Riskihoiatus

Admiral Markets ja Admirals on rahvusvaheliselt tunnustatud kaubamärgid, mida haldab Admirals Group AS. Admiral Markets Cyprus Ltd (edaspidi ka kui “Ettevõte”) on volitatud ja reguleeritud Küprose väärtpaberite- ja börsikomisjoni (“CySEC”) poolt, litsentsi number 201/13 ja see dokument on koostatud kooskõlas CySEC-i reeglite ja nõuetega. Teised tingimused, millega klient nõustub, otsustades Admiral Markets Cyprus Ltd poolt investeerimis- ja kõrvalteenuseid saada, on kättesaadaval meie koduleheküljel:

https://admiralmarkets.com/ee?regulator=cysec .

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda teile teavet hinnavahelepingute (CFD) ja valuutadega (Forex, FX) kauplemisega seotud võimalike riskide kohta vastavalt Küprose Vabariigi investeerimisteenuste, -tegevuste ja reguleeritud turgude (N. 87(I)/2017) nõuetele, mis võttis üle finantsinstrumentide turgude direktiivi II Küprose seadusandlusesse. Käesoleva riske käsitleva teatisega tutvumine ei tekita teile meie juures investeerimise kohustust, kuid selle sisu on suunatud isikutele, kes soovivad Admiral Markets Cyprus Ltd-ga kaubelda. On mõistetav ja tuleb arvestada, et käesolevas teatises riskide kohta ei ole loetletud kõiki hinnavahelepingute ja valuutadega kauplemisega kaasnevaid riske ning see on üksnes juhend, mis aitab kliendil mõista võimalikke esinevaid riske. Iga klient peaks tagama, et ta teeb oma otsuseid teadlikult ning on rahul talle kättesaadava teabega. Kui teil on käesoleva riske käsitleva teatise suhtes kahtlusi või te ei mõista seda, palume kasutada sõltumatut finantskonsultatsiooni.

ENNE KAUPLEMISE ALUSTAMIST ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD`S PALUME TEADVUSTADA KAUPLEMISEGA SEONDUVAID RISKE. KAUPLEMINE EI OLE SOBILIK KÕIGILE. KAUPLEMINE FOREX´I JA CFD-DEGA ON SPEKULATIIVSE ISELOOMUGA NING SELLEGA VÕIB KAASNEDA KAOTUSE RISK.

  • Enne kauplemise alustamist Forex`i ja CFD-dega peate endale teadvustama kauplemisega kaasnevaid riske. Sellist tüüpi investeeringutega kaasneb suur finantsvõimendus, mis tähendab, et riskide tase on võrreldes teiste finantstoodetega suurem. Krediidiõlg ehk võimendus võib põhjustada nii märkimisväärseid kasumeid kui ka kahjumeid. Selline teenus ei sobi kõikidele investoritele. Suur võimendus võib töötada nii sinu kasuks, kui ka sinu vastu. Kasumid ja kahjumid tekivad selle võrra kiiremini ning kaupleja jaoks on oluline positsioone tihedamalt jälgida - tehingute jälgimine ja haldamine on ainult kaupleja enda ülesanne. Enne kauplemisteenuste kasutamist palume teadvustada endale kauplemisega kaasnevaid riske.
  • Admiral Markets Cyrus Ltd pakub ainult "Tehingute täitmise teenust" ning ei jaga investeerimissoovitusi tehingute teostamiseks!
  • Seda liiki investeeringute varasem tootlus ei taga tulevasi tulemusi. Lisaks tuleb Teil arvestada komisjonitasude ja maksukohustustega, mis kaasnevad isiklikult teie jaoks meie juures investeerimisel.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd ei ole vastutav mistahes maksude eest, mida te peate tasuma meie juures konto omamise ajal teenitud kasumilt.
  • Kasumi teenimise võimalused on alati võrdeliselt seotud riskiga. Igasuguse finantsalase spekulatsiooniga, mis võib anda ebatavaliselt suurt kasumit, on seotud kõrged riskid. Riskida ei tohiks rahaga, mille kaotust ei saa endale lubada. Erinevatel finantsinstrumentidel on erinevad riskipositsiooni tasemed ja selliste instrumentidega kauplemise üle otsustamisel peaksite olema teadlik järgmistest punktidest:

1. Üldiselt hinnavahelepingute kohta

CFD-d ehk hinnavahelepingud on keerukamad finantsinstrumendid, kus lepingu lõppemine toimub ajahetkel, mil klient otsustab tehingu sulgeda ning tavapäraselt puudub sellistel instrumentidel kindel aegumiskuupäev.

