Запиши PDF Печат

StereoTrader с Admirals

В сила от 7 април 2022


ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ

1. Общи

1.1 StereoTrader (наричан по-долу също „Продукт”) е външно (на трета страна) техническо разширение за десктоп версиите за изтегляне на платформите за търговия MetaTrader 4 („MT4”) и MetaTrader 5 („MT5”), които Admirals Group AS, (наричан по-долу също Admiral Markets, в своите глобални юридически лица като Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admirals AU Pty Ltd и Admirals SA (PTY) Ltd) предлага в сътрудничество с Leverage Ltd („Издател“ на продукта) на клиенти в съответствие с лицензионните условия, описани тук.

1.2. Издателят има свое собствено Лицензионно споразумение за краен потребител (EULA) и Ръководство за продукта (User manual), което трябва да бъде прочетено, разбрано и прието от всеки потребител на продукта преди употреба на Продукта.

1.3 Продуктът може да се използва както за сметки с виртуални пари („Демо сметки“), така и за сметки с реални пари („Реални Сметки“) от всички клиенти на Admirals, избрали тази оферта за Продукт ("Допустими клиенти").

1.4. Продуктовият лиценз за демо сметки е достъпен за отговарящи на условията клиенти на Admirals безплатно, подновява се автоматично всеки календарен месец и общият срок на лиценза обикновено е ограничен от продължителността на живота на конкретната демо сметка.

1.5 Продуктовият лиценз е достъпен за отговарящи на условията клиенти на Admirals безплатно, ако клиентът поддържа минимален собствен капитал в реална сметка от 4000 евро (четири хиляди евро) или еквивалент в друга базова валута на реалната сметка. Изпълнението на горепосоченото минимално изискване за собствен капитал в реална сметка подлежи на дискреционен ръчен преглед, който се извършва:

1.5.1 В рамките на 2 (два) работни дни след постигане на необходимото ниво на собствения капитал по сметката и докладване на Admiral Markets чрез специална заявка за целевата страница на продукта на уебсайта на Admirals чрез https://admiralmarkets.com/bg/trading-platforms/stereotrader. Admirals ще уведоми клиента по имейл след предоставяне на достъп;

1.5.2 В края на всеки календарен месец Admiral Markets ще решава дали Продуктовият лиценз на Допустим клиент ще бъде подновен или не за следващия календарен месец.

1.6. Admiral Markets не се ангажира с препродажба на платени лицензи за Продукт StereoTrader, поради което лицензът за продукт за реални сметки е на разположение на клиента само докато Admirals поднови лиценза на Продукта.

1.7. Продуктът StereoTrader е предназначен за платформи за изтегляне, базирани на Windows MT4 и MT5, и предоставя допълнителни инструменти за мониторинг на търговски сметки и финансови пазари, както и за изпълнение на търговски поръчки.

1.8. Продуктът се основава на индикатори и технология Експертни Съветници в изтеглените настолни версии, базирани на Windows, MT4 и MT5. Те са активни само докато платформата MetaTrader е свързана с Интернет и сървърите за търговия Admirals и всички необходими разрешения са дадени на Продукта в настройките на платформата за търговия.

1.9 Преди да се приложат характеристики и функции на Продукта към реална сметка, всеки потребител се насърчава да се запознае с ръководството за потребителя на Продукта, предоставено от Издателя на Продукта, което може да бъде намерено и на уебсайта на Издателя. Освен това всеки потребител на Продукта се насърчава да тества характеристики и функции на Продукта на безплатна демо сметка, преди да използва Продукта на сметки с реални пари.

1.10. Admirals не може да носи отговорност за последици от неочаквано функциониране на Продукта, които могат да възникнат поради действия или бездействия на Издателя, или недостатъчното познаване от клиентите на Admirals на оперативните правила и принципи на Продукта или неправилното му използване.

2. Предоставяне на достъп

2.1 За да получи достъп до Продукта, допустим клиент трябва да предприеме следните стъпки:

2.1.1 Регистрирайте се и изпратете заявка на специалната целева страница на продукта чрез https://admiralmarkets.com/bg/trading-platforms/stereotrader;

2.1.2 Изтеглете инсталационния файл на продукта StereoTrader (базиран на Windows) от уебсайта или чрез линка;

2.1.3 Стартирайте инсталационния файл на продукта StereoTrader и следвайте инструкциите, съдържащи се в него.

2.2 Лицензът за продукт за демо сметка се активира незабавно и клиентите ще могат да използват продукта StereoTrader след влизане в платформата за търговия с идентификационни данни за демо сметка, получени от Admirals по време на процеса на регистрация.

2.3 Активирането на лиценз за продукт на реална сметка изисква реалната сметка да има минимален капитал от 4000 евро (четири хиляди евро) или еквивалент в друга базова валута на реалната сметка.

