un ja tiek piemēroti) AM CY un ir pakļauti pilnveidotai pirmās prioritātes apgrūtinājumam un drošības interesēm AM CY vai AM AS vai AM PTY (attiecīgā gadījumā) labvēlībai, lai nodrošinātu saistību izpildi pret AM CY un AM AS vai AM PTY (attiecīgā gadījumā), kas rodas. saskaņā ar šo Līgumu vai jebkuru citu dokumentu. Ja jūs nepildat savas maksājumu saistības saskaņā ar šo Līgumu, AM CY vai AM AS vai AM PTY (attiecīgi) var apvienot vai konsolidēt jebkuru no jūsu kontiem, konvertēt naudā vai saskaņā ar AM CY vai AM AS vai AM PTY (attiecīgi). Šīs tiesības ir papildus visām tiesībām, kas AM CY vai AM AS vai AM PTY (atbilstoši piemērojamai) var būt atrunātas likumā. Jūs atzīstat, ka šis 10. punkts var radīt drošības intereses par labu AM CY vai AM AS vai AM PTY.

11. Notikumi pēc noklusējuma un aizdomīgas darbības

11.1. Notikums pēc “noklusējuma” notiek automātiski, bez brīdinājuma:

 • a) jebkāda līguma ar AM CY pārkāpumu/noraidīšanas gadījumā;
 • b) jūsu nespējas sniegt AM CY apmierinošu garantiju par saistību izpildi pēc AM CY pieprasījuma;
 • c) jūsu kontā nav pašu kapitāla vai ir izveidojies deficīts;
 • d) izpildot orderi, kura izpildei jums nav pietiekami daudz līdzekļu;
 • e) tiesvedība, ko veic Klients/pret Klientu saskaņā ar jebkuru bankrotu, maksātnespēju vai līdzīgiem tiesību aktiem;
 • f) cesija jūsu kreditoru labā;
 • g) administratora, pilnvarnieka, likvidatora vai līdzīgas amatpersonas iecelšana jums vai jūsu īpašumam;
 • h) jūs sniedzat maldinošus/nepatiesus apgalvojumus vai paziņojumus, kas vēlāk tiek nostatēti par tādiem;
 • i) jūsu rīcībnespēja;
 • j) jebkura regulatora vai organizācijas darbība, kas saistīta ar jūsu uzņēmējdarbības vai licences apturēšanu; vai
 • k) Ja AM CY ir iemesls uzskatīt, ka kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem nenovēršami varētu piepildīties.

11.2. Jūs bez nosacījumiem piekrītat, ka saistību nepildīšanas gadījumā AM CY var izbeigt kādu vai visas AM CY saistības pret jums, un AM CY var pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma likvidēt visas vai daļu no jūsu pozīcijām jebkurā kontā pie AM CY, neatkarīgi no tā vai tas ir privāts konts, kopīgs, uzņēmuma vai trests, AM CY to var darīt jebkurā laikā un jebkādā veidā, un ar jebkura tirgus vai izplatītāja starpniecību. Jūs piekrītat neuzlikt AM CY vai AM AS, vai AM PTY vai jebkuriem saistītiem uzņemumiem saistības par visām darbībām, bezdarbību, izmaksām vai honorāriem (tostarp, bet ne tikai, advokāta honorāriem), kas saistītas ar kādu no jūsu noklusējuma vai veiktajiem darījumiem.

11.3. Ja AM CY, AM AS vai AM PTY vai jebkurš no saistītajiem uzņemumiem pēc saviem ieskatiem uzskatīs, ka kāds no jūsu kontiem ir bijis iesaistīts krāpšanā vai noziegumā, likuma vai piemērojamo noteikumu pārkāpumā, vai tam ir nelikumīgi piekļūts, vai arī tas ir citādi saistīts ar jebkādām aizdomīgām darbībām (neatkarīgi no tā, vai tas ir upuris, vainīgais vai kā citādi), AM CY pēc noklusējuma var apturēt vai iesaldēt kontu, likvidēt līdzekļus vai aktīvus, vai var izmantot jebkuru no šajā Līgumā paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

12. Komisija un maksas

12.1. Kad sniedzat AM CY norādījumu par finanšu produktu pirkšanu vai pārdošanu, un AM CY jūsu vārdā noslēdz darījumu, neatkarīgi no tā vai darījums ir izpildīs daļēji vai pilnā apjomā, jums būs jāmaksā AM CY:

 • a) komisijas nauda vai starpniecība pēc likmēm, par kurām AM CY laiku pa laikam var jūs informēt;
 • b) jebkādas maksas, nodokļus, zīmognodevas vai citas maksas, kas laiku pa laikam tiek iekasētas par jebkuriem darījumiem, kas veikti jūsu vārdā, vai saistībā ar tiem; un
 • c) procenti vai jebkuras nesamaksātās summas, kas pienākas saskaņā ar šo Līgumu, kas uzkrātas no maksājuma datuma līdz dienai, kad summa(-as) ir pilnībā atmaksāta.

