PDF opslaan Printen

Admiral Markets Cyprus Ltd Voorwaarden voor Handel in Effecten

Geldig vanaf 22/04/2021


1. Introductie

1.1. Deze handelsovereenkomst voor effecten (hierna de "Overeenkomst") is gesloten tussen u, de klant en wij, Admiral Markets Cyprus Ltd (Registratienummer HE310328, CySEC Licentienummer 201/13). Wij noemen onszelf “AM CY”, “wij”, “onze”, “ons” en “onszelf” waar van toepassing, en de klant wordt aangeduid als “u”, “uw”, “uzelf” en “Klant”. AM CY kan ervoor kiezen deze Overeenkomst te wijzigen in overeenstemming met haar enige en absolute discretie. U heeft geen enkel recht om deze overeenkomst te wijzigen.

1.2. Via de "Invest.MT5"-rekening verlenen wij diensten die betrekking hebben op het plaatsen van orders voor de aankoop en verkoop van effecten, waaronder ETF`s, beursgenoteerde rechten van deelneming in commanditaire vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en certificaten van aandelen van buitenlandse ondernemingen. AM CY zal orders van de Klant ontvangen en accepteren voor de gespecificeerde fysieke zekerheden die van tijd tot tijd beschikbaar kunnen zijn op het type klantenrekening waarvoor de Klant is goedgekeurd. AM CY is verantwoordelijk voor de ontvangst van orders door de Klant. De Klant begrijpt dat de Invest.MT5-rekening enkel de aankoop en verkoop van effecten toestaat. Eenmaal gekocht, kunnen de effecten op de Invest.MT5-rekening alleen worden overgedragen door middel van verkoop. De Invest.MT5-rekening is een geldrekening en geen rekening met marge. In het geval dat short selling wordt toegestaan, kan het, naar goeddunken van AM CY na kennisgeving, een rekening met marge worden.

U benoemt AM CY als uw agent om u de dienst te verlenen in overeenstemming met deze Overeenkomst. U erkent en gaat akkoord met AM CY:

 • a) kan optreden als agent, met betrekking tot de uitvoering of namens u de uitvoering van orders en transacties regelen;
 • b) bepaalt of al het geld dat u in AM CY deponeert, in overeenstemming met artikel 8.2 van de Overeenkomst.

1.3. ingeval een bedrijfsactie of kapitaalgebeurtenis die melding bevat in beursgenoteerde vermogensinstrumenten dat:

 • a) niet zijn beschreven in clausule 1.2; of
 • b) worden uitgegeven in jurisdicties die niet worden ondersteund door AM CY; of
 • c) zijn of zullen worden verhandeld in ruimtes waar AM CY geen toegang tot heeft; of
 • d) niet beschikbaar zijn op het handelsplatform van AM CY om een andere reden;

AM CY zal niet in staat zijn om een reguliere handelsdienst aan klanten te starten met betrekking tot deze nieuwe uitgegeven instrumenten en zal redelijk handelen bij het realiseren van deze instrumenten op de open markt en het afrekenen met de klant in contanten naar eigen goeddunken van AM CY. Houd er rekening mee dat deze bedrijfs- of kapitaalgebeurtenissen van invloed kunnen zijn op uw belangen; het is uw verantwoordelijkheid om de implicaties van deze gebeurtenissen te begrijpen. AM CY, haar gelieerde ondernemingen (aan AM CY gelieerde ondernemingen, waaronder Admiral Markets AS ("AM AS") en Admirals AU Pty Ltd ("AM PTY"), gezamenlijk aangeduid als "Gelieerde ondernemingen")), zijn niet aansprakelijk voor verliezen of nadelige gevolgen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze bedrijfs- of kapitaalgebeurtenissen.

1.4. U erkent dat illiquide effecten doorgaans worden verhandeld op een beperkte markt en dat het daarom moeilijk of onmogelijk kan zijn om in dergelijke effecten te handelen en/of om betrouwbare en tijdige informatie over hen te verkrijgen. Dergelijke markten kunnen onderworpen zijn aan verschillende handelsregels en -systemen en vertegenwoordigen doorgaans markten buiten de beurs, die niet toegankelijk zijn voor AM CY via haar geautomatiseerde ordertransmissielinks. Als een effect dat eerder voor u beschikbaar was, stopt met handelen op de meest relevante gereguleerde markt/beurs en blijft handelen op een dergelijke off-exchange markt, kan AM CY naar eigen goeddunken een `close-only` handelsmodus opleggen die alleen de vermindering van bestaande posities in dergelijke effecten toestaat of een bestaande positie in een dergelijk effect tegen een geldende marktprijs sluit zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

1.5. Met betrekking tot alle verplichtingen die u verschuldigd bent met betrekking tot een transactie die door AM CY of een derde partij namens u of in uw naam is aangegaan, wijst u AM CY en elk van onze vertegenwoordigers, functionarissen en werknemers aan als uw advocaat met volledige vervangingsbevoegdheid om een document uit te voeren of te verkrijgen, informatie over de effectenhouder of afwikkelingsgelden en het verstrekken van dergelijke documenten, informatie over de effectenhouder en afwikkelingsgelden zoals vereist aan de entiteit die verantwoordelijk is voor de afwikkeling. AM CY kan, naar eigen goeddunken, bepaalde verplichtingen onder deze Overeenkomst delegeren aan onze Gelieerde Ondernemingen en derden.

1.6. We zullen redelijke stappen ondernemen om u een duidelijke uitleg te geven van alle vergoedingen en kosten die u moet betalen voordat u begint met het geven van instructies voor het kopen of verkopen van financiële producten aan ons.

1.7. Onze effectenhandelsdienst is mogelijk niet voor iedereen geschikt. Er is een potentiële mogelijkheid van verlies bij het beleggen in effecten. De historische gegevens van effecten kunnen de toekomstige prestaties of het rendement ervan niet garanderen. Uw winst of verlies kan niet worden verzekerd, vooral niet tijdens een neergang van de markt. Effectentransacties op een buitenlandse markt zijn speculatief en hebben hoge risico`s. Daarnaast zijn er speciale handelsrisico`s die buiten de normale transactietijden bestaan, waaronder low-flow risico, high-volatility risk, prijsveranderend risico, markt die niet verbonden is, en de nieuwsaankondiging en grotere spread die een effect hebben op de prijs. U moet volledige kennis en inzicht verwerven van de relevante risico`s van effectentransacties en in staat zijn om dergelijke risico`s te nemen. Voordat u een rekening opent, moet u een objectief oordeel en discretionaire beslissing nemen over het beleggingsobject en het investeringsbedrag dat moet worden verhandeld vanuit het standpunt van een redelijk persoon op basis van uw economische kracht, financieringsbron en risicotolerantie.

De bestuurders, werknemers en agenten van AM CY en onze verbonden partijen garanderen niet volledig de authenticiteit, toereikendheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en effectiviteit van de informatie met betrekking tot effectentransacties op een expliciete of impliciete manier. Alle informatie, gegevens en materialen die door AM CY worden verstrekt, zijn slechts ter referentie. U moet erkennen en accepteren dat de transactie via het platform van AM CY niet vrij van risico`s kan zijn. De risico`s die voortvloeien uit de handel moeten door u worden gedragen. AM CY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uw beleggingsrisico en -verlies.

1.8. Alle rechten die door deze Overeenkomst voor AM CY worden gecreëerd, zijn geen verplichtingen. Elke tekortkoming en/of vertraging door AM CY bij de uitoefening van deze rechten vormt geen verklaring van afstand en/of uitsluiting van deze rechten.

1.9. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de relevante wetten die van kracht zijn in de Republiek Cyprus en zowel u als AM CY komen overeen dat alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de uitvoering van deze Overeenkomst en/of enige transactie die hieronder wordt uitgevoerd en/of een van uw rekeningen, onherroepelijk zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Republiek Cyprus. De Klant ziet af van elk bezwaar dat hij op enig moment kan hebben tegen het instellen van een procedure bij een dergelijke rechtbank en stemt ermee in niet te beweren dat een dergelijke procedure in een ongelegen forum is gebracht of dat een dergelijke rechtbank er geen jurisdictie over heeft. Alle voorwaarden in deze Overeenkomst zijn onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de grondwetten, artikelen, statuten, regels, voorschriften, beleid, procedures en interpretaties (gezamenlijk "Regels") van de beurzen, markten en clearinginstellingen waarnaar orders worden gerouteerd of transacties worden uitgevoerd of gecleard; van de Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC"); en alle andere toepasselijke Regels van een regelgevende, zelfregulerende of overheidsinstantie ("Toepasselijke voorschriften"). AM CY en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige actie, inactiviteit, beslissing of uitspraak van een beurs, markt, clearinghouse of regelgevende instantie.

2. De diensten geleverd door Admiral Markets Cyprus Ltd en handelend tussen u en ons

2.1. Deze overeenkomst verklaart:

 • a) hoe we orders en instructies voor het kopen of verkopen van financiële producten ontvangen en afhandelen; en
 • b) hoe uw geld en financiële producten worden bewaard.