Hinnavahelepinguid võib võrrelda futuurtehingutega, mida saab sõlmida seoses teatud indeksite, väärismetallide, nafta, krüptovaluutade võiteiste finantsinstrumentidega. Erinevalt hinnavahelepingutest saab kõnealuseid lepinguid arveldada ainult rahas. Peaksite arvesse võtma, et hinnavahelepingusse investeerimisega kaasnev risk on sarnane futuuridesse investeerimisega. Hinnavahelepingutega tehtavate tehingute suhtes võib kehtida ka tingimuslik kohustus ning te peaksite olema teadlik sellega kaasnevatest tagajärgedest, mida on kirjeldatud allpool punktides 3, 5, 17 ja 18. Kõik CFD-tehingud on hinnavahelepingud, mis tähendab, et kliendil ei ole õigusi aluseks olevale instrumendile ega seotud õigusi, kui seda ei ole hinnavahelepingus eraldi märgitud. Seega ei saa klient ka õigust osakutele ega hääleõigust.

2. Automaatselt pikenevatesse valuuta-, indeksi-, väärismetalli-, nafta- ja kaubalepingutesse investeerimine

Peaksite arvesse võtma, et automaatselt pikenevatesse valuuta-, krüptovaluuta-, indeksi-, väärismetalli-, nafta- ja kaubalepingutesse investeerimisega kaasnevad riskid on sarnased futuuridesse investeerimisega. Valuuta-, indeksi-, väärismetalli-, nafta- ja kaubalepingutega tehtavate võimendusega tehingute suhtes võib kehtida ka tingimuslik kohustus ning te peaksite arvesse võtma sellega kaasnevaid tagajärgi, mida on kirjeldatud allpool punktides 3 ja 5.

Lisaks käesolevas riske käsitlevas teatises avaldatud tüüpteabele valdkonna kohta peaksite teadma, et võimendusega valuuta-, indeksi-, väärismetalli-, nafta- ja kaubalepingutega kauplemine on üks kõige riskantsemaid finantsturgudel pakutavaid investeerimisviise, mis sobib ainult sellega süvendatult tegelevatele isikutele ja ühingutele. Arvestades kogu investeeringu kaotamise võimalust, tuleks väärismetalli-, indeksi, nata, kauba- või valuutaturgudel spekuleerimiseks kasutada ainult riskikapitali, mis ei mõjuta oluliselt teie isiklikku või teie ühingu rahalist seisu.

3. Välisturud

Välisturgudel esinevad riskid erinevad kliendi koduturgude riskidest. Mõnel juhul on riskid suuremad. Välisturgudel või välisvaluutas tehtavate tehingute kasumi- või kahjumipotentsiaali mõjutab valuutakursside kõikumine. Kõnealuste suuremate riskide hulka kuuluvad ka välismeedias avaldatavad poliitilised või majanduspoliitilised rünnakud, mis võivad oluliselt ja püsivalt muuta välisvaluutaga kauplemise tingimusi, selle müügikõlblikkust või hinda.

4. Riski vähendavad korraldused või strateegiad

Teatud korralduste tegemine, mille eesmärk on kahjumi piiramine teatud summaga (nt kaotuse peatamise või peatamislimiidi korraldused – Stop Loss / Take Profit), ei pruugi alati toimida, sest selliste korralduste täitmine võib osutuda võimatuks turutingimuste või tehnoloogiliste piirangute tõttu. Kui klient kasutab kauplemisel selliseid korraldusi või strateegiat, nõustub ta kõnealuse riskiga.

