Kampaania "Algajast Meistriks boonus" tingimused

1. Üldtingimused

1.1 Kampaania "Algajast Meistriks boonus" on kehtiv ainult "Algajast Meisriks" kampaanias osalejatele. Antud boonust ei ole võimalik üle kanda teistele kontodele ja lisatakse ainult sellele kauplemiskontole, kuhu teostati sissemaksed.

1.2 Antud dokument annab õiguse saada osa kampaaniast "Algajast Meistriks boonus" vastavalt väljatoodud tingimustele, millega nõustutakse emaili teel.

1.3 "Algajast Meisriks boonust" on võimalik saada ainult nendel Klientidel, kes on saanud e-posti teel Admiral Markets’i esindajalt nimelise pakkumise.

1.4 Boonuspakkumine kehtib kolmkümmend (30) päeva alates päevast, millal Admiral Markets`i esindaja on selle välja saatnud. Kui Kliendi poolt teostatud Sissemakse laekub kauplemiskontole 30 (kolmekümne) kalendripäeva möödumisel, on Admiral Markets’il õigus Boonuse pakkumisest keelduda.

1.5 Boonus kajastub kauplemiskontol lisatagatisena, mille võrra suurenevad vabad vahendid kauplemiseks. Boonus ei ole kauplemiskonto jäägi osa ning kajastub MetaTrader platvormis väljal “Krediit”. Boonusega ei saa katta kauplemisega kaasnevat kahju.

1.6 Igal kauplemiskontol saab korraga aktiivne olla ainult üks boonus.

1.7 Enne, kui boonust on võimalik kauplemiskontolt välja maksta, kanda siseülekandega teisele kontole või lisada kauplemiskonto jäägile, tuleb nii olemasolevatel kui ka uutel klientidel täita minimaalne nõutav kauplemismaht. Kauplemismahu täitmiseks on aega 180 päeva alates boonuse lisamisest kauplemiskontole. Kauplemismahtu arvestatakse iga kampaanias osaleva boonuse kohta eraldi.

1.8 Boonuse lisamisega tekib kauplemiskontole täiendav tagatis kauplemiseks, mõistõttu klient saab aru ja nõustub, et lisaks Admiral Markets`i veebileheküljel väljatoodud tehingute tavalisele sundlikvideerimise tasemele, rakenduvad kliendi kauplemiskontole lisatingimused tehingute sundlikvideerimiseks. Kampaanias osaleja avatud tehingud likvideeritakse koheselt, kui peaks rakenduma tavaline või lisatingimus tehingute sundlikvideerimiseks.

1.9 Kliendi tehingud sundlikvideeritakse juhul, kui Kliendi kauplemiskonto jooksev kontosaldo langeb väiksemaks kui on saadud Boonus. Kontosaldo arvutamisel võetakse arvesse enne tehingute avamist olevat kontojääki, avatud tehingute kasumit/kahjumit, saadud boonust ja komisjonitasusid. Palume tutvuda järgnevate näidetega:

Näide 1:


a) Tavaline tehingute sundlikvideerimine:

Kliendi kauplemiskontol on kliendi vahendeid 1000 EUR ja boonus 300 EUR, ehk kauplemiseks saab kasutada kokku 1300 EUR. Kui Klient avab positsiooni, mille tagatisnõue on 1200 EUR-i, toimub tehingute sundlikvideerimine siis, kui jooksev kontosaldo langeb alla 30% tagatisnõudest, st 360 EUR-i või vähem. Järelejäänud 360 EUR-i on suurem kui Boonuseks saadud summa ning täiendavad piirangud ei rakendu.

b) Lisatingimustega tehingute sundlikvideerimine:

Kliendi kauplemiskontol on kliendi vahendeid 1000 EUR ja boonus 300 EUR, ehk kauplemiseks saab kasutada kokku 1300 EUR. Kui Klient avab positsiooni, mille tagatisnõue on 600 EUR-i, siis sellisel juhul on 30% nõutavast tagatisest 180 EUR-i. Tulenevalt asjaolust, et see tagatise summa on väiksem kui saadud Boonus (300 EUR), rakendub tehingute sundlikvideerimine juhul, kui jooksev kontosaldo langeb alla 300 EUR-i. Selle tulemusel on käesoleva näite puhul tehingute sundlikvideerimise tagatismääraks 50%.