2.2. Deze Overeenkomst is van toepassing op elke instructie voor het kopen of verkopen van financiële producten die van u is ontvangen, uitgegeven of uitstaand, elke transactie die AM CY namens u aangaat op of nadat deze Overeenkomst van kracht wordt, en alle geld en financiële producten die namens u worden gehouden op of nadat deze Overeenkomst van kracht wordt.

2.3. De omgang met u wordt door AM CY uitgevoerd op basis van geen advies en u gaat ermee akkoord dat, tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, wij niet verplicht zijn:

 • a) om onszelf te vergewissen van de geschiktheid van financiële producten of transacties voor u;
 • b) om u te monitoren of te adviseren over de status van financiële producten;
 • c) om u te controleren of te adviseren over de status van financiële producten die namens u worden aangehouden; of
 • d) om financiële producten te annuleren of om financiële producten die u hebt gekocht te verhandelen of te verkopen, behalve waar de toepasselijke regelgeving dit vereist.

2.4. Vertegenwoordigers van AM CY en gelieerde ondernemingen zijn niet bevoegd om u te voorzien van enige beleggings-, fiscale, financiële, juridische, regelgevende, handels- of enige andere vorm van advies. Niets in de communicatie en het materiaal (inclusief website, e-mails, prijsinformatie enz.) verstrekt door AM CY, of door vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen van AM CY vormt een aanbeveling of verzoek om effecten of andere beleggingen te kopen of verkopen. U kunt onafhankelijk professioneel advies inwinnen met betrekking tot elke transactie die u voorstelt aan te gaan onder deze Overeenkomst. U behoudt de enige en volledige verantwoordelijkheid voor het nemen van alle handelsbeslissingen.

2.5. We kunnen informatie verstrekken:

 • a) met betrekking tot een financieel product, instructie om te handelen of transactie waarover u hebt gevraagd, met name met betrekking tot procedures die aan dat financiële product zijn gekoppeld, instructie om te handelen of transactie; en
 • b) Bij wijze van feitelijke informatie zijn wij echter niet verplicht om dergelijke informatie aan u bekend te maken en vormt de informatie geen beleggingsadvies. Als een vertegenwoordiger in dienst van ons een verklaring van mening aflegt over een financieel product, instructie om te handelen of transactie, gaat u ermee akkoord dat het niet redelijk is voor u om, noch hebt u het recht op, te vertrouwen op een dergelijke verklaring, en dat het geen beleggingsadvies zal vormen.

3. Een Account Openen

3.1. U machtigt AM CY om een of meerdere accounts te openen en aan te houden met betrekking tot de diensten die wij u leveren.

3.2. Klantkwalificaties:

 • a) U dient een gekwalificeerde belegger te zijn die voldoet aan de vereisten van de wet- en regelgeving met betrekking tot de transactie hiervan:
  • i. Natuurlijke persoon: U bent ouder dan 18 jaar, hebt volledige capaciteit voor burgerrechten en burgerlijk gedrag en beschikt over voldoende kennis en ervaring om de aard en risico`s van het te verhandelen product te begrijpen.
  • ii. Bedrijfsorganisatie: U bent volledig gekwalificeerd als afzonderlijke rechtspersoon. U garandeert dat de persoon die namens het bedrijf een rekening opent, de wettelijke vertegenwoordiger van de bedrijfsorganisatie is of de wettelijke en effectieve toestemming heeft die is verleend door de relevante vertegenwoordiger van het bedrijf. De persoon die van plan is een bestelling in te voeren, beschikt over de wettelijke en effectieve toestemming die door de rechtspersoon is verleend en is uitgerust met voldoende kennis en ervaring om de aard en risico`s van het te verhandelen product te begrijpen.
  • iii. Trust
   • 1. In overeenstemming met de trustdocumenten en toepasselijke voorschriften heeft de trustee het recht om deze overeenkomst aan te gaan, het toegepaste type rekening te openen, transacties uit te voeren en instructies te geven. De autorisatie van door de trustee verworven trust omvat, maar is niet beperkt tot, het kopen, verkopen (inclusief short selling), handelen, converteren, terugbetalen, aflossen en opnemen van activa (inclusief levering van effecten naar/van de rekening).
   • 2. In het geval dat één trustee deze Overeenkomst uitvoert, garandeert de trustee dat hij het recht heeft om deze Overeenkomst uit te voeren zonder toestemming van andere trustees of dat hij gemachtigd is om deze Overeenkomst aan te gaan. Als meerdere trustees gezamenlijk deze Overeenkomst aangaan, kan AM CY besluiten om de schriftelijke toestemming van een of alle trustees te vereisen voordat de instructies van een trustee naar eigen goeddunken worden opgevolgd.
   • 3. De trustee bevestigt dat AM CY de instructies van een trustee kan opvolgen om fondsen, effecten of andere activa aan een trustee te leveren, inclusief de levering van de activa aan de trustee zelf. De trustee zorgt ervoor dat alle transacties op zijn rekening voldoen aan de trustdocumenten en de toepasselijke regelgeving. Alle trustees verbinden zich er gezamenlijk toe dat AM CY zal worden vrijgesteld van elke claim, verlies, kosten of aansprakelijkheid die voortvloeit uit een transactie die is gedaan en handelingen die door AM CY zijn genomen volgens de instructies van de trustees.
 • b) Tijdens de periodes van registratie van het openen van een account op en het gebruik van onze service, moet u uw ware materialen en informatie verstrekken en u garandeert hierbij dat alle materialen en informatie die u tijdens deze perioden indient (inclusief maar niet beperkt tot e-mailadres, telefoon, adres, postcode, ID-informatie en kredietinformatie) waar, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn. Wanneer uw bovengenoemde informatie wordt gewijzigd, dient u AM CY hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen. U machtigt AM CY om elk onderzoek uit te voeren om de bovengenoemde informatie te verifiëren.
 • c) Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de diensten van AM CY.

4. Order en bevestiging

4.1. U erkent dat AM CY niet verplicht is om orders te verifiëren die onder uw gebruikersnaam/wachtwoord zijn gedaan. Tenzij AM CY op de hoogte wordt gesteld en schriftelijk toestemming geeft, zult u niemand toegang geven tot of orders plaatsen op uw account. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam/wachtwoord en u gaat ermee akkoord diefstal/verlies van een dergelijke gebruikersnaam/wachtwoord of ongeoorloofde toegang tot uw account te melden aan de klantenservice van AM CY op global@admiralmarkets.com. U blijft verantwoordelijk voor alle transacties die worden ingevoerd met uw gebruikersnaam/wachtwoord. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle communicatie die door u of namens u wordt verzonden, op uw risico wordt gedaan en u machtigt AM CY om te vertrouwen op en te handelen op, en te behandelen als volledig geautoriseerd en bindend voor u, elke communicatie waarvan wij redelijkerwijs geloven dat deze door u of namens u door een agent is verzonden van wie wij redelijkerwijs geloven dat zij naar behoren door u zijn geautoriseerd.

4.2. Een order of instructie voor het kopen of verkopen van financiële producten moet door u worden gemaakt:

 • a) via ons handelsplatform;
 • b) of op een andere manier, aangezien we af en toe kunnen specificeren; of
 • c) mondeling via telefoon (enkel gebruikt in noodgevallen, zonder garantie op beschikbaarheid).

Als uw gebruikelijke manier van communiceren met ons om welke reden dan ook niet beschikbaar is, moet u proberen een van de andere hierboven gespecificeerde vormen van acceptabele communicatie te gebruiken. AM CY aanvaardt geen schriftelijke instructies om effecten te kopen/verkopen via e-mail of via een schriftelijke instructie, tenzij deze methode voor het indienen van handelsorders vooraf is overeengekomen tussen de Klant en AM CY als reactie op eventuele bijzondere omstandigheden. Deze Overeenkomst moet schriftelijk worden aangetoond. AM CY accepteert over het algemeen geen bestelling of instructie die is ontvangen anders dan in overeenstemming met clausule 4, maar als AM CY ervoor kiest om dit te doen, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of kosten die u lijdt of oploopt als gevolg van een fout, vertraging of weglating in ons handelen naar aanleiding van een dergelijk aanbod, of het niet ingaan op een dergelijk aanbod.

U gaat ermee akkoord dat AM CY alle communicaties, elektronisch, telefonisch of anderszins mag opslaan. die AM CY heeft met u in verband met deze overeenkomst en dat alle opnames die wij bijhouden onze enige eigendom zullen zijn en u aanvaardt dat zij een bewijs zullen zijn van de communicatie tussen u en ons.