5. Tingimuslike kohustustega tehingud

Hinnavahelepingud ja valuutatehingud on võimendusega tehingud, mille korral teil tuleb teha rida makseid vastavalt lepingu väärtusele, selle asemel, et maksta kohe välja kogu lepingu väärtus. Te võite kaotada kogu tagatise, mille olete Admirals Markets Cyprus Ltd-le maksnud, et positsiooni avada või seda hoida. Admirals Markets Cyprus Ltd hindab teie avatud positsioone iga tööpäeva jooksul pidevalt ning igasugune kasum või kahjum kajastub kohe teie kontol. Kahjumi korral võidakse teilt nõuda lühikese etteteatamisajaga märkimisväärse täiendava tagatise tasumist, et oma avatud positsioone säilitada.

Admiral Markets Cyprus Ltdvõib samuti igal ajal (kaasa arvatud nädalavahetustel/ puhkepäevadel või ebanormaalsete turutingimuste korral) muuta oma esialgse tagatise määra ja/või arvestuslikke kauplemisnõudeid, mille tagajärjel võib muutuda ka teilt nõutava tagatise suurus. Kui teie kontol ei ole pidevalt piisavat tagatissummat ja te ei tasu vajalikku täiendavat summat nõutud aja jooksul, võidakse teie avatud positsioonid kahjumiga sulgeda ning teie kohustus on katta selle tagajärjel tekkiv puudujääk.

6. Krediidiõlg

Kuigi riski maandamiseks saab kasutada tuletisinstrumente, ei sobi mõned investeeringud paljudele investoritele. Hinnavahelepingute ja valuutadega kauplemisega kaasneb suur risk. Hinnavahelepingute ja valuutadega kauplemisel saavutatava finantsvõimenduse ja krediidiõla (ehk võimenduse) tõttu on teil vaja Admiral Markets Cyprus Ltd-ga kauplemise alustamiseks teha ainult väike deposiit, kuid selle tulemusena võib tekkida suur kahjum või suur kasum. Suure krediidiõlaga tehingute väärtus võib oluliselt muutuda ka seoses suhteliselt väikeste muutustega alusvara või seotud turuteguri väärtuses või tasemes.

7. Börsivälised tehingud

Hinnavahelepingutega kauplemine tähendab spekuleerimist konkreetse alusvara eeldatava hinnamuutusega. Selline kauplemine ei toimu reguleeritud turul. Te sõlmite otse Admiral Markets Cyprus Ltd-ga lepingu finantsinstrumendi või muu alusvara kohta, millega soovite hinnavahelepingu abil kaubelda. Kõik Admiral Markets Cyprus Ltd-s avatud positsioonid tuleb sulgeda Admiral Markets Cyprus Ltd-s ja neid ei saa sulgeda ühegi muu osapoole juures. Börsiväliste (ingl k over-the-counter, OTC) finantstehingutega kauplemise korral võib tekkida suurem risk kui reguleeritud turul kauplemisel, sest puudub turg, kus te saaksite oma avatud positsioone sulgeda, ning meie kehtestame hinnad ja muud tingimused vastavalt õigusaktidest/eeskirjadest tulenevatele nõuetele. Börsivälised tehingud võivad suurendada likviidsusriski ja lisada muid olulisi riskitegureid: näiteks ei pruugi olla võimalik hinnata turuvälisest tehingust tuleneva positsiooni väärtust või teha kindlaks riski suurust. Samuti ei pea Admiral Markets Cyprus Ltd noteerima nõudlus- ja pakkumishindu ning isegi nende noteerimise korral võib Admiral Markets Cyprus Ltd-l olla raske kindlaks määrata õiglast hinda, eriti kui vastava alusvara börs või turg on suletud või selle tegevus on peatatud.

Te peate samuti arvestama Admiral Markets Cyprus Ltd lepingurikkumise riskiga, kuid sellise ebatõenäolise juhtumi korral on Teie kaitse tagatud tänu meie liikmelisusele investeeringute tagamise skeemis (ingl k. Financial Service Compensation Scheme, FSCS).

