Zapisz w PDF Drukuj

Warunki Realizacji Płatności Admirals Europe Ltd (poprzednio Admiral Markets Cyprus Ltd)

Obowiązuje od dnia 23.11.2023 r.

*Odniesienie do Admirals Europe Ltd będzie zawsze interpretowane jako „Admirals Europe Ltd (poprzednia nazwa Admiral Markets Cyprus Ltd”)

Poniższe warunki (zwane dalej "Warunkami") znajdują zastosowanie do wszystkich operacji transferu środków realizowanych przez Admirals Europe Ltd w celu zasilenia rachunku transakcyjnego lub wypłaty środków z rachunku transakcyjnego (zwane dalej "Płatnością") prowadzonego przez Admirals Europe Ltd.

Składając wniosek do Admirals Europe Ltd o dokonanie Płatności, każdy klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz szczegółowych warunków wybranej metody płatności w Dashboard. W odniesieniu do kwestii nieokreślonych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają Warunki Handlowe Admirals Europe Ltd.

1. Płatności

1.1 Klient może złożyć dyspozycję płatności w każdej chwili i zostanie ona zaakceptowana przez Admirals Europe Ltd pod warunkiem, że klient pozostaje w ciągłej zgodzie z wymaganiami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Realizacji Płatności Admirals Europe Ltd.

1.2 Przelewy zasilające rachunek klienta księgowane są w ciągu jednego dnia roboczego w godzinach (09:00-18:00) pod warunkiem, że przelane środku znajdują się na rachunku bankowym Admirals Europe Ltd.

1.3 Admirals Europe Ltd realizuje wypłaty środków z rachunku transakcyjnego klienta tego samego dnia roboczego pod warunkiem, że polecenie wypłaty środków zostało złożone przed godziną 18:00. Polecenia wypłaty otrzymane przez Admirals Europe Ltd po godzinie 18:00 w dni robocze lub w weekendy, święta państwowe i bankowe będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.

1.4 Admirals Europe Ltd nie akceptuje ani nie przetwarzania Płatności kierowanych lub pochodzących od osób trzecich.

1.5 W przypadku dyspozycji wypłaty środków, Admirals Europe Ltd zastrzega sobie prawo do realizacji takiej dyspozycji do tego samego banku, banku pośredniczącego i na ten sam rachunek, z którego zrealizowana została Płatność przez klienta, niezależnie od wybranej lub preferowanej przez klienta metody wypłaty.

1.6 Admirals Europe Ltd zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Płatności i zażądania w dowolnym momencie dodatkowych dokumentów w celu sprawdzenia źródła Płatności lub jeśli Admirals Europe Ltd uzna to za zasadne.

2. Dodatkowe szczegóły Płatności

2.1 Szczegółowe informacje dotyczące płatności (np. limity płatności, harmonogramy itp.) będą dostępne w Dashboard po złożeniu dyspozycji Płatności, przy czym każdy klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z tymi szczegółami przed złożeniem jakiejkolwiek dyspozycji Płatności.

3. Błędne lub niepoprawne dyspozycje Płatności

3.1 Klient powinien wystrzegać się wszelkich nieprawidłowości przy składaniu dyspozycji Płatności. Ponadto, w przypadku złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności, Admirals Europe Ltd nie jest zobowiązany do odzyskania płatności ze strony Dostawcy Usług Płatności ani do zwrotu klientowi jakichkolwiek powstałych z tego opłat, kosztów lub innych wydatków. Klient jest odpowiedzialny za zrekompensowanie Admirals Europe Ltd wszelkich kosztów lub szkód poniesionych w wyniku błędnej lub nieprawidłowej dyspozycji Płatności.

4. Opłaty

4.1 Jeśli waluta bazowa rachunku handlowego klienta różni się od waluty bazowej przelewanych środków, przelewana kwota zostanie przeliczona na walutę bazową rachunku handlowego klienta. Do przeliczenia środków zostanie użyty dzienny kurs wymiany banku odbiorcy Admirals Europe Ltd, do którego została skierowana płatność.

4.2 Jeśli do przelewu mają zastosowanie jakiekolwiek dodatkowe opłaty za usługi bankowe (z banku odbierającego lub banku pośredniczącego), kwota ta zostanie odjęta od środków, które mają zostać przelane. W wyniku tego klient może otrzymać kwotę niższą niż pierwotnie zamierzona. Admirals Europe Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty za usługi nałożone na przelewy przez inne banki.

4.3 Jeśli przelew, który pociąga za sobą obciążenie opłatami za usługę (tj. rodzaj opłaty za usługę przelewu, taki jak "Wszystkie opłaty na rzecz beneficjenta" lub "Wspólny koszt"), zostanie dokonany na rachunek bankowy Admirals Europe Ltd, opłaty zostaną odjęte od kwoty, która ma zostać przelana na rachunek handlowy klienta.

4.4 Obowiązujące opłaty pobierane są w tej samej walucie, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny, tj. jeśli walutą bazową rachunku jest EUR, to będą stosowane opłaty w EUR, jeśli waluta bazową rachunku jest GBP, to będą stosowane opłaty w GBP.

4.5 Należy pamiętać, że handel może wiązać się z dodatkowymi opłatami, które są związane z rolowaniem (np. swapami lub opłatami odsetkowymi) dla pozycji na dowolnych instrumentach utrzymywanych przez noc oraz korektami kredytu/debetu dywidendy dla pozycji na CFD na akcje i CFD na indeksy, zgodnie z warunkami określonymi w sekcji Specyfikacja instrumentów na stronie internetowej Admirals Europe Ltd.

5. Prawo lokalne

5.1 Jako, że prawa i regulacje dotyczące usług finansowych i transakcji walutowych mogą znacząco różnić się w zależności od regionu, każdy klient ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów, w szczególności z mogącymi mieć zastosowanie zobowiązaniami podatkowymi.

6. Wadliwe działanie systemów płatności

6.1 Każdy klient powinien zwrócić uwagę na nieodłączną podatność na awarie, opóźnienia i/lub zakłócenia systemów płatności online, w szczególności związane z dostawcą usług płatniczych. Klientowi zdecydowanie zaleca się aktualizację oprogramowania antywirusowego i ciągłe sprawdzanie komputera pod kątem występowania wirusów.

6.2 W żadnym wypadku Admirals Europe Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, awarie i/lub przerwy w działaniu systemów płatności i/lub innych systemów technicznych, które należą do lub są obsługiwane przez Dostawcę usług płatniczych i/lub za skutki takich opóźnień, awarii i/lub przerw w działaniu.