4.3. Een order van de Klant en verzending van de order: AM CY heeft de discretie om brokers te selecteren via welke een order van de Klant wordt gerouteerd. Voor zover AM CY of een van haar gelieerde ondernemingen uitvoeringsdiensten voor de Klant levert, is AM CY verantwoordelijk voor de beste uitvoering van orders in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Voor sommige voldoende liquide producten die op meerdere markten worden verhandeld, kan AM CY een order-by-order routing bieden waarbij de order wordt doorgegeven aan een externe broker die zal proberen de best beschikbare voorwaarden voor de order van een klant te zoeken met behulp van een eigen, geautomatiseerde routering algoritme ("Smart Routing"). AM CY kan de uitvoering van elke order tegen de best geboekte prijs niet garanderen vanwege de volgende redenen (inclusief maar niet beperkt tot):

 • a) AM CY heeft mogelijk geen toegang tot elke markt/dealer;
 • b) andere orders kunnen eerder worden geplaatst of kunnen doorgaan met handelen;
 • c) marktcentra, beurzen, externe brokers en/of marktmakers kunnen mogelijk geen recht doen aan geposte prijzen of orders doorsturen voor handmatige afhandeling; of
 • d) Marktregels, besluiten of systeemfouten kunnen de uitvoering van orders van de klant voorkomen of vertragen zonder de beste prijs.

4.4. Annulering/wijziging van de order: U erkent dat het mogelijk niet mogelijk is om een order te annuleren/wijzigen en dat u verantwoordelijk bent voor de uitvoering ondanks een verzoek tot annulering/wijziging. AM CY en haar Gelieerde Ondernemingen zijn niet aansprakelijk jegens de Klant indien AM CY of haar Gelieerde Ondernemingen niet in staat zijn om een order te annuleren of te wijzigen. De Klant erkent verder dat pogingen om een order te wijzigen of te annuleren en te vervangen kunnen leiden tot een overuitvoering van de order, of de uitvoering van dubbele orders, en de Klant is verantwoordelijk voor al deze uitvoeringen.

4.5. Uitvoering van de order: Als AM CY besluit om zijn discretie uit te oefenen om uw order uit te voeren, zal AM CY uw order als agent uitvoeren en kan AM CY in plaats daarvan de agent van een andere brokers of dochteronderneming inschakelen om uw order uit te voeren, in welk geval de ingeschakelde broker of dochteronderneming geniet dezelfde rechten als AM CY. AM CY kan te allen tijde naar eigen goeddunken besluiten om uw order(s) te weigeren of uw gebruik van de service van AM CY te beëindigen, maar zal zich inspannen om deze discretie redelijkerwijs uit te oefenen. Alle transacties moeten voldoen aan de regels en het beleid van de gerelateerde markt of clearinginstellingen en de toepasselijke wet- en regelgeving. Volgens clausule 1.9 is AM CY NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ACTIE OF BESLISSING VAN EEN BEURS, MARKT, DEALER, CLEARINGHOUSE OF REGULATOR.

U erkent en gaat ermee akkoord dat AM CY kan weigeren een bestelling te accepteren en dat wij een limiet kunnen stellen aan elke bestelling of beperkingen / voorwaarden kunnen stellen aan de acceptatie van een bestelling naar eigen goeddunken en zonder enige reden of voorafgaande kennisgeving. We kunnen op elk moment filters binnen een handelssysteem gebruiken, toevoegen en wijzigen die de levering van orders of de uitvoering van orders voorkomen zonder opgaaf van reden of voorafgaande kennisgeving. We zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van elke weigering of beperking, tenzij we door de wet of een aanwijzing van een regelgevende instantie worden verhinderd om u op de hoogte te stellen of we besluiten dat het in overeenstemming is met ons nalevingsbeleid en -procedures om u op dat moment of helemaal niet op de hoogte te stellen.

4.6. Bevestiging: U erkent dat bevestigingen van uitvoeringen of annuleringen kunnen worden vertraagd of onjuist kunnen zijn (bijvoorbeeld als gevolg van problemen met het computersysteem) of kunnen worden geannuleerd / aangepast door een uitwisseling. U bent gebonden aan de daadwerkelijke orderuitvoering, indien deze overeenkomt met uw order. Als AM CY de uitvoering of annulering ten onrechte bevestigt en u het melden van een dergelijke fout vertraagt, behoudt AM CY zich het recht voor om de transactie van het account te verwijderen of van u te eisen dat u de transactie accepteert, naar goeddunken van AM CY. U stemt ermee in om AM CY onmiddellijk telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen als:

 • a) u ontvangt geen nauwkeurige bevestiging van een uitvoering of annulering;
 • b) u ontvangt een bevestiging die afwijkt van uw order;
 • c) u hebt een bevestiging ontvangen voor een order die u niet hebt geplaatst of
 • d) u ontvangt een accountverklaring, bevestiging of andere informatie die onnauwkeurige orders, transacties, saldo`s, posities, marge status (indien aanwezig) of transactiegeschiedenis weergeeft.

U erkent dat AM CY uw account kan aanpassen om een fout te corrigeren. U gaat akkoord om snel alle activa per ongeluk aan AM CY terug te geven.

U gaat akkoord met het monitoren van elke open order en om AM CY telefonisch op de hoogte te stellen via de telefoonnummer(s) die zijn opgegeven op de website van AM CY, of per e-mail naar de afdeling AM CY klantenservice op global@admiralmarkets om zo snel mogelijk nadat u zich ervan bewust bent geworden of had moeten zijn, dat:

 • (a) U geen nauwkeurige bevestiging van een uitvoering of annulering heeft ontvangen;
 • (b) U een bevestiging heeft ontvangen die niet in overeenstemming is met uw order;
 • (c) U een bevestiging heeft ontvangen van de uitvoering of annulering van een order die u niet heeft geplaatst; of
 • (d) U een bevestiging, accountverklaring of andere informatie heeft ontvangen die onjuiste orders weergeeft, trades, rekeningsbalansen, effecten, fondsen, margestatus (indien aanwezig) of transactiegeschiedenis.

AM CY behoudt zich het recht voor om elke foutieve trade van uw account te verwijderen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat AM CY uw account kan aanpassen om eventuele fouten te corrigeren. U stemt ermee in om alle aan u uitgekeerde activa waarop u geen recht had, onmiddellijk aan AM CY terug te geven. In het geval dat een geschil of discrepantie met betrekking tot bestellingen en/of orderbevestiging onder de aandacht van AM CY wordt gebracht, behoudt AM CY zich het recht voor om elke actie te ondernemen die zij redelijk acht om de positie(s)/trade(s) die het onderwerp zijn van het geschil.

4.7. Verbod om short te gaan: U mag alleen effecten verkopen die op uw rekening staan, ongeacht of deze op het moment van verkoop zijn afgewikkeld of afgewikkeld. Als u een order bent aangegaan om een effect te verkopen dat u niet bezit op het moment van de verkoop en dat niet op uw rekening wordt gehouden, ongeacht of het op het moment van verkoop is vereffend of niet-afgewikkeld, machtigt u AM CY om de order te annuleren als deze nog niet is uitgevoerd, of, als de bestelling is uitgevoerd, koopt u de equivalente zekerheid in de equivalente hoeveelheid namens u op uw kosten, zonder kennisgeving aan u, en gaat u ermee akkoord dat u aansprakelijk bent voor eventuele bijbehorende boetes of kosten die door ons of u zijn opgelopen.

4.8. Amerikaanse aandelen: AM CY kan, maar is niet verplicht om, u te vragen het relevante Amerikaanse belastingformulier te ondertekenen voordat we een order of instructie van u accepteren om een financieel product te kopen of te verkopen met betrekking tot effecten die genoteerd zijn aan de beurzen in de Verenigde Staten. Als u ons nog niet eerder een geldig Amerikaans belastingformulier hebt verstrekt en u al Amerikaanse aandelen bezit, kunnen we u vragen het relevante Amerikaanse belastingformulier in te vullen. Als u het ondertekende en ingevulde Amerikaanse belastingformulier niet vóór de door ons opgegeven datum (meestal 30 dagen) retourneert, behouden wij ons het recht voor om uw Amerikaanse aandelen te verkopen. U bent voortdurend verplicht om ons op de hoogte te stellen als uw belastingstatus verandert.

4.9. Situaties die niet onder deze Overeenkomst vallen: In het geval dat zich een situatie voordoet die niet onder deze Overeenkomst valt, zal AM CY de zaak oplossen op basis van goede trouw en billijkheid en, in voorkomend geval, door maatregelen te nemen die in overeenstemming zijn met de gangbare marktpraktijk. AM CY behoudt zich het recht voor om de nodige acties te ondernemen.

4.10. Wettelijke rapportage: AM CY kan op grond van de toepasselijke regelgeving verplicht zijn om bepaalde informatie met betrekking tot onze transacties met u openbaar te maken. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om dergelijke informatie openbaar te maken en dat dergelijke informatie die door ons wordt bewaard ons enige en exclusieve eigendom is. U stemt ermee in om ons alle informatie te verstrekken die we redelijkerwijs kunnen vragen om te voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke regelgeving en dat u ons ermee instemt om dergelijke informatie over u en uw relatie met ons op grond van deze overeenkomst aan derden te verstrekken (inclusief maar niet beperkt tot uw transacties, geld of activa op uw rekening) zoals wij van mening zijn, redelijk handelend, gepast of zoals vereist om te voldoen aan toepasselijke regelgeving of clausule van deze Overeenkomst.