12.2. AM CY var iekasēt maksu par to, ka mēs jums sniedzam tirgus datus vai jebkuru citu pakalpojumu kontā. Tāpat mēs varam piemērot arī citas maksas, par kurām mēs jūs varam informēt, sūtot e-pastu, vai ievietojot ziņu AM CY majas lapā. Jūs pilnvarojat AM CY atskaitīt komisijas maksas un citas summas (tostarp procentus), kas jums jāmaksā tieši no jūsu konta.

12.3. Ja esat saistīts ar AM CY vai aģentu, vai citu trešo pusi, kas veic darbības jūsu vārdā, šis aģents vai trešā puse var saņemt priekšrocības komisijas maksas vai atlaides no AM CY, ja tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem regulatorajiem noteikumiem.

12.4. AM CY patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai uzlikt maksu par pakalpojumiem, kurus mēs jums sniedzam. AM CY informēs jūs par šādu darbību vai izmaiņām pirms to ieviešanas.

12.5. Ja vien nav panākta cita vienošanās, visas summas, kas jums jāmaksā saskaņā ar šo Līgumu ietver GST.

12.6. Komisijas un maksas ir precizētas AM CY majas lapā, ja vien AM CY iepriekš nav rakstiski vienojies citādi. Jūs atzīstat, ka AM CY ietur komisijas/nodevas no jūsu kontiem, kas samazinās konta pašu kapitālu. Pozīcijas tiks likvidētas, ja komisijas maksas vai citas maksas radīs iztrūkumu kontā. Izmaiņas komisijās/maksās stājas spēkā nekavējoties, ja:

 • a) tās ir publicētas AM CY majas lapā vai ar e-pasta starpniecību; vai
 • b) vai par to jums ir paziņots rakstiski.

Jūsu līdzekļi tiks izmaksāti tikai pēc darījuma veikšanas. Noteikumi un nosacījumi līdzekļu iemaksai jeb debozītam un izņemšanai (tostarp turēšanas periodi) ir norādīti AM CY mājas lapā.

12.7. Negatīvs konta atlikums: ja kontā ir naudas deficīts, procentu likmes tiks piemērotas līdz bilance tiks atjaunota. Jūs piekrītat maksāt saprātīgas iekasēšanas izmaksas par jebkādu nesamaksāto deficītu, tostarp advokātu un inkasācijas aģentu honorārus.

13. Kotācijas, tirgus informācija, izpēte un interneta saites

Kotācijas, ziņas, izpēti un informāciju, kas ir iegūta caur AM CY (tostarp, izmantojot saites uz ārējām vietnēm) (“Informācija”) var būt trešās puses nodrošinātaja sagatavota. Informācija ir AM CY, pakalpojumu sniedzēju vai to licences devēju īpašums, un to aizsargā likums. Jūs piekrītat nekādā veidā nepavairot, neizplatīt, nepārdot vai komerciāli neizmantot Informāciju bez iepriekšējas rakstiskas AM CY un pakalpojumu sniedzēju piekrišanas. AM CY patur tiesības pārtraukt piekļuvi Informācijai. Šī informācija nav jāuzskata, kā padoms, ieteikums vai aicinājums pirkt vai pārdot kādu finanšu instrumentu. Ne AM CY, ne pakalpojumu sniedzēji negarantē Informācijas precizitāti, savlaicīgumu vai pilnīgumu, un pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, jums jākonsultējas ar neatkarīgu konsultantu. PAĻĀVĪBA UZ KOTĀCIJĀM, DATIEM VAI CITU INFORMĀCIJU IR JŪSU PAŠA ATBILDĪBA. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AM CY VAI NODROŠINĀTĀJI NEBŪS ATBILDĪGI PAR IZSLĒGTAJIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS VARĒTU RASTIES INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ.

