Admiral Markets Cyprus Ltd Negatīvas konta bilances aizsardzība klientiem ar statusu "Profesionāls klients"

Spēkā no 04.02.2021

Šī Politika nodrošina ietvaru un apstākļus, kādos Admiral Markets Cyprus Ltd ("Uzņēmums") var izmaksāt kompensāciju klientiem ar statusu "Profesionāls klients", kuru kontu atlikums ir negatīvs. Ar šo tiek precizēts, ka šī Politika neattiecas uz klientiem ar statusu "Privāts klients".

Klientiem ar statusu "Profesionāls klients" aizsardzība tiek piemērota:

 1. Klienti ir fiziskas vai juridiskas personas, kas klasificētas kā klienti ar statusu "Profesionāls klients", tirgojot pie Admiral Markets Cyprus Ltd. Tas neattiecas uz klientu, kuru uzrauga finanšu pakalpojumu regulators, vai uz tādu uzņēmumu, kas pārvalda fondu.
 2. Ar kontiem tiek saprasti CFD tirdzniecības konti, t.i., visi kontu veidi, izņemot tos, kas īpaši paredzēti biržā tirgotajiem produktiem.

Finanšu instrumentu tirdzniecībā, izmantojot kredītplecu jeb tirgojot ar maržu, jūs konts var būt ar deficītu, nonākot situācijā, kad konta bilance ir negatīva.

Kurt to prasa kontekts un ievērojot iepriekš aprakstītos ierobežojumus, termins “profesionāls klients” turpmāk tiks lietots kā “klients.”

Ja Klienta kontā ir izveidojusies negatīva bilance un viņš pieprasa atlīdzību, klientam ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc negatīvās bilances rašanās, ir jāinformē Kompānijas klientu apkalpošanas komanda, raktot mums e-pastu. Kompānija izvērtēs pieprasījumu un pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu veikt attiecīgā konta kreditēšanu, lai pilnībā vai daļēji kompensētu negatīvo konta bilanci. Ja Klientam ir vairāki konti, bilances tiks sasummētas.

Kompensējamo līdzekļu apjomu nosaka, summējot visas pozitīvās un negatīvās konta bilances, kas radušās divu dienu laikā pirms pieprasījuma saņemšanas. Kompānija pēc saviem ieskatiem kreditēs Klienta kontus, lai kompensētu neto negatīvo bilanci, līdz pat maksimālai kompensācijai, kas ir noteikta 50 000 EUR apmērā vai ekvivalentā apjomā citā valūtā.

Šīs politikas nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kuros:

 1. ja Klienta jurisdikcijā ir spēkā esošas juridiski saistošas prasības pret Kompāniju, nodrosināt Klientam negatīvu konta bilances aizsardzību, šādos gadījumos Kompanija rīkosies saskaņā ar vietējo regulāciju, un nevis šo Politiku;
 2. ja negatīvā bilance būs radusies neierastos tirgus apstākļos, vai ārkārtas svārstību/volatilitātes apstākļos;
 3. ja kompānija konstatējusi, ka negatīvā bilance nav saistīta ar klienta tirdzniecības darbībām (piemēram, ja negatīvā bilance radusies tirdzniecības izmaksu vai kompānijas piemēroto standarta komisiju rezultātā);
 4. ja klientam ir piešķirts kapitāls tirdzniecībai kredīta veidā, vai klients izmanto kādu no kompānijas bonusa programmas iespējām;
 5. ja negatīvās bilances rašanās cēlonis ir saistīts ar Klienta tiešu vai netiešu Kompānijas darījumu noteikumu, vai tirgus noteikumu pārkāpumu, ieskaitot, bet ne aprobežojotie,s arī ar klienta izcelsmes valsts, dzīvesvietas valsts vai jebkuras Eiropas Ekonomiskajā zonas valsts likumu pārkāpumu;
 6. ja kompānija konstatējusi, ka Klients ļaunprātīgi izmantojis šīs politikas aizsardzību ar mērķi izkrāpt līdzekļus, vai gūt jebkādu cita veida labumu, kā rezultātā Kompānijai tiek radīti zaudējumi - tanī skaitā, ļaunprātīgu tirdzniecības stratēģiju izmantošana, ar kuru palīdzību klients, pastāvīgi vai sadarbojoties ar citu Admirals Klientu, gūst labumu no šīs aizsardzības, negodprātīgi un mērķtiecīgi atverot un turot pozīcijas, kuru izpildes laikā tiek vai var tikt iniciēta aizsardzības politika;
 7. ja Kompānija iepriekš informējusi Klientu par viņa izslēgšanu no aizsardzības politikas;
 8. ja saņemta jebkāda objektīva informācija par rīcību, bezdarbību vai nolaidību no kāda daudzpusējas tirdzniecības sistēmas partnera, tirdzniecības sistēmas uzturētāja, regulētas biržas, likviditātes nodrošinātāja vai starpnieka;
 9. ja negatīvā bilance radusies “Force Majeure” jeb neprognozējama notikuma rezultātā – piemēram, dabas katastrofu, karu, terorisma, ļaunprātīgas rīcības, streiku, rūpniecisku katastrofu, "Dieva gribas" dēļ un jebkuru ārkārtēju tirgus notikumu gadījumā, kā arī jebkuru valsts vai pārvaldes struktūru vai iestāžu rīcības un noteikumu iespaidā, kas pēc kompānijas domām attur organizētu klienta darījumu izpildi tirgū.