Saglabāt PDF Drukāt

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD VĒRTSPAPĪRU TIRDZNIECĪBAS RISKU ATRUNAS PAZIŅOJUMS

Spēkā no 01/04/2021


Admiral Markets Cyprus Ltd (turpmāk - Uzņēmums, mēs, mūsu ) ir Kipras ieguldījumu sabiedrība, kuru ir reģistrēta Kipras Republikā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru ΗΕ 310328 un tās atļauju un uzraudzību nodrošina Kipras Vērtspapīru un biržas komisija (turpmāk - CySEC) ar licences numuru 201/13. Šī vērtspapīru tirdzniecības risku atrunas paziņojuma mērķis, ir iepazīstināt Uzņēmuma klientus (turpmāk - Klients , jūs, jūsu, pats) ar pamata riskiem (t.i. indikatīviem un vispārīgiem), kuri saistīti ar vērstpapīru tirdzniecību.


1. Tirgus riski

Tirgus riski ir saistīti ar tādas situācijas iestāšanos, kurā investors var ciest zaudējumus no vērstpapīru cenas samazinājuma dēļ vispārējām negatīvām cenu izmaiņām visā tirgū vai kādā konkrētā sektorā. Negatīvu cenu kustību var izraisīt, piemēram, attiecīgās valsts vai ekonomikas nozares sliktie ekonomiskie rādītāji, nestabila ekonomiskā vide vai nestabils vērtspapīru tirgus u.c.

2. Volatilitātes riski

Volatilitātes riski ir saistīti ar finanšu produkta tirgus vērtības izmaiņām. Augsts cenu svārstīgums (volatilitāte) parasti nozīmē to, ka vērtspapīra vērtība īsā laika posmā potenciāli var piedzīvot dramatiskas vērtības izmaiņas, cenai attiecīgi pieaugot vai strauji samazinoties. Augstu tirgus volatilitāti biežāk var sagaidīt no nelikvīdiem vai retāk tirgotiem vērtspapīriem, bet mazāk, tirgojot likvīdus vai visvairāk tirgotos vērtspapīrus. Nepastāvības un strauju cenas izmaiņu dēļ, Klienta veiktais darījuma orderis var netikt izpildīts vai izpildīts daļēji. Turklāt volatilitāte var radīt cenu nenoteiktību jebkuram darījumu orderim, kuru ir veicis Klients,jo cena par kuru orderis tiek izpildīts, var būtiski atšķirties no pēdējās pieejamās tirgus cenas vai arī, tā var būtiski mainīties, radot reālus vai nosacītus zaudējumus Klientam.

3. Likviditātes riski

Likviditāte attiecas uz tirgus dalībnieku spēju ātri iegādāties un/vai pārdot vērtspapīrus, par konkurētspējīgu cenu un ar minimālu cenas starpību. Parasti tiek pieņemts, ka, jo lielāks ir orderu skaits tirgū, jo lielāka ir konkrētā vērstpapīra likviditāte tirgū. Likviditāte ir svarīga tāpēc, ka ar lielāku likviditāti Klientam būs vieglāk iegadāties un/vai pārdot vērtspapīrus - to izdarot ātri un ar minimālu cenas starpību, kā rezultātā ir lielāka iespēja, ka Klients maksās vai saņems konkurētspējīgu cenu par viņa veiktajiem vērstpapīru darījumiem. Parasti zemāku tirgus likviditāti var sagaidīt tiem vērstpapīriem, kuri tiek tirgoti mazāk. Augsta tirgus likviditāte ir vērtspapīriem, kuri tiek tirgoti bieži un lielos apjomos. Noteiktos tirgus apstākļos pārdot vai iegādāties vērstpapīrus var būt grūti vai neiespējami (piemēram, ja pirkšanas vai pārdošanas pusē nav neviena izpildāma rīkojuma vai, ja kāda iemesla dēļ vērtspapīru tirdzniecība tiek pārtraukta).

4. Spekulatīvie tirdzniecības riski

Spekulatīvie darījumi tiek veikti ar mērķi, lai gūtu labumu no vērtspapīru tirgus vērtības izmaiņām, nevis no ilgtermiņa ieguvumiem, turot vērstpapīru savā īpašumā un saņemot fiksētus vai jebkāda cita veida maksājumus, kuri tiek paredzēti tā turētājam. Spekulatīvās tirdzniecības rezultātā peļņa vai zaudējumi var būt nenoteikti. Gandrīz visas ieguldījumu darbības zināmā mērā ir saistītas ar spekulatīviem riskiem, jo ieguldītājs nezina, vai ieguldījums izrādīsies rentabls vai nē.