Jebkura pagātnes darbība attiecībā uz konkrēto instrumentu negarantē nākotnes veiktspēju.

14. AM CY programmatūras lietošanas licence

AM CY piešķir jums neekskluzīvu, nenododamu licenci AM CY programmatūras (turpmāk tekstā "Programmatūra") lietošanai tikai tā, kā norādīts šeit. AM CY programmatūras un atjauninājumu īpašumtiesības paliek tikai AM CY īpašums, tostarp visi patenti, autortiesības un preču zīmes. Jūs nedrīkstat pārdot, apmainīt vai nodot AM CY programmatūru citiem. Jūs nedrīkstat kopēt, modificēt, tulkot, dekompilēt, veikt reverso inženieriju, izjaukt, rediģēt vai pielāgot AM CY Programmatūru, vai izmantot to, lai izveidotu tās atvasinajumu, ja vien AM CY nav par to sniedzis rakstisku pilnvaru. Šis punkts ir spēkā arī pēc šī Līguma izbeigšanas.

15. Atruna un likvidētie zaudējumi

15.1. Jūs piekrītat aizsargāt un atlīdzināt AM CY un saistītajiem uzņēmumiem par visām darbībām, bezdarbību, prasībām, izmaksām, izdevumiem, nodevām (tostarp, bet ne tikai, juridiskās maksas), sodiem, zaudējumiem, nodokļiem, nodevām un citām saistībām, kas AM CY un/vai saistītajiem uzņēmumiem var rasties, vai var tikt pakļauti saistībā ar:

 • a) jebkuru jūsu kontu(-us) vai jebkuru darījumu, vai jebkuru atbilstošu darījumu biržā vai tirgū, vai ar brokeri vai starpposma brokeri vai aģentu;
 • b) jebkuru šajā Līgumā paredzēto tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu;
 • c) izpildīt jebkādas AM CY saistības, kuras AM CY nevar izpildīt dēļ Noklusējuma;
 • d) neveiksme komisijas izpildē vai kļūme, ko izraisījusi nepareiza AM CY platformas izmantošana;
 • e) tirdzniecības norādījumu pārtraukšana, pauze, kavēšanās vai datu kļūda, kas var rasties nepareizas darbības, pārtraukuma, kavēšanās vai citu interneta datu pārraides faktoru dēļ;
 • f) zaudējumi, kas radušies jūsu konta un paroles, personas informācijas vai tirdzniecības informācijas izpaušanas dēļ, kas radušies jūsu rīcības rezultātā;
 • g) jums izmantojot AM CY sniegtos pakalpojumus, kas ir radījisjums un/vai trešajai pusei zaudējumus;
 • h) jebkurš nepārvaramas varas notikums, tostarp kara pasludināšana, terora akti, vides katastrofas, negaidītas izmaiņas tiesiskajā/regulatīvajā jomā utt., ko AM CY nevar kontrolēt.