8. Hinnad

Admiral Markets Cyprus Ltd kauplemisplatvormis („platvorm”) avaldatud hinnad ei pruugi alati kajastada turu üldist seisu. Admiral Markets Cyprus Ltd valib tagatisnõuete kindlaksmääramiseks kasutatavad sulgemishinnad ning hindab teie kontol olevaid positsioone ja nende positsioonide sulgemist regulaarselt turuhinnas. Kuigi Admiral Markets Cyprus Ltd eeldab, et kõnealused hinnad on piisavalt seotud pankadevahelise turu, asjaomase börsi või muu finantsturu („võrdlusturg”) teadaolevate hindadega, võivad Admiral Markets Cyprus Ltd pakutavad hinnad erineda hindadest, mida saavad kasutada pangad ja muud võrdlusturu osalised. Seega võib Admiral Markets Cyprus Ltd rakendada tagatisnõuete määramisel ja tagatissummade kogumisel märkimisväärset kaalutlusõigust. Kuna tooted on osaliselt seotud alusvaraga, peaksite olema teadlik alusvaraga seotud riskidest, kaasa arvatud valuutakursi kõikumine, volatiilsus ja gapping (järsk hinnamuutus, mida võivad põhjustada paljud tegurid, sealhulgas majandussündmused, turuteated ja perioodid, mille jooksul alusvaraga ei kaubelda).

Garanteerimata Stop-Loss ei kaitse teid kõnealuse riski eest, sest see ei ole vahetu ning käivitab positsiooni sulgemise korralduse üksnes lähima pakutava hinnaga.

9. Nädalavahetuse risk

Mitmesugused olukorrad, arengud, peatamised, kauplemisaja ootamatud katkestused või nädalavahetusel/puhkepäeval (Ühendkuningriigis või muus riigis), kui turg on üldjuhul kauplemiseks suletud, tekkida võivad sündmused võivad põhjustada turu/alusvara klassi taasavamise oluliselt erineva hinnaga / erineval hinnatasemel võrreldes turu / alusvara klassi sulgemisega eelmisel töö-/kauplemispäeval. Teil ei ole võimalik kasutada platvormi korralduste tegemiseks või muutmiseks sellisel ajal, kui turud on üldjuhul suletud. Esineb märkimisväärne risk, et sellisel ajal hoitavate avatud positsioonide kaitseks jäetud kaotuse peatamise korraldused täidetakse nende määratud hinnast oluliselt ebasoodsamal tasemel. Kui klient selliselt toimib, nõustub ta kõnealuse riskiga ja kohustub katma võimaliku tekkiva puudujäägi.

10. Elektrooniline kauplemine

Platvormi abil börsiväliste lepingutega kauplemine võib erineda muudes elektroonilistes kauplemissüsteemides või tavapärasel või avatud turul kauplemisest. Te peate arvestama elektroonilise kauplemissüsteemiga seotud riskidega, kaasa arvatud riist- ja tarkvara tõrge ja süsteemi seisak, mis võivad tekkida platvormis, teie süsteemides või teid platvormiga ühendavas sidetaristus (nt internetiühenduses).

11. Päevakauplemine

Internetis toimuva päevakauplemise käigus on võimalik teha arvukalt tehinguid.

12. Kauplemise peatamine

Teatud tingimustes võib positsiooni likvideerimine olla raske või võimatu. Nii võib juhtuda näiteks hinna kiire liikumise ajal, kui alusvara hind tõuseb või langeb ühe kauplemissessiooni jooksul sellisel määral, et alusvaraga kauplemist piiratakse või see peatatakse. Sellisel juhul nõustub klient kaasneva riskiga ja kohustub katma võimaliku tekkiva puudujäägi. Klient peaks samuti teadma, et teatud tingimustel võib Admiral Markets Cyprus Ltd olla kohustatud positsioone sulgema eeskirjade või börsi korralduste tagajärjel ning sellisel juhul ei vastuta Admiral Markets Cyprus Ltd sellega kaasneda võiva kahjumi eest.