Известие:

  • Активирането на лиценз за Продукт на реална сметка може да отнеме до два работни дни. Admirals ще уведоми клиента по имейл след предоставяне на лиценза.
  • Всеки лиценз на Продукта за реална сметка се предоставя само за една конкретна реална сметка и не може да бъде прехвърлян. Ако клиентът има няколко реални сметки, той / тя може да получи лиценз за всяка отделна сметка безплатно, при условие че са спазени минималните изисквания за собствен капитал във всяка сметка.
  • Лицензът се предоставя до следващия период на ръчно преразглеждане, когато Admirals реши дали лицензът на клиент ще бъде подновен за още един месец.
  • Процесът по кандидатстване за лиценз за продукт на реална сметка не пречи на клиента да използва всички други характеристики и функции на реалните сметки и платформа за търговия, предоставени от Admirals.

3. Подновяване на достъп

3.1 Лиценза за Продукта за демо сметка се подновява автоматично, докато демо сметката съществува или продуктът се предлага от Admirals.

3.2 Лицензът за продукт на реална сметка се подновява автоматично, ако клиентът поддържа минимум собствен капитал по реална сметка от 4000 евро (четири хиляди евро) или еквивалент в друга базова валута на сметка по време на прегледа съгласно параграф 1.5.2.

3.3 Ако Admirals реши да не подновява лиценза за Продукта, Admirals ще се опита да уведоми клиента по имейл 72 часа преди спирането на достъпа, но своевременното предоставяне на такова известие на клиента не е гарантирано. Клиентът остава единствено отговорен за всички резултати, които може да причини прекратяването на лиценза за Продукта.

3.4 Всеки клиент, чийто Продуктов лиценз не е подновен, е свободен да продължи да използва услугите на Admirals при Общи условия, използвайки стандартни характеристики и функции на платформите MT4 и MT5.

4. Отнемане на лиценза

4.1 Admiral Markets и Издателят приемат „Честна употреба“ : Ако клиент използва тази Продуктова оферта по необичаен начин или използва офертата срещу икономическите и законните интереси на Admiral Markets , Admiral Markets има право да прекрати достъпа до Продукта незабавно по своя разумна преценка със или без предварително уведомление до клиента.

4.2 Admirals има право да спре достъпа до Продукта дори за реални сметки с капитал над 4000 евро (четири хиляди евро) или еквивалент в друга базова валута на реална сметка, ако станат очевидни ясни модели на депозиране и теглене, които предполагат, че с лицензните условия на този Продукт е било злоупотребено.

4.3 Admirals си запазва правото по свое усмотрение да променя, коригира, спира, прекратява или терминира предоставянето на Продукта по всяко време със или без предизвестие до клиента. При никакви обстоятелства Admirals няма да носи отговорност за каквито и да било преки или косвени последици, произтичащи от някаква промяна, коригиране, спиране, анулиране или прекратяване на Продукта.

4.4 Нищо няма да изключи или ограничи отговорността единствено на клиента за каквато и да е незаконна или измамна дейност, която може да се случи по време на употребата на Продукта.

5. Заключителни разпоредби

5.1 След получаване на Продукта, клиентът потвърждава, че е прочел, разбрал и се съгласява с тези лицензионни условия за използване на продукта StereoTrader, както и за всички съответни условия за крайния потребител и ръководства за потребителя на Продукта, които могат да бъдат намерени на уебсайта на Издателя, както и всички други Общи условия на Admirals и да се съгласява с тях.

5.2. Admirals не предявява претенции относно безупречната работа на Продукта и не поема никаква отговорност за технически проблеми с Продукта, които могат да възникнат от действия или бездействия на Издателя или от временна или постоянна пълна или частична несъвместимост на Продукта с MT4 и MT5 платформи, предлагани от Admirals.

5.3 Чрез използване на Продукта и приемане на лицензионните условия, клиентът се задължава да освободи Admirals и неговите представители от всякаква отговорност за всякакви претенции, разходи, загуби или щети от всякакъв вид, произтичащи от или възникващи във връзка с Продукта.

5.4 В случай на оспорване или погрешно тълкуване на лицензионните условия, посочени по-горе, такъв спор или погрешно тълкуване ще бъдат разрешени, както Admirals сметне за подходящо. Решението на Admirals е окончателно и обвързващо.

5.5 Клиентът може да отмени лиценза за Продукт по всяко време, като изпрати имейл с номера на своята търговска сметка и кратко съобщение до stereotrader@admiralmarkets.com.

5.6 Admirals си запазва правото да разкрие номера на клиентската сметка на свързания Издател, за да може да изпълнява инструкции, технически прегледи и поръчки от клиента за предоставяне на услугите на Продукта или да разследва всяка подозирана злоупотреба.

Не се колебайте да се сържете с нас в случаи на някакъв въпрос или обратна връзка.