15.2. Jūs arī piekrītat un atzīstat sekojošo:

 • a) Reģistrējoties un atverot kontu pie AM CY, jūs garantējat, ka ievērosiet attiecīgos likumus un piemērojamos noteikumus, kā arī AM CY platformas lietošanas noteikumus. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot AM CY tirdzniecības platformu un sniegtos pakalpojumus, izplatot nelikumīgu vai kaitīgu informāciju vai iesaistoties kaitīgā rīcībā, tostarp, bet neaprobežojoties ar nepatiesu reklāmu, vardarbīgu attēlu, aizvainojošu vai apmelojošu komentāru izplatīšanu, personu privātuma pārkāpšanu un jebkuru citu informāciju, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Jūs nedrīkstat iesaistīties darbībās, kas pārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības vai citas likumīgas tiesības un intereses. AM CY nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no šādas rīcības.
 • b) AM CY nav atbildīgs par jebkādiem sodošiem, netiešiem, gadījuma rakstura, īpašiem vai saistītiem zaudējumiem vai bojājumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar netiešiem personiskiem zaudējumiem, uzņēmējdarbības peļņas zudumu, tirdzniecības pārtraukumiem, biznesa informācijas vai jebkādas citas informācijas paļaušanās dēļ.
 • c) Ņemot vērā, ka ieguldījumi vērtspapīros vai citos finanšu produktos ir saitīti ar risku zaudēt līdzekļus, AM CY nebūs atbildīgs par peļņu un zaudējumiem, un risku, kas saistīts ar jūsu ieguldījumu.
 • d) AM CY un mūsu asociētie uzņēmumi, un saistītie uzņēmumi nevar garantēt informācijas absolūtu ticamību un precizitāti, piemēram, tirgus kotāciju, cenas grafiku un komentāru gadījumā, vai zaudējumus, kas radušies jebkura tirgus satura neprecizitātes vai iztrūkuma, vai jūsu sujektīvo faktoru dēļ.
 • e) Arī internetam ir savi riski un neraugoties uz AM CY centieniem, pastāv iespēja, ka ļaunprātīga tīmekļa servera uzlaušana vai nepareiza darbība var aizkavēt tirgus informācijas un citas ar vērtspapīriem saistītas informācijas izplatīšanu, vai ietekmēt tās patiesumu.
 • f) Jūsu ierīces iestatījumi nebūt saderīgi ar AM CY tiešsaistes darījumu sistēmu, izraisot orderu vai komisijas maksas neveiksmes. Šādā gadījumā jums par to nekavējoties ir jāziņo AM CY, lai saņemtu tehnisko atbalstu. AM CY par šādiem gadījumiem nenes abildību.
 • g) AM CY nepārbauda mūsu asociēto uzņēmumu, un mūsu saistīto uzņēmumu sniegto saturu un negarantē tā autentiskumu, kas būtu jāvērtē jums un par ko AM CY vai ar to saistītie uzņēmumi nav atbildīgi.

15.3. Likvidētie zaudējumi

Jūs apstiprināt, ka AM CY sistēmas izmantošanas laikā var rasties pārtraukumi, tostarp tādi, kas izriet no AM CY apzinātas AM CY sistēmas aizsardzības. Nekādā gadījumā, veicot jebkādas darbības un neatkarīgi no jūsu ciestajiem zaudējumiem, AM CY saistības nedrīkst pārsniegt kopējo maksimālo ikmēneša komisijas summu, ko jūs maksājāt AM CY sešu (6) mēnešu laikā pirms jebkuras prasības rašanās.

16. Privātums un konfidencialitāte

16.1. Jūs apzināties, ka, atverot kontu pie mums, un sniedzot mums ordera norādījumus par finanšu produktu pirkšanu vai pārdošanu, jūs sniegsiet mums savu privāto informāciju Kipras “likuma, kas nosaka fizisko personu aizsardzību attiecībā uz apstrādi” ietvaros, kas atrunāti 2018. gada personas datu un šādu datu brīvas aprities likumā un tā grozījumos (Likums 125(I)/2018).” Jūs piekrītat, ka mēs apstrādājam šādu informāciju, lai izpildītu Līgumu un pārvaldītu attiecības starp jums un mums. Jūs atzīstat un piekrītat, ka tādējādi jūsu personas informācija var tikt nosūtīta ārpus Kipras Republikas vai Eiropas Ekonomikas zonas. Jūs piekrītat šādas informācijas apstrādei un izpaušanai saskaņā ar šo Līgumu un mūsu Privātuma politiku, kas publicēta mūsu mājas lapā un kas laiku pa laikam var tikt atjaunināta. Gadījumā, ja jūs mums esat atklājis savu nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (NIN), mēs ievērosim piemērojamos noteikumus, apstrādājot, uzglabājot šo NIN informāciju.

16.2. Konfidenciāla informācija indikatīvi ietver, bet neaprobežojas ar informāciju par mūsu uzņēmējdarbību, tostarp par jebkādām darbībām, procesiem, produktiem un tehnoloģijām, darījumiem, tirdzniecību, klientiem, piegādātājiem (turpmāk tekstā “Konfidenciāla informācija”), bet neietver informāciju, kas:

 • a) ir vai kļūst publiski zināma, citādi nekā šī Līguma vai AM CY konfidencialitātes politikas pārkāpuma rezultātā;
 • b) ir likumīgi jūsu rīcībā pirms šādas informācijas saņemšanas no mums;
 • c) ir saņemata, un tā nesatur konfidenciālu informāciju.

AM CY un jūs apņematies:

 • a) izpaust jebkurai personai jebkādu konfidenciālu informāciju, izņemot gadījumus, kad to atļauj šis Līgums vai likums;
 • b) izmantot jebkuru Konfidenciālo informāciju citiem mērķiem, nevis izmantot tiesības un pildīt pienākumus saskaņā ar šo Līgumu vai saistībā ar to.