5. Kennis van Effecten, Warrants en Opties, Corporate Actions

5.1. AM CY is niet verplicht, maar we kunnen ervoor zorgen dat u het rapport ontvangt. accounts en andere informatie uitgegeven door een bedrijf. We zijn niet verplicht tot, maar we kunnen u op de hoogte stellen van of uw aanwezigheid regelen bij alle jaarlijkse algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen die van toepassing zijn op uw financiële producten.

5.2. U bevestigt dat u verantwoordelijk bent voor het vertrouwd raken met de voorwaarden op alle effecten in uw account, inclusief aankomende corporate actions (bijv. Aanbestedingen, reorganisaties, aandelensplitsingen, enz.). AM CY is niet verplicht om u op de hoogte te stellen van deadlines, vereiste acties of data van vergaderingen, noch is AM CY verplicht om actie te ondernemen zonder specifieke schriftelijke instructies die door u zijn verzonden naar de klantenservice van AM CY op global@admiralmarkets.com ten minste 14 dagen vóór de aangekondigde uiterste tijd voor de ontvangst van instructies. De gevolgen van het niet tijdig verstrekken van dergelijke instructies door de Klant zijn volledig de eigen verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen AM CY het recht geven om naar eigen goeddunken namens de Klant op te treden. De verwerking van dergelijke speciale instructies kan onderhevig zijn aan extra kosten die afzonderlijk op de rekening van de Klant in rekening worden gebracht voorafgaand aan de verwerking van instructies.

De Klant stemt ermee in dat wanneer de opbrengsten van een aangekondigde corporate action niet kunnen worden bijgeschreven op of weerspiegeld in de rekening van de Klant, AM CY een kassaldo zal aanpassen op de rekening van de Klant om het materiële effect van een dergelijke corporate action te repliceren (typische voorbeelden zijn, maar zijn niet beperkt tot, scripdividenden in nieuwe aandelen die niet worden ondersteund door het handelsplatform van AM CY, betalingen in plaats van fractionele aandelen na de aandelensplitsingen).

6. Afwikkeling

6.1. AM CY is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de afwikkeling van een transactie als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, of het falen van een andere persoon of partij (inclusief u) om alle noodzakelijke stappen uit te voeren om voltooiing op de afwikkelingsdatum mogelijk te maken. Onze verplichting is alleen om dergelijke leverbare documenten of verkoopopbrengsten (in voorkomend geval) die we daadwerkelijk ontvangen, aan u door te geven of op uw account te crediteren. Als u handelt in financiële producten die niet via een centraal effectenbewaarsysteem worden afgewikkeld, zullen er waarschijnlijk vertragingen in de afwikkeling optreden.

6.2. AM CY kan weigeren om een opname toe te staan op een rekening die u bij ons hebt als er onvoldoende saldo op de rekening zou staan om te betalen voor niet-afgewikkelde transacties. Wanneer u de betaling op uw rekening uitvoert en kort daarna een opname doet, behouden wij ons het recht voor om de betaling tot tien werkdagen uit te stellen om ervoor te zorgen dat uw betaling is gewist.

7. Opnamen, rapporten en communicatie

7.1. AM CY houdt een register bij van de door u gekochte financiële producten op een manier die ons in staat stelt om de financiële producten die door u worden gehouden gemakkelijk te identificeren. De records bevatten informatie over de transacties in financiële producten. AM CY zal zorgen voor redelijke verificatieprocedures voor de passende frequente afstemming van de financiële producten die door de bewaarders worden aangehouden. AM CY zal u dagelijks en maandelijks rapporten over de activiteit van uw account ter beschikking stellen, met gedetailleerde informatie zoals tickernaam, positiegrootte, aankoopprijs, opgebouwde winst en verlies voor de overzichtsperiode.

7.2. AM CY kan alle andere informatie verstrekken die redelijkerwijs door u kan worden gevraagd met betrekking tot financiële producten die door een bewaarder worden gehouden, inclusief om de manier te erkennen waarop een bewaarder financiële producten voor u houdt.

7.3. U stemt ermee in om rapporten of bevestigingen te ontvangen die AM CY langs elektronische weg beschikbaar kan stellen via het systeem of platform van AM CY en erkent dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke rapporten onderworpen zijn aan deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat het niet ontvangen en lezen van de kennisgeving door uw kant het effect van het onderwerp ervan niet wegneemt.

7.4. U erkent en gaat ermee akkoord dat de rapporten die door AM CY beschikbaar worden gesteld, mogelijk niet voldoende zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die u hebt op grond van de wet, wettelijk of anderszins, en dat u onafhankelijke verificatie van de toereikendheid van de rapporten voor welk doel dan ook moet zoeken.

7.5. AM CY verstrekt elektronische bevestigingen, rapporten, rekeningafschriften, documenten met essentiële beleggersinformatie, handelsbevestigingen en andere openbaarmakingsdocumenten, relevante beleidslijnen en overeenkomsten, en andere klantrecords en -communicatie (gezamenlijk "Records, Rapporten en Communicatie") in elektronische vorm voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

7.6. Elektronische records, rapporten en communicatie kunnen worden verzonden naar uw handelsplatform, naar uw e-mailadres of naar uw accountpagina.

7.7. Door deze Overeenkomst aan te gaan, stemt u in met de ontvangst van Records, Rapporten en Communicatie, inclusief, indien van toepassing, waar deze Records, Rapporten en Mededelingen worden gepubliceerd op de website van AM CY, en erkent u dat deze Overeenkomst een juiste kennisgeving is dat deze Records, Rapporten en Communicatie in elektronische vorm beschikbaar zijn op de website van AM CY. Een dergelijke toestemming is van toepassing op permanente basis en voor elk belastingjaar, tenzij deze door u wordt ingetrokken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door AM CY hiervan elektronisch schriftelijk op de hoogte te stellen via de website van AM CY. Als u een dergelijke toestemming intrekt, kan AM CY de vereiste records, rapporten en communicatie op papier verstrekken na ontvangst van een verzoek van u. AM CY behoudt zich echter het recht voor om van u te eisen dat u uw account sluit als u uw toestemming voor het ontvangen van elektronische levering van records, rapporten en communicatie intrekt.

8. Geld en rekening van de klant

8.1. AM CY eist van de Klanten van AM CY dat zij alle fondsen met betrekking tot hun Invest.MT5-account crediteren aan een aangewezen financiële instelling waarbij AM CY een gescheiden klantenaccount aanhoudt voorafgaand aan het plaatsen van een inkooporder.

8.2. AM CY moet omgaan met geld dat u betaalt of aan ons geeft, of dat anderszins door AM CY wordt ontvangen in verband met financiële diensten die door AM CY worden geleverd. U erkent dat uw geld door AM CY zal worden gestort op een gescheiden rekening van een klant.

8.3. U machtigt AM CY om enige of alle gelden waarop u anderszins recht hebt op te nemen in de gescheiden rekening of trustrekening van een klant die door AM CY wordt aangehouden om te voldoen aan enige aansprakelijkheid, verplichting of ander verlies dat u aan AM CY verschuldigd bent.

8.4. U verleent hierbij uw uitdrukkelijke toestemming en gaat ermee akkoord dat AM CY recht heeft op alle rente die is verdiend op geld dat is bijgeschreven op de gescheiden rekening of trustrekening van een Klant, tenzij u en AM CY schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.5. Als u AM CY opdraagt een bedrag aan u te betalen, zal AM CY het bedrag waarop u op grond van deze Overeenkomst recht hebt, rechtstreeks aan u betalen en niet aan een derde partij, tenzij u AM CY anderszins hebt opgedragen dit te doen en AM CY hiermee heeft ingestemd. U moet de relevante accountgegevens verstrekken voor betalingsinstructies met betrekking tot betalingen die door AM CY aan u moeten worden gedaan. Hoewel AM CY redelijke stappen zal ondernemen om te voldoen aan uw betalingsinstructies, aanvaardt AM CY geen verantwoordelijkheid voor het niet naleven van die instructies en, als een dergelijke tekortkoming optreedt, blijven de relevante gelden in handen van AM CY in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.6. Alle wisselkoersrisico`s met betrekking tot een betalingsinstructie zijn uitsluitend uw aansprakelijkheid. Elke omrekening van de ene valuta naar de andere die moet worden uitgevoerd voor het uitvoeren van een betalingsinstructie, kan door AM CY worden uitgevoerd op de manier en op het moment en tegen de wisselkoersen die AM CY naar eigen goeddunken beslist.

8.7. U erkent dat gelden die door u of AM CY zijn betaald aan een internationale financiëlemarktdeelnemer of andere dienstverlener buiten de Republiek Cyprus, of die door een dergelijke persoon buiten de Republiek Cyprus zijn ontvangen in verband met diensten die AM CY aan u levert, niet onderworpen zijn aan de wetten van de Republiek Cyprus en de regels met betrekking tot geld van klanten, maar is in plaats daarvan onderworpen aan de toepasselijke wetten van het relevante rechtsgebied.