13. Komisjonitasud

Enne kauplemise alustamist peaksite tutvuma kõigi komisjonitasude ja muude tasudega, mida teil tuleb tasuda vastavalt Admiral Markets Cyprus Ltd veebisaidil avaldatud hinnakirjale. Kliendid peaksid olema teadlikud positsiooniga kaasnevatest võimalikes kuludest või kohustustest, mida võivad muu hulgas põhjustada swap-tehingud, äriühingute tegevus, näiteks õiguste emissioon, dividendide maksmine, aktsiatükeldus jne.

14. Maksejõuetus

Kliendi maksejõuetuse või lepingurikkumise korral võidakse tema positsioonid likvideerida või sulgeda ilma tema nõusolekuta. Lisaks annab klient üle omandi- ja valdusõiguse osa või kõigi rahasummade suhtes, mille ta on Admiral Markets Cyprus Ltd`ga avatud kontole kandnud. Kõnealune osa vastab summale, mis on vajalik kliendi praeguste või tulevaste tegelike või tingimuslike kohustuste, kaasa arvatud tagatisnõuete täitmiseks Admiral Markets Cyprus Ltd ees.

Admiral Markets Cyprus Ltd määrab iga päev oma ainuäranägemisel kindlaks rahasumma, mis on vajalik kliendi kohustuste tagamiseks Admiral Markets Cyprus Ltd ees (lähtudes turutingimusi arvestades kliendi avatud positsioonidest ja kauplemistegevusest) ning mis võib olla suurem kui tagatisnõuete summa. Teil ei ole mingeid varalisi õigusi nimetatud mitteeraldatavale rahasummale ega muudele kehtivate õigusaktide alusel kohaldatavate kliendi raha käsitlemise tingimuste kohaselt tasumisele kuuluvatele summadele, mille tasumise võib Admiral Markets Cyprus Ltd korraldada iseseisvalt. Kõnealune rahasumma võib seega olla Admiral Markets Cyprus Ltd maksejõuetuse või lepingurikkumise korral tagastamatu.

15. Teabevahetus

Admiral Markets Cyprus Ltd ei vastuta kahjumi eest, mis tekib seoses meie poolt mis tahes vormis saadetud teadete hilinemise või mittekättesaamisega. Klient nõustub samuti, et Admiral Markets Cyprus Ltd ei vastuta kahjumi eest, mille põhjustab kolmanda isiku omavoliliselt saadud juurdepääs kauplemisplatvormile, välja arvatud ettevõtte või selle töötajate raske hooletuse korral. Klient vastutab kõiki sisselogimisandmete salajas hoidmise eest ning Admiral Markets Cyprus Ltd soovitab tungivalt kasutaja andmeid mitte üles kirjutada ega salvestada.

Lisaks, iga klient on teadlik ja nõustub, et peamine kommunikatsioon ettevõttega toimub elektroonsete kanalite kaudu, kas siis e-maili teel või postitustena Admirals veebileheküljel.

16. Nõustamine

Admiral Markets Cyprus Ltd ei paku investeerimiskonsultatsioone ega investeerimisnõustamist ning on üksnes korralduste täitmise kohaks. Kuigi me võime omal algatusel anda turgudele üldisi hinnanguid, ei kujuta sellised hinnangud endast individuaalseid investeerimissoovitusi ning nendes ei arvestata konkreetse kliendi puhul kehtivate asjaoludega. Kõik kauplemisotsused teeb klient ainuisikuliselt.

Kogu analüüsides, koolitustes, veebikoolitustes, seminarides või videodes (nii kodulehekülje sisestes kanalites kui ka välistes, nagu näiteks YouTube`is) kajastatud informatsioon on üldise iseloomuga ja iga autori isiklik subjektiivne arvamus. Vastavad materjalid ei ole mingil juhul mõeldud ühegi instrumendi ostu-, müügi- või hoiusoovitusena.

