Salvesta PDF Prindi

ADMIRAL MARKETS CYRPUS LTD Väärtpaberitega Kauplemise Riski Avalikustamise Avaldus

Kehtib alates 01.04.2021


Admiral Markets Cyprus Ltd (edaspidi „ Ettevõte ”, või „ meie “ ”) on Küprose investeerimisühing, mis on nõuetekohaselt asutatud Küprose Vabariigis registreerimisnumbri ΗΕ 310328 all ning millele on andnud Küprose Väärtpaberite ja Börsikomisjoni (edaspidi„ CySEC ”) tegevusloa ja on reguleeritud litsentsinumbri 201/13 all. Selle väärtpaberitega kauplemise riski avalikustamise avalduse eesmärk on pakkuda Ettevõtte klientidele (edaspidi“ Teie ” või Klient ”) ülevaadet väärtpaberitega kauplemise põhiriskidest.


1. Tururisk

Tururisk on risk, kui investeeringute väärtus väheneb majandusarengu või muude kogu turgu mõjutavate sündmuste tõttu. Tururiski tagajärjel võib Klient saada kahju üldise ebasoodsa hinnaliikumise tõttu väärtpaberiturul või selle teatud segmendis. Hinna ebasoodsat liikumist võivad põhjustada näiteks asjaomase riigi või majandusharu halvad majandusnäitajad, ebastabiilne majanduskeskkond või ebastabiilne väärtpaberiturg.

2. Volatiilsusrisk

Volatiilsusrisk on finantstoote väärtuse muutuste risk. Suur volatiilsus tähendab üldjuhul seda, et väärtpaberi väärtus võib lühikese aja jooksul läbida dramaatilise tõusu ja / või languse. Nii suurt volatiilsust võib rohkem eeldada mittelikviidsete või harvemini kaubeldavate väärtpaberite kui likviidsete või sagedamini kaubeldavate väärtpaberite puhul. Volatiilsuse tõttu ei pruugi kliendi esitatud korraldus olla täidetud või see täidetakse vaid osaliselt turuhindade kiirete muutuste tõttu. Lisaks võib volatiilsus põhjustada kliendi esitatud turukorralduste hinna ebakindlust, kuna korralduse täitmise hind võib oluliselt erineda viimasest saadaolevast turuhinnast või võib pärast seda oluliselt muutuda, mille tulemuseks on reaalsedvõi osalised kahjud.

3. Likviidsusrisk

Likviidsus tähendab turuosaliste võimet osta ja / või müüa väärtpabereid kiiresti konkurentsivõimelise hinnaga ja minimaalse hinnavahega. Üldiselt eeldatakse, et mida rohkem on turul saadaolevaid tellimusi, seda suurem on likviidsus. Likviidsus on oluline tänu sellele, et suurema likviidsuse korral on kliendil lihtsam osta ja / või müüa väärtpabereid kiiresti ja minimaalse kursivahega ning seetõttu on tõenäolisem, et klient maksab või saab väärtpaberi konkurentsivõimelise hinnaga. Üldiselt võib hõredalt kaubeldavate instrumentide puhul oodata madalamat likviidsust võrreldes likviidsete või sagedamini kaubeldavate instrumentidega. Teatud turutingimustel (näiteks juhul, kui ostu- või müügipoolel pole täitmata korraldusi või kui väärtpaberiga kauplemine on mingil põhjusel peatatud), võib see olla Klient likvideerida positsioon turul mõistliku hinnaga.

4. Spekulatiivne kauplemisrisk

Spekulatiivsete tehingute abil püütakse kasu saada väärtpaberite turuväärtuse kõikumisest, mitte väärtpaberi põhiväärtusest ja / või väärtpaberis sisalduvatest põhiomadustest. Spekulatiivse kauplemise tulemuseks on ebakindel kasumi või kahjumi määr. Peaaegu kogu investeerimistegevus hõlmab mingil määral spekulatiivseid riske, kuna investor ei tea, kas investeering osutub kasumlikuks või mitte.

5. Ettevõtte teadaannetest tulenev hinnakõikumistega seotud risk

Ettevõtte teadaanded või muu oluline teave võib mõjutada väärtpaberite hinda. Need teadaanded koos väärtpaberi suhteliselt madalama likviidsusega võivad põhjustada märkimisväärset hinnakõikumist.

