PDF opslaan Printen

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD VERKLARING VAN RISICO`S EFFECTEN-TRADE

Geldig vanaf 01/04/2021


Admiral Markets Cyprus Ltd (hierna door elkaar aangeduid als "Bedrijf", "wij", "onze", "ons `) is een Cypriotische beleggingsonderneming, naar behoren opgericht in de Republiek Cyprus onder oprichtingsnummer ΗΕ 310328 en is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (hierna de` CySEC `genoemd) ) onder licentienummer 201/13. Het doel van deze verklaring over het risico van effectenhandel is om de klanten van het bedrijf te voorzien (hierna door elkaar aangeduid als "u", "uw", "de uwe ”,“ uzelf ”,“ Klant ”) met een overzicht van de basisrisico`s (dwz indicatief en niet uitputtend) van effectenhandel.


1. Marktrisico

Marktrisico is het risico dat beleggingen in waarde dalen als gevolg van economische ontwikkelingen of andere gebeurtenissen die de gehele markt beïnvloeden. Als gevolg van het marktrisico kan de cliënt verliezen lijden als gevolg van de algehele ongunstige prijsbeweging op de effectenmarkt of in een bepaald segment daarvan. Een ongunstige prijsbeweging kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door slechte economische indicatoren van de relevante staat of tak van de economie, een onstabiele economische omgeving of een onstabiele effectenmarkt.

2. Volatiliteitsrisico

Volatiliteitsrisico is het risico van waardeveranderingen van een financieel product. Hoge volatiliteit betekent over het algemeen dat de waarde van een effect gedurende een korte periode dramatische stijgingen en/of dalingen kan ondergaan. Een dergelijke hoge volatiliteit kan meer worden verwacht bij illiquide of minder frequent verhandelde effecten dan bij liquide of vaker verhandelde effecten. Vanwege de volatiliteit is het mogelijk dat een door een cliënt geplaatste order niet of gedeeltelijk wordt uitgevoerd als gevolg van snelle veranderingen in marktprijzen. Bovendien kan volatiliteit leiden tot prijsonzekerheid van marktorders die door een klant worden geplaatst, aangezien de prijs waartegen de order wordt uitgevoerd aanzienlijk kan verschillen van de laatst beschikbare marktprijs, of daarna aanzienlijk kan veranderen, wat kan leiden tot reële of fictieve verliezen.

3. Liquiditeitsrisico

Liquiditeit verwijst naar het vermogen van marktdeelnemers om snel effecten te kopen en/of verkopen tegen een concurrerende prijs en met een minimaal prijsverschil. Over het algemeen wordt aangenomen dat hoe meer orders op de markt beschikbaar zijn, hoe groter de liquiditeit is. Liquiditeit is belangrijk vanwege het feit dat het met een grotere liquiditeit gemakkelijker zal zijn voor een cliënt om snel en met een minimaal prijsverschil effecten te kopen en/of te verkopen, en als gevolg daarvan is het waarschijnlijker dat de cliënt een concurrerende prijs zal betalen of ontvangen voor hun uitgevoerde transacties. In het algemeen kan een lagere liquiditeit worden verwacht in weinig verhandelde instrumenten in vergelijking met liquide of vaker verhandelde instrumenten. Onder bepaalde marktomstandigheden (zoals in het geval dat er geen openstaande orders zijn aan de koop- of verkoopzijde of als de verhandeling van een effect om welke reden dan ook wordt stopgezet), kan het moeilijk of onmogelijk zijn voor de Cliënt om tegen een redelijke prijs een positie in de markt te liquideren.

4. Speculatief trade-risico

Speculatieve transacties worden geplaatst in een poging om te profiteren van schommelingen in de marktwaarde van effecten, in plaats van de fundamentele waarde van een effect en/of onderliggende attributen die in een effect zijn belichaamd. Speculatieve handel resulteert in een onzekere mate van winst of verlies. Bijna alle investeringsactiviteiten brengen tot op zekere hoogte speculatieve risico`s met zich mee, aangezien een investeerder zich er niet van bewust is of een investering al dan niet winstgevend zal blijken te zijn.

5. Risico met betrekking tot prijsschommelingen naar aanleiding van bedrijfsmededelingen

Bedrijfsaankondigingen of andere belangrijke informatie kunnen de prijs van effecten beïnvloeden. Deze aankondigingen, gecombineerd met een relatief lagere liquiditeit van een effect, kunnen leiden tot aanzienlijke prijsvolatiliteit.