Analüütikud või materjalide autorid võivad iseseisvalt kaubelda või võtta positsioone erinevates finantsinstrumentides, nagu aktsiad, valuutapaarid, hinnavahelepingud, toorained, futuurid ja teised instrumendid.

Seaduse kohaselt on meil kohustus hinnata sellist liiki toote asjakohasust sellisele isikutüübile, kes esitab teiega sarnaseid andmeid. See ei tähenda, et kui me lubame teil konto avada, anname teile sellega individuaalseid investeerimissoovitusi ning et vastav toode on teie konkreetseid asjaolusid arvesse võttes tegelikult teie jaoks asjakohane. Pigem näitab see, et selline tegevus võib sobida inimesele, kes kuulub samasse üldisesse jõukuse ja kogemuste kategooriasse. Kõnealusel eesmärgil küsime teie käest järgmist teavet: teie kauplemiskogemus, finantsvarad ja sissetulek. Me ei jälgi teie eest, kas teie taotluses esitatud andmed on endiselt kehtivad või teie finantsolukord jääb samaks. Kliendid vastutavad ainuisikuliselt selle eest, et esitada meile uut asjakohast teavet, mis võib mõjutada toote sobivust.

17. Äriühingute tegevus: aktsiate hinnavahelepingud

Palume arvestada, et teie kohtlemine äriühingute tegevuse tagajärjel võib olla vähem soodus võrreldes olukorraga, kus aluseks olev instrument kuuluks teile, sest meie tehtavad muudatused võivad olla tehtud reaktsioonina ning kehtestatud enne äriühingu tegevuse tagajärjel nõutavaid muudatusi. Seetõttu võib teile otsustamiseks jääv aeg märkimisväärselt lüheneda, võimalikud valikud võivad olla piiravamad / vähem soodsad ning võivad olla sellised, et teil puudub võimalus positsiooni sulgeda. Kuna äriühingutega seotud sündmustest teatatakse sageli väga lühikese etteteatamisajaga, ei pruugi teil olla võimalust või valikut positsioone sulgeda, et vältida nendega kaasnevaid tagajärgi, ning kõnealuse tegevuse tulemusena võib teil tekkida vajadus maksta väga lühikese etteteatamisajaga sisse täiendavaid vahendeid tagatisnõuete katmiseks.

18. Aktsiate CFD-de lühike positsioon

Aktsiate hinnavahelepingute lühikese positsiooniga seostuvad täiendavad riskid, mida ei esine pika positsiooni korral. Muu hulgas hõlmab see teie kohustust võtta vastu ostuvõimaluse, nt õiguste emissiooni teine pool, mille tagajärjel teie positsioon lüheneb veelgi ebasoodsa hinna juures või te peate maksma õiguste tagasiostmiseks rahasumma, mille määrab kindlaks Admiral Markets Cyprus Ltd ilma teie sekkumiseta Admiral Markets Cyprus Ltd kehtestatud tingimustel, või teie sekkumist nõutakse lühema etteteatamisajaga, kui kehtiks aluseks oleva aktsia puhul. Teie suhtes võidakse kohaldada tagasiostukohustust seoses äriühingu tegevuse, aktsiate laenamise tingimuste või õigusaktide nõuete/muudatustega ning teilt võidakse positsiooni avatud oleku ajal nõuda muutuvaid laenutasusid.

19. Positsiooni jälgimine

Kliendi kohustus on pidevalt jälgida oma avatud positsioone ning tagada, et tal on alati võimalus seda teha. Kuigi me püüame positsioonid sulgeda, kui teie tagatis on ammendunud, ei saa me selle võimalikkust tagada ning teie vastutate selle tagajärjel tekkida võiva puudujäägi eest.

Käesolevat dokumenti tuleks lugeda koos tellimuste täitmise poliitika, üldtingimuste ja muude kliendile edastatud või meie veebisaidil kättesaadavaks tehtud dokumentidega.