9. Geld van de klant en bewaring

9.1. Tenzij short selling specifiek is toegestaan door AM CY, vereist AM CY dat de Klanten van AM CY alle fondsen met betrekking tot hun Invest.MT5-account crediteren aan een aangewezen financiële instelling waarbij AM CY een gescheiden klantenaccount aanhoudt voorafgaand aan het plaatsen van een inkooporder.

9.2. Onmiddellijk na de aanvaarding door AM CY van een inkooporder door de Klant voor een effect, is AM CY aansprakelijk voor de aankoop. Het voor de afwikkeling van de inkooporder verschuldigde bedrag wordt onmiddellijk opeisbaar door de Klant aan AM CY en zal vervolgens ophouden geld van de Klant te zijn. De Klant heeft niet de bescherming van de geldregels van de klant die door de CySEC zijn afgekondigd met betrekking tot fondsen die nodig zijn voor de afwikkeling van een inkooporder.

9.3. AM CY is voornemens een bedrag gelijk aan het bedrag dat verschuldigd is voor vereffening te storten op een transactie gescheiden rekening op naam van AM CY met AM AS of AM PTY (indien van toepassing). AM AS of AM PTY (indien van toepassing) zal een dergelijk bedrag van de transactie gescheiden rekening overmaken naar een externe broker die zich mogelijk in een rechtsgebied buiten de Europese Economische Ruimte, zoals de Verenigde Staten van Amerika, bevindt met het oog op clearing, afwikkeling van de transactie en bewaring van de effecten.

9.4. Effecten gekocht door een Klant kunnen worden aangehouden op een omnibusrekening /gescheiden omnibusrekening (de "Omnibusrekening") bij een externe broker of bewaarder. Bovendien kunnen deze effecten worden geregistreerd op naam van de tussenpersoon of de derde bewaarder en in het bezit van dergelijke derden worden gehouden bij een geautoriseerde effectenbewaarinstelling ten behoeve van klanten van de derde broker of bewaarder. De Omnibus-rekening kan worden aangehouden in een gebied buiten de Europese Economische Ruimte en zal niet profiteren van de bescherming die aan klanten wordt geboden onder de Cypriotische wetgeving of binnen de Europese Economische Ruimte. De voorwaarden van de Omnibus-rekening staan het samenvoegen van activa toe en als zodanig is het mogelijk dat het niet mogelijk is om uw effecten te scheiden van die van andere klanten. De Omnibus-account maakt verrekening mogelijk en stelt de externe broker en in sommige gevallen relevante uitwisselingen, pandrechten en zekerheidsrechten op activa op de Omnibus-account mogelijk. Er zijn bijkomende risico `s met betrekking tot omnibusrekeningen waarvan de klant op de hoogte moet zijn, waaronder het risico van insolventie (alleen van toepassing in het geval dat de effecten worden aangehouden op een omnibusrekening en niet op een gescheiden omnibusrekening) van de externe broker en / of bewaarder, evenals het risico dat de aangehouden effecten kunnen worden geliquideerd tegen prijzen die niet gunstig voor u zijn of dat uw rechten mogelijk niet worden erkend of afdwingbaar zijn volgens de wetten van de relevante jurisdictie(s).

9.5. Houd er rekening mee dat klanten alleen effecten mogen kopen en verkopen. Eenmaal gekocht, kunnen de effecten in de Invest.MT5 account alleen bij verkoop worden overgedragen.

9.6. Regels van CySEC i. v. m. geld van de klant en bewaring:

 • i. De externe broker/bewaarder kan zich buiten de Europese Economische Ruimte of buiten de Republiek Cyprus bevinden. Ze kunnen geld, effecten en andere activa (inclusief, maar niet beperkt tot, onderpand en veilige bewaringsbeleggingen) deponeren en aanhouden op rekeningen die zich buiten de Republiek Cyprus of de Europese Economische Ruimte bevinden. Het wettelijke, regelgevende en afwikkelingsregime dat van toepassing is op andere brokers of gelieerde ondernemingen en op de entiteiten waarin het geld, de effecten en andere activa van klanten worden gehouden, kan verschillen van dat van de Republiek Cyprus (d.w.z. alle geld- en bewaarregels van klanten die door de CySEC zijn afgekondigd, zijn niet van toepassing) of de regels binnen indien buiten de Europese Economische Ruimte.
 • Er kunnen onder andere verschillende praktijken voor de afzonderlijke identificatie van geld, effecten en activa van klanten van toepassing zijn en, in het geval van een wanbetaling van het geld van de klant, kunnen effecten en activa anders worden behandeld dan de positie die van toepassing zou zijn als het geld, effecten of activa werden aangehouden in de Republiek Cyprus of binnen de Europese Economische Ruimte.

Voor zover een andere makelaar of gelieerde onderneming geld, effecten of andere activa van de klant bezit, zal de broker of gelieerde onderneming dergelijk geld, effecten en activa houden in overeenstemming met de regels van hun respectieve rechtsgebied en waar activa worden aangehouden op een omnibusrekening in de Verenigde Staten van Amerika, de Securities and Exchange Commission ("SEC") en de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), indien van toepassing.

10. Veiligheidsbelang

10.1. AM CY erkent dat het verboden is om een last, hypotheek, pandrecht of andere bezwaring te nemen of te verlenen over of in verband met de financiële producten die namens u worden gehouden, tenzij het gaat om uitgaven en uitgaven die zijn gedaan in overeenstemming met deze Overeenkomst (anders dan de onbetaalde vergoedingen) of in overeenstemming met uw instructies in deze Overeenkomst.

10.2. Onder voorbehoud van clausule 10.1, instrueert u en gaat u ermee akkoord dat alle activa van welke aard dan ook die door of namens AM CY voor u worden gehouden (inclusief maar niet beperkt tot financiële producten die worden gehouden door AM AS of AM PTY (indien en indien van toepassing)) hierbij worden verpand aan AM CY en onderworpen zijn aan een geperfectioneerd pandrecht en zekerheidsbelang van de eerste prioriteit in AM CY of AM AS of AM PTY (als van toepassing) de voorkeur te geven aan de nakoming van verplichtingen en aansprakelijkheden jegens AM CY en AM AS of AM PTY (indien van toepassing) die voortvloeien uit deze Overeenkomst of enig ander document. Als u uw betalingsverplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt, kan AM CY of AM AS of AM PTY (indien van toepassing) een van uw accounts combineren of consolideren, omzetten in geld, of onder de controle van AM CY of AM AS of AM PTY (indien van toepassing), een vereist deel van uw eigendom dat voldoende is om te voldoen aan de uitstaande verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en van toepassing zijn op opbrengsten of eigendommen waarover AM CY of AM AS of AM PTY of een gelieerde onderneming (indien van toepassing) uw verplichtingen jegens AM CY of AM AS of AM PTY (indien van toepassing) die voortvloeien uit hoofde van van deze overeenkomst. Deze rechten vormen een aanvulling op eventuele rechten die AM CY of AM AS of AM PTY (indien van toepassing) bij wet of billijkheid kunnen hebben. U erkent dat deze clausule 10 een zekerheidsbelang kan creëren in het voordeel van AM CY, AM AS of AM PTY.

11. Tekortkoming gebeurtenissen en verdachte handelingen

11.1. Een "Terkortkoming"-gebeurtenis vindt automatisch plaats, zonder kennisgeving bij:

 • a) uw schending/afwijzing van een overeenkomst met AM CY;
 • b) uw verzuim om voldoende zekerheid te bieden aan AM CY over de uitvoering van een verplichting, na verzoek van AM CY naar eigen goeddunken van AM CY;
 • c) uw account heeft kapitaal of heeft een tekort;
 • d) het uitvoeren van een order waarvoor u onvoldoende geld had;
 • e) procedures door/tegen de klant bij een faillissement of insolventie of soortgelijke wetgeving;
 • f) toewijzing ten bate van uw crediteuren;
 • g) aanstelling van een ontvanger, trustee, liquidator of soortgelijke officer voor u of uw eigendom;
 • u: misleidend/bedrieglijke uitspraken, of uitspraken die later misleidend/misleidend zijn geworden;
 • i) uw juridische onbekwaamheid;
 • j) het opschorten van uw bedrijf of licentie door een toezichthouder of organisatie; of
 • k) AM CY heeft reden om te geloven dat elk van de voorgaande waarschijnlijk direct zal gebeuren.

11.2. U gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord dat, bij een Verzuim, AM CY een of alle verplichtingen van AM CY jegens u kan beëindigen en dat AM CY de discretie heeft om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle of een deel van uw posities in een account bij AM CY, individu, gezamenlijk, bedrijf of trust, op elk moment en op elke manier te liquideren en via elke markt of dealer. U stemt ermee in om AM CY of AM AS of AM PTY of gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk te stellen voor alle acties, weglatingen, kosten, vergoedingen (inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) of aansprakelijkheden in verband met uw wanbetaling of enige transactie die door AM CY bij verzuim wordt uitgevoerd.