6. Systeemrisico

Een systeemrisico is het vooruitzicht dat een Klant verlies lijdt als gevolg van technische storingen in de systemen van bewaarinstellingen, bewaarnemers, effectenbeurzen en andere afwikkelingen van effectentransacties. Dergelijke technische storingen kunnen leiden tot vertraging van de uitvoering, afwijzing van transacties, vertraging van afwikkelingen na de transactie, valse overdrachten en andere gebeurtenissen. Trade-onderbrekingen en/of storingen door bijvoorbeeld de traagheid of tijdelijke onbeschikbaarheid van een internetverbinding kunnen ertoe leiden dat de Klant schade lijdt. Bovendien kan het traden op grote schaal vertragingen in de orderuitvoering veroorzaken, aangezien het feit dat marktdeelnemers tijdens perioden van volatiliteit voortdurend hun orderhoeveelheid kunnen wijzigen of nieuwe/meerdere orders kunnen plaatsen, een reden kan zijn voor vertragingen bij het uitvoeren of weigeren van orders.

7. Regelgevend/juridisch risico

Overheidsbeleid, regels, voorschriften, wetten en procedures met betrekking tot beurshandel worden van tijd tot tijd bijgewerkt. Dergelijke regelgevende maatregelen en veranderingen in het wettelijke/regelgevende ecosysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in belastingen/heffingen, kunnen de potentiële winst van een belegging in effecten veranderen. Bovendien kan het ene overheidsbeleid meer gericht zijn op bepaalde sectoren dan op andere, waardoor het risico- en rendementsprofiel van een investering wordt beïnvloed.

8. Politiek risico

Politiek risico is een risico dat in de staat waar de effecten zijn geregistreerd of waar de emittent van de effecten waarin de cliënt heeft belegd, zich bevindt of geregistreerd is, gebeurtenissen plaatsvinden die de politieke of economische stabiliteit of verdere ontwikkeling van de staat of regio beïnvloeden, en als gevolg daarvan kan het gevaar bestaan dat de Klant, geheel of gedeeltelijk, zijn investeringen in de staat of regio verliest of aanzienlijke verliezen lijdt op gedane investeringen. Politieke risico`s zijn bijvoorbeeld radicale veranderingen in de economische en wetgevende omgeving (bijv. Nationalisatieprocessen), sociale en interne crisissituaties op het gebied van beleid (bijv. Burgerlijke onlusten), enz.

9. Afwikkelingssysteemrisico

Het risico van het afwikkelingssysteem is de mogelijkheid dat (voornamelijk) technische storingen in de systemen en rekeningen of communicatiekanalen van effectenregisters, effectenbeurzen, clearinginstellingen en andere instellingen of andere problemen kunnen leiden tot annulering van transacties, vertraging van afwikkelingen na de transactie, valse overdrachten en andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot verliezen voor de klant.

10. Valutarisico

De winst of het verlies op transacties in contracten die in vreemde valuta noteren (ongeacht of ze worden verhandeld in het eigen rechtsgebied of in een ander rechtsgebied) zal worden beïnvloed door schommelingen in valutakoersen waarbij het nodig is om de valuta van het contract om te rekenen naar een andere valuta.

11. Informatierisico

Informatierisico is het risico dat de Klant geen gemotiveerde beslissingen neemt of slechte investeringsbeslissingen neemt als gevolg van de ontvangst van onvolledige en/of onnauwkeurige en/of inadequate informatie over effecten, of een belemmering/moeilijkheid om volledige, nauwkeurige en adequate informatie voor te ontvangen. Dit kan op zijn beurt te wijten zijn aan onbetrouwbare bronnen, verkeerde interpretatie van oorspronkelijk nauwkeurige informatie of communicatiefouten.

Conclusie:

Effectenhandel is niet geschikt voor alle beleggers en brengt risico`s met zich mee die kunnen leiden tot het verlies van uw geïnvesteerd vermogen. U dient advies in te winnen bij een onafhankelijke financieel adviseur met de juiste vergunning en ervoor te zorgen dat u over de risicobereidheid, relevante ervaring en kennis beschikt voordat u besluit te traden. In het verleden behaalde resultaten zijn noch een betrouwbare indicator, noch een garantie voor toekomstige resultaten en/of rendementen.

Deze verklaring over het risico van effectenhandel is beschikbaar in het Engels en andere talen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en versies in andere talen, prevaleert de Engelse versie.