Šis punkts un tā darbība paliek spēkā arī pēc šī Līguma izbeigšanas.

17. Klientam ir jāsaglabā alternatīvi tirdzniecības pasākumi

Datorizētas sistēmas, piemēram, tās, kuras izmanto AM CY, pēc būtības ir neaizsargātas pret traucējumiem, aizkavēšanos vai kļūmēm. JŪS PIEKRĪTAT VEIKT SAPRĀTĪGAS DARBĪBAS, LAI UZTURĒTU ALTERNATĪVUS TIRDZNIECĪBAS VIENOŠANĀS, PAPILDU SAVU AM CY KONTAM, JŪSU ORDERU IZPILDES GADĪJUMĀ, JA AM CY SISTĒMA NAV PIEEJAMA.

18. Atrunas paziņojums

Uz jums attiecās šādas AM CY atrunas:

18.1. Uz jūsu iegādātajiem vērtspapīriem, cita starpā tiks piemēroti visi nosacījumi un ierobežojumi, kas norādīti Līguma 9.4.punktā.

18.2. Jūs būsiet savā kontā esošo līdzekļu faktiskais īpašnieks un nodrošināsiet, ka līdzekļu avots un izmantošana ir likumīga un, ka noguldījuma un valūtas maiņas procedūras atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem un jūsu jurisdikcijas Piemērojamajiem noteikumiem. Jebkurš strīds, kas izriet no jūsu līdzekļu īpašumtiesībām un likumības, vai jebkādām saistībām, būs tikai jūsu atbildība. Ja rezultātā AM CY, AM AS vai AM PTY (atbilstoši piemērojams) tiek nodarīti zaudējumi, jūs pilnībā atlīdzināsit radīto zaudējumu apjmēru AM CY, AM AS vai AM PTY (atbilstoši piemērojams).

19. Atbildības un atlīdzības ierobežojums

19.1. Ievērojot attiecīgo tiesību aktu noteikumus, kas laiku pa laikam ir piemērojami Kipras Republikā:

 • a) AM CY un jebkādi saistītie uzņēmumi nesniedz nekādas garantijas, ne tieši, ne netieši par instrumenta tirgojamību, piemērotību noteiktam mērķim vai citādi (tostarp attiecībā uz precizitāti, pieejamību, pilnīgumu vai kvalitāti) un attiecībā uz jebkādiem pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti saskaņā ar Līgumu. , tostarp, bez ierobežojumiem, ietverot arī AM CY tirdzniecības platformu;
 • b) AM CY un tā saistītie uzņēmumi ir izslēgti no jebkādām saistībām līgumā vai citādi saistībā ar jebkura pakalpojuma izmantošanu, kas sniedzams saskaņā ar šo Līgumu, un par jebkādiem zaudējumiem, kas jums radušies tieši vai netieši bez ierobežojumiem, kas izriet no līguma vai no:
  • i. jebkuras informācijas, kas jums sniegta saskaņā ar šo Līgumu, neprecizitātes, kļūdas vai kavēšanās dēļ;
  • ii. jebkādas kavēšanās, kļūmes vai neprecizitātes, vai piekļuves zuduma dēļ, sniedzot jums pakalpojumu, tostarp, bez ierobežojumiem, jebkāda kavēšanās, kļūme vai neprecizitāte vai piekļuves zudums tirdzniecības platformā vai attiecībā uz datu pārraidi, orderiem, instrukcijām vai jebkādu citu informāciju;
  • iii. jebkāda nepareiza jūsu ordera vai norādījumu interpretācija, kas ir neskaidra vai nekonkrēta; vai
  • iv. pakalpojuma pārtraukuma notikuma gadījumā.

19.2. Saskaņā ar līgumu AM CY un tā saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par jebkādiem paredzamās peļņas vai izdevumu zaudējumiem, vai īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies no pakalpojuma sniegšanas, un glabāšanas vai depozitārija pakalpojumu sniegšanas.

