Zapisz w PDF Drukuj

Warunki Realizacji Płatności Admiral Markets UK Ltd

Valid as of 19.01.2018

Poniższe warunki (dalej „Warunki“) znajdują zastosowanie do wszystkich operacji transferu środków realizowanych przez klientów Admiral Markets UK Ltd (dalej „Admiral Markets“) w celu zasilenia rachunku transakcyjnego lub wypłaty środków z rachunku transakcyjnego (dalej “Płatność”) prowadzonego przez Admiral Markets.

Składając dyspozycję realizacji Płatności w Admiral Markets, klient potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował obowiązujące Warunki i specyficzne warunki wybranej w Gabinecie Inwestora metody płatności. W odniesieniu do kwestii nieopisanych w poniższych Warunkach zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umowy Admiral Markets UK Ltd.

1. Płatności

1.1 Klient może złożyć dyspozycję płatności w każdej chwili i zostanie ona zaakceptowana przez Admiral Markets UK Ltd pod warunkiem, że klient pozostaje w ciągłej zgodzie z wymaganiami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Realizacji Płatności Admiral Markets UK Ltd.

1.2 Przelewy zasilające rachunek klienta księgowane są w ciągu jednego dnia roboczego w godzinach 09: 00-17: 00 GMT, pod warunkiem, że przelane środki znajdują się na rachunku bankowym Admiral Markets UK Ltd.

1.3 Admiral Markets UK Ltd realizuje wypłaty środków z rachunku tego samego dnia roboczego, pod warunkiem, iż polecenie wypłaty środków zostało złożone przed godziną 17:00 GMT. Polecenia wypłaty złożone po godzinie 17:00 GMT, w weekend i/lub w święta realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

1.4 Admiral Markets UK Ltd nie akceptuje ani nie przetwarzania Płatności kierowanych lub pochodzących od osób trzecich.

1.5 W przypadku dyspozycji wypłaty środków, Admiral Markets UK Ltd zastrzega sobie prawo do realizacji takiej dyspozycji do tego samego banku, banku pośredniczącego i na ten sam rachunek, z którego zrealizowana została przez klienta Płatność, niezależnie od wybranej czy preferowanej przez klienta formy wypłaty.

1.6 Admiral Markets UK Ltd zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Płatności i zażądania w dowolnym momencie dodatkowych dokumentów, w celu sprawdzenia pochodzenia Płatności lub w przypadkach uznanych przez Admiral Markets UK Ltd za zasadne.

2. Dodatkowe szczegóły Płatności

2.1 Szczegółowe informacje dotyczące Płatności (np. limity Płatności, harmonogramy itp.) będą dostępne są w Gabinecie Inwestora po złożeniu dyspozycji Płatności, przy czym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z tymi szczegółami przed złożeniem jakiejkolwiek dyspozycji Płatności.

3. Błędne lub niepoprawne dyspozycje Płatności

3.1 Klient powinien wystrzegać się wszelkich nieprawidłowości przy składaniu dyspozycji Płatności. Ponadto, w przypadku złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności, Admiral Markets UK Ltd nie będzie zobowiązany do odzyskania Płatności ze strony Dostawcy Usługi Płatności ani do zwrotu klientowi powstałych w skutek tego opłat, kosztów czy wydatków. Klient jest odpowiedzialny za zrekompensowanie Admiral Markets UK Ltd wszelkich kosztów lub szkód powstałych w skutek złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności.

4. Opłaty

4.1 Admiral Markets UK Ltd nie akceptuje depozytów pochodzących od osób trzecich. Rachunek, na które zlecono depozyty są blokowane, a przelew wysłany z rachunku osoby trzeciej zostanie odesłany do nadawcy. W takim przypadku, wszystkie koszty transferu zwrotnego środków zostaną nałożone na nadawcę.

4.2 W przypadku, gdy waluta w jakiej prowadzony jest rachunek różni się od waluty, w której przyjęty został przelew, kwota przelewu zostanie przeliczona na walutę, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny, przy użyciu kursów wymiany kwotowanych przez bank, do którego zrealizowany został przelew.

4.3 W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat (pobieranych przez bank biorący udział w transferze środków), klient może otrzymać kwotę pomniejszoną o te opłaty. Admiral Markets UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty i opłaty pobrane przez bank.

4.4 W przypadku wybrania opcji transferu, pociągającej za sobą opłatę transakcyjną (np. przelew środków w opcji kosztowej “Odbiorca (BEN)” i/lub “Zleceniodawca i odbiorca (SHA)”) obciążającą rachunek bankowy Admiral Markets UK Ltd, opłaty z tego tytułu zostaną odjęte od kwoty przelewu mającej zasilić rachunek transakcyjny Klienta.

4.5 Obowiązujące opłaty pobierane są w tej samej walucie, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny - tj. jeśli walutą bazową rachunku jest EUR, to będą stosowane opłaty w EUR, jeśli waluta bazową rachunku jest GBP, to będą stosowane opłaty w GBP

4.6 Należy mieć na uwadze, iż inwestowanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami w formie swapów, które to są dodawane lub pobierane z rachunku klienta za pozycje przetrzymywane przez noc, jak również korektami (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi) z tytułu dostosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Instrumentów na stronie internetowej Admiral Markets UK Ltd.

5. Prawo lokalne

5.1 Jako, że prawa i regulacje dotyczące usług finansowych i transakcji walutowych mogą znacząco różnić się pomiędzy różnymi regionami, klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi regulacjami, w szczególności z mogącymi mieć zastosowanie zobowiązaniami podatkowymi.

6. Wadliwe działanie systemów płatności

6.1 Klient powinien zdawać sobie sprawę, iż systemy płatności elektronicznych ze względu na swą naturę narażone są na wystąpienie błędów, opóźnień i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, w szczególności może być to związane z Dostawcą Usługi Płatności. Zaleca się utrzymywać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz okresowe skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów.

6.2 W żadnym przypadku Admiral Markets UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy i/lub niedostępności danego systemu płatności i/lub innego systemu technicznego należącego do, lub wykorzystywanego przez Dostawcę Usługi Płatności i/lub za skutki powstałe w wyniku opóźnień, błędów i/lub niedostępności.