5. Riski, kuri saistīti ar cenu svārstībām, pamatojoties uz korporatīvajiem paziņojumiem

Korporatīvie paziņojumi vai jebkura cita būtiska informācija var ietekmēt vērtspapīru cenu. Šie paziņojumi kombinācijā ar relatīvi zemu vērtspapīra likviditāti var izraisīt ievērojamu cenu svārstīgumu.

6. Sistēmas riski

Sistēmas risks ir iespēja, ka Klientam rodas zaudējumi tehnisku traucējumu dēļ depozitāriju, turētājbanku, biržu un citu vērtspapīru darījumu norēķinu sistēmās. Šādi tehniski traucējumi var izraisīt izpildes aizkavēšanos, darījumu noraidīšanu, pēc darījuma norēķinu kavēšanos, viltus pārskaitījumus un citus riskus. Tirdzniecības pārtraukumi un/vai darbības traucējumi, piemēram, interneta savienojuma lēnuma vai īslaicīgas nepieejamības dēļ, var izraisīt Klientam zaudējumus. Turklāt veicot liela apjoma darījumus, var tikt kavēta orderu izpilde dažādu tehnisku un ar tirgus situāciju saistītu iemeslu dēļ.

7. Regulatorie/juridiskie riski

Ik pa laikam valdības visā pasaulē mēdz mainīt savu politiku, noteikumus, likumus un procedūras, kuras regulē tirdzniecību biržā. Šādas darbības un izmaiņas juridiskajā/normatīvajā ekosistēmā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izmaiņām nodokļos/nodevās, var mainīt potenciālo peļņu no ieguldījumiem vērtspapīros. Turklāt dažas valdības politikas iniciatīvas un izmaiņas var būt vērstas uz konkrētām nozarēm, tādējādi ietekmējot investīciju riska un peļņas attiecību. Tas protams var arī negatīvi arī ietekmēt investoru noskaņojumu, ietekmējot kapitāla plūsmu uz vērstpapīru tirgu.

8. Politiskie riski

Politiskais risks var attiekties uz situāciju, ka valstī, kurā vērtspapīri ir reģistrēti, vai kurā atrodas vai ir reģistrēts vērtspapīru emitents, notiek notikumi, kuri ietekmē valsts politisko vai ekonomisko stabilitāti vai turpmāku valsts vai reģiona attīstību. Tā rezultātā var iestāties riski, ka Klients daļēji vai pilnībā zaudē ieguldījumus valstī vai reģionā vai cieš ievērojamus zaudējumus no veiktajām investīcijām. Politiskie riski ietver, piemēram, radikālas izmaiņas ekonomiskajā un likumdošanas vidē (piemēram, nacionalizācijas procesi), sociālās un iekšējās politikas krīzes situācijas (piemēram, pilsoņu nemieri) utt.

9. Norēķinu sistēmas riski

Norēķinu sistēmas riski ir saistīti ar potenciālu iespēju, ka (galvenokārt) tehniskas kļūmes vērtspapīru, biržu, klīringa institūciju un citu iestāžu reģistru sistēmās un kontos, vai sakaru kanālos, var izraisīt transakcijas atcelšanu, kavēšanos vai citas kļūdas, kas potenciāli var novest pie zaudējumiem.

10. Valūtas riski

Peļņu vai zaudējumus darījumos ar ārvalstu valūtā denominētiem līgumiem (neatkarīgi no tā, vai tie tiek tirgoti klienta paša vai citas jurisdikcijas ietvaros) potenciāli var ietekmēt valūtas kuras svārstības.

11. Informācijas riski

Informācijas risks ir saistīts ar situāciju, kurā Klients pieņem nepareizu investīciju lēmumu nepilnīgas un/vai neprecīzas un/vai nepietiekamas informācijas dēļ, vai arī klients ir saskāries ar šķēršļiem/grūtībām saņemt pilnīgu, precīzu un atbilstošu informāciju vērtspapīriem. Tas savukārt var būt saistīts ar neuzticamiem avotiem, sākotnēji precīzas informācijas nepareizu interpretāciju vai komunikācijas kļūdām.

Noslēgums:

Vērtspapīru tirdzniecība nav piemērota visiem investoriem un tā ietver riskus, kuri var izraisīt ieguldītā kapitāla zaudēšanu. Pirms pieņemt lēmumu veikt tirdzniecību, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgam un atbilstoši licencētam finanšu konsultantam un pārliecināties, ka jums piemīt riska tolerance, ir atbilstoša pieredze un zināšanas. Atceries, ka pagātnes dati par vērstpapīru negarantē tā nākotnes veiktspēju un peļņu.

Šis Vērtspapīru tirdzniecības risku atrunas paziņojums ir pieejams gan angļu, gan citās valodās. Un gadījumā, ja rodas pretrunas starp versiju angļu valodā un versijām citās valodās, noteicošais ir teksts angļu valodā.