19.3. Ciktāl to atļauj tiesību akti, jūs atbrīvojat un atlīdzināt zaudējumus, kā arī piekrītat, ka AM CY, tā filiāles un to direktori, amatpersonas, darbinieki, līdzstrādnieki, aģenti un pārstāvji, kā arī to saistītie uzņēmumi tiek atbrīvoti no visām prasībām, kas izriet no :

 • a) jebkādu jūsu saistību nepildīšanu, neatkarīgi no tā, vai tas ir noticis jūsu darbības vai bezdarbība rezultātā, saskaņā ar šo Līgumu, vai jebkuru orderi, norādījumu vai darījumu;
 • b) jebkuru piemērojamo tiesību aktu pārkāpumu gadījumā, kuru esat veicis;
 • c) jebkurš apliecinājums vai garantija, ko jūs esat sniedzis saskaņā ar šo Līgumu, kas izrādījies nepatiess vai nepareizs;
 • d) jebkura jūsu vai jūsu klientu, darbinieku, aģentu vai pilnvarotu personu, konsultantu vai darbinieku kļūdas, bezdarbības, krāpšanas, ļaunprātīgas rīcības, nolaidības, piesavināšanās vai noziedzīga darbība vai bezdarbības dēļ;
 • e) jebkuras jūsu datora vai elektroniskās sistēmas, vai tīkla nespējas rezultātā, kas neļauj un pārsūtīt korektus datus uz AM CY, vai kļūdas vai neatbilstības datos vai informācijā dēļ, ko jūs pats esat ievadījis šādās sistēmās vai tīklos;
 • f) jebkāda ordera vai norādījuma apstrādes kavēšanās, tostarp, piemēram, sistēmu vai tirgus aizkavēšanās dēļ, vai pārbaudes procedūru vai nesankcionētu procesu dēļ, vai zvanu gaidīšanas laika vai iekšējās politikas un procedūru ievērošanas dēļ;
 • g) jebko, ko likumīgi veic AM CY saskaņā vai saistībā ar šo Līgumu;
 • h) jebkuru jūsu sniegto norādījumu, pieprasījumu vai norādījumu;
 • i) tādēļ, ka AM CY ievēro visus piemērojamo tiesību aktu norādījumus, pieprasījumus vai prasības, jebkura finanšu tirgus, jebkuras valdības struktūras vai jebkuras regulatīvās iestādes, kuras jurisdikcijā ir AM CY;
 • j) kas izriet no un ir saistībā ar, vai jebkādā veidā ir saistīts ar AM CY, kas labticīgi pieņem un rīkojas saskaņā ar instrukcijām, kas saņemtas pa e-pastu vai citiem līdzekļiem, kurus parakstījāt vai tiek uzskatīts, ka esat parakstījis jūs vai jebkura pilnvarota persona;
 • k) kas izriet no tā, ka AM CY ievēro šo Līgumu; vai
 • l) maksājami saistībā ar jebkura finanšu produkta iegādi, vai saistībā ar jebkuriem maksājumu pieprasījumiem (ieskaitot neapmaksāto kapitālu).

20. Grozījumi un darbības izbeigšana

20.1. AM CY laiku pa laikam var grozīt šo Līgumu. Jebkuri pārskatītie šī Līguma noteikumi stājas spēkā piecas (5) darbadienas pēc jebkura jums nosūtīta e-pasta paziņojuma datuma,vai kad informācija ir publicēta AM CY majas lapā (atkarībā no tā, kura informācija ir nodota agrāk). Jebkāda turpmāka pakalpojumu izmantošana, pēc spēkā stāšanās datuma nozīmē piekrišanu visiem pārskatītajiem noteikumiem.

Šajā periodā Klients var nosūtīt rakstisku paziņojumu ar iebildumiem, sūtot e-pastu uz global@admiralmarkets.com. To darot, Klientam nekavējoties jāpārtrauc AM CY pakalpojumu izmantošana, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams, lai slēgtu visus vērtspapīru tirdzniecības kontus (vai jebkurus citus kontus, kuros vērtspapīri ir pieejami tirdzniecībai).

Pirms AM CY pakalpojumu izmantošanas, jums rūpīgi jāizlasa šis Līgums, jo pēc visu tā noteikumu ievērošanas varat kļūt par AM CY klientu. Kad jūs izmantojat AM CY tirdzniecības platformas funkcijas, jūs izveidojat attiecības ar AM CY saskaņā ar šo Līgumu. Šis Līgums regulē visus orderus un norādījumus par finanšu produktu pirkšanu vai pārdošanu, kas saņemti no jums, un visus darījumus, ko AM CY noslēdz jūsu vārdā. Jebkurš grozīts līgums aizstās jebkuru iepriekšējo līgumu starp jums un AM CY. Šī klauzula neizslēdz nevienu citu AM CY atrunas dokumentu, politiku un līgumu.