11.3. Als AM CY of AM AS of AM PTY of gelieerde ondernemingen naar eigen goeddunken van mening zijn dat een van uw accounts betrokken is geweest bij fraude of misdaad of schending van wetten of toepasselijke voorschriften, of onrechtmatig is geopend, of anderszins betrokken is bij verdachte activiteiten (slachtoffer of dader of anderszins), AM CY kan het account of enige privileges van het account opschorten of bevriezen, tegoeden of activa bevriezen of liquideren, of kan een van de rechtsmiddelen in deze Overeenkomst gebruiken voor "Verzuim".

12. Commissie en vergoedingen

12.1. Wanneer u AM CY een instructie geeft voor het kopen of verkopen van financiële producten en een transactie namens u door AM CY wordt aangegaan, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk is, moet u aan AM CY betalen:

 • a) commissie of bemiddeling tegen tarieven die AM CY u van tijd tot tijd op de hoogte kan stellen;
 • b) alle kosten, belastingen, zegelrecht of andere kosten worden van tijd tot tijd geheven op of in verband met transacties die namens u worden ingevoerd; en
 • c) rente of onbetaalde bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van deze Overeenkomst, opgebouwd vanaf de vervaldatum tot de datum waarop het bedrag of de bedragen volledig zijn terugbetaald.

12.2. AM CY kan u kosten in rekening brengen voor het verstrekken door ons aan u van marktgegevens of een andere accountfunctie of andere kosten die wij u redelijkerwijs van tijd tot tijd adviseren via e-mail of door plaatsing op de website van AM CY. U machtigt AM CY om provisies en vergoedingen of andere door u verschuldigde bedragen (inclusief rente) rechtstreeks van uw account af te trekken.

12.3. Als u bent doorverwezen naar AM CY of namens een agent of andere derde partij, kan die agent of derde partij voordelen ontvangen in de vorm van een commissie of korting van AM CY, op voorwaarde dat dit is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

12.4. AM CY behoudt zich het recht voor om op elk moment kosten in verband met de diensten die wij u leveren te wijzigen of kosten in rekening te brengen. AM CY zal u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van een dergelijke oplegging of wijziging voorafgaand aan het optreden ervan.

12.5. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle door u verschuldigde bedragen onder deze Overeenkomst inclusief GST.

12.6. Commissies en vergoedingen zijn zoals vermeld op de website van AM CY, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen door AM CY. U erkent dat AM CY commissies/vergoedingen van uw rekeningen aftrekt, waardoor het eigen vermogen van de rekening wordt verminderd. Posities worden geliquideerd als commissies of andere kosten een accounttekort veroorzaken. Wijzigingen in commissies/vergoedingen zijn onmiddellijk van kracht op een van de volgende momenten:

 • a) bericht op de website of e-mail van AM CY; of
 • b) andere schriftelijke kennisgeving aan u.

Uw geld wordt pas uitbetaald nadat de transacties zijn afgewikkeld. De algemene voorwaarden voor storting en opname van fondsen (inclusief aanhoudperioden) zijn zoals gespecificeerd op de website van AM CY.

12.7. Negatief rekeningsaldo: Als een cash rekening een tekort heeft, zijn de rentetarieven van toepassing totdat het saldo is terugbetaald. U stemt ermee in om redelijke incassokosten te betalen voor al uw onbetaalde tekorten, inclusief kosten voor advocaten en incassoagenten.

13. Quotes, Marktinformatie, onderzoek en internetlinks

Quotes, nieuws, onderzoek en informatie die toegankelijk zijn via AM CY (inclusief via links naar externe websites) ("Informatie") kunnen worden opgesteld door externe leveranciers. De Informatie is eigendom van AM CY, de aanbieders of hun licentiegevers en wordt beschermd door de wet. U stemt ermee in de Informatie op geen enkele manier te reproduceren, te distribueren, te verkopen of commercieel te exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AM CY en de providers. AM CY behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Informatie te beëindigen. Geen van de Informatie vormt een advies, aanbeveling of een verzoek om te kopen of te verkopen. Noch AM CY, noch de aanbieders garanderen de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van de Informatie en u dient een onafhankelijke adviseur te raadplegen voordat u beleggingsbeslissingen neemt. VERTROUWEN OP QUOTES, GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE IS OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL ZAL AM CY OF DE AANBIEDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE. ER IS GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INCLUSIEF GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF GARANTIE VAN NIET-INBREUK.

Eerdere prestaties van activa garanderen geen toekomstige prestaties.

14. Licentie voor het gebruik van AM CY`s Software

AM CY verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de software van AM CY (hierna de "Software" genoemd) uitsluitend zoals hierin bepaald. De eigendom van de Software en updates van AM CY blijft het exclusieve eigendom van AM CY, met inbegrip van alle patenten, auteursrechten en handelsmerken. U mag de AM CY-software niet verkopen, ruilen of overdragen aan anderen. U mag de Software van AM CY niet kopiëren, wijzigen, vertalen, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of reduceren tot een voor mensen leesbare vorm, of deze aanpassen of gebruiken om een afgeleid werk te maken, tenzij schriftelijk geautoriseerd door AM CY. AM CY heeft recht op een onmiddellijke voorlopige voorziening voor dreigende inbreuken op deze verbintenissen. Deze clausule blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

15. Disclaimer en geliquideerde schade

15.1. U stemt ermee in om AM CY en de Gelieerde Ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle acties, weglatingen, claims, kosten, uitgaven, vergoedingen (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten), boetes, verliezen, schade, belastingen, imposten, heffingen en andere aansprakelijkheden die AM CY en/of de Gelieerde Ondernemingen kunnen oplopen of waaraan zij kunnen worden onderworpen in verband met:

 • a) een van uw account(s) of een transactie of een overeenkomende transactie op een beurs of markt of met de broker of een tussenpersoon of agent;
 • b) de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Overeenkomst;
 • c) voldoen aan elke verplichting van AM CY welke AM CY niet doet vanwege een gebeurtenis van Verzuim;
 • d) het niet nakomen van een commissie- of commissiefout veroorzaakt door uw oneigenlijk gebruik van het platform van AM CY;
 • e) onderbreking, pauze, vertraging of gegevensfout van handelsinstructies die kunnen optreden als gevolg van storingen, onderbrekingen, vertragingen of andere factoren van internetgegevensoverdracht;
 • f) verlies dat voortvloeit uit uw account en wachtwoord, persoonlijke informatie of handelsinformatie wordt op ongepaste wijze bekendgemaakt als gevolg van uw eigen gedrag;
 • g) uw gebruik van de door AM CY geleverde dienst heeft schade veroorzaakt voor u en/of een derde partij;
 • h) elke overmachtssituatie, met inbegrip van oorlogsverklaringen, terroristische daden, milieurampen, onverwachte wijzigingen in de wettelijke/reglementaire sfeer enz., buiten de controle van AM CY.

15.2. U gaat ook akkoord met en erkent het volgende:

 • a) Bij het registreren en openen van een account bij AM CY, garandeert u dat u zich houdt aan de relevante wetten en toepasselijke voorschriften en regels voor het gebruik van het platform van AM CY. U mag het handelsplatform en de geleverde diensten van AM CY niet misbruiken door illegale of schadelijke informatie te verspreiden of schadelijk gedrag te vertonen, inclusief maar niet beperkt tot de verspreiding van valse advertenties, gewelddadige beelden, beledigende of lasterlijke opmerkingen, het schenden van de privacy van personen en andere informatie tegen de wet- en regelgeving. U mag zich niet bezighouden met activiteiten die inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van een derde partij of andere wettelijke rechten en belangen. AM CY is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit dergelijk gedrag.
 • b) AM CY is niet aansprakelijk voor enig punitief, indirect, incidenteel, speciaal of geassocieerd verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte persoonlijke schade, verlies van bedrijfswinst, onderbreking van de handel, verlies van bedrijfsinformatie of verlies van enig ander vertrouwenbelangen.
 • c) Aangezien beleggingen in effecten of andere financiële producten risico`s op verlies met zich meebrengen, is AM CY niet verantwoordelijk voor de winst en het verlies en het risico met betrekking tot uw belegging.
 • d) AM CY en onze gelieerde bedrijven en gelieerde ondernemingen kunnen de absolute betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van dergelijke informatie die zij verstrekken als marktnotering, diagram en commentaar niet garanderen, of het verlies dat voortvloeit uit de onnauwkeurigheid of het ontbreken van enige inhoud van de markt of uit uw subjectieve factoren.
 • e) Het internet bevat een inherent risiconiveau en ondanks de inspanningen van AM CY is het mogelijk dat een kwaadwillige hack of storing van de webserver de vrijgave van marktinformatie en andere effectengerelateerde informatie kan vertragen of de waarheidsgetrouwheid ervan kan beïnvloeden.
 • f) Uw apparaatconfiguratie is mogelijk niet compatibel met het online transactiesysteem van AM CY, waardoor bestellingen of commissies mislukken. In dit geval moet u dit onmiddellijk aan AM CY melden en technische ondersteuning krijgen. AM CY is hiervoor niet aansprakelijk.
 • g) AM CY onderzoekt of verifieert de inhoud van onze gelieerde bedrijven en onze gelieerde ondernemingen niet en garandeert niet de authenticiteit daarvan, die door u moet worden beoordeeld en waarvoor AM CY of haar gelieerde bedrijven of gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk zijn.