1.10 Boonuse eemaldamisel, aegumisel vms maha arvestamisel kauplemiskontolt enne kehtivusaja lõppu on osaleja vastutav selle eest, et säiliks piisav tagatise tase tehingute sundlikvideerimise vältimiseks.

2.Boonuse saamine

2.1 Boonus lisatakse ainult sellele kauplemiskontole, kuhu teostati sissemaksed.

2.2 Kampaanias osaleja peab saatma peale Sissemakse laekumist enda kauplemiskontole 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul vastava teate e-posti aadressile klienditugi@admiralmarkets.ee. Teade peab sisaldama kontonumbrit ja Sissemakse summat.

2.3 Kampaanias osalejal on nõutava kauplemismahu täitmiseks aega 180 kalendripäeva alates boonuse saamisest. Kui Klient ei täida eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul nõutavat kauplemismahtu, boonus aegub ning Admiral Markets’il on õigus ilma ette hoiatamata boonus osaleja kauplemiskontolt maha arvata.

3.Boonuse vabastamine

3.1 Kui boonus on lisatud krediiti kliendi kauplemiskontole, jääb boonus sama kontoga seotuks ning seda ei ole võimalik täies ulatuses ega osaliselt kauplemiskontolt välja kanda enne kui on täidetud nõutav kauplemismaht.

3.2 Osalejal on õigus varasemalt sissemakstud vahendeid ja teenitud kasumit kauplemiskontolt välja kanda. Juhul, kui väljamakse teostatakse boonuse kehvtivusaja jooksul enne nõutava kauplemismahu täitmist, arvestatakse boonus kauplemiskontolt maha.

3.3 Osaleja nõustub, et väljamaksekorraldust ei teostata, kui boonust arvestamata langeks peale väljamakse teostamist kauplemiskonto jääk väiksemaks kui 65% vabast tagatisest.

4.Lõppsätted

4.1 Admiral Markets`il on õigus igal ajal kampaania lõpetada või tingimusi muuta ilma eelneva teavituseta.

4.2 Kui Admiral Markets`il tekib kahtlus, et osaleja on kuritarvitanud või proovinud kuritarvitada boonuskampaaniat või käitunud Admiral Markets`i suhtes muul viisil pahauskselt, jätab Admiral Markets endale õiguse arvata maha või tühistada osalejale kantud boonus; vajadusel ajutiselt või jäädavalt tühistada boonuskampaania tingimused ja lõpetada kliendileping; sulgeda osaleja juurdepääs Admiral Markets`i poolt pakutavatele kauplemisteenustele ja/või blokeerida osaleja kauplemiskonto(d).

4.3 Osaleja kauplemiskontol krediidina kajastuv boonus kuulub kuni nõutava kauplemismahu täitmiseni Admiral Markets`ile.

4.4 Klient peab arvestama, et sissemaksega võivad kaasneda teenustasud. Osalejal on kohustus jälgida, et pärast teenustasude maksmist oleks sissemakse suurus vastav kampaanias väljatoodud sissemakse suurusele.

4.5 Kauplemine valuutade ja CFD-dega on spekulatiivse iseloomuga ning sellega võib kaasneda kaotuse risk. Selline kauplemine ei sobi kõigile investoritele ning enne teenuse kasutamist palume teadvustada endale kauplemisega kaasnevaid riske. Kampaanias osalemine ei tohiks olla peamine ajend valuutade ja CFD-dega kauplemiseks.

4.6 Osaleja vastutab kõigi boonuskampaaniaga kaasnevate võimalike maksude või muude rahaliste kohustuste tasumise eest.

4.7 Juhul, kui tekib vastuolu või ebaselgus käesolevate tingimuste ja ingliskeelsete tingimuste vahel, saavad määravaks ingliskeelsed tingimused.