20.2. Neierobežojot 11. klauzulas Noklusējuma notikumu, AM CY var izbeigt šo Līgumu jebkurā laikā, par to jūs iepriekš informējot. Jūs varat izbeigt šo Līgumu jebkurā laikā, brīdinot AM CY 5 darbadienas iepriekš. Šī Līguma izbeigšana:

 • a) neietekmē neizpildītās saistības saskaņā ar šo Līgumu, kas paliek neizpildītas izbeigšanas brīdī;
 • b) neietekmēs saistības, kas jau var būt radušās kādai no pusēm saistībā ar neizpildītiem orderiem, norādījumiem vai darījumiem, kas jau tiek turēti jūsu vārdā, vai jebkādas juridiskas tiesības vai pienākumus, kas jau var būt radušies saskaņā ar šo Līgumu, vai sniegtajiem norādījumiem un
 • c) attiecīgi neietekmēs 7., 8., 11., 12., 14., 15., 16., 19. vai 20. punkta darbību.

Pēc līguma pārtraukšanas jūs maksāsiet AM CY visas nesamaksātās komisijas maksas, maksas, nodevas un nodokļus.

20.3. Pēc šī Līguma izbeigšanas, saskaņā ar 12. punktu, Komisijas un maksas, un bez ierobežojuma 11. klauzulas Noklusējuma notikums, AM CY:

 • a) var veikt vienu vai vairākas no šīm darbībām:
  • i. atcelt visus neizpildītos orderus un norādījumus;
  • ii. slēgt vienu vai vairākus darījumus, lai ietekmētu viena vai vairāku nenokārtotu darījumu vai atvērto pozīciju slēgšanu;
  • iii. norēķināties par jebkuru darījumu, kas izbeigšanas brīdī nav nokārtots;
  • iv. izmantot visas citas tiesības, kas AM CY ir saskaņā ar šo Līgumu; un
  • v. darīt vai atturēties darīt jebko citu, ko AM CY uzskata par pamatotu saistībā ar šī Līguma (vai tā daļas) izbeigšanu; un
 • b) ja piemērojams, saprātīgā termiņā un saskaņā ar jebkādu apgrūtinājumu, ko var izmantot, nodos vai liks nodot šos finanšu produktus, sazinoties ar attiecīgo glabātāju, saskaņā ar jūsu norādījumiem, ar nosacījumu, ka AM CY labticīgi spēj organizēt, un ir likumīgi atļauts veikt šādu pārskaitījumu.
 • c) iekasēs komisijas maksu un visas citas piemērojamās maksas, nodevas un nodokļus par jūsu finanšu produkta pārdošanu vai nodošanu.

Ja tiek pārdoti finanšu produkti, jums var rasties deficīts starp ieguldīto summu un summu, ko saņemat pēc pārdošanas. AM CY un tā saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par jebkādiem iztrūkumiem, kas varētu rasties Jebkuru iztrūkumu segsiet jūs pats. Ja finanšu produktus nevar pārdot, izpirkt vai pārsūtīt, AM CY sertificēs finanšu produktus par jūsu maksu un izplatīs jums šos sertifikātus. Šis Līgums turpināsies līdz brīdim, kad AM CY būs nosūtījis, pārdevis, izpircis vai citādi izplatījis finanšu produktus, vai samaksājis jums ieņēmumus.

21. Privātuma politika

Klients apliecina, ka Klients ir izlasījis un sapratis AM CY tīmekļa vietnē atrodamajā "Privātuma politikā" ietverto informāciju, un piekrīt personas informācijas vākšanai un izmantošanai, kuru Klients ir nodevis Saistītajiem uzņēmumiem. Klients arī piekrīt ikgadēja paziņojuma saņemšanai par Privātuma politiku, informāciju saņemot AM CY majas lapā, un apņemās regulāri iepazīties ar AM CY majaslapā publicēto informāciju un Privātuma politiku.

22. Sūdzību iesniegšanas kārtība

AM CY iekšējās sūdzību izskatīšanas politikas kopsavilkums ir jādara pieejams Klientam Kompānijas mājas lapā.

23. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Klients neatsaucami piekrīt, ka šis Līgums tiks regulēts un interpretēts saskaņā ar Kipras Republikas likumiem, neizraisot tiesību aktu pretrunas. Klients arī neatsaucami piekrīt, ka Kipras Republikas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija visiem strīdiem, kas saistīti ar šī Līguma izpildi vai jebkuru darījumu saskaņā ar šo līgumu, vai jebkuru no Klienta kontiem, un neatsaucami pakļaujas šādas jurisdikcijas tiešam. Klients atsakās no jebkādiem iebildumiem, kas tam varētu būt jebkurā laikā pret jebkādas tiesvedības ierosināšanu jebkurā šādā tiesā, un piekrīt neapgalvot, ka šāda tiesvedība ir ierosināta neērtā forumā vai, ka šādai tiesai nav jurisdikcijas.

Tomēr iepriekšminētais nekavē AM CY vai kādu no tā saistītajiem uzņēmumiem pēc saviem ieskatiem celt prasību jebkurā citā jurisdikcijas tiesā.

24. Dažādi

24.1. Jūs piekrītat, ka šajā Līgumā un dažādos AM CY izdotajos atrunu dokumentos un politikās, kas laiku pa laikam tiek grozīti, ir ietverts pilns līgums, kas noslēgts starp mums un jums. Šis Līgums un dažādi AM CY izdotie atrunu dokumenti un politikas, kas laiku pa laikam tiek grozīti, aizstāj jebkuru citu tiešu un/vai netiešu vienošanos vai pārstāvību starp jums un AM CY. Gadījumā, ja ir kādi apstākļi, uz kuriem šis Līgums neattiecas, AM CY noteikumi un nosacījumi un visi citi piemērojamie informācijas atrunu dokumenti un politikas attieksies uz Klientiem, kuri tirgo vērtspapīrus. Šie dokumenti ir pieejami AM CY mājas lapā.

24.2. Ja kāds šī Līguma noteikums tiek uzskatīts un/vai padarīts par neizpildāmu, vai nederīgu, tas būs atdalāms vislielākajā mērā saskaņā ar likumu, un tam būs jākavē pārējo šī Līguma noteikumu izpildi.

24.3. Jūs piekrītat, ka AM CY ieraksta visas tālruņa sarunas ar AM CY un jebkādiem saistītajiem uzņēmumiem. Jūs atzīstat AM CY privātuma politiku un piekrītat tam, ka AM CY apkopo/izmanto jūsu informāciju saskaņā ar AM CY noteikumiem un Piemērojamajām regulācijām.

24.4. Bez AM CY iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, jūs nedrīkstat nodot jebkādas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šo politiku. Pēc paziņojuma nosūtīšanas, jums AM CY var nodot šo Līgumu citam brokerim, tirgotājam vai nākotnes darījumu brokerim. Šis Līgums garantē AM CY pēcteču vai cesionāru intereses. AM CY jebkurā laikā var izbeigt šo Līgumu vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu jums. Jūs varat slēgt savu kontu, izmantojot AM CY majas lapu, informējot AM CY pa e-pastu, taču jūsu konts tiks slēgts tikai pēc visu pozīciju noskaidrošanas un visu citu prasību izpildes, kas attiecas uz konta slēgšanu, kā noteikts AM CY vietnē.

24.5. Jūs pilnvarojat AM CY tieši vai ar trešās puses starpniecību jautāt jums par informāciju, kas AM CY ir nepieciešama, lai ar jums veiktu darījumus. Pieprasījums var ietvert kredītvēstures ziņojumu, kas tiek pieprasīts, ja pārkāpjat šo Līgumu vai pārkāpjat šeit noteiktās saistības, vai trešās puses datubāzē sniegtās informācijas pārbaudi. Lūdzu, izlasiet AM CY tīmekļa vietnē atrodamo privātuma politiku, lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā mēs glabājam, apstrādājam un izmantojam informāciju par jums.

24.6. AM CY var grozīt šo Līgumu jebkurā laikā saskaņā ar šī Līguma 20. pantu. Gadījumā, ja kādi šī Līguma nosacījumi jebkāda iemesla dēļ kļūst pilnībā vai daļēji neefektīvi vai neizpildāmi, pārējie noteikumi paliek spēkā un ir saistoši likumā atļautajā apmērā.

24.7. Šis Līgums ir pieejams angļu un citās valodās. Ja rodas neatbilstības starp angļu valodas versiju un versijām citās valodās, noteicošā ir angļu valodas versija.