20. Dividendide korrektsioon CFD-dega positsioonidelt

20.1 Dividendide korrektsioon sularaha indeksite CFD-delt

Kui väljastatakse sularaha indeksi CFD alusvaraks oleva aktsia dividende, kohandatakse aktsiat järgiva sularaha indeksi CFD hinda nii, et see kajastuks dividendimaksena. Pika positsiooni korral kantakse dividendi kaalutud osakaal aktsiat järgivas sularaha indeksi CFD-s kliendi kontole; lühikeste positsioonide korral võetakse kliendi kontolt vastav summa maha.

20.2 Dividendide korrektsioon sularaha indeksite CFD-delt

Kui väljastatakse CFD alusvaraks oleva aktsia dividende, kohandatakse aktsiat järgiva CFD hinda nii, et see kajastuks dividendimaksena. Pika positsiooni korral kantakse dividendi kaalutud osakaal aktsiat järgivas CFD-s kliendi kontole; lühikeste positsioonide korral võetakse kliendi kontolt vastav summa maha.

20.3 Dividendide tasaarvelduse maksude kinnipidamine

Dividendimakse krediteeritakse kliendi kontodele, arvates maha kõik kohaldatavad kinnipeetud maksud. Admiral Markets Cyprus Ltd ei toeta või ei paku praegu eelisjärgset kinnipeetud maksumäära, mis võib olla saadaval residendi või juriidilise staatuse tõttu.

21. Riskide maandamise tehingud

Juhime tähelepanu, et riskide maandamise tehingud (s.t sama instrumendi samaaegselt avatud vastassuunalised tehingud) ei pruugi täielikult neutraliseerida vastava instrumendi tururiski ning sellises olukorras on endiselt võimalik tehingute sundlikvideerimine kauplemiskontol. See võib toimuda järgnevatel põhjustel:

  1. Müügipositsioonide kasumite/kahjumite arvestamine toimub instrumendi kehtiva pakkumishinnaga (Ask) ning samal ajal toimub ostupositsioonide kasumite/kahjumite arvestamine kehtiva nõudlushinnaga (Bid). Ebanormaalsetes turutingimustes võib instrumendi kursivahe (Bid ja Ask hinna vahe) oluliselt laieneda, mis võib kaasa tuua olukorra, kus kontol ei jätku enam piisavalt tagatist ning tehingud sundlikvideeritakse.
  2. Avatud tehingute kasumite/kahjumite arvestamine toimub instrumendi baasvaluutas, mis platvormi hetkekursside alusel konverteeritakse kauplemiskonto valuutasse. Juhul, kui riskide maandamise tehingud on avatud erineval ajal, erinevate hindadega ning nende baasvaluuta on erinev kauplemiskonto valuutast, on tehingute kasumid/kahjumid samuti sõltuvad kauplemiskonto valuuta kursimuutusest, mis ebasoodsa liikumise korral võib kaasa tuua tehingute sundlikvideerimise.

22. Avaldus tõlke kohta

The Admiral Markets Cyprus Ltd website uses various translation tools to translate pages on this site for use in other countries. The translation tools will allow you to grasp the general intent of the original content, but will not always produce a correct translation. The official text is the English version of the Admiral Markets Cyprus Ltd website https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec.Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. Tõlkimise käigus tekkinud lahknevused või erinevused ei ole siduvad ja neil ei ole õiguslikku mõju seoses nõuete täitmise ja täitmisele pööramisega. Kui veebilehe tõlgitud versioonis esitatud teabe õigsuse kohta tekib küsimusi, palume lähtuda veebilehe ametlikust ingliskeelsest versioonist. Admiral Markets Cyprus Ltd ei vastuta tekstide õigsuse eest. Arvestades, et teatud sõnadel ja väljenditel saab olla mitu erinevat tõlget ja tõlgendust ning võimalike keeleliste raskuste tõttu on tõlked paratamatult piiratud. Admiral Markets Cyprus Ltd soovitab uurida ja kontrollida käesoleva teenuse kasutamise käigus loodud tõlget ning ei vastuta tõlke õigsuse eest.