15,3. Geliquideerde schade

U bevestigt dat er sprake kan zijn van uitstel of onderbreking tijdens uw gebruik van het systeem van AM CY, met inbegrip van die welke voortvloeien uit de opzettelijke beveiliging van het systeem van AM CY door AM CY. In geen geval, door het nemen van enige actie en ongeacht het verlies dat u lijdt, kan de verplichting van AM CY het totale bedrag van de maximale maandelijkse commissie overschrijden die u binnen zes (6) maanden vóór het optreden van een claim aan AM CY hebt betaald.

16. Privacy en Vertrouwelijkheid

16.1. U erkent dat door een account bij ons te openen en ons bestelinstructies te geven voor het kopen of verkopen van financiële producten, u ons persoonlijke informatie verstrekt in de zin van de Cypriotische "wet die voorziet in de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot op de verwerking van persoonsgegevens en voor het vrije verkeer van dergelijke gegevens van 2018 (wet 125 (I) / 2018)", zoals gewijzigd. U stemt ermee in dat wij al deze informatie verwerken met het oog op het uitvoeren van de Overeenkomst en het beheren van de relatie tussen u en ons. U erkent en gaat ermee akkoord dat dit ertoe kan leiden dat uw persoonlijke gegevens buiten de Republiek Cyprus of de Europese Economische Ruimte worden verzonden. U stemt ermee in dat wij dergelijke informatie verwerken en openbaar maken in overeenstemming met deze Overeenkomst en ons Privacybeleid zoals gepubliceerd op onze website, dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. In het geval dat u uw belastingidentificatienummer ("TIN") aan ons bekendmaakt, zullen wij voldoen aan de toepasselijke regelgeving bij de behandeling, opslag en behandeling van dat TIN.

16.2. Vertrouwelijke informatie omvat indicatief maar is niet beperkt tot informatie over ons bedrijf, inclusief alle activiteiten, processen, producten en technologie, zaken, handel, transacties, klanten, leveranciers (hierna "Vertrouwelijke informatie" genoemd), maar sluit informatie uit die:

 • a) openbaar bekend is of wordt anders dan als gevolg van een schending van deze Overeenkomst of het Privacybeleid van AM CY;
 • b) rechtmatig in uw bezit is voordat u dergelijke informatie van ons ontvangt;
 • c) door u wordt ontvangen zonder enige verplichting tot vertrouwelijkheid.

AM CY en u verbindt zich ertoe niet te doen:

 • a) vertrouwelijke informatie aan een persoon bekend te maken, behalve zoals toegestaan door deze overeenkomst of door de wet;
 • b) vertrouwelijke informatie te gebruiken voor enig ander doel dan het uitoefenen van rechten en het nakomen van verplichtingen onder of in verband met deze overeenkomst.

Deze clausule en de werking ervan blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

17. Klanten moeten alternatieve handelsregelingen beheren

Computergebaseerde systemen zoals die door AM CY worden gebruikt, zijn inherent kwetsbaar voor verstoring, vertraging of falen. U STEMT ERMEE IN OM REDELIJKE STAPPEN TE ONDERNEMEN OM ALTERNATIEVE HANDELSREGELINGEN TE HANDHAVEN NAAST UW AM CY-ACCOUNT VOOR DE UITVOERING VAN UW ORDERS IN HET GEVAL DAT HET SYSTEEM VAN AM CY NIET BESCHIKBAAR IS.

18. Disclosure Statement

AM CY doet hierbij de volgende openbaarmakingen aan u:

18.1. Door u gekochte effecten zijn onder meer onderworpen aan alle voorwaarden en beperkingen die zijn vermeld in artikel 9.4 van de Overeenkomst.

18.2. U bent de uiteindelijke begunstigde van uw geld op uw rekening en zorgt ervoor dat de bron en het gebruik van de fondsen legitiem zijn en dat de procedures voor de storting en het wisselen van valuta in overeenstemming zijn met de relevante wetten en toepasselijke voorschriften van uw rechtsgebied. Elk geschil dat voortvloeit uit het eigendom en de wettigheid van uw fondsen of enige bijbehorende aansprakelijkheid is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Als als gevolg hiervan schade wordt veroorzaakt aan AM CY of AM AS of AM PTY (indien van toepassing), worden AM CY en AM AS of AM PTY (indien van toepassing) volledig door u gevrijwaard.

19. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

19.1. Onder voorbehoud van de bepalingen van de relevante wetten die van tijd tot tijd van toepassing zijn in de Republiek Cyprus:

 • a) AM CY en eventuele gelieerde ondernemingen geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins (inclusief met betrekking tot nauwkeurigheid, beschikbaarheid, volledigheid of kwaliteit), met betrekking tot diensten die worden aangeboden op grond van van de Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het handelsplatform van AM CY;
 • b) AM CY en haar gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van alle aansprakelijkheid in contract of anderszins met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik van een dienst die onder deze Overeenkomst moet worden geleverd en voor enig verlies dat u direct of indirect zonder beperking lijdt als gevolg van of voortvloeiend uit:
  • i. enige onnauwkeurigheid, fout of vertraging in of weglating van informatie die aan u is verstrekt onder deze Overeenkomst;
  • ii. eventuele vertragingen of storingen of onnauwkeurigheden, of verlies van toegang tot, de levering van een dienst aan u, inclusief, zonder beperking, vertraging, falen of onnauwkeurigheid in, of het verlies van toegang tot, het handelsplatform of met betrekking tot de overdracht van bestellingen, instructies of andere informatie;
  • iiii. elke verkeerde interpretatie van uw order of instructies die onduidelijk of onduidelijk zijn, dubbelzinnig, of niet specifiek; of
  • iv. een verstoring van de dienstverlening.

19.2. AM CY en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voor enig verlies van toekomstige winst of uitgaven of speciale, indirecte of gevolgschade als gevolg van de levering van een dienst en de levering van bewaar- of bewaardiensten ( indien en indien van toepassing).

19.3. Voor zover toegestaan door de wet, vrijwaart, ontslaat en vrijwaart u AM CY, haar gelieerde ondernemingen en hun directeuren, functionarissen, werknemers, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers, evenals hun gelieerde ondernemingen gevrijwaard van en tegen alle claims die voortvloeien uit:

 • a) enige tekortkoming, hetzij door uw handelen of nalaten onder deze Overeenkomst of een order, instructie of transactie;
 • b) een overtreding door u van elk toepasselijk recht;
 • c) elke vertegenwoordiging of garantie die door u is gegeven of die is gegeven op grond van deze overeenkomst is onjuist of onjuist gebleken;
 • d) elke fout, weglating, fraude, malversaties, nalatigheid, verduistering of criminele handelingen of nalatigheden door u of door een van uw klanten, werknemers, agenten of bevoegde personen, consultants of bedienden;
 • e) elk falen van een van uw computer of elektronische systemen of netwerken om gegevens uit te voeren, beschikbaar te zijn of met succes naar AM CY te verzenden, of een fout of ontoereikendheid in de gegevens of informatie die door u in dergelijke systemen of netwerken wordt ingevoerd;
 • f) vertragingen bij het verwerken van een bestelling of instructie, bijvoorbeeld als gevolg van systeem- of marktvertragingen, of als gevolg van verificatieprocedures of ongeautoriseerde processen of als gevolg van wachttijden voor oproepen of naleving van interne beleidslijnen en procedures;
 • g) alles wat rechtmatig door AM CY is gedaan in overeenstemming met, krachtens of incidenteel aan deze Overeenkomst;
 • h) elke instructie, verzoek of aanwijzing die door u is gegeven;
 • i) op grond van het feit dat AM CY voldoet aan enige aanwijzing, verzoek of vereiste van toepasselijke wetgeving, een financiële markt, een overheidsinstantie of een regelgevende instantie die jurisdictie heeft over AM CY;
 • j) voortvloeiend uit en in verband met of op enigerlei wijze verband houdend met AM CY te goeder trouw het accepteren van en handelen naar instructies ontvangen via faxverzending, e-mail of andere middelen die zijn ondertekend door of waarvan wordt beweerd dat ze zijn ondertekend door u of een geautoriseerde persoon;
 • ) de uitkomst van AM CY`s naleving van deze overeenkomst of
 • l) betaalbaar in verband met de verwerving van een financieel product of in verband met oproepen of vorderingen tot betaling (met inbegrip van niet-betaald kapitaal) met betrekking tot deze producten.

