PDF opslaan Printen

PARALLELS DESKTOP PRO LICENTIE BIJ ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

VOORWAARDEN

Van kracht vanaf 1 september 2020

1. Algemeen

1.1 Parallels Desktop for Mac (hierna genaamd "Product") is een externe (third party)downloadbare technische software ontwikkeld door Parallels Inc., dat Admirals (in zijn wereldwijdejuridische entiteiten bekend als Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus enAdmiral Markets PTY) aanbiedt aan klanten volgens de licentievoorwaarden die hierin uiteen worden gezet.

1.2 Parallels Inc. heeft zijn Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring die moet worden gelezen, begrepen en geaccepteerd door elke productgebruiker voordat het product wordt gebruikt.

1.3 Afhankelijk van de toepasselijke licentievoorwaarden, mag het Product worden gebruikt voor zowel oefenaccounts met virtueel geld ("Demo-accounts") en accounts met echt geld ("Live-accounts") van alle Admirals-klantendie zich hebben aangemeld voor dit productaanbod.

1.4 Productlicentie is gratis beschikbaar voor in aanmerking komende klanten van Admirals als de klanteen minimaal vermogen op de Live-account van 3.000 euro (drieduizend euro) of een gelijkwaardig bedrag ineen andere basisvaluta van een Live-account aanhoudt. De vervulling van het bovengenoemde minimumvermogen op de Live-account vereiste is onderhevig aan discretionaire handmatige beoordeling die plaatsvindt gedurende 2 (twee) werkdagennadat het vereiste vermogensniveau van de Live-account was bereikt en gerapporteerd aan Admirals viade speciale Product Landing Page-aanvraag op de website van Admirals via de link. Admirals zullen de klant via e-mail op de hoogte stellen nadat de licentie is verleend.

1.5 Admirals houdt zich niet bezig met het doorverkopen van betaalde Parallels Desktop for Mac-licenties;daarom is een productlicentie alleen beschikbaar voor de klant zolang Admirals de productlicentie verlengt.

1.6 Parallels Desktop voor Mac is software die de hardwarevirtualisatie voor Macintosh computers levert.

1.7 Voordat de functies van het product worden toegepast, wordt elke gebruiker aangemoedigd om vertrouwd te rakenmet de producthandleiding die door Parallels Inc. op de website wordt geleverd via parallels.com. Bovendien wordt elke gebruiker van het product aangemoedigd om de producteigenschappen en functies te testen op een gratis demo-account voordat u het product gebruikt met accounts voor echt geld.

1.8 Admirals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onverwachte werking van hetProduct dat kan ontstaan als gevolg van handelen of nalaten van Parallels Inc. of onvoldoende kennis van de operationele regels en principes van het Product, of onjuist gebruik ervan, door Admirals-klanten.

2. Activering van de licentie

2.1 Om de productlicentie te verkrijgen, moet een in aanmerking komende klant de volgende stappen ondernemen:

2.1.1 Registreer via de Admirals-website en open een Live-account

2.1.2 Zorg ervoor dat het Live-account een vermogen heeft van 3.000 euro of meer (of een gelijkwaardig bedrag in een andereBasisvaluta)

2.1.3 Stuur een verzoek via een specifieke product pagina via de link of stuur een e-mail naar parallels@admiralmarkets.com met uw Live-accountnummer en een verzoek om een Productlicentie voor Parallels Desktop voor Mac.

3. Verlenging van de Licentie

3.1 De productlicentie wordt verlengd als het Live-account van de klant voldoet aan de minimumvermogens-eiszoals die op het moment van herzieninggeldt (paragraaf 2.1.2) en alleen na een verzoek via een specifieke paginavia de link of een e-mail naar parallels@admiralmarkets.com met vermelding van uw Live-accountnummer en het verzoek om een Parallels Desktop for Mac-productlicentie te verkrijgen (paragraaf 2.1.3).

3.2 Elke klant wiens productlicentie niet is verlengd, is vrij om de diensten van Admirals te blijven gebruiken met algemene servicevoorwaarden.

4. Herroeping van de licentie

4.1 Admirals gaat uit van "Fair Use (redelijk gebruik)": als een klant dit productaanbod op een ongebruikelijke manier gebruikt of gebruik op een wijze die tegen de economische en juridische belangen van Admirals ingaat, heeft Admirals het recht om het aanbod onmiddellijk naar eigen goeddunken met of zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

4.2 Admirals heeft het recht om productlicenties te deactiveren en in te trekken, zelfs voor Live-accountsmet een eigen vermogen van meer dan 3.000 euro, mochten er opvallende stortings- en opnamepatronen wordengezien, die suggereren dat de voorwaarden van dit aanbod zijn misbruikt.

4.3 Admirals behoudt zich het recht voor om op elk moment het product naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan de klant. Onder geenomstandigheden is het bedrijf aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit een wijziging, aanpassing, opschorting, annulering of beëindiging van het Product.

5. Slotbepalingen

5.1 Bij ontvangst van het Product erkent de klant dat hij de gebruiksvoorwaarden van het Parallels Desktop for Mac-product en alle relevante eindgebruikers-licentievoorwaarden en de gebruikershandleiding van het product, evenals de klantovereenkomst en alle andere algemene voorwaarden en voorwaarden van Admirals heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

5.2 Admirals waarborgt de foutloze werking van het product niet en neemt ook geen verantwoordelijkheid voor technische problemen met het product die kunnen voortvloeien uit het handelen of nalaten daarvan door Parallels Inc.

5.3 Door gebruik te maken van het Product en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden te accepteren, verbindt de klant zich ertoehet bedrijf en zijn functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en/of agenten vrij te waren van elke aansprakelijkheid voorclaims, kosten, verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit of ontstaan in verband met het product.

5.4 In het geval van een geschil of verkeerde interpretatie van de toepasselijke voorwaarden die hierboven uiteengezet zijn, zullen zulkegeschillen of verkeerde interpretaties worden opgelost zoals Admiral Markets dit passend acht. De beslissing van Admirals is definitief en bindend.

5.5 De klant kan de productlicentie op elk moment annuleren door een e-mail te sturen met zijn/haar tradeaccountnummer naar parallels@admiralmarkets.com.

Neem gerust contact met ons op in geval van vragen of opmerkingen.