Islamikonto (SWAP-vaba) tingimused

 1. Islami (SWAP-vaba) konto (edaspidi SWAP-vaba konto) on kasutamiseks antud Admiral Markets Cyprus Ltd poolt (edaspidi „Admirals”, "meie", "me"), kelle registrijärgne asukoht on Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus ja kelle suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi (tingimused).

 2. Tingimused täiendavad olemasolevat kliendilepingut ning reguleerivad SWAP-vaba konto suhtes kohaldatavaid täiendavaid tingimusi. Lepingu tähenduses on mõistetel ja väljenditel tähendus, mis on neile määratud Admirals üldistes äritingimustes.

 3. SWAP-vaba konto on loodud klientidele, kes soovivad kaubelda ilma intressita. Me ei garanteeri, et SWAP-vabad kontod vastavad mis tahes usu või veendumuste nõuetele.

 4. SWAP-vabad kontod ei maksa ega teeni intresse mis tahes tehingutelt. Kohaldatakse Admiralsi kontode standardseid kursivahesid, vahendustasusid ja muid standardtingimusi.

 5. Admirals võib oma äranägemise järgi:

  1. ajakohastada oma veebisaidil aeg-ajalt SWAP-vabade kontodega seotud konreetseid tasusid.

  2. kohaldada ilma eelneva etteteatamiseta täiendavaid vahendustasusid seoses üksikaktsiate ja ETF-ide CFD-de dividendimaksetega aktsia dividendikuupäevadel (ex-date).

 6. SWAP-vabasid kontosid tuleb kasutada heas usus ning kliendid ei tohi SWAP-vabasid kontosid kasutada SWAP-ide pealt kasumi teenimiseks või SWAP-ide maksmata jätmiseks. Juhime tähelepanu, et nad ei või nõuda selliste SWAP summade tasumist, mis on kaotatud nende reaalse(te) kauplemiskonto(de) muutmiseks üheks või mitmeks SWAP-vabaks kontoks perioodil, mil nende reaalne kauplemiskonto(d) on/olid muudetud üheks või mitmeks SWAP-vabaks kontoks.

 7. Admirals jätab endale õiguse tühistada SWAP-vaba konto staatus, ilma et peaks seda põhjendama. Kui Admirals avastab, et SWAP-vaba kontot kuritarvitatakse, kasutades SWAP-i mittemaksmist ära järgmistel põhjustel, kuid mitte ainult: pettus, manipuleerimine, raha tagastamise arbitraaž, tehingute edasi kandmine ja teised pettuslikud tegevused, mis kasutavad SWAP-vaba kontot, on Admiralsil õigus rakendada koheseid meetmeid:

  1. SWAP-vaba konto staatuse tühistamine kõigile ekspluateerimise kahtluse all olevatele kauplemiskontodele;

  2. Kliendilepingu lõpetamine.

 8. Jätame endale õiguse tühistada igal ajal ükskõik millisele reaalsele kontole antud Swap-vaba konto staatuse, ilma et oleksime kohustatud esitama selgitusi või põhjendusi.