20. Wijziging en beëindiging

20.1. AM CY kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Alle herziene voorwaarden van deze Overeenkomst worden van kracht vijf (5) werkdagen na de datum van een e-mailmelding die aan u is verzonden of de datum waarop deze op de website van AM CY is geplaatst (afhankelijk van wat eerder is). Elk voortgezet gebruik van de diensten na de ingangsdatum houdt in dat u akkoord gaat met eventuele herziene voorwaarden.

Binnen deze termijn kan de Klant een schriftelijk bezwaarschrift per e-mail sturen naar global@admiralmarkets.com. Wanneer hij dit doet, moet de Klant onmiddellijk stoppen met het gebruik van de diensten van AM CY, behalve indien nodig om alle effectenhandelsrekeningen (of andere rekeningen waar effecten beschikbaar zijn voor handel) te sluiten.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van AM CY, dient u deze Overeenkomst zorgvuldig te lezen, aangezien u de klant van AM CY kunt worden nadat u alle voorwaarden hiervan in acht hebt genomen. Zodra u de functies van het handelsplatform van AM CY gebruikt, vormt u een relatie met AM CY onder voorbehoud van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle bestellingen en instructies voor het kopen of verkopen van financiële producten die van u zijn ontvangen en alle transacties die namens u door AM CY worden aangegaan. Elke gewijzigde overeenkomst vervangt elke eerdere overeenkomst tussen u en AM CY over hetzelfde onderwerp. Deze clausule dient niet om het effect van andere openbaarmakingsdocumenten, beleidslijnen en overeenkomsten van AM CY uit te sluiten.

20.2. Zonder beperking van de clausule 11 Gebeurtenis van tekortkoming, kan AM CY deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door u hiervan op de hoogte te stellen. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door AM CY 5 werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen. De beëindiging van deze Overeenkomst:

 • a) heeft geen invloed op de uitstaande verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst die bij beëindiging onbenut blijven;
 • b) geen invloed heeft op enige verplichting die mogelijk al door een van beide partijen is aangegaan met betrekking tot openstaande orders, instructies of transacties die al namens u worden gehouden of enige wettelijke rechten of verplichtingen die mogelijk al zijn ontstaan onder deze Overeenkomst of enige instructies die op grond daarvan zijn gemaakt; en
 • c) heeft geen invloed op de werking van clausules 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19 of 20, naargelang het geval.

Bij beëindiging betaalt u aan AM CY alle openstaande commissies, kosten, vergoedingen en verschuldigde belastingen.

20.3. Na beëindiging van deze overeenkomst onder voorbehoud van clausule 12 commissies en vergoedingen, en zonder beperking van clausule 11 Tekortkoming gebeurtenis, AM CY:

 • a) kan een of meer van het volgende doen:
  • i. alle openstaande orders en instructies annuleren;
  • ii. een of meer transacties aan te gaan om de afsluiting van een of meer niet-afgewikkelde transacties of open posities te beïnvloeden;
  • iii. transacties af te wikkelen die op het moment van beëindiging nog niet zijn afgewikkeld;
  • iv. gebruik van andere rechten AM CY onder deze Overeenkomst; en
  • v. iets anders te doen of na te laten dat AM CY redelijk acht in het kader van deze Overeenkomst (of een deel daarvan) te zijn beëindigd; en
 • b) zal, indien van toepassing, binnen een redelijke termijn en onder voorbehoud van enig pandrecht dat kan worden uitgeoefend, die financiële producten overdragen of doen overdragen voor, in communicatie met de respectieve bewaarder, volgens uw instructies, op voorwaarde dat AM CY te goeder trouw in staat is om te regelen en wettelijk toegestaan om een dergelijke overdracht te doen.
 • c) zal commissie en andere toepasselijke kosten, vergoedingen en belastingen in rekening brengen op de verkoop of overdracht van uw financiële product.

Wanneer financiële producten worden verkocht, kunt u een tekort lijden tussen het bedrag dat u hebt geïnvesteerd en het bedrag dat u na verkoop terugkrijgt. AM CY en haar gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor eventuele tekorten die zich voordoen. Eventuele tekorten komen voor uw rekening. Wanneer financiële producten niet kunnen worden verkocht, ingewisseld of overgedragen, zal AM CY de financiële producten op uw kosten certificeren en deze certificaten aan u distribueren. Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat AM CY de financiële producten heeft overgedragen, verkocht, ingewisseld of anderszins gedistribueerd of u de opbrengst heeft betaald.

21. Privacybeleid

De Klant verklaart dat de Klant de informatie in het "Privacybeleid" op de website van AM CY heeft gelezen en begrepen, en stemt in met het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die de Klant in overeenstemming daarmee met de Gelieerde Ondernemingen heeft gedeeld. De Klant stemt verder in met de ontvangst van de jaarlijkse kennisgeving van het Privacybeleid via de AM CY-website en zal de AM CY-website controleren op herzieningen van het Privacybeleid.

22. Klachtenprocedures

Een samenvatting van het interne klachtenafhandelingsbeleid van AM CY zal aan de Klant beschikbaar worden gesteld via de website van AM CY.

23. Toepasselijk Recht & Jurisdictie

De Klant stemt er onherroepelijk mee in dat deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Cyprus zonder gevolg te geven aan conflicten van wettelijke bepalingen. De Klant stemt er ook onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van de Republiek Cyprus exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de uitvoering of uitvoering van deze Overeenkomst, elke transactie hieronder of een van de rekeningen van de Klant en zich onherroepelijk onderwerpt aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken. De Klant ziet af van elk bezwaar dat hij op enig moment kan hebben tegen het instellen van een procedure bij een dergelijke rechtbank en stemt ermee in niet te beweren dat een dergelijke procedure is ingesteld in een ongelegen forum of dat een dergelijke rechtbank niet bevoegd is om er jurisdictie over te hebben.

Het voorgaande belet AM CY of een van haar gelieerde ondernemingen echter niet om naar eigen goeddunken een vordering in te stellen bij een rechtbank van een ander rechtsgebied.

24. Overige

24.1. U gaat ermee akkoord datdeze Overeenkomst, en de verschillende openbaarmakingsdocumenten enbeleidsregels uitgegeven door AM CY zoals vantijdtot tijd gewijzigd, het volledige contract bevat dat door entussen ons en u is aangegaan. Deze Overeenkomst, en de verschillende openbaarmakingsdocumenten enbeleidsregels uitgegeven doorAM CY, zoals van tijdtot tijd gewijzigd, vervangt en vervangt elke andere expliciete en/of impliciete overeenkomst of vertegenwoordiging tussen u en AM CY. In het geval dat er omstandigheden zijn die niet onder deze Overeenkomst vallen, zijn de algemene voorwaarden van AM CY en alle andere toepasselijke openbaarmakingsdocumenten en -beleidsregels van toepassing op Klanten dieeffecten verhandelen. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van AM CY.

24.2. Als een voorwaarde van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of niet-afdwingbaar wordt beschouwd en/of buiten werking wordt gesteld, is deze scheidbaar in de ruimste zin van de wet en moet deze de afdwingbaarheid van de andere voorwaarden in deze Overeenkomst belemmeren.

24.3. U stemt ermee in en stemt ermee in dat AM CY alle telefoongesprekken opneemt die u voert met AM CY en eventuele gelieerde ondernemingen. U erkent het privacybeleid van AM CY en gaat ermee akkoord dat AM CY uw informatie verzamelt/gebruikt in overeenstemming met de regels en toepasselijke voorschriften van AM CY.

24.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AM CY draagt u geen rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over. Na het verzenden van een kennisgeving aan u, kan AM CY deze Overeenkomst overdragen aan een andere makelaar, handelaar of futures-makelaar. Deze Overeenkomst garandeert de belangen van AM CY als opvolgers of rechtverkrijgenden. AM CY kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen of de levering van diensten aan u beëindigen. U kunt uw account sluiten via de website van AM CY door AM CY per e-mail op de hoogte te stellen, maar alleen na goedkeuring van alle posities en voldoening aan alle andere vereisten voor het sluiten van een account zoals bepaald op de website van AM CY, wordt uw account gesloten.

24.5. U machtigt AM CY rechtstreeks of via een derde partij om u te informeren naar de informatie die AM CY nodig heeft om zakelijke activiteiten met u uit te voeren. Het onderzoek kan een kredietrapport en ander kredietonderzoek omvatten dat wordt gevraagd wanneer u deze Overeenkomst schendt of de verplichting hieronder verbreekt of verificatie van de door u aan de database van derden verstrekte informatie. Lees het privacybeleid op de website van AM CY voor meer informatie over hoe we uw informatie opslaan, behandelen en gebruiken.

24.6. AM CY kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen volgens clausule 20 van deze Overeenkomst. In het geval dat voorwaarden van deze Overeenkomst om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ineffectief of niet-afdwingbaar worden gemaakt, blijven de andere voorwaarden geldig en bindend voor zover toegestaan door de wet.

24.7. Deze Overeenkomst is beschikbaar in het Engels en andere talen. In geval van discrepanties tussen de Engelse versie en versies in andere talen, prevaleert de Engelse versie.