6. Süsteemirisk

Süsteemirisk on võimalus, et klient saab kahju sissemaksete, haldurite, börside ja muude väärtpaberitehingute arvelduste süsteemide tehniliste rikete tõttu. Sellised tehnilised rikked võivad põhjustada tehingu täitmise viivituse, tehingute tagasilükkamise, tehingujärgsete arvelduste, valede ülekannete ja muude sündmuste viivitamise. Kauplemiskatkestused ja / või talitlushäired, mis on tingitud näiteks Internetiühenduse aeglusest või ajutisest kättesaamatusest, võivad Kliendile põhjustada kahjusid. Lisaks võib suuremahuline kauplemine põhjustada viivitusi tellimuste täitmises, sest volatiilsuse perioodidel võib asjaolu, et turuosalised võivad oma tellimuste kogust pidevalt muuta või uute / mitme korralduse esitamine, põhjustada viivitusi tellimuste täitmisel või tagasilükkamisel.

7. Regulatiivne / õiguslik risk

Valitsuste poliitikat, reegleid, määrusi, seadusi ja menetlusi ajakohastatakse aeg-ajalt. Sellised regulatiivsed meetmed ja õigusliku / regulatiivse ökosüsteemi muutused, sealhulgas maksude / lõivude muutused, võivad muuta väärtpaberitesse investeerimisesest saadavat potentsiaalset kasumit. Lisaks võib mõni valitsuse poliitika olla rohkem suunatud mõnele sektorile kui teisele, mõjutades seeläbi investeeringu riski ja tootluse profiili.

8. Poliitiline risk

Poliitiline risk on risk, et riigis, kus väärtpaberid on registreeritud või kus asub või on registreeritud väärtpaberite väljastaja, kuhu klient on investeerinud, toimuvad sündmused, mis mõjutavad riigi poliitilist või majanduslikku stabiilsust või edasist arengut. Või selle piirkonnas ja selle tagajärjel võib olla oht, et klient kaotab osaliselt või täielikult oma investeeringud või kannab tehtud investeeringutest märkimisväärset kahju. Poliitiliste riskide hulka kuuluvad näiteks radikaalsed muudatused majandus- ja seadusandlikus keskkonnas (nt natsionaliseerimisprotsessid), sotsiaal- ja sisepoliitilised kriisiolukorrad (nt kodanikuhäired) jne

9. Arveldussüsteemi risk

Arveldussüsteemi risk on võimalus, et (peamiselt) väärtpaberite, börside, arvelduskodade ja muude asutuste registrite süsteemide ja kontode või sidekanalite tehnilised rikked või muud probleemid võivad põhjustada tehingute tühistamise, tehingujärgsete arvelduste viibimise, valed ülekanded ja muud sündmused, mis võivad kliendile kahju tekitada.

10. Valuutarisk

Välisvaluutas fikseeritud lepingutega tehtud tehingute kasumit või kahjumit (olenemata sellest, kas nendega kaubeldakse kliendi enda või mõnes muus jurisdiktsioonis) mõjutavad valuutakursside kõikumised, kui on vaja konverteerida lepingu vääringust teise valuuta vastu.

11. Inforisk

Teaberisk on risk, et klient ei tee põhjendatud otsuseid või teeb valesid investeerimisotsuseid puuduliku ja / või ebatäpse ja / või ebapiisava väärtpaberite kohta käiva teabe saamise tõttu. Selle põhjuseks võivad olla ebausaldusväärsed allikad, algselt täpse teabe valesti tõlgendamine või suhtlusvead.

Kokkuvõte:

Väärtpaberitega kauplemine ei sobi kõigile investoritele ja sellega kaasnevad riskid, mis võivad viia teie investeeritud kapitali kaotamiseni. Enne kauplemise otsustamist peaksite küsima nõu sõltumatu ja asjakohase tegevuslitsentsiga finantsnõustajalt ning veenduma, et teil on riskimise võimalus ja soov, asjakohased kogemused ja teadmised. Varasem tootlus ei ole usaldusväärne näitaja ega tulevaste tulemuste ja / või tootluse tagatis.

See Väärtpaberitega Kauplemise Riski Avalikustamise Avaldus on saadaval inglise keeles ja teistes keeltes. Kui inglise keelse versiooni ja muukeelsete versioonide vahel on lahknevusi, kehtib inglise keelne versioon.