4.8 Täiendavate küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil klienditugi@admiralmarkets.ee.

5.Mõisted

5.1 "Uus klient" – isik või ettevõte, kellel kampaaniaga liitumise hetkel ei ole avatud reaalset kauplemiskontot Admiral Markets`is ega oma varasemat registreeringut Admiral Markets`i Kaupleja Kabinetis.

5.2 "Olemasolev klient" – isik või ettevõte, kes kampaaniaga liitumise hetkel omab või on varasemalt omanud ühte või mitut alljärgnevast loetelust:

 • Registreering Admiral Markets`i Kaupleja Kabinetis;
 • Reaalne kauplemiskonto (aktiivne, mitteaktiivne).

5.3 "Sissemakse" - Kliendi poolt teostatud rahaline ülekanne kliendi reaalsele kauplemiskontole kasutades Admiral Markets`i poolt pakutavaid maksesüsteeme. Siseülekandeid, kontojäägi korrigeerimisi, muid rahalisi boonused või auhindu, IB/partnerite tasusid või komisjonitasusid sissemakseteks ei loeta.

5.4 “Minimaalne nõutav kauplemismaht” – Nõutav tehingute kogumaht, mis tuleb teostada kauplemiskontol, et vabastada piirangutest kampaania raames saadud boonusraha. Kauplemismahtu arvestatakse lottides, kus 1 lott võrdub 100 000 valuutaühikuga. Seoses erinevate tagatisnõuetega 1 loti suuruse tehingu teostamisel, arvestatakse kauplemismahu kogumiseks vajalikud tehigumahud järgnevate koefitsentidega:

Admiral.Markets kontod:

 • Aktsiate CFD-d — 1/1000;
 • NGAS — 1/20;
 • BRENT, WTI – 1/10;
 • PALLADIUM, PLATINUM-1/100;
 • [ASX200], [CAC40], [STOXX50] — 1/20;
 • [DJI30], [DAX30], [FTSE100], [JP225], [IBEX35], [SMI20] — 1/10;
 • [HSI50], [NQ100], [SP500], [JP225]-1/000;
 • [HSI50], [NQ100], [SP500], [JP225]-1/000;
 • #USDX — 1/10000;
 • #USTNote, #Bund-1/10

5.5 Nõutava kauplemismahu arvestamisel lähevad arvesse tehingud, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 1. tehing on avatud vähemalt 5 minutit 00 sekundit;
 2. suletud positsiooni kasum või kahjum on rohkem kui 3 punkti, kus:

  1. 5-kohaliste valuutanoteeringute puhul (nt GBPEUR – 1.32451) loetakse 1 punktiks hinnamuutust 0.00010 võrra;
  2. 3-kohaliste valuutanoteeringute puhul (nt EURJPY – 101.522) loetakse 1 punktiks hinnamuutust 0.010 võrra;
  3. spot metallide puhul loetakse 1 punktiks hinnamuutust 0.01 võrra;
  4. indeksite puhul loetakse 1 punktiks hinnamuutust 1.0 võrra, mida kutsutakse ka üheks indekspunktiks;
  5. teiste instrumentide puhul on 1 punkt võrdne instrumendi min. võimaliku hinnamuutusega, mis on välja toodud meie koduleheküljel instrumentide spetsifikatsioonis.

 3. tehinguga ei maandatud riske. Riskide maandamise tehinguks loetakse tehingut, mis vastab KÕIKIDELE järgnevatele punktidele:

  1. sama instrumendi vastupidine positsioon avati 15 minuti jooksul pärast esialgse tehingu avamist;
  2. esialgse ja vastupidiselt avatud positsiooni tehingumahtude erinevus on väiksem kui 20%;
  3. vastassuunaline positsioon suleti 15 minuti jooksul enne või pärast esialgse positsiooni sulgemist.